Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

• DÖRT et. f Savcılık elile dün aş ağıdaki tekzibi aldık Almanyanm en biivülc Orobüs Fabrikalan KAESSBOHHER .MamulAtı OTOEÜSLEE Ü Geliyor. U 2 7 4 2 4 8 5 0 5 6 KişiTik Son Model ŞEHlRLERARASI Otobüslerle ayrıca mııhtelif tip ve büyüklükte ŞEHİR DAHTLT otobüslerimizin sipariş kaydma Acele sıraya giriniz. üinhal acentel'kler icin de rmiracaatler tetkik edileeektir. MEHMET KAVALA Galata Tahn Han, İstanbul Telefon: 44 75 54 Telgraf: LAMET İstanbul İmalâtında ham veya yarı marrrul ALÜMİNYUM ve BAKIR kullanan SANAYİCİLER ile bu madde lerin ithalâtım yapan İTHALÂTÇILARIMIZIN nazarı dikkatine . * Ürind kotadan ALÜMİNYUM ve BAKIR için tahsis taleMnde bulmıacak sayın SANAYİCİ ve İTHALATÇILARIMIZA, Türkiye raümessili bulunduğumuz dünyaca meşhur fabrikalardan proforma temin edebileceğimizi arzederiz. Mevzuubahis fabrikalarm isimleri ile başlıca mamulleri aşağıda gösterilmiştir. Fabrikanın ismi Başlıca marnulleri Alüminyum Français (Paris) ALÜMİNYUM küiçeleri CUPRÂLEX BAKIR ve PİRİNÇ'ten  (Paris) levha, çubuk, boru, profil, yaprak, telelektrolitik bakır v.s. (Paris> ALÜMİNYUM levha, çuUFALEX buk, boru, profil, şerit, yaprak T.S. BURLA BİRADERLERve ş«. Hazaren Cad. 61/63 Galata. İstanbul Teltfon: 44 47 20 Ulus meydanı Koçak Han Ankara Telefon: 10845 Bilumum Radyo Bayilerine Son model 5 lâmbalı ORÎJİNAL ORIOIM RADYOLARI Toptan olarak satışa arzedilmiştir. İstanbul ve taşra için münhal bayiliklerimiz mevcuddur. Adres: RECEP SOLAK *^««te. Galata Tahir Han kat 1 No: 1 İstanbul Telgraf: RECEP SOLAK İstanbul Tel: 44 70 83 İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN İkinci sanayici ithal kotaları listesinde 362 sıra numarası ile kayıdlı sanayi makinelerine aid talehlerin kabulünde, aşağıda belirli şartlann ilgili Odalar tarafından aranması, Odalar Birliğince bildirilmiştir. 1 Taleb olıyıan makine, eskimiş ve yıpranmış olanın yerine getirilecektir. 2 Lüzumu halinde bu hususların alâkahlarca tevsiki istenecektir. 3 Makine taleb beyannamelerine, taleb edilen makinelerin mufassal spesifikasyonu ekl«=neeektir. 4 Makine için bildirilen ünite fiatı proforma fatura veya hakikî değerine uygun olacaktır. 5 Bu şartlarla alınacak tahsisin tamamen kullanılması mecburidir. Kullanılmadığı veya dolayısile tahsis iptaline sebebiyet verildiği takdirde taleb sahibi firma her ne nara ile olursa olsun bilumum tevziattan istifade ettirilmiyecektir. Yeni dış ticaret rejimine göre hazırlanıp 17.2.1959 tarih ve 10137 sayıh Resmî Gazete i!e ilân edilen ikinci üç aylık sanayici ithal kotaları listesi ve bu listeye göre talebde bulunacaklara aid izah sirkülerimiz, talebname cetvelleri 24.21959 tarihinde bü+ün âzalanmıza taahhüdlü olarak postaîanmıştîr. Bilgi edinilmesi ve ilgilüerin aşağıdaki hususlara dikkatleri rica olunur. a) Herhangi bir sebeble bu mektublannı tesellüm edemiyen Szalanmız Odamız kat 2, No. 2 den tedarik edebileceklerdir. b) Gönderilen talebnameler suvetli olup, bunlar doldurulurken çift olarak tanzim edilecektir. c) Odamıza talebnamelerin intikalinde en son müddet 4.3.1959 olup bundan sonra talebnameler kabul edilmiyecektir. IGenol Müdürün tavsiye ettiği Dmleyiniz Bay Ay! «Mektuplar yazarak. piyeslerimin 've ıriahları yapacak yerde. k hareketo» oynanması ile ilgili bazı ricalarda maları uratarak, zatcn • Fırça tutmak büe bilrniyorum, bulunacak kadar samimiyet göster memi şişirmekten ileri gidcmemışıdemeyiniz. Alıp deneymiz.» Ame diğüni» yazıyorsunuz. Şu «bszı rica niz. Bunun üzerine de eseriniz rev. dedildi • Farz edelim ki doğru söy William Lopley'in villâsında yasa rikada dergiler. okullar, büyük frr larım» nelermiş, lutfen açıklar mıa lüyoısunuz. Öyleyse . ki o zaman «Artık saklsmbac oynamamıza lü1 maktadır. Yüksek duvarlrrla çevrili malar hep bu sözü yayıyor. Rek nız zum yok sanırırn.» Bu sözleri içi dışı Ümitsiz Saailer oynuyordu te». «Sahici Oyun heyete geldiği gün • ' büyük bir park orîa.smdadır bu vil lâm şirketleri < • i ivet denemegülpn Roberto Rossellini Longpont farkla kopya etme. bahis konusu "\ okundu ve ittifakla reddedildi» dilâ. Fakat artık saklambaca lüzum lerini» bssıyor. parkında bir gazcteciye söylcmiş ve mamış. Bu, bir. İldnci ve üçüncü Her Amerikan ailesinde fn azyorsunuz. Demek ki reddedenler ara perdede kusur görülmemış. Bu. ıkı. var mı? lıcnen eklemiştir: «Elirnv.den geldiği «Hele şükür. diyor Ross."llini. Artık bir kişinin şövalesi, fırçaları. paleü smdaydınız. «Çünkü lâf yığmındai i İkinci perde tâdil ve ıslaha muhtaçkadar çabuk evlcneceğiz.» bcraber görünebiîiriz. Aylsrca bun var NewYork Avukatlar Birliği ileri gidemediği gibi..» diye başlıyan ] mış. Bu. üç. Peki ama rr.artem ba^ Rossellini ile Son^li 3 yıldır sevidan kaçnk. Fakat herşey riüzeliyor, kendine mahsus bir resim kulübü cümlenizle kaneatinizi de açjklıyor 1 na karşı o kadar iyi niyetlisiniz , îiyorlpr. Roberto Hindistanda bir düzelecek.» filın çevirirkrn onu görür, yıldız ne sahip. Yılda iki feere erxi a sunuz. Halbuki bana, Almanyaya yar j bunu neden söylemedihiz de. bir Onun bü",ün bu iyimserliğjr.e rağ çıyor. Westinghause çelik şirketi dığınız 1.9.1955 tarihli mekıubunuzda değil, iki değil, üç değil, on ay. otuz yapııı k içter. Sorali'nin Hindli prosustunuz? men daha İtalyan mahk'melermin nin ve diger dev şırketlerinin kad Sahici Oyun için bakın. neler yazıyor i iki dişinizi kenetlsyip dükför kocası bırakmaz. 1 kendisi hakkında bo^snma kararı rosunda, tşçileri arasmda birlerce sunuz: «Sahti kanaatime gelince. .Edebi heyetin genç yazarları teşGenç kadın rok geçmez kocasından vermesi lâzım. İngrid'in Meksikoda ?matör ressam var. Washir«eton'un tcbrikler. Bilhassa modern inşssı j vik etmek yolundaki müsbet tutu. «yrılır. Bir'cç'neleri için ikinci bir boşanıp İ^7eçli Lars Srhmidt'le evlen kendine mahsus resim dehaları var. için.. Finali pek beğendim.» Bu iki mu» olanı biteni genç yazarlardan synlık lâz<m. Rossellini, tngrid'i bırrıesi o me?pleyi halletmiş değit. Di Eski müdafaa sekreteri restmden ccpheli davranışuı sebebini biliyorum bektaşi sırrı gibi saklâmak mıdır? rakmalı. ama. nasıl izah edcceğinizi mersk edi Piyes elinizde bekleye bekleye kenha Sonali de bosanrrns ^ayılmıyor. «Sonaii ile entcllektüel bir alâkam başka çey'.e din'enemiyor. Ameri yorum. diliğinden mi tâdil ve ıslah olacakv.? Yani aylar vsr önlerinde. var. Bcn İngrid'i seviyorum.» der kan hava yolları direkrörü için Tufan için de ,zaten heyetteki bü Bir cevab ki, neresinden rutsam döAyları ayn geçjreceklermiş. RosRossellini. O zaman için doğrudur selllini hafta sonlannı çocuklanr.a resirnsiz pazar. ppzar olamaz Cum tün arkadaşlar piyesinizi beğenme. külüyor. sma Hind gü/elini de sevmektedir. Bir başka ve çok dikkatedeğer cüm ayıracakmış. Bu da hnyatının Sona hurbaşkanı Eisonhovver bile golf mişlcrdi; dcmişsiniz. Siz de yalnız Ark ıdi.;larına bakılus=) «Sonali onu li've. tazc aşk'.na yab'ncı bir tarafı. msçlan arasmda kTrtnostalla'? ba birinci perdeyi beğeniyormuşsunuz. leniz daha: Ben de tiyatrodan =vbüvülpmiştir.» Iyi ama Bay Ay, Tufanın «bütünü ile rıldıktan sonra fırsatı ganimet bile^ Hindli dilbcr mesuH. Avakl?rında kar?k resim vapıyor. Ölen Rossellini Inerid aşkı gaze. ! sırmslı pabııclar. n»mli otlann ö«tün Birleşik Amerikayi saran bu ye başanlı görüldüğünü» bana resmen rek. Duvarlarm ötesini tekrar telerin diline düşer. Birinci sahifebi hryet masasına koydurdunuz. de gezinirkpn ea^eteciye eiil»r«k ni rridanın en gi'zel örneği be'kı tebüğ eden bizzat sizdiniz. lerde hep bu dram göze çarpar ve o Hple şu hıkâyeniz pek hoş: Edebi de ne znman? fÇu bendeki dakikliğe: ' şurları söylpmistir: d^ Mii"earıoli<! sfhri Bu Wn0ft arada Hindli dilber Parise gider. heyet ittifakla piyesi «bpâenmiyor bakınız!1 Evvelce verilmiş ohn red Yani bundpn iki sene o'nce. «Gizli yp?amaga 8yle alıştım ki nvfus'u şebi.rde iki resim miizesi ama». bütünüyle baş?nlı görerek «ka kararını bilen tek kişi, hejetin bsş!Sona>. «İki yıl dostların evinde yaşadım» t<~krar ?nk'a yasamaâa alışır mıyım var. Senede 150.000 ziyarptci hu bnıl ediyor», sonra da pişman olup kanı Muhip Dıranas'ın seyahatte oldiyor Sonaii. ArtiMlorin. yazarlarm risi öyle seviyorum ki.» ' divp diî^ürüvorum.» mÜTeleri gezivor. Halk kiitüphane«oynanmasın diye» giirlprce haftalar duğu bir sırada. Eski karardan ha. evlcrinde. Boni o kadar hoş tuttular Rossellini'nin askında ya7 bu sefcr sinde eüzel sanatlere ait 32.000 kiGene de Parisi bırakmı^Ur. Long. ca çalıçıyıTi', ben de cgünlerce hafta beri olmayan diğer heyet üyeleri W. Vakit nasıl geçti bilemedim. Pa port'ta şimdi. Amerikalı milyarder bakalım ne k^ıdar sürec<k? tap ve derei okunmak üzere em larca dİTeniyortım». Onları kanaat de..» Burada biraz duralım Bay Ay. re rıazır Resim etölyesine d?vam lerinin aksini kabul eden. edince de 5u halde red kararı (!) heyetin dleclon R O o'5rencinin escrleri mun pi?man olnn. bunun üzerine de âd^t ğer üyelerir.den on ay sabırla. itina 0 tazaman teşhir edilmekte. Minne dışı çarelere başvuran sorurr.suz in | ile gizli tutulmuş ki onların da hasoto üniversitpsinin sanat koluna sanlarmış gibi tasvir ediyorsunuz. ; beri olmarmş. Edebi heyetin bu tür1500 taîebe devam ediyor. Her gün Piyesin «neden krbul edild*ğini de lü işlerini tedvir eden sizdiniz Bay biraz daha gçlişen bir «muhabere herkesten iyi ben bilirmişim». Benm Ay. Ne hakla ve niçin sakladlnız? ile resim ögıenme okulu» da ayrı. bldiklcrim bir yana. sizin gösterdi Olacak iş mi bu? Sizin de tes'im et. Minnesoto sanat merkczi her pağniz ?cbeb!eri bir daha sıralıyal'm. tiğiniz gibi «edebi heyeiin nasıl çazar çocuklar için resme ait ya film Zira «tiyatroda çalışıyormuşum». Ya lıştığını bilmez değilim.» Devlet Ti'N&ıLTBRE gosteriyor; ya konferans veriyor. O ni edebî heyetin tiyatroda çalışanla yatrosunda evvelce üç piyesi oynansırada büyükler müze'.eri dolaşı ra bir imtiyaz mı tanıdığını söylemek mış bir yazarın . kıymeti ne oluryorlar. istiyorsunuz? Üstelik «hevesimi d9 sa olsun ysni bir piyesi böyle reddedilmez, üyeler vrrilen karardan kırmak istemiyormussunuz>.. ılşte mutlaka haberdar edilir. EdilmîmişDüzinelerle Amerikan resim ga kcle gibi sağlam bir sebeb.) Bu iki leri ve müzesi her ay eğlence karçı durulmaz sebebe dayanarak pi se, izaha muhtiç bir durum var or. proğramlan tertiplemekte ve ayyesi hem de iyi niyrtle ksbul et tada. tzah ediniz. «Piyesim ingilizceye çevriliyor didan aya ödemek üzere satışlar aç mişsiniz. Su halde «gümrükten mal maktadırlar. Hiç bir tablo fiatı kaçırır gibi edebî heyetten sahneye ye böbürlendiğimi yazmıssınız.1 Böynrn 750 doları aşmadığı bu sergi eser kaçırmam» niye icab etsin? Ben. le küçük duyguların meraklıs . oller çılgınca bir rağbet görmekte tiyatro irhresine ve edebî heyete rağ sam sizin gjbi ünlü bir tenkidçüıin ile böbürlenirdîm: dir. Tabloların «en nefis Alaska men nasıl piye* oynatabilirim? Siz : şu cümleleri | €Gün«5te On Kişi piyes olarak da battaniyeleri gibi kapışıldığı» ha galiba Devlet Tiyatrosu ile Muhlis I senaryo olarak da bugün bile sizin ber veriliyor. Bazı müşteriler ken Sabahaddinin kumpanyasını birbîri için can kurtaran olabilir. Anlamı. dilerini şaşırıyorlar da müzeye ve ne kanştırıyorsunuz. »Kapı kapı do yorum hâlâ ne duruyorsunuz? Alya galeriye, aldıkları tablonun be Iaşıp aktör. rcjisör davet ederek», manların tercümesine talip olmaladelini ödeyip bitirdikleri halde, «hususî toplantılar tertib ederek» pı rını mı? Bir almanla işbirliği edip 63> 80,1 65,7 hâlâ her ay taksit vermeye devam yes oynattıŞım iddiamza kızamadım, hemen tercümesine orurun. Önümüz deki mevsim de beni premiere'e ç»ediyorlar. Artık Amerikada tablo gülmedim de. Duvatlarm Ötesi için FRAHSA İTALVA koleksiyonu yapmak milyarde'r işi nuz ki: .Piyesinizi edebîde diyorsu. gırın.» (27.7.1955 tarihli mektubunuaheyete res dan> değil. Herkes kendine göre bir şeymi bir müracaat yazısı ile vermediZarur! cevabınızdan bir cümle da l«r biriktiriyor. niz. Bunu göz önünde tutarak red ha: «Biz böyle yabancı diDere çev. Bir tüccar gündüzleri çalışıyor, kararmı zapta geçirmedim, neticeyi rilen çok eserler gördük, duyd.uk. gece resim sergileri açıyor. Genç size tebliğ etmedim.» Evvelâ vazife Hiç birinden bir haber çıkmadı. Silerin eserlerini bedava teşhir ede anlayışınızı tebrik ederim. Sonra şu ziinkinden inşallah çıkar..» Ve henîejv bilmeleri için Manhattan da bir <resmî müracaat» meseleerini hâlle arkasmdan da «inşallah» diye na«ıl bir galeri açmıştır. Alış veriş yapar delim. Ben şirmdiy* k»dar hiç bir haber beklediğinizi açıklıyoraıken araya mutlaka resim konusu piyesimi resmı müracaat yazısı il« nuz.. «Eserinizin kaç noktadan reoL oynayan dedildiği..» Bu cümleyi her yerde nu katıyormuş. Mağazalarına top vevmemişîmdir. Piyesleri bir çok yazarlar da resm! yazı ile vesikalık fotograf yerine kullanabitan kahve. çay almıya gelenler kol müracaat etmemişlerdir. Meselâ Sa Krsiniz. Sizi, bütün ruhunuzla akset larmda bir tablo ile çıkıyorlarmış. hici Oyun'u da resmi bir müracaat tiriyor. 55,0 34,2 54,2 42,4 19,5 17,0 .9,7 9. Kadın. erkek, çoluk çocuk, genç, yazısı ile göndermerr.istim. reddediL. Uzun cevabmızın sadece 11 cümihtiyar tekmil Amerikalılara resim di, red kararmı zapta geçtiniz; iki lesini ele aldım. İtham ve iddialarıDanimarkada, nedense, zehirlene zehirle yok etmede de maalesef ge zevki vermek için hayr?n oluna yıl sonra, sizinle aynı odada çalışır nıza da kendi cümlelerinizle cevab Moaa sihirbazı elbiselerinizde bir rek ölme vak'alan başta gelmekte ne bu memleket başta. cak bir propaganda sistemi tutul ken, red kararmı 18 Kasım 1957 ta verdim. Geri kalanına temas etmeyeni ç?ğ açmakla kalmadı. Saçla dir. Bu gerçeği «Dünyg Sağlık Teşrih ve Ed. H. 59J34S say:lı yazı ile âi zaman israfı telâkki ederiro. Zi. Buna mukabil vaktile Borgia'la maktadır. bana tebliğ ettiniz. Duvarlarm ra hepsi biribirine bağlı. Hepsi tennızı da biçimden biçime sokuyor. kilâtı» meydana çıkarmış bulunu rın zehir merakını jtörüp geçirmiş Lincoln anılırken meselâ: «LinBunları şimdi de kordelâ ile süsİtalyada ne kendisi. ne de haşkası coln'un resmini yapınız. 250 000 Öiesi'rtde bunun toısini yaptığınız peden tırnafa gerçrklere aykırı. Te yor. Vâkıa bu memlekette kazara için kendinize • iyi niyetli» ve «mü. mas ettiklerim, sirin zihniye*inizi liye süsliye türlü güzellik yaratıiçin kimse zehiri akhna getirmiyor. frank alabilirsiniz.» deniliyor. zehirlenerek ölenlerin gayısı İskoçsamahalı» diyorsunuz. açiklamaktadır. Şimdilik bu kadar yor. Her saça. ber yüze uyabilen Hele Norveçle Yeni Zelândada zeSeyahat ajanlan: «Avrupaya ar Millî tiyatro iyi, kötü ama mut yeter. Zirs umumî efkâr bu kadarla bir siis bu. Cici bici Ucuz. Kolay. yadan pek farklı değil ama kendinl hir diye bir silâh bilinmiyor. Kroki tistik bir seyahat yapınız.» gibi laka millî metinle kunılur. Siz, ti hüküm verebüir. Kordelânız kadife. saten, ipek zehirleyenler rekoru kırıyor. (Se muhtelif memleketlerde milyonda lerden reklâm yapıyorlar. Fayatrnya gönül vercnler için çok ö. olabilir TuvaletiniıVn bir şeritcik nede bir milyonda 144.2 Danimar kaç kişinin zehirle ölcfüğunü tesbit mans Artists School meşhur artist nemli olan bu dâvâyı nasıl yürüttüde kesebilirsiniz. Sonra bununla kah erkek, 100 kadın), başkalarım etmektedir. ler okulu bütün mensupları için ğünÜ7Ü, ne gö>le gördüğünüzü is«açmizı yukarı toplamak, ysnlara İTİZAR daha başka reklamlarla beraber temeden . açıklıyorsunuz. Sadece Vıırakmak, alnmızı çenberlemek siBasm Savcıhğından gelen adam başına 500.000 franga tekmil buna vesile olduğum için «eviniyozin tipinize ve zevkinize hakıyor. uzaklaştırddınız, tekzibi neşretmek mecburiyeti Avrupa müzelerini gezdirmeyi üs rum. Tivatrodnn İşte en TÜzel omeklen arttk ec'ebî hpyet adma konuşmakyüzünd«n (Uluç Ali) tefrikatüne alıyor. tan da vazgeçin. mız bugün konamamıştır. Öziir Bir NewYork müessesesi AvDuvarlarm Ötesi size göre. dileriz. ve rupa sanat merkezlerini (Avus şöyle reddedilmiş: «tkinci perdede SPEZÎAL VVERKE turya. Almanya, Danimarkayı) ati'abrikalarımn her nevi sanayi dikiş. ilik v.s. ve Overla dolaşma projesi hazırlamıştır. lok makinelerine ihtiyacı bulunan sanayicilerin sipariAdam başına 300 dolar. At, oda, tnsiltreede «Royal Observatory» , şinin kabuliine başlanmıstır yatak, yemek bu paranın içinde. de bir dev teleskop kurulacaktır. I Şimdiden tarihî hanlarla. eski şato «Neu'ton tPİeskopu» adını taşıyaT Ü R K İ Y E M Ü M E S S l L İ sahiplerile anlaşma yapılmıştır. csk olan teleskop 660.000 sterline mal olacak, parası İngiliz donanALMAN MAU DİZEL ması tarafm J an ödenecektir. Galata Rıhtim caddesi 224 Sağlık Han. Telefon: 44 23 89 MOTÖRLERİ Teleskop Hurstmonecux rasadhaKâğıdhane Mensucat Telgraf: SELMETLER nesine konulacak ve İngilterenin Yatık tip az devirli otomatik Fabrikası en kudretH teleskopu olacaktır, yağ devri daimli. modern ^rlOO Y İ N ve TİFTİK Âletin ağırlı 100 ton, uzunlufu Alman tekniğini haiz 6 bey30 ayaktır. Bütün milletlere mengirden 240 beygire kadar, Akdeniz sahilinde bir maden işletmesi doktorluğuna sup astronomlar gibi rasadhane Müşterilerimizin emirlerine âmadedir. tâlib olanlann ktsa hâl tercümeleri ile P.K. 323, Beyoğlu Imensupları tarafından da kullanılaAyrıca: Kumaş Boya Apre adresine yazı ile müracaatleri rica olunur. ' bilecektir. tamamlanması 6 yıl süKOMPLE BUZ TESİSLERİ. BUZ KOMPRESÖRLERİ. Tel: 48 72 61 i recektir. KOVALARI. her takatta ELEKTROJEN GRUPLARI ve TORNA, PLÂNYA, FREZE TEZGÂHLARI. 2 nci kotadan sipariş kabul edilir. Düıtyayı meşgâ! eden bir aşk Amerikada macerası daha neticeye ulaşıyor resım yapma İngrid Bergmann'dan ayrılan Roberto Rosselini Ktnüli Sonaii ile sevişftği»' '**** ve ilin etti aktris IİYATR0 L Av'a Cevaît Turgut ÖZAKMAN salgım Zehirle öiütn fekora Itaf* yadan Danimarkaya geçti Saelarda kordelâ ıııoılaısı İngiilarede bir dev teleskop yaoıhvor MAUSER DURKOPP SATEL 7ÜRK LİMİTED ŞİRKETİ HERFORT DOKTOR ALINACAKT1R « m BATTANİYELERİ İ . VEYSEL SAİT P AKBAŞOĞLU KARDEŞLER KOLL. Şti. Galata Necatibey caddesi 146 Telefon: 44 22 73 PİKAP VE KAMYONLARI SIRA KAYDINA DEVAM EDİLMEKTEDİR S , 750 kilodan 10 tona kadur ISTANBUL A.NKAKA Bankalar Han. Galata KONY* AtttU'k Sulvtn :65 *NK»RA NIZAME001K OARICl T Ü R K İ N T E R M A K i N E L E R i A.Ş. P K . 734 Telefon 492849 » C E N T E L E * KAYSERİ CCMAL HATTAT 1 TOktvt Umum "uw< Tel^ral ; TıMAK • itlanbul AO' a>>AZ*m fn. aoıMAN TUROIJ T Bv •ncaia' cad. 72 M&RDİN KASIM TUâ MANE* Bırıncr cad »DİKA TUk lr.t« M § k ln«l«n A 9 Y«ri Sarjy C»'»'" Omrr.r C»d Î7'C iatanbul cad. 13ı Adanf Ş.t«8' Kar«ı Yaka 5«ırvnı KIRŞEHİR ANTM.Y* HALİT AITINO* BALCII.A* TUrk Ankaa ca«. 20 Şaraj^pol cad 51 234 •UM5A ADNAN rOKKAV Zltt' Maydam . Vanu cad ı A İZMI* AlKIUIKa 01' x «« ffld Koll SM Gajı Oa ^anaaja Bul. » UBF» ooâu «»" 6) SaraySnu ' 63 «57 Açılıj ve pegaTn 7.00 K u r ' 7.27 Açıhş ve program 7.30 K a r ı . j ı k sahalı müziği 8.00 Haberler anı Kerim 7.10 Türk müıiğl 7.15 S.15 Şarkılar 8.30 Operet Dünyasın Günaydm 7 30 Hafif muıik T.45 dan 8.43 S»z eserîerl 9.00 Kapanış. Haberler 8.M SanatkSrlardan birer şarkı 8.30 Çeşitit hafif müzik 12.27 Açılıs ve prograın 12.30 Küçüh OrkMtr» 12 55 KUçük S t ü d . 9 00 Prograın ve kapamş. yodan beş dakika 1300 Şarkılar : 1157 Açılı) ve progrîm 12 00 Kadir HUkat Çulh» 13.30 Haberler Çeş:tli potpurileı 12 30 Şarkılar 13.45 Türküler: Cemile Cevher 14 00 12 55 Serbest saat 13 <n Hîberirâr Orkestr» mıizilîi 14.30 Şarkılar: M ü r . 13.15 Melo'ii'er 13.37 Tel.1e.ı tele Jide S«n?r 15 80 Kapanı?. (Özel öâle yaymı» 14 30 Çeşıtli <jıü16.57 Açıllî ve propam 17.00 »ik 15 00 Kafif me'.oSüer IS 15 Zi. Radyo Erkekler Fasıl Heyeti 17.30 ya Taş'ıtenfte» şarkılar 15 3« Hohert Akşam konserl 18.00 8=rkılar: Mus Valentino Orkestraı 16.00 Pr>w3m tafa Kovancı 18.M C«z müzilıi ve kapamş. 15.40 Saksafonlst Nlhat Esengin 18 55 16.57 Açılış ve profram 17 Q 1 Ko> Belediye saati 19.00 Şarkıiar: Nçcdet yün saati 17 30 Tncesazttan Kast F a d ı Cici 19.30 Haberler 19.45 Duke 18.00 Dans müziii IS 2î T ü r k o « Ellington Ork«strası 20 00 Kıbrıs Orm?ncılar Cemiyet; adma k^nu^ma : s»atl 20.10 Akşam konuşn.ası: Mum Zekâi Bayer !S 30 Cevifi Bo'vadînXaı Fatk F«nik 20.29 Rady» Gazetpsi d*n şarkılar 18.^5 S"rhp?t saat 20 30 Küçük Stüdyodan bes dakika 19.00 Habçrler 19 15 Tarîhtpn b i r sast 19 23 20 35 Helmuth Zscharins O»kestrası yaprak 19.20 S»rbe«t Z0 50 Sohbetler: ŞevlMt Rado 21 90 Yurttan sesîer 19 55 Serbest s a ' t Radyo Klâsik Türk Musikisi Topîulutu 20.00 Kıbrıs Ssati a«.10 Akşam Sr>h• 21 30 Dünya hikâyelerinden örn^kler: beti: Mıım'.p.z Faik Fsnik 30 30 Badv» Orhan Hançerlloğlu 81 46 Şarkı'ar : Gajeteii 20 3« Serbflst saat 2* 35 m Ahmet Ç a | » n 22 IS Pivano melodilsri Ayla Daj3r.ayd3n ş»vkU»r 21 « HaFe«il St.st?*r H . l » Cara»ver!e bas »ır eevabın saati 21 15 S«rb»^i sa»t büşa (T?.kd;m erten: Arif Mardir. 1 21.30 Süat ylnnlbir O'ÎIT 2 : nn Ç j . J3 Ofl Halil aarkılsr tSöyl«y«nl«: Ju'.ius gan mpln'illeri 2? ı s MnşUa Mrrsr). La Rosa ve Petula C ^ r k 1 2 3 : ? Ha «sn sarkılsr 22 45 H=be1<*r 23 00 herler 29 3» Protrrarn 23.33 Dans Gece korssri 23 3» Dans muz.ıği müziği 24.00 Kapanıj. S400 P r o p a r n ve kapamş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog