Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

DR. IİVAGO \azan BORİS PASTERNAK Çe\ ıren S TIRYAKIOĞLU Bu yılın NOBEL MIKAFATIM kazanan muazzam romanluks cıltlı olarak ŞAHESER R O U A M A R dd CIKTI 12,5 L N V A V I N€VI Ucretsır katalogumuzu ısteyınıı u m h u r i yet KIJRUCUSU.YUNUS NADİ « * . „ . „ 3 4 HlteÜ f!İ Sayi 1 0 A11 12.4/1 Telgrai ve mektub adresi Cumnuriyet Istanbul Porta Kvtasu ktanbul No 846 Telefonlar Umuml Santral Numaran: 82*298. Yaa İsteri 22429» Matbaa 324290 vViııııııııııııııııııııııııınıııııııımıııımıiııımıııımiHi^ ç 1 ö a l 1 J tngılızee öğrenenlere ve bılenlere en luzumlu eser ANSİKLOPEDİK INGILIZCE TURKÇE Tamamıle telâjuzlu 2500 resım ve tablo 6800( Ikel Iblr ve cumle 16000 ıdıAıaM 1erim 100 den fazla ogreEcı fema TL 30 Ö G R E İ I M YAYINEVİ Ankara Cal 62/2 Istanbul Ca 6 aloglu N.nrlıbahçe S U ISTAM31L 1/ ** s a n W I M I 1 \i 1959 Bulgar notasma dair Dış Işleri Bakanlığı dün bir açıklama yaptı Amerika ile akdettiğimiz andlaşma için verilen notanııt, mesnetsiz iddiaları muhtevî clduğundan, iade edildiği bildiriliyor | § ( Kıbrısta anayasa | | C. H. P., seçimler içih bir çalışma programı yaptı Partînin Merkez Idare Kurulu üyeleri ile Merkez Temsilcüeri gezilerine bugün başlıyacaklar Halh Partisi altı mUletvehilliginin münhal bulunduğu Ankarada da temas ediimedik höy bırahmıyacah Ankara 13 (CumhurıyetTeleks) C H P merkez ıdaıe kuııılu u\elerı ıle meıkez temMİcıleıının gezı programınm tatbıkatına başlanmaktadır Bu cumleden olmak uzeıe C^ H P Meclıs Gıupu Reıs \ekılı Ismaıl RU4H1 Aksal ve Genel Sekreter yar dımcısı Dr Kemal Sa 1 \e meıkez ıdare kurulu u\esı Pıof Turhan Feyzıoglu Istanbul Edııne Kırklarelı ve Tekırdag ıllerme yaıın gıdeceklerdır Merkez ıdare kurulu uyesı Dı Supbı Ba\k<>m bu faalıjet çerçevesınde halen gune\ ılleıınd* bulunmaktadı." Genel sekreter \ardımcısı Ornan Oztrak ve merkez ıdare kurulu uvesı Dr Kemalı Be\,<zıd ıle Tokad temsılcıJi Sıvas mılletvekılı Dı Sınası Moran ıkı uç frune küdar Toknd \masvrf Çorum ıllerıne merkez ıdaıe kurulu melerı Emın Paksut Turan Guneş ıse 18 nısanda Istanbııldan genel Sekreter \aıdımcısı Dr Kem..I Satır ıle bırlıkte Kocaelı Bursa Ba hkesır ılleııne gıdeceklerdır Buncidn başka Sam^un tem^ılci'îi Oıdu mılletvekılı Dr Şe%ket Koksai Kocaelı temsılcısı Zongrıldak mılletvekı'ı Arkast Sa 5, 5u i U toplantısı | | Alenî açılış cel ı | sesinden sönra j | gizli oalısmalar § ( başladı | = = 1 i i i Yıman tp«i<;>'cjsi Caros, ş "Kıbrıs Tıırkive ile Yıı 5 nanislan arasında daimî 1 dost'nöa kıiavuzlıık ede § cek bir M M I 7 haüne § gelnıelidir» dedi = Ispanya i! dostluk ntuahedesi A u 7i\areti sırasında bu muaherfenın ıni7alanacağı bildırilijor Ankara, 13 (CumhunyetTeleks) B="=bakan Menderes ın I"Tpanvavı 2i a^etı sırasında Madrıtte bır Turk Ispanva dostluk muahedesı ımzatanacaktır Verilen malumata gore I ı nva Dıs Islen Bakanı Fernan > Ho Marıa Castıella ı e Fatın RuştJ , Zoılu arasında 17 nısanda ımzalanacak olan bu anlaşma ıkı antıkomunıst memleket arasında k!â ='k bır dostluk muahedesı olacaktır Menderes Messına Boftannı gecti Gıresun muhııbı 13 (a a ı Baş bskan AHnan Mendere^ın râkıb bu lunduğu Gıresun ıle ona refakat eden Gelıbolu muhrıblerı bııgun sa at 14 30 da Messma bcazmı geçmış 4rkaii Sa 5 S11 S da \nkara 13 ('lelefonla* Ba\ram gunlerınde Bııls>ar hukumetı tarafından Sotva elçımıze verümck ıstenen bır nrfta ıle alâkalı ola>ak Dış Işlerı Bakanlığı bu akşam bır açıklama vapmıştır Bu açıklamada SfOvie denılmektedır Bulearıstan Harıcıve Ne7aretı 3 Nısan 1959 tarı hınde Şof\a elçınıızı da\etle kendiMne Turkıjenın ahı len Amerıka BırleMk L e letlerı ıle vapmış oldugu ıkılı >v anlasma hakkında bır nota tevdı etmek ıstemıştır Bahıs konusıı ıkı11 anlaşmayı tecavuz maksadlarınd matuf ımış gıbı gosteıen bır takım mesnedsız iddiaları Arhntı Sa 5 i u b te Lefkoşe 13 (THA) Lefkoşede L.ondıa arlaşması t°htında kurulan Muşterek Anasasa Komıtesı bugun Ik toplantısmı vapmıştır Kıbrıslı Turk \e Pumlaıdan mıadd Turkı» e \e Yundnıstan hukumetlennın > (enrs'Icı eıını de ıhtva eden komıte yenı Bagımsız Kıbrıs Cumhurıvetı çın bır Anayasa tasarisi hazırhyacaktır Tuıkıvenın temsılciM Prof Erımın ı« ret ettıçı %eçhıle Komıtenm \azıfesı sıjası o'maktan zuade huSa 5, Su 6 da Ankarada açılmış buluııan Turk Muhendısler ve Mımarlar C İ »« kongresınden bir gornnu« X Kalafat ile Demirer dün taburcu oldular Gittikçe iyileşmekte olan eski Devlet Bakanı \e eski Ulaştırma Bakanının tedavılerıne otellennde de\am ediliyor Londra 13 (AP) 17 şubatta Londra yakınlarında vuku bulan fecı uçak kazasında yaralananlardan beşının sıhhî durumunun gıttıkçe ıyıleşme yolunda olduğu bıldırılmektedir Turkıye Buvuk Elçılıgınden bıldıııldıgıne gore, eski Devlet Bakaru Emın Kalafat ve eski Ulaştırma Arkası Sa 5, Su 6 da Mebusların diğer işlerini tssfiye etmeleri isteniyor GELEN GELENE Anadoludan Istanbula goç aralıks^z devam etmektedır Tarlasını, ocagını bırakan solugu «taşı toprağı altm» Iıtanbulda almaktadır Yukarıdakı resımde, denklerı ıle Kopru uzerınde oturup «oluk alanlar ve bır kara çarşaflı gorulmektedır Barajlar inşa edilirken zarar gören ormanlar \ Dun Ankarada çalışmalara baslnan Turk Muhendıs \e Mimar Odaları kongresinde ilgi çekici acıklamalar japıldı | Azapkapı Taksim yolu için hazırlıklar Yol güzergâhında bulunan 370 binanın istimlâk muameleleri başhyor Köy vâızları kontrol dısında Gunalıavın «on demecını tevablandıran Dı>anet Islerı Baskan Muavini, «Ko\de \aız edenler kontrohtınıız dısında kalmakdi\or Bir D.P. ve üc C.H.P. mebusunon hazırladıkları iki ayrı kanun tasarısı Meclise geldi Ankara 13 ILunıhurıvet Teleks^ Serbest me«lekleıın ıcrasının mebus lukla bırle^tııılmemesı hakkında bırı D P Erzurum mılletvekılı Abdulk?aır Erjuıd dıg^ıı ıse Oıdu C H P mılletvekıl Atıf Topaloglu ve 'kı arkadasının olmak uzeıe B M M ne avnı mahıvette ıkı kanun tek lıfıy?pılmıştır Abdulkadır Erjurdun «Mebusluk la buleşmesı caız olmıvan ışler hakkjndakı» teklıfın n bırıncı maddesın. Mudur Asıkoğlu, bir sendıka de mılletvekılbgınm avukatlık dokbaskanı icin Bakaniıkca alı torluk eczacılık dış tabıblıgı tıcanan kararı re'sen bozmustu ret muhendıslık muteahhıdlık ıda. Sivas Çalışma nakledildi Dun Beledne Reısı Kemal A\ gun Başkanlıgmda Karavollan L mum Muduru Bolge Etud Daıre Muduru Beledn e şubelerı Fen Iş Ankard 13 ıCumhurıvetTeleks» Sıvd=i 13 Telefonla Çal şma lerı Teşkılatı Mudurlerjıın ıştıra Pazar gunu ınanbulda C H P Sarıkıle ıkı buçuk saat suren bır top >er Bahçekov ocagının açılması ve B^kanlıgırca ışmden çıkaıılan DDY Avdener lantı yapılmiötır Bu toplantıda Azap sılesıle bır konu^ma vapan ıl ba= Işçı Sendıkaları Başkanı Tuamelevı kapı Taksim aıasında \enı japıla kanı Şemseddın Gunaltavın «Kon u Tandogan hakkındakı cak vol guzergahı projelerı ıncelen nı«t ajanlaıı dın alımı kısve>:ıne gırı karuna uvgun bulunmavan ılımız Bol >ort. şeklındekı «ozlerı ve Turkıstan ge Çalışma Muduru Hakkı Asıkoğ. mış ve ba?ı kararlar almmıştır Azabkapı Taksim vol gıızejgahı Bulgarıstan Rumanva Yugoslavvd. lu ogrendıgımıze eore Ankara tşçı uzermde bulunan 370 bınanııv ıstım. dan gıren bu a]anların kovlerde dın Sagheı Umum Mudurlugu emrıne sıfatıle tuı lu menfı pıopagan naklonulmaktadır lak muamelelerıne başlanma^ı konu âhm sunda Beledıve R°ısı taıafından ıl dplar vaptıklanna daır bejdnı ıle Bılındıaı gıbı H A^ıkoglu eeıu buna ılgılı olarak alakalı mercıler ızahgılılere emır veıılmıştır benzer bır sebebten . Iışçı haklarını larda bulunmu^lardır Be> nelmılel Basın Enstıtusunun hazırladığı etudde Bu voîun etudlerı orurruzdekı av ışverene kaı«ı koıuması vuzunden tç Işleıı B kanlıgı Mu^teşarı bu Sakarvad?n buıava naklenılmış bu ıçınde Karavolları ve Beledıve Imar I hukumete aıd bır şahsın karıkaturunu yapanın" Mudurlugu Mımar ve Mııhendıslen i konuvla ı'gılı «orumuza şu ceva >\ lunuvordu Çalışma Mudurıuuın bu hapse atılmasının totalıter memleketlerde gazete Arkası Sa 3 Su S da vermıştir anı naklı bınlerce f«cı arasında bu 1954 sçimlerinden once temelî «Bovle b r mevzıııımuz ve meyuk uzuntu varatmıştır cılerm karşılastıkları hayat cılvelerınden bıri atılan \e tâdil edilnıekte olan selemız yoktur Zdbıtsmız daıma u \ergi daıresı bması bırden vanıkMr Zıkredılen hadıs»ler sıva=î olduğuna ışaret ediliyor coktu bır nutuk çevresı ıçındedır» Dığer taraftan Dıvanet Islerı BaşZuncb 13 (AP) Beynelmılel se atılmasını veva dogru haberlen Tarsus 13 (Telefonla» Bugun şeh kan muavını Şukru Aksıt şov le deBasın Enstıtusu tarafından neşredı verdıgı ıçın bır mMhabırjı ha^atı rımızde bır bma çokmuştur 1954 semıştır len «Totahteı Memleketlerdekı Ba run teh ıkev e gırmesmı ıhtıva ettığı nesınden evvel e'skı Beledn e bınaa «Bızım vaızlaıımız bellı k m>esın> adlı bır etudde dıktetorluk behrtılmektedır jerıne Refık Koaltan tarafından t°lerdır Bugune kadar bızden maaş 38 muhtehf memlekette bulunan melı atılan vergı daıresı bugun ?5rejımlerınde gazetecılerın karşılasalanlardan şıkavet edılrrış değıldır limıt 13 Telefonlaı lzmııte ; teşkılât, leve dogru ânıden vıkılmıştır Eger bunlar vanı zıkıedılenler kov Denız mahalle^ınde otuıan 18 * tıkları bazı < hayat cılvelerı» nden 500 gazetevı temsıl eden vâızları ıse bız oralara vetjşeme\ız Bmanın mşaatı bır muddettenberi BIBLR G1BI" Bakla domat e s \ e k a b a k t d n s u n u s i \ ı ı ^ o t ı d e Etudde mevzu komunıst veva komurust olmıvan vaşında <K) ı^ımlı bır genc k ı . ' bahsedılmektedır Kovde vaız edenler bızım kontrola hukumet kontrolu tatıl edıldıgınden can kajbı olmava çıkmış bulunm ıl tadır Y u k a r ı d a k ı r e s ı m d e k ı l o s u 80 l r < . \ a zın bugun (H > adında bır gencle , bahs «havat cılvelerı» nın huku fakat basınin Elâzığın \eni Hususı muz dısında kalmaktadır Dıvanet ~ nıkâhları kı>ılmış ve 15 dakıka , mete aıd bır şahsın karıkdturunu altında bulunduğu memleketlerde mıştır satıldn bıberler goıulmp'vte lır Muhasebe Muduru tamiI»lerı Reısl gınm ta\ m ettıgı vâızlar Arkatt Sa 5, Su 3 de Çokm« »ebebı tetkık edılmektedır. sonra <! 1 ısımlı başka bır genc . vaptıgı ıçı n bır kankaturıstın hapminde «nıaas \e ucretlerı şehır ve kasaüalarda vazıfe goiTnekkızı zorla otomobıle sokarak ka : odevemi\ecek halde oldutedırler çırmıştır = ğunu» belirterek tahviKur«Tive çıkan vâızm ıkı şartı u 1 Zabıts yenı gelını aramaktadır \ rıne getırılmış olmalıdır Bırı ılmî lâta ehemmiAet \enlme Arkası Sa 5 Su 2 de sini istedi Diktatörlüklerde gozetecinin hali! re meclısı azalıgı ve muıakıblıgı ıle heıhangı bu teşekkulden tazmınat, tahsısat hakkı huzur veva mukavele ıle ucıet alm.k suretıle ı(a edılen ve gelır temın eden hıç o r ısle bırleşemıvecegı hukmu bulu nıakta \e bu hukme avkırı hareket edenleıın mılletvekılı g nden mu^U fı addedılmesı ı=tenmektedır Halen mılletvekılı bulunanlar bu kabıl ı.lerını altı a> ıçınde ta<rfıve edecekleıdır Yenı mılletvekılı seçılenler ıçın de tasfıve mak^=tdıle altı avlık Tevhk Ilermın konuşması bır muddet tanınmıstır Bavındırhk Bakaru konerejı bır Arîvası Sa 5 Su i te konuşTia ıle açmıştır Bakan, asırlık ıhmallenn, memleketı buvuk hımmet ve hıztıetlere muhtac bale setırdıgını ıfade ederek «ozlerıne oaş'amış ve < ışte «on «enelerde her >ahada ve butun vatan sathı~da jahıdı ve âmılı oldugumuz humma Arkası Sa 5, Su 5 t e Ankara 13 (CumhurıvetTeleks) Beş gın sureoek olan Turk Muhendıs ve Mımar Odalan Bırlıgı Umumî Hevet toplantısı bugun saat 10 00 da Dıl Tarıh ve C^grafva Fakultesı konierans salonunda başlaTiıştır Toplantıda Tarım Bakanı Nedım Okmen Bavındırhk Bakanı Tevfık Ilerı prof^oler BMM ı'eılı komısvon başkanları mılletvekınorl \e memlekette bulunan 10977 muherdıs ve mımarı temsılen 540 delege hazır buluimustur Tarsusta dün çöken bina Bbrc para ile maaşlar! 15dakikahkbir gelin kaçırıldı Halide EdibAdıvar Son romanının Cumhuriyet'le nesrini tereih elti Bunun sebebini Sevda Sokağı Komeâyası nı okuduğunu7 zanıan siz de anlıyacak ve kendisım hak \ereceksiniz Bir Kaç fiüne Kadar Elazıg 13 ıTelefonla Vılavetı mıze venı tavın edılen hususı mu hasebe muduru Çelebı Korkmaz ıse başlaması mund^ebetıle daııe me murlarına bır tamım vapmı^tır Mudur tamımınde memurlarının gavretını bır havlı ovdukten sonra avnen .Her ne kadar zamanı degılse de, şurasını sızlere derhal ulaş tırmavı hepımızın menfaatı ve am Son bır ay zarfında vukua gelen 5 ınci tren me hızmetlerının selametı bdkımm dan favdalı goımektevım Barkada kazası tzmıt ıle Gebze arasında oldu, 2 vagon nakıt mevcudumuz sıfıra duşmekte dır Maa; ve ucretlerı tedıve edeme devrıldı, olu, yaralı yok dıgımız gıbı tahakkuk etmış ıstıhkakları da odevemıvecek vazıyettevız Bu durum ıda emız ıçın acı bu hal Hereke 13 (Telefonla) Izmıt hazırhjarak Hasan Yavaş ıdaresmdır • demekte ve tahsılata ehemmı. ten saat 17 de hareket eden 83 mı jgjd 12 katarı kaza mahallıne «evk yet verılmesmı ıstemektedır Memurların rraıt ucretlerı bır baş marah maışanaız katan Aiıfuatpaşa e t m l ş t l r Halen kapalı olan yolun ka yerden alınan boıç paid ıle kar ile Doğançay aras.nda vo!d J n çık v a r m ^ ^ ^ ^ a ç l l m a s ı m u h . ş lanmıstır Dıgeı tnı aftan şehrımız miçür Insanca zavıat olmamasına lt e m e ) c , l r dekı malıve empklıl»rınm tıbsı«t îafflren ıkı vaion devnlmış ve uç B u 2 2 Marttan bu >ana vukua laıı henuz kendıleruıe odenmemış. vagon d 3 voldan çıkm.stır Izmıt tİT. İGar Mudurlugu aerhal personeliiu gelen 5 ıncı tren kazasıdır. 1 Bir yük katarı dün yoldan çıktı 4 CAN <.IITI Evvtlkı gun Yeıtkovden sandala h.nıp açılan 4 amator bal*ç»in ka»va kurban gıttıklerı «arr'ahn bu ,ır.™sOa ^n^s.lm^tır Yukarıdakı resımde Kadeş vapurutarafmdan bo» bır halce bulunup G*lata rıhtımına getuılen sandal gorulmektedır. (Ya2W 5 sahıfennzdedn)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog