Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

27 Şubat 1959 CUMHURİYE1 Bntfaraiı I inci sahiied* M içln BMM ne teklifte bulunulma u rıca edılmıştır. Baitaraft 1 tnct tahiftde düşürmeyi T« temsil ettiği iîçilerir Antalyada dün cereyan eden kendisile görüştüğüm Maden İşçilerl menfaatleri hilâfın« bir istekte bu garip hâdise tiraf etmeliyiz ki bütün haSendıkası ikmcı başkanı Mehmed lunmayı akhndan geçirmez.» Antalya, 26 'Telefonla) Mennndan S yıl ence İnfilis yatını devlete, raillete ait Alpdundar şunları söylemıştir: Sendika Başkanı Omer Karahasa deresin Londradan hemen dönmesi Hrutç«f ile Macmillan, Londra ile Moskova Suriyeli komünist lider milleHer camiaaı içinda hizmete harca\ ıp sonunda «Her sefer olduğu gıbi i^veren son olarak Bakanlığa telgraf çeki içın evvelki gün Antalya Emniyet Beklas Bağdada gitti jeni bir devletin doğd»emekliye ajrılan veya ailesiarasındaki kültürel münasebetlerle ilgili bir Müdürüne telgraf çekmesini i'l yen ve siyasi teşekkuller tarafından de lerek durumun izah edildığmi ifad ilân edümjşti: Rodezy» ni dul, yetim bırakarak ha>ata &01Ankara 26 ((CumhurıyetTeleks) Molla Burhan Sencan bu sabah sa. vamlı baskılar yapılmasına rağmen etmıştir. ve Nyasaland federasjonu! Birkag anlaşmaya vardılar; 2 Başbakanın müzakereleZonguldak Maden Işçıleri Sendika lerini yuman hükumet emektarlan Beyruttan Ankaraya gelen haberlere at 7 30 da postaneyi telâşa vermiştır. ıdare heyetı arkadaşlarım bana reva gunden beri, merkeri Afrlfcadan güHızla telefon gışesine giden ve görulen bu muameleyi evvelâ ferden sını temsilen Başbakan Adnan Men cemiyetimİ7den muhtac olduğu hirine soğukluk girdiği açıklandı göre, komurıst partisinin 21 inci kon neye doğru yayılan bu geniş devkendilerine ve sanıyen 45 bin maden deresi karşılamak üzere 21 kişılik gresine katılan ve bu ve^'le ile Sov Mekkeden geldığini soyliyerek acemayeyi bir turlu elde edememistir, lrtîn »opraklan ciddî kanşiklıklara işçısine yapılmış gıbi dusunerek hayet Rus>'anın bir şehrırde bazı Orta le Mıllî Savunma Bakanı Ethem reket etmışlerdır Bununla beraber heyet akşam saat 21 de Ankaraya ha burada lâfı evirip çevirmeğe hasahue oluyor. Bunun bir neticesi Moskova, 26 (Radyo) lngıltere ' sonra Leningrada gidecektır. Hrutreket etmiştir. Heyette bulunan Meh Menderesi isteyen Molla Burhan, olarak da dun fevkalâde ahval ilan Ş'aşbakaru McMıllan, yanmda Dış çefin orada kendisine mulâkı olup i doğu memlpketleri tenrilcıleri ile Ethem Menderesın eviyle konuşmuş 19 sene bılfııl emeğım geçen canım med Alpdündarm Ankarada ilgıl cet yok. hususî bir ictima >apan marııf S'iedJUmiş, «Afrikalı MiUiyeDçi Partf İgleri Bakanj Lloyd olduğu halde olmıyacağı kestirilememektedir. Bunlann 1930 dan evvel. 1930 dan ı ve kendisinin taj'yareye bınmemesı kadar sevdiğım müessesemden haksız Bakanlıklar nezdinde temaslarda bu riye komünist partisi lideri Halıd ni, binecekse askerî uçağa bmmesi yere çıkarıldığım için teessür içinde lunacağı ümid edilmektedır. ler»ııı liderteri tevkif olunarak, 3 btsıgun buradan uçakla Kief'e müsonra. daha sonra ve jeni maaş İngiliz hükumet heyetine mensup Bpktaş, bılâhare Trska gifrnistir. kişinin bir araya gelmesl yasak tet'eccihen yola çıkrnuj, fakat progmuhtelif miktarda ni ve bu askerî uçağm yanında beş yım. Fakat bu ıstırabım hiç bir za Kömür işçilerinin ücretlerlne dalr bağlananları bir sözcü, Londra ile Moskova araBektasın Iraka komünıstleri teşki tane daha uçpk olmasını ve kendı man mücahıdi bulunduğum haklı edilmistir. raıvı hilâfına Sovyet Başbakan vc par a alır. Ö\le ki eski hesabla bağönerge sında kültürel münas€betlerle iî lâtlandırmak gayesi ile gonderildiği Rodezya v« Nyasaland federasyonu Kouıünist Partisi Birinci Sekreteri j sine de Ankaraya gıtmek üzere 35 davadan benı alıkoyamıyacaktır.» Ankara 26 (CumhuriyetTeleks) Unmış bir albay ailesi maaşı meoldukea garip bir devlettir. İngiliz Hrutçef kendisine refakat etmerruş gili bir anlaşmaya varıldığııu bil anlaşılmaktadır kişılık bir tayyare gonderılmesıni ıs C.H P. Zonguldak milletvekillerin selâ bugunkü hesabla bağlanmıs bir Sendika başkanı konuştu 1 dırmiştir. Ayrıca. Sovyet İneil'z Gene Beyrutten buraya gelen ta temiştir Polıs, Mollayı yenıden ne milletler camiasanı izah eden res. tir. Hrutçefin bir dış ağnaından Şımdiye kadar beyandan kaçındığı den Necati Diken bugün B.M M. si teğmen maaşından azdır. Yani bir mi broşürler. Hindistan, Pakistan mustarib bulunduğu açıklanmıştır. müzakere!erin~eki havanın iyiye j mamlayıcı malumata gore, Irak ko zarete almıçtır. idâıa edilen ve bu yuzden bakkında Başkanhğına Zonguldak kömur iş. muadelet yoktur. Sebebi de paranın gibi bu federasyonun da müstakil McMıllan'a, Sovyet Hükumeti adı doğru yöneldıgini beliıtmiştir Söz münistlerı suratle sılâhlanmak*adır. turlu sojlentiler çıkan Zonguldak | çılerinin ücretlerinde asgari seviye düşmesidir. Bunun da kahahari o olduğu ıu tasrih eder. Yalnız fede na Dış; İşleri Bakan yardımcısı Kuz cü, müzakerelere bir soğukluk gır Irak ordusundaki solcu bazı subp\lar Maden Işçilerı Sendikası bınncj baş. | lerm tesbit olunup olunmıyacağına bicarelere ait olmadığına pore marasyona dahil iki bolgeden Ku netzof ile Rusyanın Londra Büyük diğini belirtmekle beraber. dün ge | Sovvet Rusj'arın bir z^mandır Iraka kanı Omer Karahasan sendıkanın son j dair bır onerge vermiştır. On dernekten dokuzunun aşlannın o nisbette arttınlması gezey Rodezya İle Nyasaland • birer vermeğe bas'adıii silâhlarırı bir kıstutumu hakkında sunları söylemış CH.P. milletvekili Çalışma Ba rekirdi.. Bu yapılmadı. Bu himaveElçisi Malik refakat etmektedirler. eeki bale temsilinde «ısınm bıraz tanımadığı genel başkan protektora dije bahsedilir. Federal mını komüiist par^'si hücreler:ne ak. kanma muteveccih onergesinde } U tır: ye muhtaç smıf lâyıkile korunaMTT. Bır'ıgının şehrimızdekı on başkent Salisbury'nin bulunduğu Hrutçef, McMıllan'ı, «İl14» uçağı yvkse'.digini»r a söylemıştir Bır ıtıu tarmaktadır le harelaet ederken, Moskova hava habir « s l f l «Dılekler çok olduğu takdırde hususların açıklanmasını istemekte madı. Herkesin bunda derece de> . Guney Rodezyanın ise (Self.goverdemeğinden dokuzutnun temsılcıledir. sendıkalar en muhimlerini ön plâna ning) hakkını haiz bulunduğu be alanında uğurlamağa dahi gelme " O Z C 1 1 "Oİabilır» dıve cevab v»rri dün Birlık merkezinde bir basın «1 Zonguldak maden işçileri rece payı vardır. Bu himaye noksaalırlar. Kabul etmek lâzımdır ki. bu lirtilir. Irniştir. Muhabirlere söre. Macmiltop'antısı tertıb etmiştır Temsilciler gun sendikaları meşgul eden mühım hdkkında asgari ücret tesbiti yapıl nı, yalnız onlan son ve muhtaç Geniş >er altı servetlerine mâlik günlerinde sıkıntıya dıişıirmekle Hareketinden önce McMıllan, bu r l a n ! Î e H r u t î e f . pazartesi günü tekVehbı Ünalın Genel Başkanhğını meselelerden bırı geçım, yani ücret mış mıdır' buluıan bu eski İngiliz müstemleke ısafcah Krembnde Hnıtcene diğer r "uzakereiere bas'ıvacaklardır j 2 Yapılmış ise mahiyeti nedir? kalmadı: bir de bi7İm cemiyptin tanımadıklarını ifade ile Orhan Sa meselesıdır Değışen şartlara ve çalerindeki kaynaşmalar. Belçika kon. bir görüsme yapmıştır Toplanh pEğer Hrutçef, yeni ve daha mesut, 3 Zonguldak Asgari Ücret Tes jeçmişteki hizmetlere ve alelumum vahıtede karja başkanlığındakı genel kuru lışms durumuna gore, işçinin hak ve bit Komisyonu kararına itiraz olun geçmis nesillere karşı hürmet ve «osu ile Fransız merkezî Afrika top resmî mahıyette olmuş. oğleden bir hava yaratmazsa, Macmillan menfaatlerını tayin etmek, sosj'al yalun mevcudıyetını bıldırmişlerdır. Dıe»r illerin hava alanlarından raklarıııda vukua ge?«m hâdispleri ,sonra, yayın'anan hır So\\?et tebli içm resmf teb'isi imzalamaktan şayışmı, refah sevıyesini düzenlemek, muş ise mahiyeti ve metni neden himayet hislerinde biraz sağır oltalcip etmektedir. Hemen hemen ğinde, «müşterek ilgiyi haiz me?e bs^ka vapacak b=ska bir iş kalmı kalkan uçakl^r yolculara yiyecek at duğunu gösterdi, ışveren karşısındaki istek ve temen. ibarettir' ' maktadıılar Sehırde gıda durumu hepsinin de kaynağını, lAfrika AfTEŞEKKÜR 4 Gunlük 450 kuruş ücretin kö1 nılerıni tesbit etmek sendıkaların lelerin gdrüşülduğü» kaydedilmiş yacaktır. Ne ise simdi edebiyata girmiyeendişevi icsb ettirecek bir va7ivet rikablara) parolasını yaymış olan mür ışçısıne normal yaşama imkâHrutçef. bugun Moskovada y=m ; arz etmem°kle heraber kara ve de Londradakı fecî uçak kazasında vazıfelerındendir. Ücret ile yaçayış nı sağladığma kani bulunuyor mu. lim. Bugün bu adamlara yapılan Akra koreferansııda aramak gerekir. tlr. Fakat ı'sili çevreler, Hrutcef ile arasındaki ırtıbat her ne kadar mu'amlar kifayetsizdir, çok kifayetAkra ise, ingiliz mustemlekesi iken McMillan'ın ilk defa olarak Rusva tıfı bir konuşmada. «Macmillan i!e miryolu mur.akalesınin ternını içın •ehıd düşen Kaptan Pilot sevgıü sunuz? ile İngiltere arasındaki ticarî mü yspılan SABRI'mizın c«ıaze merasımine ayyen bir refahı ifade edecek ise de müzakereler neticesinrie civar ıllerm yardımı beklenmektegeçen yıl tam istiklâlini koparan ve 5 Sair ücret kademelerinde as jizdir. Bunlann içinde 1520 lir« katılan muhterem Devlet büyukle b'i ref?hın komur çıkarma kabiliye garl tesbit ameliyesi yapılacak tnı maas alanlar vardır. Bunlara yüzde iGana de*leti) adı altında Birlesmiş nasebetleri gorüştüklerini bildır bir anlaşmf.va varılamazsa da. neti j dır. tinı fazlasile yükselteceği muhakkakMcMıllan Kief'ten ce eene mü^bet olacaktîr» cVmiştir Milletlere kabul edilen bolgenin mektedirler rimize, vefakâr Havacı arkadaşlarıdır? .35 zammetmek, ne ifade eder? Konyada ür. ba^kentidir. Afrika kıt'asında bu şe na, Turk Hava Yollan camiasuaa, Resmî geçinme endeksleri ki S 16. şubat 1959 tarihli Zafer Ga Konya 26 (Telefonla) Bütün kilde hurrijete ermiş ilk bolge bu Işçi meselelerini basına intikal et. Bir Kore kahramanına ovada ve şehrimizde kış şiddet'e evımıze bızzat gelen veya telgraf, tiren sendika idarecilerinin evvelâ zetesinde Sanayı Bakan Vekili Se laima ivimser oldueunıı hep biliolmustur. i devam etmektedır. Kar veva yağ" telefon ve mektupla acımızı payla ıyı niyetlerıne ıtimad edılmesı lâ bati Atamanm .komür işçisıne 450 •z 1950 ile 195S arasındaki artıjm 1953 yılmda Federasyon kurulduğu kaybettiği madalyanın kuruşluk yevmiyelerini harcamak lu .iirde 120 kadar olduğıınu yani bir mur yağ'şı oltıamakla beraber şan dost ve ahbablarımıza alenen zımdır Hiç bır sendıka idarecisi tazamaı, Zamberi nehrinin ayırdığı zumunu hıssetmediklerıne» dair be mislinden zivade arttığını gösteriyerine yenisi verildi kuru soğuk kuzey ruzçârı surekli teşekkür etmeyi bır borç bilirız. leplerınde ışvereni muşkul duruma yanlarma ıştırak eylemekte mısıniz7» kuzey ve Giınej Rodezya ile N>asaor. Bu hpsabda daha şu son giınKazmaoğlu Ailesi dona ^ebeb olm?kta ve bu yuzden . . . ı.. j land'ın anlaşamıyacaklan da so\lenAnkara 26 ıCumhurıvetTeleksi L ; eki fırlamalann tesiri darıfl I tna snhıfMe kış sebzeleri ve ek n zarar gormisti. Hatta Nyasaland hu federas Korede gosterdığı bu>uk kahramanj . ^ L p f k Kaymakam Yard.mlejil. yona zoria suruklenmiş olduğunu da Iıklar mektedır Sehirde yüzde 40 ni^belıklardai doıayı. kendisine Amerı1 ., v . „ * •,,. VEFAT 10 liraya et. 7 liraya zeytin. bnkanın en yukseklennden bin olan.cısı ile bir Rum papazı dün sece tinde su tesısatı ve su sayaçları pat j Emekli Öğretır.en Ferıde Ekincinın gizlememişti. ucakU Londraya hıreket etmişlerlursanız 10 lirava ka$ar veya ben Nufus itibariie her uç bolge de "Gümuş Yıldız madalyast verılen Ha! lamıstır Isı ve 12 arasmda! çok kıymetlı esı. Iş Bankası Mercan S teri peynir. 15 liraya §ucuk, 15 Hbirbuçuk milyon civanndadır. 1 5 cı Altıner, bu madalyavı bır trafikj dir 94 Turhan Ekıncı, değismektedır. İki gün önce dnn Şubesı Muhasebecısl Sevgili kardeşimiz yılında kunılan ve bugıin hâlen nıev kazasmda kaybetmiş ıdı. Altınerin, Ote yandan. Kıbrıs Rum Komü sebebıle devrilen otobüsten ağır ya Turk Ttcaret Bankası A S memurlaraya pastırma. 350 kurusa şeker, cut olan Federal Mecliste yerli ,ıu. yeniden yapttğı muracaat kabul olun nist Partisi Genel Sekreteri Ziar*i ralı oîarak çıkarılan ve komada . rından Orhan Ekınci Sevınç Ekırıclmr, 1 kurusa Terkos suyu, beç lira2 babaları H?tıce Ekmcınln kaympederı fusu en az olan fakat Avrupalı ola mus ve General Mead tarafmdan des bueün verdiği bir beyanatta, lan yııkarı tahin helvası, 40 liraya olduğunu bildirdiğimiz Türk Hava. Emekli Kıdcmli Yarbay rak 175 bin kişinin yaşaüığı Guney fibugun Ahmer'e verilmıstir. ;ay. cekisi 35 lira\a odun, 50 kuruMüstakil Kıbrıs Cumhuriyeti Baş Kurumu müfettisi Mehmet Ali Boz! Rodezyayı 17; 65 bin A\rupalı nüH A L İ L E K İ N C İ a komür. yumruk kadar bir karvefatının kırkıncı güniıne rastlayan 1 Mart pazar gunü Telefonla kadınlara kanlıgı için yapılacak ilk secimler kurt bu sab?h hastanede ölmüş+ur. j 26 Şubat 1959 Persemb« guru Hakkın fusu İle Kuzey Rndezyayı 11 ve en ııbahar 3 lirava satılırken 1930 Ha, ikindi namazmı müteakıb Tesvikiye Camünde, aziz de. mensup olduğu siya^i teşekküMardinde ! rahmetme kavaışmuştur Cenazeei yuksek jerll fakat en dusuk A\rusarkıntıhk yapanlar lattâ 1939 daki hesablara eöre bağruhuna ithafen okunacak Mevlidi Serifi akraba, dost, lün namzed ?östermiveceğini acıkMardin 26 'a a ) Üç günden 27 Şubflt 1959 Cuma gunu (bugun) Sapalı nufusu ile Nyasaland'ı da 7 ıne Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) lamıstır. Ziartides. «Fakat» demi' beri şidtletM f'rtına cîe\nm etmekto r ı y r Camiınde oğlf namazını m u ırrnıış bir emekli veya. dul maasıarkadaşlan ve arzu buyuranlann teşrifi rica olunur. temsil eylemektedir. Bu Meclise 9 tA kıp ZıncırHkuyu Mfrzarlığına ın bugünkü istira gücü ne olakişi (altısı Afrikalı. uçu de Avrupa Son zaman'arda telefonla kachn tir, «Genel seçimlere bütün eü ve "ağan k?r 150 santımı geçmck dılecektır Mevlâ rahmet eyıe\ e detne. ilir? h), ycrliterm haklnnnı konvıak îara sark'nHık yapan iki kisi bu cümüzle katılaca&ız ı > tedır Bu ar?da acık kiremit renmAilesi Bu Iş naşlı basına bir m'>s<"l<>Hir. maksadile hususî surette seçimle \c. KecıörenHe suc ü=;tünde yakaKıbrıs Türklerinin Zürih v e t c'e kar dıişmuîtur Karın kalınl'ğı ja tâyinle getirilmişlerdir! lansrak tevkif d l i k t k i f edılmıstir Ve bunun halledilmesi Turl»i»e Londra anla'maları hakkmda av Pn s?ntimi bulmu'tur Fırtına ve Cumhuriveti irin nıa/isiııe ve erdiBu stn kanşıklıklar gostermekteSanayici ve İthalâtçıların Dikkat Nazarına: dınl=tılması ve cemaat olarak ic?b kar yağışı r'evam »tmektedir. ACI BİR ÖLÜM dir ki, bu geri kalmış bolgelerde dınin hizmetlerine karsı hissetmrsi Pıyasamızın en sağlam en verımli Isveç malı eden te'birlerin görüşülmesi icin Maraşta Dtyarbakırh Avukat Muhittm dahili muhtariyete doğru. kucuk laTnn ee'en hiirmetinin bir farzıHır. MEVLİD Kbrı<: Türktür Partisi ve Kıbns ÇaSının eşı. T B B Rewn! ve T'. Maraş, 26 (Telefonla) Birkaç adımlarla da olsa. gidisi kostekltMDenebilir ki «işte yüzde yüz zam carî Ilânlar Llmıted Şırketi n e . Birmcı Ordu Defterdarlıgından Türk T("ıırumları Federasyonunın giindür dcvam eden fırtına şeırici kudrette eereyanlar mevcuttur. yantık.» •nurlar ndan Gunduz Çağın ve «nek'ı. babamızGfnel İdare Kurulları ile kaza ve mizde normal hayatı tamaTiile felce Bolse\ikler de, bujük bir hassasiSuna Ersalın 9evg>ll ann«lerı DOKUMA TEZGÂHLARI Vallâhi maliveci Hiüle. hattâ m«ZİHNİ SURAL'ın köv tems'Vileri pazar günü ssat uğrattı Butun okullar pazartesıye yetle bu cereyanlann gerisindedir. Emekli Albay Zıva Bıngol'un kızhasebeci dilile. halkın konustıı&u vefatının kır'<ıncı gunune rastlıIkınci kotadan ithâl edılebıleceklerdir. 10 30 da LeP^osede Zafer sinerra kadar tatil edıldı C3vhan hıdroekardeşı. Gunay Çağın ve Serve' Onların düşündüğu. bu federasyona yan 28 Şubat 1959 Cumartesi RUIU türkçe arasında yalnız belâsat HiProforma fatura temin ve sipariş listesine kaydolunmak Ersalın kayınvalideleri, smda fevk^lsde toplantıya çaeırıl lektrik santralının dort ayaklı ve dahil topraklarda ve bilhassa Nya. oğle namazını muteakıp Kadıkav hariie deâil sam'mi\et b»ViTnın''an üzere ilgüılerin acele müracaat etmeleri rica olunur. salanddaki iptidai mcride kaynakmıslardır ^. ,,» fc t, 13 metre yukseljUğjnde^i .^y^iks^lc Otnarafa Camıınd» okunaeak S A İ M E Ç A Ğ I N da fark vardır. Biz ha<ka tıirliı knTıırkıvc Umumi Mümessıl1: landır. Bugün Kuzey Rodezva baMtvhdı S^rıfe akraba, dost ve tutulnıus oldtıiîu amansız hastahkLondra 26 (Radyo Sinüzitten gerilim enerji nakil hattının dırcknusovor. konnsulan ke'im<Ipri ha^arza ed*n dln kardeslerımiiln gfl. kır istihsalinde ingiliz milletler catan kurtulamıyarak Hakkın rahmuztarib kara sakallı Makarios, lerinden üç tanesı devriİTek iki FEGET FİNANS ve ENDÜSTRİ m«lerın! rtca ed«rız ka tiirlii anlnoruz: onlar ba^ka mPtıne kavusmuçtur miasi içinde birinci ve du'iyada da bu^ün gazetTİIere Kıbrısa dönmek kat olmuştur. Yıkılan direklenTi j M*v!â rahmet eyleve tiirlii koniKiıvor VP anlamı\nrtar. tkinci durumda gelmektedir. Nâsıl Merhumun Aıiesı GELİŞMELERİ T. A. Ş. üzere T^ondradan yola çıkacaŞını yeniden vapılrn3M için fırmaya duki Belçika kongosu kanşıklıklart Fvvelâ hu dil a\rı!ığını ortadan ÇAĞIN Ailesı açıklamıştır. rum bildirilmiştir. Galata So?üt sokak 173 Telefon 44 10 17 derhal dlkkati uranytıı istihsali üze kaMırmük lâ/ım. Satış ^centcsi BEHÇET TAŞKIN rıne çekmişse bu son hâdiseler de Mali\enin bütün kanunlara ve Sultanhamam Eminbey Han 15 Telefon: 27 28 83 alâkayı bakır ihriyacı üzerinde top. gerekçeler'» ırirmiş olan şu yiirde luyor. viir zam. hpkikatte \ 117de >üz deBeşiktaş Y I L D I Z Sinemasında Ömcr Sami COŞAR ğildir. Önce hıına hir parmak knv ift/tfıfeı Rusya tngiltere Irakta kızıllar Kaynayan Afrika kiiltür anlaşması silâhlanıyor A. MMd«ret6 8azi onvanının verilmesi istendi Maden t ş ç i l e r i Sendikasmın kararı Geçenlerin gelenlere hitabı! D Karakış Diyarbakırı mühasara altına aldı Makarios'u karşılama hazırlıkları E V L İT MEHMET FARUK BURAK'ın T T E XO Bir gazeteci arkadaşımızın kızı oldu «Yeni İstanbul» gazetesi Yazı İşl«n Müduru arkadaşımız Muzaffer Sovsal ile esi Ferdan Soysal'ın dun sabah bır kız cocukları dünyava gelmıstır. Genc ar.ne ve babavı tcbrık eder vavruya uzun ömur tenT=nni ederiz. Ç"k kırmetlı eçım. hPmşıremlz \efatı dolayısıle cenazesinc istırak eden. telefon. telffrafla tazıvftte bulunan ve bır van lıçlık netıcP'i pazar günü de avrıca camır kadar vorulan z«vata, akraba VP dostlaTTrlza iy n nvrı tı'şekküre acımız mânı oldugundan mutfber ga7fîenız \j=ın«ı|p te^ekkürlorimızi sunarız tmeklı Kurmav Talât Şan^l Emekli Vali Teyzi Gürel TEŞEKKÜR BAHRİYE ŞANAL'ın Itâiyada nakliye mevzuuntia çığır açan ve nakliye problemini ortadan kaldıran VEFAT Ayazpasalı Doktor Ismaıl Hayrı beyin kızı Emekl. Topçu Yarbayı 5'jt'ucelı Asım Ozden'ın haremı \vukat Ekrem Ozden il«> Firuzan O/psyın «vgılı anpelerı ve Alı>e Vncebav ıle Iffet Yasağmln sbla. 'an. Melıha Ozden ıle Doktor Fııat Ozpaj n k^vinvahdel^rı. Bur«a Aslı%e Hukuk H^k'inı Ce\ at O?payın ha'ası Avukdt Ozavdın Özpav ıle Ö??u! Ordenın buyuk HATİCE FAİKA ÖZDEN ?5 2 1959 da vefat etm 5tır 27 1 !9."9 Cuma gunu (bugun l og.e •^mazını muteakıp Ş15I1 Camı şetıfmden alınarak Edırnekapı Sakızağacı Şehidlığındekl makberesıne tevdı edtlecektır. Mevla rahmet ejleye Celenk gonaerılmemesı rıca olunur Ü OTOBÜSLER * * ~k ~k QAQİ OHO1 KAMYONET FURGON ve KAMYONET 750 kiloluk sağlam konstrüksiyon Asgarî benzin sarfiyatı Büyük hacimli kasa Gayet ekonomik Mukavim ve muhtelif tip karoseriye müsaid MOTOfi Kuvvetli ve bakımı gayet kolay FURGON lECZANELER SIRKECI EMINOxU Cağaloğlu. Altın. istanbul, Ye rrıs BAKIRKOY YEŞILKÖY: Hi tfl Yeni BEŞIKTAS BEBEK Ih lsıııur. Oıtakoy ıMerkez*, Gıvasett n BEYKOZ Halk, BEYOĞLU: S bhat TAKSIM Limoner, GALATA Bankalar Izmır, KASIMPA. ŞA HASKOY Pıyale, Yeni BEYLERBEYI Merke/, BUYÜKADA: ^slk. HEYBELİADA: Halk, BUR5AZADA ıDaımi> KINALIADA: (Daımiı. FATIH KARAGÜM^UKAtıkalı. Hırkaişerif Şifa, *YÜB Beser, KADIKOY BOS. ."AVCI Yeldeğırmenı, Şıfa, Fenerjolu, Âfıyet, USKÜDAR: Ittihat, «ÂLELI TOPKAPI: Buyuk, Yıl l'v Sehıemını. RAMI: Yeni, SAMAT fA FENER: Yedıkule, Cibali, ÎARIYER Sarıyer, Seven, Yeniköy, fîSLÎ: Sark Merkez, Gözelbahçs, ' ^ " " ' • t v m Merkez. SUSPANSIYON •• • Bütün ' vc llara elverişli malı. Ve isin Hoğrusnnu yani ba >icarelerin dun eline eeren psra ile 7amdan sonra eline gfrecek oara arasındaki farkın eskive na7aran vu/de ni'berini sovlemFİi. CiınSeanslar: 11 1 3 5 7 ve 9,15 bunl»nn b'r kısmı >aslı hanımTelefon: 47 63 42 'ardır. İnce hesab ria hilme7'pr.. Yani bu is hâlâ cahsmakta olan eslin vicHan VP namıısuna tevdi ihnis masum haV';»ridır. Bu nasıl olmaln d'"* lUurgul Bakır Işletmes1 Muessesesınde çalışmak uzere, 5 Size birkaç maddelik teklifîra elektrık, 5 motor ve 2 kımya kısmından mezun Sanat CMculu elemanları alınacaktır. var. 1 Fmelli, Hul. >etim maaşlaTalıblılcrin hâl tercümeleri ıle bırlıkte Murgul Bakır Işrından (mabkeme ve irra karsrİ!>ri letmesi Müessesesi MüdürluSune muracaatleri ılân olunur. müstesns. onlann nisbprî mahHu'i) Mahdııd Mes'uUyetli hir bir «tıretle ve sebeble verçi, Muıgal Bakir hletmeleri Müessesesi aidat. iane, pul vesaire gibi hiç b'r kesinti vapılama7. 2 Bunlann maaşlan peşin veril'r. Şırketimızin vıllık umumi he\et toplantısı 27 Mart .f Bunlann maasl^rına bütün 1959 cuma gunu yapı'acağından hissedarların aynı gun dev!«>t memur ve mustahdernlerine saat 15 te Tophane İskele caddesi No. 24 deki şırket ^anıIan 7amlar kesintisiz ve aynen merkezıni tesrıfleri rıca olunur. tatbik olunur. GUNDEM4 150 liradan az emekH. dul, vetim maaşı olamaz. Zamlarile birİdare Meclisi 1 İdare meclisi ve murakıb raporunun okunması, l'kte bu tniktan tutmıyan aylıklar ve tasdiki. ikmal olunur. 2 Bılânçonun tetkik ve tasdıkıle idare heyetinin ibrası 5 Emekli Sanchjn tşçi Siırorta3 İdare heyeti âzası seçimi ve murakıb tavinı, larile anlasarak kendinden maaş 4 İdare hevetine >ap:lacak tekliflerin tetkik ve kaalmakta oinn emekli. dul ve yetimrara bağlanması leri İsci Sirortalan sıhhi müessese'eri vasıtasile tedavi etririr. Bir ivilik ve yardım yanılacaksa, hio olma7sa bövle olmalı. Yoks», hueünkii sibi viizde vÜ7 adı aîtımla ivzdc 30Kft nisbetinde 1520 liraîık Nışantasının en mutena bir yerindeki arsamın 240 M2 maasbra zamlar yapmak bu sos\al sı üzerme kısa zamanda inşasına başlıyacağm Tek dai dâvavı hal'efnipr. Bu hirarelerin relı 6 katlı apartımanın 2 veva 3 katı için ortaklar arıde co?u hi\\]e 37 maaslıd'r. yorum. Ev bugün bunlann mukadrieraMüracaat Her gün öğleye kadar, Tel: 48 04 92 tma hâk'm olan «alphivetîiİPr! *>iz de ve sİ7İn coci'k!anni7 ve kanlarmi7 rla vanrt onların va7h etine düseoek! Sirr»li kenHi bahalarıni7a analarmı'a kâfi nisbefte enstermedi*inİ7 alâkp ve hima^evi siz önüTASFİYE HALlNDE KARAMÜRSEL MENSU' nÜ7deki ncsi'den o zaman ne >u7İe istiyeceksinİ7?. CAT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETÎ B. FEI.EK G V R B E T 7 E K İ MÜR E N Sanat Okulu Mezunları Aranıyor Kredi Yapı Sandıgı Anonim Şirketinden Aparfıman (nşası İçin Ortak Aranıyor Kıymetfi Sanavi Malzemesi ve Eşya Satsşıj TASFİYE HEYETİNDEN: ŞOFÖR MAHALLİ VİRAJ KABİLİYETİ balık trafiğe fevkalâde elverişli. Tiirkiye Umumî Mitmessilliği: Tasfıye dolavısile Sırketimize aid aşağıda mufledatı yazıh eşyanın 10 Mart 1°59 salı 2ünü «teklif alma suretile sat'sları yapılscaktır 2 Satılacak eşva cumartesi hariç diğer ış günleri resaî saati dahilir.de Sirketimizin mezkur adrestekı merkezinde görülebil;r 3 ~ Taüblerın tekiillerini en gec 9 Mart 1959 oazar 'esı gunü saat 17 ye kaöar Sırkrtimizın Süleymaniye Kırazlı Mescit sokak 31 numaradakı idare bürosuna" tevdetmeleri lâzımdır. 4 Tasfıve hcveti sstışı yapıp yapmamakta ve dı' uıgıne yarjmakta serbesttir Satılacak esva ve malzemelrr: a) Kalorifer teisatı (Avrupa) b) Olivetti ve diğer marka yazı makıneleri O Hcsab makineleri d) Kasalar e) Çelik doldplar, f) Elektrik maİ7emelerl, Telefonlar ve otomatik telefon santralı h) Saatler, igrr cok kıvmetli malzemeier. 1 i ! İ t FAİZ E A D A L ile E RH A N A DA L Ev l e n d i l e r . Istanbul ; j : i i 26 2.195» i JİTVAIV BOSTVA v o ORTAĞI Rol I. Şti. Okç» UHM «d., Arflmidlg Han, kat 2, No. U TM: 44 15 II AMBÜLANS 22<1/I9S9 tarıhiB'Je vçfat eden kıymetlı aıle buyuğan^uz annemlz A Y Ş E A RMAN HANIMIN a,'.' rununa ıthaf e4üm^k uzeıe 1 3 1959 Pazsr g^jnu ogle namazını muteakıp Erenkoy Istas>onu ZJını P?vı Camı.nae Me\'liı Şer.f okuı acagından uo= ve dln kardesjprımızın teşnfler rıca ojunur Oflu Nazmı ABMAN Kızı: Saıde TOPBAŞ MEVLİD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog