Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

HALS f !ÜIİ ANTOİÖJİSİ Varlık Yaymevinin yayınladığı ve Eflâtun Cem Güney'in hazırladığı baslangıcından bugüne Halk Şüri Antoloiisinin dördüncü baskısı 2 lira fiatla çikmıştır. C u m hur i yel 1 HMOH « MIGU JVI Yen! Neşrlyat: ^ ' İslâm Ansiklopedisi 82 | ry A(\fi IZ.**UO KURUCUSUrTUNUS NADt Tslgraf v« mektub adresı Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 248 Numarası: 2 24298, Yaa İşleri. 224*99. Matbaa: 224290 CniTlâ 6 Sübat 1 9 5 9 v Maarif Vekaletince yayımlanmakta olan İslâm Ansiklopedisinin son çıkan 82 nci cüzünde (Mısır) maddesine devam olnmakta, ayrıca, (Mithat Paşa), (Mihrab), (Mımari) gibi maddeler üzerinde tafsilâtlı olarak durulmaktadır. Ansiklopedinin bu cüzü, 500 kuruş fiatla İst. Devlet Kıtablan Müdürlüğü ile bütün kitabçılarda satılmaktadır. Dün İsviçreye giden Başbakan Menderes ile Dış îşleri Bakanı Zorlu, Karamanlis ve Averofla bulunduklan otelde bulustular Yunan görüşmeleri Türkiyeye gece Zürih'te başladı yardımı Baçbakan Adnan Menderes refakatinde Dıa Işlen Bakanı Fatın Eüztü Zorlu bulunduğu halde dün saat 14,30 da Yeşilköyden özel bir Türk Hava Yolları uçağıle İsviçre' ye hareket etmiştir. ' j Başbakan Menderes ve Dı« İşle1 ri Bakanı Zorlu; Zürih şehı^ıde' Yunan Başbakan! Karamanlis ve Dı$ Işlen Bakanı Averbfla Kıbrıs meselesı mevzuunda bir anlaşma ' remıni hazırlamak üzere müzakerelerde bulunacaklardır. I ArJcaradan hareketı sirasında Ba$ bakan Menderesı, Cumhur Başkam . adına Başyaverı, Bakanlar, Ankara \ Vah ve Beledıye Başkanı, protoko | la dahil sivil ve askerî şahsiyetler ' uğurlamışlardır. Başbakan ve Di} ' I^Ieri Bskanına bu seyahatde; Dış İşleri Bakanhğı Genel Sekreteri \ Melih Esenbel. Bakanhk Siyasi İ j 1« Yardımcısı Zeki Kuneralp, Bakanhk Dordüncü Daire Genel Direktörü Ziva Tepedelcn, Atina Büyük Elçimiz Nurettin Vergin refakat .etmektedirler. Yeşilköyde hareketinden evvel Batı Almanya Başbakanı fe^enlerde bir kredi anlaşması in 35 dakika kalan *Başbakan Mendeüzere Bonn'a (fiden Yunan Başbakanı ile anlaşma Arkan Sa. 5, Sü. 4 U imzalandıktan sonra gdrüşürkeo Başbakan dün isviçre>e faarekeünden onc« Ye$ükoyde Telefonlar: ümumJ Santral Mözakerelerin dört gun devam edeceği söykniyor, Teşilköyde konusan Dış İsleri Bakanı r' Türkiyede el konulan Alman mallarının iade edileceğine ve satılan malLnn yarısının Alman gemileri ile nakledileceğine dair garanti almaaıkça, kredı "Etraflı konuşmak atıcak Zürih'teki topjantunızdan sonra mümkün olacaktır,, dedi Federal Almanya Parlâtnentosu Bütçe Komisyonu bazı şartlar ileri sürüyor tediyelerine devam edilmiyecek Bonn , lAP) Federal Almanya Hukumeti Turkiyeje mâlî yardım çerçevesınde yaptığı bütün tedıyele. ri dün durdurmuştur. Hükumet. Ikin ci Dünya Harbi esnasmda Türkiyı.Je el konan Alman mallarının iade edi leceğine dair Ankaradan teminat almadıkça kararından vazgeçmiyeceğini açıklamıştır. Federal Almpnya ay nca, Türkiyeye satılan malların ea aşagı yarısının kendi gemilerile nak ledilmesini istemekte ve bu hususta da Ankaradan garanti beklemekte. dir. Türkiyeye tediyelerh» durdurulma sı hakkında emir Parlâmentonun (Bundestag* Bütçe Komisyonu tar»fından verilmistir. Arkan Sa. î, Sü. S ia Kıbrıslı Türklerin talebleri «Şerefimîzie mütenasip ve ayn bir cemaat olarak bütün haklanmızi tamamile tanıvacak bir hal çaresini kabul edebiliriz» Lefkoşe 5, (Hususi) Zurihte ya pilacak ıkılı müzakerelerın arifesinde Kıbrıs Turk cemaatı liderleri Dr. Fazıl Kuçuk ile Avukat Rauf Denktaş bugun geç vakit aşağıdaki müf. terek beyanatı vermışlerdır: • Turk cemaati, haklarının tam»nıen mudafaa edileceğınden emin. dır. Şerefımizle mutenasıp ve ayrı bir cemaat olarak bütün haklarımızı tamamıle tanıvacak bir hal çaresini kabul edebilıriz. Fakat, bir hal ça resı bulunsun dıye, Kıbrıs Türkleri ni köle mevkiınde bırakacak* tivizler vermeyc asla hazır değiliz. Dâmızın hükumetimiz tarafından dira. yet ve cesaretle «avunulacağuıdan tamamen emmiz ve bu etnniyetin verdiği huzur içersinde tek bir vücut olarak jerefli bir neticeyi b«k. lemekteyiz. Kıbrıstaki durum değiş rnis ~<fegiT<li£ Kar»ı taraf hâlâ daha hiç bir sahada bize hak tanımamakta israrla inad etmektedır. Gazetelerin. de Türklere karşı küfürler devam ettiği gibı, köylerini.mal ve mülklermi harab halde canlarım kurtarmak için terkeden Türklere, geride bırak tıkları mal ve mülklerine ayak ba*. mak hakkı dahi verilmemektedir. Bu nun için uyanık ve imanlıyız.» Eski kiralar kalkıyor MecKs Karma Komisyonunda bir tefsir teklifi ev sahibleri lehine neticelendi. Eski ve yeni kiralar bir seviyeye w ^ getîrîTecek Konya Cumh uriyet Müddeiumumiliği vasıtasile İ stanbuldaki (Cumhuriyet) Gazetes i yazı işleri müdürlüğüne Hilafı H akikat haberimizi ibretle okuyun Hiç bir zaman Konya Müftülüğünün mühür ve imzası tarafımdan taklid ve tahrif edilmediği gibi tevkif de edilmiş değilim. Gazetenizin 28 ocak 1959 çarş yollamak için... Öğretmensiz okullara dair haberler; haberin intişarından sonra acele tâyin yapılarak tekzib edilivor! Jldkzib, Hükumet Amerikalılara "Yiiksek Okul,, açma müsaadesini verdi Yardımcı Mahmud Turgutlu, 5 (Telefonla) 21 OKayseri 5 (Telefonla) Erciyes cak tarihli gazetemizde çıkan Turdağ evmde kayak kursu görmekte olan Gazi Efitim Enstitüsü öğrenci amba günkü nüshasınm birıncı sahı riz bir delıli olanı bu yazıyı gazete gutlu mahreclı «Öğretmen bekhyen 1 lerinden 40 sporcu i!e 20 askerî öğren fesinın iki ve üçüncü sütunlarmda nızin neşrı şahsı ıh*iraalar için hür. j okullar!» serlevhalı habere. Mamsa ı cının yolların kardan kapanması üze (tbretle okuyun > başlığı altında hakı ıyet perderi altında oynamak is Valisi Enver Saatçigihn göndermi} rine şehirde irtibatları kesilmiştir. kımda ya7mış bulunduğıınu? haber tenılen te?vir kamptnyasmm açık Bugün iaşeleri biten kafile açlık teh tamamen hilafı hakikat olup Konya bir ifadesidır. İşbu tekzibin basın oldu*u ve 30 Ocak takhli gazetelikesine mâruz kalmış. dunımu dik. muhabirinizın mutadı olan terviıat kanununun alâkalı hükümleri gere mizde intisar eden tekzip, mem'ekate alan Kayserili idareciler, Hava ve uydurmasından ibarettır. ğince ılk çıkacak nüshar.ızın a>nı ' ketimizde tekziplerin ne şekilde haKuvvetleri Komutanlığı iletemasa sahife aynı sıitun ve puntolarla neş ı zırlandığırıin tıpik bir orneğini teşHiçbir ailevi durum mülahazasile geçerek uçak ile Erciyeş dağ evine kil etmektedir. müftülükçe ehliyetim almmamıştır. rini rica ederim. ekmek ve yiyeeek 78 talebesi bulunan Avşar Köy Rıza Korkmaz attırmışlardır. | Insan şahsi haklarma tecavüzün baSporcular atıian gıda maddelerini top Okulunun, öğıetmenı İsmail Hımlıyshılmişlerdir. zahn istifası üzerine kapandığmı bi'dirmiştim. Saatçigil ise tekzibinde. Hınzalm istifasımn muamelede olduprunu ve avrıldığı zaman ye Arkası Sa 5, Sü 2 de 60 öğrenci Erciyaşta mahsur kaldı | D.P. Genel Baş* nınııt diînkü duruşması Kandıradan ayrılarak I stanbula bağlanması m evzubahis üç köy için Ankaradan Kocaelı milletvekillerinin acele Izmite çağırıldığı ve Dursun Erolun bu maksad için İl Genel Meclisinin oturumuna geldiği ve parti teşkilâtmın ortadan bö Ankara, 5 (Cumhuriy«t T»l«ks) Bolu D.P. Mılletvekili İhsan Güleı'in ev ve mağaza kiralanle ilgili bir tefsir teklıft bugun Mecliste bir karma komisyonda mal sahıple. rinin lehine netıcelenmiştir. dün Robert College'le alâkalı bir soruyu cevablandırdı; Esad Komisyon, aldığı tefsir karannda 1953 ten evvel inşa edilen gaynKarakurt ise yabancı bir okulun üniversite haline getirilemiyecemenkullerin dondurultnuş olan kiğini, bunun kanun konusu olduğunu söylüyor ralarını kaldırmış ve bu eski kıralarm 1953 kiralarına uvgun rnütaAnkara, 5 (Cumhuriyet Teleks) Amerikan Koleji binasında bir A lâa edilmesıni tensip etrru$tir. Bdylece eski kıralara yuzde 200 îstanbulda bir Amerikan Üniver merikan Ünıversıtesmın açüdığına ve mağazalar için yüzde 400 yapısitesinin açılmasına müssade edılıp musaade edildiği doğru mudur?» edilmediği hakkında Urfa C H.P. Millî Eğitim Bakanm.n cevabı lan zamlar kaldırılmış olmakta, mea kur gaynmenkuüere 1953 takdırleMilletvekili Esat Mahmut Kara şucîur : kurtun verdiği bir yazılr sonı ömer« Herşeyden evvel belirtmeliyi^ ri. kira olarak kabul edilmektedir. Bu tefsir karan Komısyonun kages:# Millî Eğitim Bakanj Ce'.âl ki. açılan bir üniversite değil, bir* Ya|l'mcı alâka çekici bir oevap vüksek okuldur ve hükumetın tel bul ettiği bir şekildir. Karar Umuvermiştir. kini ve izni ile acılmıştır. Bütun mî Heyete getirilip müzakere ve programlan ve tslimstnameleri Ve kabul edildikten sonra tatbik ediKarakurtun sorusu şöyle idi : «rŞimdiiik iktisat, vüksek mühen kâletim tarafından tetkik olunarak lecektir. Karar. daha hülasa olarak eski Böyle bir dıslik. fen ve edebiy^t şube'eri'e kabul olunmahtadır 19581959 öŞretim yılı için^e tedriü e n i n afilın?smı istemek ve ve yeni biıtün kiraian bir se\iveye Emsai 1953 olaoktır. sata başlamak üzere İ^tanVıuld^ki Arkaaı Sa 5 Sü. 7 de i Iz«!irde 2 gazeteci birer yıl hapse ıı?ahkuıtı oldular Yeni Asır gazetesinden Şevket Bilgin ile Haluk Cansun aleyhıne, Kasim Güleğe neşren hakaret ettikleri iddiası ile aç ılan dâva dün karara bağlandı; gazete de bir ay kapatılacak Tokel Bakanı dün işçilerio konusurken Hlebııs maaşı g Ankara 5 (TelefonhO §|dak D.P. il idare kurulu ikincis ş^aşkanı îbrahim Somak partiden = gihraç edildiği için D.P. Genelş =Başkanı Adnan Menderes aleyş ghme bir dâvâ açmıştır. Dâvâya= gbügün Ankara 6. Asliye HuktıkŞ gMahkemesinde bakılmıştır. § g Mahkemenin kapıya asılan Iis= gtcsmde yazılmış olan Adnan Menğ gderes ismi süinip, yerir.e DP.'Ge§ gnel Baçkanı yazıldıktan sonra m ü l gbaşır tarafından bu ünvan okunş =muş fakat duruşmaya kımse gelM = mediğinden mahkeme tâlık kara.ğ = rı almıstır. = ^l'lllllilllinillllllllHllıllllllllllllııııııııııııiüiııiıiüiıııınıııııııınig lündüğü havadısi hılâfı hakikattır: koyleıın Istanbula bağlanması meseCumhuriyet gazetesinin 24'Ocak 1959 lesınin genel mecliste müzakeresi sı tarihli nushasmda 'Izmitteki infia rasında hazır bulunmak üzere Koca eli millet Vekillerinin acele olarak Un gerisinde ne var? Istanbul ilıne bağlanacak üç koyİ7mite dâvet edildiklerı havadısüıin için yaratılan smırh havanın yardu kısmen tahakkuk etmiş olduğu ve mı ile bölünmüş ulan Demokrat Par bu cümîeden olarak ya'nız benim ti teşkilâtı üzerındpki dikkatın da toplantıya geldiâim bildırilmektedır. Ben bir aydan beri mtihap dairemğıtılmak istendiği kanarfti nıevcutı başlıklı bir haberde mevzuu bahis de seçmenlerle temas halindeyim. bu arada bu defa da Vılâyet umumî hizmetlerının görüşüldügü tl ger.el meclisınm 24V1959 tarihli oturumunda müzakereleri takip ettim. Kandıradan üç köyün avrılarak Is. tanbula bağlanacağı keyfıyetinden ne benim ve ne de diğer arkadasları mın malumattarı yokV~n Arkaradan Arkasi Sa 5 Siı 3 te Saygılar'mla. Kocaeli Millet Vekili Dursun Erol Faycıasızu», zararlı oldu îs«:üer Tekel Eakatıma derd yandılar Son teklif kabul edildiği takdirde bu maaşlar 1850 ye nazaran yüzde 16ü arttırılmış oîacak Ankara 5 (CumhuriyetTeleks! Devlet memuriarınm en yükfek maaşı mart başmdan ıtıbaren brut y)00 lıradır. Milletvekıllerınm halen aldıkları odenek de brut 2000 lira jai'i, en yüksek devlet memurıı masşı ile aynı seviyededir. Mılletvekıllcrı hına ek olarak kanunen b'loneklenn >uzde 40 ı mıktannda 8^ lira >olluk P'T lar. Bu mıktardarı mılletvpVııhnın durumuna göre 440500 lira kadaı vergi kesilmekte ve ele ortelsma 23C0 lira Sa 5 Sii, 5 te ^uiistircaüerle Radyonun Bütçe UomısyonuTUİa.Irnıır 5 'Telefonla' C H.P Ge. lığa teslım edılmemıs olduğu iddıasıle kt konwnnalar munasebelıle teknel Sekreteri Kasım Guleke nesren açılan dâva da bugun sona ermış. ga rar giınun m#i'rtm olan (Vatan hakare't" bulunduklan idHı^üe Ye zete sahibı Nedım Çapmanm beıaetı. Cephesı) yaymlan hakkın'la meloni Asır GazeCsı nıesulleri aleyhine ne karar verilmistır. Demokrat Izmir tubîor abyoruz. Son gunlerâe İsciler aldıkları ucretlerle çe dçılmıs nlan dâva bugün şehrimı? ve Sabah Postası gazetelerj aleyhinadedlerı jazlalaşan bu okuyucı Toplu Besın Mahkemesinde snna er deki dâvalar ıse muhtelif hususlarm mektublarmdan en gormncurunda çinemedik'erini, yapılan % 20 mış ve makrlp muharriri' ve garete teshıti icm bj'îka günlere bırakılmış deTiılıijor ki: zamdan sonra subat ayı için sahıbi S^vket B'l»in ile gazete mesul tır «Sp!İc»r!eriT! npızlorındıın (Va de faz!a mesH'leriııin yapılnıa mıi'iürü Hal'ık Cansm 1 er yıl hap Arkası Sa 5 Sü, 3 te Uın Cephesi) Itelımderı ctkar c<kse 3 er bin lira para cezasma n^ahnıası i'e yiizde ^1 7arara maz radııolarımızın dvâmelerinı kum edılmıslerdir. uğradıklarını söylediler çeviriynruz. Biz ailece bö'jle Mahkeme rrisınin muhalefetile ve yuptrğımız gıbı bi'ıtun lamdıkloTtŞehi'mizde bulunan Gümrük ve eVseriyetle alır.an bu karsıda gazeroız da aynr tekilde hnreket edi1 tenin hn ay kapatılanŞı da bildırı! yorlar. Biı viizden gvnvn Iınber Tcke! Bksnı U^i Hü=men. Tke mektedir. Umum Müdürü Ömer Refik Yaltlerinı ö'irenmi'kîen m"hrum kahUsulsuz tekzip ıddıasıle aynı gaze. yortız Bazt nîtjjnbln bu mchru kaya ile birlikte dün saat 12 de Ci te aleyHirıe ac:lan ikin<i dp^a da tev miyeti ecneb't, hattâ Deıiır Perde belı Tütün Fabrikasma giderek iş sii tahki'at tBİebirin tp'.kiki için geri.ti radyolnrtnın hnber yayın çilerle hasbıhp'!erd=" bulunmuştur b^sVa biı eütıe bırph^mıstır Uırınt dınlemek nnretıle telâfı edi Arkası Sa 5. Sü 2 de Zaman ppzptesinin vaktinde savcı yorlar Bu da bize cnk nö'r geliyor. Acaba (Vnian Cephesı) vayınîannt haberlerdcv nyırarak belli bir snale almnk lcbrl deöıl m'> Böylece onun merakhları gene arzulann/ı knv}i<znrlar bir ^f d>:vva haberlerini öğrenmis olurun» r Yeni Bu. dnrî bes sntirdnn ıbaret mrk t«b acık bir haktkati tnkrar gozFethi Çelikbaş buna da>r ler iynune seriyor O da (Vntıın Cepbesi) ne nid yay\nlar\n tufnnMeclise, Ba<;bakanın cevab dasslar tarafındtçı dıvlmTnedıcııdır. landırması isteğile. bir sözlü Bundtnı batka nı/m mektub aynca milletii DenÜT Perde gensi radsoru önergesi verdi yolannı dinlemeğe baInrfîöm' Ankara 5 'CumhuriyetTeleks> tddia ve ihbar ediynr ki bun^nn da Burdur C. H. P. milletvekili Fethi j Vnffrn Cephp.ii nevnvntıvın jaydnÇelikbpş bugün B. M. M. Ba=kanlı I fizhğm^nn sarfınrfnr. ^art'k znğına. B?bakanın cevablandırma'sı is ı rarlı ohudtjtı basUıdıvı nei'retîyıi L>bKÇ( Beyiık \a\fa nea üe kayıııı ederım vurarak ol teğıle. şu sö>lü soru önergesıni vpırıF.nrıı/oruı. P'':n; m'iıtr"1 ArVİ duren bekçı Yaşar dun mcşhud su çlar hükümlerine göre Ağırceza kafi. vrzgecehm' mar'Vemesuıe verilmı<tır. ReMmde bekçi Yaf^rın kaı ıs> bpkım hu^u«14 alık 9i.î te Tüıkhe Bii.\ ük t runda şahidük ederken gorülmek tedir. ;Yazısı 5. sahifemizdedır.) Sa. 5. Su, 3 te ıV. Hükumet meydan' Yazan: İLHAN TARUS Miı.ı Miicadele yıllarının en ümidsiz, en kaıaıılık günlerinde Orta Anadoluda patlak veren ayaklanışın iç yiizü. tarib sahifelerine gömülü tüyler ürpertici bir fâcianın okny ııcuları heyecanla, mcrakla siirükliyecek hikâyesi ^ Fazar Günü Başlıyoruz ^ ISTIAB HADDI Lırpan me mıırları dun sabah Kadıkny iskeletndcn kalkan vapuıları kontrola tâbi tutmus'.ardıı. Vapurların ıstiab haddınm çok üstünde. yo'.cu aldık ları gnrulmuş ve buna mânt olunTiMStıır. Bu yüzdrn yolctlarla me nıurlar arasında nâhoş hâdıseîer cerevan etmiştir. Resim, bir vapur da yapılan kontıol sayunını gostermektedır. (Yazısı 5. sahüemizdedır.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog