Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

PHİLOKTETES (Ikıncı baskı) Maarıf Vekâletınce yayımlanmakta olan dunya edebıyatından tercumeler serı«ınaen ve Yunan klâsıklerınden Sophckles'm, merhum N. Ataç tarafından dılımıze çevrılen «Phıloktetes» tercumesjnm ıkınci baskısı çıkmıştır 90 kuru«s fıatla butun kıtabçılarda satılmakt?dır. u m h u ri yet KLTRUCUSU: Y U N U S NAOf Ömer SeyfeHin Külliyatı Mevcudu kalmavıp yenıden basılan dort kıtab Yüksek ökçeler Ecmba Dalga Asılzadeler 200 200 200 200 Kr. » » » 3 4 ÖHfiö n\ 12 427 14.11/ « r a f ve mektub adresi Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu Istanbul No: 248 Telefonlar: Umuml Santral Numarasr 224298. Yaa Işleri 224299. Matbaa 224290 Umuml 224298 224299 224290 rsl ı ,,ma *m i 97<I,,W L ' *Ubal 1 1QÇQ ^ 3 ^ AHMET HALIT KITABEVI îstanbul n açıklaması. Mükellefiyet Devirlerinde J anâarma dipçiklerinin darbeieriyle Tarlası / ^ ndan sapanının başından alınarak Ocaklarda çalıstırılan Maden îşçıleri o dev ırde bıle randımanı duşurmek tenezzülunde bulunmamıştır Fedakâr, cefakâr \e \efakâr Türk Maden ışçısıni efkârı umumıye nezdınde bu şekılde ağır tohm Zonguldak Kömiir işç ileri Sendikası iiyel erinden Kazım Dora'nı Maden İşçileri Sendikasının kararı İşyerinden çıkarılan 2 nci Baskan Alpdundara maaşını sendika verecek et artında bulundurmaja hıç kım 7 Lıra olaıak Bdkan larafından çok aenın hakkı joktur . goruldııgu hakk nda bır konuşm» ol Degerlı Hukumetımmn laçıleıe madı Muhflıf zıhnıve'lerın tesırı verdıgı onem ve avantajlar her gunaltında Mehmet Alpc'undarın ter bıraz daha artmaktadıı Hukumetı tıpledıgı rMsın toplantısıpdan ne ha Ra*bakan Adnan Menderes. mızın bu \akın ve çok ^nııtnı ılgıle berım var ve nede bulundum 15 şu dun akşam kendısini Londrarınden ılham alarak (Bundan evvel bat 9o9 tanh ve 12415 sa\ ılı Cum dan «ehrimize getiren ucağın oldugu gıbn Bu kerıede Srfvın Bu hurıvet gazetesınde neşrolunan \a. kapmnda gorıınduğu 7anıan, vukleıımızle ışçı mev/uu hakkında fıkır teatısınde bulunmak uztre Sen Izının bu şekılde tavzıı ı basın kanu Yeşilkov ha\a alamnı doldudıka olarak Arkarava gıttık Sanavı , nu getegnce nca ederım ran kesif halk kutlesinin >apVekıh Savın Sebatı Ataman ıle vap Zonguldak Maden Işçılerı Sentıgımız goıu=med« dıkası ıdare heveiı uvelerın tığı tezahıırala el sallıvarak E K I ışçılerının asgdrı ucretının I den Kazım Doıa nuıkabelede btıhımırken Savcıhk elıle dün aşağıdaki tekzibi aldık Maaşiara tasarısı B.M.M. bugün tasarıyı görüşecek Butce nıuzakereleriııde Sanavi Bakanı: "Ivcne baskı ^apınıjorıız Çunki ihthacınıız \ok» dedı Dım Kc.lerle a'akalı 3 ta«arı kanunlaştı Ankara 2b (Cumhurıv etTeleks) Memur emeklı, dul \e vetım ayhklarına zam vapı'ması ıle ılgıb kanun tasaıısı ıle dıyer zam tasarıları Buvuk Mıl'et Meclısinın varınkı toplantısında goruşulerek kanunlaşacakhr Butçe Komısv onunda muzakpre edılerek son şeklını almış olan tasarJar şun'aıdır 1 Memur emrklı, dul ve vetım avlıklarına zım, 2 Tav ın bedeüeıımn juzde ellı arttı^ılması 3 Tems.l odencğ1, • 4 Askerı hakım ere ">1°npk, 5 Denızaltı'arla jct \e ] ervanelı uçak pı'ot'arına od^nek Bu tasarı'ar varın mıza^fre ed lırken C H P Ankaıa mıllet.ek lı Selım So'evın e'lı ımza ıle ?îectı a veıdıgı tndıl teklıflerı de dıkkats almacaktır Solev bu tasarıların hır çok noktalarda kıfavttsız o'dugu geıekçe»ı ı'e tâdıl tfkl'flerı hazırIamış ve ellı a' v adaşına 'mza *ttıreıek Ba^knnlıga vermıstır D ger t=raftan ! w\ n C"<'ı rm "=ıkanlıgı butçe«ı kabul o'undukt^n sonıa isçıleı ıcın O'Knı ' o'ai ı ç tekhf karun' t )şmı='ır BunWıa goıe, Malulnct Ihtıvarlık VP Oiupı S>«artesı prjmiermın asgRri haddi ı ç lıradan 6 lırava çısmış'ır Ihtıjaı'ık sıgortası emekbhk oc'en'ğı de vılda Arkast Sa 5 Sıı 1 dp zam Başbakan 10 gun evvel Londıada vu<cua gelen fecı uçak kazasından sağ salım kurtulan Başbakan Adnan Menderes dun akşam 18 05 te Ingiliz D*dort motorlu bır uçakla Istanbula gelmış ve Yeşılkovde halk tora'ın, dan buv uk gosterılerle kar? lanmıştır Yeşilkov de uçakların vanaştığı pıstte ha'k toplulugunun oaskısı vu zunden karşılama programı tamamen altust olmuş her tdrlu torcnden vazgeçılerek Başbakan Mendeıes guçlukle 0073 plâkalı otomobılıne bındııılerek şehre ugur anmıştır Yesılko\le şehır aıasiuv'akı 18 kılometıelık v ol bov unca Bashakan Menderesın otonıobıh k.ıi» ArJan Sa 5 Su 4 tt Zonguldak 26 ((Arkadaşımız Sedad Agralı bıldırıyor) Işçı ve ışçı temsı'cıleıının ısteklerı uzeııne Zongjlddk Maden Işçılerı Sendikası ıdare he\etı bugun saat 15 te fevkalâde bır toplantı yaparak ış veıınden çıkanlan ıkıncı başkan Mehmed Alpdundarm durumunu muzakere etmıştır Idare hc\etı bu toplantısında ış yerınden çıkarılmış olan Alpduniarın evvelc* slmakta oldugu maaşın «eniıka taraf ndan verılme«mı ve Federas\on G°nel Sckreterlığı ve ıdare hevetınZonguldak Komur İşçıleri Sendikası 2 nci Başkanının işıne »on verılmesi dekı vazıfesme devam etmesını ıttıfskla karar altına almıştır üzerine Zonguldak Çaiışma Mudurü ıle 2 çalışma müfettışınin ıstıfası, VeAJpdundann bevanatını tasvîb etkâfctçe wtifstanr kaWl> e«Mm«f jp.~ Yekâfet «tıline MaBetr Federasyonuna [ • twglı Katıb ve Maden Ba^çavuşları Sendıkaları üyelıkten avrılmak üz*Gazetemzin 21 şubat 1959 tarıhiı kaldırılması dola>ısıle «Bolge Muıe te'ebbuse geçmışlerdır 9 nushasımn bırıncı sahıfesınde «Ça duru ıle ıkı mufettışın ıstıfa ettıkIdare heyetı toplantısından sonra lışma Bakanhgının bır kararı genış lerı. ıstıtalarının Vekaietçe kaou! Arkan Sa 3 Su 8 da tepkı yarattı> «Zonguldak Ko edılmevıp kendılerının Vekâlet «"mmur Işçılerı Sendikası 2 nci Başka ruıe alındıkları» tamamıle valan'lır nının ışıne son verılmesi uzerıne Ne Zonguldak Bolge Çalışma MuZonguldak Çalışma Muduru ıle 2 duru, ve ne de bu Mudurluk persoÇalışma Mufettışı ıstıfa ettıler Ba nelınden herhangı bııısı ne ıstıfa et kanlık ıstıfaları kabul etmedı \e bu mış \e ne de Vekâlet emııne ahn3 kışı\ı Bakanlık emııne aldı» baş mışlardır Baspiskopos, pazar gunu saat lıkları altında bır haber neşredılKe\fı\etın Basın Kanunun'in 19 13.30 da Lefkosede olac?k: nuştır uncu maddesı geregınce ijnı tuKıbrıslı Kunı Komunistler, Zonguldak Komur Işçılerı Sendı tunlarda neşıını rıca ederım İJkası ıkınci Başkanı Mehmed AlpÇalışma V'eicâletı Mustışarı ilk Cunıhurbaskanlığı secinıinde adaj gostermivecekler ! aundarın ışçı mumessılbgı sıfatının Refet Aksoy Zonguldak Çalışma mUdiirü g Biiyük tezahüratla karşılanan Menderes için yiizlerce kurban kesiidi; Başbakan revinden ayrıimamıştır bu akşam trenle Ankaraya gidiyor Nakarios u karsılatna hazırlıkları Savcılıktan dun aşağıdaki tekzıbi aldık I Milyoner bir döviz kaçakçısı yakalandı Âlmanyanıtı Türkiyeye yardımı Mebusan Meclısi Butce Encıinıeni daha oncekı nıuhalefetıne ragmen, TurklJe^e ^ac!emalî j ardımın ikıncı kısmının odcnırpsinı dun tasvib etti Ba^bakan Menderes uçak (an indikten sonr a etrafım çevrelıven halk toplaluğu arasında Bonn, 26 (AP) Batı Almanya Mebusan Medlısı Bjtçe Encurrenı bugun, Turkıv^\e vaadedılen malî vardımm ıkınrı kısmının odenmesını tasv ıb etmıştır Evvelce cephe alan Butçe Encumenı bu sefer jardımın devamını 5 e karşı 8 reyle kararlaştırmış 9 kışı çekımser kalmıştır Yardımın ılk kısmmin tedıyesı 105 mılvon maıka balıg o'mu^ ıkın, cı yarısırın bın ocak ve bın martta olmak uzere ıkı tassıtte odenmesı karar'aştırılmı^tı Ancak oc?k avındakı tedıve, Batçe Encumenını n bugunku Usvıbıne kador geıktınlmıstı Bugunku toplantıda cereyan eH»n harareth muzak^re'T «""asınr'a bu Arkası Sa 5 Su 6 da Iskenderun 2* (Telefonla) Uzun Savcılık ehle dün aşa ğıdaki tekzıbi aldık zamandanberı gerek Turk polısı gerek Beynelmüel kaçakçılık hurosu tarafından aranmakta olan bır dovız kaçakçı jebekesının elebaşısı olan Omer Abdo şehrımızde yakalanmıştır Omer, Istanbuldakı dığer şebeke nıensubları tarafından temm ettıgı dovızlerı Ortadoğuya kaçırmakla vazıfeh ıdı Bu sayede S mıljonluk bır servet yaptıgı soylenen Omerm Antakyadakı evınde 2800 dolar bulun. muştur. Zonguldak Maden Işçılerı Sendika Bugun sehnmızdekı bazı evlerde Nıtekım adı geçenın polısle alâka arama yapılmıştır Tahkıksta devam «ı ıkmcı başkanı Mehmet Alpdun. lı bır ışı olsa ıdı sendıka\ a değıl darın 19 2 1959 gunu Ankara donu herhangı bır polıs karakoluna goturül olunmaktadır. Ayrıca bır barda dığer bır dovn şunde polıs tarafından karşılandıgı mesı ıcabederd! Zonguldak Emnıvet Md kaçakçısı yakalanmış ve bar sahıbı ıfadesmın alındığı ve sendıkaya goturulduğu haberı yalandır Durmuş Yalçm île garson tevkıf edılrraştır Tahkıkat sırasında bır olay o!muş barda çalışan kadmlar Merkez Karakoluna hucum ederek bar sahıbım polıslenn ehnden kurtarmak ıstemışlerse de buna muvaffak olamamışlardır Bu arada karakolun btr kapısı kırılmıştır Kadmlar hakkında da t=>hkıkata başlanmıstır Polîs, Zonguldak Maden İşçileri Sendikası İkinci Başkanını karşılamadı Protestoya verilen senedîer çoğahyor Lefko^e 26 (Hususî) Bajpıskopos Makaııosun, 3 yıl devam ed=n surgunden sonra pazar gunu saat 13 30 da Kıbrısa muvasalatı beklenıyor Kıbrıslı Rumlaı caha şımdıden karsılama hazırlıklarına başlamışıardır Lefkoşenın Eum kesımı, Yunan bairakları taklar ve çıçekleıle suslenmektedır Ora%a buraya, Makarıos un muhtelıf boy resimlerı asılm o ktadır Bazı açıkgozler Rum kesımınde EOKA *edhışçı teşkılâtının kaçaktakı lıden Gr vas ın portrelennı şatmaga başlamışlardır Şımdı Kıbnsta herkes bırkaç gune kadar ılânı beklenen I umumt aftan sonra Grıvas ın ortaya çıkıp çıkmıvacağını merak etmektedır Her hangı bır hâdıseve meydan vermemek ıcn polıs ve askerf makamların çok «ıkı emnıjyet tedbırîerı alacaklan bıldırılmektedır Karşılama merasımı programınm ve alınacak emnıvet tedbırlermm Makarıos'a bılaırılmesı Arkası Sa 3 Su 3 de A. Menderese Gazi unvanının verilmesi istendi Antah a gervcliği adına Kefık Koraltana çekilen telgraf Antah a 26 ı Telefonla) Bugun B M M Başkanı Refık Koraltana şeh rımızc'ep bır telgrdf gonderılmıştır Antah a gençl gı adına çekılen bu telgıafta Kıbııs davası ugrunda bu yuk bır kaza atlatm ş olan Başbakan Menderese Gazı Unvanı verılme A~1 ası Sa 3 Su 5 te | 21 Şubat 1959 günü s aat 17.30 da Izmirden İ »tanbula gıden AX)A uçagl Yeşıl nca ederız kov meydanı ıle yaptıgı muhabere Saygılarımızla, netacesınde kuvvetlı yan ruzgân TURK HAVA YOLLARI A hakım bulunması sebebıvle Izmıre Umum Mudurlugu donmevı tercıh etmıştır TekerleK.lerırın açılmaması gıbı bır hadıse mevcut deçıldır Izrnııe ınış sııaainda fıen tazvıku nın kıfavetmden şuphelenen Kaptan ga>et tabıî bır emnıvet kaıdesı ıeabı olarak uçagin daha çabuk durmasinı temm ıçın motoılerı stop etmıştır Bundan daha normal ve emnıveth bır uçuş saglamak mumkun degılken gazetenızın bu uçusu bır facia şeklınde ızahı teesurumuzu mucıp olmuştur Kevfıvetın bu şekılde tavzıhmı Savcılık elıle dun aşa ğıdaki tekzıbi aldık Tekzib sağanağı Yenı ve haftalarca evvelkı taıın'ere aıd vazılarımızı mevzuu bah^eoen bır çok tekrıblenn avnı gunde heo bırden vollanrras! netıcesı Cumhurıvet bujup gene alışık olmadığınız bır çehre ıle karşımza çıkıvor Bu >U7oen hâdı=elere lâvık olduKİan ehemmıjet verıiememış muntazam ve guzel bır sahıfe tertıbı temm olunamamış tır Bu mevanda BasbakanıP gehşme aıd resımleıe de kafı buvuklukte v»r bulunamamıştır Bızjen fazla tekzib mııes»esesınm eserı olan bu ımkânc ızhktan dolavı ozur dılerız Başbo1 anm gehş'ne aıd dıger resımlen 6 nci sahıfemızde bulacaksınız Son bır ay zarfında şehrımırde 8 ı denmedıklerı için protestoya verilen ' senedlerın savısı 2200 kadardır , Ancak bunların \alnız 510 adedı Kuçuk\ alıdskı Ne^e sınemas mn tıcarı mahı\ette ve bankaları ılgılen çokme«ıle vuku bulan facidrın «a dırır duıumdadır nıkları smema sahıbı Hakkı GunGeçen «ene a\nı muddet zarfında duz M^mar Beorı Çe\ık \e kalfası 13D0 «er ed protesto edılmış bul ınu Yusuf Gungor dun Kartal S c g u HSkımhgınde ıfade vermı^lerdır Is\ordu Pı>a«ada japtığımız tetkıklere go nad olun^n suç dola^ ısıle samklare mali muesseseler herşe>e ragmen rın vakınc'a dos\aları tamamîanaAnkara 26 (ÇumhumetTeleks) Bugun Bu^ uk Mıllet Meclı = pıvasa durumunu sağlam gcrmekte rak Agır Ceza mahkemesıne \ engecevansına kadar nıspeten sâkın geçen muzakeıeler sabaha = 'eceeı tahmın edılmektedır dırler u Basın Yavın butçesı başlamasıle hararetlendı Muzalereler ^ Bir Banka Mııdurunun sde\amınea kavgalar oldu agır kebmeler sarfedıldı ve gazı>^ CH | Ankara 26 (CumhurıjetTeleks) sozlertg P mılletvekılı Atıf Topaloglu ayrıca davak da yedı Başkan Iırafın 1 Istanbulda plâstik maddeler ımal Buyuk bır banka muduıu bıze bu J d a n bır çok mületvekılı dışarı çıkarıldı ş edecek buvuk seımavelı bır fabrika g C H P Grupu adına Bulend Ece\ıt kuısu\e gelmıştı Ece\ıtın ^ hususta şunları sovlemıştır kurulması ıçın Amerıka Kalkınma «Pnassnın beş a> hemen hemen g Vatan Cephesıne \aptığı şıddetlı tenkıd'er hava\ ı elektrıklendırdı ? Ikraz Fonu 6 mıhon 100 bın dolarış \apmadan \e jenı lejımın husuğ Bahadır Dulgenn Muhalefetten ı Bozguncular munafıklar» dı = lık bır vardım vapacagını ılân etsıvetlerıle kıedı daıalmalaıına rag ş j e bahsermesı prote<:tolarla karşılandı Kursu\e fıılamakta olan Fa % mıştıı j z ı l Yalçının onunu D P lıler kestı Burada bır kavga onlendı Başkan 1 men bonolrftını muntazam dıvebılec».6 yoleu trenı 5 bin >olcıı ile birlikte karlara saplandı Kuıulacak venı şırkete Turkıvegımız bır ^ekılde odeme»ı ve ılk koğoturumu 15 dakıka tatıl ettı M Yolculara ha\adan ^.\ecek atıldı. Mardınde den Vınlevk Şırketı ıle ıkı Itahan kıremıd rençinde kar jagdı ve bu Amerıkan fırması ıştırak e1 Oğrendığımıze gore Atıf Topaloglunun \uzu gazınoda Atıf E tajı doldurması tıcaıı bunvenın saglamhğını gostermektedır decektır Ş rketın kuracagı fabrıkagSaraçoglu (D P ) den vedığı bır tokatla kan ıcınde kalmış \e bır = ş doktor celbedılmıştır Ka\ga sırasında mudahale eden C H P lı §{ Ikınci kotalara goıe talebde bu Dıvarbakır 26 (Hususı muhabırı mas ten ın edı'ememıştır Telefun da kımvevı plâstik maddeler bolıınan henuz azdır Fakat onumuzae gMustafa Lâtıfoğlu da Saraçoğlun d a n b l r t o k a t Nemıştır Yetıçen mıl 1 bır veıgı a>ı olmasına rdgmen bun mız Tuık Hava Yoll=>rı muhabcıe telgrdf ve mektub muhaberatı da rular kablo su geçmez tesı^at mal zemesı ıle mersucat, sabun sun î ğletvekıllerı kavga\ ı a\ırmı*lard lr Durum C H P tarafından Baş= larm da dolacagı kan<<)tı hakımdır te*îisleı mden ıstıfade ederek şu ma durmuştur lumatı verıjon Bcş gun'len beu Halen Maden ve Gerım ıstasvon ıpek ve kagıd sanajıınde kullanılap kanlık Dıvanına aksettırılmiştır § Prostesto edılpn senpfller banka devam pden sıdrietlı k ş Dnaıbpkı ları Jrasında bıu ekspres oln^ak uze cak ham madde elde edılecektır ğ Basın Yaj ın butçesı tartı=malar ıçınde de\am etmıştır N e = ları du^undurmemektedır çunku bu >ı tanı bu muha'aıa altma aln ştır re 6 volcu tıenı roshsur varıvet'e Avrıca ıeçıne novılcrı de ıstıh^al eH cede saat 2 den sonra kahul pHıimıştır s ^enedler ara^ında b'zleı ı tİRilrnd n*n Kaıa hava ve demırjolu murtaka. beklernektedır B J trenlerdc 5 bın dılecektır Belırtıldığıne gore Tu' leı n m^betı gejen senekılerden fazla lesı 4amamen duımuş cıv^r ıl ve cıvarmda vnlcu bulunmaktadır kıjeve vılda ıkı mıhon dolarlık değıldır» * Uçelerle 5 gun den berı hıç bır te Arkan Sa 3, Su. 4 U dbviz tasarrufu sağlâyaeaktır SON DAKİKA: Son bir ay içinde şehrimizde, 2200 sened, odenmediği için ' protesto edildi ' Mecliste sabaha karşı kavgalar oldu Kiiçiikyalı faciası sanıkları ifade verdiler r Cemal Nadirin öliim yıldönümü jj Karakış Diyarbakırı nıuhasara altına aldı Plâstik maddeler imâl edecek biiyük bir fabrika kurulacak i Bugun sevgılı arkadaşımız ustad Karıkaturıst Cemal Naaır Gule ı kavbettıgımız gunun 12 nci >ıldonumudur Onun sınrit ha> o tını ı n olcun ve verımiı bır çagında aıanzH^n gocup gıtmpsı ksderm Tuk ba«mna ve h,Minlarına revâ eoriufiu te<ellı=ız bır acı olmu tu. Fshmeth Cemal Nadırın azız hânrj«, M s < n t ; ı ,l c a n q l kr, k«ıH fırçasından onu ve c Amca Be\ » ı bır arada go>teren bır karıkaturunü koyuyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog