Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ÎHTİRAS ENGİNLERİ Yazan: F. W. KENYON Çeviren: V. GÜLTEKIN Lady Hamütonia Amiral Nelton'un Mtırap içinde geçen aşk maceralannın unutulmaz hikâyesi! Sonuna kadar heyecanla okuyacağınız nadir romanlardan biri! LOkJCİltli. YENİÇIKTI 11 L. Üeretsiı kafaloğumuzu isteyiniz. u m h u r i yet KURuaısurruNus NAOI «.«« J C , BoCl J% atJTl 1 9 A.C\tk 1X«**U7 Telgraf * a»ktub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 248 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 Pazartesİ 9 Şübat 1959 Dilek Yüzüğü Varlık Çoçuk Klâsikleri serisi hem eğlendiren hem de öğreten masallardan mürekkeb bu kitabla 40 ıncı kitabını çıkarmış bulunuyor. Genç şairlerimizden Mehmet Başaranın Almancadan dilimize başarı ile çevirdiği bu kitab Varlık Yayınları arasında üç renkli bir kapak içinde 1 lira fiatla çıkmıştır. V I Cagaloglu, Narlıbahçe S. 11 İ S T A \ B U L J Mebus maaşlarına zam tasarıs; BUtçe Komisyonunda kabul edildi Bir kısım C .HP. li milletvekilleri teklifi hararetle müdafaa ettiler, müzakereler sırasmda tartışmalar oldu Düıtkü toplantıda, teklif kanun haline gelse dahi bu teşriî devredeki milletvekillerimn bundaıt istitade etmenteleri istendi, görüşmeler gece yarısma kadar devam etti Kıbrıs hakkmda nihaî görüşmeler bugün Zürih'te başlıyor Dış Zürih'te Kıbns meselesini müza kere eden Türk ve Yunan Bas ve D n İşleri Bakanları bir arada îzmirde 7 Yedek Subay adayı yaralandı 50 kişilik talebe bulunduğu askerî kamyonla çarpıştı. dan üçü koma grupunun vasıta bir Yaralılarhalinde İşleri Bakanları, «Müstakil Cumhuriyet» plânı üzerindeki çalışmalarını dün bitirdiler Zürih 8. (A.P.a.a.) Türk ve Yunan Dış İşleri Bakanları, Zorlu ile Averof, bugün de Kıbrısı bağım sız bir cumhuriyet haline getirecek plân üzerinde çalışmalarına devs»m etmişler, öğleden evvel ve »onra olmak üzere 2 toplantı yapmışlardır. Zorlu ve Averofun Rörüşmelerine müvazi olarak, mütehussıs Kıbrıs Türkîeri endişeli Zürih. konferansı hakkındaki haberler, ırkdaşlanmız arasında şimdiye kadar görülmemiş derecede menfi tepki yarattı Lefkoşe 8 (Hususl) Kıbnsm /stikbali ile ilgili olarak Zürih'te Türkiye ile Yunanistan arasında cereyan eden müzakereler, Kıbrıs Türkîeri tarafmdan büyük bir ilgi ile takib edilmektedir. Zürih'ten gelen haberler, Kıbns Türk cemaati arasında büyük bir huzursuzluğuıı, endişe v« ümidsizliğin doğmasına vesile teşkll etmiştir. Bugünku rumca ve imgilfczce gazeteler, büyük manşetlerle Türk v« Yunan devlet adamlarının Kıbrısm rtiüstakil bir d«vlet statüsü üzerinHe ve Türk eemaatine, bir ekalliyete verilebilecek garantilerle anlaşm?ya vardıklarını ve müşterek bevpnnamenin hazırlanması ile meşcul oldujhınu bildhmekte. hattâ i r'^ha da ileri gidilerek Türkiyenin A''ada bir askerf birlik bulundurmj teklifinden bile Yunanistamn c:J rletli rmıhalefeti karşısmda vaz^Fetijftni ve Birleşmiş Milletler ga'=ntisine Türk hükumetinin muvaF.^kat etmek mecburiyetinde kaldı?'nı yazmaktadnlar. Bu haberler A ™?nın her tarafmda bir yıldırım ;; = ?ti ile yayılmış ve istisnasız bü•'i*1 Türk cemaati srasında şimdiye ı^Haj pörülmemiş derecede menfi » = eok kuvvetli bir reaksiyon uy?n • ^••nıstır. Yedisinden yetmişine ka*•• her Türk, «Kıbns Rumlannın ' '^ıvıscile Yunanhların hegemon'••"" altmda eriyip gitmektense "•:°1O şehit pahasına alchğımız ata vSJi<»ârı topraklanmızı ve bu toprılar üzerindeki haklanmızı ka« i m a k için bir tekimiz kalmavnpqVa Vadar mflcadele ederek 81r»vi tercih ed*rir» demektedlrler. Her TÜH hrırüV V i hevpran için>r Arltası Sa.. 5, Sü. 4 tt İzmir 8, (Telefonla) Yedek Subay Sıhhiye Okulu talebelerin den 50 kişilik bir grupun bulunduğu bir askerî vasıta bu akşam Cunıaovası yolunda karşıdan gelen kamyonla çarpışmıştır. Çarp'şma da 7 yedek subay namzedi yara lar da ayrı bir salonda toplanmış r lar, Dış İşleri Bakanlarının müza lsnmışlardır. Yaralılardan üçü. koma halinde kere ettikleri hususların teferrüatı hastaneye kaldırılmıştır. Hâdise tah üzerinde çalışmışlardır. kik edilmektedir. Öğleden önceki toplantıdan çı kan Averof, etrafını saran gazeteci lere, .Sıkı ve iyi bir şekilde çal.'şıyoruz. Hakikî bir iyimserlikle ko Ârfcn»! Sa. S, Sü. 4 tt EmekÜİere yapılan zamlar Zam tasarısı ücretlileri Ankara, 8 (.CumhuriyetTeleks) Bütçe komisyonu bugün saat 10. dan 24. e kadar üç oturum yapmış ve gündemindeki beş kanun teklifini müzakere ve kabul etmiştir. Komisyon zaman zaman tartışmalı olmuş, bilhassa gece oturumunda milletvekillerj maaşlarile ilgili teklif üzerinde yapılan konuşmalar sert olmuştur. Emekli, dul ve yetimlerin maaşları sabah oturu^nunda göFÜşiilmüş ,1930 dan evvelki emeklilerin durumum.ı daha fazla ıslâh yolunda yapılan teklifler kabul edümemiştir Temsil ödenekleri tasarısı görüşülürken. valilerin durumu tartışma konusu olmuş Emin Scysal, «Valilerin otomobilleri var, konakları var, maaşları yüzde 100 arttırılıyor, bu şerait dahilinde temsil ödeneklerinin arttırılması tasarruf prensipine aykırıdır.» demiş, Turhan Feyzioğlu Üniversite meselesinin manevî cazibesi gibi maddî cazibesinin de 1946 ya nazaran azaldığını ileri Arlcnsı Sn. 3. Sü. 6 rifl hayal kırıklığma uğrattı ; ;•••;•; ; Devlet Sektöründe, Tasarı, k a n u n i y e t kesbedip y ü r ü r l ü ğ e girdiği takdirde Iktisadî Devlet Teşekküllerinde v e y a Belediyeye bağh müesseselerde 8 7 5 lira ücret ve maaşı olanlar, sadece 8 0 0 lira m a a ş alabilecekler. Tasarı, bütçe komisyonunda kabul edildi * N Temsil ödenekleri de yüzde yüz arttırıldı. Emekli keseneği ise yüzde yediye çıkanldı Kastamonuda Diyarbakırda bir tek muhalif etinküosu kalmaıms! 9 lira! Şehrünizde dün bir D. P. ve bir Vatan Cephesi ocağı açılmıştır. Be yoğlu Boğazkesen semtinde D. P. Tomtom Vatan Cephesi ocağı açıhş töreninde Kastamonu milletvekillerinden Zeki Cemal Bşkiçelebioğlu ve Beyoğlu D. P. ilçesi II. başkanı Vahid Cebeci birer konuşma yapmışlardır. Vahid Cebeci muhalefeti tenkid ederek ezcümle demiştir ki: tC. H. P. jandarma dipçiği ile vatandaşa yaptığı kötülük yetişmiyormuş gibi simdi de eski yolunda devam etmekBirliğe bağh Dernek başkanlan dün bir toplantı yapmışlar, Patrikhane tedir. Hür. P. lilerin gayesi milletvekili olmaktı. Allah rahmet eylesin. ile Kıbrıs konularını müzakere «1 mişlerdir. Yukandaki resimde topD. P. milletvekilleri bugün vatahın lantıya katılanlar görülmektedir bütün sathına yayılıp halkın derdlerini dinlemektedirler.» ! Kastamonu D. P. milletvekili Zeki ' Cemal Bakiçelebioğlu 1950 yıhnda Türkiyenin dünya devletlerinden 200 yıl geri olduğunu belirterek şunları söylemiştir: «Almanyada insanlık müzesinde Türklerin oturduğu evler diye gösterilen resimlerin altında 1949 tarihi Dulles'in seyahati sonunda Ingiltere, Amerika, bulunmaktaydı. D. P. liler 8 yıl zarfında şartları değiştirdiler. C. H. P. Fransa ve Almanya, Sovyetlerle yapılacak müzaliler Atatürkün ölümünden sonra yağlı kuyruk peşinde koştular.» kerelerde tâviz vermemeği kararlaştırdılar. Bakiçelebioğlu son olarak kendi seçün mıntakası Kastamonuda bir tek Washington 8 (Radyo) Ameri çsrc kalmadjğı takdird«, harbi göze muhalif kalmadığını ifade etmiştir. ka Dış İşleri Bakaıu Dulles, 28 almağa kararlıyız» demiştir. DulDiğer taraftan Büyükçekmeceye Ocakta, Temsilciler Meclisi Dış İjieri les'in gizli konuşması, bugün kı« bağh 80 hanelik Saadetdere mahalleKomisyonunda yaptığı konuşmada, men neşredibniçtir. Dulles, «Batı Sinde yeni bir p . P. ocağı açılmış, fBiz ve müttefiklerimiz, Batı Berli Berlini komünist hâkimiyetine terk marasimde Çatalca D. P. ilçe başkanı ni terke mecbur edilmektense, baska ATkası Sa. 5, S ü . l d e Arleojı Sa. 3, Sü. î te Dün bir D. P. Vatan Cephesi Kasaplar bunu da kâfi görocağının açıiış töreninde ko miyerek 10 liraya çıkarmak nıışan Kastamonu milletvekili istiyorlar Bakiçelebioğlu bu iddiada Diyarbakır 8 (Telefonla) İlimiz bıılıındu kasabları. doktorların muayene ücIretlerine yaptıkları zamlardan sonr^. kendileri de etin kilosunu yıllardanberi görülmemiş bir fiatla satmağa başlamışlardır. Belediyenin müsaadesini almağa lüzum görmeksizin yapılan bu zam yüzde 80 civarındadır. 530 Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Gençlerin loplantısı Ankara, 8 (Cumhuriyet . Teleks) Emekll, dul, yetim. tayın bedelleri, temsil ödenekleri, âdi ve vazife mâ Bütçe komisyonu tarafmdan ka memurlarile. 3659 sayılı kanun hü lulhığu, vatani hizmet tertibinden bul olunan yeni memur maasiarına kümlerine bağh diğer teşekkül me maaş alanların aylık ve ödeneklerinin aid tasarı, devlet ücretli memur ve murlarını aynı barem cetvelinde bir , arttırılmasına dair kanun tasarüan müstahdemlerile iktis%dî devlet te | leştirmektedir. Fakat buna mukabil, bugün B.M.M. bütçe komisyonunda sekkülleri. bankalar, belediyeler üc tasarının 5 inci maddesinde «Devlet müzakere ve kabul edilmiştir. retTT ve'mîTstâhdemTeri araSTnda ge •ve diğer müesseseler ücretlileri, mtis ı Zamma tazammun eden tasarılara niş bir hoşnudsuzluğa ve hayal kı tahdemleri. daktilo, odacı, kolcu, göre, emekli dul ve yetim aylıkla. bekçi, doktor, avukat, tahsildar ve rındaki artış yüzde 100 ilâ 135, temnklığına yol açmıştır. Bu hoşnudsuzluğun ve hayal kınk sair» gibi ücretlileri ayrı bir cetvelde sil ödeneklerindeki artış yüzde 100, lığının, mühim sebeblerinden biri, göstermektedir. Bu cetvelde ise, dev âdi ve vazife malulluğu ve vatanî bütçe komisyonunca kabul olunan l let ve diğer müesseselerde vazife hizmet tertibinden maaş alanların yeni tasarıda memurlar için kanu ; gören ücretüler ve müstahdemler, aylıkları da yüzde 50100 arasında nen tanınmış olan bir takım hak ve ; devletin prensip olarak kabul ettiği bir zammı derpiş etmektedir. menfaatlerle birlikte, masşlara ya i ve diğer memurlara tanıdığı yüzde Bütçe komisyonunda bugün kabul pılan zam tutarlarının barem dışı yüz zamdan istifade edemiyecek. hat edilen zam tasarılarının esaslarını ta, bugün aldıkları maaş veya ücret bildiriyoruz: iicretlilere tatbik olunmamasıdır. Tasarıya konan bir takun madde . geviyesinden mahrum bırakıhnış oKabul edilen tasarıda, bütün, emek li, dul, yetim, âdi ve vazife malullu lerle. devlet memur ve iicretlilerile, ; lacaklardır. Çünkü. tasan kanuniyet kesbedip j ğu aylıkları 6241 sayılı kanunun yü iktisadî devlet tesekkü'.leri. bankalar ve belediyeler ücretli memur ve yürürlüğe girdiği takdirde meselâ: t rürlüğe girmesinden önceki tutarlaiktisadi devlet ! rına yüzde 100 zam j'apılmıştır. Ayn müstahdemlerinin yeni zamlardsn devlet sektöründe, faydalanmak şöyle dursun. bilâkis tesekküll»rinde veya belediyeye bağh ca, harb malulluğu zammı bunun dı almakta oldukları halihazır maaş ve müesseselerde 875 lira ücret veya şmdadır. Ancak, vazife malulu erlerle bunya ücretlerinin çok dununda maaş maaş alan bir avukat veya doktor, veya ücret almaları derpiş olunmuş sadece ve sadece 800 lira ücret veya ların dul ve yv'imlerine ve 1930 yı. tur ki. bu durum, devlet sektöründe, • maaş alaeaktır ki; bu hal, o ücret lından önceki hükümlere göre maaş Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Arkası Sa. 5, Sü. 3 te iktisadî devlet teşekküllerinde. banka ve belediyelerde hizmet gören on binlerce barem dışı memuru haklı bir üzüntüye sevketmiştir. Bütçe komisyonunda kabul edilen tasarının 1 ir/ci maddesinde 3656 sayılı kanun hükümlerine tâbi devlet Batılılar, Berlin için harbi göze alacaklar Yurdda karakış devam ediyor Karakösede bir çoban donarak öldü Diyarbakır 8 (Telefonla) Şehrimizde «oğuklar birden bire artmiştır. i , Bugün »uhunet Diyarbakırda ( 12) j i dereceye düşmüştür. Aldığımız ha! bere göre Karaca dağda bir çoban 87 koyunu ile donarak ölmüştür. ! Birkaç gün evvel düşen odun fiat HAYIRL1 OLSUN İstanbul Sümer Teknik İşçilcri Yapı Koopeıa• ları bugün tekrar yükselmiştir. Antalyada şiddetli poyraz fırtınası tifi tarafmdan Bakırköyün Kartal tepe mevkiinde inşa edilmekte olan ; Antalya 8 (Telefonla) Her gün 178 evden 52 si dün merasimle sa hiblerine verilmişiir. YukandaKi regüıvesli olmasma rağmen esen şiddet simde, es sahibi bir işçi, Çalışma Bakanlığı Vekili ve Devlet Bıkanı Arkası Sa. 3, Sü. 4 t* Haluk Şamandan anahtaruıı teslim alurken görülmektedir. i i hatib mahkemeye » P. !i bir verildi ZAHMETSİZ Köpekleri resimde görüldüğü gibi zahmetsiz taşımanm yeni bir usulü daha keşfedilmiş bulunmaktadır.Fikir, yavrularını karnında bir torba içerisinde taşıyan kangru isimli hayvandan mülhemdir. Akhisarda yaptığı bir konuşmadan dolayı mahkemeye verilen Mustafa İzci Beraet etti Izmir 8 (Telefonla) Bugün Akhisarda yapılan bir C. H. P. kongresinde il idare heyetinden Mustafa İzci konuşmasını yaparken hükumet komiseri kendisine 6330 sayılı kanuII M I J Kıymetli arkadaşımız rahmetli üstad Abidin Daverin ölüm yıldonüna aykırı konuştuğunu ileri sürmüş U3V"l Anillll dün saşjt 11 He mczarı başında bir anma töreni yaVe tanzim ettiği zabıtla İzciyi suçüstü | m ü munasebetile nılmıstır. Törende İzmir milletvekili ve Ga'atasaray kulüfeü ba,';anıSadık Giz. kulüb idare heyeti iiyemplıkemeye sevketmiştir. l Gizli ol?.rak cereyan eden duruş ' '.eri. gazetemiz müntesibleri ıazır bulunmuş'.ardır. Bilindiği gibi uzıın m.üdd»t Donizciük Eant'ası idare .nppiiHi â.alığx,.vapan Ahidin 'j^av^rin, bu mada Mustpfsnın korn ma'inda suç unsuru görülmemiş ve beraetine ka . ölüm yılrloniimitndeki töreninde Denizciük Ban':?sıiKİ.n maa'esef hiç 'inve bu;unnamıştır<. ; > . rar veıilmi^tir Resimde, dünkü anma toplan tısmda kabre celenkler k.ouuiajrken görülmektedir. Vatan Cephesine 40 günlük bir yavru da kat.lmış Karaköse 8, (Hususî) Şehrimizde Vatan Cephesine iltihaklarla ilgili enteresan bir hâdise cereyan etmiştir: ı C.H.P.il idare kurulu üyesi tüccar Nuri Koçun 40 gün öııce Ali Yavuz Koç adında bir oğlu dünya ya gelmistir. Bu ai'ada nıcçhul bir j şahıs taıaCmdan Yavuz Koçun adı ile 60 hanelik Koçiar ailesinin Va Arkası Sa. S. Sü, 3 te Böyle Döndüieı; Mevlânekapı sahasında oynanan maçta Doğanspor. Güven Dün sabah yenmiştir. Yukarıki ıtsimde futbolümüzün kalkındığmı idsporu 32 I dia ettiğimiz bir devirde gençlerin yarı bellerine kadar çamurda oynadıkları maçtan, ellerinde eloiseleri olduğu halde dönerlerken görülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog