Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

PRATİK FRANSIZCA KONÜSMA KLAVUZU İzzet Hamit Ün tıt. T. Üniversitesi Rektörü ve İst. • Eğitteı Enstitüsü Fransızca Öğretmen! İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıd İstanbul Tel: 22 81 44 Not: tstiyenlere posta ile ödemeli gönderilir. T«nl umhurİYet KUPIJCUSU: Y U N U S NAOt Türk Klâsikleri serisinde yayınlana rak kısa zamanda 3 defa basılan bu kitabta büyük şairimizin hayatı ve eserleri hakkında bir inceleme yazısı ile en güzel şiirlerini yeni dile çevirilerile bulscsksımz. Varlık Yayınlan, fiatı 2 lira iinı»H n l UnCU JV 1 O 4,f)Q 1 6 t W O ıbrıs için bağamsızlık Memur maaşlarına zam tasarısım inı üzerinde Dün Zürihte yalnız Türk ve Yunan Dış İşleri Bakanları arasında müzâkereler yapıldı Nihaî diinkn toplantılarda bağımsızhk plânımn teferruatı incelendi Zürih, 7 (Radyo) Kıbns çıkmazHia bir hâl çaresi ariyan Türk ve Yunan idarecüeri, Zürih'teki yüksek kademeli müzakerelerin» j bugün de devam etmişlerdir. Tür; kiye ve Yunanistan Başbakanlan | Zoriu ıle Averof, ikinci günde saat j 10.15 te buluşmuşlardır. İki Dış İşlcri Bakanının, Kıbnsa istiklâl sağlıyacak, fakat beynelmilel garantiler (muhtemelen NATO) tahtında Yuna'r.istanla birleşmesini önliyecek ve İngiliz üskrini muhafaza edecek bir uzlaşma plânımn tefernı atını pöriiçtükleri .ssmlıvor İki dev Arkası Sa. 5, Sii. 7 de Telgraf v > mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 246 * Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 224298, Yan İşleri. 224299. Matbaa: 224290 1959 komisyonu kabul etti Ankara, 7 (Cumhuriyet Teleks) Emekli, dul ve yetim aylıklarma zam yapılmasına dair kanun tasarısı maliye komısyonunda kabul edilerek, görüşülmek üzere bütçe komisyonuna gönderilmiştir. Bütçe komisyonunda, ı'.erhal göriisülecek olan tasarı, bütün emekli. adî ma'u'li'k. vazile malullüğü aylıkları ile dul ve aylıklarma 6241 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tutarlarına yüzde 100 zam yapılmasını derpiş etmektedir. Harb malullüğü zammı bunun dısmdadır. Ancak, vazife malulü erlerle bunlarm dul ve yetimlerine ve( Arkası Sa 5. Sü 4 te Tasarı koıtıfeyonda müzakere edilirker muhalefetîn bir tekliH reddedildi . görüşmeler bugfin başlıyor, Törk Dış İşleri Bakanı ilerleme oldağunu söyledi, C.H.P. liler yapılan zamlarm Devlet Sektöründe yüzde 3035, İktisadî Devlet Sektöründe ise yüzde 1722 oldugunu söylediler Bir Gttm Elbet ir rejünin başlıca dayanağı müesseselerdir. Müesseseler iyi kurulur ve lyi işlerse, rejim de sağlam olur. Müesseeeler derme çatma Basbakanın 3.000, Bakanlann esaslara dayanır, ya da bir takım da 2 şer bin lira temsil ödeşekil özentilerinden ibaret kalırsa neği alacaklan bildiriliyor o rejimden topluma hayır gelmes. On dört yıldanberi içine ginneğa Ankara, 7 (Cumhuriyef Telek») {alışhğunu haklar ve hürriyetler B. M. Meclisi bütçe komisj'onuna düzenini bir adım olsun ilerletebilsevkedilen bir kanun tasarısı ile diğimizi bugün vicdan rahatlığı ile temsil ödenekleri arttırılmaktadır. söylemek mümkün müdür? Bir 1 marttan itibaren yürürlüğe giremilletin hayatında on dört yıl pek cek olan bu hükumet tasansı 5027 de azunsanacak bir zaman parçası sayılı temsil ödeneği kanunu ve bu kanuna istinaden çıkan tadil ve ek sayıimamalıdır. On dört yıl içinde Kıbrıs, Larnaka, Bekirpaşa Ortao kulu taleheleri, dün Belediyeye ya pttkları ziyaret esnasında Kenıal kanunlanna dahil makam «ahiblebu millet koskoea bir İstiklâl SaAygün ile görüşürierken rinin aybk temsil ödeneklerini bir vaşını başardıktan gonra bütün misli arttırmaktadır. devrim hamlelerini tamamlamıv OrÖnümüzdeki yıllarda yeniden borçlanmaya gitmeden ticaret büânçosutaçağın karanlığmı yırtıp cağda; Ödeneklerle ilgili bu tasarı ko« nu müvazenede tutsbilmek için ya K..alâtın dörtte bir nısbetinde azalmcdenivetin'eşiğine varmıştı. 1919 misyonda henüz görüşülmemiştir. daki Türkiyeyi düşüniiniiz. bir de Temsil ödenekleri jöyle ısralantılması veya ihracatın üçte bir nisbetinde arttırılması • gerekiyor ki 1933 ü gnzönüne getiriniz. Bir yanmaktadır: da haştanhaşa işg»' edilmiş, harahe bunlar da mümkün görüimüyor Danıştay Baçkanı 800, Sayıştay halinde ünmlm* bir vatan, ötafe Başkanı 800, B. M. Mediri Genel Onuncu yıl marşını söyliyen çelik Kâtibi 500, Cumhurbaşkanhgj GeAnkara, 7 (Cumhurîyet Teleks) Hakışlı delikanlılar. 1919 da yüreği nel Kitibi 500, Başbakanhk Müste1950 yılı başından 1959 a kadar gek'an ağlıyan bahtsız analar. 1933 te jan 500, ordu kumandanları 500, çen 8 yıl içinde dış ticaret açığı Dış İşleri Genel Kâtibi 500, müstegöğsii inanç dolu, «İnı açık genç mızın 2.723.700.000 Türk lirası ol•»riar 350 (Millî Savunma müeteşaki7İar. duğu tesbit olunmuştur. Bu meblâğ n orgeneral olduğu takdird» 500), İşte. demokrasi yapacağız diye 972.7 milyon dolara muadil bulunHurda demir diye kulGenelkurmay ikinci Başkanı 350, birbirimizi yemeğe başladığımız maktadır. AçıŞm bir kısmı Amerilanılmak üzere ahnan kara, deniz, hava kuvvetleri Ku gıindenberi harcadığımız zamanın kan yardım'.an ile, bir kısmı altın beheri 83 kiloluk 12 jmandanlan 500, kolordu kumanyakın geçmişimizdeki ölçüsü budur. terhini suretüe. bir kısmı da Türk Sehrimizde bu okullar için mjinaMaraş 7 (Telefonlal Sehrimizde danları, jandarma genel kumandanı merminin barut dolu Bu süre içinde ne yaptık? Hangi lirası veya dövizle borçlanma su4 okul. 2 sinema ve 2 camiin kapaul sib bir bina bulunamamıstır. Durum 350, (orgeneral olduğu takdirde olduğu anlasıldı düşmanları sınır dışı ettik? Vataretile karşılanmıştır. masına karar verilmiştir. Umumî yer Vtkâlpte bildirilmHtir. Netice me500), valiler 350, tümen vt müstah mmızın neresini kurtardık? Kaç lerin sağlık, yargın ve bir sarsmtı Arkast Sa 5 S« I de rrkla beklenmpktedir. Kırşehir. 7 (Telefonla' Kırşekem mevki kumandanı Gumrük de<rim hamlesine giriştik? Kaç okul karşısında mukavemetini te?bit icin Duvarlan eat'' "'''"diye Mecüsi hir büyük bir tehlike atlatmıştır. Muhafaza Genel kumandanı 250, acttk? Eğitip okuttuğumuz çoeuk teşkil edilen bir ekip. li"=e köy öğrptsalonu kaymakamlar 200, nahiye müdürDoğu Ar.adolu illprinden getirilen lsrımızın sayısmı ne kadardan ne ırıpn okulu ve diğfr 2 okulun tahliye Eskişehir 7 (Telefonlat Beledi^e hurda demirler arasırıda çıkan 12 leri 75, Diyanet İşleri Başkanı 500, ladara yiikselttik? Millî gelirimizi edilprek. yıkîlm?sı için rapor ver Mpclisinin yapti?ı .co>ı tool.in+'f'n D. Arkan Sa. 5. Sü, 5 te adet 83 kiloluk msrmileri jehrimizhtnçi ölciiierde arttırdık? Halkın mistir. P. li mec'is azası Aziz Bolel mühim j deki derrirci'er kulları.mak iHn ylir r rc ah seviyesini nereden nereye çıAynca Yılriı? ve Ceylân sinema bir t krir vrrmiş ve mecHs azaları : caklan sırada Emniyet teşkilâtı kardık? larile, 2 camiin de. gerekli tpm'rat nın dikkatini toplarmşhr. Takririn I müdahale e;miş ve şehrin muhtelü İşin Iııhafı bu on dört yılın baş yapıbncaya kadar. kapatılmasına ka özeti judur: yerlerine dağılan mermikri müsafongıcımla dâvamızı pek basit gö rar verilmiştir. Arkasi Sa. 5. Sü. 5 te. dere etmiştir. Mermilerin tetkikinrüyorduk. İstediğimiz. vatandaşı lâde içlerinde barut bulunduğu gö «Vatan Cephesi» ocağı açılıyık oldıığu haklara ve hürriyetlere Gümrüklare geten mallarm çekilmesi için varilan şında konuşan Ulvi Yenal rüİTîüştür. kavustnrmaktan ibaretti. ~ m ühlet bu akşam »ona ermektedir. Pazar olmagına Salâhiyetli kimseler, bunlaruı «Küçük kırgınlıkları bir ya Hukuk devletini bir defa knrağmen, Gümrükler İdaresi bugün çalışacaktır. Yukarıdaki resimde» ııa bırakınız. Kuvvetli patl&ması ile geniş bir bölgenin ra'ım. üst tarah kendiliğinden olagiimrük antrepolarında yer kalma dığı için Tophane meydamnda sıc:ddî hasara uğrayacağînı sövlemişnlıımız» cik. her şey düzelecek, millet refaralanmış olan kamyonlar görülmek tedir. lerdir. ha. saadete kavuşacak! Oiyorduk. Şimdi ise, aradan on Avnıpa tktisadt Işbirliğl, 1 dört yıl geçtikten sonra. özlenen sene vâde ile 21.5 milyon refaha pek yaklaştığımızı iddia dolar kredi verdi edenler hâlâ var, var amraa hukuk de< Setiııi kurabildiğimizi söyliyen Paria, (AP) Avrupa Ikümdl arhk hiç kalmadı. tşbirliji Taşknata Konseyi. bugün •• I •• •••••• Türkiyey» 21 milyon 500 bta dolar Bundan on dört yıl önce milleDün akşam Sarıyer Yenimahalle. saat 17,51 de, henüz anlaşılanuyan tutarmd» kredi rerildiğinf bildir. tin çogunluğu adalet ve hürriyet »inde çıkan yangın sonunda 3 eT bir sebebten, yangın çıkmıştır. 3 mistir. Geçen yılıa »on aymd* i»te. özlemi içinde çırpınıyordu. Adaîe katlı 4 ahşab ev tamamen, 1 ev de katlı bina ahşab olduğundan »teş nilen kredi, lâğvedilen Avrupa Teİki lstanbul milletvekıli, mesele hakkında dün tin de, hürriyetin de istediğinden k.smen yanmıştır. derhal büyümüş ve bitişikteki diğer Evvelkı gec« Samsun limanında diye Birligi tarafmdan Türkiyenü» Sarıyer Yenimahallesinde Kaıa evlere de sirayet etmiştir. fa'lasını millete vadedenler dokuz , bulunduğu suada ön ambarında y«n , görüşlerini açıkladılar. 15 numaralı Haliç vapuemrin» verilen fonlarıa yerini tutayıldır iktidara geîdikleri halde ay kütük caddesinde Mehmed Ali ReYangın mahalline ör.ce Istinye, j gu, ç l k a n 4050 D . w. tonluk (Kırş«caktır. ru da seferden menedildi ~" Arkast Sa. 3, Sü. S da } h i r ) ş i l e p i n i n d u r u m u h a k k ı n d a dün j nı çnğunlıık bugün gene adalet ve ise aid 1 numaralı evde dün akşam Konsey, Türkiyenln şimdlki fk. ; hi rriyet diye çırpuııp duruyor. kendisile görüştüğümüz Deniı Naktisedl yaziyetini tetkik v« rtabili. "»Tiiesseselerin iyi işliyememesi liyatı Müdür muavini Şekib Öıgüner 1 Lbnan Başkanlığmın yerind* bir Kr*rin, gemilerin lıtiab haddinden zasyon programmm tatbikatında kay reiirai sallantıda bırakmıstır. Bence Arkast Sa 5, Sü. 1 d« I \ kararia Şehir Hatlan vapurlarında az yolcu taşıdığını iddia aden sözle dedilen teraWki>i müşahede ettikyarınımız bakımından en büyük j yapmakta bulunduğu lıtiab haddi rin« temas ederek, tBiz Denizcilik ten »onra kredinin verilmesini katehlike de bııradadır. Geçen gün | kontrollarmdan ötürü Denizcilik Ban Bankao ilgililerinin, her sabah Kadı rarlaştırmıştır. şayın bir profesör kiirsüde «bizde Bu kredi çerçevesi dahilinde Tür» j kâsile arasında meydana gelen ih köyden, her akşam da Köprüden büiiniversite tnuhtariyeti var mı?» tün salonları tıklım tıkhm dolu ola kiyeye yapılan bütün tediyst bu tilâf devam etmektedir. dive ortaya attığı bir soruyu gene Dün kendisile görüştüğümüz Liman rak hareket eden vapurlarda, yolcu memleket tarafmdan 15 şvıbat 1961 kendisi cevablandınrken «madem . Başkanı Reşid Uğur, Denizcilik Ban ların çektikleri sıkıntı ve içinde bu e kadar ödenecektir. Yıllık fair Arkası S a . 5, S ü . lde nisbeti % 3,5 tur. i kası Umum müdür muavini Emin ki hıııada düşündüğümü söyliyebiliyorum. bizde iiniversite muhtariycti vardır. Fakat göriilen liizum ğ Bingöl, 7 (Telefonla 1 Vilâ. = Ozerine Bakanın beni her an emek= yetimizin Karlıova kazasına bsğş live ayırabileceğini hatırlarsak • ş lı Yapıören, Baran v« Dostala g Ulvi YMMI dün konvfurken miıhtariyet yokror» dlyordu. s nı köylerinde tifo Kastalığı sal g Yürürlükteki rejimin ıçeküsizliffiş gın haldedir. Hastshfa yıkalan g Yalova O. P. Vatan Cephrni o . ni çöstermesi itibarile profesörün ş mı$ 50 ye yakın hasta olup. Ya g cağı, dün saat 11 de »çılmıştır. Yaj pıören köyün<ie 1 kişi Ölm6« g pılan törende 1 ikinci başkanı Ulvi sözü pek yerindedir. Aynı mantık 1 tür açısmdan Bakıldığı zaman. öbiir Yenal ve il Genel Meclisi azaları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu ha Arknn Sa. 3. Sii. 5 f" H Vilâyetimiz Sağlık Müdürlüğü ğ xır bulunmuştur. NADİ ğ tarafmdan bugün köylere ilâç ş Arkası Sa. 5. Sü, 8 dt ğ gönderilmiştir. = Temsil ödenekleri artıyor r Son 8 yıllık ticaret açığı iki bııçıık milyardan fazla Mârafta 4 okul, 2 cami, 2 shtema kapatıhyor Durumlan tehlikeli görülen ve biri lise olan 4 okulun talebelerini k bina b^lunamıvor Kırşehir tehlike atlattı D.P. Ulere yapılan tavsiye 1 ev ds kısmen yands Türkiyeye verilen kredi Şiddetli rüzgâr yüzünricn büyüyen yangın ge$e yansma doğru söndürüldü Kırşehir şilepinde yangın sonduruldu hattı vapurlarında istiab haddi meselesi I ( = Bingölde tifo salgın halde j ( = Abidin Daverin Ölüm Yıldönümü 1 I 1 r Bugün ~ . Millî Miicadele yıllanna rtair çok başarılı bir edebî roman Mühürlenen apartmanda bir kadm mahsur kaldı Döviz kaçakçısı îzak'ın apartıman dairesinin zilini çalan memurlar, kadm uykuda bulunduğundan cevab alamadılar ve kapıyı mühürlediler MU1METÇİK. NATO EMNİYET GÖREVİNDE Türk ordusu. kuzcy Atlantik Paktının en nühim k ara kuvvetlerinden birini teşkil etmektedir. Yukarıdaki refimde. İz mirdeki NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Karargâ hı giriş kapısında, emniyet göre vinde bulunan Mehmetçikleri nöbe t değiştirirken görmektesiniz. Son büyük döviz kaçakçıhği sanıkBu enteresan hâdise şöyle cereyan larından h^len Sultanahmed ceza etmiştir: evinde tııtuklu bulunan İzaki Bcnİzi>k Benjamin tevkif ediMikten janin'in karısı Klara, dün o*urmakt5 sonra. menkul ve gayrimenkulleri olduğu apartimanımn dairesi mühür hakkında vergi borcu olduğu gorüllendiğmden içeride mahsur kalmıştır. Arkası Sa. 3, S. 2 de • Hiik»mef Meydanı Va/an: İLHAN TARLS İkinci sahîfede Rahmetli üstad mezarında yat tığı müddetçe onu Ukliden Haliç sularında (Abidin Daver) şilepinin son resmi (Yazısı 5 ınct yatacağı aniaşılan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog