Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

IKI CÜMHURİYET 4 Şubat 1S59 Y A L İ S A D I 0 c K A H I S L E Itj Renk meseiesi elccine /.ahıtnsıım \e>iî ünl tormısı ı "k deği^tiniı. Uunden itibdien. Beledi. dije zabıtası mpmuıları, yeni lâcivcrt elfciselerini gi><lıler. Toplu halde çekilen resinılcri gazetcleıde cıktı Bu refo m bana: »Pek rengine aldaıınıa. felek eski felektir: zira fe. 335 milyon liradan ibaret kalmak24 ocak tarihinde Cumhurıyet'te YAZAN tadır 1958'e nazaran pıyasada mal j " . m e s r e b i n â s a z l donektir beyçıkan bır yazıda, 4 ağustostanberi ve hizmetlerın fiatları %50 cıva ' tini hatırlath. tatbık edılmeğe çahşılan ıstikrar s rında yükse'niistir Buna mukabıl, prcğıamı muvacehesinde. önüm'Jz7abıta nıemurlarının Miformalarıbun'arı satın almak üzere bütçevt nııı rengi ne olur>îa olsun, hâdise. deki yıla a't bütçenin umumî vakonan tahsısattaki artış nıspeti an | e r i,/.erimle bir degi'jiklik yapmaz. sıfîarını tahlil etme'îe ;ahst'.m Var Vehbi Ünalın kurduğu yeni d'ğım umumî netice şiı i"i D.P 350 milyon liradır. Devlet r ıetnur bik etmek ve yeniden Merkez Ban cak %24 tur Maarif. Sağhk, Mıllî j >Iescle. bclediye zabita«ı m<>murla tlernek (î Şi'batta toplanıycr iktidarmm 3959 bütcesi, mciout larının maaş ve ücretlerine >?pı kası emisyonuna ve böylece enflâs Savunma şibi devletin ifa ettjğ ' rının esvaplannın rcneinde şsrtlar altmda. açıkla *apanması lacak zamlar gelir vergısı nirıla yona başvurmak: 2^ bütçe masraf ' carî hizmetlerin yukarıdaki duruın larm tftiş ve murakabe edeceklerl Büyuk bir ç kmazda olan M.T.T. muhtemeldir. Diğer taraftan, en tmda bir artış tevlıt edecei ıst de İarmı indirmek ve bu sekilde büt dan muteessır olmamasma imkâı. ki^ile ıı renginde değ^iklık yap.ılarmı indirmek ve bu şekilde bütbilmektir Bırlieı kongresi dun yeni bir safha fâlsyonun durdurulması ve ıstik 4 ağustostanberi tatbik pdilen is çenin enflâsyoncıı •e'ir vanmasma I««aııbul pijafası öyle rcngârci'k ya gırmis bulururaktadır. Bu cümle İ^ah etmoğe cahst'E'Ti mıılâhamrarın saŞ'anması, diğer husus'sr tıkrar politikası dolayısıle t t t r î , mani olmak mahlukhırla dolu bir yerdi' ki. beden oliı&k üze r e, 17 ocakta topUi'p meyamnda, bütçenin denk oıma sınaî gelir ve ücretlerden 195P da Birinci ihtimali seçerek butçeyı leriiye zabıtamız, dcği! Ikide bir rcık r.eticelenTniyen peiel kongrede baş sır.ı iran ett'rmek f edır. S'mdı nıt tahal;kuk edecek gelir vergisin;n olduğu gibi tatbik etmenin mah larında her hanei bir indirme vap deği>îtirm*k, biribMnrien daha sroz kanl'ğa srçılen Vehbı Ünal dün bir 1 mak miımkun görünmu>or. sele sudur: Bu te7»r 'n 'çindfn na artacağı çok şüphelidir. Bu faa'.i zur ve tehüke'eri fevk^lâde bualıcı. daha göze battcı renklere bu. basın toplan'ısı yaprrıştır. Kalıyor vatırım masrafları tah riinnjek. kabilse miımkiın okluğu Vehbi Üna!, toplantısT.da Orhan sıl cıkı'acak ve Türk ekonon'.'îinin yetler münase!>eîile ödenecek ee yüktür fstikrar projiramının altüst : : s satmHqki artış Dediğ miz gibi kadar reııksiz olmağa gajret etmeSakary&nm Bırlik hakkmdaki ıtham yeniden s'hhate ka\uşturu'm'sı ra lir vergisımn 1958 deki hâ.lat 'ah eHilmesi. vpi'der OCS™«HJ vo! a1 mınınin civarında kalacağını dü çı'ması bunlarm ba^ında Re'ir Son buradaki mecmu artış 421 milyon lidir. larmı cevnnlandırarak, eski Genel sı saŞ'anacaktır'' Su gibi. ha\a gib<, cam cibi. gaı Bu sualin cevabını verebılmek şunürsek, gelir verçisı hâsılatın ra ÇnflâpVnna < p~'Jt> ' • ıırmnk, lıradır Bu artıstan VTistıfade edeıeK Başkanm Birlikle ilgisi olmadılmı biidirmıstır. için bütçedeki varidat ve r msraf daki artış 350 milyon tira d.ğil, 1958 de imzalanan yardım anlaş bss'ıca va'ır'Ti mf i'ları sıra ile gibi bir şey. Var mı, jok mu, belll bir başka maksad ufrun=ı kendi ö? Bu son kısmı olmasaydı yazıv r Kara Yollan (+126 mPvon ]^e), olnı«Miı hir }«y. Orhan Sakaryanın Derne^ınm fes tahminlerini dnha yakından tetHk anck 15fl''M milyon 'ira cn a> 1 masına Ha tampmpn ^»'kırı olur. çocuklannı da bu derece kötüleı bir cemiyet davasını te'kik icin el Renkli üniformi'inı «ırtına geçiDevlet Su İs'eri (+94 milvon lira): hedilmesı üzerir.e kendisi ve arka. etmek ican eder. Bu sekiHe, r">ın da kahr. Dahilde ahnan isiih.eal İkinci ihtimale. vani masrafları de tutulması şart olan soğukkanlı mi? Menfaatperestliğın en tüvlcı dcmijedaşlarmın yeni bir Dernek kurdukDenirvolUrı insaatı (473 6 mil ri|> «Savulun. gclijorum!» lıktan tamamen mahrıun. mübalâ ürpertıci mi ali bu defiil de h?n larını soyleyen V. Ünal, kongrenin tenel açısm knmeti rııVkın!^ fl vergisi hasılatının 110 milyon liıa indirmek şıkkına gelince bunun nakir edinmpk ve bunu nasıl izale e kadar, banka ve sigorta muame'e sıl tahakkuk p^"' : Vesını an'imiK yon lira): limanlar ve hava mey cek, meydı'i okumıyacak: yekejclc ğacı bir kalemin mahsulü diye kar 6 şubat cuma ş mü Ankararîa topla '"izi dü":ünmek kabil o leri versisinin de 70 milvon lira ka için 1919 bütcesi masraf armın bı'in danları insatıdır ( + 41 milvon lira). sava$an bir kavgacı gibi değil, ko. Cevat Fehmi BASKUT î nacpğmı bıldırnıi^t'r. şılayıp geçecektik. Fakat son kısYatırım tahsisatındaki artışın %77 vııklardan siızülen kaya balığı gibi dar artması keza şüphelidir. lur. yesini tetkik etmek icarj eder. o'acak; oı1a>a çıkmıyacak, saUlamÖte yandan, Vehbi Ünalın Genel si vukRndaki mevzıı'ara gitmekte b««ç uvna>acnk. Geçen vaz'mda da '^lirttie'rn '"Eu sebeplerden dola>! l^nıK ıl Başkanlığına itiıaz eden dokuz der1958'e nazaran mecmu bütçe ma< d ; ı zere, ithalât ile ile'h' vprpücHe İttanbul D Ü N Y A N I N tLK K O R S A N K R U V A Z Ö R U nek temsilcisi ,dün geç vakit bır dek fr''mrük vpr?isi ve ithalde ahnan tısadî faaliyet ile ilgili vergiler hâ raflannda 151? milyon liralık bir BJ anda bır dakika trvakkuf e bııkalpnııına. pivasastnın açıkjörlerini sılatındaki art:sın 6^0 'nilvon li artış vardır. Carî masraflardakı arvcya renk deği'tirnı* lârasyon yaymlamıştır. Temsılciler bunda, baskanlık serimi hâriç, gun i^tibsa! vertrisi) beklenen "aridat rayı aşmayıp 300 milyon lira cıva tış 1101 milyon lira. yatırım tah derek ş sualı kendi kendımize sor j ], u n cı inc salıip boteklere benzetmck lira civarmdadır. rmda ka'acağını tahnni •..lt pek sisatındaki artıç İSP 421 mi'yon ü mahyız Bugün Türk ekonomismin ' hnta değildir. dpm.'n diğer maddelermi yeniden gd ?'tışı 1 mi'var Oıılar grbi bunlar da. konduklan rüsmek üzere kongrenln 6 şubstta Og'e^dı?irn'7e na'aran. bu vergi yanhş o'.maz kanaatindeyim. radır. Carî masraftaki artışın çok en çok ılıtnaç duyduğu şev netiplanmasına razı olduklarını bildir lerdeH va^dat tahrninleri 550 mil Bu hesaba d'.r.' Eııfldsjon pahasına yol, baraj, afa<ıı, dalın. yaprağin, çiceğin; hnt mühim bir kısmı. memur maaş, yon dolarhk yılhk bir itha'ât kıv yazıîı mecmu nazaran, miş'.erdir. demiryolu inşaatınm genişletilme ts tupra^ın. tasın, kayanm renginl dev'et varidatından ücret ve temsil ödeneVierinde vaknpan nıahluklardır. mofine r^zaran hazırlanmıstır. Ditakriben 600 milyon lira kadarınn pılan zamlarla. tekaüt maaslann midir? Yoksa, bir müddet için, bu M< Her r*n;e büriınürler, her gözden <~°r bir de' 0e, v*'V^rıd?ki kaîem fıilen tahakkuk etmemesi ihtimali mevzulardaki masraf artışlan durdaki zamlara tekabül etmektedir lerde varidat artı^arının taW'V'k büyuktür. durularak, enflâsyondan bitap düş sakl.ınalvlirler. Bu neviden harcama'ardaki artış Rcnkter reıı?« bir anda geçmesinl etrnesi bir vıl "rfınd3 5"0 mi' 35 müş olan ekonomimizin istikrara Netice olarak, önmüzdeki bütçe 766 milyon lira olup, carî masçajet iyl biltı bu efendilerin karşıkavuşmasına yardım etmek midir? f : raf lardaki artışın °£75 ine müsasıııa çıkarken. ister jeşH giyin. i«ter hd;r 1OS11P57 r1evre=i vacatî'eine nin japısı avnen m"h = '>'a rd 'ir vidir. Kanaatimce, önürnüzdeki bütçenin onların se, hâsı! olması muhtemel olan acöre. Ti'rkive v.lda 440 mi'yon doy a t Hpvl.tin ™rl ' m e S e I e S İ b u d u r M a k u l d Ü " ' i."kan yok. goremezsiniz. çığın kıymeti 600 milyon lira ciBu duruma göre, lar'tk itha'ât vanmırtır. Bu ithalâaevıetm car, f u n e n h e r k e s y u k a n d a k i msM an I O n l a l . , h e r boyadan bojanmıs, fiJhizmetlerinin tır. da o devrp'e'd cnk müsai+ s~ırt varında olur. Bir haftadanberi hava , , , , , . , . , . , ı gorulebılmesı 'Çm , c a k bir şekilde cevaplandırabilir. ' ukıva da^anmMır gidilebilirdi? En gözü pek deniz Bir saat sonra da Osmanîı do• yüziinrien uçpkla Karadenız bö!ae=> 'ar a ' t t r ^ i « "' ' • ' «":.:ıoı.;iı v O halde, ıkı .hhmal karşısında I satm al.nacak çe,itli mal ve hiz K araya çarpmış bir gemimn yo sizin bnfiner.;'. I, hle hir renk kurtlarına bile: nanması, başta kumandan gemısi kavdpdı'meli^'r. Bütçe perekees'.nin bulunu>oruz. 1) Butçcyı aynen tat i metlere ayrüan tahs.sattakı artış , u n a d e v a m e d e b i l m e s i i ç i n ı e v v e i s | y i I ? l e H n l „ k o r k u d a n «rartır, ne Bu havada denizde bulunan ne gönderjîen gazetelerimiz Ankara «Barbaroso Hayrettin zırhhsı Boitha'ât ile iltriü vereı'erin va»»r1ıt Hava Alanında birilrnis ve f • geminin vüzdürülmesi icap eder. uUnctan kı/artır. ların Tanrı yardımcıları olsun! Değazdan, Karanlık liman istikameBcn. %Ö7 relH. l^lediye olum. za I şehrimize getiri'prek nazar günü tahminlerine esas teskil ed^n 550 Biz şimdi geminin yüzdürülmesi tinden yava$ yavaş çıkıp ilerleme dirtip sıgındıklan köşeden Kpır Samsuıa hareket eden Giresun va müyon dolarhk rakama ecaba ne safhasındayız. Bütün gayretlerimiz bıtamın uniformasına renk degişiklığl ğe başladı. Düşman destroyerlerl datmıyacak kadar şiddetli bu tipi puru ile yeniden yevkedilmi'tir. O sekilde varı'dı? Bunu bilm'voru/ bu ameliyenin muvaffakiyetle ba dimineofğim verde rcnksiz unifor öğleye yirmi kala tekrar görün arasmda «Hamidiye» demir alıp kuvuculanmızdan özür dileriz. fakat son dört, beş ayhk 'hr;'"1* şarılmasına müteveccih olmalıdır nıa icadı fikıııi müsabakaya koyar, düler. «Barbaros» dan kaldırılan «Mecidiye» krüvazörü ile oBasra» ee!irimİ7İn, 19?057 vasatîlerinin de Netice itibarile, 1959 bütcesi bakı bel' 'i\e zabıtasını gdrnnıııez atlaınlar haline (fedrmcnin jolunu arar. igaret üzerine «Hamidiye» ile tMe ve «Yarhisar» muhriplerini takip Bir eben'n öliime sebebîyet hayü altmda bulundu^unu biliyomından atılması icap edon Uk • dım. verdi*i idrlta edildi cidiye» ve filotil's an gemıie ederek boğazdan çıkmak emrini aldım 1959 • • Heki yatırım tah'• • ' ruz. İtha'âtımızı büvük ölçüde ihrrketecilik blzde (plenek halinde. Bundan bir hafta evvel Kasım racatımızm gelirivle ri üzerine tekrar atıldılar. Bu se mıştı. <!^'nı iom sevlyesine indirmek dir karsılamak Krüvazorün subay ve erleri bir j paşada Yeniçpşme Arda eadde^i 20 fer sayısı on beşe varan düşman tir. Bu takdirde dahi. yukarıdaki l ' ı ı l ocak. jredik ırlhi Hmlerl» destroyerleri tekrar kaçmağa baş taraftan hareket hazırlıklarile meş numarah evde oturan Mehmed Er hâlen yılda 550 mılyon dolarhk bir j hesaplara nazaran, 150200 milyon ndlandırılnn topluluklar vnrdır ya, Fuzulî'nin ölümünün 400. yıldönümü dolayısile hagul olurken bir taraftan da kendi kulun eşi, bir erkek çocuk dünyava ladılar. Simdi bizim hafif gemıler liralık bir aeık gene mevzuubahis İste i>> 1" hir «ey. itha'âtı finanse edecek durumda ozırlanan törende bulunmak üzere Baku'ye, oradan da d;i"nan hafif geTnilerini kovalıvor. kendilerine: geHrmiştir. olabilir Fakat fiOO milyon liralık IUD o!mad'ğım!7 cayı sualdir. ButBnb; I n oğıı^ mı Keçer, nedlr, Moskovaya gıdip cicnmüç olan Agâh Sırrı Levendin bu Aoaba nereye? sualini soruorfar da tam yolla kaçıyorlardı. bir açığa nazaran. 150 milyon lira bilinmez. Erketeci nesli ezelden gel Bir hafta sonra yavrunun göbeği, | çe var'datı bakımından meseîen'n gezi ile ilgili yazıları başlıyor. yorlar, fakat bu suallerine meraklık bir acığın lcra edeceği menfi mi'Iir. ebediyete kadar (idecektir. Düşman gemileri yüksek süratleCihan isminde bir ebe tarafından ehemmiveti âşikârdır. Şayet 550 tesirler hiç mesabesinde Valır. ri savesinde ufukta kaybolup tek larını gidprecek bir cevap İııiformalıyı bir kiiometre ıızakpash makasla kesîldiğinden, çocuk nıilvon doîarlık değil de. ancak rar görünmez oldular, «Hamidiye» i veremiyoHardı. tan görcn erketeci, çevresl Içlndeki tctanos hastalığına yakalanmış ve 19301957 vasatisine tekabül eden Evet «Ham'd've» harekete hazır annesile birlikte Şişli Çocuk hasta 440 mılyon dolarhk bir ithalâtı tabütün açık gÖ7İcri bir anda uyarabi. ile «Mecidiye» refakatierindeki des lir. troverlerle döndüler Öğ'°den son lanıyordu, boğazdan kendisi arka hanesine ka'dırılmıshr. Bütün te hakkuk ett'nr^ek, ithalât ile ilgili Sanır«ıniî. polisle ve beledlye zabıra saat ikiye pelmişti. İki krüva da. «Mecidiye» ile iki küçük c t s dav : lere raSmen cocuk ölüp, pö vercr'!erdeki varidat artışı 1 ı.nltasile köşe kapmara oynamayı aklıolarak bo mıi'dukten sona. babası tarafından var l i n rf«»s.ı prrik 700 nilvon zör .nma ile ^ir''Vtp bosazdan troyer de onde piştar 0 j n» koyan VapVac emat. ti tarihln. içeri Rİrdiler, Nâra'da furda de ğnzdan çıkaeaktı. ^onra ... İste Vu pHlî rnakamlara vaoılan ihbar üze lirn o'acaktır. Ide. Afrikay» bir murahhat heyeti sonranın cevabı bir türlü .tiuUına flfl? Cfriön vaka'anrrş ve taK^îkata mir ettiler. O eün «Fdmidiye» on Gene eecen yazımda) behrttiğ'm yollm..ı?, Afrika zenclsinbi daftdan mıyordu. ba«'anmistır. bes'.ik. on ikilik ve 4 7 lik toplaıjibi, biitqe Rerekçesiftıie dahiîî &d«ğıı hober ulaştırma vasitası olaıi 11 Nihayet krüvazör vira demir etamtaının nasıl kullanıldığını tetkik Ada'et d^ktorunun gösterdiŞi İÜ tisş(dj,faa1ivet i!e i'çili ce«i*'i v* "ri'c 1VI mermi savurmuştu. ; eltirmi?, sonra onu. «ehrin özcllikFerdasi parar günü nPT^M^ı'orı dip hareket elti. «Mecidivea ile zıun*zer ne yavrunun ce«edi b u gilerin varidatmdaki artış 600 mil lerile b.>|daştırnıak için aynca bir kömür aldı, beş glin «onra da do • Yarhisar» ve «Basra» ya r diımen gün mezardan çıkarı'arak Morga yon liranın üzerirde tahmın cdılBeheri takım ehiHler yapmış, erketeciliği sularını takip etTielerini ı .aret'.e mistir. nanma kurnandanı Ram'z Be^' VrüIrad etnıi^lir. bildirdi. «Hamidiye» henıiz h?re38.200 lira kıvmetinüe GeÜr vergisindc!;i artış 'shmini varnriJ teftise pp'd' O sün de bovrrnıni 1.100 Oaktan iiniforma jtöziiktümlydl, Sazdan çıkılarak d';t:man torpito ket etmişti ki, kar şiddet ve dehh»r yer Mit llman. her şey «uspuı şetini büsbütün arttırdı. Bir adım ton ifîfil maTı petiriyor lan kovalandıvsa da ehemmivptli elur. kenrfinizi Ideal bir piyasada saDenizcilik Bankasından venlen V EF A T . Mr vaka olmsdı. Kriiva7Ör o gün önünü bile görmek kabil değ'ldi. nımnn. Krüvazör bu şartlar altmda boŞaz malunıata eöre, Havfa i'e İskendebir tek merr"i attı ve aVsam '"zpri Bay ve Bayan Keg.ım Glortçi. difi Körünınn hale felivermek rotasında beş dakika kadar sey run hıttından bu sabah Manbu! liyan ve evlâdı. Bny ve Bavan bes buçukta Nâra'va dönürj samante ycdi tulâ sahibl kişiiere karn kul retti, fakat o sırada akfam olmuş, Kevork Gloryan ve evlâtHn pe'ecek o'^ın «ıMirmsra» d'rava b'g'ac'ı Bir kac ff"n d'ha lamlacak tedbir. görünmez adamlar. (Amerika), Bny ve Bayan Karton ithal mrh ''e bol dan mürckkep bir zabıta ekipl ola. bövle kâh va'nız basına kâh do karanlık Ki=hrmaya başiamış, krünie Tavacıvan ve evlâdı, kendi vazör de torpil hattına yaklaşmı* ', mivtarda mrencive tre*irrn('Ttedir. bilir. ronTiava piçtar'ık ederek kriivababalan. bUvükbahalan, amca; zör boğazdan eıkışiar vaptı. d 's tı. San^i tabiat. o zamana kadar j B u m^llar arfsında ?14 ton psm. Un Hamdl VAROĞLU man filoti"5<;ın! kovnladı. tonn hıt talihi dnima yaver gitmiş bu ta ı 2 5 ton lâvabo, 5 ton rtomnbil l/ij Bay KİRKOR Gloryan'ın lıhli gemivi bbyle berbat bir ha tis' 12 ton kari'ik vük i'e sıi'î^'n. (Sıva«!ı) tu. Her defasında dı'sman destroolılmünü tefsFürle büdiririer ME V L İ D yeı'eri krüvazörü görünce kaçma vada denize açıhp çeşitli tehlike rjinnç, mu? mand^'ina, pcrtakal Ccnnze mfasimi bugîln çarler, türlü ihtİTiallerle burun buÇok kn"etlı ı. arlıgımıı, «llefamba 4 $ubat 1959 «ait 14 te 1 I runa pelmekten alıkoymak istiyorı ı^ın rPısi P,rvog!u Bnltkpazan Üç Horan Thavet 1913 yılı ocak avınm on m u ş p i b i > o n u n h a r e k e t i n i ö n l e r n e . İki oton^bil hırsızı yakaland; M. RAHMİ DEMİRTÜRK'ün ErmPni kilı^epinde icra olunati";ncü pazartesi sünü ee'di, çattı. ğe çahşıyordu. Bu aralık eemmin Emnivet 2 nci şube rremur'an. vcfatının kırkıncı fününe müsacktır. O gün hava karlı ve kapanıktı. demir zincirinde de bir ârıza oldu. ı hir ga*etecinin ihban ürerine 2 odıf « Şubat 1939 cuma gtlnü î'hu ilftn davetive yerine kaogle nim'z'ndan sonra Beyarıt P'ÜZ sonra şiddet'i bir tipi göz zincir kesi'di ve ffHamidiye» r k m tomobil hır=i7inı y î'Tc'ır. Cımıind» Mevüdi Şerif okutul»f P^'S görmez bir hâle getirmisti. tıva kapıhp torpil tarlasına doğru Cemzp Servtsi Ve Tpşki Arif Çekmez ve Ca er Doğdı; pdcağındın hmm. wkraba. dost IÎ Var taneleri şiddetle esen riJ7 sürükîenmete başladı. Bereket ^ er brmdaki N Şibcîyan komsu ve arkadaşlarile arru bu hir^ı^ann. 34111, Son paro yafrırma günü Çekilişlere, heiabındo en a/ ğâr'a savruluvor. etrafı tamamı'le sin ki. di§er gemilerimizin ı«ı!dak 33478. 1003, 1666. 36131. 3İ5İ3 ve buyuran zevatın te?rlflerlni nca edfnı. kaiatmış bulunuvcrdu. Karın ke 'arı savesinde kr ; ivazor Krse tah 33735 plâkalı otomo''il'eri calıp ve2OO lirası oîonlar girer. Her £•;! Zchra DemtrtOrk s»f"ti o derece fazia idi ki. krül yası nnünde funda ederek mavn ^ek aksamını "nktü 'eri ve sehir İOO liraya ayrı bir kur'a nuEvlatlarr Hü=nüye. Seyit vazörün kantan köprüsünden bas tarlarrıza düsüp havaya uçmak teh di";!ia gnlpş'lmıştır. Ayaroğlu rnarası verilir. ş taraf bile hayal, meval seçüebiliÖMÜR KLİNİĞİ Evlitlan: SUhevlâ. Selçuk likesini önlemiş oldu. Hırsızların ça^ığı otnmobil levayodu . Ülker TEL : 47 47 37 «Hamidiye» demirledikten son^a, zımatı m'"<;adere ed'lerek sahibleriVakit ilerledikçe fırtına da azı tabiat de muradma ermiş, yiğit ge re veri'm^t ; r. Tankilîa+a devam otıyor. tini kesafeHni arttıriyordu. mivi d"=arı çıkmaktan nihavet alı Innmaktad'r. Buna rağmen «Hamidiyeode hum kovmağa muvaffak olmuş *ibi. geI YENİ ] ma!ı bir faaüyet vardı. Vakit ikin celeyin hava açtı. CrnrVka'e nT.e ŞUBAT 4 RECEB 26 dive vaklasmıstı ki, bir »araf*an eski leta'etine büründü. Yalnlz i göz açtırmıyan kar tipisinin şidde bavır'ar hafif bir kar tabaxasile ti. öte taraftan carrrrH'ar'^ ı^'ık örtülü idi'pr. Acık k:ş cece'erine Üç krat tektaş pırlanta yü•2 lar çalan nzfin poyrazm n&ııitnla h " semada yı!rli71ar pınldaşıyor, <.uk seyahat dolayısile ucuz LDERGİSI I n arasmda Vrıivazördeki bu faa ''H?midiye» ye sanki göz Kirpıvorfiatla 9 2.1P59 ffıinü Sard=ilbel 26 No. ıı Şubat sayısı çıktı. liyete bir mânâ veırek gerce tpn lardı. destenınde satıhktır. 1 40 7 01 9 44 12 00 1 31 11 56 E mîiskildi. Böyle bir havada i'oreve var.) i İSKİT YAVINEVİ Vanda çıkan bir gazetede bizi mı okuyunca anladık kı muharrıı hakikaten üzen bir yazı okudu*. gdrbhlaşma gayretler.ne ve inkıTürk gencliğinden bahseden bu lâblara vurmak için genclığı atla«Yalpa» serlevhalı yazı şojle baş ma taiıtaı yapmak istemış. So' yıllarda bu nevı jazıların yuzierUyor: «Caddeden geçiyorum. Sallanan. cesını gorduk. Onu bejhude çırpınıjı ile başbaşa bırakahm da go gülerken ka^klarını tutup yerİPre ruşelım, bakalım, şu Turk genclığı kadar eğilıp sonra arkadaşımn sırmevzuunu tma sıçrayan, elindeki kitab torBuniar btzım çocuklarımız değslbasmı sallayarak ağzında çikletle ler mi? Damarlarında b.zun kanıarkadaşına «Hey ulsn inek!» dıy* mızı taş'mnorler mı? Onları biz bağıran, kız erkek kolkoh yanbüyütmedık, biz terbiye etmedık oiri yanpiri sallanarpk yürüyüp mı? Onların bugünkü hal ve Umüstehcen şekilrte kor>u«an, elbavırlarır.dan şıkâ>etçi isek kabahat sıl sürünen, kıvranan, böğüren bır hiç olmazsa yarıdan çok bızım degenclik görüyorum.» ğ:l mi? Onlar âvare imi^ler, kayBu tasvirden sonra yazı şoyle de gusuzmuşlar, davasızmışlar. şahsivam ediyor: «Gozümü yumuvorum yetsızmısler. menfaatpcrest unışler? beynimde bu disiplinsiz, bu kay Pekı ama bu çocuklar boyle olmaigusuz, bu davasız, bu ı 'h~ı>etiz ıçın kımden örnek akLUr? Mensamatacı güruhun sesi uğuH'i faatperest olmıyan, millet ve menıYazı bundan sonra pen<'!<?j mpn leket kaygusu ile dolu, şahsiyet ve faat dü'künlüğü. din'izlik vesaire dava sahıbi muhte'em insranlnr bı/ile itham ediyor. Bu aradi rH"k''ı ier mıyız? garblılasma gayretler.mize ve hatAnladık. anladık, muharririn mak tâ inkılâblara da dil uzatılıyor. sadı baska ama a efendıro, insar B.T.Î. Birüü iMuhtemel ' yeni W bütçe açığı mese!es< Ostnan Okvar 0ZÎHAMİDİYENİM Diişman tekraî gornsıdu Karadsnlz bcigesine bir hafiadanbsri şçöndsrücmai TÜRK DİLİVin Şubat Sayısında APARTMAN DAİRESİ Âranıydr 21 ŞUBAT 1 11 Yntın ! SATILIK Perlaıtta Yiizük ve KREDİ TAfiİH H>!imr|i!|||||||!|||,!|M^^ •CUMHURÎYET» in Tefrikası larile çın çm öttü. Artık berkende her korsan, öteki korsanJarı, ço Murad Aliye jimnastik vaptınrak. rıdır.» diye yıldızlann ıdlarıru ve onarılarak yepyeni bir hâle getir'l cujun gönderılmemesine eı ep ol onu, bir iki ay zarfmda. ' enli boy hareket] erinı oğretiyordu DOmendi. Mümin usta: nBen bu gercunin muş sayarak, hepsi de *>irbirine ve bosunda bir izban^uda v'evjnıe ci Yaşar dümen kullanmasını, baş oîuz sene önce İzmııde yapUmak yazık ettin çocuğa' Ya «a"a$ta ğe calışıyordu Gemi baş lopcusu velkenci İmdad'm Halil de rüzgârh ta olduğu sırada kalafat ;ırığı vuruîursa! diye çıkıştılar Nühssaı 25 Kurustıır Delı Davud, onu, kaş ı!e çöz ara * avada berkendeyi köpük içinde idün. O zaman, bu zaman !~u tek Ertesi sabah Kara Yusui Reis, sında. turnayı eözunden vurur bir da'.gadan dalgaya sektiren o sayıABONE ŞARTLARI neden ayrıldığım sıraları hesap et denize açılma emrinı verdi. Gemı topçu ustası etmeğe uğraşıyordu sız ıplerı ve yelken aksamını anrukıv» ll^rlcl L1ra Kr Ltrj Kr. sem iki seneyi bulmaz. Bu tekne nin her ferdi hangi işde usta ise Marangoz Mümin. Aliyi marangoz latıyor, direk'ere, serenlere, yel; çocuğum gıbıdir. Fakat bu tekne o işdeki bı'sis'ni küçük Uluç Ali lukta kend sine cirak \e%ı\. faj*at ! kenlere, skutaya. apliye ve daha SenHik 150 CO r.ın İ7mırden yeni olarak ayrüdığı ye oğretrr.eğe kalkışmıştı Bu işde usta edınmeği aklma '.ırmuştu bin bir çesid yeiken teferriiatına I 8 aylılı 80 00 40 00 zanıanki kerestesinden 'zennde gemnin denizcileri, savaşçıları ge Reis Kara Yusui ile ikinci eis Se ait bütün sırlan çözüyordu Selsi3 avhk 22 00 44 00 Boylece kalabalık bir ıssızhk ıçın pıştov ve bır kılıç aldı. Hey gıdi Dır lar aıeş yüreklsr gıbı çarp.p bir kıymık bile kalmad.ğma err.ı rrinin reisı Kara Yusuf, .eminin lim ,ona hesap, cebir, loçaritma reci Kara Dayı Mahmud (geminin Basan ve yjyan Cumhuriyet Matbaacılık ve de gezer dururken bir gün bir de ne manh koca İbrahim, bir kaç sene lardı. nim. Gemi tâ o kadar yaralandı, ikinci reisi, yahut odauas'.sı Selim. öğrenmesini ve mevki tayln ede \ nöbet subayı ve inzibat âmiriydi.) Gnzftfcılık Türk Anonım Şırkrtl Kuşadalı Hurşud nöbet değiştir ve o kadar onarı'dı. Şimdiki ke dıımencisi Yaşar, oaş yelketıjısi göreyim? Cczavirli elbisesi gi"miş. son=) elinde kılıç, şehid oldu. Bır top bilmesi için usturlab kullanab'tme Ona bir günlük. altı saatlik. üç sa Cagaloğlu Hslkevı m.kak No 39 41 koyu keçe külâh üzerine kafesı sa gül'.eM goğsünü dplıp geçmişti. De meğe gelenlerden parolayı istedi. iki restesinin bütünü de bu gemi t;<ra İnıdad'ın Halil selsirecisi Kara Daatlik. bir saatük ve yarım saatlik Denızci! Asıl korsanlar deniz ses birden «Ulue Alı'» diyr paril>ı fıdan z?ptedı'en d'jş'p.sn pemıle yı Mahmud (ona sadece Kara Dayı sini istiyorlardı. rık dolamış. Trablus ku'sağma çatftl Gelgelelim çocuk, daha iki kere kum saatlerini nasıl kullanacağ'.nı pala bıçaklar ve piştovlar s'.kıştır cirlir. Istanbuldaki donînmayı bili ' veHiler. Hurşud *A.v. sfn misin o& rın.n kerestesindendir. Şahbaz ve derlerdi.), gemi bezirçânı Ayamav ikinin dört edeoeSini iile r Imi ve o saatlere göre kemikten bır Yazı IsİTinı frien m en>n kışm İstanbulda I lum Celâl?» dedi. Yeni korsan Cemış, bacaklarms demirkoparan be riz. Yazm çıkar, Mpful MflrttlT ra"îı Kaparozcu Memiş (ona da sa yordu. Ispanya'h müslüman Nec boru olan selsireyi nasıl öttürecennden şalvarlar. ayaklarına d to uyur Deniz Sancak Beylerinin de „.,: »Evet, ber.im baba!» diye cevab zorlu gcmidir.» dıyor ve «um. dıdece Kaparoz derlerdi); hespi de meddin çocuğa okuma vazma öğ ğini ve nöbetçi gemicilerin röbetÖMER SAMÎ maklar geçirmiş bir korsan. Babacan donanmaları hemen hemen öyle. veıdi Hurşud: «O, m=şaallah! Kor ' ye çekici vuruvordu Gemıler cr.a Cluç Ali'yi, kendi mesleklerinin retiyor ve geceleri «bu akrep bur lerini nasıl değijtireceğini göste Gazetemı^i gonaiTiIen t*vraK v* yazırüır'<ea gemilerin • pları çıkarıyoldaş omuzlarından aşpğıya salıver Gece, gündüz, yaz, kış ^svaflar, ne sanhğı nasıl büldün?» lar n^şredıİBin ^dılmesın iade pdîlm*!. larak ne olur, ne olmaz diye H ustası etmeğe kalkışmışlardı. Koca cudur, bunlar cevza. <»ed burçla riyordu. diği Cezayir burnuzunu ve vanına resmî ve mirî donanmanın azepk .'i, Bundan âlâsını i<rt!yemezdim (Arkasi var.) 1 tlânlaıdan mpsuliyet kabul edilmpz. ( ; Ti^rın sğzma tabva ecH'mişlerdi sarkıttığı koca kılıcmı sallandıra sal ne de Sancak Beylerinin yarı resnıî | Yalnız b r şey kaldı. O da çu enk.ziBerkendenin her tarafı, taptedilPROF NÎMBÜS'ün MACFRALAR1: landıra ve engirler görmeğe alışmış leventleri: fakat korsanlardu. Ulr.ç bör Ignaciyo de Huenka'dan bir ingözlerini, vüksek bir bakısla kala Ali çocuk yok mu. eğer korsan o&lu tikam alabilsek. T»rrıdan baska di miş olan kalyonun da su fesi'Ti'n; , j e n pçsğısı tamir ed 'd'.kten sonra keserim. Onun 1e*im:z yok. ballğın üzerinde gez^ire eezdirr n değılse bıleklerimı rü"üp gitmpkte idi. Kp^dpsimi gör için karagöz oynadım. B,bası ' kim O da oiur. o da olur, janınd^ki Liman ağına konulmv.ş ilan toplar cıkarılarak gene "emilere \oııa.''u. miiş gibi oldum Ona ?id:p selâm ver büir. ner^de sehid olmuştur? Evlâdı [ kîm? dim. Korsin olduğumu söyl?dim bizlere emanet dempktir. Kalyona, kplyonda forsalık etmiş Beni tepomden tırnaeımi kndpr bir j arkadaşlar . ln^an ı i misiniz, kardeşim E'nin? Tvrkler ve bir kaç da yaralı kor» süzdü. Sonra' «Benim'e a'.av mı edi pppclik hatıralarıle geviş getirhor • İnsan ihtivarlayınca gevee'cşiyor. san konuldu. KaHcnun Afrıkaya riedi. Sözünün burasmda Kussia'.ı Şu serendebaz ve cundabaz korsan do*ru gönderilmesi bahis konusu yomın'» dedi. Hurşud dinlevıcilprine dikkatle bak lara baçımdan geçmiş bir vakayı o'.duğu zaman Uluç Aü'nin de oraövlsyse hpni silâhsız fvm tı. Hep^i de uyumuslardı. Hurs'H Silâhsız korsan dirsiz, tırnakcız ar.la^ayım drriim. Her"' de uyudu ya se'âmet kıyısma .'önderıl ] gibi^ir. Süâhçız korsan mı olur? O ı k^ndi k'n'iire bizim Harrra. 7u\ lar. Artık onları uyandırıp uyan mesi bahıs konusu oldu Fakat çona tasımdfln geren'eri anlattım. O f\\ye ve Mulhivye hep yabana gitb i dırrnamak size ait; Von gidiyorum. cuk öylesine mütecssir olup sğledı biririk trüiHİn i<ir''p on 3v ve'erek tıler gpliba? İnsan ya>=l=^ırca hoski, « I U Afri>aya göndermekle. korNo'^etiniz hoş o'sun. D : kaHar EİılHiik Bp''iHprı o ı> k ke<^ boğ»? oluvor eal b?? diye mmldaiFromentara'nın kara kayalı li sanlar onu cellâd eline teslim e M t CUMHÜRİYET sini çıkarın verdi. Almadim. »Dur dı. Karartl'Man bir ka'' ».1p novcla bire arkadas. 'eni jdams bopz=*elinı oldu N^bet de5istirme*e gplen nS manı bir kaç gün msrrmgozun çe diycrlarmış gibi oldular. Onu gongene» dedi. Gitti. bir yatağan, iki betçilerdi. Koyula$an gecede yıldız kiç ve kalafaÜarm tokmak vuıu 5 ^ dermekten vazgeçildi. Iste o ?s man
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog