Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Ömer Seyfettin Külliyaiı Mevcudu kalmayıp yeniden basılan dört kitab: Yüksek ökçeler Bomba Dalga Asılzadeler 200 Kr. 200 » 200 » 200 » HMM AHMET HALİT KİTABEVİ İstanbul u m h ur iyet KURUCTISTJ: TOPRAK A NA Fazıl Hüsnü Dağlarcanın Anadolu realitesini şiir diliyle destanlaştıran eseri Toprak Ananm çoktanberi mevcudu yoktu. Bu eser, Varlık Yayınlan arasında 2 lira fiatla yeniden bastırılarak piyasaya çıkarılmıştır. NADt önfÖ 1 9 AC\A İZ.4U4 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstan bul Posta Kutusu tstanbul No: 248 Telefonlar: Umumİ Santral Numara*: 224298. Yazı Uleri.224299 Matbaar 224290 1959 Büiçe Encümeninde D. P. liler Türkiyede bulunan Amerikalılar 4 yılda d un de b üsına h nucum ettile r Gazeteci ve DP, li Burhan Belge, Türkiyenin seviyeli bir Ankara milletvekili Selim Soley'in bir basına malik olmadığını iddiaya kalkıştı sorusunu Adalet Bakanı cevaplandırdı Somnncuoğlu, Radyoda "Vatan Cephesi neşriyatı,, nıtı devam ettiril eceğini, buntsn bir "memleket mtselesi,, olduğunu söyledi; bir D.P. milletvekili ise buna artık son verilmesini istedi Ankara 3 (Telefonla) Bu sabah saat 10 da toplanan Bütçe Komisyonunda Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesinin müzakerelerine devam edilmiş ve bu oturum da, dünkü gibi, çok elektrikli bir hava içinde cereyan etmiştir. Bu arada Kocaeli D. P. milletvekili Cemal Tüzün U« CH.P. milletvekili Osmarı Alişiroğlu karşılıklı oiarak birbirlerine hakaretâmiz sözler sarfetmişlerdirDöviz karakçılığından sanık İlk sözü alan Van milletvekili Ezra Ventura. oğlunun idare; Ferid Melen, radyortun partizan ettiği hıısusî araba ile elleri i maksadlar için kullanıldığuıı, bu kelepçesiz oiarak Adlî Tabibvasfı ile devlet radyosu olmaktan i liğe getirildi çıktığını beyanla, D.P. organı haline gelen bir radyonum masraflaDöviı kaçakçılığı suçundan bir gün rıaın devlet bütçesinden ödenemiye önce 6 arkadaşile birlikte tevkif edieefcini, bu »ebeble Bası n Yayın len 59 ya^ındaki banker Ezra Venbütçesinden radyoyu ilgilendiren tura, dün kelepçesiz oiarak ve oğtahsisatuı çıkarılmasım v« Basın lunun surdüğü hususî arabaile Adli j Yaym Bakanı hakkında da Meclis Tabibliğe ^giderek muayene olmuştur. I Ezraııın ilk ifadesini inkâr ve Emnitahkikatı açılmasını istemiytir. Ayyet Müdürlüşünde dayak yediğini I nca bu hususun komisycn mazba] îddia etmesi üzerine mahkeme «karsrı taaın« ilâvesini de taleb etmiştir. t ile sevkedildiği bu muayenede, vüBurhan Belge basına çatıyor : cudünde dayak izi olmadtğı şeklind« i Soz alan Komisyon »özcüsü, bu rapor alnuştır. talebin mazbatada ver alamıyaeağı Ba«bakan Menderes, Park Otelde D . P. Ge$ici İl İdarc Kurulu üyeieri ; \ Bilindiği gibi Ezra Ventura, Yeşoile bir arada Arkan Sa. 5, Sü. 1 de I va SeTindîren ve Berç Semizoğlunun istegi ile 15 liradan 4 bin doların tsviçredeki bir bankaya transferini yjjrmalr&Ti sanık buMktmaktadır. Ve.ı 252 suç işlediler Ankara 3 (CumhuriyetTeleks) suçlann çeşidi de belirtilmekte Türkiyede bulunan Amerikah oir. asker ve sivil şahısların 1954 başBuna göre Amerikalılar 1 alangıcından 1958 yılı sonuna ka dam öldürme, 3 ırza geçmeğe tedar işledikleri çeşitli suçlann sa tebbüs, 1 Türklüğe hakaret. 3 yısmın 252 olduğu bugün açık mesken masuniyetini ihlâl, 2 evianmıştır. lenme vaadile iğfal. 67 tedbirsiz' Ankara milletvekili Selim Şo lik ve dikkatsizlikten yaralama leyin yazılı soru önergesine Ada 12 müessir fiil, 8 kaçakçıhk^ let Bhkanının verdiği cevabda, Arkası Sa 5. Sii 6 da Olılıı 14 Mayıs »aferinin »arhoşluğu içinde pek farkına vanlamadı idi: hski iktidar partisinin yuvarlanıp ^.uığîni gören bir takım açık g<wlcr, bir punduna getirip kazanan laıafa geçmenin yolunu aradılar ve kulayca da buld^ar. AraLannda kim ler yoktu ki? Tek parti devrinin gönüUii kahramanlarını mı istersiııiz? Devletçilik nazariyesiııiıı tarlışma kabul etmeı sevdalılannı mı? C.H.P. düserse bu millet batar, diye liar lokantasında önüne gelenc nutuk çeken öyle koyu particiler biliri» ki, 14 mayısın iizerinden iki üç ay çeçer geçmez sAme demokrat kesilivcrdiler. Bir zamanlar baskı yaptığı soylenen valiler, kaymakamlar DJ*. lıükumetine ho* görünmek için âdeta birbirlerile yanşa çıknuj gibi ıdiler. Bankerde dayak izi bulunamadı McGhee'nin Ankaradaki temasları Amerikan heyetinin Başkanı Zorlu. Millî Müdafaa Bakam ve Genelkurnıay Paşkanını ziyaret etti Ankara, 3 (CumhuriyetTeleks! Amerika Birlesik Devletlerinin esH Ankara Büyük Elçisi ve hâlen D15 Yardım Mâli Komisyon Başkanı Mc Ghee ve Amiral Radford bugün saat 9.30 da Ankaraya gelmişlerdir. McGhee Çankayada defteri mahsu. : gu imzaladıktan sonra Anıtkabre bir çelenk koymuş ve bilâhare saat 11 de Dış İşleri Bakanı Fatin Rüjtü Zorlu'ya nezaket ziyaretinde buhınJ muştur. 1 Öğledpn snnra Millî avunma Baka. nı ve Genel Kurmay B^şkanını zii yaret eden McGhee aksama Ameri. I ka Büyük ElciliSinde, Elçiliklerdeki alâkslıların katıldığı toplantıya ıştL. rak etmiştir. McGheeVıin başkanlık ettiği h e . yet, Amerikanın yardımda bulunduğu devletlerde bir seyahate çıkmıs btılunmaktac'ar. Heyet. bu a'ada Türkiyede. diger. lerine parnlel oiarak, yapılmakta i olan Amerilra arkeri yardım programtnı incelîırklcdir. Bunun yanınJ.da heyçtin kacirnsu Amerikanın s i . f "yâS ve* i"kt»ad« "ı:enel programınni diger msmlekctlerle ol»n »henfini tesbit eHpcrk el°manbrla tefkil edil» miştir. Hryctin hazırlıyac^ığı rapo* | run, AmpikrTn mi'.'t'R'rbel dış siya setini tpkip etrnek bakımmdan öne mi belirti'mektedir. mttb altına 4 I Aynı baskıyı öte Urafa yapmaya lıazırdı bunlar. Bir ijarete bakıyorlaıdı , Gordüğümüz, dogru.su jröniil aç»e bir manzara değildi, Bununla bera Arkası Sa. 5, Sür'S da i l>er, 27 yülık tak parti devrinin «a»Jiyesi bakunıodan. bir jtefaya mahtoplatıtıda Anıt sus oknak üzerç o hali olağan snymak, ona katlanmak ferekiyordo. Tek parti rejimind* Yatanda», «4gerbestçe inançUnnı »avvmar3j0tte ifoazdı. VaHlerin parti baçkaulıği yapbğı bir derirde belki de bir çok kimseler, görüle» lüsum ösarin* CHJP. y e yasümif olabilirlerdi B o nunla beraber, o nralarda D.P. nin Bir haftadır Ankarada toplanmakta olan D. P. Gcnel İdare Kurulunun hiç bir elemeye girişnıeksizin her Üskiidar sahili ile Kızkulesi arasında sur temelleri alınacak tedbirlerle meşgul olduğu bildiriliyor. Başbakan Menderes dün D.P. başvurana koUanm açmaauu bia üzeriîie kurulacak olan anıt 20 metre yüksekliğinde iyi karşüatnıyordnk İktidar aaflaGeçici İl idare Kurulunu kabul etti, gazetecilere de: «Muhabirlerin, foto olacak. Bağış kabulüne başianıyor nna Mzanlar arasmda öyleleri muhabirlerinin daima dostu olduğumu bilirsiniz» dedi vardı ki, bnnlana m mal olduğunu MilU Türk Talebe Birliği tarafın sı da düşünülmektedir. sırf ö t çıkarian nJTuna yer deği^dan açılacak bir kampanya ile Kız Atatürk Anıtı için memleket çapıntirdiklerini D.P. ileri gelenl«ri de Başbakan Adnan Menderef dün zine gitmek üzere yola çıkan Başbakulesi civarında dıkilecek Atatürk da açılacak olan millî bağış kampanAnkara. 3 (Cumhuriyet Teleks) biliyor, ege dosta söylüyor, gene de »ast 19.45 te Parkotelde D. P. geçid kan imar sahalarını dolaştıktan sonAnıtı için dün îstanbul Hilton salon ya« pa7.artesi gür.ü genc ve yaşlı Mem's':e'ijmi"'e ince'çmolerde bubile bile adamlan partiye alıyor il idare kurulu tiyelerini kabul et ra Yıldız parkına giderek Aygünle larında bir toplantı yapılmış ve ko millî 150 futbolcunun Jstenbul Hil lunsn Dünya Ba"hTîi heyeti; önülardı. mij v« bir buçuk saatlik bir göriiş beraber saat 19 a kadar dolaşmıştır. mite seçilmiştir. tonda yapacakları bir toplantıyla baş mi'zdeki gim'erde Ece, kuzey ve me yapmıştır. Bu arada Başbakanm Vilâyetten Komıte Başkanlığına seçilen Gü lıyacaktır. Millî oyuncular o gün gi'ney Anado'u sanayi böieelerinl Bu gönibnetmt rağbet yeni iktiSabahtan öğleye kadar Vilâyetteki aynldığını hsber alan D. P. il merven Evler Inş^ıat Şirketi sahibi Fa.k müsabaka hayatlarında kazandikları tetki' m? ! sarl;'e hir seyahate ç ı dara ne kazandırdı? Şüphesiz biç Başbakanlık maksmında çalışsn Ad kezindeki D. P. geçici il idare kuruİpLikçi 2 apartıman katı bağışlayarak bir htırayı kampanya komitesine tak kacaktır. Heyrt, bu bö'ee'.eıde tetbir şey! Tersfaıe, midecilerden v e nan Menderes öğleden «onra saat lu üyeieri. Menderesi beklemişlerarut kampanyasına katılmıştır. Daha dim edeceklerdir. Komite daha ?on kik'erine v c i ' e n projciprin finanse tarifasel maddeeilerdeın kurtulmakla 11.30 « kadar Parkoteldeki dairesind» PAKİSTK SKANDAL Resimde, bir çok vatandaşlar kampanyaya badir. Üyeler bir ara Başbakanın gelr» bu bağısları anıt için kıymetlen ediimese müsaid olup olmadığını in CH.P, kendi bünyecini tetnizlemiş, i»tirahat ermiştir. Saat 16.30 da Kemek üzere olduğunu zannederek dış Pariste patlak veren «Pembe Gül ğıjta bulunmak istemişlerse de komicelıvecektir. dirme yoluna gidecektir. temellerim kurvetlendirmi« oldu. Httl Aygünle beraber D. P. il merkeBalea» rezaleti sebebile hakkında | te resmen pazartesi gününden itiba Arkmn Sa. 5, Sü 7 d e Memleket aydmlannm önemli biı ren bağış kabulüne başbvacağından polis tarafından soruşturma açılan kismı 1950 d«n sonra muhalefet aafKıbrısla ilgili görüşme Fransız Millî Meclisi eski başkanı arzuları yerine getirilememiştir. lanna akın etaıeğe başladı ise, 1 saat siirdü, Zorlu bugün Andre Le Trequer görülmektedir. Atatürk Anıtı, Üsküdar sahili ile bunda bir bakuna iktidar partisinşehrimize gelerek Men74 yaşındaki politikacı, 20 sinden Kızkulesi arasında sur temelleri üce güdiilen o anlaşıhnaz ve yanlıs derese mülâki olacak ' küçük genç kızlarla kanunsuz ve zerine kurulacaktır. Granit ve tunçpolitikanuı da büyük rolü olrmışaMâksız bir şekilde düşüp kalkmak tan inşa edilecek anıt 20 metre yükAnkara 3 t CumhuriyetTeleks > tur. j suçile itham edilmekte ve hakkında sekliğinde olacak, asansörle çıkılaYunanistanın Ankara Büyük Elçisi ı»ak ve manzarası Marmara. Adalar j aoruşturma yapılmaktadır. Ilk başan yülannın heyecanı M. Pesmezoğlu bu sabah saat 9.30 da ve Boğaza hâkim bulunacaktır. İki Ankarada hastahaneye yaralı nakleden cankurtaçoktan dindi. 1954 tenberi D P. adım D\f îşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu milyon liraya inşa edilecek anıtın adım geriliyor. 1957 •efimleri bu ran, frenleri patlayınca, otobüs durağına bindirdi tarafından kabul edilmiş ve görüşdaha fazla bağış temin edildiği takgerileyişin tempocu faakkıiMİa, her i me bir saat sürmüştür. dirde 40 metre yükseklikte yapılmave 5 kişilik bir ailenin bütün ferdlerini ağır yaraladı şeye rağmen, a ı çok' bir fikir verdi. Kıbrısla ilgili bu toplantı hakkın Artık iktidar partisine kendiliğinda açıklama yapılmamıştır. Ankara 3 (CumhuriyetTeleks^ eöilen bir bsska cankurtaranla has» Diğer taraftan Kıbrıs meselesinin den kaUlacaklaiiB sayısı iyideo iyiŞehrimiz Işçi Sigortaları hastanesi. taneye nakledilmişlerdir. halli için Türkiye . Ingiltere ve Yu ye azaldı. Şimdi belki, ne olur, ne nin bir anbulansı Altmdağdan hasnanistan arasında Başbakanlar seviŞoför İlyas Birer hakkmda takt. olmaz, karşı tarafa bir namus yaîstanbul Belediye Encümeni tara rinci mevki 250, ikinci mevki 150 ku vesinde yapılacak toplantının yeri: taneye yaralı getirirken birden fren tırınuna kalkışmak isteyen açık bata geçilmiştir. Sosyeteye mensub bazı isimfmdan lehrimizdeki yazhk ve kıs. ruştur. leri patlamı; ve Telsizler durağında Peyid edilmiyen bir habere göre İs. gözler bulunabilir. Bir gün gelip de lık rinemaların yeni târifeleri tasYaralıların isimleri junlardır: YaKışkk sinemalarda tatbik edilecek ıriçrenin Zürih şehridir. otobüs beklemekte olan beş kişilik Başbakan lerin de karıstığı dayak hâdi«ben muhalefette iken parti ye ya dlk edilmiştir. Kıjlık ve yazlık sine olan yeni târifeler sınıflarına göre bir ailenin bütün ferdlerini ağır su şar Şaşmaz, Cemite Şaşmaz, Kemal Menderes muhtermelen 6 şubatta b e . »esi bugiin Adliyeye intikal ıılmıştım:» diyebilmek yok mu?mı ücretlerinç yeni tâıifeye göre or şöyledir: rette yaralamıştır. Yaralılar temin Şaşmaz ve Kâzım Şaşmaz. raberinde Fatin Rüştü Zorîu olduğu ediyor Anahtar bir sozdür bu. Kurt poli talama yüzde 50.70 zam yapılmıştır. I A sınıf sinemalarda 8 kişilik halde uçatla İsviçıeye gidecektir. tikacılar bu anahtar sözle bir çok Buna göre lüks smıf sinemalarda lica 1500,4 kişilik 1000, koltuk ve Piliç Osman namile anılan OsZorlu yarın uçakia İstanbula gide kulüb kapıların açılacağını bilirler. Onun « kişilik loca 1800, 5 kişilik 1500, 4 balkon 250. birinci 150, ikinci mevki rek Başbakan Adnan Menderese mü man Aytuğa aid «Şahane» Arkası Sa. 3, Sü. 6 da lâki olacaktır. basılmadan evvel, kulübde cereyan için havayı koklayıp vaktinde dav kişilik 1200, koltuk ve balkon 300. bi Dün güpegündüz şehrin eden bir hâdise, bugün adlî makam göbeğinde bir çuvalcı bıçak raıımaya önem verirler. lara intikal edecektir. tehdidi altında soyuldu Bu Jfibi kuşkulu zamanlar D.PKulüb kapanmadan bir kaç gün için bir derlenip, toparlanma, bir Bu şehrin göbeğinde güpegündüz evvel şehrimizin tanuımış simalakendine çeki diizen verme, bir ; rından Cavid Özdemde, Fatma Ta yeni bir bıçakla »oygun hâdisesi geçmişten ders alma fırsatı olmalı tarl »rasında bir münakaşa olmuj daha olmu^, bir çuvalcı meçhul bir değil midir. Hazır önünde seçimlere vt bu münakaşa sırasında Cavid, şahsm bıçakh tecavüzüne maruz kadar ü<; yıl varken bünyeni tart ' Fatma Tatarîye bir tokat atmı? kaldıktan sonra soyulmuştur. saıı, eski vaadlerini gerçekleştirme tır. Hâdiseye şahid olan Mahmud Hâdise. dün öğle üzeri henV. nüyollarıııı arasan. sana kim candan, Kefeli isminde bir tüccar derhal a viyeti açıklanmıyaiî ve polis tara ! kim maldan bağlı anlamaya çahş Arkası Sa. 5. Sii, 5 te • Arkası Sa. 5. Sü, 5 te san. 1946 rahunu diirtüklesen olmaz mı? Hayır. bunlar yapılmıyor. Bunun yerine parti kayıd defterleri yeni adlarln doldurulntak isteniyor. Radyoya bakaısanız, l!)50 de bile eşine rastlanmıyan şiddetli bir akın D.P. saflarını her çün kabartmaktadır. Diin ay içinde yarım nıilyon insanın Vatan Ccphesine katıldığnu öğveniyoruz. Bu gidişle önümiizde75 talebeyi temsilen bir heyet tarafından Cumhurki seçimlere kadar yurdumuzda bir başkanına, Meclis B a ş k a m n a v e Adliye Bakanma tek muhalif kalmıyacak, bu yüzden belki de seçinilere liizum göriilmibirer telgraf çekildi V e karara itiraz edildi yecektir. Hızlı akımı bir an önce sonuna getirmek için iktisadi devÜsküdar faciasında çocuklarını kay « Teknik durumunun kifayetsizli. let teşekküllerine E enel e eler vayınbeden babalardan 75 felâketzedeyi ği sebebile tzmit Körfezinin fırtınasıŞehrimizdeki Emniyet tertibatı bakımından noksan okullarm tesbitilandığını, oralarda çalısan memur temsilen bir heyet tarafından Cum i na mukavemet edemiyerek batan ne devam edilmektedir. Millî Eğitim ve Nafıa Müdürlüğü uzmanla»e işçilerin D P. v e yazılmaya çaİstanbul, dün gene yağmurlu ve soğuk bir gün hurbaşkanına, B.M.M. ' Başkanına, • köhne Üsküdar vp.purur.da yolculu. Arkası Sa. 3. Sü. 5 Uı rından müteşekkil heyet dün de bununla ilgili olaıak Fatih bölgesi okullarmt gezmiştir. Fotoğrafta, heBaşbakana, Adliye Bakanına bir tel ı ğa mecbur kaldıkları için hayatları geçirmiştir. Yukarıd;ıki resimde, Beyoğiunda yaşyetin iki gün evvel ziyaret ettiği v t muhtemel bir çökme tehlikesine karşı tahliyesine lüzum gördüğü Begraf çekilniştir. Bu telgrafta şöyle i nı kaybeden mektebli yavıularımızın mur altında itobüs bekliyen İstanbullular göriilmektedir. (Yurdda NADtR NADt hek ilkoknlu görülüyor. hava durumu üe iİEİli haberimiz 5 inci sahifededir D. Parti%j[ I^vvetlendirici tedbirler araştırılıyor Âtatürk Anıtı için dün bir toplantı yapıldı Bünya Bankası heyeli yıırdda geziye çıkıycr ı Zorlu, dün Yunan Elçisi ile goruştu Sinema biletlerine yüzde 5070 zam oldu Bir canhurtaran 5 kişiyi ağtr yaraladt Belediye EiKümeni, hazırlanan yeni tarîfeleri dün tasdik etti Sahane Kliibte çıkan hâdise Şehirde yeni bir soygun vak'ası oldu Üsküdar faciasında çocuklarını kaybeden babaların müracaatleri Tahliye Edilecek YASMUR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog