Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

nöKT CUMHURİYET t ŞefartltM Ydyın Haberleri Radaı% Iceberglere karşı giriştiği mücadeleyi kaybetti Uyku için Lugüne kadar biimedikleritniz Tıb, ötedenberi, hayatın en esrarb hâdiselerinden biri olan u*ku İle cok fazla ilgilenmiştir. Yakınlarda, bazı âlimler, çok hassas tır film çekme makinesile. uyku üzerinde derın incelemeler yapmışlardır Amerikalı bir mütrhassıs'n 25 000 insdn üzerinde yaptığı tecrübeler. insanlann üç türlü uvku uyuHuklfrını meyd'ans çıksrmıştır. Bu inssnlan gündüz uykucusu. akşsm uykueusu, gece uyku^u.'u di ye üç smıfa ayırıyoralr. Gündüz uvkucu'U, 5 le 7 arasında uyanır, 22 de yatsr, dsha fazla gecikmeı. Akşam uykurusu dokuzdan sonra uvanır, eece yarısın4an sonra saat hirrle v?tar. Kendi haline bırakılırsa öŞ'eye ıkad'ar, yahud s«at bire kadar yataktan kalkmaı. Sayısı en fazla olan eece ırykucusu 7 ile 9 arasında uyanır, geca 11 de y h u d 12 de yatar. tnsarnn irlnd« blr »aat (fibi teliyen btı uyku mekanianasinı deJH»tirmenin «sla imkâıu yokrur. deniyor. Uyuyan bir klııneııln beytn dalfalanru Mptederek incelemeler yapan binelnler, uyku denllen sım da OB eevsbl» Irah ediyorlar. 1 Uykudan faydaianan yeel»e usuv bevta<Mr. di£er ıreuvlar, ucanarak Mlrshat hallnde dahi şş § g s s = 5 g s s ğ g H s ^ ^ = s S Turkiye Bibliyoğrafyass 195S/III. temmuieylül 1958. bepler, i. Fizyolojik, psikolojik, aos AnJ(V 4 MKft MilH Kütiiyhane yolojik sebepler, 4. Siyasl ve idari Bihliyoğralya Enstitüsn ya sebepler, 5.' Millî hayata dair sebejıler, 6,. Diğerlerinden ayrılık ,gös yını. V+131 ». Turkiye BıbKyoğrafyası, 1934 d« teren sebepler. 7. Fîkrî hayata dair çıkvılaa 3ö2v sayüı B^sma. Yaıı sebepler, 8. Meftouı* (ülkü) v« din v» Reeimleci Daıleme Kanuau üç hayatı ile ilgili sebepler. Yazar kimeıoiek^t ıçüı4» derlenen bütün tabmın sonunda «Ne YapmErk Lâbasma eserleri duyu.rmşk amacüe zundar?» böliİBiJmcle çareleri gösyayınlanmaktadır. Kanun 2 tem termekte^ir. muz 1934. d^ yürülüşe girdiği balAnsikJopedik Sinema de Basma Yazı va Resimleri Derlerae Müdüîlüğü'nün ilk müdürü rah Sözlüğü m«tli Selim Nüıhet Gerçek elile «nrırlıyan: ÎSijat Özon. İs19281934 arasmdaki bir kısım yatanbui Ht58 Arkm KHa»>e\t. yınlar da dorlenabilmişti. Biblivog VII+4<;5 S. + 32 S. fetoğraf. rafya 1934 tenberi yılda »ki, ciltli ol«rak 20 lira. dört. on iki. <imdi gene dört def» oJmak üj«r« 1953 sonuna kadar . Arkuı Kitabevi'nin Ansikiopedik adını andığ>rnız müdürliik tarefm Sozlükler Serisi'nde çıkan bu kidan yayın'anmış, MiDi Kütüph*ne t»plan önce 1957 yüı içmde aynı nin 18.S.1955 de çıkan 6568 sayilı seriden iki kitap daha yayınianikinci kanunu ile T. B nın yayın rmşü: «Ansiklopedik Politika Sözlanması gorevı de M))lî Kütüpha lüğü» (10 lira), Osnaan Yalçm'm r ne Bibliyografya Enstitüsü'ne ve hazırJadjğı aAnsiklopedık Coğraf\ a Sozlüğii). (10 lira) «Ansiklopedik rilmiçti. O yıl jşe başlandı: rince T 5> IV fasikiilü çıkarıldı (sonra Smema Sfizlüğü». 5inema seyirci*r dan 1955 IIII. fasikiiHeri toplu bir sıne bir kılavuz olacak şekilde hacilt ha,linde yayınisnınısttr). Tür zırlanrnıştır. Yainız sinema terimkiyç piblivografyası'nm noksan ka lerini dcğil: yerli ve vabancı rejilan yUı 19,54 yılıdır. Geçen vıl sor. artist gıbi kimsr'orin biyograf Millî Kütüphane'de hatarlanmasına valarını da vermektedir. ha|lanjlan 1954 cildi öuüraüzd»?kj jTaş Baekısı HaHf Resimleri avUrda baskıy» verüeoekür. 1953 ve 1955 yıllarına ait yıllbk bıdeks Sergisi fasikiillerioin rıaskıiarı bitmek ü Pariste. pcruka m.adası alıp yürümüştür. Kadmlar, ezeldenberi, saç lannın rengini deği^tîrmeğe bayılırlar. Bu yeni moda sayesinde, «rtjk. bu zevklerini günün herhangi »»•tinde tatmin imkanım bulabiîeeeklerdir. Bu iş İçin, fle ayn r*nkte perukaya tahib olmak klüdir. Peru. krlirıp.zı kuvaföre bırakacaksıntı, EJzın buiunmanua haeet kalmad^n kuvaför size, her seferiiMİ» değişik şekılkr ve değişik rcnklcr olmak üzne baslar hazırl?yaeektır Her sas tuvaletine ve her saç rengine göre ayrı bır makiyaj, sizi her seferinde, Bir bardağın içine atllan buz parçasının ancak sekizde biri tsnınmaz bir çchreye sahib kılacaksu yüzunde kalır. Buz dağları d a , aynı kanuna tâbidir. Kutup Ş tır. Resim lere bakıntz: 1 nurnaralı rebuzlanndan kopan iceberglerin sekizde yeriisi d»nızin içjndedir g Gözle sörü'ebilen kjsımları, paiçarıin su icindeki kısmma nazaran j | sim. «ahibinin hergün yaptığı saç pek ufaktır. ğ tuvaletini gö terivor. 2 numaralı reBu korkunç duşmanların mevcudıyetmi haber vermek üzere M sim. kuvafor elinden çıkmı;. «aat beş saçırı gösterivor. 3 numarab resimde, gemılere konulmuş olan radarlar, bazan yükseküği 150 metreyi W a\nı gene k?djr.ı tanıyabrlıyor mubul?n buz dpğlarınır. aneak su yüzunde ka!a n kısmını sezebilir. = SUPM7* Buz dağma çarpıp batan Hıns Hedtoft gemisinin men^ub o! S duğu kumpanyanın mufettışi, tadarlarm, üstelik da satıh'arı yu M varlaklaşmış, üzerlerınde kar veya yumuşk buz bulunmıyan buz p dağİKrmdan ijapet alamadıkîarın! söylemiştir. p Buz dajınin asıl tehHVesi, sa altmria kalan kıSmınrlaHır Çün ğ kü bu kısımlarda, bazan muazzam sivrilikler. kpsVinhkler bıılunu r . g Bu tehlikeyi bertaraf etmerin tek caresi, simdüik v?lnız hizı de i ':'İ7altılarda bulunan deniz dibi r?darı ile cihpzîanmaktan ibar»t p tir. Adı Soar olan bu cihaz, bir de. bazı büvük balıkçı gemilerin % de bulunuyor= ~ Adanada kıraıar 1955 yıluıda çıkan 6570 sayılı Klca JS^auunu ile kiralar âdeta dondurulmak istenmiş olup yeni inşa «dilnıiş veya edüecek bmalar için 1953 yılı kiraları esas tutulmuştur. Hükumetimizin bu çok âdıiâne ^^e isabetli kanunu butün Kiracuarı sev'inffitmi* ıse de. ev sahipleri yal nız bma vergisi bakımından mezkur kanun hükümlerıne liayet e*.m^ler, evlerini kiraya vermfğe gelince ceşitli kurnazljklar düsunmitRİeıdir. Bilhassa hayat s=e\i>eleri yüksek olan Amerikablarm faz la fiat »ermeleri, cvlerin fâhiş fiatlarla kiraya gitmesuıe sebep olmuş, bunu fırsat biien ev sabjpleri evlerini dahay üksek fiatla ^irjya verebümek için birbirlerile yarfşa klakışmaktadırlar. Bu durum bütün kiracıları muta'a'Tir «tmi>tir. Hattâ evlerinden çıkaramadıkları kiracılar ıcin kira takdiri yoluna tevesül eden ev sahiplerirve pe}ediye enc;'r>""s"1"" ir»*»1 i<rtpH;'Wi fiatlardan da fazla kira tekdiri vtppılmaktadır Adana Beledive ?ncümeıünce takdir <»dilen bu k'ralar esaslı b ; ' • • " •" • • .ı n t.k• >^ dır «dilroekte olup 8570 sayılı J'.anuoa m'iJıale^tten ba^ka rir 15e varamı>srak âdeta kiraların j ük«elmesine vardım etmekledir. H; ttâ bu yıl adı geçen Belediye Enencümen kararlarına itiraz eden pek çok kiracı olup bunlar Devtet Surasmda dâvâ açmıs btılunmak'adırlar. Adanada 1954 senesi kirasma KÖre kiraya verilmiş bir tek ev ı;östen'e'iez. Evini 1P55 veva 19Ü6 yıhnda Viraya verrn bir ev sahîbinin 23 sene pr\eTki fiatlarla kira Sedçli alrrrasma imkân var mı? Sa bale nazarar. evini 195T ten sonra kirava veren bir ev sahiMtvin ev\ne kira takdirine kanunen hakki o'.maması ıcao ' Vazivet böy'.e <*:derse biitön kîracılarnTi cadir \\lrup oturmalan lîzun gelecek. Yukarıdaki hususların saym Milletvekillerimizin nazarı dikkatlerini oekmesini arcu eder. kira takdirhade her nıahallin mahkfmelerinp sa'âhiyet wrUw>esmi temermi ederiz. İmza mahfuz Içinde 300 e yskın yatıh öğrencinin bulunduğu Kolej binası ahşabdır. ilk açıldığı sene müfettişlerin verdi ği rapor binanm yarfgın bakımrndan tehlikeli brr durum arzettığmi ve bir tehlike zuhurunda ust katteki ya takhanelerden çocukları kurtarabil mek için harici bir yangm merdivenı ınşasınm şaıt olduğunu açıklemıştı. Aradan dört sene geçmiş £a. kat merdıven henüz yaptırümanuştır. Nihayet son aylarda merdıvenin keşfı yapılmış ve 22 bin liraya mal olacağı tespit edilırıştır Bunu hayırlı bir işaret olarak saymak müm künse de gene Okul Aile Birliği top laı^ifimda bir velmin ifade ettiğı gıbı, yangın gelıyorum demez ve butçeden tahsısat ayrılmasını da bek lemez. Mektebe ılâve edilecek pavyon lar. laboratuar veya kütuphane beL ki bir müddet bekliyebilır fakat, ra porlara gore. yaı>gın merdıvBnının gün ve ssat geçirilnredçn. yaptırılma sı VBZgeçılmez bir zarurettır. Sayrn Maarif Vekilıne ve ilgililere bu hu. sueu halırlatmayı vuzife bilırım. Bir veli Uzatmalı jandarmalann dileği Bız Uzatmalılar, iarrdarma nwsleğine bütün istikbalimizi bağbyarak mesleğimız içerısinde gençlık vıllarım'zı çürütmekte^'iz Devletm en mes'uliyetli vazifelerini söylerde, dat»larda ve her verde geceli günduziu saatsiz dakikssız ücra >fcrlerde canla başla gormekteyız. Devlet memurlanna tanınan bakların Uzartrr.ilılara da tanınacağı ve aslî maaşa bağlanacağı yıiUrdanberi soylenıldiği hâlde şimdiye kadar bu haklar tahakkuk ettirılmedıği gibı 6 Hariran 1957 de kabul edılen •69BI sayıh Kanunla amekhlik hakkı Umnmış ise de 10 senedçn fazla hızmetlerımız sayılmad;ğından kanunun neşıuıdtn ıtabaren 15 sen«ye kadar (48) yaşını dolduranlar 1932 yıluıda kabu\ edilen v« bu günün hukuk esaslanna aslâ uyır.jyan 1861 sayılı Kanunun 18 ind maddesi gereğince yahnız (300) lira mükâfat vermek guretile çıkarılmaktajnz. i Bir facia ve bir kehanet £ ^ g Ş I i § P s Danimarka mebuslarından Augo Lynje, çoktanberi göyle B dardi: Ş Kış ©rtasmda. yoicu tasiyan hiç bir semi, Danimarka Grog «nland hath üzerinde sefer etm«melidir Çok fazla tehlike var i ve rünün birrnde bir felâket olacak!» B Danimarkalı rrebusun dedipi oidu. Ş Asıl *aribi şu ki, Augo Lynge'nin kendisi de. buza çarpıp M batan geminin içinde Idi! İil'^l!!!lllll!IIUIII!llllllllllll!!ll!lll!lll!llil!ll!lllll|l||ll!l||IM Resim ve Heykel Müzesinde M En tatîı uvVtmrm ilk tk( fle, •aatiik uyku oiffuSu. uvVusiı 81ç&len fljnofların, bu nastleT rarfmda Wç dalea neşretmemesfnden 4e anlasıİTnaktadir. tngiliılerin haEirlamakta oldukları S Uvku rrüHdetintn ne kadar rfuhuşla mürnHele» kanunundan »nn efrifast («•*• **tiM •damına gör« de ra, Avam Kamarasına baska bir kanun proje?! fetirileeektir. Bu yeni kanun, kocaların hakkım 4 C«ruVlıiTrfa ırvkıı v# uytmıVhk M»tleH birMTHnin »vnıHır. Co knrurnağa mahsng blr kanun olHufu « ı k bilvftıMlkç» bu Tni'iHrMirr •?«•#" için, tnciliz mebuslarımn, bunu daha sevkle miizakere edeceklerine pr thtivnrlıVtıı uvVu îhtlyneı şüphe yoktur. •z«hr, faV«t jıkiasir. Bütün medenl memleketlerde ol5 UVVMH» «ik mk HHnmek dufu gibi, tngilterede de, çimdiye Bu h»rpV*+l#r. dirmjhn kadar tazrninnt. nafaka Eİbi jeyler, V»tiv#n hnrmntyelnıy. evini. karısını. aile"iinl bıraf A I O T I v»mp$inj f»rU vem*k kıp g\r\rn koealar htkkında bab'S UvVııd, fe»Vnı« ı»V»W rfHtflrfir. Y* mevzuu Wi. Yeni proje kanunlajacak «»firı vattnadnn ikl Mat 7 Ruva Mitfltı ( m »Hrfllflr TaVrfben birer fnat fâ.«Jn IV. 8 En u*un nivanm hi)r blran Hoğnı sahnclrr. »• lt«dar !Ürw»e « knAır «iirvr. B Hir riiv» >3rnwy«^n faran jrelrtUT, rüv««ını h«tirlaTnivırvl»T var 4 ır. 10 Giizel riivalar Itorkulu röyalardnn daha çolc jröKilür, iHr!iı»s\ eoğru dpJiînir. Tprriibelpr. riiyalarm ?nc»Jc heste hir'm'm piizel rüva Kocaların haklannı koruyacak kannn I olursa, bundan sonra, »vli kadına tanınmıj olan bu imtiyazdjn evli erkekler de fayrial«nacakl«rdır. Yeni kanun çıktıktan sonra, bir evli kadın, evini terkedıp kaçacak olursa. kocasına. haftada en çok bes Ineilız lırssı, çocuklarımn her biri için de beş buçuk lira tarminat odiyccektir. Ingıliz kanunculsrı, bu devirde, kaciının da erkek kadar, hattâ boiki daha fazla kazanc temın ettiSi noktasından hareket etmckte, evini terkedip giden kadınııı, kocasını maddî 7irara soktuğu kanaatini beslemektedirler. İstaahul 19^,8 Krpak MathmT.&.. {>ewey Onlu ssı. 13 S. + 11 S. resim. Sistejnine göre dözenienmekte. ber Ahruet Kutsi Tecpr'le Madik Akfanküide v« h*r yıl sontinda top serin birer yazısı. serBÜain katak>lu elarak bir özd fastktilde c*«HH ğu ve resimlerden örnek'er bu irxi«ksl«r veribnektadir. Maarif brogürde bir arava getirilmiştir. Vtkileii YıyıneylerİB^e «*tıl«r. Şiir Kiiapları Tijrkiyenin v* dünvamn belli b«çlı Hüaeyin KARAKAN: Şjirinrıirin p g Cumhuriyeti. Anıoloji. 2. ciit: YeN«t: Gerek Türkiye Bi*>Hro«rrafnıler. te»arO»ul 1»İ8 Yazar: PJC. 20 ya»i'nın. jftrekse Türkive Ma'îa'e Fatih 38.? S. f»t»ğraflarla. C lira. ler BiWıyr>£rafvası'run satışı He Ma (İlk cikU gcoen yıl çıkan bu antoarf VekS!eti Yayım MöAürliiğg îlloji. Cumhurıvet dcvrı şairierimizi. gilidir: Mi'lî Kütüohane'nin bu ebu devird* de yaamnş eskîlerle ser'eri satmağa yetkisi yoktur. Bir başlatarak tanıtmakta. siirlerinden cok okuyucuiar bu bakımdan Milömekleri içine aJaunktadır.) lî KiHitphane'yi suçiu rnlrnaktaAjans Türk Takvimi 19S9 Şiir dırlar. Açıi'arnavı liiztıralu earAntolojLsi. Hazırlıyanlar: Necdft dük. EVLİYAGİL Behçet Kemai ÇAĞ Yçni Yayınlar LAR. Ankara 3958. 744 3. ciltli 10 Ayljk BiMiynfia/va Derz'nL lira (Ajans Türk Takvımi'nin 51m. cilt 11. ı»yı. kanun 19». ir bölümü kesilcrek c;lt!etümiş, ay PJİ. Sfl Y««iwıaJı*Mr • A« nca satt^a çıkanlmı^tır.) kara. Hrr »avı 32 *. >M iuı( Erdoğin ALKAN: Günpş Tozları ru». Ak**e: rıilık 1*. altı ar İstanbul 195S Y»ni!ik Basımevi 56 ltk S tira. +« S. 100 kiTrtıs 1SK vılı temmunındanberi çıkaa Mehmpt SM.THOĞLU: Duraan hu dençide yeni yayın'sr komıia Duman Üstımn Ankara 1958 Külr« nöre «Ifahetik Wr <}i'»Ten içirKje tvr Ma+baasi *4 S 2 Irra. stra'eTtmakta: bttn«1an başka baUınm'! Ali SARAP îoomlar Kovattan ayrılan yaTariarm esor'eri mışuvor. İstanhul 1*58 Halrpoffi 1 tanıtılmskta. «l*r«ide Miltür haher Yavıp»vj 112 < , 1 lira. HatıpofitJ = leri, yasak yaytnlar. kültiîr komı yayın'arı Sıir Set i«i 1. j \ Bir aşçı meşlttr zabıta romanı muharriri olda Fran*»da y#ni bir muharrir keffedilrii. Bu muharrir. aslında aKiıjır. Normanriıvah olan Hoger Ferrari. dağ yolu ürTinde Bfhane ifletmckU>oir. 135 kıloluk. irıyarı bir neinm olan Rfigor Ferrmi, bir yandan. ock'aki vcmekleıil". bir yandan müş terıle meşg'il olurkrn. aynı zamanda. bir ına«anın kenarında yazı.<ını yazm'ktpdır. S : mdive kadnr b«f zabna rnmanı yazmıstır. Son romanı Çin Hindinde geçmektedir. Ferrari aşçı dükkânı açmaden evvel orada h'ibetrr.ış olduğu için, memleketi gayet iyi tanıyor. Askerlik hayatı çok harek?tli gcçen Ferrari. yoşadığı nıpcerpları romsn! Tinın mevzuuna kslrpa!;\i. '»ı seboble çok canlı eser1r ver?tilmektedir. Yaz^ıŞı ki abları. karısı >'HZI maki"e?ilp lem're ç«?kiyor. O da. bir ypndsn diikkvnı ıriare edi^oı'. bir yan d?n ro^'jklariîe mcsşnıl oluyor. Rossr Ferrari. kirısı ve kendİ5İ hakk nda seyle divor: Karira. om'üiK1'» zabıta romar.ı okump.rn'«tır. Hoş. bon de öyle ya! Zabıta romanı okumaktansa balık avına çık.trın*ı! Memurlarm yaj haddi pek kabul edıldiği hâlde Uzatmahların (48) olarak tahdıt edilnuşür ki, bu müddet içınde 25 yılı bilfıîl ikırâl Maarif Vekâlettntn den^ıııe okullartndsn bir tanesi nlan • Kadıkey edip ntükâfata hak karanmak münv MîKirrf Kolf^i' df»rt senedır başsrı kun olmadığından bu mükâfattan da ıte tedrırat yapmaMüdTr Gcrek okal mahrumiyetimiz malumdur. H^aresi gerek yerli ve ecnebi «ğretBız Uzatmalılar çocuk ramlannmenlcr öğrencivi iyi yetıştırmek hu dan mahrum oHuğumuz gibi dört •?ufimda hiç bir gayreti esirgemem^k ay sonra vüzlerce Uzatmalı (150» tedrrler Yetnekler iykiır vt ücret di l'ranm "î43 kurus karşıhgile emek ğer yahancı dil tedrisatı yapan okullara kıyasen ucuzdur F?kat bu i.\i!ık Kye sevk olunacaklardır. Mağdur Açık Haberlesme tadır. Dergiyi. Millî Kütüphfme lerin ya ında ihma) edılen bir hu durumdan kurtarılmakhğımızın ilB. Haüm Diri: Mc!.Ju'unu7a Mil sus veliierin huzurunu kaçırmakta g'lilere duvurulması için luymetU Bibliyografya Mubarrem D. Mprcanlıgil yönetmek lî kütüohane Bib'iyoprafy* Ensti» ve «Okıı] Aile Bırliâi» toptentısında gaaetenizin bir köçesine yazmamzl trdir. ifiM yilınâa iki savı çıkmış, tü«n'n<1«"n cevap yazılmıjtır.. bir «nxıenin* «övlediği gibi gaoeicri arz vc ricB ederitn. B. H. Hsrnl: Mek^ı^unuzriaki kâbus gibı uykularuıa girraektedir. 1957 den bu yana her ay devarnlı (Imja mahfuz) aynı enstitO revat) olarak yaymlanmif ve yaymlanmaktariir. Maarif Vckâletine: Yangın geüyorum demez ŞU GARİB DÜNYA... Sıdney'de. dokuz Üniversite profesbru, bırincı sınıf talebcİTir' mi*i ilt bırlık'e olgunluk imtihanına gırmişlerdir. 20 talebeııin on dokuzu unuhanı kazanmıj, buna mukabil proiesörlerin dokuzu da Illinois'da Tallassee şehri papazlarmdan biri, müddciumumiliğe m'.i'taeaat eönış. «ene içinde vereceâi vaızların metninl arabasının içindt'n CaUn meçhul sahıs aleyhıne dava açmıjtır. Nurnberg sehri beledi>e meclisi. Camana uymnğa karar vermiştir. Yeni yapılan mphallelerde. sokr.klara. Oınuıdaşlar, beni yatağunda genç güneş manzumesinin muhtelif \ıl ' dızlarının İFİmleri verilecektir. • Ampıikapın VVarren şehri belediye meclisi azaları. fehir halkı araKinda okuma yarma bilmiyFnİprın nck fazla olmasından fikâyetcidirler. Dııruma çare bulmak üzere. bü'ün meydanlara «okuma va^ma rğıenin» ibare=i yazıb muazram panolar a^mışlardır. trlandanm Dunglowe şehrinde. erkek. kadın. krrı koca olmaıa büe. bund»n ionra. sinemalarda yanyana erurabılccektir. Simdive kadar. kan koe» oiduklarını. pseye evlenme cüz dsnlarını gnstermek surptile ispat edemiyen bir erkekle bir kpdınm. 5İnemada yanyana oUırmscı yaraktı. Erkek. salonun F=Ş >ari5inHa. kadm sol yarifinda. Sfride ajrı koltuklarda otUTsbiliyorlardı. ı Gf€£Ji vp?ımi7*ia *Sank?»^ra K ij nunu Serh ve İza*!» fldh r p ı ı n 19.")S/II. Dİsanhs7İran I95S. va7;fir!n]n «ovaHi vanlıs dİ7İlmiştir U'ııtan o'^caktır Ankara iK f M Milli KütöoiıaÜSIANttlL NT<; «Y»»'in Ha^rVri» sütununC Fİblİvmr|;ıfT|| 7.27 Açıht vc pıopram 7J0 Kannu b*7irlıv^>ntn adresi: MilH K j 5ik o ö a b muuğı 8 00 Haberler yayını. * Ank^ra. 8 15 Şsrkılar 8.30 Tangolar 8 45 Türkiye Makaleler BibliyosrafSat eserlerl 9 00 Kapanış. yası üzerinde eecen yazımızda ec•*"' bilçj veımiştik. 12 27 Açılı; v« program 1! 30 Ka Türkiye Makaleler Bibliyofi;rafyası hWmBU6UNKU PROGRAM BiyoğrafiW Ansıklopedısı RMI.MACA 1 t t 195") Haîirlıvanlpv: Okfav Afşin Kemel B»e'"m. A«'.ara T».îS O. Affin PK. 25, 3ft4 büvük »a>fn. ciltli olnrait M lira. > Geçen vıl O Af«in 4>u k'^ahın. «Who is Who in TvıHev» adı ile ineiH«vsini yavınlamıstı. Türkce baskı daha pen;s tu*vı'tıu«tur Kitaota bugün vasamakta olan prk çok Vir'vpnin HvocrafvaİHrın) btılmi\ kabi'd'r. Bu cesit e«*rler. daha cok. biyoîrafvp'arını veren ki' : ' e r d p " sö7 açar. Ö'çü. budur. 11 1 1 1 I • 11 \1 ı m 1 1 1 • 1 11 \ \ \ *• w 1 \m \ i^ « « t rısı»: 1 »flf t ' « < k müzüi 12.55 Künik Stutiyocla" bes dakiiia 13 00 S s j i ı l ' r Zekı Muren 13 30 HaberJer 13 l î Tuıkuler: Aziz Ser.ses 14 00 Kücuk Kor.ser 14 30 Sarlcılar: Nımct Er*uo»r M 45 Dans muziği 15 00 uan% o/uzJüi 18 30 Spor Haberteri: Kemai D»niz 18 40 Sarkılar 1* SS Ssrbest saat 19 00 Haberler 19 15 ; Tar ht«n t>tr yaprak 19.20 Serbest saat 1» 25 Yurttan tesler 20 00 Kıbrıs saati 29 15 Radyo Gazet«i 20 30 Serbett saat 20 35 Pıyano v« Klavıollrle haüf melodiler 20 50 S«r. bert saat 21 00 Sa>kı!ar 21 20 Ko. nu=ma 21 30 İrfnn Dngrusozden sar. k ı l i ' 22 W Snfonik kon«er 22 45 Haberler 23 60 Oda müzie' 1320 Dans mı'zigi 24 00 Program v e kap*. nış. 1 1 1 i 1 Iı 1 m a \ 1 1 İ1 L 1 1 ! kızla (örscier. kıskanıriardı! Errol Flynn'm atlathğı ikinoi ö!üm teHlikesi Küba. meshur sinems aktörü Errjl Flynn'e uğur get'rmemıs'ir. Amerikab artıst. Fidel Ca=tro'nun adamları tsrafından. ormanda kolundan v rulduktan son>a. Kav?na'n:n bir büyük otelınde bir ölum tchl'kcsı difi ı atlatmışt'r. Errol Flynn. Havanadski Hilton otelinde kalıyordu. Geco. eürrle yaBik bir sıgara ile. yatgğmda u\uyakaldı. Odada yangın çıkmasına sebeb oldu. İki dskıksdan daha az 7aman icinde yatak. perdr^pr. h»b Pİevler icinde kalmıştı. Artist yirmi senedenberi e^nadığı os'»'arl adamı mllerine =.lıjıklıfı sayesinrie. es^iz bir çevikl : k'e fırladı. ruvaletin pencerffinden kaçıp kurtuHu. ttfsive geMifi !jrnn. F.rroi'ün odası hemprı i?rr>2Vİ\*> vpnın ki»1. ol i UCRCCOES S rORD B CHCVROIET \ BUICk 1 Son :ünleıde sel felâketine Hazırlıvan: Af'ran K'ir"^n. u^i'amış olan vwımli böigefnız (mü2 Son dercce stanbııl 1 " ^ utsnbıı! \jn\ ıekkep kelime) ver^itesî. »S s. 4ÎÎ5 kurus. Ts şiddetli bir korku heyecanı geçiren fanhıı' tTi!'prsi'<»si Ne^rivati (iki kelime). 3 Tcrsi üzücü bir No. TH4. tltisaf Fakiiitesi Ya hstaîıkfr. bir çeşit ağzın y^rısı 4 vınları No. 104. İc(i»naiyat Teısi bazan namuslu insanlara da En«ititüsii Yav.nı Vo. 27. sürünür. hileksr insanifnn saf kunOrd. Prof. Dr. Zivaeddin Fahri srlere kur^ııkîan tuzaklsrdan. 5 FınH<'r>*1u'nun kırk vıl'ık yavın'a Boz renktekı beygir (iki kelime), rırmı hîhiinerafik künvelerini veren bir cüi5 denız nakliye vasıtasınm bu kitap, yazann hayat devre'er^e yarısı. 6 Oteki adı Mark olsn eöre bölümlere ayn'mıstıi': 1918 Poma İmparatoru, ne bu vardır. ne 1924 röğrencüigi). 13?419?9 Cöğret de yumurta fakat gene dedikodu men'igi, Fransada öğrenciliği). 1930 dünyayı jötürur. 7 Çok yorgun 1°"> fvenMen ö&retmenliŞi. ikin düşmüş olanca kalmamış bulungn. d Fran<=a ögrenimi), 1936195» ' Ü bir soru edatı. 8 Değirmenciler niversiteye girdikten sonrai. Kita ile fırmcılar arasındaki çekişme b>n »nnunda Fınd'Voğlu'nun biyog mevzuu birini tasa tutma hareketi rafitine, takma adlarırta dsir b^m (e=ki terim). •>'»r. YVKARIDAN AŞAĞrYA: nun kırk yıld» yayın1 Bazı hamurdan yapılmış yiT r i " ' e v a "'=Tın tutarı 2014 ', veceklerin üstüne serpilen (mürekolar?k tesbit edilmiç+ir. jkep kelime) 2 «Merhum Şerif Bibliyoprafyavı hazırlıyan A. jlçîinin çaldîğı musiki âletini parça Kurtkan. İktisat Fakülted asistan parça eden» mânasma iki kelime. lanndandır. İmzasını kitabın üze 3 Dargmhk eseri göstererek. r'ide degil. Önsöz'de bulduk. 4 Üstüne vazife olmıyan işlere Bursa, Sakarya ve Izmit burunlannı sokup nasihat verenler (kelimenin aslı arabca eoğuldur ama Içtimaî Haftalan biz de tek kimİstanbul 19">S Türkiye Harsî se karşılıjı ku> ve İcrimat Arastırmalar Der lanılır onon içi'' ne?i yavını. 35 biiyük sayfa. çoğul yauıcak'r S lira. İcrimnî Haftaiar Seri mahzur görme *i. Sayı: 1. dik). 5 Ka Bu broşürde: S. Demirkan, C.O. dlın «lbiselerin Tütengil. H.T. Ayni. N. Ayasbey den. bir harfrn oğlu. M A. Gökberk. İ. Hamzaoğ okunuşu. 6 Dünkü bulmacamn lu, P. Ö7en'in Köycülük. eğitim, Tersi İtalyada h»11e«lıniş sekB kültür, Ziya Gökalp konulu yazı bir nehir ve bir ova adıdır. 7 'arı yer almıçtır. Bir çeşit mide rahatsızhğı. 8 Ess» Niçin Komünist Oluyorlar? yazı vasıtası (iki kelime). Yazan: Hikmet Tanyu. 2. hasım. Ankara 1S5S Serdengeçti ya.vını. 44. S. Iftfl kurns. Serdenc«cti Neşriyatı: 17. İlk defa 1951 de basılan bu küçük kitapta yazar. sebepleri şöyle sıralıyor: 1. İktisadS hayata dair 5çbepler. 2. Cinsf havaU dair *eKAYTB Bnhçekapi Emniyet Eandıpından aldığım 16293 numaralı he• ab cuzdanımı çaldırdîiîi YenİFÎni alacağ'.mdan eskisi hükOm«QzdOr S ü h e y l i Şaktimur Fınc'ıkoö'lu 1657 Açılıg ve proETara 17^00 B«^^e sahnclerırden 17 20 Turkuler: MuSrfjt 21 d«zaffer Aksun 17 40 Kayıp mektup!arı 17 45 Haf f $aıkı."r' Sev:rç Avcı VF Aritadasları) 18 00 Raflyo KOM'PRt'UEN m* Fasıl Heyeti U 30 F^dyo Salon Hazart«>81 aksamlan tcmrtl vnktur Orkp<>ırî,6i 1*00 STrkılarSe\»m lelefon' 44 21 57 Tanürek !9 30 HJberer 19 4.1 5arliıl*r 20 00 Kıtnns saıti 20.15 Radyo Gazetesı 2» 30 Sarkılar: Aflff Ediboglu 11.00 Y«ni Buluşlar: RıdSaat Ti cle van T « e l 21 10 Kucuk Studrcrialı BtR Ktl.O NAMU8 beş d^kiks 21 15 Sarkılar: Vecmı Salı aksamları temsıl yoktur Drara Rıza Aluskan 21 40 Ilham Genç"r ve ve Konsedide pazaı fOnleri »aat Artadasları 22 00 Tarih Sohhetlerı 15 30 matine Telefon: 44 04 08 Mithat S^rtoğlu 22 15 Vivolon«el meCumartesl ve Çarçamb» fünlert ledileri MuhJttin Sadak 22 30 E«e«aat 1430 Çocık Ttyatrosu blyatımızdan Portrelpr: Cenap Oıan* * * kan 22 40 Gece melodıleri 23 İn tSTAJ*BUL BÖLOMtTNDK Haberler 23.30 Proeram 23 33 Saat 21 de 1 Dans mürit 24 00 Kananı$. ATDA BtR tstanbtıl «•"HfR TIYATROSU ORAM KISM1 YENİ TİYATRO ANKAKA 6 57 Açı'ıs ve »rogri.n 7 00 Gunay. dm 7 15 Kanşık hafıf muzık 7 30 Keşeh turkuler 7.45 Hab«r'.«r 8.00 SMiatkAriardan blrer sarkı »30 Hafif melodiler 900 Program ve kapanış * 11.57 Açılıs v* program 12.08 Al Goodman Orkestrası ça'.ıyor 12 30 Nevın remrdOTerden sarkılar 12 55 Serbest saat 13 90 Haberler 1315 İtalyan Yıldızlarından Melodiler 13 30 Telden tele 14 30 ÇesitU müzik 15 00 Hafıf sololar 15 15 İsmet Nedlmden çarlcılar 15 30 Piyanist Joe Loco ve Ork«stra"ü 16 00 Program ve kapanış TemFİl rünleri: Cuma. eumartetf, pazar tnatlne ve suvare TtyatrnUrda Gişelpı saat 12 de açılır. *** KARACA Tel: 44 66 66 MÜSTEŞAR BEY Komedi 3 perde Vazan: Ref<k RordaJ Pazartesinden maada ber gece saat 21 de Cumartesı ve Pazat matınf 11 da pp.rşembe Suvar* ve Cumartpsi matine talebe ve halka tenzüatlıdır * * * «Elhamraıia» Heı aksam sdyi 21 d« Çarşamba cumartest pazar 1530 d< mattne FASULYE KAZANl Opprct 3 pprde TeJ: 44 43 94 İstanbnl Operet * 16 57 Açılış v* program 17 00 K8yün saati 17 20 Incesazdan Suzlr.sk Fssh 17 50 Ziraat konu;ması İS 00 NAKLİYE İLÂNI rÜRKİYE ZİRAÎ DONATIM KURUMU İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNDEN: Avrupanm muhtelif limanlanrıdan memlekeümizın muhtelif limanlarına 30 bin tondan fazla sun'î gübre, 75 aded traktör ve çeşidli emtıa naklettirüecektir. Şartnameler GALATA RHTTIM CAD. No. 7 deki Bölge Mü dürlüğümüzden temin edılebihr Teklif müddeti 5 2'959 saat 15 te hıtama ermekttdir. L muştu. ArtUt. bs*'"a vrrriiğı b»^aratta. kevifli keı'li k"*nu«mu« \ra sıra bovle tehhkeler, hayata tad verir» demi;tir. e ŞYA PİVANGOSÜ L BAKALİT PRES İŞLERİ Almanyadan yeni getirdiğimiz hıdrolik geçmiştir. Her türlü sipariş kaHı' edilir. preslerımiz faalıyete ZAYt Taksim Okulundan »ldıJım pasomu zayi cttım HUkurr.Püz dür. Nuri Eldom SERATTAR T.Â.S. İMAÛT ŞUBES! Bankalar. Okçumusa Cad. SERATTAR han No 42. Tel; 44 45 95
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog