Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Çıktı TÜRKGE İNGİLİZCE BÜYÜK L UG A T Cüt 1, 624 sayfa. T.L. 37.50 Ödemeli gönderilir. TARHAN KİTABEVİ KIZILAY ANKARA n u m h u ri yet | yll Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbuJ Posta Kutusu tstanbul No: 246 Telefonlar: UmurnJ Santral Numaran: 22*298. Yazı İsleri. 224299. Matbaa: 224290 Senelerdenberi başkalarrndan öğrenemediğiniz İngilizceyi, ancak Cambridge'den diplomalı öğretmenlerle çalışan ihGL'/CE KURSU saytinde.çğienebilirsiniz. Kayıd ıçm acele ediniz. TFÜgt.' SEKRETER KURSLARI Tak jm, I^â^/Sineması karşısı İstiklâl cadaesi 34 kat 5 Tel: 44 90 11 jç AMÜRICAN U.T.E.C. KLreucusu: YUNUS NAD! i 1 % rtıcaa D.P. İstanbul milletvekili Nazlı Tlabar, «îslâm dininı köhne ve geri Nilletlerarası çaptaki konîeransa Rnsya, fikirleri yaymak için âlet edenlerden Türk kadmhğı dâvacıdır» dedi Demir Perde ve İsrael kızılları katılacak Yann Bagd bir konferans açılıyor Azapkapı i!e Taksim arasında açılacak yol Vicdan ve cfın htirriyetinin geri muhitlerde bir tazyik vasıtası olarak kullanıimasını zararlı buluyoruz diyen Müsliiman üyelerin de bulunduğu Sovyet heyeti diin Moskovadan uçakla hareket etti Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı, radyodaki konuşmasınrfa kara çarşafa da hücum etti Londra, 12 (Radyo) Moskov* Ankara 12 (CumhuriyetTeleks ı ruz. Vicdan ve din hürriyetini en Radyosu tarafından bildirildiğins Türk Kadmlar Birliği Genel Baş tabii bir hak olarak görüyoruz. Fagöre, Bağdatta çalışmalarına başllfcanı ve îstanbul milletvekili Nazl kat bunun geri muhitlerde bir tazı yacak olan Komünist Sulh Dünyası Tılabar, bujün birliğin 10 uncu yıl yik vasıtası olarak kullanıimasını( konferansına katılacak olan Rus öönümü vesilesile radyoda yaptıp zarörh buluyoruz. İşte bize ve biheyeti Moskovadan hareket etmişbir konuşmada, irticaî hareketler 'im gibi düşünen nıilyonlarca Tür Arkası Sa. 5. Sii. 3 de karşı bütün Türk aydınlarını işbi: ce düşen vazife, bütün vatan satl liğine davet etmiştir. ıında modeın Türkiyenin mânevij İrticaa karşı bir savaş ilânı telâk emelini tîıkviye etmektir. ki edilen bu konuşmasında Nar Temel eğitimin lüztım ve sebebi. a Tılabar demiştir ki: izi mefeniyete götürecek yegâne Lârnakada tngiliz askerleri ile « Sevgili vatandaşlarımız, bı ol olmasıdır. Nitekim modern Türk Rumlar çarpıştılar, 3 kişi bir taraftan terbiyevî an'anelerimı rdusu esaslı surette bu mevzuuj hastaneye kaldınldı ze saygı ve sadakat, diğer taraftsı le almış bulunyor. Bu şekilde erilmî hakikatlere riayet ve hürmf :eklerin dâvası hal yoluna gir1 Lefkoşe 12 'THM Kıbrısta sol istiyoruz. Biz şarkla garbın eh iy •niştir. Milletin çoğunluğunu teşkil cenah taraftarlan Lefkoşede bir top taraflaını bünyemize meczetmel eden ksdınlarımız da bundan mahı lantı yaparak «Birleşik Demokrat rıım bırakılamaz. Bu büyük dâvayı Genclik Teşkilâtı» veya «EDON» is suretile Türkün erişilemiyecek yük Bu husttsta İmar Bankası He p rlns' Sa ü Sn 5 Te Nazlı Tılabar minde bir teşekkülün kurulması hu sekliklere uhışabileceğine inanıyoBelediyenin iki plân hazırlasusunu müzakere etmişlerdir. dığı ve iki plânı telif eden bir Konussn hatiblerden biri bu teşüçüncüsüniin hazırlanacağı kilâtın Adadaki bütün diğer teşekbildiriliyor kül ve Türklerle tesriki mesaide bulunacağını söylemiştir. Azspkapı ile Taksim Belediye Bilindigi gfbi bundan 10 gün evvel Japon Veliahdi Prens Akihi to ile eşi Miehiko'nun binBahçesinin karşısındaki Benzinci EDMA isminde diğer bir solcu siya. dikleri açık arabaya bir Japo n gencinin hücum ettiğini araanda açılacak olan yolun etü'Jsî teşekkül kurulmus ve bu teşekkül ve Pıensin kafasına bir de taş attı ğını büdirmiştik. Yukarıdaki resim de, Makuyama adındaki genç, polerine devam olunacaktarhr. Bu papaz Makarios tarafından da tasvib edilmiştir. lisler tarafından arabanın yamndan çekilirken göıülmektedir. Japon Veliahdinin düğününe aid haber cümleden olarak İmar Bankası ve Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Çarpışma üçüncti sahifemizdedir. Londra 12 (Radyol Bu gece Lâr nakada Ingiliz askerleri ile Rumlar srasında büyük bir kavga olmuştur. Üç kişi yaralı olarak hastaneye kal dırılmıştır. Ayrıca Lefkoşede aynı sekilde bir çstışma polisin yardımile ksn dökülmeden bastırılmışür. Dün şehrimizde. siyasi partiler 7 ten bir konuşma yapmışıır. yeni ocak daha açmışlandır. BunlaDaha sonra konuşan İl Baskanı rın dördü Vatan Cephesi» D.P., üçii Şemseddin Günaltay <Bu ocak da de <Güçbirliği. C.H.P. ocaklarıdır.. Türkiyenin dört tarafında vatandasSarıyerin Bahçeköy mevkiinde açı [ lara ünıid saçan kaynaklardan biri Başbakan Adnan Mendeıesi lan C.H.P. ocağında Genel Sekreıer olacaktır» diyerek söze başlamış ve ^,U» •••• ••••••••••••••••••••.••.•• • • t •••• ••••••••.••• ••••••••••»•••••••tıltüııa. Mit Kasım Gülek önümüzdeki yılm se «Memleketin bazı bölgelerinde geİspanyaya götürmekte olan İ : çim yılı olduğunu. eylul ayında ara rilik hareketinin belirmeğe başladığı«Giresun» muhribi ile ona reLa Haye'deki konferans tan dönen C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gülek; seçimlerinin yapılması ihtimali bu nı» iddia ettikten sonra şunları söyle fakat e.en "Gelibolu» muhribi lunduğunu, îstanbulun seçimlerde miştir: saat 15 te Mataban burnundan «Her memlekette millî meclislere milletvekili seçilirken halk oyu ile tek Akdenize açılmıştır. C. H. P. Niğde milletvekili büyük bir faaliyet merkezi haline • Haber aldığımıza göre, Türkis. geldiğini. partisinin bütün seçimlere tan, Bulgaristan. Rıımanya ve Yuderecelı olarak Avrupa Parlâmentosuna üye seçilmesi fikri ileri sürüldü» deoi Akdeniz çalkantılı, hav a güAsım Eren, Meclise verdiği hızla hazırlanması gerektiğini belir. Arkasr Sa. 5, Sü. 4 te zeldir. Gemiler yarın öğ'.eyin sözlii soru hakkında açıklaMesina Boğazına varmış oiamada bulundu caklardır. (A.A.) Ankara 13 (Cumhuriyet Teleks* Niğde C.H.P. milletvekili Asım Erenirı birkaç gün evvel Irakta Türklere yapılan baskı hakkında B.M.M. sine verdigi bir sözlü soru bilhassa talebe teşekküllerinde tepki yapmıştı. Asım Eren bu münaUç gündenberi yazı andıran hava, dün birden sebetle bugün »îağıdaki b»yanatı vermiştir: bozdu, Marmaradaki fırtınada sandalla denize Louu Arm.strong, dünkü basın Orto Anadolu fehirlerindtn bi<8. nisan. 1959 günü sözlü sorumda rinde bir hoca camtde vaız eder~ muhterem Hükumetimizden sordu toplantısında açılan 4 amatör balıkçı kayıb fcen: tBnyramda radyo dinleme. ğum (Iraktaki Türk kardeşlerimize V"«, giınahnr'.» demiş. Bu i?tn Rayapılan baskılara karşı ne gibi ted birler düşünüldüğü' konusunda kul Bir müddettenberi güzel giden oek, rüzgârlar Yıldızdan ıaman. rarmaanda da günah olduğunu arkaAnkara. 12 (CumhuriyetTeleks) landığım (gerekirse mukabelei mil hava, dün birdenbire bozmuş v« man djn btraktığımız mubarek ay zarkuvWtli olarak esecektir. C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnö Arkası Sa. 5, Sii. 2 de suhunet 10 dereceye kadar düşmüş Mevzii bir yağış beklenmektedir. fında muhtelif fâiîlonn ağzından nü Başbakaîiın ispanyaya gitmesl müteaddid kereler duumuştuk. tür. Bu yüzden birkaç gündenberi En düşük sıcakhk 6, en yüksek ise dolayısile Egeye yapacağı seyahatj Radyo belki de dinlenmesi gü. caketle dolaşan îstanbullular tek 14 derece olacaktır. tehir etmiştir. nah olacak şekilde neşriynt yapırar paltolarma bürünmek mecburiKaradenize çıkmak için Bilindiği gibi İsmet înönü mesul yordur. Biz bu nnktayi bnhis fcoyetinde kalmışlardır. bekliyen motörler Hükumet Başkanı hariçte bulunmtsu edecek değiliz. Btlcitötnıiz Yeşilköv Meteoroloji İstasyonunDiğer taraftan Marmara. Kge ve radyo dinleyiciierini eksilfmeğe Amerikalı Caz Kralı koleksi duğu sıral.irda yurt içi şezileri ve dar. bildirildığin* göre. bueün d« Batı Karadenizde dün kuvvetli bir vnatuf propagandalann öterlenben konuşmalan yapmamaktadır. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te yonunda birkaç alaturka plâk şehrim.izde hava çok bulutlu geçe»fctidart jazlasi\e sinirlendirdiğidir. Genel Başkanın Ege gezistne Mabulunduğunu söyledi Radyo dinlemiyenler cemiyeti kur yıs aymdg çıkacağı bildirilmektemağa kalkıp mahkemeye verilen Bir »eri konserler vermek üzere dir. genclerin hali malum... Ştmdi de C.K.M.P. Genel İdare Kurulu orkestrasile birlikte şehrimize (?elbuniora daha tssirli bir şekilde toplandı mi§ bulunan Amerikanın Caz Krahocolar katunuş oluyorlar. HalbuTürkiye Sağır. Dilsiz ve KörKasun Gülek, dün ga aatecüere izalıat Terirken lı Louis Armstrong dün basın men Ankara. 12 (CumhuriyetTeleks) ki aynı hocnlnr cami'^rde böyle ler Tesanüd Cemiyetinin yılC.H.P. Genel Sekreteri Kâsım Gü \ lâmentolarını beraber çalıştıkları as suplarınin sordukları çeşitlı sual C.K.M.P. Genel İdare Kurulu uluorta konuşabilme imfcnnnıa ayhk kongresi dün yapıldı leri cevaplandırrruştır. n» iktidar sayesinde kavuştultır. bugün Genei Başkan Osman Bö lek, dün saat 11.20 de Beyoğlu İlçe , samblelerin koordinasyonu ve daha Evyyy yobazhk bıı, bir defa gem< Son defa Grace Kelly, Bing Cros lükbaşınm başkanhğında toplanrmş merkezinde yaptığı basın toplantı. j faydalı çalışmaları hakkında toplaTürkiye Sağır, Dilsiz ve Körler Turgutlu, 12 <Telefonla> Tur toplu olarak gelinee hâdise çıkmış. by ve Frank Sinatra ile birlikte tır. Genel İdare Kurulunun bugiin sında sözlerine klâsik cümlesi ile j nan bir konferansa gitmiş idim. Muh azıya aldı tmfcttnitepeceği bellı Tesanüd Cemiyetinin yıllık kon başiadı: j telif memleketlerden 30 milletvekili gutluya bajlı Ahmedli nahiyesinde tır. olmaz, «Yüksek Sosyete» filmini çeviren kü toplantısında parti içi ve parti gresi Ankara, İzmir ve Adanadan dün gece 300 kadar D.P. ve C.H.P. li • Her seyahat dönüjümde oldu v» bir o kadar da uzmanın katıldığı Nahiye Müdürü, Turgutludan yar gelenler dahil 120 delegenin iştira birbirlerine girmişlerdir. İddia edil dımcı kuvvet istemiştir. Taraflar so 59 yaşındaki L. Armstrong, kendi dlşı siyasî mesele'.erle kurulun g« ğu gibi bu defa da Avrupadaki ça • bir o kadar da uzmanın Kaıuaıgı • •• Arkast Sa. 5. Sü. 1 de \ 5İne Türk kadınları hakkında dü | çen topİ3ntısındftı bu yan kile dün Fatihte Yıldrz salonunda diğirıe göre M.K. adındaki bir D.P. palarla drivüşmüşlerdir. cere [ lışmalarım ve Avrupa ahvali haka şüncesı «orulduğu zaman birşey toplanmıştır. li Şehir kulübütKİe C.H.P. lilere Bu arada Kenan Yener adlı bir söylemek istememis ve gülerek, j yan eden hâdiseler gözfien geçiril kında basına ve umumi efkâra biL. Sağır ve dilsiz kadınlardan .n gi vermeyi vazife sayıyorum.» ! miştir. • inek» demiştir. Bu lâfa kızan C.H.P. C.H.P. li ile 1/zet Sesli admdaki bir hım bir çoğunJuğun katıldığı genel liler, M.K. yı dövmek için kulübün D.P. li bıçakla yaralandıklarından «Eşim 5 yildızlı bir kâbustur.» de l Gen«l îdare Kunılu yarın sa I Kasım Gülek. La Haye'deki Konmekle iktifa etmiştir. kongrede konuşmaların bir kısmı önüne toplanmışlardır. D.P. liler de hastaneye kaldırılmışlardır. bahtan itibaren toplantısına devam ferans hakkında şu izahatı verdi: 1 • Seyahat dönüşlerimdeki bu ko Arknaı Fo 3. Sii. 2 de Dünvanm çeşitli müzik kplıolan edecek ve bu toplantınm sonunda Hâdiseye savcıhk el koymuştur. nuşmalarımın bazılarının hoşuna git Arkast Sa. 5. Sü, $ de i bir bildiri yavmlayacaktır. Tahkikata devam edilmektedir. | mediği ben yokken belirmiş ve bazı Ayrıca, Musulcak köyünde koyun ^''inınııınıııiiıinıııınıııiHiıııııııııiMiııııınmııınııııniiıımııımııiMiıııııııııiMiımııııınmııııııııııııııııımıiM^ ! sonuçlar meydana getirnıiş. La Ha ; otlatma yüzünden bir yaralama vâk" : ye'e Hür Avrupa memleketleri Par \ ası olmuş ve Halil Çolak adındaki bir çoban. arkadaşı Yaşar Demiri bı çakla yaralanrştır. Halil. sorgusunu Kıbrısta yeni bir Komünist P. kuruluyor Dün de 4 «Vatan Cephesi» ve 3 «Güçbirlîği» ocağı açıidı Günaltay yabancı memleketlerden Türkiyeye din âlimi sıfatı ile bir takım insanlarm sokulduğundan ve bunların köylerde menfî propaganda yaptığından bahsetti Japon Veliahdına Hücum Irak Türklerine yapılan baskıya karşı misilleme Başbakan Ispanya yolunda Âvrupa Parlâmentosuna üyeler nasıl seçilecek? îstanbullular paHolanna tekrar Inönü Eşe gezisini tehir etti Riizgâr eken, fırtına biçer! L. Ârntsîroıtg Sağırlar bir ortaokul istiyorlar Ahmetli nahiyesinde D. P. lilerle ve alaturka müsikimiz C.H.P, liler birbirlerine girdiler Arkası Sn. 5. Sü. 6 da ambarında yangın çıktı îzmir 12 (Telefonla) Limanımız. da bulunan Hopa şilepi bugün büyük bir tehlike atlatmıştır. Geminin ambarında bulunan karpitlerden bir kısmı su alma neticesinde yanmağa : başlamıs ve çıkan dumanlar ikinci ] ambarda bulunan 30 ton karpite sirayet etme tehlikesi göstermiştir. Derhal v?ka niRhalline yetUen itfaiye kısa zamanda yansını son'iıirmüş. Hu sııretle geminin infılâk etDünkü kongretfe «hlsiz âzalar, bir mevzuun munakajasını vaparlarken nesi önlenmigtiı. Hopa şilepi \ I Bir Edebi Şaheser I =| Komedyası Yazan: Halide Edib Adıvar Bugünkü yaşayışımızın içyüzüne tutulan projektör Dalai Lamunm hazinesi i Dün küçük bir Hind şehrinde ; büyük tezahiiratla karşılanan ; Tibet'in eski dinî liderinin i'mühürünü ve muazzam haziI ııesini beraberinde kaçırnıağa !,muvaffak olduğu bildiriliyor Yeni Delhi 12 (Radyo^ Burada alınan haberlere göre; Kızıl Çinin Millî lig maçlarına dün şehrimiz, Ankara ve memleketini istilâsından sonra Hinİzmirde de vam edilmiştir. Şehrimizde Galatasa distana sığ'nmış olan Tibetin hüküm darı ve dini lideri Dal=i t^nıs; ilk ray Gençlerbirliği, Vefa Demiısporla eol<iüz berabere kaimıs. Tzmirde defa rreH'^i hir yer olan Küçiik İstanbul takımlan, Ankarada jzmir takımları m?ğlub olmuşlardır. YuHind kds>ab=sı Bombila'ya gelmiştir. kandaki resimde G.Saray Gençler Birliği maçında Suadm bir atağl Arkası Sa. i, Sü. 3 dc förüluyor. (Tafsiiâtl ve diğer haber leri spor sahifemizde bulaeaksuuz). Yakında Başlıyoruz! MİLLÎ LIG
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog