Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

IKİ CÜMHURtTEn DÜNYANIN ILK K O K S A N KRUVAZÖKÜ Şanuyfifaccrafhn ı ^y 58 İHAMİDİYENİM^ I Ustutulnuyacak bir vâk«a «Hamidiye» de esen feragat mıyacağun, «Hamidiye» yi mrakıp havası köyüme, ve aylardanberi gözlerim« Adriyatikte iken bir sabah den tüten köyüme kavuşmak eerkenden kumanda köprüsünde bu i limden gelmiyecek.. affet beni .. lunuyordum. Henüz doğmuş oîan [ Neden oğlum? Ben sana gönül 1. Ağır Ceza mahkemesinde Devlet daire ve muesseselerinin güneş, Arnavutluk kıyılarının saıp ! rızasile işte izin veriyorum! Diyeyargılanan 9 sanıktan 8 i memur ve hizmetlileri ile emekli, yamaçlannda, birer kartal yiıvası cek oldum, ne dese beğenirsiniz? dul ve yetimlerin aylıklarına zam hapis ve sürgiin cezalagibi tünemiş, Arnavut köylerımn ı Kekelemeden, biran bile tereddüt yapılmasma ve müsteşarlara, kolrına çarptırıldı camlarını altın ışıklarile parlatıyor, etmeden, büyük azim ve iman ile: ordu kumandanlarma, valilere. kay uzaktan bu camlar kızıl ışık dam Yapamam efendim, çünkü arYurd dışından kaçak kol saati makamlara ve nahiye müdürleri laları gibi, gözleri kamaştırıyordu. kadaşlarımdan utannım; harp de getirerek satmaktan sanık 9 kifinin gibi bazı memurlara maaşlarından Bir zamanlar vatanın kıymetli bir vam ederken . Hamidiye o den aymuhakemsei dün 1. Ağır Ceza mah başka, muhtelif nispetlerde verilparçası olan koca Arrtavutluk. me rılıp köye ddndüğümü görürlerse kemesiiKİe sonuçlanmış, sanıklcr mekte olan temsil ödeneklerinın şum harbin feci bir neticesi oîa aamın. babamın, yakınlarımın, köy dan biri beraet etmiş, 8 i hapis, bir misil arttırılmasına, ordu menrak, bizden ayrılmış, müstakil bır lülerimin yüzlerine nasıl bakarım? para ve sürgün cezalarına çarptı suülarile emniyet umum müdürhükumet kıhğma bürünmüştü Köp Demez rai . Koca Recep belki bir rılmıştır lüğü ve gümrük muhafara ve murü üstünde hem bir aşağı. bir vu daha görmesi nasip olmıyacak kö j Mahkeme, saatlerin Alman teba amele memurlarına verilmr'tte okarı dolaşıyor; hem de hüzünle, e | yünü, onun önüne gelmişken, «Ha alı Aleksandre Kuvaffer tarafmdan lan tayın istihkaklarma yüzde elli lemle, kalbim burkularak bu kasmidiyea ye feda edivor, atalarının getirilerek, Dimitri vasıtasile, İbra zam icrasına dair olan dört kanun vet verici panoramayı ibretle sey | bucağına dönmek istemiyordu. him ve ondan da diğer sanıkların el tasarısı. Büyük Millet Meclisi UBu yüksek feragat karşısında göz lerine geçtiğine kanaat getirmiştir. mumî Heyetine sunu'muş bulunurediyordum ki yanımda, dümen dolabının başında duran, ser dülerimin yaşardığını hissetmiştim ..» Aleksandre ile Dimitriyadis 3 er yor. 1 mart 1959 tarihinde yürürmen Sabri çavuş, sanki kalbimden **• sene hapis. 153.301 er lira ödemeğe lüğe girecek olan bu tasanların bu tarihten önce kanunlaşması bekgeçenleri okumuş gibi: «Hamidiye» süvarisinin «asiâ u ve Aleksandre 6 sene Kurtalana, Efendim. şu karşıda eörün»n nutamıyacağım bir iki vaka» diye Dimitriyadis avnı müddet Arap lenmektedir. köy bizim Recebin köyü imiş'. dedi. vasıflandırdığı maceralardan ılkini kire sürgün edilmeğe mahkum ol Zamların alâkahları fazla o!duSer dümenin andığı ReceD «Ha daha evvelce arzetmiştim, ikincisi de muştur Dığer sanıklar 6 bin ilefu için. mevzu hnkkında şimdive midiye» nin yiğit mürettebatı a bu gemici Arnavut Recep vakası. 57 bin arasında para cezası ödemeğe kadar hayli nesrivat yapılmıstır. rasında bulunan Arnavut asıllı fcir İ İlk bakışta basit bir olay gibi gö ve 12 sene arasında hapis, 3 ile 4 Bununla beraber, bilhassa devlet neferdi. Bütün arkadaşları gibi, o rünüyor ama üstünde biraz düşü sene aTasında muhtelif illere sür daire'eri dev'et iktisadî teşekkülda çeşitli mahrumiyetler içinde, gık nüp de kafa yoruldu mu, yiğit gün eJilmek cezalarına çarptırıl leri. dev'et demiryonan muhdemeden, küçük bir şikâyette da krüvazörün, süvarisinden dümen mışlardır. telif hizmet kollarmda barem içi hi bulunmadan, fırtına dememiş, neferine kadar, bütün mürettebatı avlık ve ücretlerin tutarlannı. hatsoğuk dememiş, uykusuzluk deme arasında esmiş feragat ve fedailitâ barem dışı i'cretleri hir esasa Yeni KöprüKadıköy iskele bağ'amak isteven tasarınm eerek miş Türk arkadaşlarfle omur omu ğin havasmifi enginliği bakımmdan, sinin projeleri tamamlandı za didinmiş, çalışmı$ bir gemicim bilhassa harp vahidleri süvarilerini metninde. ferekse gerekçesinde di. Düşündüm, Amavutluk bizden derin derin düşündürecek bir ger Yeni vapılacak KöprüKadıköy dikkat ve izpha deSer bazı noktaayrılmış, müstakil bir varlık hâ çek. Zaten dedimdi ya. «Hamidi iskelesinin projeleri tamamlanmış Iine gelmiş, Türk sularma dönün ye» kumandanı kol ağası Hüseyin olduğunıten inşasına vakmda baş Zamırın nisı>««! ve havat pahalılığı ce bizim Recep yurduna nasıî ka Rauf kaptan gemisinde bu ruh halanacaktır. se^ !ve«i i'e m'ikavesesî Yeni iske'.e 85 metre uzunluğunda vuşabilecek? tyisi mi hazır bu vasını estirmeğe muvaffak olmaMemur vp Mzmetlilere vanılacak sularda, köyünün tam önünde ıken saydı «Hamidiye» o şehamet des 24 metre genişliŞ'nde. iki katlı olar"<:neH kaiVacak p ^ n bu yiğit neferimi köyüne gönde tanını belki de yaratamazdı. Nite cak ve 8v23 metre ebadında 8 riuiVr^"îvp hesaba katıldıreyim de hiç olmazsa gavretlerinin, kim bir yıl sonra imparatorluk Al ba üzerine kurualcaktır. Yeni isfedakârlıklarınm bir mükâfatı ola manyasının eEmden» krüvazörü kele Galata nhtımırun münasip dolavısile gelir verçisi kabardığı rak onu anasına. babasjna, çoluk süvarisi Fon Müller de ><V.Tolf.>un bir verine bae'anacaVtır. ve avrıca emekli aidatı vüzde beşçocuğuna, yahut da nişanhsına ka enerjik kumandanı Nerger de. meş «Trabzonı vamıru Cenovaya V Q < t ten '"zde vpdive P l, > > da muvuşturmuş olayım... gidiyor hur tuzak yelkenli krüvazörü «Seva'^at olara^ vüzde aitıya çıkaHemen Recebi çağırttım, kendi eadler» in ünlü. kaptanı Kont Lukİtalyanın ToTİno şehrinde Fiat Hd'ftı icin. \er!*i ve a'dat çıktıksine: ner de korsan harbine, akın hare fabri'ralprın^a in^e edilmiş bulunan tan sonra mpmurun e'ine eeçecek Evlâdım Recep, dedim şu gö kâtına çıkan gemilerinde hep buyeni makinelerinin mont? edilmesi safî zam. pviî ve 12 cocuVlu merünen köy senin köyünmüş tiyle «Rauf bey havası» nı estirebildik icin. «Trabıon» v?puru 5 Mart ta mur ic'n v';7de CS"Î1 i!e yÜ7de (36) ; mi? Hazır ol vaziyetini alıp başını leri için «Hamid ve» nin yarattığı rihinde saat 20 He limpnımızdan ara^nda ^"SUne'^te^'r. ("Cumbuharikaiar âyannda mucizeleri Al hreketle Cerovava fidecektir. bile o tarafa çevirmeden: rîvot'» in ">*; subıt T>"<1 t^rih'i ni'sVapur bu sefen için yoleu kabul Evet efendim! Cevahuu verdi. man eemicilik tpnhinin şeref sayfalarına geçirebilmişlerdir. edecek ve Nsuelive de uğrıyacak !an. zam'an < e ita miVtarları uBen sözüme devam ettim: Adriyatikten çıkış tır. ziın ^fr cetvp' ha'i^de eösteri'nr« Gemideki hizmetlerinden, g&y ; F'enklerin «S?n Jan d Medua» retlerinden memnunum; yurdun Os Iran tebaslı hir fjniversite konusu 7Pm. hes manlı imparatorluğu camias'ndan dive adlandırdıkları Si^kin Hmataiebesi intîhsr etti ht> Vatrna^an v'ird farz et«pk ayn bir devlet oldu: «Hamul'ye» nmdaVi harp askeri nakliyatını yaEvvelki sece trenle A'manya^an di'.rumu akm faaliyetine devam ^de^ek. k'm pan Yunan bandıralı yarım dü Pelerek Sirkecide bir otele inen bile vanılan 7^rn. , (fefinme bilir nerelerde av ırıyacak; re'ki zine nakliye vapurunun hakkın Trsn t'baa'ı 24 vasmda Pervi" !">a i'arip pfmpVtp nr pndeVsVnnin pahalılık yeniden Bahriahm;?ri. Yemen hıyı dan ge'.en viftit «Hamidiye» pesıket TanpVparvan i^Tiinde bir Uni (Iprposiîinîn btV lannı hoyiıvacajız. Bu suHra trk ne düsmüş Yunan harp gemileriversite öğrp^pisi Min .'pbah ote'ii rar dönmek nasip olup olamıya ne ehemmiyet dahi vermed?n vetem4 üncü kati"daki 8 numaralı daicağını Cenabı Haktan basKa kım ni akınJarına do«;ru tam yr^la kose bilemez. Hazır bu sulaıia, Vö~ şarken biz genç mühendis Şakir ml«tir, çv IOO yünün karsısında bulunurten su.a efendinin cbâtıra defteri» nin vine Hî'ise etrafında Stvcılık ve '•"»Va m"htar borda botunu vereyim, ahile ç.k, yapraklarını cevirmej^e baglıya!ınj:. poJj« tthV'kat vanmaktadır. • . » • köyüne, anana. babara kavtış! D P , 27 şubat 328, çarşamba 'Dediğim gibi ben senden monnu vam) Bueünkü mu».afferiyet heDİ(Çeşitli teadül ve teşkilât kadivorlar' num, berhudar ol, haydi evlâdım, mizi neselendirdi. Yasıyan cHnminunlarile diğer kanunlarda mevAn'anev' Akademi Balosu yüzün cut aylık ve tutarlannın değiştiartık vazifen tamam o'du .. Hiç ciü diye» kriizavörü vine şan verd;. Bu ak$am hesapca Otrant'dan çıden GÜ7Pİ S'natlar Akademisi \âa rilmesi hakkında kanun tasşrısı) şünmeden köyüne git! Receo kprsımHa eene dinrlik Hu k^cağız. Acaba hedefimiz neresi? resile Ta'ebe Cpmiyeti arssında adını taşıyan tasarı, personel karuyordu. Yalnız yüzme kan hü Bizim süvari bey de kimseye hir çtk^îi anlaşmazl'Şın huVuk volu ile nunu tasarısmdaki esaslan zedecum etmiş gibi, yanaklan al, nl ol şey söylemez ki . Bir rçiin sora lehlerine hallp^ilmesi üzerinp Ce"i' lemeden, sırf aylıklan hayat pa| cajım, bakalun ne cevap vereceV? vet B«kanı Vasar HattatoSlu dün hahlığı seviyesine yaklaştırmak mustu. ?8 şubat 328, persembe Rabir biçın toplantısı tertib etmiş j maksadıle bir arttırma yapmakta Ben sözümü bitirince sert bir tir. Anla>«T>ınzlık karsısmd'a öğren] olmakla beraber. dev'et memurlahareketle başını çevirip kövüne u bahlevin seVizde Otrant zun uzun b?.ktı, sonra ateş ş'bi dan çjk'ık. Hani düşman destro cilerin acıkl"'3n Y Hatyanan göz'erini gözlerime rlikerek: yerl™ri, tT=ra zırhlısı hizi bekli tatoS'u Ak?f!emi idaresinin bir vı Sağ ol süvari bey. cevabım yomuş! Hiç bir jeye rast ?elme pm i' duruarken Talebe Cemh'etile uŞraşmasırm hos karsıl»n»mıverdi, A"ah rnttuğunu kohy Ee dik. Scyire devam edivonız (Arkası var) y?r<>Şim sövlpmis ve demişrir ki: tirsin. fakat bu dediklerini yapaRueün AkadpTii kanunu eıkmadıkça cok sevdi&imiz Akademimiz bir Vjikıek OVul olarak bütün faalivet ve idaresi tek bir müdirivetin Röntgen Teşhis ve clinde T^'raVıld'kea h:c bir VıölîiRöntgen sathı tedavi mfİTnÜT^ep t»rm'r.kâr bir sanatçı ypti«PTTiivecektir. Ve f^niş öğre15 60 100 TTIA ile 300 500 1000 tim «istemi kurulamıvacaktrr.» n Kacak olarak getirilen kol saatleri =haberleri | M A L I M E S E L E L E R { I fSABAHj Çeşmelerle mücadele Memur aylıklarına yapılacak zamlara ait izah ve düşünceler ESAT TEKEL1 ursalı hir okurum, Bur'• sa belediyesinin yıktırdığı tarihî çeşmelere dair bana yazdıjrı bir mekropta »öyle diyordu: «Memleketinü zin ziyneti, ecdad yadigârı âbidelerimizden iki çeşme vardı ki biri, bir kaç sene evvel, yol »enişletileceği bahanesile belediyece yıktırılmış, başka bir yere de naklediîmeyerek yok olmuştur. İkinci çe,me evvelkinden daha büyük ve cok sını temin için, devlet baremi dımuhteşem bir çeşme olup her ikisi YAZAN şındaki memurlara muhtelif aolarde 1903 yıluıda, Vali Reşit Mümla yapılan munzam tediyelerin yıltaz Paşa tarafından tfirisüen imar lık toplamının, bu memurların iki aylık ücret tutarını geçemiyeceği hareketleri esnasında vaptııılmıstı. hakkında tasanya hüküm konmuş İlk çeşmenin ziyaı acısı dsba kalblerimi^den çıkmamısken ikinci çeşrı baremi ile bankalar vesair dev tâ bazan bu miktarı dahi geçmek tur. Bu defa ayhklara bir mısil me de vıkıldı. Madem ki yıktılar let iktisadî teşekkülleri baremini tedir. Gene Devlet Demiryolları zam vapılmakta olduğuna pöre gerekçe. bu iki aylık ücretin dört hiç decilse. eski haliyle, şehrin ve diğer teadül ve teşkilât kanun İşletme İdaresi memur ve müstahmünasip bir yerinde restore etselarındaki aylık tutarlannı birieş demlerine de temettii *kraniyesin ayhğa tekabül ettiğine işaret etler. Ya Uliı Cami civarında bir den ayrı olarak senede iki aylık mektedir. tirme ve tek cetvelde toplama doyere. yahut \eşil Cami civarına layısile, bu birleştirme ve topla miktarında ikramiye verilmeittedır. Gene kanunî müsaadeye ıiayana nakledilmesi bize uygun peliyor. manın gerektirdiği hükümlerden Bu munzam ödemeler, son sene rak, munzam vazife'erin deruhte Yeşil cami yanında, bir k?ç sene başka bazı teadül hükümlerînde lerde âdeta ücretlere yapılmış oe edilmesi mukabilinde ridemneVte evvel bir yeşil saha yapıldı. Bu ıslahı tazammun eden noktalara da vamlı ve umumi bir zam mahiye olan munzam istihkakların aylık çeşme. fikrimizce oraya konulmalı yer verdiği için bunladan bir kıs tinı almıştı. Devlet memur'arı icjn tutarının mühim miktarlara \vkbeş aylık tahsisat (ikramîye) ka selmekte o1d"5iı oöriiVrek, ayni ve tarihi âbideler civ^rında, tıımının izahında fayda görülmüştür: ristlerin ve ziyaretçilerin, önünden a Bilind'ği gibi bankalar ve bul edilirken bu faz'ahk pözönün eörüsten hareVetle bunlara da bir gececeği sahava yerleştirilrnclidir de tutularak devlet iktisadî te r ek; devlet iktisadî teşekküllerinde çahad konması d'Kün' '"iiiş ve «me diyoruz. Bu suretle, yarıra yiuyılı lışan memurlara. 3659 numarah külleri memurlarına beş aylıktan murların her ne şeMl ve ^urette geçen bir devrin nefis bir sanat ekanunun değişmiş olan 13 üncü daha az miktarda tahsisat veıilme olursa olsun asıl istihkakma ilâve serini yok o'maUtan kurtaımış osi cihetine gidilmis ve devlet p emaddesine göre ikramiye tazminat. olarak alacağı ücret, tazminat, luruz.» ve prim gibi çeşitli adlar altında murlarile iktisadî devlet teşekkül prim, ikramiye. tayın bedeli, tembazı munzam menfaatler sağlan leri memurlarına veri'en vılhk pa • İ tahsisatl gibi munz:m tahaiSI Bu acıklı mektup iizerinde bir makta ve tasarı gerekçesine Eöre ra arasmdaki fark. bu suretle 2 3 «*'""»• avlık o^taiama âzamî had kaç gündür diişünüyordum. Oorci maaş miktarına indiri'm'sti. Bu ebu munzam tediyeler, senede altı sasın yeni t&sarıda mahfuz kalma dinin birinci derece m»aş tutannın olan olmuş, yıkılan yıkılmıştı. Ne aylık maaş miktarını hulmakta, hat yii^de a'tnnsı olan 1200 Hravı se yazılsa belki faydasız olacaktı. Açemivecegi hakkında höküm ka ma. gene de. bütün varîısı suva bu! ed'lmistir. Bu hüküm, ya'.nız dayanan, jöhretini ve mânâsını ilctisac" rfovlet tesekk'illerinp mitn sudan alan. dünyanın savılı SM çehasır deSü. her cesid tesd'il ka hirleri başında gelen Bursa gibi Eminönii Vergi Daıresı Müdürü nununa *âbi o'anlara sâmild'ir. bir yerde, tarih yadigân bir çeş I Receb Turgay J ı ı s " ! KJNUNU ve TATBİKATI Kanunun şerh ve ızahj teblığ tamım. mukteza ve 1450 ye yakın en \en' emsal ıctihni kararları Istanbul, Ankara Izmir Adana Erzurum kitabçılarında satılmaktadu 944 sahife fiatı 5 cildlısi 60 lira U Taşra siparışierinın Yıldız [hlamuı Nardenk Sok Ö adresine yapılması. H NİSAN 1959 ÇEKİLİŞİ Lira VE EN FAZLA KAZANMA ŞANSI R?dvolo WATS0N ve Doktorlara • CİHAZURI T A K L İ T Ü D İ L E M İ Y E N MEC1HUA AKİS M Miliamperlik üniteler Yukarıda da kaydettiğimiz gibi, rastgeldiğimiz yerde çeşme yok ezam tasarısı. zammın ^preitt'rdıği diyoroz. haddi birsz a=^rak rizamlavıcı yeÇoğu kendl ihmalimia. kendi İthalâtçısı ve Türkiye Umumi Mümessüi: ni bazı hükümler de getirmiştir. bügisizliğimiz yüziinden basımıza Dr. Şerafeddin ve Ortakiarı Limited Şti. Bize göre, gerek henüz tasarı ha musa'lat olan kötüliiklerie mücaTeipraf: DRİŞÇİMEN İs tanbııl, Teiefon: 22 47 71 22 55 96 linde olarak personel lâyihası ol deleve o kadar alıştık kl, hızımm ŞUBAT 27 ŞABAN18 Bahçekapı, İstanbnl Umunı Sigorta Han kat 4, No. 411414 sun, gerekse yeni zam tssansı ol •lamaz olduk. faydalı şevlere de sun biraz .«'kı bir teadül esasına zarar izafe edin onlarla da sava«a Acenteler: dayanmaktadır. FaVnt persont'l ta Rİriyoruz. BeledivelerimİTİn çesmeA.NKARA: Akif Daryavuz, Posta caddesi Aslan H a n sansı hak'knd=îVi vazılarımızda da lere karşı takındılvlan bu yıkma No: 32, Tel: 18839 söyledi5irniz cibi. rlov'ptin oiiro is ve kımırma eayretine "resr"°1»rIe V. 1 6 37 12 27' 15 32 17.57 'erile uğraşan memurları ile ikmücadele» adını taks?k yerîHV. *ZMİR : Kenan Boyar Fevzipaşa Bulvan. Azim Han 12.41! 6.311 9.36 12.00; 1.3İ1U00 E. tisadî ve ticarî mahiyette is'trle No: 402, Tel. 16610. Hamdi VAROĞI.U ıııııınıııınınnıııııı^nnıııiHHiHiııiiiuıiııiıiıiiııııııııuıiiHUHiıııiy.iiiiııııiııııııınıiHiiiıiıiııııiMiıınııınınıııııııtHin uğrasan personelinin va'ifple1"!. rr.a U'IIHIIIIi hiyet ve faaliyet tarzı bakımından Ie döşekte dahi davanscak tâkati mak istiyen çıkarsa atlardan inili ' muştu sanki. Eline varıp yüzünü, 20 Cnmhurivet'in edebî tefrikası: yok. Ne diyorum sir.a? Arab'stac or, köşebaşmda adam yere yıkı gözünü sürdü. iki büklüm, îoluklu farklı olduğu için bu iki çeşit teşkilât arasında statü ve aylık baiçlerinden Adanaya kadar siirüne hyordu. Pantalonu, donu sıyrüıp > soluklu hıçkırarak. uzaklaştı. rek, dilenerek gelmiş'er. Bütün za sba etleri kırbaçlsnanlara da rast I Caddeden aynlmak için vollarmı kımmdan teadül gözetmek ispbetli Niishası 25 Kuruştur bitler ama.. Bütün askerler.. Yol adılar. Kitapçı elleriyle yüzünü uzatmağa razı oldular. Uluca mes olamaz. Personel ve aylık işlerinABONE ŞARTLARI da yarısından fjzlası kırılmış. Bir apıyor. içinden dualar mırıldanı çidinin yamndaki sokağa japtılar. de, iki çeşit müessese arasmdaki furkive Haılcl takımları da tam tersiv.e.. Ordu ordu. Attar İzzet efendi. bir bevSokağa çıkartm!va<^.<lar bızi bünye farkı. farklı hükümleri ?eU r a Kr. Lira Kr. anbarlarından, tabur kaoalsrır.dan girin kuyruğuna bağlanmak isti galiba. dedi Kerim efendi. rektirir. Bu zarurete itibar ed'lmene geçtiyse ellerine, en yaşhca bir ırerauru kurtardı: Sakm ha! Muhatarah bir iş mesi. hele acele bir zam kanunu senplik 75 00 150 C O • aylık 40.00 80 no lar! Tüfek ticareti. bulşur, nermi, Etmeyin, dedi. günahtır! Bu yapmış olursun. Tam îP'^.ıi \öp nun çıkarılması sırasmda bizi hata3 aylık 22 00 44 00 yağ ticareti.. Develerle malı peji avallının hiç bir suçu yoktur. Gör malı, mümkün olduğu kadar göz lı netice'.ere götürebilir. Basan ve yayan > a aa ! ne takanlar görülmdş.. Yollarda bir medik, bilmeyiz. Allahtan k.ıkun' , önlerinde '" " .'' " Cumhuriyet Matbaacılık ve itAZA.V OJ1A.N JAKUS de esnaf takımı türemış mi sana.. (•) Bu üç derece takyidine geGazetecilik Türk Anonım Şirkttl Bu cesurca karışma, umulmaz yıp bizi bulmaları kolay. Iyisi mi nasından bile şüphe ederim. Gırt KöyKHerden birer dilim KUPU ck bir tesir yaptı: Adamı tartaklıyan Hadi bana müsaade.. Sokağıma rekçede şöyle bir misal venlırfkCağalnglu Halkevl sokak No 39 41 Olur aga: Bir ikisini tanıdılar. Bunlar yerSahibı tedir: Meselâ emekliliğe esas ücliydı. Araisrında çapraz fişekliler , Attar İzzet efendı de tutulmuştu. lağma kama dayanmış, beynine mek isterlermiş de. gözîerini par arın üçü de bıraktüar, geri çekil geldim.. NÂZİME NADİ reti 350 lira olan bir daktilonun ku=aımış ka,a bıyık.armı kuiak' Ama onündekinı behnden ıteıek narnlu değmiş adamın, bir kere ak latıp: Dur hele! diler. Biri: Vazı işlerlnl fı'len ıdare eden yüksek dereceden bir hizmeli kadlarma doğru burmuş bır Çerkes dışarı doğru sürecek kadar kuv luıa inanılmav ki namusuna, ima Ya'!! dermiş ötekiler. yaü! Çı Ne var? Kusura bakma İzzet efendi Mes'ul Müdüı nma inamlsın! rosuna, meselâ 600 lira ücretli Hir karm malları, satın bize . İstedi amca, bilemedilc, dedi. Bugün bizde yesek.. bevi de vardı. Hem de ilkonce göze veti vardı. Çürük merdıvenler, ınen ÖMER SAMİ İzzet efendi hâlâ kendine gele ğiniz kadar para verelim. ^ oksa, çıkanm ayakları altında. gıcırdayıp kartoteks kadrosuna tayin edilmççapan'ardan biriydi. Ha? Yerden ka'.kan. üstü başı tıtmiş ı.ti/t i'mıze görıuenlen evrnb si halinde bu daktiloya, bu kadro lar ntşredilsln edilmesm üdp ve yazıbaska kapıya Ba«ka kapıya! Kerim efendi önde, izzet efendi duruyordu. İkisı de, bufünedek, memişti: Çorbayı bizde içelim derıra. olan adam, Attar'ın yüzüne bsktı. fdilnıcz da ancak 500 lira verilebilecektir. Mallarını. daha sonraları. bi'yük Gırtlağını oynattı ama, dili Uıtul(Arkası var) IlSnlatdan mesuliyet kabul edı'.mez. arkada. sırayla hepsinin ellerine bu merdıver.lenn, böyle bir y"ık Doğru söylersin, dedi, şimai sanırîarsavı'dılar, helâ'laştılar. Dudaklarda gÖHnemiş olduğunu akıllarından koş eve... O çocuk yerinde rahat şehirlerde satacaklarını mış. Oralarda daha çok cara gesonu gelmiyen bir mırıltı vardı geçirdiler. Şadırvanm arkasına ka durmaz ellehem. Hasta mı? PROF NTMBÜS'ün MACERAI.ARb tireceğini düşünürlermi} ou hiçaBaş'o hiç bir söz. hiç bir hareket. dar ikisi de dilini çözemedi. Dük Niye sordun? hattâ nefes... Arka'armdan bir kaç kânın önünde kitapçı arkadaşına E ama, çok oldun? Hasta, tâ reler... ki?: daha geîiyordu. Hattâ dizı. k ı dbnd'i: Kalk gidelim evlere Kerim katsiz ise, pek korkmam. Kuvveti pinın dışj la d?ğru uzanmıştı Dı Şimdi anladım Faruk'u ievdi yerinde ise korkarım. Bunlar, yü kalk gidelim. Yoksa ortamdan çaı şar lardanberi büyük lâflarla yaşatıl diye bölüneceğim şimdi.. Bu n ı l dıiar. Geriden rüzgâr üfürenler. let, eğer yenibaştan kalkınıp di'pzımeo'di. İste c sıra VııDedi. c^'nın <;p?i kamçı gibı sak'zzet efendi dükkâna girdL Tez bunca milyon insanı zor gömeı rilırse, bu hir mueize olur, mucıladı eâhın arka tarafına geçip iskemle lerdi toprağa yoksa .. O üfüniğün ze! Düş önüme! kuvveti geçmemiştir daha... KorSokaklarda at oynatanların şer Ker;r. efendı. senın evlâddan sine attı vücudunü. Cırağa baktı: karım . rmden kaçınmak için, kenar kerar lyi ki anîamtşsın! e hi' cr? 1 Canpazarında ae^iniyorU7 sağ KHapçının gözleri doiu 'lolu n KiU' rının H;lerindc sert bir kop dıç, cannpzsrmda' Sen ne sövir; du. Kolu kanadı o anda kırıldı saa raklı'nın tanınmi'; de'iksnhları, ge iH n d ı ı ''la ••'•anl'ğa brğu'iu leni geceni durduruvovlar, yaban ^'ovsun A'la^isk'.na? Bu sapık a kı. urmdsıızca 'nırıldandı: âl 1» • ndu ; Hasta ne kelime İ^zet. ha=i i cıların ense"=ire. kulağına b r kaı T.vhıs oldular rfğa. yakınUc. (!»m'sr eğer akıllarına eserse, totane indirdikten sonra bırakıyor pumuzu yok ederler. Böyle Hr ne kelime.. Bitik, bitık. İçi geçm ş, piyasanm ortasmda, Faruk'un a iliği kurumuş zavalhnm. Bu hahy lardı. Arada kaçınan, karsı koy Sc'âm et! Beni görsün! j Sağlam, tam randımanla çalışan, servis ve bakım garantisi verilen İngiltere menşeli mallardır. Ayrıca, 100 mA lık: yatar kalkar buki masalı, basit seriyograf tertibatl) ucuz tipler de vardır. S?hr;miz Ticarpt Odası tarafından ne^redüen tstonbul Ticaret Odası ga zetesi bueünkü savi?ile birinci vıld^nümünü doldurmuş bulumnakta. d'r. Arkadasimma devamlı basarılar diler;z. m m H KIBRIS MESELESi Bütçe M*üzakerelerinde d. P. M C D A F A A Y A CEKILDI b Tasarmın mühim olan bir menin, hiç bir faydası nlmasa bile noktası da, banka'ar ve ('•»v'et mii su şehrine lâyık bir siis va7İfesi esseseleri baremine ait 3659 nu göreceği düşünülür ıle, Bursalılamarah kanunun onuncu maddesin rın dilcği yerine gelir diye kaltnıi de ve devlet bareminin 19 uncu elime alacağım sırada. goziim bir ve Devlet Demiryollan bareminin gazete haberine takıldı. yedinci maddesindekl (muvakkat Haber İzmirden verîlivt.rdu. Esveya müteferrik müstahdemler) için hofun. yani şehrin bıitün ânıme derece ve avlık miktarları taayyün hizmetlerini üzerinde toplamış oetmekte olması ve bu dereceler ay lan idarenin, bütçe açıgını kapatlıklanrun ahnmasını da kayda tâW mak maksadile nakil vasıtaları i;ctutmasıdır. Si>idive kadar devlet retlerine zam yapmağa karar verdaire ve müesseselerinin fbarem diğine dairdi. dışı) denilen ve avukat, doktor. Haberin asıl önemli tarafı d^ha satış memuru. ambar memuru, dak başka idi. Eshot idaresi. bu zam tilo vesaire gibi muvakkat veya kararını verirken, şehıin umumi müteferrik müstahdemlerinin üere çeşmelerini kapatmağı da karar altlnl tespit eden bir hüküm mevcut tına almıştı. degildi. Bundan dolayı müessese Yalnız bizim memlekctte depil, müdürü vesaire glbl devamlı ve dünyanın medent. iptidaî. lıan^i esaslı vazife'.erde cahşanlardan bir kösesinde olursa olsun, diınvanın. kısmını baremin takyidlerinden kulaklarına: okuvanm. ?ö7İcrine kurtarmak maksadile bunlar da, inanamiyacaği kadar s a | dııyudan, bu barem dışı vazifeliler •rasına mantıktan, şuurdan uzak bir iş. konmakta ve böylece kendilerint Her hangi scbeple olursa nlsıın fazla ücret vermek imkânı bulunmakta idi. Yeni tasarı, bu duru muvazenesi bozulmuş bir biitçevi ma son vermek maksadile, barem yeniden denklcştirmck için. halkı dışı ücretlüer İçin onbeş deret* mutlaka para ile su alnıağa mecüzerinden ücret tespit ve bunlara bnr etmek. onu şimdiye kadar paverileoek «ylık ücretin âzamî mik» rasn tedarik etmekte ıılduğn sutarını (1250) lira olarak tahdit et yundan mahrıım ermek. yolları miştir. Her ne kadar yü>sek mfc» tanzim endişesile tarihi âbide yıkhenrMs,' ırüheridts,"klwyagw, işîet1 maktan çok daha v^k'ışıksız bir iş me ve enerji mütehassıslanna mün de?îl midir? hasır olmak üzere İcra /ekillsri Dünyanın hiç bir yerinde beleHevetince bu dereceler "utünde diyelerin ticarî zihniyetle hareket 1500 ve 1750 lira ÜCTetli kedrcîar ermelerine cevaz verilmez. Biitceihdas olunabileceği hakıknda tasa sini tanzim edemiyen. iradını mısnya ayrıca hüküm konmuşsa da. rafına nyduramıyan bir belediye, barem dışı ücretlerin istlsnat hal bu mııvazenesİ7İisçe çare ararken, lerden sarfmazar 1250 lira İle tah bu, kıısuru. halkta görür, onu cedidi ve he!e (hizmetli kadrolann zatandırmak istercesine, çeşmesini da istihdam edilenlere verileeek kurutmağa. suyi'nu kesmeğe kar^r ücretin, emekliye esas ücret dere verirse, beîpdive olarak vazifelerini eelerinin üç yukan derece ticretl m'idrik deçil, demektir. nl geçemiyeceği yolunda hüküUl Çeşme tikama felâketi bir takonması. bankalar vt: devlet rrüeı rihte İstanhul'un da başuıa gelmişyeseleri baremine tâbi müessese'er ti. Hiç değilse. o zaraan. çeşme sııdeki memur ve hizmetli'erın şikâ ları mikroplu demişlerdi de, sehrin yetini dâvet etmiştir (•). Pivayete tarihf sulannın yok oluvermesinin göre 1250 lirat'k had. 1750 Hraya arısi o kadar duyulmanuştı. ve 1100 liralık ücret de 1500 lirara Ne jrarip insanlar olduk. Âdetâ cıkanlacakmi"!. BaVa'ım »asan Mec •cdadımızı inkâr ediyoruz. Onlar, listen nasıl çıkacak? Bu barem dıyan bu dünyaya hizmet. yan öbiir şı ücret cetveli barem dışı muvakıfflnya irin sevap gayesi güderek, kat bizmetleri ihtiva eden E crtrastgeldikleri yerde çesme yapar, velinde yazılı tertiplerden i«tih gürül gürül su akıtırlarmış. B:z, dam olunacaklara da tatbik olvna yan, şehirleri İmar bahanesüe, ! caVtır. yan. bütçe'.eri imar maksadile, İNÖNÜ CUMHüRİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog