Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

27 Şubat 19ff FEŞ Maaşlara zam tasarısı I fcut 720 lira ik«n 1440 ]in oinN«tar. Mealak hajtahklan, iş kazalan v* anaük «igortaaı priml«rinin aıgaH hadleri de 1 liradan I liraya jrtikseltilmijtir. Bütç* n » t a k « « l « r t Ankara, 26 (CumhuriyetTtld») Dün geoe B.M.M. nin Bütoe ttzerinde yaptığı çalifmalar aoaund* Baymdirlık, Tiraret Bakanlıgı Bütçelerinin müzakeresi tamamJandi. Sabah saat 5,50 de Sağlık Bakanlığı Bütçesinin fasıllan devam ed«r. k e n laat 10,00 da toplanmak üzer* oturuma »on verildi. Saat 10,00 da toplamn B.M.M. nd« Sağlık Bakanlığı Bütçeshun müzakeresine devam olundu. Yarım iaat iık bir müzakereden sonra bu Bütçe de kabul edilerek Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin görüjül mesine b&şlandı. Bu arada feçen otunımlamn birinde Bafkana yaptığı müdahale »onunda takbih oezası alan Hasan Teı'in durumu yeniden görüşüldü v« bu görüşme uzun müzakerelere vtsile verdi. Müdafaa sadedinde söz alan Tex, Başkanlığm C.H.P. lilere verilen cezalarda tarafgirane hareket edildiğini. Nüvit Yetkin ise tahriklerin D.P. lilerden geldiğini, fakat cezaları C.H.P. lilerin tldığını «gy. lerliler. Cezayı veren Baskan iıe, eezanm yersiz sarfedilen »sarhos» kelimesi sebebile verildiğini, milletvekillerine sarhoşluk isnad edilemiyeceğini. bunun ancak bp yolu ile tesbit edilebileceğini söyledi. Tekel Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan müzakerelerde Hatay C H . P. milletvekili Sırrı Hocaoğlu Bakanhğın lüzumsuz okîuğunu ileri sürerek kaldırılmasının faydalar temm edeceğini. Tekel maddelerine son defa yapılan ramların Anayssaya aykın olduğunu bu sebeble Bakan hakkında Meclis tahkikatı acılmasmı tsleb etti. Hatîb daha sonra. Gümrük Muhafaza memurlannın perişan olduğunu, Tekel işçılerinin sıkmtı içinde bulunduklannı, sigaraların kalitelerinin çok dü?ük olduğunu ve kaçakçılığın önlenemediğini söyledi. Tekel Bakanı Hüsman tenkidleri cevablandırdı, müteakıben söz alan V'ahab Dizdaroğlu, Amerikalıların pazar kurup e ş y a sattıklanm 1leri siirdü ve bunlarm memlekete nası! sokulduğunun «çıklanmasmı iatedi. Tarıra Bakanlığı btitçesi Daha sonra verilen kifayeti müzakere takrirleri kabul «dildi. Fasıüar üzerinde yapılan konuşmalsrdan sonra Tarım Bakanlığı bütçesinin müzakeresine başlandı. ftk dz slan C.H.P. milletvekili Avnl U ral, Bakanhğın bir politikası ve programı bulunmadığmı, istihsall arttıracak tedbirleri almadığım ve Bakanın bir çok demek ve teşekküllere kamınsuz yardımlar yaptığını iddia etti. D.P. milletvnk'llerinden Şemsi Ağaoğlu. Hüseyin A ğun ve Namık Tayşi yapılan tcnk'dleri cevablandırdılar. Nedim Okmen ise kerıdisinin hiç bir raman keyfî hareket etmediğini, esasen buna yetişme tarzmm ve memurivetierinin mâni bulunduîhınu aonrm, DP. Onıpunun da bu glbl k«yft hareketler* mâni olacağını blldirdi r* ellerinde bu gibi haraketleri teablt eden vesıkalar maveud \M* bir lözlü loru ile M « « U M c«tirmel«rU T « eflcin nmu miyey* açıklamalarını taleb etti. Ulaçbrma Bakanlığı bütçeai TaniB Bakanhgmm bütçesinin ka bulfinden nnra Ulartırma Bakanlığı bütçcdnin mflzakesine geçildi. C.H.P grupu adına ıSz alan Kemal Satır, PTT, THA ve DDY nın faaliyeti üze rlnde durarak Devlet Demiryollarınm iyi çahşmadığLnı v« on yıllık kalkınma plâıunın tahakkuk ettirile miyeceğini, trenlerde yolcuların »kıntı çektiklerini, personelin az ü o ret aldığını ve Demiryollarının eskimis bulunduğunu söyledikten sonra, D.P. grupu adma Muammer Çavuşoğluna BÖZ verildi, Çavuşoğlu D.D. Yollarının çalışmasını öven bir konuj m« yaptı. Yümnü üresin ile Yaşar •ümüşel D.D.Y. Personelinin müref feh bulundufunu ileri »ürdüler. Ve bundan eonra löz alan D.P. milletveküleri, beyaz trenin çimdi depoda bulunduğunu, Umur yatmın bir motor dan ibaret olduğunu ileri surdıiler. Bu arada Kemal Satır» da şıddetli hücumlarda bulundular. Kemal Sa tır ikincl konusmasında iktidarın if tihar vesilesi yaptığı birçok limanların projelerinin kendi zamanlarında hazırlanmış olduğunu, bunların arasımia Trabzon, Ereğli ve Zon guldağın yer aldığını bildirdi ve söz erini tamamlarken: «D.P. lilerin övündüğü 16 treni ben aldım.» dedik ten sonra, bir çok »raba vapurunun e yolcu gemilerinin de kendisi taafından umarlandığını söyledi ve ' Yalancmın mumu yatsıya kadar Kanarmış.» dedi. Bundan osnra Ulaştırma Bakanh. ğı bütçesinin fssıllarına geçildi ve enkidler arasında bu Bakanhğın iütçesi de kabul edildi. Ulaştırma Bakanlığı bütçesir.den sonra Çalışma Bakanlığı bütçesinin müzakeresine başlandı. Çalışma Bakanlığı Çalışma Baksnlığı bütçesi üzerin. de grup adına konuşan C. H. P. miletvekili İsmail tnan, bütçeyi enine boyuna tenkid etti ve dedi ki: cÇahsma Bakanlığı bu cılız büt• ve bozuk faaliyet metodu ile boş[ dönen dolap halinden kurtulama. ısür. Teşkilât kanunu yetersiz, tefij sistemi bozuktur. lşsirlik sigortave tarım işçilerini himaye eden mevzuat getirilmemiş, iş mahkemeleinin daha iyi işlemesi iç:n tedbirler ihmal edilmistir. Kaderi ile başbasa olan ışçi vatan. da| »efaletle pençeleşmektedi». 15 liradan eksik olan yevmiyeler ancak »efalet ücreti olabilir. İşçiyi istismaın birinci merhalesinden koruyacak lir asgarî ücretin tesbit edılmemij ılması elem vericidir. Sendikalan partiıan birer hoparör haline getirmek gayreti bütün liddetile mevcuddur. Grev hakkına sahib hör sendikalar olmadıkça ııe aosyal, ne de iktisad! nizam kurulamaı.» Daha sonra bir D. P. milletvekili C. H. P. nln de zamanında grevi t». lakkuk ettirmediğini söyliyerek: (Vatan Cephesi ve Güçbirliği derdleri varken bir de grevi derd olarak lmıyalımi dedi. C. H. P. Zonguldak milletvekili Mustafa Sarac jrrev hakkı memleket aleyhinde ise. D. P. nin bunu açıklaması gerektiğini. isçilerin D. P. ye mensub olduklan takdirde siyaset yaptaklannı ileri türdü. D. P. dca Hulud Timur tenkidleri cevablandırdı. Çabsma Bakan vekili Haluk Şaman uzun bir konuşma yaptı vf grev konusunda dedi ki: tGrev hak. kına inanıyoruz. Bu sosjal hakkı tat blk sahasma koymak azminde ve kararındayız.» «ljçlye baskı yapümıyor. Çiinkü ihtiyacüııı yok» Çalışma bütçesinin de kabulünden sonra, Sanayi Bakanlığı bütçesine geçildi ve bu bütçe üzerindeki tenkidler dikkati çekti. Hava umumiyetle yumuşak gıdiyor, sert tenkid ler olmasına rağmen fazla gürültü olmuyordu. «Sanayi hareketine muhalif değiliz, ama gidilen yola muhalifiz» diyen CH P. Adana milletvekili Rıza Tekeli grupu adına konu şarak, genel bir endüstri plânına ih tiyaç olduğıjnu, çelik sanayiinin ihmal edildiğini söyledi. Sanayi Bakanı Sebati AVaman ko nusmasında bütün ter.kidlere cevab verdi, muhalefetin işaret ettiği işçilere baskı yapıldığı konusu için de, «Işçiye baskı yapmıyonız. Çünkü ihtiyacımız yok.> dedi. Kocaeli bağımsız milletvekili Saadettin Yalım Sümerbank işçilerine 35 milyon liralık bir zam yapılacağı hususunun Bakan tarafmdan açıklanmış olduğunu, halbuki bunun bütçede yer almadığın] ileri sürdü ve yeterlik önergesinin de aleyhinde bulundu. C.H.P. Maraş milletvekili Emin Soysal fasıllara geçildiği zaman Ba. kan tahsisatı üzerinde soz tlarak, «Bu tahsisatın kaldırılması yerinde olur. Tâ ki bu makama esaslı bir Vekil gelinceye kadar» d°di. Bu cüm le kısa siiren gürültülere yol açtı. Daha sonra bütçe kabul edildi. Başbakan Menderes dün yurda avdet etti Baftarafı I Ind «ahifedc balık halk kütleleri tarafmdan sık sık durdurularak kurbanlar kesümiştir. Kurbanlar kesilirken lualar okunmus ve bazı yerlerde kejüen kurbanların başucuna yere bir de Türk bayrağı dikilmiştir. îjisbakan Menderesi bu şekilde kaışüayan gruplarm ellerinde taşıdıkları fiâa D.P. semt ocakla'imn ıs rr>lerinden başka «Varol Gazi Men, .,, , , . . .. deres», «Allah gazı olarak senı bıze bağışladı> gibi yazıiarla bir.ıkte Kur'andan ahnmıs çeşidli âyet par çaları da görülmekte idi. Arapça olan âyetler flâmalara Türk harflerile yazılmıs bulunuyordu. Dün cğleden itibaren halk Başbakan Menderesi karşılamak için Yeşilköye doğru yollara dökülmüştü. İstanbuîlular, kadın, erkek ve çocuk, otobü». kamyon, otomobil ve trenlerle Yeşilköye doğru akıyordu. Bir çok kalabalık gruplana da Londra asfaltı* üzerinden yayan olarak Yeşilköye gittikleri görülüyordu. Sayısı bir hayli kabarık resm! plâkalı kamyon, kamyonet ve otomobiller de çeşidli iş teşekkülleri ve müessese personelini Yeşilköye doğru taşımaktaydı. Londra asfaltı üzerinde uçağının inmesine bir kaç saat kalmıa bulunmasına rağmen Londra asfaltı üzerinde yer yer taklar acele kuruluyor ve bunlar kırmızı beyaz renkli boyalarla boyanıyordu. Asfaltın refüjleri üzerinde D.P. teşkilâtı tarafmdan çadırlar kurularak üzerlerine semt levhalan bile asılmıştı. Bu tip çadırların etrafmda boynuzları yaldızlanmış, kordelâlarla süslenmiş kurbanlık koçlar ve koyunlar bulunuyordu. Yeşilköy hava alanının etrafında da on binlerce kişi toplanmıs bulunuyordu. Uçaşın yanaşacağı pist'.n üzerinde de bir kaç bin kişi >rırdı. Terminal binası büyük boyda Dayraklarla baştan aşağı donatılrmştı. Bu arada Adnan Menderesi Sevonler Ceemiyeti tarafından binanın ortasına on metrelik bir bez üzerinde siyah boya ile çızümij Menderesin bir resmi asılmıştı. Daha sonra polisin ihtan üzerine bu dev cesametteki resim sahibleri tarafın dan bulunduğu yerden kaldırıldı. Başbakan Menderesi karşılamak üzere uçağın yanaşacağı pist üzerinde bulunan kalabalık arasında Millî Savunma Bakanı Ethem Menderes, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Lutfi Kırdar, İstanbul Valisi Ethem Yetkiner, Beledrye ve D.P. Başkanı Kemal Aygün, İstanbul Müftüsü, Rum Ortodoks Çatriği Athenagoras, Ermeni Patriği, Hahambası, Amerikan Başkonsolosu Robert Miner, diğer başkosoloslar, Generaller, Amiraller ve parü tejkilâtı ile çeşitli teşekküller temsilcileri göriilmekteyo'i. **" Izmir Valisi Kemal Hadımh, îzmit Valisi Ekmel Çetinel, İstanbul u n eski Valisi Mümtaz Tarhan, civar vilâyetler Valileri ve bu arada resmî plâkalı otomobillerile Kayseri, Bilecik, Afyon, Manisa illerlnden gelen resmî zevat da karşılayıcılar arasmdaki yerlerini almışlardı. Başbakan Menderesin uçağının alana inmesine beşon dakika kala ilgüiler m ^ d a n pisti üzerinde bur lunan birkaç brn kişiyi protoko4 sırasına göre dizmeye muvaffak olmusîardı. Karşılayıcılann tanzimi işile Thş İaleri Protokol Genel Müdürii v« İstanbul Valisi bizzat meşgul oluyorlardl. En başta Başbakan Menderesi selâmlamak üzer» bandosile blrlikte askerî bir birlik yer ahrua bulunuyordu. Uçak iniyor Soat tam 18,05 de Başbakan Menderesi getinnek uzere BOAC Havaj yollanndan kiralanan dört motörlü uçak askerl blrliğin önünde rampa edip durdu. Merdiven uçağa yanaştırılırken karşılayıcı kütlesi heyecan ve merakla Başbakan Menderesin gözükmesini bekliyordu. îşte ne olduysa tam bu sırada oldu. Önde 0073 plâkalı Başbakanlık otomobili ve onu takiben diğer resmi otomobillerin piste girip uçağa doğru ilerlemeleri ve iniş merdiveninin etrafmı sarmaları üzerine orta İık bir anda karıştı. Binlerce kişi bir anda Başbakan Menderesi uzak tan olsun görememek endişesine ka. pıldı. Başbakan Menderesin uçaktan iner inmez otomobiline binip oradan uzaklaşacağı düşünüldü. Ve bu düşüncenin tesiri altmda iniş pistini çevreleyen polis kordonu muhtelif yerlerinden yarıldı. Halk uçağa doğru koşuyo* Halk ucağa doğru kosuşmaya baş ladı. Başbakan Menderes de aynı anda arkasmda Dış îşleri Bakanı Zorlu ile kendisi gibi kazadan sağ salim kurtulmıış bulunan Sakarya milletvekili Rifat Kadızâde, Dı? İşleri Genel Sekreteri Melih Esenbel ve Özel Kalem Müıîiir Muavini Şe. fik Fenmenle uçak merdivenlerinden göründü. Başbakan Menderes ev velâ Millî Savunma Bakanile el sıkışıp öpüştü. Onun arkasından Sağ İık Bakanı Kırdarm elini «ıktı. Kor donu yaran halk da bu zamana kadar uçağın etrafmı sarmış ve âdeta kenetlenmiş bir şekilde Başbakana yakiaşmak için birbiriyle mücadele ediyordu. Alkış, yaşa, varol sesleri arasında sıkışmış kimselerin can acı smdan feryadları da işitiliyordu. Yüz lerce kişi bir önündekini çiğneyip Başbakana ulasmak ve onu kucakla mak Istiyordu. Bu arada D.P. Grup Başkanı Atıf Benderlioglu İle Istanbul Valisi Ethem Yetkiner Başbakan Menderesle kucaklaştılar. Bando, karşılama marşmı çalmağa devam etmesine rağmen ortada tören yapacak ve protokol tatbık edecek vaziyet kalmamıştı. Kalabalı ğın heyecanlı atağı karşısında Başbakan Menderes ve maiyetindekiler inmişken tekrar uçağm merdivenlerine tırmanmak zorunda l»almışlardı. Başbpkan Menderes kendısine gosterılen sevgi tezahüratına gülüm•iyerek nr.ukabele ediyordu. üzerind» siyah bir pardesü bulunuyordu. Kırmızı saçları her zamanki gibi geriye doğru muntazam taranmıştı. Pollslerlıı eopla rt askerlerin dlpçikle müdahalelerlne rağmen uçağın etrafına toplanmış halk kütlesini dağıtmanın imkânı bulunamadı. On dakika müddetle uçağın merdivenlerinden Başbakan Menderes bu karısüc durumu seyretmek torunda kal. dı. Sonunda trafik otomobilleri getirilip kalabalığın üzerine doğru sürüldü ve Başbakan Menderesi otomobiline bindirebilecek kadar fe. rahlık temin edildi. Bundan sonra yol boyunc» bir çok , durak yapılarak deve ve danalar dada kesile h n y ü z l e r c e k u r b a n k e s U e şehre gelindi. Alâkalılara göre dün Yeşilköy civannda 100.000 kişilik bir halk kütlesi ve 10.000 kadar motörlü nakil vasıtası toplanmıştı. Vedii EVSAL Başbakaı Parkoteide Başbakan A. Menderes, saat 20.05 de Parkotele gelmiş ve otele girerken kapıda iki kurban kesilmiştir. Menderes Parkoteld» Fatin R. Zor lu, Melih Esenbel, Kemal Aygün ve E. Yetkineri kabul ederek kendilerile 25 dakika kadar göriişmüstür. Saat 21.05 de Menderesi Dr. Reca) Ergüder muayene etmi} ve muayene sonunda gazetecilere, Başbakanın sıhhatinin çok mükemmel olduğunu söylemiştir. Başbakan saat 22 de odasından inmij Zorlu, E. Menderes, Melih EsenbeC Lutfi Kırdar, A. S. Korur, Sa dık Giz, Mehmed öıdemir Evliyarâde, Kemal Hadımlı, Dr. Recai Ergüder, Abdullah Gedikoğlu, Atıi Benderlioğlu ve Şefik Fenmen ile akşam yemeğini yemiştir. Menderes yarın tabah Eyübsultanı ziyaret edecek ve akşam da trenle Ankaraya hareket edecektir. Menderesin Londradan aynlışı ' Londra, 26 (Radyo) Türkıye ; Başbakanı Menderes ve Dış İşleri Bakaaı Zorlu, bu sabah özel bir BOAC uçağı ile İstanbula müteveccihen Londradan ayrıldıkları zaman, İngilterenin haricî münasebet leri tedvire memur Devlet Bakanı Profume tarafmdan uğurlanmışlardır. Menderesin Ozel Kalem Müdür Muavini Şefık Fenmen, Londranın Kuzey Hava Alanında gazetecilere ju beyanatı vermiştir : «Bu bir zafer dönüsü değildir. Hâii, kardeslerimizi 2 gün önoe toprağa vermenin elemi içındeyiz. Inşaallah, bundan sonra daha mesut bir fırsatta buluşuruz.» Menderesi uğurhyanlar arasında, Londra BüyüK Elçimiz Birgi ile Iibyanın Londra Yunanistan ve Büyük EJçileri de vardı. İnonunün telgraiına Menderesin cevabı Ankara, 26 (CumhuriyetTelekj) Uçak kazası dolayıaıle Londra' ya bir telgrai çeken C.H.P. Genel Başkanı Ismet İnönü'ye, Adnan Menderes'in telgrafla verdiği cevap açıklanmıştır. Menderesin telgrafı söyledir : oElim kazadan dolayı teessürlerinizi ve geçmis olsun temennilerinizi ifade eden telgraiınızı arkivdaşlarım ve ben derin bir memmınlukla aldık. Bu alâkalarından dolayı yürekten teşekkürlerimizin kabulünü l a ü devletlerindec rica ederiz.> Balıkesirde Bahkesir, 26 (Telgrafla) Ba#bakan Menderesin yurda ayak bastığı saatte yehrimizde Paşa Camii Önünde bir toplantl yapılmıstır. Toplantıda bir konusma yapan müftü, Başbakanı öven bir hitabede bulunmuş, dua etmis, müteakıben de hep bir ağızdan tekbirler getirilmiştir. Bu arada beyaz gömlekler giymi} kasaplar tarafmdan 8 koç ve 1 dana kurban edilmistir. Almanyanın Törkiyeye yardımı Bajtorof» 1 inei aahifetl* tun partiler» mensup mllletvekilleri, Büt«^ Encümeninin evvelce üzerinde urar ettiği iki s*rtı kabul ettirmek için, Adenauer Hükumetini herhangi bir teşebbüse geçmenuş olmaktan şikâyet etmişlerdir. Bütçe Encümeru, tküıci Düny» Harbinde elkonulan Türkiyedeki Alman mallarının iadesini ve Türkijenin Baü Alman gemilerine karşı tatbik ettiğini ileri sürdüğü tefrike son veribnesini istemekteydL Bütce Encümeni, Batı Alman kredisi ile Türkye tarafmdan satm alman Baü Alman mallarının yalniz Türk gemileri ile taşınmasından şikâyetçi idi. üğ Sanayicilerine Yağ Santrifüj Separatörlerini İthal etmeniz artık mümkündür De LAVAL 2. Kotadan istifade etmek için lüzumlu profor ma faturalan derhal müessesemizden isteyiniz. lhtiyacınızı tafsilâtlı şekilde tarif etmeğe dikkat ediniz. BURLA BİRADERLER veŞsı. İSTANBUL AVRUPA MENŞELİ MANTAR TEGRİT LEVHALARIMIZ gelmiştlr. Soğuk, sıcak ve ses tecritt lcta AĞLOMEM EKSPANSE östün evsafta S c/m kalmlığınd» paketler lçinde NURİ KÖSEOĞLU T« ORTAÛI 4 Taksim Cumhuriyet caddesl No: 81 Tel: 47 18 »0 İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN El işlerinizde, emeğinizl Kıymetlendirmek için Odamıza tahsis olunan aşağıda clns, eb'ad ve miktarlan yazılı olan Karahük mamulO demirlerden ihtiyacı olan sanayicilerimize talebleri (9) tondan ajağı olmamak üzere tevzi edilecektir Taliblerin 28/2/1959 cumarteıi günü akşamma kadar müracaatleri rica olunur. D8rtk5s« Lâma Kösebent Yuvarlak demir KATİYEN > SOLMAZ 40X10 65X65X7 14 mra. tsxn SS5500 197.000 77.000 135.000 BÜYÜK FIRSAT • YUMAKLARINI KULLANINIZ ImaUtcı sıfıtlytt Sıttf ytft: EMaTharttE»! MarjnççuUr M . « Ev hizmetindeo re ocaIt tuitt «ian mufeveriii »erffiirer!» eiU hhribalım Br.itr, pimuk gibi bembeyaz etisr Jemio ed«« İzaleyi jüyu sebebile Göztepenln en güzel yerinde 839 M2 balıçeli 2 katlı köşk 4/3/1959 çarşamba saat 1415 te Kadıköy 2 nci Sulh Hukuk Kaleminde müzayede ile satılacaktır. Dosya No: 58/380 Etiler Nisbetiye'de Deniz manzaralı arsa, lahibi elile acele satılıktır. Tel: 44 08 M• * Isletme Şefi Aranıyör Büyük bir Madenl Eşya Fabrikaaı içi» ehliyet v« kabiliy«tli, asgari 35 ve azamî 45 yaşlannda, tecrubeli bir işletme Şefi aranmaktadır. Taliplerin kendi el yazılan ile ve yaşlarını, tahsil derecelerini, kısa hâl tercümelerini, evvelce çalıştıklan işleri, talep ettikleri ücreti T » «çık adreslerini ihtiva eden müracaatlannı Posta Kurusu 52 Bakrrköy adr*ain« göndermeleri rica olunur. 4 ö t PRINCESSE EL LOSYONU Kayıb Otomobil Orduevi karsıaında Yel Apartımanı Bnünde duran 1953 model ve İstanbul plâkalı Hu«usî 31574 No. lu Chevrolet markalı otomobil üstü bej, altı mavi renkli 23/24 geceye bağhyan pazartesi akşamı kaybolmuftur. Bulan zat 21 23 96 2119 36 48 48 82 No. lara haber rerdiğinde 1000 lira mükâfat verilecektir. PARAFİN POTAŞ KOSTÖC AStT ASETİK ASÎT NİTRİK HİDROSÜLFİT STEARİN KREM TARTAR DİFİNİL OKSİT v« BİKARBONAT DE SUD Satışına baslanmıştır Müracaat: Emlnönü Hasırcılar Cömert Türk sokak No: 17, Telefon: 22 10 64 27 12 67 m Fırıncılam. Nazarı Dikkatîno Biri küçük biri büyük İki fırınla her türlü san'at ve ticarete elverişli dükkânlar klrahktır. Kartal Cevİ2İik Tuna Çarşısı ^ı R E S N Î ŞEKTÖRÜIV S A N A Y IC İ L E R İ N VE İ I II \ L A T ( I L A It 1 \ NAZARI DİKKATİNE oşuna ouafmat/ınız * £n JCısa Batı veya Kliring memleketlerinden aşa ğıda zikrediien malları ithal etmek istiyenlere en müsait fiatlarla ve kısa zamanda proforma fatura temin ediyoruz: if if if if if if •* if if if if Kamyon ve kamyonetler Römorklar Dış ve iç lâstikler Dizel ve benzin motörleri Elektrojen grupları Elektrik motörleri Kaynak makinalan Transformatörler Elektrik salt tesisleri Halatlar Pervaneler ve her nevi geml teçhizatı TADAN Eskavatörler Konkasörler Betoniyerler Vibratörler Damperler Kompresörler ve pnömatik âletler k Sair inşaat makinalan ir Vinçler Asansörler Lokomotifler ve dekovil vagonetleri Dizel deniz motörleri 1VTÜRA CAAT: ; 1 • • " * * •j^ Soğutma tesisleri ÖiMA LİMİTED SİRKETI Bankalar Caddesi, Bankalar Sarayı Galata İstanbul Telefon: 44 73 70, 44 14 17 TELGRAF: FUNİTA YAPI TASAKRUFU Bir ev yapmağa yeteeek kadar parası olmayan vatandaşlara bu imkânı muhakkak temin tden gayeli bir tasarrof yolndur. YAPI TASAKRUFU hesabında mukavele meblağının en az dörtte birini 18 ayhk bir müddet. zarfında biriktirecek vatandaşa, Türkiye Emlâk Kredi Bankası kredi vermeği peşinen vaad ve taahhüt etmektedir. YAPI TASARRUFU hesaplan kanunî faiz v« cazip tevdiat ikramiyelerden faydala* nırlar. YAPI TASARRUFU , hesabında para biriktiren vatandaşlara yapacaklan ev bedelinin %90 nını geçmemek üzere %5 faizîi 30.000 lira ve bu yetmezse Banka usuüeri dahilinde %7 faizli 10.000 liraya kadar munlam kredi verilebilir. Şehlrlerimizdn mimarf değerde vapılarla güzelleşaıesi ve halkımızın huznr Te saadet içinde yaşamalannın temini gayesiyle Yapı Tasarrufu »isteminden YAPI KOOPERATlFLERİ'nin de faydalanmasi sağlanm<ştır. Şubelerimizde münferit Yapı Tasarrufu taleplerinin kabulüne devam olunduğn kat ve daire mülkiyetini hedef tutan apartmanlar veya miistaki! evlerin inşaası YAPI KOOPERATtFİERİ'nin vnku bnlacak müracaatları da karşılanmaktadır. gibi için  U S T I N ACENTESİHDEN MÜHİM İLÂN Ikinci kotadan binek otomobili tahsisi olmadığmdan müşterilerimizin evvelce kendi arzuları ile otomobil ayırmak için şirketimize yatırmış oldukUrı kaparolan geri almalarım rica ederiz. TEKTAŞ TEKNİK YASITAUR TİGARET A.Ş. AUSTÎN Garajı, Dofepdere TÜ R K | Y | EMLAKKREÖP]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog