Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMKUKIYE? enderes Polonya ve F?ansa ile karşılaşacağız Feıisrasyon ISSS. 58 nroîramını açıkladı Basbakan Menderesin ototnobffl terahftrat arasmda Topkapidan şehre yirerken Menderesi karşılamak içi n ellerinde dövizler yol güzergâhın a çıkanlar Dünktt karşılama törenl esnasında kurban kesilecek bir deve ile bir dana = Voleybo! ve Li Topu federasyo | sında yapılacaktır. 12 Nısancla g«nc | DÜNYA REKORU Madison Square'de yapılan Amerikan Mıili s n u geçen Çarşamba günü Ankara ler ve kızlar Ankara, IstanbuJ kar , : Cemiyetinin tertiplediği k=pah salon müsabakalarmia BosA t i z m j=da yaptiğı toplantıda çaiışma prog ma müsabakaları istanbulda yapıla, t o n e t Üniversitesinden 17 yaşındaki John Thcmas'm 2.16.5 ile yiiksek : pramını tespit etmiştir. Programa gö caktır Çalışrr.a programında, '••atlama dünya rekoru kırdığını biîdirmi^tik. Yukarıdaki resimde = ğ r e 6, 7, 8 Njsanda geıjcler ve kız • Erkekler grup birincilikleri 9. 10, Thomas'm 2.16.5 metreyi geçişi şorülmekte<lir. ğlar erup birincilikleri İstanbulda 11 Nisjr.da Ankara (İstanbulda), gyapılacaktır. Birinciliklere gencler18,19,20 Nısanda Ankara, İstan=de: İstanbul. Ankara, İzmir ikmcibul, İzmir bölgeleri 2, 3 üncülerinin gleri; kızlarda ise: İstanbul, Ankara, iştirâki ile Ankara ve İstanbulda Şİzrnir ikincileri ile üçüncüJeri iştiFederasyon Kupası Birincıhğı, şrâk edeceklerdir. Genclerin ve kız23. 24, 25. 26 Nisanda Ankara. İs| l a n n Türkiye şampiyonası 9, 10, 11 tanbul, İzmir birincileri ile Federas Bulganstanda yapılatak olan Dün devam edılmiştir. = gVisanda îstânbulda. Genclerde, İsyon kupası birincileri arasında ya Genç takımlar şampiyonasma kaİlk maçta İstanbul genç karnıas | | jtanbul, Ankara. İzmir bölge birintılacak olan genç millî tskımımızın 2. profesyonel kümeden Taksimi 62 = Türkıye b:rincıliği İstanbulda, =cileri ile grup biri'nciliklerini; kızTürkiye El Topu Şampiyonası 16, kadrosunu tesbit etmek için yapılan mağlup etmiştir. Selim 4, Tayyar v e | slarda da Ankara İstanbul bölge bi17, 18 Ekimde Ankarada yapılacak hazırlık maçlarına dün de Dolma Mustsfanın gnllcri ile galip gelen g ||rincileri ile gTup birinciliğini ve bahçede o\Tianan üç karşılaşma ile genç karma sahaya şu kadro ile çık§§ tır. ğıkinciliçini kazanacak takımlar aramıştır. = Millî temaslar : Bu sene Polon| Erol (VuraD Özcan. Uğur , Tuı H ya ile karşılıklı milli müsabaka için (han (Erdoğan), Nureddin, Necdet|| vsnlan prensip anlaşmasına göre. ıBiigin) Mustafa, Ahmed (Çetin'.g memleketimizde biri İstanbulda diTayyar, Selim, Arif. ş ğerj Adanada olmak üzere iki mütkinci maçta ise Anadolu bölgele^ sabaka yapılacaktır. Milli Voleybol rinden müşahidlerin seçtiği karm^s Feriköy ile yaptığı karşılaşmayı 3?ğ Takımımız 1959 Ekim ile 1960 Mart kaybetmiştir. ^ arasında Fransada mülî ve temsiH Günün son maçmda diğer Istan ğ müsübakalara katılacaktır. Bu sene bul takımı profesyonel liğden Ka | içinde Belgradda yapılacak voleysımpaşa ile karşılajmif ve 22 bersş ğ Büyüklerde Yaşar Eryaşar bol entemasyonal müsabakalarına bere kalmıştır. ş I birinci oldu iştirâk edileceği gibi Eylulde Lüb San lâciverdliler halkın İlk devresi Can ve Fahirin gollc. ğ M Kayseri 26 (Telefonla) Batı gru nanda yapılacak Akdeniz Olimpiri ile 11 sona eren maçın 2. devre ğ ş p u kayak yarı^lan bugün buradaki yadlarına Voleybol Milli Takırrumı muazzam tezahüratmdan sinde her iki takımdan da Uluer vc = ^mnsabakalarla nihayete ermiştir. Tek zin katılabilmesi için çalışılacakür. Kaya daha atarak takımlaJ dolayı antrenman yapa rınm birer gol beraberlikle ayrılma ş pnik netieeler şöyledir. Mer'iyette bulunan talimatnamesahadan s Büyükler Büyük Slalom: larını temin etmiştir. 3 madan stadı terkettiler ğ 1 Yaşar Eryaşar (Yozgat) 2 ler bir komite tarafmdan düzenleİstanbul takımı: Sabri (Turan) ğ sMahsup Doğaner (Ankara) 3 Tev necek. Mülî Voleybol Takımımızın îzmir 26 (Telefonla) Şehrimizlîfik A'aska (Ankara) Inişte: 1 Ya namzet ve nihaî kadrosunun tespiti e iki maç yapacak olan Fenerbahçe Dsman (Ercan), Çetin Özkan, S e Ş sşar Eryaşar 2 Mahsup Doğaner ile hazırlıkları ve çalışmalara neza futbol tf.kımı bugün buraya gelmiş mih, Erol Yılmaz, Can, Uluer, Erol = = =3 Tevfik Alaska, KüçükleT arası ret edecek (Nikola Sotir, Sinan Er ve öğleden sonra Alsancak stadmda ıVâzım. BUGÜN I ||büyük slalom: dem, Ayhan Demir, Cihat Özgenel) hafif bir antrenman yapmıştır. FaBugün saat 13.00 de İstanbul takı1 % 1 Zeki Eryıldırım (Bursa) 2 den teşkil edilen bir komite kurul kat 2000 i aşan bir taraftar kitlesi saat = şOnur Durukal (Ankara) 3 Ömer muştur. Voleybol ile. el topunun Sarılâcivertlilerin antrenman yap mı Feriköy ile karşılaşacak, 15.00 de ise diğer takım Taki =Çitmen (Ankara) Ir.işte: 1 Zeki gelişmesi için okullar ve askeri güç tıkları sahaya hücum etmiş, oyuncu sim ile oynıyacaktır. Bu maçlarg ğEryıldırun, 2 Ömer Çirmen 3 lerle işbirliği yapılacak, Federasyon ları kucaklamak istemiş ve futbol. dan sonra kat'i olarak İstanbul ta = Sİsmail Gürbüz (Bolu). = As Başkanı Berrin Yıldırım Anka cular pek az antrenman yapabilmij kımı tesbit edilecektir. lerdir. Daha »onra şehrimizin lüks ra kızlararası beynelmilel turnuva otellerinde yer bulamıyan Fenerbah 1 BASKETBOLDA nm tahakkuku için temaslara geçe çeljler gemide yatmayı tercih cek, el topunu memleketimizde kal etmişler ve Karadeniz Tapurukmdırmak bakımmdan be\Tielmilel na gitmişlerdir. Sarılâcivertliler ya federasyondan nizarrmameler iste rm ıBu^ün) de bir antrenman yap» necek. ileri memleketlerin birinden lcaklardır. Misafir takım crumartesi bir hentbol antrenörünün teminin* |giinü Altay ile pazar günü ise İzmir I sporla karşılaşacaklardır. i P Federa>yon kupısı baskctbol maç cahşılacaktır. Antalya 26 (Telefonla) îlimi/ğ ğlarına dün de Spor ve Sergi SaraBozova ilçesinde ilk defa olarak spo: s yında yapılan karşılaşmalarla devam ANTALYA İLK1ŞIK SPOR Kulübü Hadise Çıkarmadl teşkilâtı kurulmuştur. Teniı rt Vo. ş şedilmiştir. Gazetenizin 10 Şubat'1959 tsrih ve 12410 sayılı nüshasınm 6. sahifesi leybolda faaliyete geçen teşkilât fui s = Şehrimizde Ankara Drmirspor nin 6 ve 7. sütunlarmda Sahada Hadise Çıkaran takım diye yazılan bol için de hazırlıklara girişmiçt?v. f| ~":Edime Meriçsporu 8947 Ferverbahçe İlkışık Futbol Takımı hadi&e çıkarmamıştır. İlçelerdeki spor faaliyetinin öncülü ş Karantinayı 9952 mağlup etmişler. İlkışık ile Gençlik Spor Takımlarımn ikinei devre liV maçmda ğünü yapan Bozova teşkilârmı tebriV g dir. ğ takımımızın attığı golü orta haketn Avni Sanıvar'ın yan hakemlprin ederiz. Ankarada ise Galatasaray Eskişeşehadeti hilafma ofsayt sayması üîerine takim kaptânımız bu ofsayt g'nir Demirspora 6S.36, Ankara Ko1»j 1960 Olimpiyadlan • Kadifekaleye 7347 galip gelmişler. karanna itiraz etmiştir. Bu sırada sahaya sivil şahıslarln girdiğinden 'lir. bahisle hakem oyunu tatil ettiğini ilân etmiştir. hazırlıkları İ Bilahare ilgili merciler bu maçm tekrarlanmasına ka'rar vermlştir. i Berksoy bugün basın Roma 26 1960 Olimpiyad Oyunff Takimımiz hadise çıkarmamıştır, hükmen maglup ta değilclir. larınm oreanizasyon meselelerini J 1 toplantısı yapıyor Durumun avnen tra7Pt«iİTrl<> t»V7ihini rica ederiz. halletmek üzere İtalya Hariciye Ve= Saygılsrimla. 13'Şubat/1959 kâleti, Itslyan Millî Olimpiyad K o f ş Güreş Federasyonu Reisi Seyfi Ce J n a b Berksoy bugün saat 15 de Beİlkışık S p i r Kulübü mitesile daiml irtibarta bulunmakf j d e n terbiyesi bölge binasmda bir üzere husus) bir servis Oıdaı etmiş | Başkam ş basın toplantısı yapacaktır. tir. I Murat Yerebaksn Genç tahtm dün üç antrenman tnaçt yaptı ( B« grııbu | yarışları (dün lıitii F. Bahçe İzmirde tezahüratla | Federasyon | kupası maçları Bozova ilçemizde | spor teşkilâtı 1 knroİDyor | ıııııııııııraııııııııır •v., •;. •; ?m^?*mş®*w*H£iğğ§ &M ^,r.,.*,s Dünyanın Neresinb Seyahat Ederseniz Ediniz 800 PAN AMERICÂN BÜROSü HİZMETÎNİZDEDİR Meşhur Clipperlerin uçtup^ı 6 kıt'anın 82 memleketinde nereye "friderseniz, ce zaman giderseniz gidiniz Pan American'ı tercih etmek bir gelenektir. Tecrübeli yolcular, 31 senedenberi ev\elâ Pan Amencan'a müracaat etmektedirler. Her Pan Ameriean bürosu, birkaç dakika zarfında, kıt'alar ve memleketler arası uçak spyahatleri için rezervasyon yapan ve diğer hususi hizmetler ifa eden r.ihanşutnul bir rezervasyon ve mönakale şebekesinin lıir cüz'üdür. Dünyanın en tecrübeli bavnyolu şirketınm cmsalsiz kolayhklanndHn faydalanrnHk sı?.e daha pahalıya mal olmaz. Şu balde başka yoldan gitmekte ne fayda var. Herhangi bir istikamete en şahane seyahati yapabilmek için seyahat acentenize veya PAA Bürolanna müracaat ediniz: İıtanbulda: Hilton Oteti Me/h&n. r«t.#?*3 50 Ankarada : Ankara Palas Oteli, Tel.: ittSJ Umirda : tzmir Palas Oteli, Tel: SS J 90 Adanada '.Erciyaj Palas Oteli, Tet: S8S2 Amerikaya hergHo yıpılaa Jet Clipper •eferlerinde llâve flcret Odemeden Deloxa veya Ekooomik mevkide seyahat edebilirsinlz Londra. Paris ve Romadan gervisler mevcuttur. DÜNYANIN EN TECRÜBELİ HAVAYOLLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog