Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Yazan: F. W. KENYON ENGİNLERİ Çeviren: V. GÜLTEKIN Ücrerslz •Uloğumoru isteyinir. Lady Hamiltonla Amiral Nel»on'un ıstırap içinde geçen aşk maceralarınm unutulmaz hikâyesi! Sonuna kadar heyeeanla okuyaeağmiz nadir romsn lardan biri! Lüksciltli. YENİÇIKTI 11 L. V A Y I N E V İ umhuri KLP?UCU«^ I: YUN!JS NAD« e e f o n l a r : T e ll e f o n l a r : Feridon Fazıl Tülbentçi «in yüzlerce yerli ve yabancı vesikanın ışığı altmda yazdığı büyük tarihl roman Tıırgud Reis Ppr«Pmh.P r e r §eiTiDe Cağaloglıı, Narlıbahçe S. II tSTANRUL Tslgrai ve mektub adresi: CumJıuriyet tstanbul Posta Kutusu tgtanbuJ No: 246 Numaraa: 2 24298 Yazı felerl. 224299 Matbaa: 224290 Numaraa: 2 24298, Yazı felerl 224299. Matbaa: ü ü mm u u mm l l s^trzl 1959 kitab halinde çıktı. Bu eserde Akdenizl titreten deniz kahramammızın hayatım merak ve heyecanla okuyacaksınız. İNKILÂP KİTABEVİ İstanbul Fiatı: 6 Lira cildlisi 7,5 Lira. akşa Am?rika ile iki taraflı aniaşmalar Am«»nka. Türkiye, Pakistan ve İran ile komiinist tecaviiziine karşı öniinıüzdeki hafta zarfında ikili aniaşmalar imzalayacak Ankara 25, (Telefnnlai Amerika ile Türkiye arnstr.da, onümüzde. ki hafta zarfında bir ikili anlaşma aktHilecektir. Anlnsmanm mahiyeti sıyasi, askeri ve tedaf"iidir. KaraşiHe t>>plınan Bağdari Paktının son Başlakanlar Kinseyi toplan tısmda mpsele müzakere edilmis, fakat ajiiaşmaya vanlamamıştı. Res mi tebliede, ikili aniaşmalar mevzuunda Amerika ile Türkiye, İran ve Pıkistan arasında müzfikerp'ere devam edilecâi açıklsnmıçtı. Amerika, ikili anlaşmayı sadece Türkiye ile deâil, önümÜ7.dı»ki hafta zarfın. da Pakistan ve Iranla ria imzalıyacakrı*. İkili anlaîmalar gereğince, direkt veva indirekt bir komiinist teeavüzü halinde. Amerika Türkiye, Jran veya Pakistanı fiill askeri yardırn yapacaktır. Başbakan, İngiltere Hükumetinin emrine verdiği Venizelos, Liberal Parti iktiâara geçerse, Yıınan milletini bağlaMlyan L o ı l d r a büyük biruçak ile 17,30 da İstanbula g e l e c e k ! Anlaşmasım tâdjle çah^cağınıjöyledi Makarios dün EOKA ve yarm uçakla Ankaraya hareket edecek nın dağılmasını İstanbul Valiliği bir proğram Jesbit etfi, Ankarada da büyük karşslama hazıriıkları yapılmağâ ha«(andı, dokuz tâk kuruluyor Başbakan Adnan Menderes bugün saat 17.30 da özel bir İngiliz uçağı ile Londradan şehrimİ2e gelecektir. Bu miinasebetle Vilâyet bir program tesbit ettiği gibi D.P. İl İdare Kurulu da dün saat 18 den itibaren olağanüstü bir toplantı yaparak Baş I bükarun partüüerce karşılanması : programını karara bağlamıştır. Başbîkanı karşılamak üzere parti ve muhtehf teşekküllrre mensub heyetler hava alanına gideceklerdir. Halk ise, Başbakanı takib edeceği çüzergâh üzerinde selâmlayacaktır. Güzergâh şöyle tesbit edilmiştir: Hava alanından Londra asfaltı yo[lile Topkapıya gelinecek, buradan jEdimekapı yolüe Eyübe gidilecek ve Başbakan Eyüb Sultanı ziyaret ! ederek kurban kestirecektir. Eyüb den sonra tekrar Erîirnekapı, Top1 kapı yolile Miliet cadriesine gelij necek ve ondan sonra Aksaray, Orj du caddesi. Beyazıd, Ankara cadYukarıdaki resim, Moskova ha va alamnda çckilmiştir. Sovyet • desi, Sirkeci. Galata Köprüsü, Kaf 6 IHaCnllliail Başbakanı ve Komünist Partisi Birinci Sekreteri Hrutçef, güJ raköy, Tophane, Dolmabahçe yolla| n takib eiilecek ve Park Otele ge lümaiyerek ve kollarmı açarak Lon dradan uçakla gelen İngiltere Baş bakanı Macmillanı karşılamaktadır. Macmillan, beyaz kürkten imal edilen bir b«yaı kalpak giymektedir. Macmillan Hrutçef müzakerelerilinecektir.. Başbakan yarm sabah n» dair haberımiz, üçüncü aahifede da. uçakla Ankaraya hareket edecektir. Valinin tebliği îstanbul Valiligi riün ju tebliği nesretmiştir : Arkası Sa 5. Sü. l d e 1 ı tasvip etm 1 talebjîli Atina, 25 (Radyo) Yunan Parlâmentosu bu akşamki içtimaında, Kıbrıs meselesi hakkındaki Londn Anlaşmasını müzakere efnişür. Ga yet sinirli ve gergin bir hava içind» yapılan sert münakaşalar ve kavgalar sonunda, Parlâmento Başkanı oturumu tatil mpcburiyetinds kalmıştır. Muhalefet lideri Venizelos, Londra Anlasmasımn Yunan milletini bağlamadığmı söylemis, «Şayet Liberal Parti iktidara geçerse, Londra Anlaşmasını tâdıl e•ierek Kıbrısı hakiki bir bağlmsızlığa ltavuşturmak için elinden gelen gayreti gösterecek;i'.n şekh ıde konuşmuştur. Diğer muhalefet sözcüleıi de. Londra Anlaşmasını vt Karamanlis Hükumetinin daha önceki Kıbrıs poütikasi'nı şiddetle tenkid etmişlerdir. Dış politika müzakereleri, cumar. tesi günü sona erecektır. Netıcede, Karamanlis Hiikumeti g''iven oyu istiyocektir. Mensup olduğu siyasî teşekkül 300 mevcutlu Parlâmentoda 170 sandalyeye s?hip olduğundan. Yunan Basbakanınm güven Arkası Sa 5. Sü f> da Eelediye Meclisinin kararları Beiediye Reisinin tahsfsah 60 bin, enciiınen üyelerinin faakkı huzuru yekunu da 75 bin liraya çıkanldı Yurdda kar yüzünden MeclisteMaliyeveMaarif birçok yollar kapandı bütceleri goruşuldu r Başbakan Adnan Menderes, fed kazayı müteakıb kendisinc ilk yardımı yapan jiftçi ailesinl ıJy arettan soara evin kapısı öniinda Bailey'lerle vedalasırkea Ânkara Dr. Küçiiğii destekiiyor Başkcntte, Kıbrıs Türktür Partisi Baskamnın, Cuınhur% başkanı Yardımcıhğına aday gösterileceği ifade olunuyor Ankara 25 (CumhuriyetTeleksi Kıbrıs Cumhuriyetinin esas teşkilâ» tına göre, yapılacak genel seçimlerde, intihab edilecek olan Cumhurba?. kanı yardımcılığına Fazıl Küçük'ün aday gösterileceği ifade olunmaktadır. Kıbrıs davasında Fazıl Küçük yakın mesai arkadaşlarile, başarılı faaliyet göstermiş telâkki olunmakta. dır. Ada Türkleri çoğunluğunun, Fazıl Küçüğü Cumhurbaşkanlığı yardrm cılığında görmek istedikleri söylenmektedir. l Belediye Meclisi dün saat 15.20 den itibaren toplanarak büdçe görüşmelerine devam etmiştir. Toplantıria söz alan Bütce Komisyonu Bsşkanı bilgi vererek, masıs ve ücretli müstahdeme zamrru derpis eden tasannı n kanunlaşAnkara, 25 (CumhuriyetTeleks) masma intizaren jrerekli yedek tsh Bu sabah saat 10.30 da Agâh h n be rtm B e «isatm ^Y!}' ^ l ' j j 5 y « Erozan'ın başkanlığında toplanan Arkası Sa. S, Sü. 2 de B.M.M. nde yapıla<n yoklamajT müteakıp ekseriyet olmadığı anlaşıldığı için oturuma yarım saat geç başlanabildi. Saat 11,00 de yeniden Evvelki geceki hâdiseler dolayısile kararlaşfırılan cezalar dün bildirildiği gibi dünkü toplantıda da bir C.H.P. milletvekiline takbih cezası verildi toplanıldığı zaman Başkan, Meclisi birinci ay içinde vefat eden Kırklareli MilİPtvekili Sıtkı Pekkin için 3 dakikalık ihtiram dunışun a dlvet etti. Müteakıben, İç İşleri ve Dıj fşleri Bakan vekillerlnin ra Arkast Sa. 5, Sü. 4 tm Samsun bölgesinde bir köylii kurdlar tarafından parçalandı, Sivasta karın kalınlığı yarım metreyi buldu, Doğu illerimizde hayat felce uğradı, bazı .otobüsler yollarcia kaldı, Iskenderunda otuz beş senedenberi görülbir kış hüküm sürüyor... Dün de 15 Maden isçilerinin zam gazeteci | isteğinden cıkan hâdise Abdullah Aker ile iiffili bir dâvada Dünya gazetesi mesulleri beraet ettiler vargj'andı Dr. Erhard Devlet Reisi adayı oldu Bonn 25, <Radyo> Batı Almanya nın 60 yaşındaki Başbakan Yardımcısı ve îktisad Bakanı Dr. Ludwig Erhard'ın Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme kararı bugün Hristiyan Demokrat Parti idarecilerhıin dört buçuk saat süren toplantısından »on ra alınmıştır. Toplantıya son günlerde soğuk al Samsun 25 (Telefonla) Yakın • kan nakliye uçağı ve tipi yüenelerde Samsun ve havalisinde gö i zünden hava alanına inememiş, tekrülmemiş bir kış hüküm sürmekte rar geri dönerek Ankaraya gitmiştir. dir. Bir haftadanberi hergün kar yağ Denizlerde de fırtına şiddetli devam maktadır. Köylerde karın irtifaı 1.5 etmektedir. İstanbul Ekspresi bugün metreyi bulmuştur. Kurdlar yakın 5 saat rötarla limanımıza gelebilmişköylere inmişlerdir. Aksu köyünde tir. bir köylü kurdlar tarafından parça. Sivasta hayat felce uğradı lanmıştır. Sıvas 25 iTelefonla) Şehrimizde Dün gece Mahmurdağı yolu kapan iki gün süren görülmemiş tipi, şeh. mıj ve 60 otomobil yolda kalmıştır. rin normal hayatım felce uğratmıştır. Karayollarının kar temizleme makiHalen civar köy ve ilçelerle irtibat nesi gece yarısma kadar çalısarak yol tamamen kesilmiş bir haldedir. Okul lan açmışhr. Bugün hava biraz sü lar tipi yüzünden tatil edilmiştir. 10 klm. Iik bir sahada telefon direkleri kunet bulmuştur. Dün saat 13 te Ankaradan gelen yıkıldığı için şehirler arası telefon Arkası Sa. 3. Sü. 6 da ve içinde 6 kişi bulunan bir Ameri Sendika 2. Başkanı Alpdündarın vazifesine Arkan Sa. 5, Sü. 3 d* iş yeri tarafından da son verildi İstanbul Toplu Basm Mahkemesi, Mahkeme kararı ile dün 9 dâvada 15 gazeteciyi yargılamıştır. Dâvalardan 3 ü usulsüz Zonguldak 25 ((Arkadaşımız Sedad verilmiftir. Alpdündar bu durumda isnti ve afişlerî tekzib nesretmek, 3 ü neşren haka j Ağralı bildiriyor) îşçi mümessilli Maden Îşçileri Sendikası idare heret ve bir tanesi küçük düşürücü ği mfaü evvelce kaldırılan Zongul yetindeki lkinci başkanhğı görevini neşriyat ile ilgilidir. Dünya gaze dak Maden îşçileri Sendikası ikind ancak haziran ayına kadar muhafaza kaldırılan balo! tesinde Bedii Faik tarafından «Ma başkanı Mehmed Alpdündarın bugün edebilecektir. Arkan Sa. i, Sü. 2 d* de ijyeri tarafından vazifesine son Arkast Sa. 5. Sü, S te 57 Yunan subay ve eri dün Izmire döndüler NATO'daki Yunan askerî personelinin kumandanı, gazetecilere: «Burada bulunmamız çok şey ifade etmiyor mu?> dedi. îzmir, 25 (Telefonla) Sekiı ay ay evvel Kıbrıs meselesinin en gergin »afhasında şehrimizden âni olarak ayrılan NATO'daki Yunan askerî personelinin ilk kafilesi bugün dört askerî uçakla Izmire dönmüştür. Kafilede kara v« hava kuvvetleH ne mensub 97 subay ve »r bulunmak tadır. İlk uçaktan inen kafile kumandaru Hava Tuğgenerali Anthonasos, basın mensublan tarafından sorulan «u. alleri cevablandırmaktan çekirnnis Badece şunları söylemiştir: < Türkiyeye dönmekten memnunut. Bir asker olduğum için siyasî mevzua girmek istemem. Gelişimizin ifadesi kelimelerle olmaz. Burada bulunmarru* çok sey ifade etmiyor BUÎ.I Personelin geri kalan kısmı ve aile leri cumartesi günü sehrimiz« gele. ceklerdir. HACI BABANTN ESRARI «Hacı Baba» namile maruf Ömer Akyol isminde bir kaçakçı dün 3 kilo esrarla suçüstü yakalanmıştır. Ihtiyar kaçakçı: « Bu mal. 40 senedenberi elimde idi. Son zamardarda malî vaziyetim bozuldu. 9 çocuğun ihtiyacını temin etmek için esrarlan elden çıkartıp sermaye yapm?.k istedim...» demiştir. Resimde cHacı Baba> 40 yıllık esrar paketi ile birlikte görülmektedir. t l Mart Akademi Balosu» isminln Tiirk Yüksek Mimarlar Birliği SEBA MELİKESİ HULAHOOP tarafrndan kullanılması İstanbul 10. YAPIYOR İspanyada «Seba MeAsliye Hukuk Mahkemesinin dün likesi ve Hazreti Süleyman» filmini ; kü kararı ile men edilmiştir. Bu çevirmekte olan Gina Lollobrişida, isimle ügili afişlerin indirilmesi, filmin sahne aralarında HulaHoop • ilânların bilet satışlarınm durdurul ile vakit geçirmektedir. Yukarıdaki ': raasma Iera Memurluğunca derhal resimde, Gina. Seba Melikesi kıya| baalanmış. haber bilhassa ögrend feti içinde HulaHoop yaparken r arasında bomba tesiri yapmıştır. görülmektedir. Ekspresi soymağa kalkan iki gangster yakalaıtdı Biri, yakalanacağını anlayınca trenden atladı v e tekerlekler altında kalarak iki bacağı kesildi, diğeri kaçtı ise de takib sonunda o da tutuldu Uzun zemandanberi Anadolu Eks. presine dadanan ma?keli ve tabancalı iki gengster İslanbul polisinin yardımı ile evvelki gece Bilecik yakın. larında yeni bir soygunculuğa teşebbüs ederken suç üstü yakalanmışlardır. Vaki ihbar üzerine trende tertibat alan polisler ekspres. Bilecik civarına geldiğinde maskeli ve elinde tabanca bulunan iki şahsın katara atladığını YOLCULARIN TAŞIOIGI OTOBUS Dcğil gün; saat geçmez ki bir Belediye otobüsü âcıza yapmasın göiTniişlerciir. İşte bunlardan biri daha... Motör çalışmayınca, yolcular a§ağı inip in san gücü ile otobüsü caddenin ke j Mechul iki şahıs vagonlardan birinarına çekiyorlar. "nin kapımaı açıp içeri girdiUcri va. kit pusuya düştüklerini derhal anla I mışlar ve trenden atlamışlardır. Hü ; viyeti bilâhare anlaşılan Ziya Ateş, i tekerleğin arasına düşerek iki bacağı kesilmiş ve yarah bir halde yaka i lanmıştır. Arkadaşı îbrahim Çapraz ise firara muvaffak olmuş, fakat tren derhal durdurularak görevli po. üsler kendisini takibe koyulmuşlardır. Takib neticesi gsngster Bilecik civarında yaka.!anmıştır. i Yaralı Z:ya Ateş tedavi altına alın miş, hâdise etrafında tahkikata başj hAIOdiki lunan asker leri hava alanıada «rkadajlart toMfıarian
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog