Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

1 Şubat 1P59 Yazık Oldu Sinema biletlerine yüzde 5070 zam oldu «Parti» ye kaydolma fmldıklarını haber alıyoruı. Bu çabalardan partinin bir şey 1950 de Halk Parrisi seçimlerde kazanabileceğini sanmak. bizce bü Baştarafı 1 ind sahifede dirde kapatılması düşünülmektedir. AjTica Şışli Befledıye Şube müdür «tulum» çıkaracağını söylemişti. yük hatadır. Zorla güzellik olmaz 125 kuruştur. 1 B sınıf sinemalarında 4 kişi lüğu. mıntakasınsdaki muhtarlıklara «Tulum.> yani bütün mebuslukları ba dünyada. İnsanlan korkutarak, tebligat yaparak mahallelerinde tehli kazanmak. Ne kadar aldanıp ne ya da onlara menfaat arayarak bir ük loca 700. koltuk ve balkon 175, bi rinci 100, ikinci mevkı 60 kuruş ke gövdüklen, binaların bıldırilme mertebe hayale kapılmış olduğunu partiyi güçlendirmeğe imkân yoksını istemiştir. tur. bâdiseler gösterdi. Çunkii Halk Partur. Böyle sahte paj andalarla desBeşıktaştaki Ynldız, Suat Park ve İkinci sınıf sinemalarda 4 kişilik Sovyet Savunma Bakanı, Amerflcanın Rusyayı Amerika Dış İşleri Bakanı, teklenen yapılar uzun müddet loca 520. koltuk . balkon 130, birin Gürel sineıralanncla fen heyeti ta tisi olan biteni hep kendi sevdiği irleşik Amcrika Dış İşSovyetlerle yapılması muhte ayakta duramazlar. TJfak bir esinti ci 75, ikinci nıevki 50 kuruştur. rafından tetkikler yapılmış, bu sine <ıma';am» dan okuyanlardan dinleyok edebileceği iddialarına karşı, «Kolunuz çok leri Bakanı Londra, Pamel yüksek kademe arifesin ' onlann birden devrilm€sine sebeb Bahçe ve üçüncü sınıf sinemalar malardan bır kısmında eksiklikler ve tnisti. Bu arada tabiî memurlar da ris ve Bonn.da temaslar vardı. O memurlar ki geçimleri, kısa kalacaktır, baylar» dedi. da ise 4 kişilik loca 400. koltuk bal bir.a bakımındam mahzurlu olduklade Londra. Paris ve Bonıtfu olabilir. \apmak üzere diin Wakon 100. birinci 75, ikinci 50 kuruş. rı görülmüştür. Kontrol edilen sıne baştakilerle iyi geçinmek şartına Siyasal partiler, kâğıd üzerindeki ziyaret edecek shingtondan yola çıkmıştır. Şu sıValiler. kaymakamlar, Diğer taraftan I A sınıf sinemala maların raporu bugün verilecektir. bağlıdır. Moskova 3 (Radyo) Sovyet ook kı»a kalaeaktır. b«yl»r) olacakfiye sayılannm fazlalığı ile değü, rada bo>le âni bir seyahate lüzum Tehlikeli durujn arzeden sinemalar miidürler hep partinin mutemed rında gece ve gündüz birinci vizyon Komünist Pirtisinin bu »abahki ttr Amerikan ırı donanmasınin i«Wa*hington 3. <Radyo) Ameri \ fibir ve prensiplerin sağlamlığı ile hissediimiş. olmasının tek sebebi topıantısında llk defa olarak biı tedifi aflda Sovyet snhillerine çı kt Dıs tşleri Bakanı Dulles, Londra fbaşan kazanırlar. Demokrat Partiy* dışı fümlerde 6 kişilik localar 1200, 4 eksiklerini tamamlayır.caya kadar ka adamlan sanılırdı. Siz, zamanın isşoyie hulâsa edilebilir: kişilik localar 800, koltuk . balkon, patılacaktır. Arnavutköyde tahliyesi tihzasına bakınız: 1950 de. evierini iddia «dilir. ve Paris ile Bonn'u ziyaret etmek ibu gerçeği na«:ıl anlarmalı? asxer konuşmuştur. 1957 de Mareşal karma yapabilece|fi yapılan bir bina çökmüştür Kuruçeş hükumetin yaptıımış ve memurla« Almanya mes>elesl eüafında 200. birinci 150, ikinci 125 kuruştur. Zukofun yerine tayin edılen Rus Halbuki onlar Amerikan sahilleri uzere bugun uçakla buradan ayrıl , NADİR NADİ Lükı sınrf sinemalarda ise birinci mede taş düşme tehlikesi görülen 3 ra ucuzca kiralamış olduğu Sara Batılılar arasında görü; ajrllıkları mujtır. Dulles, yarın Londrada Baş. Bavunma Bakanı Mareşal Malmovs nin durumunu hiç dü?üflrn^mişlet vizyon dışı filmler oynatıldığı za bina Belediye Sube Müdürluğünce çoelu mahallcsinde ki tamamen lıusule gclmiştir. Dulles bunlari bakan McMillan ve Dış îşleri Bakaki bilhissa Batıya ve Amenkaya midir? » man « kişilik localar 1500, 5 kişilik lo tahliye edilmiştır. ortadan kaldırmağa çallşacaktır!» memurlarla meskun idi oy sanşiddetli tehdidier savurmuş, bu a j Kongrede son jjünlerde hücumâ ru Llyod ile göıüştükten sonra PariBurdurda da zam calar 1250. 4 kişilik localar 1000 kolse geçecektir. Siyasî çevrelere göre dıklanndan bir tek C.H.P. puslası 1954 yılında Bcıllnde ve bir yıl rada Rus Silâhlı Kuvvetlerinin kud Burdur, 3 (Telefonla» Şehrüniz. uşrayan P^rvuhirl bugün nihayet Dulles Avrupaya, Rusya ile yapma tuk . balkon 250, birinci mevki 175, rıkmadı. Hepsini muhalefet, yani sonra da Cenevrede aktedilen kon retinden uzun uzun bahsetmıştir. de sinema bilrtlerinde bir milîtar ikinci mevki 150 kuruştur. ortaya cıkarak kendisifie yöneltilen sı muhtemel bir yüksek kademe kon [cranslarda Batıhların Almanya iam yapılmıstır. Eskiden 80 kuruş D. P. kazandı. Mareşal Malinovski 1957 de parti tenkidleri kabu! etmis ve hatalarını feransı arifesinde. Batılı n>üttefikler Üçüncü sınıf ile bahçe sinemaları Sanılıvor ki; büyük bir hararetmeselesindt? mıidafaa ettikleri görıiş grupu aleyhtarı olarak vazifesi baolan bilet ücretleri belediye Meclısiitiraf etmiştir Pervuhir, 1957 buh iraiinda Almaçya ve diğer bazı me hâriç, diğer bütün sinemalar tâtil nin bir karan ile 1 liraya çıkarıL le muhalefeti yeren'er, ikridarı öşu olmuştu: İki A'manya ancak şından atllan Savunma Bakanı Ma j ranı sırasında Molotof, Malenkof, eeleler etrafındâ mevcut baıı ufak günleri dahil tenzilâtlı halk günleri mıştır. venler samimidir \e sözleri yüzde serbest seçimle birleşir ve bu yeni reşal Zukofu «zamanımızın Napo ' hâriç, her gün yüzde 50 tenzilâtlı ve Şepilof grupunun gör&9 syrılıklarını giderrnek maksat Kaganoviç. yüz hakikattir. Öyle değü.. Ve öydtvletic de baıış andlaşması ak leonu'» dıye vasıflandırmiş ve ke*nsabahları saat 11 de matine tertip pesmden çittiği icin pişmanhk duy dtle gıtmektedir. le olmadığı daima bu rivayetlere tedilip bu ihtilâf sona erdirilebilir. dısıne şıddetli hücumlarda buhjnatstanbuldaki Amerikan Kız edeceklerdu. Ayrıca haftada bir gün, du^unu bfürtmiştir. Ruslar bir Amerikan konvoyunu inanmak safdilliğini göstermiş o Miko}an"in Birlcşik Amerikaya yap rak, «Zukofun orduyu partiden agündüz ve gece olmak üzere her si Kolleji ile Robert Kollej'in eevirdi Bugün söz alan bir delege parti ianların sonunda uğradıkları nahoş tığı son zıyarcti müteakıb bu gö yırma gayretlerinin tam zamanında birleştirilmesi neticesinde, oema yüzde 25 tenzilâtlı târrfe tat Ruslar bugün, Batı Alroanya ile sürprizlerle göriilmüştür. Bir memrüşte belirli deği<;ikliklere rastla farkedilmesi övülmeğe değer bir a'eyhtarı Rrupun Bulganin, Pervubik edeceklerdir. hin ve Saburofun da Merkeı Ko Berlin ırasındaki can damarı yolda, Anrerikan Federal Hükumet lekette politika, meslek ve maiset nıyor. Ve ne garibdir ki düne ka isabettir> demiştir. üniversite talebeleri de eskiden ol eski jeep'ler taş'yan 4 kamyonluk bir fonlanndan yardım temini mitesinden uzaklaştınılmasını taleb duğu gibi gündüzleri yüzde 50 len nnsurları arasına girer ve gerçekdar Avrupalılar Birleşik AmerikaAmerikan konvoyunu durdurmuşlar Malinovski şöyle devam etmiştir: etmiştir. miimkün olacak zilattan istifade edebileceklerdir. len «gecer akçe» olursa kimscden va dönrrck oRusyaya karşı bu deve araştırmışlardır. Konvoyun Ber« Kıt'alararası balistik mermi ( a Sinemaların koı.ıtroUan devam ediyoe hakild kanaatini söyleyip işini bnzıeçe uzla^m * bir durum takınmıMojkova radyosunun belirttiğin» linden »ynlmasına pazartesi gümi ler bütün silâhların hepsinden daha Boston 3 (A.P.) Maasachusett» Şehrimizdeki ilçe Belediye Sube raak istenemez. Madem ki atmnsfer yalım» di\e tsvsiyelcrde bulunurgör*, Sovyet Dı? tşleri Bakan yar müsaade edilmiş, fakat kamyonlar Senatosu Türkiyedeki iki Amerikan Müdürlükleri tehlikeli durum arze. korkunçturlar. Hiç bir hava savunbu hale gelmistir. Yaşamak istiyen ken şimdi fpmamile tcrsi muşshede ma vasıtası bunlari durduramaz. dımcularından Sitnonefin bajkan B»tı Almanya topraklarma geçecf!' ! Kolejinin birleşm«si için gerekli den sinema ve umumi binalarm kon o havayı teneffüs eder. ediliyor. Bu defa Amerikalıların lığmdakl bir Ru» Keyeti Tahranı 8İ»n Marienborn sehrinde durdurJU »müsaadeyi vermiştir. troUarına Imar v* Fen işleri ekiple Bu mermiler termonükleer yükleAvrııpalt mııttefiklerine dönerek muslar ve hâlâ nezaret altında tutul Tflrklye Karayollan işçilerinl tem. Şüphe görürmez şekilde öğreni rini dunyanın herhangi bir nokta zivaret etmektedir. ^stanbuldaJci Amerikan Kız Ko rile müştereken devam etmektadir. «Rusyaya karşı mukahil tekliflcı maktadırlar. Avrupadaki Amerikan ler. Si?li Belediye Şube Müdürlüğü silen Ankaraya giden heyet, ilgıll yoruz ki, şu günlerde resmi mahisına götürebilirler. Nokta diyorum,! Salâhiyetli kaynaklar, Dif İfleri yapalım, bu dcrece uzlaşmaz bir Baîkumandanlığmm Kızılordu nez lejj il« Robert Kolejin birleştiril ekipleri tarafından Tan, Şan, Inci ve Bakanlıi.larla ücretlerin arttınlma»; yette, fakat mensubları memur stazira bu mermiler hedefe tam isabet Bakan Yardımcısı Ue İran hükuvaziyet almıyalımn dcdiklcri goıudinde yaptıfı sert protestolar tesirsiz mesi hususundakd müracaat pazar Yeni Atlaa »inemalarında bin» ve te ve soeyal yardımlann saglanması ko tüsüne tâbi olmıyan ve hu seheble kaydetmektedirler. Bu kıt'alararası meti arasında bir dostiuk pakb için kalmaktadır. Konvoyda, biri onbası tesi gtinü Senato tarafından tetkik sisatlann muayenesi yapılmıstır. Bun nusunda yaptıklan temaslarda müs personelinin sivasetle usraşmaları lüyor! Tnermilerden birini daha geçen gün x giıli müzakereler yapılmakta oldu olmak üzere S asker bulunmaktachr. edilerek müsbet olarak karara bsğlardan Inci sinemasının giris kapı bet neticeler alarak dün $ehrimize< memurlar gibi yasak olmıyan Şurası muh>kkak ki. bu mevzu fezaya göııderdik ve sun'î bir g€ ğunu belirtmiş. ortaya çıkacak >nsında bulunan yedek cereyan akümü dönmüştür. Siyasi çevrelere gör», Ruslar böyle lanmıştırmüesseselerde ileri gelenlerden bir dı Inçiîtcpp Washiııgl"ndan da iteri zegen halin« getirdık. Batılılar A lajmanın 1S21 yılında 2 memleket hareket etmekle, Dulles'in Avrupaya İstanbuldaki Kız Koleji Massa lâtörünün çalışmadığı, mobilyalarm Karayollan Umum müdürlüğünde, ikisi maiyetlerindeki veya refakatçabucak yok arasında imzslanmi} bulunan anlaf hareket ettıği günde açıkça bir hâdise chusetts kanunkırına göre Bostonçılmcktedir Bilhnssa secimlerin merikamn Rusyayı tdüzgün olmadığı görülmüştür. Yeni tstanbul ve eivan İle bölge iaci tem lerindeki nrkadaşlarına birer parjakin olma«.ı h«ebile ve bu duru edebileceğinden bahsedip dururlar. m«nın yerini alabileceğ^ni »öyle yaratmak gayesini gütmektedirler. da tescil edilmiş ve diploma verm« Atlas »inemasınuı makine dsiresin» «ilcilerinln yaptıklan toplantıda tek tiye kayıd'i talebnamesi vermekta mun yarattığı mulâhazalarla Baş Onlara evvabımız sadece, (kolunuz miştir. Komünistler Berlin Batı Almanya yetkisi mahallî kanunlara göre ta layrı bir kapı açılması için sinema Hf edilen 12 maddelik isteklerden ve imzalanarak iadesini istemektearasındaki trafik kontrolunun Doğu nınmis. olduğu için, birleşme talebi •sahibine tebligat yapılmıstır. Tan bir kısmı kabul olünmustur. bakan McMillan'ın Almanya me<uııı>nıııııııııı||i|im|tı|||ııltlllBllftlHllllllllllllllıimıımiMiı> dir. Bütce müzakerelerinde KOOT Almanya makamlarına terkedilmesi Ücretlere yüzd* 2540 bir zam yasinemasının bina ve tesisat bakımm selesinde eski eörüşlerden çok daha halinde, müttefiklerin güçlüğe mâ. nin evvelâ burada kabul edilmesi dan mahzurlu durum arzettigi fen pılması kararlastınlmı^tır. 13 dere dinasyon Bakanının kabul etmemefazla uzakla^masına ve behemehal ruz kalacaklarını isbata çahşmakta gerekmekteydi. • heyeti tarafından tesbit edildiği tak. ceye kadar yükselmis olan Karayol rine rağmen kesaferl henüz htaHsbir ıızla^maya varılmasına taraftar İki Kolejin birleşmesinden sonra dırlar . lan işçilerine yüzde 40 zam verilecek tikleşemiven bu hareketler, bir hao'duğu anlası'mı^tır. Hattâ bazı Lon meyıdana çıkacak yeni meıktebd* tir. Aynca giyim taliman değjştiril kikattir. Ve Demokrat Parti, bu dra gazetcleri, MrMillan'ın tek baN«w York eyaletinden yetkisi almmis, her yıl 1 kısuk, i yazlık iş elmemurlann kendisine girmesinl iaşına Mnsknvaya giderek Hrutçef ile Büyük jair Yahy» Kemal Beyatmıç olan Robert Kolejin talimatnabisesi fle ayakkabı verilmesi karar temektedir. bu mese!e>i müzakere etmek ar/uhya aid olup Parkotelde bulunan 2 lastırılmıştır. Yapılacak olan zamlarmesi tatbik olunacaktır. Maamafih Ben, bir partinin kendisine Herli «unda olflııjunu dahi yazmıstır. Iııdan 10.000 Karayollan isçisi istifade biricşme kararının aynca New Eskişehır, 3 (Telefonla) E*kişe sandık ve bir kasa, dün şairin vatopln âzalar kaydını '>zleme5İnl K'lirler. Bcrlinin «askcrlikten tecrid Innir i (Telefonla) Zirai Dona York eyaletince de tasdik ediVmesi edecektir. hır Valısının Aydına tâyini, EmnL risleri ile avukatları huzurunda adhaklı ve hayırlı bulurum: amma edilmiş serbest şehir» olması ile yet Mudurünun nakliiKİen »onra is liyece yapılacak tetkik için »niihür tım Kurumu tarafından Ingiltere ve gerekmektedir. Lhnanlarda eahsan tttmi adamlan bunun yukandan gelme bir dâvet a'âkalı Rus iıllimatomunun sona tifası ve muhalif dairelerden Amerikadan ithal edilmek üzere yebazı lenmiştir. ia$e bedellerinl alamadılar İki Kolejin birleşmesinden »onra Siyas! polis, son günlerde Devlet ş«kJinde yapılraasını doğru. hattâ erme tarihi olan 27 ma\ ıstan evvel memurların naklıni müteakıp isçiler niden traktör sipariş edılmıştir. Türkiye Gemi Adamlan Sendikaa, 13. Sulh Hukuk Hâkimi Aü Er Bir müdcet önce Ingıltereden ge Turkiyede bulunan Amerikall res İBüyüklerin* hakaret ve tehdid faydalı bulmam. Bunun kim<eye »nrat'e hir Dfirtler Konferansı ter den bir kısmının tâyin edılecekleri Devlet Demiryollanna baSlı Haydar•ih edilmesini de i«tediği öğrenil şayıası şehrimızde gunün konusu ol ean tarafından sairin kardesi Reşad tirilmis olan bın traktöre ilâveten tnî memurların çocuklarmm oku ımektublan yazan bir şahsı, dün şeh paşa, Derince, Samsun, Mersin ve faydası yokrur. Ne girdiği partije, Beyatlı, Narin Özbalkan, Adile sipari; edılen yeni traktorlerle müs masını sağlamak maksadi'.e Ameri •rimizin postahanelerinden birinde tskenderun limanlannda çalışmakta ne kendisine, ne memlekete! miştir. mu|tur. Devlet Demiıyolları Fabrıkasından Göreralpı temsil eden I avukat, tahsilin ihtiyacının karsılanacağı bil kan Federal Hükumet fonlanndan tyeni bir tehdid mektubunu posta olan gemi adamlanna 4 lira olan iaşe Bilmem bu yazdıgım clayı da rakat AnjloSakson devlctleri 500 işçının Vatan Cephesınc iltıhak ile varislerden Çetin Çencan hu dirilm«ktedir. Ilgililerm belirttikle yardım alması mümkün olacaktır. larken suçüstö yakalamıştır. bedellerinin verilmemesi dolayısile tekzib edenler olur mu? Sanmıvo nin bu si> ?si gorıışlerine karşı bir etmedikletı ve muhalif oldukları id. zurunda incelenen küçük sandıkta rıne gore, yeni traktörler bu ay Polis tarafından gizli tutulan r « ilgiU Bakanlık ve Umum Müdürlük rum. Çünkii i; bir hayli yaygındır. > Franstz Alman işbirliği kurulu diasile I lyinlerinin hâdisede, mekrubu postalıyan çah makamlan nezdinde teçebbüse feç Tekzib edilmesi, tasdikından daha lıazırlandığını Yahya Kemalin kitaolan buıundu içinde memleketimize gelmeğe başsın, eski Istanbul Defterdarlarından miştir. vermiştir. Bugün Pariste General bugunku Sakarya gazetesi m*n|et ğu görülmüştür. Diğer 1 üyük bir Uyacak ve 23 bin liranın altınd» zararlı ve nihayet yapılan harekerin Hikmet isminde biri olduğu anla de Gaulle ve Bonn.da da Dr. Ade olarak bıldirmekteidr. Gemi adamlanna verilmekte olan bizzat yapanlar tarafından dahi tassandık ile kasanm anahtarları Re satııa çıkarılacaktır. l Haber, gerek işçi muhitinde ve ge şad Beyatlıda olduğu löylenmif; şılmıs, fakat daha fazla bir bilgi e günlük dört lira la«e bedeline ald Tİb edildiğini gösterir bir hnreket naeur'in Rusya ile mıizakerelere z ZLral Donatım Kurumunun bol dinilememistir. Hâdise ile jirzat ya karamame bundan sekiz ay evvel dilmesi lüzumunu inkâr etmemekte rekse hem;ehrilerimiz arasınd* üzun fakat o ânda elde edilememiş oldu miktarda traktör yedek parçası ithali Gazeteciler Cemiyetinin senelik 'kmdan alâkadar olan Vali Ethem meriyete girmiş bulunmaktadır. Tur olur. fakat bu hodrfe dnğru çok dikkatle tu ile karsılanmıştır. ğundan sandık ve kasa mühürlen için de teşebbüse geçtiği bildirilmek balosunun hazırlıklarile meşgul oBöyle bir tekHf karşmnda bir Yetkinerin dün Emniyet Müdürlü Hye Oemi Adamlan sendikaa tarave yavaş adımlarla yiırünmesini Umiştir. Büyük sandıkta dâva konu tedir. lan komite son toplantısmı dün yap ;ğüne giderek mektub sahibi Def fından müteaddid defa yapılan mfl aylıkh ne yapabilrr? Tabii kâğıdı leb etmektedirler. sj^ ojan kitab^aruı^ye^notlarm bu mıs ve balo hazırlıklarile ilgili ye terdan dinlediği söylenmektedir. racaatler netice vermemiştir. Mez imza eder. Çünkü, imza ermezse Dulles şimdi bu iki devlet adaluncfuğu tahmin eaîfmekte ve aynni kararlar almıştır. Tahkikata ehemmiyetle devam o Irur sendika son defaki temaslarında yerînden olabilir. Maalesef mem* A Q BİR ÖLÜM mını iknaa çahsacaktır. Bunda muea bir* vasîyetname'trtfhınrnası ÎH1 Dün yapılan toplantıda komite, U "lunmaktadır. da mflsbet netice alamadıgı takdirde. lekette politika, dediğim gibi bir vaffak olup olamıyacağını bilmiyoDeniı Barb Okuiu Hukuk egret Şubat Çarşamba günü Taksim BeUmum Müdürlügü mahkemeye ver meslek ve maişet unsunı olmuştur. ruz. Amerikan Dış İşlerî Bakanının meje karar almıştır. %y îîâf *ç'.ncTp';: e«"a*â'r,"vârisler hu meni Yedelr 5wb»r »e Harb okullan lediye gazinosunda yapılacak ba «Partiye kayıd» teklifini reddeden tam Avrupada beklendiği bir sıra lç İşleri Bakanhğınca 33 kaymakam zunında hâkımlıkçe incelenecektir. ienki Askert Ceza ögretmeni Emekli lonun zengin, eğlenceli ve her babir memuru parti teşkilatı «Vatan lARkert Adlt Hakim da Ruslarin Berlinden Bstı Alman başka üçelere nakll ve tayin edilkundan tatminkâr gpçmesi için muh Cephesine iltihak ermemis» bir haI Avukat yaya gitmekte olan bir Amerikan mişlerdir. teşem bir progTam bazırlamıştır. Ta in olmasa da bir âsî, bir muhalif i ZİHNİ SAKARYALI konvoyunun yolunu kesmeleri ihti j Bunlardan 27 si 29. dönem Kay,kisa bir hastalıktan «onra vefat et runmış 7 orkestramn ve violonist sayar, ki hep bir kapıya çıkar. OnÖLÜM lâfın halline muhakkak ki yardırn makamlık kursunu ikmal etmişlermiçtir. Cenazeni bugün Aksaray Valı Darvaş'm da katılacağı bu baloda dan sonra o adamın ve çoluk çoBay ve Bayan Samf Kamhl vc ıde Camiinden lkindi namazını müte davetliler bir çok «ürprizlerle karedecek mahu ette bir teşebbüs ol dir Ayrıca, Tasköprü Kaymakamı (Ayvalık) vapuru evvelki gfln, ruğnmın hali ne olur? ailesi. B^y v* Bayan Mario Gabay 1 akıp Koziu aile kabristanına tevdi şılasacaklardır. ^ ^ ^ ^ ^ ^ lodos »ebebile Mudanya İskelesine mamıştır. Hayreddin Ersöz 3. ıınıf Mülkiye ve »Ue«i. Bar ve Bayan Jak Kamhi jedilecektir. Mevla rahmet eylenin. Demokrasi bir idarerimizin Heve ailesi. »nneleri. bOytlksnnelerl bindirerek, burnundan yaralanmış Amerikan basınına göre Dulles'in Müfpttisliğine terfi ettirilmişrir. diği gibi kolav şev değildir. Daha kayınvalldelert teyz»)»rl ve «kraba v« bu yuzden bu aaVtah yapması hedefi şudur: « Batılılar müştedoğrusu demokrasi kolaydır da. delan olan icab eden Mudanya seferi lptal e reken Almanya için öyle yeni bir, mokraside hükumet etmek kolay Dul Bayan Memleketimizde ilk defa tertib değildir. Bizim biiüin hareketleridilmiştir. plânla ortaya çıksınlar ki MoskoSUZAN KAMHİ nin Ayrıca (Ayvahk) m efl olan edilen HulaHoop yanşması dün mİ7. bu eiidiiiii gidprmek icin givayn dünya efkân öniinde müçkiil | (Dogusu Kordova) fGemlik) vapuru da. dün Mudan gece Spor ve Sergi Saraymda ya rhrigimİ7 demokrasi rotusiarıdır. duruma düşürüp onu yeni tâviz| vefat ettigml ve eenaıe meranimfnln ı bugfln çarşamba 4 Şubat 1»S» »ait ya iskelesine bindirmiş ve burun pılmıstır. 38 yarışçının iştirak etti ki tabloyu düpe dıiz silmeğe kadar lerde bulunmağa sevketsinler!.> 14 te Büvük Hendek Neve Şalom Sıtarafından bir buçuk metrelik bir Ji yarışmada, (1) numaralı Mete varabilir. Fakat bu diplomatik teşebbüslerin nagnjnında icr» olunacagı teessürle BLYAZID S1RKEC1 EM1N yara almıştır. Bu kaza dolaytsile Açıkbas kral seçilmiş; (19) numahem batılılar arasında yeni ihtilâf ÖNÜ: Merkez, Gedikpaşa, Hasan Na biMirilir. Bugün hu anbttısrım durumdan (Gemlik) yolculannı Mudanyada ralı müsabık Zerafet kraliçesi, (21) fşbu ltin hufUFt davetiye jerinı lar yaratma«ı ve aynt zamanda Rus fız, Tuna, BAKIRKÖY YEŞİL. dolavı araba kaç âmir endişe içir»~ ksinndir. numaralı müsabık da Maharet kratahliye etmiş ve yarım yolla seyyadan tâvir beklerken ona tâvi/Ier KÖY. Merkez. Merkez, BEŞÎKTAŞ de, kac memur ıztırah içinde ve Cenaze Levazmatı Moknoviç rederek nkşam geç vakit llmanımı liçesi olmuşlardır. Mete Açıkbaşa kaptırıiması ihtimalleri de mev BE3EK: Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Teiefon: 44 13 18 47 3* 49 kar gafil ıımid içindedir? bir kupa verilmiştir. ra gelebilmiştir. BEYKOZ: Betin, BEYOĞLU: Gücuddur. *** Çünkü bupüne kadar bir parriye nes. Sebat, TAKStM: Ertugrul. Ayaı Ömer Sami COŞAR Bty ve Bayan Robert Kandiotl v* hicbir mâni yok. hilâkis kolaylıkpasa, GALATA: îtimat, KASIMPAlar ve teşvikler varken girmemiş ŞA HASKÖY: Merkez, Hagköy. atle»i, Bay ve Bayan Ovady» Kandıcti ve ailesi, Bay ve Bayan Pepo BEYLERBEYt: Kuzguncuk, BÜYÜK Kandioti ve aileoi. Bay v» Bayan Bütün seyirci ve tenkidcilerin kimselerin simdi hayırhahane tavADA: Merkez. BURGAZADA (Da. Pepo Kandıoti ve aılesi Bar ve Bsvan ACI BİR ÖLÜM «ivelerle «partiye kayıdı olmalaruu hayranlığını kazanan şaheser. imi', HEYBELİADA: H. ada, KINA Toref Ksndıoti ve ailesi. Bay ve Baansızın partinin programını beğenDul Bdj ajı Roza MarcelH Bay ve mi«, irraatmı takvîyeye lünıra görBayan Albert Dana ve ailesı. Bay \p UADA: (Daimt) FATIH KARA fan Robert Behar ve »ilesi. Bay v« Bs\vın Marsrl Marçelli ve aılesi. Bay GÜAÎRÜK: Candemir. Karagümrük, Bayan Izak Kandioti ve aileui, Bav miiş nlmakla mânalandırmak fyimMsris SchPİl Marcello Moetroianni Jean Marais ve Bayan Nesım Abut ve ailesı. Bay EYÜB: Eyübsultan, KAD1KÖY ve Bavan C«rı Pizante ve sılpsi serliçin kaç yıldızlısıdır? Kandiotı. Mifmtrann ve Bayan NfEim Marçelli ve ailefı, BOSTANC1: Rifat Sargın. Yenigün, Bay MoriB EMEK Sinemasında 2. H A F T A b^balan. bü> ukhabslsrı amca'jn ve Güneş. Cafer Çağatay, ÜSKÜDAR: anneleri. böyükanneleri. kayınvalıGerçi hu aylıklılar kendilerine ya Gazetelerden «eleri. teyzeleri ve akrabalan olan akrab^ları clan Ahmediye, LÂLELt TOPKAPI: Dilan teklifi kabul ederler; fakat PEYAMİ SAFA (Milliyet) «Beyaz Geceler yalnız Viscontinin değil, Dul Bayan Horhor. Emniyet, RAMİ: Dörtyol AVRAIM MARÇELLİ araba sandık bs^ında kime rey vetam bir sanat anlayışına hasret çeken sinema sanatının da şaheserSİNYORA KANDİOTİnin ı'Dcgan Bırhk Mefruşat ortaklıgınds ı SAMATYA FENER: Samatya, Ba. rirler? Gene 1950 de İstanbulda leri arasında yer almaktadır.» TUNCAN OKAN (Milliyet) Beyaı fDngu«u Mı*ırtrano) vefat ettıgıni ve cenaze merasımınm lat Merkez, SARIYER: Sarıyer, lstiparti müfettisi olan bir zat b i » : Geceler büyük bir film, Visconti büyük bir rejisör. Maria Schell bugunkü 4 çubat 1959 çarşamba gil kamet, Boyacıköy, ŞİŞLÎ: Modern, vejst ettıgini v* cenaze merasiminio nı) faat 1* te Büyükhendek Neve Büyük, Altın, ZEYTİNBURNU: Kaz 4 Şı;bat 1959 bugünkü çarşamb* günfl büyük bir aktris..» SALÂH BÎRSEL (Yeni Sabah) «Film ne kadar Teşkilâta emir verdim. Partilaat l î 30 da Büyükhpndrk Npve falom fin (gugund* icra olunacagı övülse azdır..> ALt GEVGtLİLİ (Vatan) «Film ise bütünüyle gerçek ye yazılanlann sayısı artıyor. diye Lçeşme. $a!om Sinagogunda icra olunacagı teessürle bildirılır. sanatçılarm yarattığı soy eserlerden birisidir. Görülmeli, Muhakkak I teeflgürle bildirilir. teminat vermişti. Netice ne oldu? görülmeli (DAR FİLM) Zaten doğrusu. D. P. gistem bakrmından yeni bir ?ey icad etmiş değildir. Hep Halk Partisinin tek parti ekolünü takib etmiştir. Amma, Yurt ve dünya olaylarına Siyasî, Sosyal, Ekonomik, yeni ve gene partiden beklenen bu Kültürel Dâvslarımıza 5 yıldır ışık tutan değildi ki. Galiba. Türkiye münevverlerinin büyük çoğunluğu oldum olası: *Virân olan hânede evlâtlu tyal vart Mısraını nesilden nesile siyas! davranışlannın bir mazereti olarak bir parola gibi fısıldayıp göçmeğe 1 Şubat sayısında; C.H.P. Kurultayı'nın Tahlili, mahkumdurlar. i istikrar tedbirlerinin tatbikatı... Bu. onlann değil, cemiyetin bir 1959 yılında bu irnkânı günahidır. B. FELEK Erenköy'd* <b\i Politika Tâviz koparmak isterken... Malinovski Batılıları roket i!e tehdit etti (Bafinakaleüen devam) Avrupa yolunda Amerikan kollejleri birleşiyor Karayolları işçilerine zam yapılıyor I Muhalif işçiler başka Yahya Kemalin yerlere tayin nti sandıkları mâhürlendi ediliyor? Traktör ifhal edüiyor Devlet büyüklerine yöllanan tehdid mektubları Yılın en muhtesem balosu II şubatia 33 kaymakam başka ilçelere nakledildi I 2 yolcu vapnrn Modanya iskelesine bindircfi Hula Hoop yanşması yapıldı •Nöbetçi ECZANELERI BEYAZ GECELER EMNİYET Q SANDlOl 1959 VKRAMİYELERİ F OR UM' u OKUYUNUZ! APARTMAN DAİRELERİ Dolgun PARA lkramiy«l«r( ARSALAR 20 YıJ boyunea sizlere Türk Ekspres Bank hazırladı 15 Nisan Keşidesinde: Dlkkat: Çocuklannıza tahsil masrafı ve mükâfat kazandıracak * Kumbara YarışD U I , hakkında gişelerirnizden izahat isteyiniz. AYLIK GELİR Hemen hesap açtınnız OğrancHere TAHSİL İkramiyekri KIRACILIKTAN BOŞ TESLİM, KURTULUNUZ! b 3 Ş l n d a k i «Partım.nın odah DERHAL TAPU 2 SAYFİYE EVİ 60.000 LİRA PARA İKRAMİYESt 1 KİştYE: 20.000 LÎRA HANIMLAR KEŞİDESİ: 20.000 LtRA 1 HANIMA: 10.000 LİRA KIM Memleketin ve dunyanın nabzmı elinde tutuyor. 1957 seçimlpinden iki gün sonra vukubulan siyasî katil olayı Tam konforlu olan bu daireler, İstanbulda fevkalâde manzarası ile jöhret yapan Mac Kanm en guzel yenndedır P a r k e döşemeli, gömm. banyolu, kaloriferli, denize nâ z ?r bu mutens dairelerden bırıne sahib olmak için acele ediniz. Zira 13 daireli bu ahane apartımanın 25 gün içind* 9 u satılmı*. ancak 4 dairesi kalm.^.r Murac3at1Tel12^25 01 ve 22 43 70 ten 73 a kadar Npf'l Vardar. TÜRK EKSPRES BANK işde emniyet ve sür'at Neşir yasağı müddetince cereyan eden duruşnta safahatını KİMekini büyük bir fitizlîkls hazırladı Anadolu bayii Sabri özakar Ege bölgesi Hamdi Bekir Gürsoylar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog