Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Tasarruflannızm blr kısmını da DOĞUBANK'â yatırmayı lutfen ihmal rtmeyinir. TaJihinizin daha açık, isabet ihtimalinln daha faıla oldufunu "örmekte ÛOGUBANK ilnrtl umhuriYet KURUCUSU: T U N U S NADt Telgrmf v* mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 246 Telefoolar: ümuml Santral Numaran: 2 24298, Yaa tşlert 224299. Matbaa: 224296 H A Y A T Yollarında Yaşar Nabının Panaıt Istratı'den çevirdığı Hayat Yollarında adlı rornanm dörduncü baskısı Varlık Yayınları arasmda 2 lira fiatla çıkmıştır İstratimn en güzel eserlerinden bıri olan bu kıtabın kısa zamanda dorduncu haskısına erişmesi değerinın açık bir delılıdır. î7 Menderes ile Karamatılis, toplantılar bitinceye kadar beyanat vermiyecekler Zurich «, (Hadya) TürHye Te Yunaniftan Ba|bakanlan bugün BUL halll laatla 10 05 de Kıbnj meaelecine bir hal (aresi bulmak maktadil» reamen müzakerelere başlamıjlardır. Dif Ijleri Bakanlan il» mu|avirl*ri yardıra etmektedirler. Sabahki topUntt, tam 3.5 aaat devam etmiftir. Toplantılar, her 2 heyetin. tkamet ettiği Zürıh'a nazır ve bir^kararı andıran Dolder OteU. nin bol (ünea ısığı «lan özel bir «alonunda yer almaktadır. Karamanliı riyaıetindeki Yunan heyeti, caat tam 10 da, Menderes riyaseHndeki Türk heyeti de 5 dakika sonra «alona girmiçlerdir. Mendere» İle Karamanlif, güler yiız ve »amimi yetle el tıkıîmışlardır Taraflar İngilizce ve fransızca konusmuslar v» tercüman kullanmamışlardır. Isvıç. re Emniyet Teşkılâtma mensub sivil memurlar muhafaza «ltmda bulundurulan talona, gazetecıler ve ba gın fotoğrafçılarını almamıştır. Açı Us toplantısının yarısın» doğru »alo na giren bir metrdotel, delegasyonla ra kahve ile msden »UJTI «unmuştur. Menderes ile Ksramanhs, Kıbrıı meselesıne bır hal çaresi bulmak maksadıle ilk defa olarak görüşmek tedırler. Arkatı Sa 5, 5ü. 4 U ılMIIIIIIIIIIIIIHI, TELEFOTO Zurich îsUnbul Mendcrc* II* Kammanll» dttnkfl «trtaı toptaatmndan evrel el nkifiyorlar Kıbrıs Konferansı gizli devam ediyor , P. geasoru verdi İsfimlâk yolsuzlukları için Meclis fahkikatı isleniyor Dün Mecliste sorular görüşüliirken gürültüler oldu. Sanayi Bakanı Sii I merbauk mamullerine ve kömür fiatlarına yapılan zamlara dair izahat verdi Aukara, 6 (Cumhuriyet Teleks) C.H.P. Meclis Grupunun aldığı karar gereğınce, bugun CJI.P. mületvekillerınden Nuvıd Yetkin, Atalay Akan, Fethı Çelıkbaa, Bülend Eıcevıd, Sabahaddın Karabeyoğlu, Asırn Eren v« Nıhad Sargınalp taraimdan hazırlanan bir önerge B. M. Meclısi Başkanlığına verilmıştır. Onergede istımlâk yolsuzlukları ile ilgili olarak iç tuzuğun 177 nci maddesıne gore bir Meclis tahkıkatı açılması ıstenmektedır. Onergenın metni sudur: t Buyuk şehirlerdeki, bu arada bilhassa Istanbuldakı geıuj ve duzensiz yıkım faalıyeti ile ılgıli is timlâkler ve buna müt«allık muameleler sırasında anayasanm \« ka nunlar hükümlerinin tereddude > er bırakmıyacak kadar açık bir |eKilde ihlâl edıldığı, vatandaşlann |i kâyetlerinden v« bazı sorumluların beyanlarından anlaşümaktadır. Anayasanm 74 üncü maddesi, umumi menfaatler ıçın lüzumu usulüne gore anlaşüamadıkça vt n.ahsu* kanunlar mucıhince değer pahası peşın venlmedikçe hiç bır kım senın malı istımval ve mulkü istımlâk oiunaraaz, dedığı ve anayasada «trf yapılan mahsus kanunlar da u Arkası S a . 5, S ü . l d e Yeni memur maaşlarına tasarı Meclise geldi Tasarı, devlet memurları ile diğer teşekkül memurlarını aynı barem cetvelinde birleştiriyor Memurlar için kannnen tamnmış olan hak ve meıtfaatler hîzmet Hler için kabul edilmiyecek, Bütçe Komisyona bugün tasarıyı müzakereye başlıyor Ankara 6 (CumhuriyetTeleks) Mall yılbaşı olan 1 mart tarihinden itibaren memur ve ücretlılere tediye edilecek olan yeni aylık ve ücretlere aid kanun tasarısı bugun Başbakanhktan B.M. MecÜsine sevkolunmuş ve butçe komısyonuna havale edilmiştir. Tasarı 13 esas, dort geçici maddesile yeni aylık ve ücretleTİe ilgili lntibakları düzenlemektedir. Bu kanun tasarısının şumulüne devlet memur ücretli ve müstahdemleri ile İktisadî Devlet Teşekkülleri, bankalar. belediyeler ücretll ve müstahdemleri ve genel olarak çeşidli teadül ve teşkilât kanunla ( rile, diğer kanunlarda mevcud memur ve licretliler girmektedir. ' Bu tasarının hususiyetlerinden blri, 3656 ı M. Savıınma Komisyonu, tasayılı kai'un hükümlerine tâbl devlet me | yın bedellerinin arttınlması Arkası Sa. 5, Su. 4 t« na dair tasarıyı kabul etti Ankar», 6 (Cumhuriyet Tel«ks) Subay, asmıbay, emniyet ve güm rfik muhafaza memurlannın tayın bedellerinin arttırılması hakkındaki kanun t»»8"»! bugün Mill! Savunma Komisyonunda müzakere ve kabul olunmuçtur. Tasanya göre, denlz fubay T« B«•ubayları ayda 202, difrer tubay ve aatubaylar 165, Mill! Savunma givil personeH 75. Gümrük Muhafaza m«n«uplari 75, Emniyet mensuplan 50 lira tavin bedell alacaklardır. Emniyet mensuplannm bedellerlnin de 75 liraya çıkanlması için D.P. d«n Mustafa Zer*n'in, CHP. <5en Aslan Bora ile Asım Erenin larar v« müdahalelerl muvaffak olnamtş, Maliysnhı karsılık olmııHığına dair Rerekçesi 50 lira olarak actteelenmlftir. Dün 2 toplantı yapıldı; taraflar, müzakerelerin dostane bir hava içînde cereyan ettiğini söylüyorlar Taym bedelleri f | § | g j= = §f § W = s § 1 s 1 = § g i İ Jf | Vaian Cephesine» | | âza kaydt için 1 | yapılan vaadler | Sıvas, 6 (Telefonla) lli 1 mızde VaUn Cephesi faaliye i ti eümlesinden olmak üzere 3 jeeplerle köylere sık «k riya I retler yapılmaktadır. ğ «Koyunüze yol yapacağız, 3 kredi vereceğiz, cami yaptıra s cağız» sloganmı kullanan D.P. g hler ve D P. lilenn emırlenni g yerıne getirenler bu vaadleri g nm karşılığında kov'.erindeki ş seçrftenlerin hıç eksıksiz ola g rak Vatan Cephesine ıltıhakla = rını istemektedırler. Köylü M vatandaşlar da vaad edılenleri ^ elde etmek niyetıle kendıleri g ne peki demektedirler. DP. | nin hiç oy alamadığı köyler ş de »eçmenlerin tamaminın Va g tan Cepnesitıe iltihak ettikleri = haberleri de bunu teyıd «t = m«ktedir = r Türkiyeye Alman yardımı ile alâkalı bir acıklama Alman Büyük Elçiliği, krodilerin kesildiğine dair haberi tavzih ©derek ikinci tediyenin yapılması için talimat verildiğini bildirdi, yalnız Alman Meclisinin muvafakatinin alınması işinin «teknik sebeblerle» geciktiği de ilâve ediliyor madığı v« kredinln ikind yarlsuu tedıy* için O EJ5.C. nezdindeki tem sılciy» gereken talımatm venldığı bıldırılmektedır. Ancak bunu takip eden cümlede ileri sürülen tkredilerin tediy» edilmesi için Federal Meclisin muvafakati» meselesı ile bu meselenin gorüşülmesıni tâlik ettiren «teknik «ebepler> den bahsedilmektedir. tzmir Arkut 5a. J, S. t <U GÜDÜMLÜ MHIMİ STAJYERLJE Rİ Tttrk Hava Kuvvetlerine mennıb 12 hava •Mub«]av güdünv lü mermi stajı görnıek üzere dün uçakla. Amerikaya gitmiflerdir. Y ukandaki reaünde görülen Türk assubayları Amerikflda güdümlü m erml eğitimi görecek olan ikinoi pkrtidlr. Bundan evvel 30 Türk auC. H. P. liler, bu lammı isrlbayı Amerıkada aynı mevzudaki eğitimlerıni tamamlamıslardır. Milletvekillerine zam önergesinin akisleri Dün aksam üstü Sanuun limanında bulunan Denizcilik Bankasınm eKırsehir» jılepinin 1 numasuçüstü yakaiadt ralı ambarmda yangın çıkmış v« Elâzığ 6 (Telefonla) Krom lhtzmlr, 6 (Telefonla) Bu gece racının durması üzerine Şark yangm derhal buyuyerek 2 numa Kadifekale Karakolunda muessıi Kromlan İşletmesin'dien 4 bbı i» rml» ambarlara da sırayet etmıştir. 4050 tonluk olan şılepin ambar bir hâdis* vukubulmuş; bir gencın çıye yol verıldığind evvelce bildirdtmildüğu Emnıyet Müdurune ha miştim. Sendıka ve ışlerinden çıka larında pamuk balyalan bulunmak ber verilmiştır. Derhal karakola rılan işçi muhıtinden bize verilen ta idi. Yangın çıktıktan fonra, ilk olarak gideo Emniyet Müdürü Nevzat Em bu havadısm içyüıunü anlamak realp hakikaten bir vatandaşın dö üzer* bugün Guleman'a giderek deniı itfaiyesi vak'a yerine gelmif rüldüğünü (förmüa ve biri komis«r müessese Müdürü Sadeddin At« ve çalışmalara başlamıştır. Müte akıben kaptan, gemisini karaya o muavini olmak flzere 4 polis* işter man ile görüştüm. turtmus ve yangın söndürmeğe ça•1 çektirmiştir. Müdürün verdıği izahata göre lifilmaktadır. DOnkfl gazetemizde, Konyada Be ile vftızlık yaptıgı anlaaıldığından HâdLse İç îşleri Bakanhğına dv işletme işçiyi muvakkat kaydı 11* 1951 ydmda Norveçte yapılan v« ledıya gasilhanesinde imamlık yapan adalete verilmekte olduğunu yazyurulmuş ve 8 pohs memuru ile almakta ve bu sonbahardan itibaren 954 yılında Denizcilik Bankası taRıza Korkmazın bır tekzibi çıktı. mıştı. Biz bu haberi. Konya Vilâyetl komiser muavini Bakanlık emrine de tedricen çıkanlmaktadır. rafından satın alman silep, gazeteBunda, Cumhuriyet gazetesi hilâfı Emniyet Müdürlüğünün resm! bülahnmışlardır. Tahkikata devam ehakikat haber vermekle suçlandırı teninden alarak vermıştik. Bu bül1957 yılınd» 767 ve 1958 yılmcta miz baskıya gırerken hâlâ yanmakdilmektedir. • h>or ve okuyuculanmıza da bu tek tendeki haberi tekrar aynen aşağıya d« 1810 işçiye, ocakların kapan taydL zibin ibretle okunman tavsiye edıli ahyoruı: masa dolayısi^ yol verilmistir. 959 Geç rakit telefonla gSrustüğumSı yordu. T. C. prarramına Röre bu rakam daha da Samsun Valisi Alâeddin Eriş, yanGazetemis, Rua Korkmazın, Kat*ÇYazım S incı Mahıfede) Konya Vilftyeti artacak ve istıhsal daha da düşük gının saat 20.30 da çıktığuu, gemiya Müftülüğunun mühttr ve imzas»Emniyet Müdürlüjü olacaktır. İşletme tam kapasited» m tahrif ve taklid ederek vâızlık Şube 2 çahstığı takdiroe 3000 işçi kullandıplomast doldurdugu T* bu diploma Cumhuriyet okuyucutu btr öğ Arkan Sa. 5. Sü, 5 te maktadır. Kış mevsiminde bu rarttmsn bıze yazdığı mektvb(i« gakam 500 e ka<lar düşmektedir. zetenndeki tekzib bolluğundan fiHariçteki krom piyasası canlankâyet tdiyor. tDünun ve bupunun dığı takdirde tabii istihsal dKırumu cıddi gazeten «CumJıunvet» t orttfc Ankara, 6 (Cumhuriyet Teleks) da yükselecektır. tefcnbstz gormek tstıyoruz* dıyor. 1936 doğumhı 2 nci tertip eratın Müdürim ilâve ettiğine göre ATekzıb muestesesınm naml işl*di\ bir ay muddetle izkıli bırakılması merikanm fiatı 50 dolardan 40 a ğın\ çok yakından bılmeseydık doğrusıi biz de okuyucumuz gıbı du ve ixni muteakıp terhise tâbi tutul duşürmesı, halınde durum daha da funurduk. Halbukt bugun durum o ması kararlaştırılını; ve buna ait körüye gıdecek ve stoklar müşteri bulamıyacaktır. Nıtekim bugün Gühale gelmıstır fcı tekzıb edtlmıyen teblıgat yapılmıştr. değıl, çok kere tekzıb edılen ha Bu suretle erlerın terhısi bir ay lemanın 250 000 ton stoku vardır. Arkast Sa 5, Sü. 2 de berlerın doğruluğuna hukmetmek önce yapılmiş olacaktır. lâzım gelmektedır. Tekzıb boüuğunun sebebı doğru btT hâdıteyı bu hâdısede adı geçenJenn kolaylıkla yalanlayabılmesı xse aaıkı da hif f»phe»ı* Cumhuri^ yet'ın ttliye, nıiluye kanşmay otedenben vazife bılmesıdır. Eşhas* ça veya bır takım resmî makarnlarca umumi efkâra. duyurulması ıstenmıyeTi hâdıselere dokunmamak tartile belkı de tefczıb adedmi asgariye mdırmek kabıldır Ama biz okuyucuJanmızın *CumhunyeU 1 bövle ancak alâkalılarm istedıklerini yazan btr gazett olarak görmeyi YAZAN: ÎLHAN TARUS arzuladıklannı tanmıyoruz. Buna O «".«V««V D . U . Î ' A^IJR örfleşık Amerıkanın me^hur «San Francısco balfesı» ınandığimız içındır ki konun t'n«> En ünıidsiz. en karanlık günlerde Orta Anadohıda KESİLEN AĞAÇLAR Antalya Bslednesının, cadde, sokak \e bah teîcrıb muessesesıni niah edınceye Millî Mücadeleye karşı patlak veren büyük bir Ankara ve izmırde temsıller verdlkten sonra dnn çelerdeki çam, okalmtus ve çınar ağaclannı kaıpr a'marfan kestırt kadar biz ve okuyvularırmz dıs<akşam uçakla şehrimıze gelmiştîr Tanmmış Koreograf Lew Christensen'ın ıdaresınde bulunan trup, 37 ayaklanışın iç yüzü mxzı tıkıp bu knrşıhkh gıkıntıya mesi, Beledıye Mechsın'Je şiddetlı tenkıdlere vol açmıştır. Dunku kişiden muteşekkıldır. İçlermde Poves Fernandez gıbi ^âhretlı bır dansor \e degerlı halermler bucelsede konusan meler hu vıızden Be'erİ!\e Reısıni ıstıfaya d£vet et katlanacağız, dıyoruz. lunan trupuriyorkestra şeflığıni de Ott^vıo de Rosa yapmaktadır. Bale, temsıllenne 9 Şubat Pazjrtesi ^ ••• J •lışlerdır. Yukarıdakı resımde, kesı en bır çam gorulmektedır. akşammdan itibaren Atlas snıemasında başhyacaktır. Yukar:dakı resımde balerinler Yeşılkoyde gorulmektedirler. Ankara, 6 (Cumhuriyet Teleks) Batı A'man Parlâmentosu Bütça Komisyonunun 50 milyon dolarlık OEEC kredisinin yarısınm tedıyesmi durdurduğu hakkında bir ecnebi ajans tarafından verilen haberler bugün B. Almanva B Elçiliği tarafmdan tavzih edilmiştir. Büyük lçilik teblığınde, Alman hükumetinin Türkıye\"e iktisadî yardım yapılması için, hiç bır |art koçul Karakolda yapılan suçüstü! Krom ile ilgili bir acıklama Şark Kromları tşletmesl Müdürü Sadeddin Ataman işçilerin mııvakkat kaydı ile işe alındıklannı şöyledi Kırşehir şilepi Samsunda yanıyor yenlerin arasında bir de C. H. P. li milletvekilinin bulunma•ını protesto ediyorlar Yangın şilepin pamok dold ambarından çıktı, kaplan gemisinl karaya oturttu Yalan değil, hakikaün ta kendisi! Emniyet Müdürü, 3 polis ile bir komiser muavinini vatandaş döverlerken Konyada sahte diploma ile vâızlık yapan imamın bu vıarifetini biz Emniyet Mt dürlüğünün haber bülteninden aynen istinsah edip bildirmiştik Milletvekilleri loaaşlarına ram yapılması için hazırlanan önerge şennmiz sıyast çevrel«rınde geru* tepkıler uyandırmıştır. Bilhassa CHP. Istanbul teçkilitı milletvekıh maaşlannın arttırılmasına sidd«tle muhalefet etmektedır. Bu zammı isteyenler arasında bır CHP. li Mületvekılınin bulunuşu protesto edilmektedir. C H. P. İl tdare Heyetinin dün yaptıgı toplantıda bu konu ele ahnıp munln kaptanı tarafından karaya o zakere edilmiştir. Beykos CHP. turtulduğunu, saat 23,30 da yan İlçesi de zammı tasvib etmedığini ğına hâkım olunduğunu soylemıştır İl İdare Kurulun* bildirmintir. Ü Diğer taraftan dün gece durum İdare Kurulu zamma taraftar olderhal Denizcilik Bankası S'lepçilık madığını ve C H.P. li milletvekiliIşletmesine bildırılmıs ve Işletme de nin de bu önerseyi imzalamasını gerekli yardımların yapılması için protesto ettığıni belırten bır mektu Arkası Sa. 5. Su. 4 U harekete geçmiştir. Yerköy Kayseri arasında iki. marşandiz çarpıştı Tekzib mi ediliyor, haber doğrudur! 1 ay önce terhis edilecekler Bir kişinin öldüğü, mal kaybının ise fazla olduğu bildiriliyor Yarm Başlıyoruz Millî üücadele Yıllarına dair Cök 'başarılı bir edebî eser Hükuntet Meydanı Yarm Başlıyoruz San Francısco Balesı Ueldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog