Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

KAHADA HERGUN SERVlS iin«>ri n l 5a»ı UnCU yil aayi u m h u r i yet 19403 U.IUJ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 2 24298. Yazı tşleri. 224299 Matbaa 224290 C|, 7 Sübat 1 9 5 9 v YARBUKU Güzel şiirlerile ve köy üzerine iki kitabi ile tanınmış olan genç yazar Talip Apaydımn Sarı Traktör'den daha canlı ve giiçlü olan son romanı «Yarbükü», Varlık yayınevi tarafından 2 lira fiatla yayınlanmıştır. Başbakan Menderes bu BasınYayın bütçesi dün hafta Avrupaya gidiyor sert tartışmalara yol açtı İlgîHler, Kıbrıs için iiclü konferansın Karşılıklı ağır isnadlarda bulunan Mükerrem Sarol ;le iki İsviçrede toplanacağını, Menderesin de buna katılacağım sftyluyorlar GHP. li birer celse için komisyondan fçıkaııldılar Dîîn şehrimize gelen Başbakan Menderes, Yeşilköy E. Soysal (C.H.P.) "ispat hakkını kaldırdınız. Çünkü korkuyorsuıtuz,, dedi ve bu sözle'hava alanmda McGhee ile görüştü. Zorlu da evvelce Menderes tarafından ifede edilmiş olduğunu belirtti, gece oturutnunda Amerika Büyük Elrisini kabul etti Mcskovaya yolianan mesaj! j Moskova Radyosu. Rus Koınünist Partisinin 21. kongresinde «Türkiye Komünist Partisi» nden gelen selâm mesajının okunduğunu ileri sürdü Movkov» radyosu bugünktt türkçe yayınlarında, halen Moskovada yapılmakta olan Sovyet Komünist Partisinin 21 inci genel kongresind» «Türkiye Komünist Partisi» nden gelen bir selâm mesajının okunduğunu iddia etmiştir. Ancak Moskova radyosu selâm mesajının mııhtevasım ve nereden geldiğini tasrih etmemiştir. Dün Ar.karadan uçakla şeh .Başbakan şubatın ikinci haftasınrimize gelmiş olan Başbakan Ad da İsviçreye gijecek ve orada nan Menderesin bu hafta içinde Kıbrısla alâkalı bir konferansa Avrupaya gideceği öğrenilmiştir katılacaktır. Yunanistandan gelen Fakat «Sec» uçağı ile yola çıka menfî haberlere rağmen ilgililer cak Başbakanın nereye gi'eceği ; Kıbns icin TürkYunanİn?iliz kat'î olarak bilinmemektedir. , üçlü konferarısımn yapılacağına Bazı haberlere göre Menderes j inanmaktir'ırlar. Hattâ konferan, Parise gidecek ve orada iktissrii 1 sın Cenevrede toplanması husuve mali görüşmeler yapacnktır. : sundq karara varıldığını dahi Fakat ilsililerin de tekzib et söylemektedirler. •| medikleri diğer bir habıre göre. j4rf.n.sf Sa .î. Sii 4 te . Mükerrem Sarol, îspat hakkııtın verilmesine taraftar olduğımvi açıkladı Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) Başlangıç tarihi 17 Aralık olan Bütçe Müzakerelerinin en alâka çekici olanı bugünkü müzakereler olmuştur. Bütçe Komisyonunun orta boydaki salonu ivice dolmuştu Hattâ bu yüzden öğleden sonra Meclis Umumî Heyetinde ekseriyet kalmam;s ve oturum dağılmıştı. 45 gündür gö'rülmeyen bu derece Arkası Sa. 5 , Sii. l d e Ostnaii Alişiroğlu Dün Bütçe Komisyonundan çıkanlan millet vekllleri Hüsrev Polat Mükerrem Sarol Gazetecilerin, federal mahkemeler ve Kongreye bağlı komiteler önünde dahi haberlerinin menşeini açıklamanıalan isteniyor Washington 2. <AP> Dün bir beyanatu bulunan New York Serva. törlerinden Kerneth Keating Ameri kan gâzetccilerile ilgili bir kanun teklifini yakında kongreye verece^ ni bildirmiştir. Senatör Keating bu teklifinrie gazetecilerin Ferieral Mah kemelerde ve kongreye bağlı koınit» ler önünde haberlerinin menşeini »çıklamaktan masun tutulmalarmı i» tiyecektir. Senatör, ancak milli men faaÜerFe ilgili meselelerde gazeteci. lere haberlerinin menşeini açıklamak mecburiyetinin yüklenmesine taraf. tar olduğur.u ilâve etmiştir. Senatör Keating. Marie Torre vakası etıafında televizyonda y»ptığı bir konuşmada bu tasarısını açıklamış. tır. Hatırlarria olduğu fibi, «Kew York Hersld Tribuneun yazarların. dan Marie Tnrre, gecenlerde bir habeıinin menşeini açıklamayı Federal Mahkeme önünHe reddpttiği için 10 gün hapse mahkum edilmisti. Amerikada basınla ilgili biıjeklif D. P. Büyük Kongresi hazırlıkları Ankan I (Cumhurly«tTel«>9> D. P. fenel idart kurulu bugün saat 10.30 13,30 arasında toplanmıs v» gündemindeki konuları mfizakere etmistir. Kurul yann da «7111 saatler içinde toplantıy» çağırılmiftır. Bir haftadır devam eden toplanölarda kongreler üzerinde durulduğu »öylenmektedir. Bu arsda D. P. böyük kongresinh» hazırlıklarınm da yapıldığı, yaı aylarında büyük kongrenin toplanaeağı ifade edilmektedir. Yurdda particilik kav^aları Dövis Kaçakçılan nahkeme humruiHİa B.N« Meclisinde dün ekseriyet bulunamads Gündemde mevcud 23 kanun tasarısı ve teklifinden yalnız biri görüşülebildı, fakat o da neticeye bağlanamach Döviz kaçakçılığ; Polatkanın sanıklarından 7 si Güleğe 2 noi cevabı dün tevkif edildi Sanıklar, evvelce iiiraf eitikleri suçlarını hâkim önünde inkâr yoluna gitliler a Sanısıınun bir köyiuıdp = §, nıuhtar seçimi yapılırken g İ sandık başında kav^a § Ankara, 2 (CumhuriyetTeleks) S«çim'.eri mütsakıp, gündemin | çıktı, Tıirgudhıda da C. | Bugün, İbrahim Kirazoğlunun birinci msddesinde ver alan umu| H. P. liler ile D. P. liler | başkanlığında toplanan B.M.M. nin mi hayata müessir âfetler dolayış dövüştüler 1 Sayıştayda münhal buluna n Daire sile ahnac^k tedbirler ve yapılacak Samsun, 2 (Teiefonla) Samsuna bağlı Encis köyünde dün yapılan muhtar seçimlerinde köylüler arasında kavga çıkmış, sopalarla ve taşlarla birbirlerine giren taraftarlar sandık başını bir arbede meydanına çevirmişlerdir. Bu sırada seçim mahallinde bulunan D.P. ilçe başkanı Muzaffer Uzarın da başına havada ucan bir baston çarpmış tır. Hâdiseye jandarma kuvvetleri müdahale ederek kavgacılan ayırmıştır. Bu vazivetten korkan sandık başkanı seçimi durdurarak sandığı kapamış ve Samsuna gelmiştir. Cumhuriyet Savcılığı işe el koyarak seçim emniyetinj ihlâlden suçlu olarak 16 kişinin ifadesini almış ve mhkemeve sevketmiştir. Turgutludaki kavga Turgutlu. 2 (Telefonla1 Turgut luya bağlı Ahmetli nahiyesinde par Başkanhğma üçüncü defa spçim yardımlara dair teklifin müzakereyapıldı ve 142 oyla Ragıp Ögelin sine d"var olundu. Gp<"^n '"tu'um Arkası Sa. 5, Sü. 7 de seeildiği anlaşıldı. «Kaçakcıların yakalanmış olmasından dolayı hiikumet tebrik ve teşekküre lâyıktir» Bursa Bandırma yolunda bir otobiis 3 takla atiı Bursa, 2 (Telefonla) Bugün Bursa Bandîrma yolu üzerinde 12 kişinin yaralanmasile neticelenen bir trafik kazası olmuştur. Saat 14 de Bursadan hareket eden şoför Neeaii Yetişen idanesindekl îstanbul plâkalı otobüs, Karacabey civarında fazla sürat yüzünden üç taklak atarak devrilmiş ve tamamen parçalanmıştır. Yolculardan üçü ağır olmak üzere oniki kişi yaralanrmştır. Ağır Yaralılar Bursa Devlet Hastane sine. diğerleri Karacabey hastanesine yatuılmıştır. Yaralılardan Nasuh Altmın sıhhi durumu tehlikelidir. Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) Maliye Bakanı Hasa n Polatkan, Şehrimizin tanınmış dört Borsa , nalı ile bildirmiştik. İlk kovuştur Ha!k Partisi Genel Sekreteri Kaacentasmın memleket dışına mil ma bittiğinden sanıklar dün I. As =ım Güleğin basın toplantısında yonlarca lira kaçırrmakta olduğu ve liye Ceza mahkemesinde sorguya y'Urt dışına kaçirılan parilar hak•on defa hazırlanan bir tertible bu çekilmişlerdir. 5 saat 10 dakika sü cında söylemiş olduğu sözlere ceacentelerle ilgili 10 kişinin yaka ren yargılama sonunda samklardan vaben aşağıdaki bevanatta bulunlandığını, Emniyet Müdürlüğü ka 1 Arkaın Sa. 5, Sü. 6 da muştur : '•CH.P. Genel Sekrettri Kasım GülegiB> meydana çıkarılan mühim bir döviz kaçakçıhğını vesile ittihiz ederek, gecenlerde sarfettiği yersiz, mesnetsz ve mübalâgah söziere icab eden cevapları vermiş ve kendisinden, takip işlerimizde faydası oiur ümidile, Avrupa dönüşü nakletmi| olduğu yüz milyonun çok üstündeKandıra kazasına bağlı üç köyün lstanbula baki kaçak döviz rivayetleri hakkında vazifelileri biraz aydınlatmasınl ğlanacağından dolayı infial duyduklarına veya drica etmiştim. Kocaeli Genel Meclis üyelerinden hiç bir üye uymadıklarına dair hiç bir gazeteci ile görüşme yapmamışlardır. Diin Antalyada denize girenler oldu Antalya, 2 (Telefonla) Haflf şimal rüzgârı esmesine rağmen suhunet bugün 16 santigrada kadar yükselmiş ve parlak bir güneş şehri ıhklastırmiştır. Bu prada bazı eencler denize girmişlerdir. Gazetenizin 24/Ocak/1959 tarihli nüshasuım birinci sahifesinde <İzmitteki infialin gerisinde ne var17 > başlığı altuıda intişar eyliyen yazı. da (görüşülen genel meclis üyelerinden bir kısmının Kandıra kazasına bağlı üç köyün İstanbula bağlanacağmdan dolayı infial duymadıklarını ve mahalli gazetelerde bu yolda ya. pılan neşriyatı biıaz mübalâgah bulduklarını) ifade eylemiş olduklaıına dair verilen haber tamamen asılsu Arkası Sa. 5. Sü, 5 te olup hiç bir üyenin hiç bir gazeteci ile bu şekilde görüşmemiş bulun. duguna ve bu itibarla bu haberin tekzibine Genel Meclisin 24/1/1959 tarihli oturumunda ittifakla karar verilmiştir. Işbu tekzibin Basın Kanunu gereDün akşam üzeri Üsküdar vapur ğince gazetenizde neşrini saygılarımia rica ederim. 26/1/1959 | iskelesi üzerinde hafif atlatılan bir Kocaeli Umumi Meclis Reisi ' kaza olmuştur. Şehir Hatlarına aid Suhulet vaVali puru Üsküdar iskelesinden kalkarEkmel Çetiner ken, iskeleye yanaşmak isteyen Tar mevin vapuru ile çarpışmıştır. Çar şma neticesinde iki vapurun da mları kırılmış ve içindeki yolcur büyük bir heyecan geçirmişlerdir. Vapurlar müteakıben seyirlerine levam etmişlerdir. İnsanca bir za:at yoktur. Kasım Gülek bu dâvetime, yine bir basın toplantısı ile mukabele etti. Cevap diye tavsif etmeğe dili üsküdar iskelesinde dün iki vapur çarpıştı Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) Adalet B^kanliğmca 35150 lira as!î maeşlı hâkirüerden 71'i başka yçrlere nakledümis'er ve bu huSTKtski kararname bugün neşredilmi?tir. Denizcılik Bankasının memrır maaşlarına yapaBu arada. Trabzon Aeır Ceza Mahkemesi Baş'ifn! rbrahim Avni cağı zamdan mütevejlid 15 milyonluk açığı, Akkoyunlu C^nkırı. C=rkırı Ağır bilet fiatlarına c'o2040 arası yapacağı zamla Ceza Mahkemesi B=çkarı Ank=ıra, Isparta Hukuk Hâkimi Mehm't Hakapatacağı söyleniyor, taksi ve dolmuş sahibleri yati Şener Iğdır. Kayseri e«'~ Su'h Hâkimi Orhan Ada Kayseri. Kemal tekrar zam istiyorlar pasa Hukuk Hâkimi Mıı?tafa K>Devlet dairelerinde çalışan m« dır. Hususî şçhir otobüsü ve taksi m^l Süner Denizli, Şebinkarahisar murlara yapılacak olan yüzde yüz çahştıranlarm teklifleri Riyaset ta Hâkimi Burdur. Bandırma C. Savı z a m m a m u v a z i o l a r ak, Denizcılik raftndan i r c / ımekte olup önümüz cısı Mehm"t C«vat TTlugöl Mudan Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bankasının da Mart ayından iriba Arkası Sa. 5. .Sii. 4 te yava n^.kiedilrr ren memurlarına yapacağı zammın, yüzde 25 nispetinde olacağı söylenmektedir. Bu yüzde 25 zam Denizci lik Bankasına yıida 15 milyon liraya mal olacaktır. Bütçedeki bu açığın kapatılabilmesi için vapur biletlerine yüzde 20 ile 40 arasmda bir zam yapılması düşünülmektedir. Denizcilik Bankası 1958 senesind* cüz'î bir miktar kâr etmesine rağmen, memurlanna yapacağı lamdan doğacak açığı, bilet fiatlanna yapacağı zamdan bajka bir şeyle kapatabilmek imkânma sahip bulunmamaktadır. Vapur biletlerine yeniden zam mı ? Jl hâkim nahledildi Şehrimizde dün de bir sinema kapatıldı Beyoğlunun dört büyük sinemasma da ihtar verildi; iki ilkokulun da tahliye edilmesi isteniyor Taksi ve dolmuş sahipleri yeniden zam istiyorlar İE.T.T. zamlarmdan sonra husu•1 otobüs, dolmuş ve taksi sahipleri de tarifelerine % 100125 zam yapılması konusunda Belediye Başkanlığına müracaatta bulunmuşlar Belediye Şube müdürlükleri ile Fen ve İmar Müdürlükleri ekipleri şehrimizde tehlikeli durum arzeden sinema ve binaları tesbit etmek üzere faaliyetlerin» devam etmektedirler. Beyoğîu Belediye şube müdürlüğü tarafından Tophanedeki Karabeş sinemasında yapılan teikikler peticesinde. tesisat bakımından binamn mahzurlu ve tehlikeli bir dıımm ^r Arkast Sa 5 Sü. 3 te I ? Cankartaran istasyonu civarında bir telin kopması neticesi elektrikli banliyö trenleri 2 saat müddetle ça lışamamıştır. Yukarıdaki resımde, Sirkeci istasyonunda bekleyen halk görülmektedir. 2 Saat Beklediler Ankara ve İstanbulda tintmalar Belediye Fen heyetlerince yeniden gözden geçiriliyor. İnşalart balcımındfln herhangi bir mahzuru göriilenlerle tehlikeli addedilenler ve çıktş kapıları kifayetsiz olanlar kapatıhyor. Yerinde bir diişünce. Pilot Faik ile arkadaş" Mahmut kaçış sebeblerini makul bir tedbir ama bunun tatbifcı için Küçükyah faciasvnın vuaçıklayamadılar, sadece Yunanistana kaçmak kuu mu beklenmeliydi? Bu, bir! ikinci ve daha miihim nokta da . ^ istediklerini söylediler şu: Bıtgün kapatılan sinerruıUıra dün açtlma müsaadesi verertler Hürküşa aid «Per. uçağı ile Bul. gerek Emniyet Müdürlüğünde ve ge aym Fen heyetleri değil miydi? ;aristar>'â kaçarken Şarköy civarın rekse Mahkemede kısa ve tatminkâr Biz bugün bu mali cevablandtrda bir tarlaya mecburi iniş' yaffan olmayan ifadeler vermişlerdir. Kaçmaz ve bunu önleyecek tedbirleri pilot Faik Kosovayla arkadaşı Mah tıkîarını saklamayan her iki sanık almazsak daha çooofe Küçükyah fa' açıklıyamamışlar cialan görürüz. mut Karca. dün 2. Sulh Ceza M?h. kaçış sebeblerini "Per,, uçağını kacıranlar dün tevkif edildiler Kapatılsınlar amma nasıl açilmışlardı? kemesinde yapılan sorgularından son dır. Ayrıca kaçış yönlerini de Yu. Arkan Sa. S, Sü. 4 te ra tevkif edilmişlerdir. Sanıklar J HULA HOOP YARIŞMASI Memleketimizde ilk defü bu gec=, bir Hula Hoop yarışması yapüacaktır. Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan yarışmaya 5 ilâ 16 yaş arasında 16 yarışmacı katılmakta«Iır. Ancak bu sayının bu gece daha da aıtacağı söylenmektedir. Yukarıdaki resimde dün Spor ve Seıgi Sarayında bir gosteri yapan yariîmacılar görülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog