Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

4 Şubat 1959 CUMHURİYET Bajtarafi 1 inci sahifede ve isgâl buyurdugunuı makamlar tti barile deruhte buyrulan büyük va. nız Vatan Cephe» nesriyatuu »1» »1 arkada kalan bedbaht ve muztarip Baftarafı 1 mcı sahifede ] ne{ olmağa lâyık vatammızın biT babaları olarak ilgili bütün sahıs ve zife ve mesuliyetlerle birlikte evlâd nı büdirdiKten sonra, tahsısatin da iztırab ocağı olmasma gönlümüı dığını, demek oluyor ki. bunun dı makamların ve basınm her türlü ih sahibi babalar olarak tizleri kanuni butçeden çıkanlmâsmin ımkânsıı razı olmuyor» dıyerek sözlerini ta şuıda radyoda muhalefetç» dahi her tar ve ikazlarma rağmen kifayetsiz hakkımızı arama ve hakikl ve ilâhi hangi bir parti faaliyeti bulunmadıolduğurıu bildirmıştir Arkasmdan , mamlarruştır. liği kendilerince de kat'l olarak mâ adaleti tecelli ettinne yolunda bizğının kabul edildiğini t5ylemi|. »a. lum bulunduğu halde gemiyi lzrrit söz alan Burhan Beige de tahdid T Adana C. H. P, milletvekili Hamlere samiml ıurette rahlr oUcagınu tan cephesi neşriyatının ise, biraı Körfezi hartma tahsis eden ve ger ümidindeyiz. Kanuna muhalefetini edılen konuşma müddetine rağmen l di Öner. tktidarın basmdan ıikâ evvel de belirtildiği gibi. bir memçok uzun bir kofiuşma yapmıs, ba yeti. h'lkın itimsdını kaybedip leket meselesi olduğunu. milli tesa miye bu ârızalarır.a rağmen (denize iddia ettiğimiz Sakarya Ağırceza Re ve sına hücumlarda bulunmuş ve hu başka vasıtalarla tutunms voluna nüdü ve devlet otoritesini yok et. elverişlilik belgesi) vermek suretile isi kararınm yüksek dereceli fabiş hataları ve ağır ihmalleri ve yüksek tecrübeli Temyiz Hâkimleri kumetin muhalefetle i|birliğı yap sapan biitün idarelerin k'.âsik şikâ meği ve iktidara karsı milletin itim» tedbirsizliklerile faciaya sebeb olan mış olan basın karv*mda çaresiz yetlerinin aynıd'ır» dîyerek söze dını sarsmayı hedef füden muhalefe. mesullere karşı kanuna aykırı tahki. tarafından yeniden tetkik edilmesin. de adalet için hiç bir zarar ve mah radyodan ıstifade yolunı «ittığinı baslamış ve bir İzmir milletveki tin ve bazı basın mensuplarmın söz kat yapıldığı kanaatindeyiz. Vekilizur mütalea edilemez, bunda ancak ve bunda da dev3ra edeeeğır.ı soy Hnin söz'erine temasia «unhrı ?öy leri karşısında memleketin huzur ve miz Avukat Dr. Suad Tahsin Türk kat'î faide rrelhuzdur. Bu sebeble lemıştır. lemıştir, emniyetine inandıklarırtı beyan eden kanuna muhalefeti göstermek üze. Adliye Vekihnin Ceza Muhakemele lerin isimlerini radyodan vermeği hü re neşrettiği eseri şahıslarınıza ayrı Tekrar söı alan Ferıd Melen eskı « En »ıddetlj kanunlar karşıri Usulü Kanununun 343 üncü madta'.ebinde ısrar etmıştir. Aynı ko sında bir gazeteci çarp^lmacîan, kumetin milli tesanüdu siyanet eden ayrı sunmuştur. Sizlerin de evlâd ye desine müîteniden sahsına tanılan bir Smme hizmeti saydığını bunun tiştirmiş aile reisleri olduğunuzu bin"da Emin Soysal, Turhan Feyzj tenkid yapabilir dediler. Tenkid yetkiyi kullanmasını mukaddes in parti ile tuç bir alâkası olmadığını. lerek çektiğimiz elemin derinliğine : san haklan nâmına kendisinden eoiîu, Mehmed Hazer, Rua TeKeü, vaptıklan raman kanun ve zıhnizira bu cepheye Halk Partililerin de nüfuz edebilmer.izi tabii görüyoruz | hemmiyetle ve israrla rica ediyoruz.» Os.nan Alişiroğlu da birer konusma | yetler başka idi Şimdi Basın Vefci iltihak edebıleceklerini sÖ7!erin« ilâ yapmışlardlr. Bu sırada Kars miıji»"' müdsfaa sırasında rotatif için ve etmiştir. € • d ö v i z letvekili Sırrı AUlay da söz istemij, aiamadığını. bazı İstanbu) Server Somuncuoğlu daha sonr» fakat Başkan, sırası gelmedığinJ gMetelerinden d?ha az kâeıt aldr Turhan Feyzioğlunun sözlerine ceva bildirerek söz vermemiştir. Bunun ğını söyleirller Belki bu sene iste ben, radyodaki memurlar hakkında Fakat diğer 6334 sayılı kanun ge>eğince her hanüzerine Atalay Başkana, Baskanlık diklerini slab:!irler ettiği müddetçe konusrnıyacagım tarsftan düsünceleri uğruna bu se gi bir tahkikat açılmadığını ve açıL ne de cezaev'.erine girecekler ol» mıyacağmı soylemiş, çünkü iddia dıye mukabeie etmıştir bilir Bunlarır* zekâlarrca târizde olundugu gibi radyonun D.P. emrin. İmha edilmesi istenen evrak de bu partinin nefine çalısmadıjını, îmha edılecek evıaka aid ödenek ı bulunmağa htklan yokrur Çünki. bir Smme hizmeti ysptıgtnı belirtmis 11 1 ^} rresle<i r!e£il.» l !£il bölümünde Emin Sovsal ve Turhan .! " * tir ; H a m d i O n r 1 9 5 7 Feyzioğlu söz alarak 1957 seçimleri "»"»aı uner 1357 senesi * Bakan ayrıca Turhan Feyzioğiunun V s t a n v e hakkında Meclis Uhkikatı açılma , Cumhuriyet ile bir eva beyanatmdaki bir noktaya işaretle l e t azet e Bir gelin kaynanasını balta Zonçuldağa yıhn ilk karı sın, istemiş olduklarını, bu itibarU | g . " °!«" Yenı Asır ve De söyle demiştir: m o r t I z m i r n düşerken Antalyada tipi • Ben, Vatan Cephesi necriyatıseçimler sırasında radyo tarafından > ^ * , * e n l c l n ı nin basının nesriyatı dolayısile yapıl ile parçaladı, iki kadın da yollan tıkadı yapılmış neşriyatla ilgili evrakın * ' ? , Basın U n d e n d:ğını söylemedim. Ben, basının ba. yavrularını öldürdüler imha edilmemesi lftzım geldiğini' »<»mustur. Zonguldak 3 (Telefonla) Mevsirı mensuplarmın memleketin selâmeileri sürerek Bakandan bu hususta **»*»" Belge basın, çatıyor m i n İUc k a n M u I a Une olmayan. vatanda^ları kardef Çanakkale 3 (Telefonla) Yılın '«hrimize bugün düşt teminat istemislerdir. Bu sırada söc * ™ ^ e k i l i gazeteci Bur kavgasına götiıren ve gayrımeşru en fcci cinayeti Bigada işlenmis ve m ü ? ' ü r W « ii dd ee nn "avalara »Hanarak « "avalara »Hanarak alan D.P. Kocaeli milletvekili Ce<>ftalJ v e e r i k fa usullerle idame edılen npşriyatı kar bir gelin, kajnanasım öldurmüştür. * 1 Ç e k « » mal Tüzün yaptığı kotıuşmada muneşriyatmı. tatrnln si'inda radyonun bu s v mu 8 c İpkaiye bucağmda Emine Koca ahalefcte hücumlarda bulunmuş ve " ;. . . " ' ' ^ . b^ımndaıi dan bu yıl Zonguldak ve havalisinde merrleketin selSmeti için bir âmme dında bir kadın, kaynanası ile yap bu meyvalann k;t olacağı söylenmek bugün burada mütemadiyen tehdid , ^ . , °!™İfj"' hizmeti telâkki ettiçimi söyledim ve mınoloıık bir rie pobtık sansasvon tığı münakaşa neticesinde eline ge tedir. , . . . . .. ... . bunu teyid ederım.» ler savurmakta olan muhalefetin .... , . , mevzularını ıslemegı terrıb ettıeını çirdiği balta ile ihtiyar kadının kaAntalyada tipl yollan tıkadı •Oaha da İleri (idecek* 19oO den evvel vaptıgı curum en .. , . . . . ..... .. , . , . . , \...T . ., . sovledıkten aonra «Bueiinkü miiAntalya 3 (Telefonla) Şehrimizde Sınob D.P. milletvekili Örrffr Özan, fasını parçalayıp öldürmüştür. Ehatırlatması ıcab ettıgını ifad «tifade «t terakkı Tu'kıvenm mesele ve ds • lktidar radyoyu bugünkü gibi kul mine, cinayeti müteakıb cesedin ü havalar mutedıl ve zaman zaman ılık miş ve anlaşılmıyan sözler tarfetmürek lanmakta hakhdır, iktidar radyoyu zerine gaz dökerek yakmış ve kü geçme^ine rağmen jüksek mmtakamiştir. C.HP. milletvekilleri ise bu , . . , , kep hem de müterakki nevidendir bu şekilde kendi propagandası için lünü de havaya savurmuştur. Lara devamlı kar yağmaktadır. sırada yerlennden Tuzunu protes [ B a s , n b u n İ 3 r ] a m kullanmakta devam edecek ve daha Katil gelin jandarma tarafından Sehrin garbında bulunan BeydaJo ] m a n i a k t a . ve Başkanın, bu teca ı J, bu to etmışler ve Başkanın, da ileri gidecektir.» demiştir. Muğla yakalanarak adalete teslim edilmij larında büyük mikyasta kar toplanele alıp U R ri kesmesini istemislervuzkar vatardaşlanmız D P. milletvekili ise devlet radyosu tir. mıstır. Bu arada Elmalı Kas aradir. Bu anda Tüzün protestoda bu 1 mevcııtrur. Fakat .vrede milvon nun Vatan Cephesi ile ilgili yayın Çocuğunu aç bırakarak öldürdü ' sındaki Sinekçi Abj geçidi tipiden larda kuUar.ılmasını doğru bulmadı n Osman Alisirogluna hitaben l a r k a z i n , n " Sivas, 3 (Telefonla) İlimizde kapanmışMr. Bu yüzden Kasq gıtmek b ü y ü k t i r a j h hakaretâmiz sözler sarfetmiştir. Os bunların mesaisini kolayhkla tediye ğını vt buna aleyhtar olduğunu ve yılın yedinci cinayeti bir anne ta îok zor olmaktadır. Nitekim tsianbul buna bir son verilmesı gerektiğini rafından işlenmiştir. j gazeteleri Kaş ilçe^inde ancak 14 gün man Alişiroğlu da Tüzüne aynen edebi!ef^e§i halde lüzumlu eöremesöylemistir. s o n r a Merkeze bağh Ulaş bucağınm ita okunabilmektedir. mukabele etmis. Cemal Tüzün de mekte ve bu yüzdrn bugünkü Raportör Edirne milletvekili Dr. hiddetlenerek önünde bulunan kül Tü.kivenin kendin» vakışır «eviveracalar köyünde Hatice Tecer adın Hava muhalefetinden uçak seferlerl Mukerrem Sarol konusmasını, •İspat yapıU>madı tabbsını Ali.irogluna f.rlatmak is , U b i r b a s ı n a m B İ İ k o l m 3 8 1 i?i b i r hakkının olınaması yüzünden iktida da bir kadın bir ay önce ölen koHava muhalefeti ve bilhassa sis yfltemiştir Bu sjrada Ali Şiroflu. t ü r lü tahakkuk ed«memekte.iir rımıı ve iktidarımızm devlet adam. casından olan erkek çocuğuna süt «Cecaretin varsa at. senin kiiHınü Seviyeli ve yüksek vasıflı bir ba ları büyük zararlara uğramısîır. İs vermemek suretile daha 50 günlük zünden dün uçak seferlerinde bazı havava uçururbr.» seklinde muka sın sade Hemokrasi için degil Tür pat hakkınm getirilmesi bizım için iken aç bırakarak öldürmüştür. Ha ak«»klıklar meydana gelmiştir. Bu cümleden olarak çanakkale, bele etmiştir. Bu söz üzerine Ce kiye için de elzemdir» demiştir. artık bir rtâmus borcu olmustur.» tice Tecer bu cinayeti Halil Tecer ' c " " Kayseri ve îskenadında bir şahısla evlendikten son . rr.al Tüzün elindeki kül tablasını Burhan Bels» «ÖTİerin» »öyle de şeklinde bitirmiştir. iptal edilmistir. AnBir tâdil teklifi ra işlemıştir. Evlâd katili ana ada kara seferleri de aaat 11 e kadar yayerine kovmuştur.' •v a r n e t m i ş t i r : Bugünkü müzakereler sırasında ba lete teslim edilmiştir. pılamamıştır. Buraya i?« ancak öğleKarsılık!ı olarak ırürültünün art« Bizim cenahın matbu»tına zı D.P. m'lletvekilleri «Neşir yolu İzmirde den sonrakl seferler yapılabilmiştlr. m=>sı üzerine Başkan vaktin gecik ' beslere basın divorlar Cünkii resile veya radyo ile veya toplarttılarda İzmir, 3 (Teîefonla) Karsıyampsi sebebile oturumu tatil etmiçtir. , m! i'ân neşretrnekteyir. Ya biı it ışlenen bazı cürümler hakkmdaki FevTİoğhı radyoyu tenkid ediyor kendilerine Hoffer'in besleme!eri kanunun .6732 sayılı kanunla mu. kada hizmetçilik ettiği evin helâBasın Yay.n Bskanhğı bütçesi divelim mı? DemiveHm. Fakat bu addel 6334 sayılı kanun» 1 inci mad sında dünyaya getirdiği çocuğunu nin bupünkü münakereleri sırasında rneseleleri ve basın dâvasını halle desinin 5 inci bendinin değistirilmesi göbek bağı ile boğup öldürmekten söz alan Turhan Feyzdogîu bastn f'eiim Yüksek tirajh basın tanne yolunda C.H.P. milletvekillermin ile sanık Bedriye adındaki genç kadın, alevhinde bmieri bula n dâvsüar a j d i > ' o r • • hükumet getirip, hükrt ri «ürdükleri fikirlere istirak ettik bugün tevkif edilmiştir. " Müddeiumumiük Bedriyenin 5 i'4 çıHığını, buna ragmen Bssın Kanu i m e t gönderebılir. Bu fikrini Ushih lerini belirtmi?lerdir. BoftaTa/t 1 itıci tahiftde Bu arada Bskan Somuncuojlu da 10 sene arasmda hapisle tecziyesini raya girerek müdahalede bulunınua nunun 6 ncı maddesi î*reğine« aynı «tmesi lâzımdır. Ba«ın bunda ken d i hükümlere tftbi r?Hvo yavmun i ölcüsune göre müessir olabüir bu hususta bir tSdiI teklifi eetirilir. istemektedir. Duruşma, Ağırcezada v e C a v j d e b i r k t o k a t a U r a k m u hıkkmda bueür>e kadar hiç bir ta A m i hükflmetleri eetiren ve götü se bunun hüsnü mirtalea edilebflece başlıyacaktır. ğini açıklamışlır. Kızkardeşini öldürdü İddiâyfc 'göre, Cavid ertesi gun, kibat vpp>!madtihnı vr radvonun ren seçim ?ünü yalnız millertir» Bilindiği gibi birinci maddenin be Samsun, 3 (Telefonla) Erzu Galatah 3 şahsa giderek hâdiseyi Belı?e müteakıben muha karuna ve ah!?ka avkın şind bendi «Kanunda tasrih edilen rumda askerliğini yapmakta olan Bas.n l e f e t i n B u t ' e KomUyonuniaki Uv haller haricinde resmi sıfatı . , , anlathııs ve Mah'müd Kefeliyi dövkullanıldıgınj «6vl»mi«tir haiz „ . Z e a r rı üzerinde üSU"da.blraktlgl mevzuunda da Feyzioğlu sunları olanları küçük düşürmeği hedef tu u l ™ f, ™f™' !Semercinin yanına ! melerini söylemişür. karısı Muazzez Belge.ve eevab Muzaffer, Mehmed ve Muataia söylemiftir: Un veya bunlar aleyhine istihkâr izinli olarak geldiğinde karısımn «Radyonun bugünkü kullanılısı veya istihfaf hissi telkin edebilecek adlarındaki bu şahıslar, bundan bir « Muhalif ve bağımaız basın hal ve harekâtından şüphelenmiş, dâvet tekrar Erzuruma döndüğünde ka kaç gece evvel Mahmudu pusuya <Jan sikâyetçi Iseniz, itt* meydan. hem ayıp, hem günah, hem de suç yahut müphem ve sui?annı düşürmüşler ve Kervansaray dvasöze başhyan Kars eyleyebilecek mshjyette neşriyatta Sizin de gazeteleriniz var. Klğıt re rısımn Erzurumda bulunan kardeMehmed Hazer. Bur bulımulması.nı siddetü cezalara hag rında otomobilden inerken üzerine rotatif resmî ilân ve döviz hepsi si Nazım Dağtartana vaziyeti izah han Beleenin konuşmasına temasia: la^aktadır. cullanıp bir hayli hırpalamıslardır. elinizde. Köylü gazetesinin tahripci Basın Yayın ve Turizm Bakanlıgı etmişt'r. Erzurumda Et ve Balık «Burhan Be'.ye müstakil Jiirk baZabıtaya akseden bu hâdiseden nesriyatı meccanen posta idaresl taKombinasında kasabhk yapmakta sınını fHoffer beslemesi) olarak va bütçesinin dnn geceki oturumunda sonra polis mütecavizleri yakaljyaolan Nazım Dağtartpn da izin alarak rafından köylere dağıtılır. Karagöze sıflandırması taTnarriV mesnedsiz söz Bİan C. H. P. milletveküleri »ert iki eün evvel Samsuna gelmiş. şüp rak sorguya çekmiştir. Kavgaeılar, kâğıt verilmer. Sonra radvo «uistibir iftira. yersiz bir iddiadır D. P fenkidlerde bulunmuşlardır. Bunlarhe üzerine kasatura ile hemşiresi r verdikleri ifadede. hâdisenin iddia maüni mödaiaa etmek için (Bajın nin beslemelerinin devlet kasasın d>n ETT.incan milletvekili Adil Sngır ni parçalıyarak öldürmüştür. s;zi rutuyor, Radyoyu böyle kuldan a'dıkları ihsanları biz htr za of'.u. Server Somuncuoğlunun 1954 sövlemi>î!erdir. lanmaŞa merburuzi dersiniz. Böyle man resml kavıd'arla tesbıte ve i« yıhnda C H. P. pupu baskapı iken Bu hare^etini polise haber veren Tahkikat evrakı ve taraflar bu =övledigi. «Siyasi huzura taalluk e maznun, ifades'nde namus uğruna bir bahane «uç islerreği, pervasızca pata hem muktedir. hem de h den noktalar arasinda rarlyonun kul bu c'naveti işledığini söylemiştir. gün Adalete teslim edilecektir. partizanhğı, ölüleri D. P. ye kay yiz. Kendisi de Türk basını lanılıs tarzı. re=mî ilânların tevzii Nazım Dağtartan ilk ifadesini mü detmefi. on yılhk D. P. Hlerin Va daki Hnff tan cephesine katıldıftıru devlet rad ispat edebilır mi? Eğer bu vesıle jip sekli burünkü iya«f hayatımızm hal teakıb tevkif edilmiştir. lire arel» olarak ihtiyac duydıtfu yosu ile ilân etrre* manır röste milli menfaat'er p'evbıne çasışan 3 soygnıncu yakalandı hususlardır.» sekli»^rloki sözlerine işa rir mi.» Sivas. 3 fTelefonlal Hafik ilçebir basın mvessesesi biliyoria'sa bu rer'e. »Sorruncuoâlu bunu ^övlodiği Bir benzerlik âna kadar ne güne duruyor ve hü zsmpn muhalefetin radyoda kon\j| mizin Hosevek köyünde oldukça Daha sonra konuşan Ankara mil kumet niçin bunu a^''aTiıvor. Gö ma hakkı kalkmimıs'ı v n d 1 o <<i\ cür'etkârane bir soypunculuk hâ Baştarafı I tnei sahifed* letvekili Tazeteci Bülent Ecevıt. riilüvor ki, bizim millet prrasmın diki kadar pf risan değildi» demiş disesi vuku bulmuştur. Osman l fmdan son derece ffizli tutulan bir Tahtakemet kövünden Hulusi Kövmpnm konusmas'nın bir sarfı ve dev'et hizmetlerinln ifa<on tir Güngör adında bir şahıs. kardeşi Acem çuvalcınm Asmaaltmdaki pasajı Ozerinde durmustur. Köv da eösterdiğimiz a!âka ve nassasiAdana milletvekili Rıza Tekeli ise, yeti indî bir takım müta'.sıiarla D P. miiletvekillerinin basın hak Rüştü Güngör için ge'.in götürmek dükkânında cerevan etmiştir. Meçmenin «Basın hürriyeti için asıl tehlikenin trazetecilikte büvük «>r başka vol'ara cekmek eavreti ssr kındaki sözlerini tasvib etmediğini te iken yolda karşılarına çıkan üç hul bir şahıs. müşteri sıfatile çugirmiş biraz bildirmiş. Dr Suphi Baykam radvo kişi hem ge'Jni, hem de Osmamn < valcmin dükkânma rr^veden ileri geldi&i» şeklindeki nun gittikçe aSırlasan Uıtumunu mi üzerinde buîunan 900 lirasmı so sorıra b'cağını çekerek soğukkanll ifadesini ele alan Ecevit, diğer D Somunruoğlu ne divor? sslleıle izah ettikten sonrs. «Radyo yarak alıp gitmişlerdir. Gelin kaçı bir şekilde «sökül paralan, yokss P lilerin de düsüncelerinip ayn! Komis\onda bugün BasınYayın drki tatbikat tenkid unmru nlmpkran soyguncular. jandarma tarafın cpTir.ı alınm» demiştir. noktada toplandıeına işaret etmiç ve Turi'm Bakanı Server Somun tan çıkmış, suç mevzuu haline geldan ele geçirilmiştir. Bu beklenmedik tehdid karşısınve bu düsüncenin memleketim:?.<3e cunğlu Ferid ^Telene cevab miştir» diyerek »özlerini tamamlakanunlarla yasak edilen bir cere ve demisrir ki: da cebindeki bütün paralan meçmıştır. hu1 mütecavize teslim eden euvalcı. oldueunu ileri sür« Kanun'a ihdas edi'miş olan Mardin milletvekili Dr. Vahab Diz ! eene mütecavizin arzusu ve emri müstur Ece\it, «Kast eözetmcksir va7İfenin yapı'ması cin £<rekli daroğlu Bakana rruıb'çiif pualler =or üzerine olduğu yerden kımıldamazın bu mtipssif ben*erlife isaref et tahsisatın konması bi r kanunî mec mus. bilâhare iktidpr milletveki'.lemış, beklenmedik misafirin dükkân mek isterim» dec?lkten sonra, ko ' buriyettir. r:ne basının obiektif kalması yolun dan uzaklasmasını sükunetle 9eymisyonun raporunu ortay a koymus,! Sabsımı hedef tutan Meclis Uh daki temennü^rine tema la sunla'' retmistir Aradan kisa bir müddet müzakere konusumrn bs&ımsız a* j kikatı talebine gelince. bunu ta'eb söylemistir: «^tikten sonra mahallî zabHaya zetelerin bütcMİ değil BasınYayın | etmek kendisi^n hakkıdır. ÎTiida cRadyonun objektif ölçüîü içinBerne 3, (T.H.A 1 Göçmm ve b bütçesinin müzakeresi olduğunu faayı yaomak da bıVim riakk.mız \e de basır.ı da görmek istiyo'larsa al mülteciler mevzuunda ilmî araşt,r » f w m cuva.cı başmdan geçenı sö>'1emiştir. , vazifemizdir K»rsı verecek olan dsnıyorlar. Memlekette radyoya ben ma ve nesriyat vapmak üzere, , o l d u * " e i b i anlatmis ve bSylece tij'ecek bir b^sını bı^rn'V n""imT<'Hatib basmın görülme^nU madd! da Yüksek Mecüstir. Lichtpusten Prensi Fransua Jozefin l '»ysunculuk vak'ası Emnıyet 2 Şure mânevi baskı altında bulunduSayın Fer;d Mr'en, Vatan Cer> olamıyacaktır.» himayosinde kurulan «Nansen Ens be Müdürlüjüne aksetmiştir. PoBugiinkü müzakereler gırasmda mu ğunu sövliyerek cBueCn hür dOn, hesi ile a'nVa'ı r.esrivatı B..=v,aı:a. 1K tahkikatı eizl vürürmekte, habetitüsü» faaliyete geçmiştir. yada millet olarak hâiâ takcftr ve. nin emril» varjteimı sövle^'Ş:rni id hslefetin 'îspat Hakkı» mevzuune te Tesis idare heyeti başkanJıgına rin eazetelere akretmemesi icin her T saygı tophyabiliyorsak. bunda ıen , dia etti. Ben bövle bir söz *öv me m?s etmemesi ve Bskandan buna da Lichtpu«ten Prensi getirilmiş. ida türlü careve bafvurmaktadır. Gabüvük şeref payı baŞımsız ve mu Him R>ı bj r î'mumî politika m.5e ir sııal sorup cevart irtememeM siya | re heyeti âzalıklarına da Türkiye : ^tec : lprin bütün ısrarlanna ragpy ız v st çevrelçrde mubteüf tef?irlere yol ><:id'> Ra^bakandan bütün T >kü açmıstır. halif basma aittir» demistir. nin Bonn Büyük EIc'si Prof. Fah m "rı haber n» teyid. ne de tekzib ; «Basmı ezivetten. radyoyu taraf 'ere kadar. Ken de dahi! bu , reddin Kerim Gökav. Finlând yamn edünis cuvlcmin hüviveti açıkgirlikten ve yalaneılıktan kurtar ka üzerinH» heraberiz ve mı vel>âıe! sibi. oebinden a!ii 9 T 1 p a . sabık Zirsat Bakaniarından Prof. madıkça reiimin »alâh bulacağını letin basmr>a bulunmam s«"b»bile Kömür zehirlenmesinden Waris, Milletlerarası Sosyoloji Der ra miktsrı da biMirilmemistir. ssnmıvoruz • «eklinoV bir konus ' bu tasarrnf ^enim mes'ulivehm al» neği Reisi Prof. Miller, Almanya 3 kişi öldii. ma yapan Elâzı» milletvekili Hüt tıdıdır. dedim. nin Bavyera Devlet Nazırı Fain. B u Ankara 3 fCumhuriyetTeleksi rern Müftüril: »tkridar bu eesaretli | mevzu cezai tahkikata VP diBeynelmilel Kızılhaç Ad'.î Müşaviri hamleyi yapmslıdır. Buçünkü zih v a n ı ' 1 i v ? gideceks». bııpun konuş. Dün gece geç vakit Yenişehir Serçe Courfier ve Dr. Wagton seçilmiş m : y e r i b r;;ıs sokakta Yıldınm apartunarınc'a kanivetin terkedilmesirıi saŞlamaV ' " ' deŞildir. b'mun mü lerdir. tekrar edîyoruz size düşer Bir cen i z a V e r e s i Merli«te yap'lır. Su nokta pıcılık yapan Şahirinin biri dokuz. diğeri 14 yaşlarında iki o;lu ile 60 Kitab okuyanlar çoğalıyor ' 1 jn bir krrr riaha arz edpyim ki. biz Türkiye Akıl Hıfzıssıhhası Comibu n»«nyst! spdece memleketin selâ. jaşlarındaki bir akrabası ölü olarak Ankara 3 (Telefonlal KütübhaBaşkanı Dr. İhsan Şükıü Akmeti, bükumet ve devlet otoritesinin bulunmuştur. Kapıcı Mus'afa ŞaMn, neler Müdürlüğünden bildirildiğir.e y e t i ler Müdülüğüd bildiildiği d ü n G a z e t e c i l e r Cemiyeti binarruhafa^ası, m'll! emniyetimizin »iya Ali ve Lutfi adlarındaki çocuklarmı göre, 1958 yılı içinde umumî kütübCivciv, Piliç, Tavuk, Buzağı neti iein yapmıs bulunuyoruz. Bunun sabahleyin uyandırmak İstemiş. fa hanelerde 838,172, çocuk kütübha s m d a b i r feagm t o p l a n l l s l y a parak Sığır, Süt İneği. Koyun vemhiç bir zaman bir hak veya vazife kat her ikisinin de ölü olduklarını nelerinde 712.487, halk idare servisleri N U a n a y ] o r t a l a r m d a b a ş h y a c a k 0 . lerimiz emrinİ7dedir lan Türkiye Akıl Sağlığı Haftası suiistimsli olduğu fikrinde değiliz.» anlayınca çılgın» dönmüstür. yolu ile evlerde 224.019 olmak üzere •Vatan eephesi. nesriyatı Diğer yatakta yatan akrabası Mushazırlıklan ve Cemiyetin faaliyeti YEM SANAYÜ TÜRK A.Ş y 1.894.678 kitab okunmustur. ^™<** gazetecılere izahat verBasın Yayın ve Turizm Vekili Ser tafa Uçann da aynı akıbete uğradiğı Ankara Fabrikası Tel: 19140 1957 yıhna nazaran okunan kitab m ı ?tır. ver Somuncuoğlu. Emin Soysala ret anlaşılınca derhal polise haber ve sayısı yüzde 25 artmış'ır. Konya di$i cevanta. mubalefet. radyo Demok rilmiştir. Olaya el koyan savcılık ve , , " , I n s a n topluluğunun akıl h u t a . Yeni olobüsler geldi r?t Prti îcîn r.i.«.Vp7 derken. yal. polis olümün kömür zehirlemesin. İ E. T. T. mn Batı Almanyadan den ileri geldiğini tesbit etmiştir. mületçe ne gibi tedbırıer slınması »atın aldığı yeni otobüslerden bir a n C e m l y e t ç o k s . Sadaka vermeyince parti, trenle şehrimize gelmiştir. Dima k t aad llrr» akt d » a k e haz r a n e m ] ii ss tt a tt ii ss tt ii k ll e rr h a z ll r ll a m kafaaını yardı £er taraftan Beled.ye ve husıısl d i y e n A k s e ] . g o c u k P s i k i v a t r i E n s . eşhasa aid otobüs'.enn s * sık kaza tbüs'enn s ık ^ Izmit, 3 fTelefonlal Geyvede o k u l ] a r r l a c o c u k . 100 ton 20X28, 20X30 ve 18 3/4X28, 107 lb 21 yajlarırda Sahin isimli bir dl yapmaları karşîsmd, harekete «eCOKE TENEKE alınacaktır. Birinci kotadan ithal lenci değnegi ile kendisine sadaka ç*n Vilâyet Trafik Komisyonu âtıpdiId,:ğini vermeyen Şükrü Tarak isimli bir me emniyeti ve seîâmetini tehütlr edeceklerin PAKSOY Ltd. Ort. P.K. 144 Adana şahsın kafasmı yarmıştır. Yaralı has kete sokan bu şoförlerin veniden y l l ] n l n b ü t ü n d ü n y 3 . taneye kaldırılmış, suçlu da adalete sıhhî muavene ve imtihana tâbi adresine müracaatleri. l y l h o l a r a k i l â n e d i . d a a k l l 1 veriljnifttı. hıtulmasını kararlaştırmıştTr. I l e c e ğinj kaydetmiştir. Bütçe Encümeninde D.P. liler uün de basına hiicum ettiler Üsküdar faoiasında çocuklarmı kaybeden babaların müracaatleri V» lm« N « »• D. Partiyi kuvvetlendirici tedbirler araştırılıyor parti meselelerinin »e vatan eephesi toplantısının üzerinde durulmadığını söylemistir. Başbakanın cuma günü Isviçreye gideceâini belirten Ayeün, basın men sublarına, kendilerini Başbakan Men derefle görüştürrpek için tavassutta bulunaca&nı bildirmiştir. öte yandan. D. P geçid 1! idare kurulu, ilçe idare kurullan ile tanışmak üzere. bu?ün saat 17 den itibaren Liman Lokantasında bir çaylı toplantı tertib etmiştir. Çaylı toplantıya. Menderes katılm'vacaktır. AnknraHakl toplanfılar devam ediyor Ankara 3 fCumrnırivetTeleks) D. P. Genel tdare Kurulu bugün saat 10.30 13 arası toplaîimıştır. D. P. nin en büyük organında bir haftadır devam eden bu toplantılarını daha uzun müddet süreceği ifade edilmek tedir. Çalışmalarm mahiveti hakkında açıklanan husus. «Partinin iç meseleleri görüsülmek*p'lir.» şeklindedir. Ancak D. V. Genel tdare Kurulunun •I ••• * parti içi meselelerini müzakere etmekle beraber. bunun yanısıra tesMilli Piyangonun Yılbaşı çekili kilâtı ve dolavısile partlvi kuvvetsinde yüz bin lira ve daha fazla ik lendirici teHbirlerle meşgul olduğu ramiye kazanan talîhlilerdten bu sSylenmektedir. )?üne kadar Millt Piyango bürolarına veya Ziraat Bankası şubelerine müracaatle paralannı alanlar Sekreterlerin tercih şunlardır: ettikleri patronlar 2 Milyon lira: Trabzon Çaykara l kazası Yeşilalan köyünden çiftçi Bonn 3 (a.a.) Brunswick PslkoNuman Balta ve Banaz kazası Ozel loji Enstitüsö patronlar İle kadın İdare memuru Sadi Torlak ve or «ekreterleri arasındaki münasebetlere dair girişmiş olduğu tetkiklerin netitağı Ali CVzyıldırım. 1 milyon lira: Kayseri Ta* mah. cesini geçen ha."Va neşretmiştir. Buna Ort^okul sokakta oturan ve fakat g6re: Sekreterlerden yüzde 74 ü evli v« Isminin neşrini istemiven bir vatandaş, Simav Mamak kö>'Ond'e «yashca» patronlan tercih etmekfîçiftçi Ali Yavuz ve ortağı Kâmil dirler. Yüzde n u a!le toplantılan İle dlYavıii. ger toplantılara davet edilmekten 500 bin lira: Ankara Çıknkçılar çekinmektedlrler. yokuşunda ottıran ve fakat isminin Yüzde 80 1. patron ile memureleri nesrini istemiyen bir rüecar, Pa arasmda mesafe bırakılmasını lst» sinler Porsuk koyünde çiftçi tsmall mektedlrler. Bavram ve ortaklan. Yüzde 85 I. az konuşan bir patron 300 bin lira: Fatih. Zeyrek Sinan veva şefi tercih etmektedlrler. ağa mah. No. 16 da Veli Karapmar. Yüzde 75 I. parron veya »efin aile Kamyon taşıyan kamyon! dedütoduianndan bahsetmemelerini istemektedirler. Burdur S (Telefonla) ŞehrimitYüıde 42 si gene patron ve »efleri den Alanyaya gidecek olan iki kamtercih etmektedirler. yon sahib! »ralannda enteresan bir Amerikan orkestrası anlaşma yapmıslardır. bueiin sreliyor Antalvaya boş gitmemek icln ar«Amerikanın 17 nd Hava Kuvvetlebanm bir tanesi öbör böjCk kamvona yüklenmek sureti'e bir taşla rine ald tanınmn Commendars ı>riki kuş vıırmuslardır. Her iki ksm kestran, bueün ueakla sehrimlze feyon sahibi de mazot masrafmı be lecektir. Orkestra varın Snor ve Serraberce çekmeleri için anlaşmışlar gi Sarayında. cuma gecesi de Kızı^y belosunda çalaeaktır. dır. kapıya kadar inmişler ve orada avak üzeri yarım saat kadar beklemişlerdır. Başbakan Menderes, Yıldızdan doğruca Parkotele dönmüş ve D P. merkezine telefon ettirerek idare kurulu üyelerini beklediğini bildirmistir. Başbakan Menderesle D P. 1 ida1 re kunulu üyelerinin foplanüsına D. P. Genel Kurul üyesi Emin Kalafat da katılmıştır. Görüşme nrasında Başbakanın müsaadesile foto muhabirleri çağırılmış ve resimler çekilmiştir. Foto muhabirlerinin teker teker elini sıkan Başbakan onlara. «Muhabirlerin, foto muhtbirlerinin daima dostu olduğumu bilirsiniz» demiştir. Saat 21 de sona eren toplantının hitamında gazetecilerin sorulanna ce vab veren Aygün, görüşmenin normal bir protokol ziyareti olduğunu, kalacak Ankara 3 (CumhuriyetTeleks) C. K. M. P. nin Vatan Cephesine iltihak edeceği yolunda çıkan haberler hakkında ne diyeceğini soran basın mensublarına C. K. M. P. Genel Sekreter yardımcısı ve Kırsehir milletvekili Hayri Çopuroğlu şu cevabı vermiştir: «Partimizin müstakil varlıgına tahammül edemivenler ve onu yok etmek ve yok göstermek maksadile her türlü ahlâk dısı vasıtaya ve propagandaya baş vuranlar zaman zaman partimizin (GüçbirliğH veya (Vatan Cephesit ne iltihak edecegı yolunda haberler çıkarmakta ve bunlan basına da lntikall ettirmektedirler. Partimizin su veva bu ceoheye iltihakı veya bunlardan bİHrin peyki ( haline ge irilme5İ aslı bshis mevzuu olamaz. Partimizin mü~takil bir siyast kuvvet olarak. kendl^ine mevdu tarihî vsrifeyi ifa erlçcpîi husu«u Ocüncfl böyCk konçremizin karar ve temayfllleri lesbıdır. Memlkett iki busumet ve ihtiras kpmmnn avırmıs olanlann daima dınnda kalacaSız ve bİT itidal. muvpzone ve istikrar un«ruru olarak sarsılmıvan cesaret ve imanla vazifemize devav edecŞiz Partimizi tahrib volunds girioilen s > mezbuhane gayretlere ra rr n bOnyemizden kopambildikleri insanlar bir kaç ocaSımıra iltihak edenlerden daha azdır. Akide'inl bozmu» re par tisine ihanet etmis Wr avuc insanm avnlmssınm birim icin bir kuvvet bu (TİH fhanetlerd'n meded uman partilev için bir zaaf »e'kil e'tigi inan cındayız.» Bajtaraft 1 Ind saMfede umumt meselelerden bahsedildi&ini, Kadmlarm | Erik çiçekleri isiedikieri üzerine kar cinayetler Milli Piyango talihlileri yağdı! ! Bankerde dayak izi bulunamadı Basfnrnfı T inci sahifede tura «uçtınu Emiyet Müdürlüğünüe ikrar etmişse de, 1. Asliye Ceza mah kemerinde, dayak yediSini iddia ile inkârda bulunmuştur. Ezra Ventura, mahkemenin de karan üzerine, dün saat 15 te Cezaevinden AHliyeve sev kedilmistir. S4509 tstanbul Hu«ısi plâkalı bordo rengi araba^ile Adliyeye gelmlştir. Arabada Venturanın sevkine memur iki jandarma erinien başka, 2 akrabasmın bulunması ve Ezra'nın kelepcesiı olarak muayen<ye Retirilmesi dikkatl cekmistir. Ezra Ventura bir saat Adliyede kalmış ve muayeneden sonra tekrar avnı sekilde Cezaevine sevkedilmlştir. Şafıane Kliibte çıkan hâdise Cumhuriyet Gaze tesi Yazj tsleri Müdürlüğün» latanbul Muhterem gazetenizin 11 Ocak 1959 tarihll nüshasının yedi dakika «ütununda «Bolluk ve Yokluk> başlığı altmda Sayın Doğan Nadi'nin fıkrasma aeyaharte bulunduğum cihetle ancak yenl muttali oldum. Zira! tedrisatın 110 uncu Ztraat Faköltesinin kurulusunun 25 inci yıMönümü miinasebetile Ziraat Mühendislerl Odası Beşkanı olarak Ankarada yaptığım basın toplantısının mat1' buanıza yanlış aksetmiş olduğunu öğrendim. Basın toplantıaında bir gazeted arkadaşımızın et mevzuunda sordugu bir auale cevap olarak memleketimizde hayvan mevcudunun nüfusumuza bisbetle Amerikanın iki buçuk misli olduğunu, buna rağmen geçid olarak bazı yıllar hissedilen et gıkmtısımn hayvanlarımızdakl verim düşüklüğünden ileri geldiğini ve misal olarak Türkiyede bir sığırdan vasatt olarak 87 kilo et ahndığı halde Amerikada 250 kilo et ahndığını bildirdim. Bu verim düşüklüğünün, hayA'anlarımıza kâfi miktarda ve ihtiyacı olan ypmlerin verilmediğinden ileH geldiğini anlartrni. Hayvanlannuzın verimlerinin arttınlma« için de, yurdun muhtelif yerlerlnde programa alman 8 yem fabrikası kurulacağını, bunlardan ikisinin Ankara ve Konyada istihsale başladığını difer fabrikalarm da kısa bir mv^det içe risinde faaliyet» geçeceklerini iıah ettim. • Hal böyle iken; «Hayvancüık bahsinda Amerikayı geeti ğimlr» KkUnde (matbuaU intikal eden bir beyanatta bulunduğum hilâfı hakikattir. Baıuı toplantıaında hayvan mevcudumuz hakkındaki Amerika ile yaptığım mukayeseli cetvel asağıda görterilmiştir. Durumun, Saym Doğan ÎJadi'ye duyurularak tavrih edilmesini vebu yazünızin aynı sütunda ve aynı puntularla" neşredilmesini rica ederim. ^ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI KAYSERİ MEBUSü' Fahri Köskeroğlu Ü3d 1) Hajrran mevcudu hakkında mukayeseli eetvel 2) 11Ocak959 tarlhU Cu mhurlytt gazetesj 956 FA.O. istaHstiğine göre Hayran cinsi Amerikada Türldyede Sığır Koyun Keçi Domux 96.592.000 31.587.000 2.983 000 50.474 000 181.636.000 10.868.000 26.808.000 21.079.000 58.755.000 . Şehirde yenî bir soygun vak'ası oldu NOT: Amerflta nüfusu 180 milyon olduğuna göre nüfus başma bir hayvan Türklye nüfusu 25 milyon olduğuna göre nüfus basına 2.4 hayvan isabet eder. Türkiyede bulunan Amerikalılar 4 yılda 252 soç işlediler 1 tnct «ahtfede 5 hrrsızlık, 4 aarkınblık, 8 tedbirsiılik ve dikkatsİ2İikten ölüme sebebiyet, 90 trafik ve 47 çejitli cuçlar işlemişlerdir. Bu 252 *uçtan 104 ü Ankarada, 80 ni İzmird* işlenmiştir. Aynca 1958 yıknda, Ankara 38, İzmir 24 suçla başta gelen »ehirlerdendir. Türkiyedeki dolar ve viskiler Izmir 3 (Telefonla) Göl gazinosunda 48 sise viski bulunduğu iddiasilegazino müsteciri Remzi Yağmur aleyhine «çılan davaya bugün bakılmış ve maznun, Amerikablann vis kileri piyasaya sürdüğünü söyliyerek beraetinl irtemiştir. Bu davada ;ahid olarak dlnlenen tzmir Belediye Reisi Faruk Tunca ve eski milletvekillerinden Muzaffer Balaban, viskilerin kendilerine aid olduğu Iddiasını kabul etmiyerek. bu işle hiç ilgileri olmadığını bej'an etmislerdir. Duruşma bazı hususlann tetkiki için başka güne bırakılmıstır. Diğer taraftan gene Göl gazinosu kasasında bulunan Amerikan dolarları lle ileili durusmava r!a buefln devam edilmiş ve savcı gazino müsteciri Remzi Yağmurun tecziyesini ta leb etmMir. Remzi YaSmur i=e ifadesinde gazinoya gelen müsterilerden Türk parası olmadığı için dolar alındığını söylemistir. Bu duruşma da başka bir eüne bırakılmı^tır. İNŞAAT YÜKSEK Ntthendisi Ahnacak Türkiye Seluloz vs Kâğıl Fabrikalan İşlelmesi Mgntaj Küdürlüğbnden: IV. ve V. kâgıd. fabrikalan inşaat işlerlnde çahştınlmak üzere, iki yüksek irşaat mühendisi alınacaktu Aranılan şartlar: 1 Yüksek inşaat mühendisi olmak, 2 Askerliğini yapmış olmak, 3 Resml veva hususl bir müesseseye kar$ı mecburî hizmetli bulunmamak. 4 Enaz 68 sene'.ik mezun olarak, şantiye sefliği, kontrol şefliği veya kontrol mühendisliği gibi vazifelerde fiilen çalışmış bulunmak, 5 Almanca bilenler tercih edilecektir. Ücret. tecrübeye göre tayin edilip 10195 No. lu kararname çerçevesinde verilecektir. Taliblerin 16 Şubat 1959 tarihine kadar hâl tercümeleri ve Bonservisleri ile birlikte Müdürlüğümüze yazılı olarak müracaatleri rica olunur. Oökay hevnelmilel b?r enstifirnün oldu fiks! Sağlıçı Haftası haıırlıkları AVUKAT ARAHIYOR Murgul Bakır İşletmesi Müessesesinin hukuk muşavirliğini yapmak üzere tecrübeli bir avukata ihtivaç vardır. İlgiliye 750 TL. brüt ücret, % 15 maden yeri zammı, % 25 prim, yılda 4 maaş ikramiye, ikamet için mefruş bir lojman verilecektir. Taliblilerin hâl terrümelerile birlikte Müessese müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. ALTIN FtATLARI Reşat H?mit Cumhurtyet 3/î e î EVHA TENEKE .. Gulden tngllİJ Degum* Yerli H85011875 1580015900 1330013400 1080010900 1450(114600 17901795 17901792 Makine Elektrik İşletme müşavir mühendisliği veya ortaklık kabul edilir. Y. Müh. R.T. P.K. 141 Şişli FABRIKA GörvüL ^ Renkli (Guys and Dolls) YEN' ME'. E K'te •©LU Yaratıc.ları: Marlon BRANDO Frank Sijıatra Jean SİMMONS Gördüğü büyük rağbet üzerine birkaç gün daha devam edecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog