Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Avukst HASAV HALİS STTNÇUR tarafından hazırlanan TÜRK TİCARET KANUNU ŞERHİ ve TATBİKATI adlı eserin II. Cildi olan TİCARET ŞİRKETLERİ Kitabı çıkmıştır. 640 sahife ciltli fiatı 30 Liradır. Bu eserin 1. cildi olan TİCARÎ İŞLETME Kitabmm mevcudu vardır. Fiatı 50 Liradır Satış yeri: OKAT Yaymevi Cağaloğlu yokuşu 40/11 P.K. 1017 İstanbul riyet 3H T Telgraf y mektub adreü: Cumhuriyet trtaatfül Posta K.utusu Istanbuj No: 246 Telefonlar: Umunl Santral Num«M«: 224298. Y«ı İ8leri 224299 Matbaa 224290 PorKPmhA r ( ! r §emD« KRÖYÇER SONAT Tolstoy'un tamnmış ve sevilmi| romatılarmdan biri olan bu güzel eser Nihal Yalaza Taluy'un dofrudan doğruya ashndan japtığı çok güzel tercüroesı ile Varlık Yayınları arasında ikinci defa basılarak 2 lira fiatla satışa çıkarılmıştır. jandarıpa kanununda tadilât yapılıyor tasarısı Milli Savuama Hük^met ve İc İşleri komisyonlarında kabul edildi* mevcud 940 nahiyeden 200 müdurlüğünun açık bulunduğa teyîd edîliyor Toprak tevziinde reform İmar ve İskân Bakanlığının bütçesi göıüşülürkan yapılan tekliff Menderesin, Karamanlis ile buluşmak Vaü ve kaymakamlara jandarma subaylaüzere bugün Zürih'e gitmesi bekleniyor rınm, nahiye müdürlerine de jandarma Bütçe komisyonu kâtibi, Başbakan dün Atinadan gelen B. E lçimizle birlikte Ankaraya döndü, bu büyük arazi sahiblerine yeastsubaylarının vekâ*et etmeleri istendi ter niabette arazi bırakıldık , temaslarda müspet netice alınırsa üçlü bir konferansa gidilecek tan sonra fazlasının satın alınarak muhtaç çiftçiye dağıtılmasını teklif etti Ankara, 4 (Cumhuriyet Teleks) Butçe Komisyonu, BasınYaym butçe muzakerelermin ımlletvekıllerine verdiğı iki gunluk yorgunluktan sonra bugün, dinlendırıci bir | muzakereye sahne olmuştur. İmar ve İskân Bakanlığının müzakeresi sırasında kov.usan Butçe Komisyon kâtibi. Dıyaıbskır D P. Mılletvekılı Mehmet Husrev Ünal, alâka çekici tenkidler ve temennilerde bulun muştur Ünal demıştir ki : rıs ıçın 1 ur Y unan konfe ransı A = « İmar ve İskân Bakanhğınuı asuı Yajın bulçesinin kurulması hiç şuphe vok ki yerinKoınis> ondski goruşmededir. Şehır ve kasabaiarın imar leri pek ateşli, pek hep'ânları yapılmakta ve yapılacskjecanh geçti. Soz alan tır. Bu plânların yapılmasını tâcil Jandafma Kanı.nur.un kuruk bır tadılıle ilgiü olan talıbler sotı derece ilgi çekici »ozler etmemslı fakat vapıldıktan sonra, veni tasarı ile vazcdılnıck istenen 18 madde metrlf şudur: •ojlediler. Vakit olsa da insan buncok kat'î bır zaruret olmad.kça de«Kanun ve nizamnpır'tlerın ve bunlara müsienit saH.ırı bir bir ele alsa, objektif bır ğıştırmemehdir. Bu arada beledıye hiyettar makamlardan \erılen em'rlprin miikellef tutma.ozie inceloe, iktidarm sosyal psidığı hıçbır > jandarnıadan ıjstenemez ve jandarma hiçbir 1 lerın imar mudurlükleri her türlü ş Ba^bakan d u> Vc^ilkoyd* Atina Buyuk Elçimi zlc guru^ürken vulojisi üzerine kocaman bir eser tesır ve nüfuzdan kuıtanlmâlıdır ' suretle esas vazıfesı hfrıcınde kullanılaınaz. .tzabilir İ Heyel, Amerika Büyük in Dratik çare bu müdürleri imar Ancak îaruri halkröe Dahiliye Vekilinin emriie jan U.P. yönüııden Komisyonda ileri ve Iskân Bakanlığına bağlamaktır. darma subayların'n valılık ve kavmakamlık, jandarma § Elçiligınde Amerikanın ırıilen du§ünceleri şoyle ozetleyeastsubaylarınm nahiye ıvudurlüklcri vekühklerinde muAncak bu halde, imar mudüru beI bugiine kadar yapti|i •ıliriz: vakkaten ıs1ıbd?pi'nn c."7dır • 1edıve baskanınm ve c!'«er nüfuzlu I agkert yardımm netic*1e«Basınımız •eviyesk ve geridir. ArJco.ti Sa 5 Su, 3 te i rini görden geciriyor ıkarlarına u>gun geldiği için ga,teler ilıtidara hücum ediyor, muAnkara 4 (CumhurivetTeleki) nlefeti destekliyorlar. Halbuki biz Dün »"bahtanberi Ankarada bulu" ' tidara gelir gehnez bastnı kö«nan Amerika , Yardım Heyetinto Yakavos Papaisiu'nun Türklük ve Müslümanlık • •U*v»n bııtürı zincirleri kırmıç. Ba*lranı Georîe McGtıee henüz il•ueteleri baş ta*T etmujtflı. Bıısın Ciliierls rrrrrit tpım^larrrin >>«*fi* ale'ynindeki »oz ve yazılan, 9İyâ8Î**t>ott8 tarahndan >ıı iyi DİyetlerMiiıe râyık olduğumamıstır. HeAet AmeriV» Büviftt titizlikle inceleniyor ıı gösteremedi. Sorumsuzluğn kenElçilığinde o7çl cahsma,lann» • • ! • 4 D.P. ve 2 C.H.P. mii•ne hak biidt Kamu oyunu belli bir v*m etrpfktedir. Çahfmalar, Ameana dospru istediği fibi »irrükley*lelvekili üdeneklerin 4340 Siyasf polis, memleketimiz aleyhin Patrıkhanesine bağlı papazın. «Kur rikanın hueüne kadar yaptıjh biluleceğini satuh. Çıkardığimn kade çeşidli entrıkalar çevıren Tarab an ve Peygamberler» serlevhalı ma hassa asV»rî varHımın n*tip«lnil« liraya yükseltilmesini ya Metropohdı Yakavos Papaısıu kale«ınden baıka. 1944 yılında ka alSkah "iınların fikir hürrlyetini kıstıgı r"i'ımm»ktadir. Bununla istediler hakkında geniş bir tahkıkata giris leme aldığı «Nurlu ufuklara doğru» beraber calıçm?lann. bu neticelere M»ktur. Biz sadece şerefleri ve hayadındski kıtabda da. Türklük ve dayanilarak ileri seneler» «»ri yarvivetleri korumağa Snem veriyoAnk~ıa, 4 (Telefonla) Ağrı mistır. C.H.P. den K. Sarıibrahimoğlu «Bu, şerefli ve namuslu devlct ve Papaısiu, Atinada münteşşir «Orta Muslümanlık aleyhınde çok fiddetli drmlan da icine alacagt tefomin 'iız. Bir memlekette gazeteler önD.P Miiletvekıli Halıs Öztürk, Van doksos Sikıpsis» dergısınde yaymla ithamlara rastlanmıştır. siyaset adamları için ürkülecek değil, bilâkis aranacak bir müessesedir» dedi lerine gelene nlaorta saldırırlar«a C.H.P. Milletvekili Tevhk DoğruBütün bunlardan başka. P^paısiudığı bir rmkalede. Müslıimanlığa sid• memlekette devlet otoritesi sarsıışıker, Mardm CJH.P. MUletvekıli tırtAmeri'<a detle hucum etmıştır. Fener Rum Arkası Sa 5. Su I de hr. vatandaş güvenrijH zedelenir v e Anmra 4 iCumhurıyetTeleks' | Azu Uras, Trabzon D P Mılletve "1^1 Vık HilmeVtr oldusru •<>arşi tehlikesi başgösterir. RadyoAdana mıltetvekilı Kemal Sanibra kilı Pertev Fırat, Bingöl D.P M>1 ! lerde bn <*« vapılan (Vatan Cephesi) yavınhunoilu ile Mardın milletvekıli Meh letvekih Ekrem Yıldız, Muş D P. | rıazırlaIP'I bu tehKkeyi önlemek içindir.» med Alı Arıkanın T. C kanıınunun Miüetvekili Şemsı Ağaoğlu milletyAC?ğı rsnorlarm Bu düşüncelerin başlıea özelliği, 481 inci madde'imn tadılı sııretıle vekili odeneklerinın arttırılması ı müessır o'acağl d'm Do'ıt'k?«'na bop gerçek dışı bir takım subjektif basina ispat hakkı tanınmisına daır için bugun BMM ne bır k«)B«rjl. belirtilmekte 'ır. 'avnaklaHan fışkınnı^ olmalandır. kanun teklifleri bııgıin Adliye En teklıfi yapmışlardır. * Himeni gündemine »'>narak görüşüJBir toplumu meydana getiren mnT«fcB|e»ıeöre ödenekler baremm mesine başlanmıştır. Önce aş^pdski «•«psplerin seviyesi. gen*l nlarak • birınci dereoesmı işgal eden ratmur metın okunmuş, mucıb sebebler lât.ıplıtmun aeviypvine uygvndur. larin 1 Marttan itibaren alacakları Bina durumlan tehlikeli bulunan Bebek ve ' yihası komisvonun ıttılâına arzedılOkuma yarma hiienlerin onuıtısi ı dikten sonra teklif sahiblerinden tek maa» tazmınat ve odenek yekunu^•nc^ce diijfik olati yordnnrazda R a Kireçburnu Ilkokullarının öğrencileri, civar UfSn lzshı için Kemal Saribrahimoi nu geçiıemek uzere mılletvekılleri '•'telerimiHn busrünkü seviyesine ödeneklen de arttırılacaktır. mekteblere verildi ' lunı ı6v rerilmiştir. •i'\\t bir bakacak »lursak, birden 1 9u hesaba göre ödenekler 3100 Tekllfîn metni îudur: «'•»ha ileri miiletlere kıyasla hie de tzmit, 4 (Telefonla) Akyastı çıkanlaeaktır. Ödeneklerm I «Maddf 1 T C. kanununun 4»k, sm ücM öğretım yapmak gerekmekte da 94 yaş'.armdaki Ragıb Dede ilt "mid kırırı bir sonaçla karşılasmıKuçukyalıdaki l yolluk olduguna ghre bu da | rffci madde'inirı 1 inci bendi a*a<lv 'rasımıza eminİTdir. Hattâ yapma81 yaşlanndakJ Fatma Nine evleoden sonra. jehnmiz okullarının bi dır otoanatıkman artacak, yollukla bera daki jdtilde tadil Hılmiîtir. Ote jıandan Komisyon, Emirgân mislerdir. <<U bir alçak jföniıllfıliiğe kaptlmakna durumunu tespit içm kurulan ArkaM Sa 5. Sü 2 de ber ödenek rraktan brüt 4340 lirayı ^ / n «övlevelrm: Atatiirk dpvrimle•• 60 senedenberi sevişen ve hit komisyon. çalışmalarına devsm et İlkokulu ile Sarıyer Ortaokulunun bulacaktır. da derhal tamirine lüzum ğöster türlü evlenetnıyen bu yaşh işıklarinin >~urdummda kok saldığını, Ba mektedır Halen alınan yolluk 800 lira, ödetHı insan kavramimn Türkived» kol rm izdivaçları muhitte gunun mtvBu cumleden o!mak uzere ko mıştir İrmitte İM kadar ev hol temic örnekter Tenneğe başzuu olmuştur. Evlendikten •onra misyon, iki gün evvel durumunu « 4 . liratahliye edilecek '•»H.Şını ci«teren, yannımn hakyaşlı kansı ile balayına eıkan Ra tehlikeli bulduğu Bebek ve Kıreç | •a çıkanlmaktadır. !><nda bire nmut r e ifiiven aşılabumu ilkokullarının derhal tahlı I İrmıt 4 (Telefonla) İzmit Be gıb Dede, kendısile gorüfefiler», »an miie^îe^eleTİn başmda Türk ] yesine karar vermiştir. Okullar, ka ledıyesi Küçükyalı faciasından »on «Aşk, dünyanm en güzel bir hastalıp>='nı vardtr. ; rar gereğince dunden itibaren tah ra çehirdeki bınalan kontrol et lıgıdır. Tam 60 sen« bu tatlı hasİDAMA MAHKÛM İÇ İŞLERİ BAKANI Bağdaddakı Irak Yukaek meğe başiamıştır. Bu arada maili talıgı çektikten sonra bugün tamaHiç bir menlek. hiç bir miiessese liy» edilmeğe başlanmıştır. Askert mahkemesi, eski rejim ida recilerinden İç İşleri Bakanı Said iyi elenMnlardan kunılMilH Eğitim Müdürlüğu, bundan ' înhıdam görulen 100 kadar evin men lyilestim. İnsaallah, vakında olamaz. Bir me^lek, y» da mü Kazzaz'ı idama mahkum etmiştir. Kazzaz, Nuri Said hükumeÜ aleyhböyl» Bebek îlkoknılu öğrencileri tahlıyesine karar verılmi» ve ev çocuklarımız da olacaktrr» h h ibb ll e ri i n i r tir. , v.psp hakkındn bir htrkme vannak tarlannı öldürmek ve siyasî mahk umlara işkence etmekle suçlandınlt t b l i ğ t yapılnusfar. tebliğat l f a nin Arnavutköy, Kireçburnu İlko » » istprken, < meslejK, o mİMssescyi mıatır. Yukarıdaki renmde, Kazzaz, Yüksek Askerî Mahkemenin «anık» kuln oğTeneilerinin d« Emirgân Dünya gazetesi Y»n tşieri nıe\darja (fetiren nngnrlann ortala lar mevkiine girerken görülmekte dir. Hâdısey» ve diğer idam hüokuluna devam etmelerini, okul Müdürü usulsüı tekrib niB değerirrt frözonünde bnrnndur kumlerıne dair haberlerimi» üçiinc ü sahıfededır j Idarecilerine bildirmiştir. Ancak bu nesretmek »nçundan 12 maâa dikkat etmeHdir. Türk basım İki okulda da bugünden itibaren fiin hapse mahkâm oldn rlerken biı y u H v m n d a çıkan btitun gazetderle ba ıraıetelerd* çaŞehrimız Toplu Basın Mahkomesüv. lı<»n bütön racetaciieri kasdediy»de, dün II dâvaya bakılnu«tır. Bunnız. Ne tnJıaftır H basınımızin selardan S 1 Basın Kanununa muhal»fet, birl müsteheen neşrıyat. 3 ii u*ul vivpçizHğinden «ÖE a^anlar arasınlüz tekzıb neşrı, 2 n neşren hakaret da rsKetetfliği kendine mestek ve biri de kuçük düşürucü neşrıyat pHinmişlere de rutlıyornz. Fikhlersuçundan açılmıg bulunmaktadır. ripn ziyarfe ikrldarlnrm hizmetirtd* Uıulsüz tekzıb suçundan Geceposta. kalem oynatan ba gibi adamlar n mesulleri beraet etmı;. Duny» «a Türkivenrizde ciddlye alırur kimseletesi Yazı işleri mudurü Yekt» Ra ler nUalardı, işt* o zanum biz d« gıp /Önen ıse aynı sııçtan 12 gün bîKinırmTm »eviyece yetersiıliği te Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Katil bekçi tini nnlarla beraber savunmak liiilş^iyî himaye eden müevyizumunu dnyardık. Oysa, yurdudelerin yetersiz olduğu ' muzda Atatiirk devrimlerine baelı, , gerekces'le hazırlanan kanun bu devrhnlertn ışığında Ssîel çıkateklifiniıı metnini bildiriyoruz rını hice Myarak, rürlii kötö ihrlDıyarbakır 4 (Telefonla) Böl çinen v« Şeyh Güzel namile şoh, Ankara 4 (Cumhurıyet.Teleks^ maller pahasma diisiindüjüuii yazagemız doktorlarının müştereken al ret yapan bir şahsı Emniyet men| | MK8/1951 tarihinde B M.M. tarafından bilen eazetedler vardır. Kiraiık kasublan yakalayarak savcılığa tesdıklan son bir karardan sonra mutasdık olunan 98 sayılı milletlerarası lemlerle yanyana jretiriidiği zaman llırn etmişlerdir. ayene ücretlerine yüzde 100 den çalışma so^lesme^ıııın i«cı>ı bimaye bu lonuncnlann pek ağır bastığını Bahsi geçen bu jeyh bilhas^a fazla zam yapmalarından sonra Arkast Sa S Sü. 3 te k»bul ermemeee de itnkân voktur. doktorlara rağbet birdenbıre azal yıllardanberi yılajı ve akreb sokmaİşte. her şeye rağmen memiekpt rnıştır. Ekserisini köylülerm teskil lsıına karsı afsun yapmakla buyuk hesabına asıl ümid verid nokta da ettıği cahil ve fakir halkın çoğu bır şohret kazanmıştır. bu değil mi? İktidann elinde her yeniden irticam kucağına kendileOkul samanlık olunca baknndan geni; imkânlar var. Arini atmakta ve hastalarmı, şeyh, Divarbakır 4 (Telefonla) llıhoca ve üfürükçülere götüröp ban mize bağlı Hazro ilcemizin Zoğbidam, ga«etp, kfiğıd, mirrekkeb, hepsi Adana, 4 (Telefonla) Kızı ile birlikte boşanma dâvasının son celsesine lardan şifa ummaktadırlar. <«"•» İ'Tsfp'îk devlei radvosu Ha run kbyundeki yefrâne ilkokul oeMustafa Türksever adlı bir •ahahtan ak$ama kadar ona çalıçıdolayı aamanlık mubaşirin teşebbusü ile «Derd (J Bu durumu •nlayan ilimiz dok retmensizlikten gelmekte olan Ibrahim, Adliye binası önünde dayor. Buna rajhnen Türk basını denlıler Cemiyeti» adı altında torları son olarak Emniyete ente haline getirilmıştir. madının attığı altı kurşun ile can verdi. dl mi, akla pelen hep ötekiler. bir cemiyet kuıulmaktadır. resan bir ihbarda bulunarak verem Binlerce liraya mal olan bu ilk FRANSJZ AKTIhTLERI Conıedı e Fıançaıse artistlennın ıştırakı/e li bir şeyhin şehir içmde hastalpra okula bir öğretmenin tayin edılemir dinlemiven, düşündiığiinü Cemiyet. şimdıden büyuk .'Jean Huberty Temsilleri» adı altı nda resmî bir turneye çıkmıs olan baktığını ve bu yüzden âe kim«e meme«i üzerine ZoSbirimliler oknl bır alâka gormüştür. Herke? | Fransız tijatro trupu şehrimizdeki temsiüenne Sarav sınemasınHa yarmaktan cekinmiven. doğru bilBır »vlık bir mahaüe bekci<d 'dıın nayetıni işlemış bulunmaktadır. nm kendilerine gelmedıklerıni bıl çağındakı çocuklarını köv camisirderdını bu cemıyete dokebı (| başiamıştır. Artistler. ayrıca dun sa at 17 de bır «Edebî ve Artıstık «lîeî volda yiirümekten kf>rkmı\an sabah BakırVovde. İstanbul CadCınayetm, ilk anda her nekadar V dırrpışlerdir Bu vaki ibbar ıi7Pnne de eski turkçe t^dri^t »anan hn lecek, Cemı%et de bunlara bildiğimi/ £a7e<eriier, desi ozerındekı B3kırkoy Adlıyesı kıskanclık vüzunden işlendıği zanmatine» tertiblemışlerdir. Muteak ıben Fransız BaşkonsolosluğunHa Ka^abîar Çar^i^ınHa seb7ppilıklf= g*» cava jr deva aramağa çalışdcaktır. • Arkan Sa. 3. Sü. 5 te oîıünde, bfvük tsbancasıle kavın ııedilmif^p de. tahkikat d"rınleştıbır kokteyl verilmıştir. Resımde, bu kokteylde buiunan Fıansız arpederini Sldürerek, yılin 2 n d d A T k a s t S a . 5 , S ü . lde NADİR NAPt tistlerinden Renee Faur« ve Helene Cel Ceval» Ver! Ankara. 4 (CumhuriyetTeleks') Jandarmanın göıevlerını sınırlam.ak amacile Hükumet tarafından hazır. lanan bir kanun ta^ansı ile Aslan Boıanın bu mahiyette oir kanun tfkhfı MılM Savırnma ve Iç Isleri Komısyonlarında muzakere ve kahu! edilmis. ıımumî heyete sevkokınmuştur. Tasarınm ger«kcesı «A'evcud 940 nahiyeden 200 nahıye mudürlugunıin dr.ırni olenk acik bulunduşunu» teyid etmekte, bu gore\leri \ f kâlet vohıyla eordürmenin ısc hazineye kıılfet yı klediğmi belirlrnektedir Ru sebeble jandarma karakol k^mi;ırrıanlarının fiilcn nahiye mıidur tuklcrıne vekiletlerıne kesin 7aruret olduâu kaydedilmekîedir. Ankara 4 (CumhuriyetTeleks) Kıbrıs davasının halli jolunda lsviçrenın Zürih «ehrınde yapılacak olan göruşmenin sadece Turk Yunaa Başbakan ve Dıs İşleri Bakanlın •rasında cereyan edeceği bugun açıkLanmıştır. Bilindıği gibi Kıbrıs meselesl hakkınd» Bırleşmıs Mılletler genel kurulunun 5 aralık 1958 tarıhind» ittihaz ettiği karardan gonra Türkiy» ile Yunanistan Dış Isleri Bakanlan bu mesele üzerinde temaslars gin«mışlerdi. Bu temaslar 18 aralık 1958 tarihinde Pan^te NATO BaknnİM Konseyi vesılesile tngiltere Dış, Isleri Arkan Sa. S, Sü. A U ji'iınıi'Hiııııımmıi'inııtııi'imııınnııntımiHinıtııııııııınıııı^ I McGhee resmî temaslarına başlamadı A hakkı,, teklifini görüştti E Milletvekili ödeneklerine * zarn teküfr Bir metropolit hakkında tahkikat yapılıyor İKİ İLKOKUL DÜN TAHLİYE EDİLDİ 94 yaşsnda bir dede 81 yaşında nina ila evUnıS Dün 12 basın dâvasına bakıldı aeiince Diyarbakırda şeyhlere, üfürükçülere rağbet yeniden arttı, okulları öğretmensizfikten samanlık öliinca, öğrenci!er de eski liirkce tedrisafa başladılar İşçiye i müdahaleleri ı önliyecek teklif Bir aylık bir bekçi beylik tabancası ile kayınpederini vurdu Dertliler Cemiyeti!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog