Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CÜMHURÎYET 4 Şubat 195* İzmirln şampiyonu Karştyaka Macar antrenör Balaşist'in çahştırdığı takım, millî lige iddialı giriyor İzmir 3 (Telefonla) «Belli olmaz. bir de bakarsıruz Karşıyaka rrullî lig lideri oluvermış ..» Bun| lar, Altay Izmirspor maçırn heyecanla takıb eden bir İzmirli ıdar°cınin sozleridır, Filhakıka, o gun Altay, İzmırspora 10 mağlub olunca Karşıyakalılar İzmir lig lideri oldular. Şımdi İzmirliler «bir de bakarsuıız Karsıya ka mılli hg lideri oluvermiş » sözlerinı pek de kücümsemiyorlar Karagümrük Besiktaş bugün karşılaşıyor Bugun Dolmabahçe ctadında proj fesyonel ligin onyedinei hafta kar. jüaşmalari Besiktaş Karagümrük ma çil« başlayacaktır. Liğin İlk devTesinde Karagümrflğe 2.0 yenilen Beşiktaslılar, «on haf taların siyahbeyaz formalı takımı ara sında çok büyük farklar mevcuttur. Her iki rakibin son yaptıkları maç lar nazarı dikkate alınırsa, Beşikta? lı futbolcuların Karagümrüklü mes. lekdaçlarından gerek form ve gerekse ! enerji bakımından az da olsa üstün durumda olduklan görülür. Kaleci. bek ve haf hatlarmı teşkil eden oyun cular bakımından Beşiktajlılar üstün durumdadırlar. Hücum hattındaki elemanların birer birer tetkiki neticesinde ise, her iki takımın tekniği, klâsı ve golcülüğü müsavidir. Kadri ile B. Ahmet gibi iki tecrübell futbolcunun yanında bitmez rükenmez enerjıleri ile göz dolduran Nazmi ve Zekâinin bulunmaları iki tarafın forvetine büyük kuvvet temin ermektedır Üçüncü yerini tutabilecek mi? K A R A . . . . DENIZ VE HAVA HARB OKULLARI TAKSEM \BIDESINE ÇELENK KOYMAGA GIDERKEN ( Hollanda | yelken ( miisabakası ( ( teklif etti 1 Holanda Yelken Federasyonu Beden Terbiyesi Umum Müdürlügü ka nah ile Yelken Federasyonuna bir dâveriye göndererek 959 yazındı Ho landada yapılacak «n'anevl bavTama yelkenoilerinjizi de çagırmıytar. Ev sahibi memleket Holandt b«T. ram için 33 memleketi eağırmiftiT. Yelken Federasyonu bu teklif! tetkik edecek ve yakında cevabı Holandaya bildirecektir. Karşı\akanın şampi>onluklan Yeşıl kırmızılılar 195859 sezonunda, kuruluslarında<n bugüne kadar üçuncü defa şampiyon oldular. Karşıyaka ilk sampıyonluğımu ESKRİM TÜRKİYE ŞAMPİYONAS1NIN SEÇMELERINDEN BİR AN 927 de, ikincisinı 1952 senesınde kazandı. 195152 sezonunda Karşıyaka final macı mahiyetini taşiyan Işte, iki taraftan hangisinin müdakarşılaşmada Altayı 43 mağlub faası rakip hücum hattını durdurabl ettıği zaman 32 §enelik spor halırse netice o takımın lehinde olur. yatmın en jrüzel orunumı gösterBu maçın dığer bir hu«uâyeti im, mı?H. mağlup olan tarafın lig üçüncülüfü Takımın en K«nc ve en yaşlısı İhtımâlinin kaybolmasıdır. İlk müsabakaları voleybolda: Kara Hava, basketbolda ise: Hava Hâlen ligin birincisi, ikineisi, dolru. Şampiyon yesil kırmızılı takıDeniz takımlan Spor Sarayında yap>acaklar runcmu ve onuncusu bellidlr. min yaş vasatısı 23 tur En g^enc Üç takım (Karagümrük, İstanbul Bursada japılaealc olan genç taelemanı 20 yaşındaki Ogün, en yaşYurdumuzun Okulu voleybol takımı bu sene genc Deniz Harb Okulu takımı bu mü spor ve Besiktaş) üçüncülükten be kımlar l. grup maçlarına katılacak Ankara «Hususîl Üç gün devam yükler ve eskiier tutuluyor. Bir mü lı futbolcusu 30 vaşındaki kaptan varhgıle ıftıhar voleybol takımlan musabakalarırta sabakada favon eösterilmektedir şıncilığe; Adalet, Beykoz ve Vefa ise olan Istanbul genç karma»ı, bu sa. eden 1958 Turkıye Eskrim birincilıkle s?b?kada tfakat Mergen kendısi ıtuş Rffettır. Teknikten ziyade enerjiri ilk iki gunü Harbiye salnnunda oldui dedığı halde daima her musa ye davanan Karşıyakanın en çok duyduğu üç bü eırmış ve ıyi derece elde etmiştir. I Fakat gene de iki takrmın çok çe altıncılıktan »pkizinciliğe kadar olan bah Mudanya'ya vapuT ieferi yapıla yapıld'ktan sonra Cumartesi 31 ocak bakasında zavıf kalan bir başhakem "temavüz eden e!*manlan; soliç vük harb okulu Takım. G Saraya yenılerek ıkincı kışmeli bir müsabaka çıkaracaklan dereceleri paylaşmak içm bu son iki maması sebebile Bursaya yarın sa hafta çekişeceklerdir. Maçı Hakkı Gtt bah harekel edecektir. da Göl Gazinosunda nihayete erdi. hiç bir şev olmadı dıye müsabakaya Erol ve bek Yılmazdır. Yılmaz isnuz Kara, Deniz olmuştur. Durumu çok iyidir ve tahmin edilmektedir. rüz, T. Turgay. T. Alsaç idare ede devam ettirdi ve neticede îfakat minin geçen yıl transfer pıyasasınBaskanlıgı Kemal Halim Gttrgeria iyi elemanlar vardır. Maçlarda ve Hava H=ırb Bir arkadaşırmzın soylediğı gibi Mergen müsabakayı kazandı. ceklerdir. yaptığı kafilede, menejer olırak ErOkulları 4. Spor formda garülmüştür. Dığer sporlarda bir hayli dedikodulaiTi yol aç«Yılın hâdisesi Turkhede spor >apa Teknik komite, dün tugrul öcal re fu 18 futboleu buBayramı buçun da, bilhfssa basketbolda idarecı'.er tığı hatırlardadır. Takımda üç evli >Silmektir.» Bir gun içın tutulan Göl Cihanoğlu, istifa etmedi lunmaktadır. B Kategorisi elektrikli epe müsa futbolru vardır: Akın, Nevzad, Ertoplandı saat 10 da Spor takımlarm: cok ivi gormektedirler. Gazinosunda müsabakalar bıraz uza Kaleciler: Sabrl, Aydm, bekler: KI Dün bazı gazetelerde istifa ettifri mil, Çetın. Ercsn, haflar: Semih, Bil yınca alâkah sanatkârlar muşteriler bakasında Bursadan Erdem Yışıter dinç. Kaieci Akın, genc millî taKara Harb Okulu takımı Saravmda yapıFutbol Federasyıınu Teknik Komi. gayet güzel ve a*ak mu=abaka çikar ne daır haberler çıkan Brilge Mü gin, önder, Erdoğan. Necdet, forvet geri dönuyor dıye ojle sabırsızlandı Kara H=ırb Okulu basketbolda tesi dün Dolmabahçe stadmdaki fehı ıııı.Mmle baş'av^c^ıktır. kım kalesini müteaddid defalar kolar ki hiç hoş olmadı. Mamafıh ikinci masına rağmen heyecanı ve daima rumuşrur. min en gözde takımlarındaın derasyon büriTunHs ilk toplantısını dürü Said Salâhadldm Cihanoglu bu ler: Erkan, Selim, Nazım, Ozgenç, Harb Okulları dı'm saat 15 te Takışıklara bakması yuzunden az bir defadır Gol Gazinosunda eskrim mü hususta şunları söylemiştir: Erol, Tayyar, Yılmaı, îbrthim. sim âbiHe'ine gidprek çelenk koy bıriçidır. Birinci kume'ie gayet ıyı yapmıstır farkla tzmirden Sabahattin* birinci Sezon ortasında ıkincı defa Kar«abakalarını seyretmek imkânını bah Dr. Vmiii Tosuncuk. Gündüz Kı | « Matbuatta çıkan bu haberler Bursada yapılacak olan grup maç. müsaV>akalar çıksrmaktadır. Büyük muşlardır. liği kaptırdı. şıyakayı antrene etmeğe başlayan îettıkleri için gene de kendilerine te takımlarla daima cek'Ş'rektedir Ka lıç ve Fıkret Kırcandan müteşekkil asılsızdır. Bir defa benim istifa et larına bilindiği Ü7ere 6 takım isti» A Katogorısi Florp nıüsabakaların. Macar antrenorıi B^lasıst, takımıDenİ7 Harb Ukulu takımı Komite. vazıfeierinı reinen tebelluS mem için 1 Valinin benden mem rak edecektir. Federasyon tarafın. jekkür etmek lâzım da Ankaradan Nıhat Ateşoz yoktan Deniz Harb Okulu bu bayrama ra tak:mı volcvbold? de kuvvetlidır erierek çal'smalarm? başlamıştır. n sampiyonluğur.dan hayli memnun olmamssı, 2 Umum Müdü dan muhtelif bölgelere gönderilen Ata sporumuz derız, yiğitlikten bırincılık aldı. Ankaradan Olcay Yel pek iyi h,z.rlanmı Ş tır Deniz"Harb Futbo'. hoks. gures hertbolde faKomite. bugunkü toplan^ıaında nundurmüşahitler genç milU takım için en Biertlikten dem vururuz ama gene kinın ilk ıki gunun musabakalaruıa vori eöstenlmektedir. İdarecıler bu mart ayında Sotvada vapılacak Dun rim memnun olmaması. 3 Kulüb fazla iki oyuncu adı vereceklerdir. eskrim köşede bucakta ahlmaktan gore hiç mağlübıyeti olmadığı hals=i, [ branşlardî Hava tTkımı ile çok çe ya genç mılli takımlar şampiyonası. İPrin beni istememeleri, 4 Nihayet Diğer Kölgeler hazır geri kalmaz. Muntazam salonlarımız de o gun ust uste Istanbuldan Sü. kişil~ceğinı de beürtmoktedırler. na katılacak genç milli futbol takımı sıhhatimin bozuk olması lâzımdır. Dün Bursa, Manisa. Ankara, Kon ve antrenman yerlerimiz olmad&ı mer ve Aykuta venılmesı kendısıle Bunlardan hiç biri de olmadığı cihakkmdaki lÜ7Urrlu tedbirleri müHava Harh Okulu takımı ya, Samsun, Adana, Elâzığ ve Trab müddetçe eskrim zannederim bundan beraber Nılat ve Eskışehırden OsHava Harb Okulu futbol takımı zakere etmiş ve bu husustaki teklif hetle gördüğünüz üzere halen va zon bölgelerinden aldjgımız haberle daha ileri gıdemez. Elde edıVen mu. man Özdeni bir hizaya getirdi. Üçü zife bışındayım. Ben yalnız Validen re göre grup takımjarmdan bezı. Izmırde amator kümede çok ıyi lerini Fııtbo! Federasyonu Başkanlı Hayır, Vaffakiyetler ferdlerin doçrudan doğ nun aralarında yaptıkları baraj mü ialdığım izin ile Eskişehire gittim.» ları maçların yapılacagı merkezler* durumdadır. Kara H=rb Okulu üe ğına bildirmiştır. İ5İ gücü bırakıp kapalı tribünün bir tarafına çöreklenen sizler! Hd sabakasında Nıhat Olcayın elınden ruya kendi kendilerini yetiştirmele varmışlardır. cok çekismelı maçlar çıkarması vır, Türk seyircisınin İz7et.i nefsi ile şerefi ve dunyayı tutan iy, kopara kopara birinrüigi elde etti. rile oluyor. Manisada oynanacak mnçlar için şöhreri ile oynamaya hakkınız yok. Eslısehırden Osman Örder.ın sakat bek'<lnnıp':t<1dir. Hava takımırın f«»deras>'nn miişahit olarak Bülent Müsabakaları mâlum ve mtıayyen ayağıle topallıya topallıya müsabaSizlerın geleceğı, çırkın ve korkunç tempo ile sahada acz iç:r<l' ] boksta. H^re^te. hontbolde ivi muEkeni göndermiçtir . sevırcı kutlesi t?kıp ettı. Butun bo! kalaıa devam etmesı cidden takdıre olan bır takımı zorla gahr getımeâe uğı aşacağ'nız yer, Spor gibı j sabpkplar cıkaracağı ve şampıyongeler eayet güzel 1WV].O>ID gelmış. değerdi. ruhunda asalet olan bır fiilın icra edıldıği Dolmabahçe stadı olaluğu Kar= ile paylaşacağı tahmin ler Bıı\ uk iddia vhibi I^n'nıllıılar ınaz. Kılıç uzeııne yapılan müsabakalar. • edilmekterlir Galatasaray voleybol Hakem yanlış karar verebılir., 0 da ıns^ndır. Hakcmltrın ı\ısi de yalnız Kılıçta elde ettıkleri derece da Istanbullular 1\ tan ıkı dereceyı I Rugünkii mıısahakalar ınsanların mükemmeli gibi hataları az olanıdır. Yerliler arasımJa lerle yetır.dıler. Bunda Oktay Orto. pa>laşıvcrdıler. Eskı yılların şampı1 takımı Ankaraya Buaun saat 10 45 te Kara ile Haolduğu gibi yabancılar arasında da her iki tıpı vardır nun imtıhanbrı dolayisıle gelememe yonu Nıhat Balkanın idmans'7İığı bâ 1 va t?kımları volevbolde karşıla Ankara 3 'Telefonlal Turkiye Ok Dunyanın hiç bir yermde seyirci. hakemi bu şekilde prote^to eîSinin de rolu var Gekeydı Flnrede rız şekılde goze çaıpıyordu Kcnr'l]••«• çulnk sampijonası 78 çuhat tarıhin. gidiyor sacaklardır. Kara t=kımı bu müsa dp lstanbulda yapılaca! * » Bu şampi Istanbul kros birinciliği mez. Bır hayasi7İık korosu halinde soyledığınız o kufure hiç bır m. muhakkak dereceve girerdi. •" "• • has çırpma ve kesmelerıle ilk anda Galatasaray voleybol takımı 8nfl. bskada favori ensterı'mektfdir. san lâyik değıldir. yonaya .\nkara, t^tanbul. Manisa. Bayarjiar arası Flore müsabakala epeyce alkış top'.adı ama sonunu ge İstanbul kros birinciliği 8 Şubat müzdeki hafta pazartesi günü Anka Kara takımmın ealib celeceği ki Buısa. İ7mir ve Edirne böleelerine rında Ifakat Meıgen seneleiın verdi tuemedi pazar günü saat 10.30 da Levend raya giderek salı ve çarşamba gün. tlgili makamların bugüne kadar niçın harekete geçmedığmi anlı r^ati daha fazbHır Bu spbeble mensuh 24 kadm 24 erkpk okçu kaÛı tecrubesıle birıncıhsı elde eUı. Hâsılı gs>et guz°l ve zevklı musa parkında yapılacaktır Bu müsaba leri Demırspor, Hilâl, Ankara kole]i yamıyor, hayret ediyoruz. H vs tak'mı bu i'k mıisabakasıntla tıl.icakt'i Izmirin genç ve atak florecısı Tulın bakalar sfyreHık. Bu ımkâr.lar k»r arasmda yapılacak turnuvaya katıla kanm mes>feleri şöyledir: Unutmaym, en basıt bir lig haftasında Dnlınabahçe stadında bn galib gelmek ifin fazia^ile c?l"=aAlgon geçen vılki gıb: üçuncü olıra şısında federa^von başanlı bıı oıga Mensil ve hedef atışl<rtından mü. caktır. G. Saray genç voleybol takı. tempo ile terbı>e goren ve maalesef . duva duya ahşan 47 223 Büyukler 10 000. Gençlcr 5.000, mı c?ktır. 12 15 te ba«ketbo!de de Ha rekkep olacak şampıyonada derece sına rağmen epe.vce alkış topladı. Bu nİ7asyon trrtip ettı. Kendilerini teb. da bu seyahate mutabaka. memleket evlâdı var. öÜ va ile D"niz takımlar' sünün ikinci abnlara kıymetli yaylar verılecek | Yıl'^zlar 2 Q ve Kızlar 1500 met ta varıldığı takdırde istirak edecekrada şurtu da kaydetmeden geçcırı rık ederız. Erdogan ARIPINAR tİT. tir. ! redir. yeceğım. Her yerde olduğu gıbı bu. müsabakasını yapacaklardır Ali ABAL1 Kara, Deniz ve Hava Harb Okullarının istiraki ile Türkiye eskrim şampiyonasından notlar: Başarı ile biten bir şampiyonanm hikâyesi Harb Okulları 4. Spor ayramı Bugün Başlıyor Genç takım grup maçlan başlıyor Ne zantan susacaksmız? Tiirkive okcuiuk şampiyonası 7 Saj'in Doktor ve Eczacılarımıza : HERF0R9 ALMAN MALI DİZEL M O T Ö R L E R İ fatık tıp az devirli otomatik vag devrıdaimlı. moHern Alnan teknığıni haız 6 beygırien 240 beygire kadar, Muşterilerımi7in emirlerıne âmadedir: ŞÜKRÜ CANAL'm Bicki Kitapları (Kadm elbıselerıne aıd olanlar) KJ NEOTRİAZİN sdlı mustahzarlarımız ptvasaya bol miktarda arzedilmistir. Bıçkı Tatblkaü ve Provalar Vapma Çıçek Gomlek Dıkı? 50ü 250 VM 3H t H0 VAL E N vo «Öksürük Şurubu» Santa Farma llâç Fabrikası EtKrnekapı Hocs5i2 Şapkacılık (Erkeklere aıd olanlar) ve Pi]dmaıaJ Veysel Sait Akbaşoğlu Kardeşler Kol. Ş. Galata Necatıbey caddesı No 146 Telefon 44 22 73 Telgraf: ÜÇLER Başuca buyuk (ıstanbul) kıtabcılarda bulunuı Ta*ra sıparışlen Zıya Canaı Lt vend Sumbül So 27 Utanbal ddresıne 50 Kı pusta ucretıle bırlıkte gonderıldığır.de derha1 taahhuthı eönHenlir Ödpmrlı v.,krur 1İRAAÎ GUBRESİ GEIDI istanbul : Suha Elbi Feıtreneciler. Kordeşırrv Sok. Tel ; 44 3143 İzmir ı Sefo Bolcıoğlu Yemiş Çorjıs. 853 Sok 50 Tel. ı 22739 ZEKİ MÜRENFİLMINDE Bay Memur t Muhasebe, muhaberat ve dakblo bilen bay aranıyor. Müracaat: Arzu han Rıhtım Cad. No. 247 12 Tophane Saat 14 17 • • I (>pera»ör Crolng OT W l LÂLE ve İNCİ Sinemalarında İkinci zater haftasınabaşladu^ ^ ^ KEMAL FİLM KEMAL OAĞLAR tDRAR VOtLARI VE rtîJASllT. HASTM.IKLARI Mütehassisı ^ialatasara> Suterazı So No U üğur Art Tel 44 14 3fi YIKANIR MAVİ PROGRAMINl 62959 Cuma Günü Saat 21,45 de İSTANBUL RADYOSUNDAN DİNLEYINİZ İtibaren İstanbulda Quink Parker İHial Malı Boru • ISTANBUL IONDON NEWYORK «RABAI» Elektrolitik Bakır ve Hıs?edarlar unıumî heyetimızin 19 Ocak 1959 guiı fevkplâde tuplanhda. Şirket sermayesınm 16.000. 000 lırava cıkarılrra^ı ve pay sabiblerinin rüçrıan haklarını 6 Subat tanhıne kadar "kullanmaları ve bunun °7r 25 şini ödemeleri hu=uslarının kararlaştığı ve bu tarihe kadar ödenmıvecek olan hisselerin başkalarına devredilecği evvelce ılân edilmişti. Buna gore tec^11' edecek ilk kanuni netayicin tesbıtile sermayenm tezyıdi formalitesine tevessül ve Şirket sermavesınin 16 niilyon Turk lirası üzerinden tescil ve ilânı hususlarında karar ittıhaz etmek üzere hissedarlar umumî heyîtinin fevkalâde olarak içtimaı lâzım gelmış ve mezkur tonlantı 19 Şubat 959 perşembe günü saat onbeşte İstanbul. Galata. Rıhtım eaddesinde kâin Anadolu Sigorta Hannın üst kstında bulunan Şirket merkezinde yapılacagından toplant' ruznamesı Türkiye Ticaret Sicil lı gazctesının 21» Ocak 1959 tarih ve 576 sayılı nüshasında ılân olmduS 1 ' gıbı keyfıyet hissedarlanmıza taahhudlıı mektubla da ayrıca arz ve ıblâğ edilmiştır. Sayın hibsedarl?rıınızın veya temsılcilerinin mezkur eün ve saatte içtimad:> buiıınmaları rica olunur. 1/2, 3'4. 1, 1 4, 1 1 2, 2 Sıyah ve Galvanızli Toptancı sıfatıle satışa arzedilir. Müıacaat A. Batmaz Kürekçiler 57/3 Evranos Han Galata TEL: 49 14 99 . Bu Akşamdan Beyoğlunda N.V. Johnsfon Warren Lines Lid. •Liverpool Küçü Emek ve Lüks'te Marmara Alemdar Türkce Kopyası O A K M O R E Vapuru 20 Şubatta iekeleri ILIK SU VE SABUN. vıkanır mavi Parker Quink lekclerinı, parmaklardan ve kumaşlardan kolayhkla çıkanr. Lekeden kaçınıyorsanız yıkanır mavi, yazınızın sabit kalmasını istiyorsanız mavisiyah Quink mürekkebikullanınız. VAHŞI KAH •^^^•••••••^••i ( Mo haw k) Renkli Vistavision SCOTT BRADY RİTA GAM Muazzam macera filmi Anversten. 23 şubat^a South Wales ve 28 şubatta Liverpool'den hareket ederek Pire, Selânik. İzmir ve İstanbul içın ticarî esyu kabul edecektir. Fazla tafsilât ıçin O L I V I E R ve Şsf. Ltd. İstanbul Acenteliğme muracaat: Telefon: 44 42 15 KOÇANGA FİLM B U A KŞA M Büyük muvaffakıyet kazanan i I Snackbar managers with practical experiences as restaurant managers or food supervısofs. Good knowledge of Englısh Requir»d. Afler trial period starting sslarv TL. 1.000 P.M. Apply to afex base exchange P K 269 Sisli İstanbul. I OMMY STEELE'in hayatı (Rockn Roll) 2 ncı zafer haftasına başlıyor. SOLVX ihtiva eden yegane mürekkep
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog