Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»
Sayfalar

Haziran Çekilişinde 129 talıhlı\e 38600 lıra tutarında para ıkramiyelerı Son para yatırma tanhi 15 Nısan 1959 DEMIRBANK sızın bankanızdır. u m h u r i yet NADİ yll Telgraf v* mektub adres Cumhurlyet tstanbul Posta Kutusu tstanbu) No: 846 Telefonlar Umuml Santral Numaran: 224298 Yazı Işlen 224299 Matb&a 224290 Va"ŞamDa • ^ lllSan » Akile Hanım SoMğı Slnekli Bakkal I „. Ateşten Gomlek | f Doncr Ayna Yolpalas Cınayetıi Halide Edib Adıvar Ki ıyai 500 500 350 350 100 Kr. > > » > Ahmet Hâit Yaşaroğ'u Kıtabçıhk Şıjteti İstanbul irtica konusunda iktidarElâzığ se asına uğra Muhalefet çatısmas Devlet Radyosu, C.HP. İstanbul îl Başkanının son demecine cevabmda ((Günaltay hakkındaki hükmü adaletin de vereceği şüphesizdir)) dedi Günaltay ise dün irtica kottasuna yeniden temas ederek "bu memlekette particilik hedefkri üzeriıtde vatan mcseleleri vardır. Bu konulard a, bütün vatandaşlar ve partiler beraber hareket etmek mecburiyetindedirl er,, diyor sellerin ı tehdid tahrib oldu, askeri birlikler ettiği evleri boşaltıyor . Elâzığ 14 (Telefonla) Sabahtanberı şıddeth \ağmur saat 18 den lübaren sel şeklııu »lmış ve evlenn jrÜ2cl« kırkını tahrıb etmıştır Koylerden ve cıvardan haber almak unkânı yoktur Askerî bırhkler ve ıtfaıve ekiplen «el altındakı evlen boşaltınakl» meşeuldür. Ana caddedekı sehn yüksekhğı bır metrevi geçmektedir Bu arada yıldırrm isabetinden umı tesbıt edılemıven iki kışı ölmuştür Yağmur butun şiddetıle devam etmekte olup hasar mıktarını şu anda tesbıt ımkânı yoktur. Şehrin ana caddesindeki Selin yüksekliği bir metreyi geçti, yıldırım isabetinden 2 kişi öldü, civar köylerden haber alınamıyor îstenirse Kıı İs Düzelir ıri iktıdar partısinden, o. bunı muhalefetten iki po| \j) Htıkacının gerihk hareketlerine karşı v>> ledıklerıni av nı tarıhlı gazetelerde okuduk. Cumle japılan \e ele aldıkları orııekler bakunuıdan bırbirinin tıpkısı degılse de bu iki demeç arasındaki ruh \e anlam eşıtlıgını ınkara jer joktur. Her iki polıtıkacı da mem ı leketımızdeki irticağımsı kımıldanı^lardan şikâyetçıdir. Demokrat Partili Naılı Tlabara gore bir takım yobazlar halkın kutsal din duygularını sotnurerek kendi çıkarlarını > uruttneğe bakmaktadırlar. Ataturk Turkivesinde kadını jeniden çu\alı sokmaga he\«slenen bır , zıhnıvet hortlamıstır.Buna karşı av | dınlar dıkkatli olmah. Rerilik knnrt» danışlarını ırımsamn arak masum \atandaşı uvarmalıdırlar. C.H.P. li Şemseddin Günaltay ise. yobaz telkinlerinitı en zijade kızıllara jarıvacağını soyliyerek iktidara bu konuda titiz davranmayı sağlık vermektedir. Biz bu iki konuşmavi devrimlerinıizin selâmeti yonunden umud \erıcı bulduğumuzu helırtmek isteriz. Gerçı şimdiye değin muhalefet iktıdarı hep gerıliğe taviz \ermekle suçlandırmış. iktidar da muhalefetın u/ak tefek bır takım olayları şrçırip propaganda yaptığını ileri sıırmuştur. Bu iddialann altında az çok bir gerçek pa\ ı bulunahilir. Asıl onemli nlan nokta, irtica konusunda partiler birbirlerile dıdışırken, kımi murtecilerın me\danı boş bularak fırvattan istıfadeve kalkıştıklandır. Bır vobazın bir camıde punduna getirıp devrimler alevlıine i'eri geri konuşması. buvntulmeğe değmez bir olav savılabilir Fakat oıı camıde on vobaz avnı >.ekılde konuşmava başlar ve buna karşı tedbir alınma/sa. o zaman >ann hesabına ka\rulananlara hak \ermtmek de guç olur. Zaten hafizamızı \nklarvak. dev rimlerimmn bugıınku sovsuzlaşmağa vuz tutmuş halınin asü «ebebi. başlançıçt» bu husıı<ta >eter derecede ha«as davranılmamasıdır. Çok partili hayata pırmeğe karar verildiği an. ilk iş c'arak devrimler konusn polıtika d"=ı edılmeli. Ataturkun so«val eserlerıne toz kondurulmasma goz Mimulmamalı idi Savın Gunaltavdan O7ur dıleriz, fakat aldanmıvor« » turbelerin açılma^ı gıbi. »slın•k ()R helki masum fakat taa«sup cesaretlendirecek ilk onun hukumeti rama^ nında \erilmisri. O kucıık musaadeler nicin Terild'° O kadarla jerinileneceei. yarın baskaları iş hasına gelirse daha ilert eıdilmiveceği nereden bılinivord'i n Goruhı\or ki obıektif olarak dsiınuldujru zaman irtica konusonda tek tarafı suçlandırmak kolay olmtıvor Savın Nazılı Tlabann demeci hakkında da bir çift 5oz sbvlivelinv Bu ba\an dokuz Mİdır milletı ekilidir. Alaturk de\rimlerinın \etiştirdiği penc bir politikacı olarak şimdi>e d"guı kendi Parti Grupunda olsun, •^fprjisie olsun gorevini hatırlavıp spsıni dmıırmus mudur? Sayın Va7lı dokuz yıldır Kuıev Ameri^ılan Uzakdopuva kadar dfın\anın c r hir verinde milletimzi h i bir * >t «•' ılde temsil etmıs. fakat a«ıl ıar 7ifp«ınin hurada olduirunıı araba hiç unutmamıs mıdır' Manilla'da Tıirk de\rimlerinin milletimize kazandırd'&ı hamle jucıinden soz etmek propaeanda vonunden şuphesiz favrfa'ı bir sevdir O de\Tİmlerin vurdum<i7da sarsıimadan. orselenmeden \acHigini hilmek şartile. Bıınıınla beraber, son iki demece bakarak hız \annimi7 hesabına rtnirle kapılnor \e ivimser olmak i"=»îM.rıız Tktıdar «aflarında da. muhalefet saflarmda da eprrlığin ok Ankara 14 (Cumhurıvet Teleks) C H P istanbul İl Başkanı Şem sedaın Gunaltav geçen pazar gunu Sanyerde Bahçekov ocağımn açılması munasebetıle >aptıgı konuşmada «komunıst ajanları dm âhmı kısvesıne g]rıvor» $ekhnde ıddıalar llerı surmus ve Turkıstan, BuLgarıstan. Rumanva ve Yugoslavvadan memleketımıze eıren bu ajanların köyleHe dm âlımi sıfatıle türlü menfî propagandalar vaptıklannı iddıa etm ştı Şemseddin Gunaltavın hu soz'erının akıslerı devam etmektedır Bu munasebetle bu akjamkı Rad^ o Oazetesıme şu neşrl Arkan Sa 5, Su i te Orman ordusu kunılması isteniyor İstanbul lımanmda bekliven şilepler zerı % enı Mec lıs binasmda cılâ ışlerı vapıjırken i'Tıner» maddesının pariaması uzerıne yangın başlangıcı olmuş ve bazı ahşaH malzeme ıle sandıkların yanmasına ve bına camlarının bııvuk bır kısmının çatlamasına sebeb oTmuşhır Resımde vangm kı,sa zamandâ sondıiruldtı^'J venı B M Meclısı \ e onunde duran ıtfaı\e »rabalan ssorulmektedır Yeni Meclis Binasmda Yangın Dun ogle u Miinhal olan Bakanhklara dair scru Maras C. H. P. milletvckiH Emht SB.VM^Barimkana te\cih ettıgi sorııda. «Tarihte ho\le bir idare şekli gorulmus mudur? di\or Ankard 14 (Cumhujıyet.Telekst Maras C. H P mılletvekılı Emın So~3İ bugun nıunhal bakanlıkldiia ılgıh bır soru onergesını B M M Başkanlıgıııa vermıstır C H P mılletvekılırın Basbakanın cevablrfnaumasını ısîedıgı oneıgesı ^ovledu Arkası Sa 5 Su. 2 de Meclis yüklü bir programla bugün çahşmağa başlıyor BbgÜRkii ohıruımın gündeminde 54 kanısn leklifi ve komisyon raporu var nın evveke sonuçlandırdığı, 105 mılletvekılımn dokunulmazhgı ıle ılgıh dâva closvalarına aıd 21 komıs von raporu da varın Meclıste nıhaî kaıara baglanacaktır DokunulmazIığınm kaldırılması mahallî «avcılıklarca ıstenen fakat karma komısvon Arkasn Sa 5, Su 4 te İstanbul limanı protesto çdildi / Beynelmilel Liman İşletmelerı Birliği, limanımızda birıken şıleplerın marıarını boşaltamıyarak aylarca bekletılmelerinı şıddetle protesto etti ve durumun düzeltılmemesı hahnde 1 stanbul limanının kara lısteye alınıp, ecnebı gemılere kapatılacağmı bıldırdı: dun Ankarada Merkez Bankasında yapılan muhim bır toplantıda lımanın durumu ele alındı B. M. M. ne verilen bir kfiniın teklifinde «Böyle bir nrdunun icab ettirdiği masrafı gene ormanın karsılıyacağı belirtiliyor Ankara 14 fCumhuriyetTeleks> Orman dâva^ı B M M ne verilen bır kanun teklıfıle yeniden ele almmıj tır. Ormanlarm tahrıbını onlemek, bugunku gıdı«e mânı olmak ıçın ba. zı tedbırler ıhtıva eden teklıf D P. Sinob mılletvekılı Omer Ozen tara /ından yapıitnı^tır. Teklıf ın geıekçe^mde 10 buçuk mü von hektardan ibaret olan ormanl» rımi7in muhım bır kısmının bozuk va>;ıfİ! koru ve baltalıklardan ibaret oldugu otlatma ve tarla açma gıbi çesıdlı sebeblerle ormanlann azalmakta bulundugu belırtılmekte, mev cudu sakır.mak ıçın komvucu tedbırlerın alınmaM ıstenmektedır Arkası Sa. S, Su. 3 de I Ankara 14 (Cumhunvet Teleks» 12 gun suren Sekeı Bayramı tâtı. hnden sonra B M M varın vuklu bır progıamla çalısmalarına bash\acaktır Yaınkı oturumun gunde mınde 54 kanun tekhfı ve komıs yon raporu yer almıştır Anavasa ve Adalet Komısvonlan. Limanımızda bırıkmıs bulunan TUJk ve ecnebı b^ndıah gemıleıın 1 malîarını tahlıye edemenıelerı ve bu j durumun, vuk getırmış bulunan şıleplerı avlarce lımanımırda baglı kalmak mecburı\etınde bırakarsk buvuk 7draıa >*bebı\et veımesı uze. rıne Bevnelmılel Lıman I«letmeleıı YENİ ROMANIMIZ Havagazına yüzde 33,3 zam yapıldı 1 Mayıstan itıbaren mer'î havagazının metreküpü tesbit Bır] gı Denızcıhk Bankdii Lıman I^letmcsıne bır teler?f çekerek durumu protesto etmıstır Merke?ı H mburgda bulunan teşkılât pıote«to telsrafında Lıman İş I letrrecmın be\nelmılel lıman ve tahmıl, tahlıje anbsmasına uvgun 1 Arl^ası Sa 5 Su î de İtalya bize kredi açtı vJ Zorlu ile Pella dün Romada anlasma>a \ardılar; kredinin miktarı. 50 ile 60 milyon dolar arasında Sevda Sokağı Komedyası Savfivede «Kıralık» levha laruıı seyreden bir vatandaş Sayfiye kiraları alabildiğine arttı o Komisyoncular, Boslancıda yazlığı için 25 bin lira isfenen yalıya Kelepir diyorlar Bır hafta once ıRuh sağlıgı hafta. sı> munasebetıle basımmızdakı yavm'arı ve tertıplenen koııfeıansları tak.p elmek fnsatını bulmuştuk Tıb Bİerrırrızın savılı u^tadlarının hava degışı" nın ıuh sağ'ığına sağladıaı favclrlaı belırten tavsıveleımı dık kate alirak dun şeh. ınıii savfıvelerınde r.ıultvazı gelırlı bır aıle ıçın yazlıA aı adık Evvelâ Anadtlu \akat,ından başla dık. Kaları >, Ç Itehpv uzlar, Cadde bostan Suadıv^ ve Bo«tancı semtle rındekı duıucn s ı mokezdejdı j Kalamış ve Çıftehavuzlaıda nısbe ' ten caddeve vakm ıkı odalı ıle altı odalı evlerın kıraoı 5 ılâ 10 bın lıra arasında degışıvordu Yalıların >azbk kırası yanma vaklaşılır nısbette değıldi Sozde mobılvalı bır yalman uç avlık kırası ıçm 20 bm lıra ısten mektevdı' Mobılja ıle t 3 frış edıldığı ıddıa edılen valıdakı duıura cıd den cuk nçtu Salonu uç hasıı koltuk «usi'ivoıdu Yemek oda>=mda bır tahta ma^a ve etıafında do't taMa Sa 5 Su 2 de Ankara 14 ıCumhurıyet Teleks» Sanayı Bakanlığı Ankaıa istanbul ve Izmırdekı havagazı ucretlerme vuzde 33 3 rıspehnde zam yapılmasını kararlaştıı mışnr Zam bır mavıstan ıiı baren v ururluge gırecektır Ankara Beledıvesı hâlen abonelerme ha^agazının metrekupunu Be. | ledıye lesmı ıle bırbkte 32 kuruşa sat maktadır Sanavı Bakanlığı bavasazı tesıslerının ıstıhsal hesablarını yaptıktan sonra gazın metrekupunu 40 kuru» olarak tesbıt etmıs ve hıunu beledıyeve bıldırmıştır Ikı kuıuşluk beledıye re^mmden sonra havagazının Ankara 14 (CumhıınyetTeleks) Bımdan bır muddet once Italyaaın Turkı>eye 50 ku«ur milyon dolar kredı açmaii mevzuu uzennde temaslara başlandığı bıldırılmıştı olacak yeni fıata gore Bugun emın kaynaklardan aldığıkırk ıkı kuruş olarak mız btlgıye gore Dış Işlen Bakanı Zorlu ı!e Italyan Dış Işlen Bakanl edıldi Pella arasında bu konuda son go* ruşmeler vap'lmış ve bır anlaşmava metrekupu ıçm 42 kuruş odenecek. varlİTiıştır Buna gore Italva Turtır kıveye 50 ılâ 60 mılvon dolar araBu gece geç vakıt kendısıle goruştugumuz bır vetkılı Ntanbul ve Iz sırda kredt vereccktır Faızı ve omırde de havagazının aynı nıspet da deme muddetı Turk hukumetımn 1 ! c hılınde avarlsnd'gmı bıldıımıştır An Avrupa Tedıve Bırlıgı m"m < 'k t Arkası Sa 5 Su, 3 te karadakı zam nıspetı vuzde 33 3 dur Maarif Vekili öziir dilemeyi kabul ederek "Vatan,, ı Kıbnsh Türkleri yıldırma Kıbrıslı Rtımlarm Türklere tavsi>esi «Buralar artık Yunanistanın ınalı olacaktır. Çok uzakta olmıvan Türkivenize gidin» dâvadan vazgeçti Ertugıul Muhsınm, Devlet Tı , sıyetını tahkır edıcı \e Mıllı £g tım yatrosu Genel Mudurluğunden u Bakanını kuçuk duş 11 u< u v ı. ınHa zaklaştuılması uzerıne vazılan bu bulunmak suçu ıle a 1 mı> olan dâvazıdan dolavı Vatan gazetesı sanat vanın durusma";ma, djn d > de\ am « vazaıı. sahıbı ve >azı ışlen mudu edılmıştır 2 Agırc°za mdhknnesınru alevhıne hukumetın manevî şah Arkası Sa 3, Su b da «Sevda sokağı komedyası» nın geçtiği yer de «Sinekli bakkal» semtidir O semtte bu isimde bir sokak bulamazsınız. Fakat halk orada gec?n vak'alardan ilham alarak sokağa bu adı takmıştır.. ( Halide EdibAdıvar diyor ki Tedavüldehi para arttı Bdiik ^ıınn tui hult u e 2oı e tec'avııldekı para miktarı 3 49J 808 337 lııadır EiTiıs\rında bır ^qft^ pvvrlne go r« 124 nuljon lıra artij vardır. Ludwig Erhard mayıs başında Türkiyeye gelecek B o n n 14 (A P ) Bat Almanva Iktısad Bakacıı ve Başbakan adavı Ludvvıp Erharrl m mdvıs ayının ilk suniermde Turkıve ve İranı zıvaret <xWeğı f!un Batı Al m ın 4 Tkt.i.pr! Bak^nl 21 tarnfnrtirı =nlk'anmtştır NADİR NADİ Arkast Sa. 3, Su. S le ' CUMA GÜNÜ BAŞUYCRUZ Lefkoşe 14, (Hususiı Kıbrıs Anavasa Komıtesınde Turk Hejetı Başkanı buluran Pıof Nıhad Erım bugun sabah Stıazburg'a haıeket et mıştır Eıım bır hafta sonra Kıbrısa I avdet edecektır Prof Eı ımın donu şune kadar toplantılaıa Doçent Suat Bılge ıle Temsılcıhk Başsekreterı Alâeddm Gulen katılacakUrdır Başta Makaııos olmak uzere Rıım [Udeıler ıvı nıvetten dem vurdıuiun , lar, Rumlar Zuı ıh VP Londra AnUs 1 mala>ınHrfr! ^or a Tıuk cem>ati'iı vıl US^P^T p A^Tİ^n lcaçT"i ^k t dırıp t Arkan Sa. 5, Su.. 2 de Babaogul lalmanlajr vc Selâmi Akpmar, dunku muhıılmmn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog