Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

dost dergisinin edebiyat dünyaraıza getirdiği canlıhk: AÇIK OTURUM Bugiin çıkan Nisan sayısında «İstanbul Bulutu» ile «Üvercinka üzerinde» Suut Kemal Yetkin. Can Yücel, Fet n ; Naci, İlhan Başgöz, M. Sunullah A n s o y ' u n karşılıklı tartışmaları 66 sayfa, 1.5 liradır. P.K. 133 ANKARA umhuriyet K U P U C U S U î ' n i N U S NAttf Kni>H tnl uncu yll Ç*eı aayi 1 9 A.(\(\ l^.tUU Telgraf »• mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu trtanbu] No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numara«: 224298. Yan Uleri. 224299 Matbaa: 224290 rarcamkü d r a m l a V S > x 1 Vîc İMS 1 Nisan tarihli sayısı Orhan Hançerüoğlu, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Memet Fuat, Selâhattin Batu, Halim Yağcıoğlu, Ataç. Cahit Tanyol, Bekir Sıtkı, Hikmet Dizdaroğlu, İlhan Tarus, Zahir Güvemli, Abdullah Rıza Ergüven, Başaran, M. Uyguner ve daha başka imzaların yazı, şiir ve hikâyelerile ;ıkmıştır. C.H.P. ile C.K.M.P. nin ileri kademelerinde, ara seçimlerinde 2 partinin işbirliği yapması îehindeki cereyan genişüyor Cesar Muhalif partilerin seçim hazırlıkları Rmtns D Ankara. 31 (CumhuriyetTeleks) C.H.P. ile C.K.M.P. arasında ara seçimlerinde ve diğer konularda işbirliği yapılacağı hakkındaki söylentilşr kuvvetlenmektcdir. Partilerin ileri kademelerinde işbirliği temayülünün genişlediği söylenmektedir Bu konu muhtemelen 3 nisanda toplanacak olan C.H.P Parti Meclisinde ve 4 nisanda toplanacak olan C.K.M.P. Genel Yönetim Kurulunda göriişülefek ve^bir karara bağlaiıacaktır. C.M.P. Genel Başkar; Osman Bölükbaşı bu konuda Otomobü ithalî ıcın ızın | | •• • • ek kota ilân j ediliyor % o ğ | Bii ay içinde bir | kabiınesındeki münhal bakanlıklar Dün Ankaradan gelen Cumhurbaşkanının Başbakanla yaptığı temaslar yeni söylentilere yol açtı Dün Ankarada, kabineye yeni tayinler yapıldıgına dair haberler çıktı, şehrimizde D.P. çevreleri ise bu mesele île meşgul olunmadığım söy lüyorlar Beşinci Menderes kabinesindeki 5 münhal bakanlığa tayinler yapılmaa nın beklendiği bir sırada, Cumhurbaşkanı Celâl Bayarın dün âni olarak Ankaradan İstanbula gelmesi, bu yoldaki söylentilerin kuvvetlen. mesine yol açmıştır. Otomobille yola çıkan Bayan kaışılamak üzere. Başbakan Adnan Men. deres. beraberinde D. P. Mecli» Grupu Başkanı Yozgad milletvekili Atıf Benderlioğlu olduğu halde s»at İS da Parkotelden çıkmıştır. Men. deresi İstanbul VsHsi Ethem Yetkiner. D. P. 11 Başkanı ve Beledıye Başkanı Kemal Aygün ve Emniyet Müdürü Faıuk Oktay takib ermişlerdir. Menderes ve hçraberindekiler, Cumhurbaşkanı ile Gebzede karşılaşnuşiardır. Cumhur Bsşkanı. seyahatinin ge. riye kalan kısminı. Menderesin otomobilinde tamamlamıştır. Menderes* ve beraberindekiler, Bayara, İs*anbulda ikamet ettiği Şale köşküne kadar refakat etmişlerciir. Sal» Köskün. de. Bayar ve Menderes. 10 dakika kadar görüsmüşlerdir. Kafile, Şala Kö'küne geldiei zaman, saat 19 idi. Menderes, Cumhurbaşkanının yanından ayrıldıktan snnra. BendrrUoğlu. Aygün ve Yetkinerle, Yıldız Parkında saat 20 ye kadar dçvam eden bir gezinti yapmıs. müteakıben de Parkotele dönmüştür. Arkaın Sa 5. Sü. 2 de g ğ Getîrilecek otomobiHerin. 1 g azamî satış fiatı 25 bin g 1 lirayı geçmiyecek 1 Ankara 31 <'CumhuriyetTeIeks> ' Haber aldığımıza göre, önümüzdeki ay içinde bir ek kota ilân olunacak ve yurda otomobü ithal edilecektir. , Bu otomobiller iki bin dolardan aşağı fiatla ahnacak ve 6 silindiri aşmı. yacaktır. i Karar gereğinee, alınacak otomobiHerin fabrikaların fazla imalâtından artan 955. 56. 57 ve 58 modelleri ola j cak. fakrft. hiç kullanılmamışlardan ithal edileoektir. Bu arabaların fiatlarının 1000 . 1500 dolar arasında değistiâi bildirilmektedir. Bu hale eöre otomobilleri ithal e Arkası Sa. 5, Sü. 1 d« i "\ rogramına lâiklik pıensipini > Ar^.'a.vı .Sfi. 5. Su. 4 te ) almış bir partinin dindarlıktan söz açması doğru ol nıax. Bu hakımdan s«m C. H. P. 1)ildiıİMiıi tcnkid eden arkada^mıız Cemil Said Barlası haklı bulnıüınak giiotür. Atatürkün kurdusu bu siyasal kurul olarak C. H. P. asır gorevler yiiklcnmistir. BuııIarın en oncmlilci'inden biri dc diıı işlerini dünya işlerinden kesin ıizgilerlc ayırıp yurdumuzun kısa zamanda ileıiemesini sağlamaktır. Bir parti üyeleri arasında her inançtan insaular hulunur. Kimi sünnî, kimi a'cvi, kimi Uatoük kimi ortndoks olur. Bir kısını da hic bir dinsel inaııra bağlanmağa lüzum görmez. Bir D. P. milletvekilinin hazırladığı teklif te, ortaokul mezunlarının normal Lâiklik prensipini iyi benimsemir} SON CüÜN Gelir vergisi için beyanname verme müddeti ve radyo resminin tediyesi, dün sona ermişhir parti. üyelcriııin bu tfibi iııançsüreden beş, ilkokulu bitirenlerin dört ve şoförlerin iki ay eksik tir. Bugünden itibaren bu vergi m ükelleflerinden bfcrçlarını henüz öd emiyenler yüzde on fazlasile tediye larına karısmaz. Kisi ile Tanrı araedeceklerdir. Resimde, postahanede beyanname postalamak için kuyru k yapanlar göıülmektedir. «jndaki münascbetlere burnunu askerlik yapmaları taleb ediliyor soknıaz. Gerçi, son zamanlarda hir takım Ankara. 31 (CumhuriyetTeleks) ftartizanların kanun dışı gayreti İlkokui ve Ortaokul tahsilini iç • yiizünden bu parti ağır hücumlara tinvaî hayatta kıymetlendinnek ve uiramıs. din dii^nanhğı ile sucherkesi en az ilkokui tahsili yaplandınlmak, bnyleoe geniş halk maya teşvik etmek amacile B.M. jığınlarının gnziindeıı düşiirülmek M. ne bir kanun teklifi yapılmışistenmişti. Bu itibarla, C. H. P. tır. bildirisini mpşrıı bir savunma ihti>âclna TıaelanıîıV mürokfıhdnr. O oğlu tarafından hazırianan kanun zaman C. H. t. üyeleri çoğunluğuteklifine göre, ortaokul ve rr.uadili nun değil de sadece C. H. P. nin okullardE'n mezun olanlar askerlikıtnıslümnnlıjjından söz edilmesini Gaziantebin bir köyünde lerini emsallerinden beş ay, ilkokui Havalandıktan 5 dakika sonra düşen uçakta bir dil sürçmesi sayıp geçmek belki camiden çıkan bir genci mezunları dört ay, trafik ehliyetini dosru olur. kisinin bildiriliyor; yaralılar da var dövenlerden biri yakahaiz olan kimseler 2 ay noksan Bununla beraber, biz lâiklik kolandı, di^erlerinin ~h\\\iyapacaklardır. Halen 477 tane tasarı teklif nusunda Parti Yönetim kadrosunun vetleri tesbit edildi Bu suretie, ortaokul mezunları İncirlik hava alanındaki itfaiye ve önerge arasında dört yıldır Adana, 31 (Telefonla) Bu aktiliz bir dikkatle direnmesi gerek19 ay, ilkokui mezunları 20 ay, şoşam saat 20.20 de feci bir uçak ka birlikleri ile Adana itfaiyesi ve em görüşülemiycn tiğine inanıyoruz. Çok partili hayaU Muhokenıe förler ise 22 ay askerlik Vaomış Gaiianteb 31 (Telefonlai. Oğuze zası olmuştur. İncirlikte Amerikan niyet birlikleri kaza rrahalline gel ' girdiğimiz gündenberi, demokrasiUsulü Kanun tasarısı da var linin Haral köyünde oruç tutmiyannıişler ve bu arada Amerikan he : olacaklardır. nin temel direği diyebileceğimiz lâlara dayak atmak için 10 kişilik bir birliklerine bağh bir C.124 uç?ğı lİKop'.erien yaralıları alarak İncir , iklik prensipinin yavaş yavaş. gevAğaoğlu bu teklifi ile 1111 sayılı sebekenin 18 yaşlarındaki H. H. adın havalandıktan bes dakika sonra lıkteki Amerikan hastanesine taşımış i Ankara, 31 (CumhuriyetTeleks) şetildiğini unutmamalıyız. 31 Martın Askerlik Kanununun bazı madde ^ , ca miden çıkmakta Misis bucağmm doğusuna düşen lardır. m e n E u b u i B. M. Meclisinin 22 ihtisas, 13 ellinci yıldöniimünii yaşadığimız şu lerinm değiştirilmesini istemektedir. j Dadeler köyü civarında bilinmiyen H A Ue A A n m yonanm Uçakt; 9 personel ile birlikte bir karma ve geçici komisyonunda hao l a n H sıralarda yurdumuzda karşılaştığımıı Teklif. politika çevrelerinde ge k e s m i ş .dinsizler, siz oruç tutmaz bir sebeble tutuşmuş ve düşmüş ;ok kinselerin bulunduğu söyler.mek len 477 adet kanun tasarısı, teklif gorıınü oldukça hazindir. Elli yıl üzere niş akisler yaprruştır. İfade edildi j s l n l z ha'.> diyerek üzerlerine hüeum tür. te ise oe Amerikan njakamları kaza ve önergeler görüşülmek KAHVECİLER TOPLANDI İstanbul Kahveci ve Kıraathan«iier irinde bir çok milletler istibdaddan elbiselerini parçalamıştır. Derneğinin yıllık kongresi dün Sıra jelvilerde bir salonda yapılmıştır. ğine göre, ortaya yeni ve ileri bir i etmiş. Bir uçağ>n yanarak düşmekte ol hakkında fazla bilgi vermemektedir giindemde bulunmaktadır. hürriyete. mutlakıyetten sosyalizBunlarm 149 u tasarı, 223 ü teklif, Toplantınm hangi gazetelerde ilân edildiğini bilmiyen kahveci'.erden anlayış at'lmaktadır. Bu teklif ka(Mağdurlaırm şikâyeti üzeıine nıüte duğu gerek köylüler gerekse bu ler. tne geçmeyi başarmışlardır. Elli yıl İlk haberlere göre 4 kişinin kaza 89 u tezkere, 11 i örıerge, 2 si cebul ediidiği takdirde. diğer genel | caviz genc yakalanmış. diğer 10 ki civarda1 buluna batsryalar tarafın büyük bir kısmı kongreye iştirak etmemiştir. n önce uçakla Manş denizini zoi' aşave özel kanuniarda inikasınm gö i ? i n i " hüviyetleri tesbit edilmektedir. dan görülmüş ve bir taraftan yar esnasında hayatlarını kaybettikleri şitli evrak ve 3 ü de mütalâadır. Kongreye, 10 binlerre kahveciden ancak 500 kişi katı'.mıştır. anlaşılmaktadır. bilen teknik bugün kıt'alan birrüleceği belirtilmektedir. Adalet Komisyonunda bekliyen Hararetli geçen kongrede tüzüğe aykırı hareket ettiği uldiasiîe dıma koşulurken diğer yandan İn Son dakikada dokuz yaralı olduğu birine yaklaştırmakla kalmıyor, yer ya da incelenmekte olan 18 Hükucirlikteki Amerikan makamlarına bildirilmiştir. çekimini yenerek aya ve füneşe kongre başkanı tarafından bir delege polis vasıtasile salondan çıkarılYarm Ankaradaki Amerikan ma met t=sarısı arasında bilhassa geç. facia haber verümiştir. peykler gönderiyor. Bu şartlar al mıştır. Resim, delegenin salondan çıkarılışını göstermekterlir. kamlarından bir tahkik heyetinin İn mişi 4 yıldau fazla olan Hukuk tında küitür bakımından bizim hâlâ cirlik hava alanına geleceği ve tah Muhakemeleri Usulü Kanunu tasajerimizde sayar görünmemiz tari Arfcaîi Sa. 5, Sü. 1 de kikats başlayacağı bildirilmektedir. hin bağişlıyacaği bir davranış olmnsa gerektir. Muhalefet demek. her silâhı mııo Diyarbakır. 31 (Telefonla) bah bilip omuzlamak değildir. C. Bugün başlıyacak olan Dünya Bitlisin Şehir Sinemasmda öğH. P. nin karşısında dini politikaya renci matinesinde ilkokui öğSağlık Haftasımn bu yılki j âlet eden iktidar partizanları var C.H.P. milletvekili Mehmed Ali Ceridoğlu, yazıh retmenlerile Lise öğrencileri konusu "Ruh hastalığı» i diye C. H. P. liler d« aynı oyuna arasmda müessif bir kav^a olsorulan neden geri aldığma dair garib bir gerekçe basvnrmağa kalkarlarsa Atatiirk „ j muştur. Kavga. büyümeden devrimierine ve bu vatana sonra Ankara 31 (CumhuriyetTeleks'ı j = Emniyet Müdürlüğü vasıtasile 5 ileri sürdü bastınlmıştır. Hâdiseye sebep yazık olur. «Bugünkü düpyada akıl hastalığı ve } S dün aşağıdaki yasak kararmı = ilan öğrenci tevkif edilmiştir. Bu kaygumuzu haklı göstermek akıl sağlığu konusu bir nisanda baş S.| aldık: = Ankara 31 (.CumhuriyetTeleks.1 su olarak, beni,, herhangi bir kimKanunun ilgası sonunda piyasada görülecek byacak dünya sağlık haftasında. tıb icin sadece son C. H. P. bildirisine H Antalya: Antalyada intişar e = senin vicdanî kanaatleri ilgüendirâlemini yeniden meşgul edecektir. dayanmıyonız. Şimdilik tek tük de rAnkara milletvekili Mehmed Ali Ce= den Antalya gazetesi sahib ve = it lu aksakhklara, hükumetin müdahalesini temin Aramızda dolaşan insanlarm tama. olsa, yazık ki dini politikaya karış° e . Masonlukla alâkalı olarak mez. Fakat. D.P. teşküâtmdan bazı = Mesul Müdürü Emin Mazlum = verdiği iki yazıh soruyu bugün geri kimseler D.P. nin göıüşünü aksettimen akıllı olmadıkları, esasen «deli edecek hükümler vazedılecek tıran örneklere muhalefet safiarınren bazı yaym organları, son zaolmanın da şart oimadığı». cemiyet = Adısonun Antalya D.P. idareci = da da rastlıyoruz. Mason dernek almıştır. Ş lerine neşren hakaret ettiğinden = manlaıda açtıklan haksız, asılsız ve M. Ali Ceritoğlu sorulan geri alıiçinde tımarhanelik deli olmadan lerinin niçin kapatilmadığına ve şını izah için verdiği beyanatta şu çirkin dinsizlik isnadı kampanyasında da. bazı ruhî ârızalar gösterenlerin = dolayı yapılan takibat hakkında ş tzmir 31 (Telefonla^ Milli Ko ! m et, şartların normale avdvtini s=ğAlınıed Salih Korurun Masonluk garib gerekçeyi ileri sürmektedir: C.H.P. liler hakkında uluorta Mamevcud bulunduğu. tıb otoritelerince 1 28 3 1959 terihinde Antalya Sulh = runma Kanunu ile ilgili çalışmalarm j lamak üzere müdahalede bulunac^kriıtbesine dair bir C. H. P. millet«Masonlukla ilgili olarak evvelki sonluk iddiasmda da bulunmayı, ve kabul edilmekte ve bu husus daha = Ceza Mahkemesince neşir yasa = 10 güne kadar sona ereceği bildiril tır. Ayrıca gene Izmire akseden havekili tarafından Büyük Millet gün vermiş olduğum yazılı sorular bunun ille dinsizlik mânasına geldiği S mektedir. Öğrenildiğine göre, kanuziyade bütün insanlara ilân olun H ğı konulmuştur. 1 30/3/1959 gün ve 578 sayılıdır. 1 nun kaldırılmasım müteakıb hüku berlere göre, ikinci ithal kotası ila Meclisi Başkanlısnna verilen sonı dünkü gazetelerde yaymlanmıştır. düşüncesini yaj'mayı âdet haline geKaraşi 31 (a.a."ı Başta Pakismaktadır. Müddeiumumî muavini Ş nıete bir müdahale vetkisi verilecek alâkalı ek liste önümüzdeki günlerde önereelerine ne bururulur? Arkası Sa. 5, Sü. 3 de tan Reisicumhuru Eyüb Hanm Haddijatmda C.H.P. nin bir mebuDünya sağlık günü bir nisanda baş Ş Özsan = • eşi olmak üzere Pakistanlı 50 ta layıp. 7 nisan akşamı sona erecek = ' >Iason Denıekleri hizde kanun tir. Bu yetki ile piyasada herhangi ilân edilecektir. Listede kahveye yer nınmış kadın lüksle mücadeleye h>ma>esinde ktırulmuş mesrıı teşek j tir. Bu yılm konusu ruh ârızalarıdır. bir aksama gördüğü takdirde hüku verilmediği bildirilmektedir. j karar vermiş ve büyük bir kam Sağlık Bakanlığının yardımlarile bak''llerdir. Bunlara iiye olmak ya da , panyaya girişmişlerdir. sılan broşürlerde ifade edildiğine o'.mamak vatandasın isteeine baçlı Pakistan Kadmlar Birliği, «sahgöre. hastanelerde ruh hastaları, dibir şeydir. C. H. P. li milletvekili[;te kıymetler, sahte gurur. sahğer bütün çeşidli hastalar yekununnin. hem de (Müslümanlığa ay!, fikir ve sahte ideallerle» mücadedan daha fazladır. kın) oldukİRrı (terekçesi ile. bunedeceklerini bildîrmiş ve büInadcılar. kinciler. kavgacılar, geların niçin kapatılmadıklannı sor1 tün Pakistan kadmlannı kaçakçıçimsizler, korkaklar. fazla heyecanmnea hakkı var mıdır? lık ve karaborsa ile mücadeleye s lılar. kuruntulular alkolikler, intihar Sayın Ahmed Salih Korurun ' davet ermiştir. edenler ve cemiyet sartlarma intıbsk ST=»son olııp olmadıjını bilmiyo Arkası Sa. 5, Sü. 3 de rum. Bildiçim kendisinin yüksek bir devlet meınııru oldıığudur. Bu sıfatı tasıdığı sürece yürürlükteki kanunlarımij onun yalnız siyasal partilere girmesinç enseldir. Sayın Salih Konır isterse Mason Locasına. dilcr^e Fcnerbahçe Spor Kuliihiine. Hiir Fikirleri Yayma Kuıuluna. ya da Verem Savaş Derneğine yazılabilir. Bu, kendisinden baska kitnseyi ilerilendirmez. Ne Basbakanın, ne de bir baskasının bu Siverekte bir ev sahibi, devenin kaçırılmasına sinirkonuda ona birşey sormağa haklan yoktur. Ahmed Salih Korurun Malenip hayvanın sahibi olan misafirini öldürdü sonluk riitbesi ne demekmiş, Başbakan onun Mason oldushmu bile arastırmak zorunda değildir. Mardin 31 (,Telefonlai İki gün dığı evde meçhul şahıslar tarafından içinde Mardinin iki ilçesinde dört öldürülmüştür. Hal böyle iken. programma lâAKAN İZAHAT ALDI Orman Fakültesi talebesinin boykot hâdi cinayet işlenmiştir. Bunların üçü Deveye kızıp misafirini öldürdü . Mik prensipini bayrpk gibi asan. sesi ile ilgili tahkikat devam etmek tedir. Bu arada dün Millî EğUim Midyatın Dayvar köyünde olmuş ve Urta 31 ıTelefonla) Siver«k ilfikir ve vicdan hürrivoti ,uğruna Bakanı. Rektör ile Orman Fakıiltesi Dekanmdan izahat almıştır. Rtüç kişi öldürülmüştür. Diâer bir ci çesinde bugün bir cinayet işlenmiş. BAYRAM GELİYOR Eayrama 9 gün olmasına rağmen şehirde Bayram hazırhkları b NADtR NADt şimde, Rektör ile Dekan topla ıtıdan çıkarlarken görulmektedir. (Tfefsi nayet Derik ilçesinde işlenmiş. Tür Ali Dev adlı şohıs devesile birlikte Bu cümieden olmak üzere Bayram yerleri hazırlJdarı da ilerlernektedir. Resimde, Kasunpaşada haiiıla Arkası Sa. 3, Sü. 5 te lât 5 inci sahifemizdedir). kiye Turk adlı kadın misaiir kal Arkan Sa. 5, 5u. C da 1 nan bir «Bayram yeriı görulmektedir. Erlik süresini indirmek için hazırlanan tasarı Oruçsuzlara dayak atan sebeke* Adanada bir Amerikan uçagı Meclis gündemi sıra gelmiyen tasarslarla dolu Hfa$€>nlııkla alâkaln sorıslar geri :aiaııılı Öğreimsnierle öğrensiîer arasında kavgaî İtısanİarm çoğu ruh hastası imiş! Bir neşir yasağı kararı Milli Konınmatıın ilgasa için hazırlık Pakistan kadınları f liiksle mücadele edecekler 2 gün zarfında 8 kişi k a t l e d i l d i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog