Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

İHTİRAS ENGİNLERİ Yazan: F. W. KENYON Çevıren. V. GÜLTcKIN Üeretsb kataloğumuzu isteyiniz. Lady Hamiltonla Amiral Nelson'un ıstırap içinde geç«n a;k maceralannın unutulmaz hikâyesi! Sonuna kadar heyecanla okuyacağınız nadir r'omanlardan biri: Lüksciltli. YENİÇIKTI 11 L. V A V I N E V İ O ^ V E N u m h u r i yet K U R U C U S U T Y U T s r u S NADİ Tasarruflarınızın bir kısmını da DOĞUBANK'a yatırmayı lutfen ihmal etmeyinlz. Talihinizin daha açık, isabet ihti malinin daha fazla olduğunu eörmekte gecikmiyeceksiniz Cagaloglu, Narlıbahçe S. 11 ISTANBUL ÜnCti fll 1 9 4.9 R l£.t£O Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numara«: 2 24298, Yazı 15leri. 22429». Matbaa: 224290 ci 2 8 90ĞUBANK Meclis, Maaş Zamlarını Kabul Etti I!k kademedeki memur maaşının Bak anı Mec liste 400 Iiradan baslaıtıası için çışh yapılan bir teklîf reddediM kid ere uğr adı sert yeni M : g illetvekilleri, polis tarafından edilmekte olduklarını söylediler ~• cevap veren Samxk Gedik, Meclisteki bazı hâdlseter muhale^eti tenkid ederken Zile, Zile, (CumhuriyetTelek«) j bağ,ranlar oldu Ankara 27 diye Bu gece İmar Bakanhğının bütçe müzakereleri tamamlandıktan sonra, İç İşleri Bakanhqı bütçesi nin pöriisii'mesine geçıldi. C.H.P. Grupu adına konuşan Avni Doğan, fazla itirazla karşı'.anmıyan sert tenkidlerde bulundu. Avni Dcğan, idarî me%T!U=i'in dsğmık, olduğunu. idarî konu ürerinde birbirine aykırı hükümler, tüi.ük'er, talimatnameler mev?ud hulumluğunu. cemiyetin şahsî bpkları ile ilgili nüfus kayıdlarının tıerişan bir halde oldufcunu, mahaüî idarelerin mubtar müesseseler ha'ine fietıril mediğini, yüzlerce kaymakamhk ve bucak müdürlüğünün nç^k lu'.tm duğunu, seçmen kütüklenndcki aksaklıkların Mecüste de teyid edii dİRİni, muhtar seçimleri peri bırr kıldıgı balde bu bozuk kiiUikfre dayanılarak muhtar seçimlerine devam edildŞirıi ve nihSvnt r.sbıtaııın ljlanı gerektigini soyledikten soh ra |öy!p devam etti: « ^ Usti'nde durularak önpmli bir nokta ds şudur ki, yersiz sid(*et usullerine müraraat eH^n e'fmanla A.r'knti Sa 5 Sn 6 cla ]' Muhalefet, bu kanunun dahi istettüen neticeyi ~ vermiyeceğim, hayat pahahl.ğ, ö»!enmedikce memurlann ^nkidlere iktisadî guçlükler içinde k«vranacag.m belirtti dolaytsiyle Dün kabul edilen tasarılar Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) Memur, emekli, dul ve yetim aylıkiarı ile malullerin aylıklarına, | ordu, emniyet ve gümrük muhafa i za mensublarının tayın bedellerine ve çeşidli kanunlarla verilmekte olan temsil ödeneklerine bir marttan itibaren yapılacak zamlarla :lg:li tasarılar bugün Mecliste kanunlaş j mıştır. ! Evvelce esaslarını bildirdiğimiz bu tasarılardan memtfrtâri» iîgtti olan, memur aylıklarının brüt tutarlarına yüzde yfir a m m ı hedef tutnıaktadır. Bilindiği fjibi yılda veri len beş maaş nisbetindeki tahsisatlar kesilecek, bu suretle memurlar Elâzıg 27 (Telpfonla» Tunceli vi bugüne kadar, bir ayda eline eeçen lâyeti köylerinde çığ tehlikesi baş net paranın ortalama yüzde otuz göstermiştir. Nszımiye kazasma bağ fazlasını alacaklardır. Memur ay lı Hakis köyüne yuvtrhiîan korkunç lıWarından kesilen yüzde heş e çığlar 3 evi yerle bir etmiştir. B\ı nıekli keseneği yüzde altıya çıkar üç evde bulunan yedi nüfuslu Hüseyin Çatıcı, beş nüfuslu Mehmed tı.'mıştır. Kanunun yeni özelliklerinden bi Kaymak ve iki nüfuslıı H>dır Doğru On ri, aıtık aslî maaş oıbirinin madde sileleri maalesef ölmüşlerdir. ve cetvel'erden çıkarılmnsıdır. Me dört kişinin ölümü üzerine çığ tehmur aylıgının brüt tutan ile k'.y likesine mâruz köylerde tedbirler almmaya baslanmıştır. metlendirilecektir. Kara saplanan yolcu trmlerine Ennkalar ve iktisadî deviet te yiyecek atıldı şekküllrri memurUrının ayl'Harl Diyarbakır, 27 <Telefonla> İlideviet memuru baremine tâbi tutul miz çevresine yaâan kesif kardpn muştur. Ancak memurlara a7?mî transit yollarını temblemek imkânı Arkası Sa 5. Sü. 5 te henüz bulunamamıştır. MalatyaJr.n Ankara 27 (CumhuriyetTeleksl Büyük Millet Meclisinin bu sabahki oturumunda m»nv.:r mapşlaıina ram yapılmasına dair kanun tasansı ile emekli. dul ve yetim maaşlarının arttırılmasını « ınMin eden kanun tasarı=mın müzakeresi yapıldı. Saat 10 da Erozanın bajkanlığında açılan oturumda ck'ieriyet olmadıjh için Ba?kan. yarım saat sonra toplanılmak ii^ere oturu. mu tatil e«i. Saat 10.30 di baş'.an^n oturumda Malive Bakanı Ha?an Po latkanın verdiği bir önerge kabul edilerek 1 çeşidli memur maaşlarile, emekli. dul ve yetim aylıklarır.a1 zam yapılmasını temin eden T. C, Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesiı hakkındaki kanuni tasarısının tak( dimen ve müstaceliyetle görüşülmesi kararlaştı. Memur maaşlarına zam yapjlmal sına dair tasarmın tümü üzerinJe, Arkası Sa 5 Sii I de (Ecved Güresin yazıyor) Meclis notları Tuncelide çığ alîında kalan 14 köylti Diyarbakır dvarında lıârîarâ yolcuSanna dün havadan ekmek alıHı hareket eden kar makineleri Diyarbakıra 78 kilometre mesafede bulunan Mağden istasyonuna kadar gelmiş ise He kar yağ'.şmın tckıar başlaması üzerine yol açma i tekrar durmuştur. Mağden istasyonunun batısında bu lujıan trenler yollanna devam imkâ nını sağlanuşlarsa da Diyarbakır ci hetindekiler hâlen karlara saplanmış durumlarını muhafaza etmekte dirlfr. Bunlara yol açmak için gön derilen askerlerle dolu iki tren de karlara saplanmış bulunıraktadır. Bugün Muş ile Gcnç arasında ka ra saplsnmış yolcu trenine ÜçOncü Hava Kuvvetlorine mcnsub C47 uçaklarüe 1.300 metre yükseklikten çuvallara doldurulmuş ekmek atılmışf ır. Diyarbakır ile Mağden arasmdaki tren yolcularma da uçakla havadan yiyecek yardımı yapılmıştır. Sekizinci Hava Ü.=sü birliklerinin çalışmaları neticesir.de Diyarbakır bava alanını kaplayan kar tabakalarmın bir kı.<;mı tPmiz'enmiştir. Beş günden beri ilk d»fa THA yolcu uça gı bu akşam üstü Diyarbakıra gelmiştir. Kar ve soğuk yüzünden ilimizde iki kisi donarak ölnüştür. Alanyada büyük zarar var Antalya. 27 'Telrfonla) Alanya Uçesinde don, takriben 1.5 milyon liralık muz nteyvesini zarara uâratmışt:r. Diğer taraftan salı günü esen karayel, Alanyada bütün narenciye ağaçlarımn meyvelerini dökmüştür. Zarar 500 bin lira tabmin edilmfktedir. Kıbrısta umumi af cîün gece ilân edildi lideri Yunan albayı Grivassn tivkif edilmiyeceğini biidirilîyor Lefko^e 27 ıR.) Bu gece Kıb anın mahiyetini İngiliz idarecilerine rışta siyasi mahkumlar için bir af izah edecektir. Lennox Boyd pazar çıksnlmıştır. Hapishanelerde bulunan gunii Londraya dönesektir. bütün siyasî mahkumlar derhal seıLennox Boyd'un şerefine verilm^k b.t bırakılacakfır. üzere yann akşam Lefkoşede bir Bu af kararı çıkarılırken ele g»ç resmi kabul tertib edilmiştir. Bu nıjmiş bulunan EOKA lideri Yunan resmi kabule Türk ve Rum cemaatAlbayı Grivas da artık tevkif edilmi lerinin üeri gelenleri de davet ediljecckîir. Yalnız. siyaâ suçlar dışmda miştir. Bu suretle Adada ilk defa In. haklarında takibat bulunan şahıslar gilit, Türk ve Rum liderleri bir •Türkiye veya Yunanistana gidebile raya gelmiş olacaklardır. cekler ve ancak Kıbrıs Cumhuriyeti Üniversitelilerin göriişü Adada kurulduktan sonra dönebiletstanbul Teknik Üniversitesi Talecpklcrdir. D!ğer taraftan İngiliz Müstemleke be Birliği Başkanı Attilâ Yalçın. dün Üniversitesi Talebe Birliği lcr Bakanı Lennox Boyd yann Lef Ankar» Ü k • ? gelecek ve Londra anlaşma Arkası Sa «Samsun» 12 yolcu ve mühim mikfarda kasak mal getirdi! İzmir 27 (Telefonla) Batı Akdeniz seferinden bugün Umanımıza dönen «Samsun» vapurunda gümrük memurları tarafından yapılan arama sonunda mühim miktarda kaçak •jolmakalem ele geçirilmistir. Gernide \? yolcu bulunuyordu. Ankara 27 (CumhuriyetTVlkî ' Bu seneki bütçe müzakerelerinin Hmumi havasında hâkim olan beZjÇ.n. lik ve onunla paralel sinirlilik naUni sezmemek mfimkün dfğil. İktidardada da, muhaUfette de kendi sayıları nisbetinde bu bezginlık ve sinirlilik astır basmaktadır. Meseli iktidar partisi mılletveklleraiin ekwiyeti sadece muhalefet hatiblerini değil. kerdi sÖ7cüle<:ni hattâ Bfkanları bıle p»k din'emrk İ5temiyorlar. Aynı ç«k'We muhalef*t mületvekilkri meselâ 1357 s ^ :T>r lerinden evvrlki gibi. mii7=ker^bri takib bakımından pek arzulu deiillerdir. Sinirlilik haline gellinc». bir tak'.i» lüzumsıız ve t=ı?k'n harpketlri ; = T mak için. her iki tarsfta da ârîeta fırsat bekleyen milletvekılleri var. dır. Bir kısım milletvekillerinin 5Öl"e söylene bayatlamiş ve unıumi efkarda hiç bir te.=iri kalmamış lâflarma büyük ehemmiyet atfedip. Bürüitü, kavga çıkarmak, baska tii'lü İ7»h edilemez. Belli ki. bazı hatibl'r s=>• rm dece karşı tarafı tahrik etmek. ?ürültüyü çıkarmak. böylece isimleri. Başbakanıa dün Yıldız Farkınd» çekilen resmi (Sağıncla Kllıeııı Mauteres, sulunda tia Belediye Keisi nin gazetelere geçm''ini ?a?l?n^'î Kemal Aygün ıçörülüyor) taktiâini se\Tnektedirler. Ve ge^s Türk tiH'iniinün sağlısfa, bar.ı rrilletvekillprimiz. pazu ku\v»ti diğer memîeketler tütügösterisinin, veya scz hürTİyetini seniinden daha az 7.3rsrh razad kullanmanm kiirrü^" iki kelime söylemekten çok daha kolay olduğu tesbit edildi olduğu kanısındadırlar. Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) *** Türk tütününün sağhğa, diğer mem Bu bezginlik ve aynı zamanda »ileketler tütününden daha az zararh oldi)|ru ilmen tesbit olunmuş nirlilik halinin sebebleri malum de. ğil. belVi son Londra faciasının meytur. Memleket nüfusunun en az riört dana getirdiği bir hal, belki de ilrtiİngÜterede düşen uçak yerine te biri tarafından kullanılan tütün dar olsun muhalefet olsun yapılan yen'si alınacak' çeşidîerinin, zarar nisbetleri açık konuşmalara artık kanıksanıbnı? olIngilterenin Gatwich Hava Alanı lanmıştır. Aşağıda vereceğimiz tab ması... Gazetelere bir göz gezdiriniı: T». yakınlarmda düşmüş. olan €Viscount loda, herkes alıştığı tütünün kenrafsızlar değil, parti organlarmda Sev» uçağı enkazı üzerinde tetkik. disine ne derece zararlı olduğunu bile en dikkatsiz okuyucu, müzakelerde bulunmak ve yeni bir uçak arriıyacak ve mümkün «iduğu taktemini için lnşiltereye gitmiş olan Arkast Sa. 5, Sü. 2 de dirde bir seçim yoluna gidecektir. T.H.Y. İdare Meclisi Başkan Vekili İki uzmanın uzun incelemeler Osman Nebioğlu Bsşkanhçvdaki he Ingiltereoe geçirdiği müessif uçak Kırdar, D. P. Meclis Grupu Baş den sonra hazırladıkları rapor, alâ yet. dün aksam uçakla şphrimize gel kazasından sonra yurd toprakbrma 'kanı Atıf Benderlioğlu. Başbakan ka çekicidir. Bundan bir müddet miştir. İstanbulda syak basan; lık Müsteşan Ahmet Salih Korur, önce Amerikan Tıb Cemiyeti, 188 Heyet Başkanı';Nebioğlu heyetin ilk defa temas ve tetkiklerî hususıında ken Başbakan Menderes dün akşam saat Sakarya milletvekili Rifat Kadıza bin kişi üzerinde 44 ay süren tet disile görüsen bir arkadaşımıza şun 20.00 de kalkan ekspıesle Ankaraya de. Başba^anhk Özel Kalem Müdür kikleri şu neticeye bağlamıştı: cSiAntalya, 27 (Telefonla» Se Menderesle bir Muavini Şefik Fenmen ve Başbaka gara içimi ile ciğer kanseri arasınları söylemiştir: «T.H. Yollarının bir hareket etmiştir. nenin ilk orman yangını bu »aheyeti olarak İngiltereye gittik. u likte D:ş İşleri Bakanı Fatin Rüştü nm yeğeni Mehmet Evüyazade de da fevkalâde bir münasebet mev bah Belgibi kriyü Çıralıdağ etekçak kazasuim vukubulduğu yerde Zorlu. Milii Sivunma Bakanı Ethem layıu ekspresle başşehire gitmişler cuddur. lerindeki çam ve katran orma inceleme yaptık. Ayrıca olay dola Md Menderes, S?ğ!;k Bakanı Dr. Lutfiidir. Bu bakımdan, sağlık üzerinde önmda çıkmıştır. Yang'nı basfcr. Arkası Sa. 5 Sü 5 de Saat 19.55 de Sakarya motörü ile nemli tesirleri olan tütünü, tamrr.ik mak için orman idaresi gerekli i Haydarpaşaya gelen Menderes bu gerekmektedir. Nitekim, ilim adamtedbirleri almak üzere olay yerirada kalabahk bir halk küttesi ta ları, biri kalb damar (deveran) ne personel sevkptmistir. Arkası Sa. 5, Sü. 4 te i Arkası Sa. 5. Sü, S te niketin ve zifir M i T.H.Y. heyeti Başbakan dün Ankaraya gitti Hareketindftı cr=ce Mendcres Eyüp Suitaıu ziyaret etti Yeni yıl orman vançınları başladı cinmyet! Malatya. 27 (Telefonlal Şehrimiz cezaevinrie bir öldürme hâdisesi vuku bulmuş. Üçbağlar Mahallesinden Hasan Üçbağlar bir alacak yüzünden Akçadağ kazasının Karan. lıkdere köyünden 10 yıla mahkum Bayram Karacayı bıçakla yaralıyarak ölcürrrüştür. Türkiye Büyük Millet Mecüsi, diğer demokraük memleketler parlameTitolarm'tn da üstünde kurfret ve salâhiyetlere sahibdir. Bu Meclis biztrtı h#r şeyhnizdir. Ne öyaîi,'' ne anayasa konseyi, ne şu, ne bu...'I Bütün gözler ona çerrili, bütün | ümidler ona bsığhdır. Her şeyde örneklik eden odur. Bizde demok rasinin tekmil şartlan ve âdâb\ ile henüz yerleşemediği hakiktıtinı gözününde tutar, biittin vıüesseseler pibi partilerin de Millet M«rlt«nden ibrct aldıklarım düyiinürscniz bu Mecliste muvafık muhalif bir kısım milletvekillertnin son zamanlardaki sövüşnıe ve dövüfmelerini, birbirîerini yaralamalurını en büyük bir teessürle, en derin bir teessüfle karşılamaz mısımz? i î ıtla dün yetıiden çarpışmalar başladı Nâsır taraftan Müslümanlar ile eski başkan Chamoun taraftan hıristiyanlar birbirlerine girdıler Makario&'u karşdamağa hazırlan an Rum ^ocuklan, Yunan bayrakları ile dolaşırlarken. Lefkoşede Memleketin uzak fcöjelerinden btBeyrut 27 (R.) Bugün Bey d«ki telefon kahloları kesilmiştir. Çarpışmalar sırasmda 8 kişi ölmüş, rindefci D.P. v e C.H.P. ilçe b«?ru*ta yeniden kârışıklıklar başgöstermiştir. Nâsır a taraftarı Müslü bir çok kişi de yaralanmıstır. Kr.r tanları gazetelerde okudnkları bu hâdisel°n taklid hevesine kapıhrmanlar ile eski Cumhurbaşkanı gaşalık yer yer el'an cereyan etmck. iursa kahahatli fe;:n ofocafcrır? taraftan Hristi tedir. Camille Chanıoun Saym rnilletıekiUeri bu tehlike. Londra 27 (R.) Maltada ep zt girmişlerdir. ivanlar birbir'erine yi tcbii bizim kcrfar sezerler ya, Şehrin merkezinde bir tramvay 10 bin " tersane isersi bueün syaklan 1 steşe verilmiş, iki tramvay da tah nıışür. Bugün haftahk ücretlerini biz bır kere yazalım'dedik ••• rib edilmiştir. Merkez postanesin Arîcası Sa. S Sü 5 d» KÖMİİR İŞÇF^Rİ GREVİ Belçika bükumetinin, gayriiktisadi o'an kömür ocaklarını p karar vennesi üzerine 100 bin kömtir isçisi grev yapmıştır. Pu ptreve. diğer endüstri işçileri ile âmme hizmetf'görenlerin sendikalârı da iştirak etmiştir. Yukandaki resimde. güney Belçikada, Charleroi'de. gösteri yürüyüşü yapan grevciler görülmektedir. Sendikalar, taleblerini kabul ettinnişler ve bunBan •onra grevi durdurmuîlardrr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog