Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Hukııkçu, Tüccar, Banks ve Ş lüzumlu iki eser AV. HALİS SUNGUR Türk Ticaret Kanunu Şerhi Tatbikatı ile ilgili mevzuat I. cild Ticarî tşletme II. cild TtCARET ŞİRKETLERİ Gerekçeleri, şerh ve izahlan. emsal temyiz içtihatları, Şirketlere aid örnek mukaveleler. Her cüdi 50 liradır. OKAT YAYINEVİ P.K. 1017 İstanbul Cumhuri KUPUCUSU: TUNTJS NAF* İİHftt Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet tattnbul Po«ta Kutuau latambul No: Mfl Telefonlar: Umuml Santral Numaram: 8 24298, Yazı İ*«ri. 224299. Matbaa: 224290 Ömer SayfeHin KülHyatı Mçvcudu kalmayıp yeniden basılan dört kitab: Yük#ek Botnba Dalga Asılzadeler 25 1959 AHMET HAL1T KITABEV1 İstanbul Kıbrıs anlaşmasının tatbikatı dünbaşladı Makarios'ım sürgün cezası resmen kalktı, pazara Kıbrısa geliyor, genel af da çıkmak üzere Lefkoşede dün muhteşen bir törenle karşılanan Dr. Fazıl Küçük, halka hîtabtn: Kendi mukadderatımızın efendisi olarak dötunüş bulunuyoruf dedi Lefkoşe 24. (Radyot Başpıskopoe Makarios'un, 3 sene müddetl» sürgünde kaidıktan sonra şımdi Kıb rısa dönmekte serbest olduğtı resmen bildirilmiştir. Genel Vali Foot, 1956 martında Makarios, Girne piskoposu ve sekreteri ile bir diğer papaz hakkmda çıkarılan sürgün emrıni iptal etüğini bugün bir basın toplantısında açıklamıstır. Makarios'un. pazar gunü Kıbrısa dönmesi beklenmektedir. Foot devamla. umum! affın birkaç güne kadar ilân edıleceğını açıklarnış. «Fakat tatbikatı 23 ay kadar sürebilir» demiştir. Bir sııal üzerinde. kaçak EOKA lideri Grivas ın Müstakil Kıbrıs Cumhuriyeti hükumetinde vazife almasını önliyecek hiç bir sarahate. Londra anlaşsebz.eler masını muteakıb neşredilen mııh Antalyada tıırfanda tırada rastlanmadığını belirtmışnr. dondıı ve niıız ağaçları Fakat Kıbrıslı oimıyanlarm hükuhasara uğradı rriette vazife almamalarını sağlamak Denızii 24 'Telefonla1 Birkaç için, yeni anayasaya kayıdlar konulgünden beri bir babaı havası yaşı. masının kararlaştığını ilâve etrniştir. | Ark'tn Sa. 5, Sii. 4 t« yan Dcnizli dün s^bahtan itibaren karla beraber başlayan ' şiddetli bir poyrazın tesirile kı^ın en şiddetlı günlerını ğeçirmektedir. ISJ şimdiye kadar hiç görülmemi; şekilde inmn. bir değirmenin suyıı dondııgundan faalıyetini tâtil etmiştir. Antalyada torfnnd» srtHsetor dotıdn Aştalya 24. 'Telefonla i Saatt« 9S kilomeire bızta esrilrftt* olan ka rayeb ile birlikte şehrimizde dondurucu »oğııklar hüküm siirmektedir. Sular. donmuf. t\ırfan<la sebzeler kap kara hale gelmi;, muz ağaçten da feo! dıırum» düşmü;tür. t a n t k kar r» tipl taıııt 24 (Hususî> Dün mh*h baslayarı kar tipi hâlinde devam *t mek.tedir. Bu arada kar Tüztndea Bolu yolıı ' kapanmjj olup Kanîiıra yolu d« kapanmak üzere bulunnwktadır. C« nase alayı, dün «ftt«iistii Şişliden Osmanbeye dogru ağır ağır iterlerken Yurdda dondurucu soğuklar Uçak faciasının 6 şehidi dün şehrimizde defnedildi Şislideki töretı çok hazin ve muhteşem oidu, Cenaze alayı Ösmanbeye kadar olan ntesafeyi ancak bir saatte alabildi Gatvvıck hava alanı yakınında dü$erek parçalanan Sev> • uçağında sehid düşen Basın Yayın ve Turizm Bakanı Server Somııncuoğlu. Dı« Işleri Bakanlığı tkinci Daire Unıum Müdürü ltban Savut, Akşam Gaze teaı Foto muhabıri B\ırhan Tpn, Kap tan pılot Sabri Kazmaoglu. Kaptan pilot Lutfi Biberoğlu ve hostes Gö. nül Uyguıun cenazeleri dün özel trenle Ankaradan şehrimize getirilmiş ve törenle defnediluıiştir. Altı cenazeyi lıâmil özel treni, An Arknn Sa. 5, Sü. 4 t* j TELEFOTO A. P. Leikoçe • ( ondra İstanbul Dr. Fasıl Kiiçtik. dtinkö »tıhteşe m karçılama töreni eenasında halka hitab ederk«n Hayırlı Olsun T ıırkiye, VuBsnisUo »• &fril»«re hükumetieri ı«refından aynı zamand» " : yayınlanan Kıbrıs anlaşmasına aid metni dünkü gazetelerde g'<rdük. Köno ile yakından ılgıleuen hukuk bilginleri, anlaşmayı herhalAe ıızun hoylu eleştircceklcr. bunun objektif bir tahlilini yapacaklardır. Bir gazeteci olarak bizinı rdindieimiz ilk irlenim fena değildir. Ktbrıs dâvasını çösmeye fcayret «den ilgili devletler ve Adada yasj'.VRn lcpUıluklar temsilc ileri. kirosenin Kakkının yenmemesin* dikkat etınivler, bıı ugurda «.ırasına gore onerali fedakârlıklardan kaçınmanıışîardır. Varılan anla^tnaya göre, Adada mıııik bir devlct kurulacakrır. Bu 'ievletin bütünlüğii. bolünmP7jiği ve haşka bir devlete katılmaziığı, bir yandan anlaşmayı imzalıyanlarctı, !>ir yandan da Anayasa hiikümlerindf güvenliğe bağlaDmijjtır. Devleri raeydana getiren Türk ve Rum topl'ilukları. kendilerine aid her rörlii <;leri kendi aralarında gorecckler, anrak devleti iljrilendireo genel işleri beraberce görüşeceklerdir. Adadaki nufus nrantısına göre Rııralarg daha üstün bir temsil gücü tanınnııştır. Btınunla beraber Tiirk arın'ığının ezilmemesi için gerekli hutiın tedbirler aliDmak isteomiştir. Oevletler hukuku tarihinde. iki topluluğıı barı; içinde beraberc« yaşatmak ıığrunda bu dcre«« ilffi çekici hir başka denemeye firişildigini biz hatırlamıyorıız. Mecliste, Diyanet İşleri bütçesi gürültü Türk Parasını Korıtnıa Kanıı nıınıın uzatılma.sı tasarısının göriişülmesinde bir muhalcf»>t mi'tetvekilinin Koordinasyon Bakanına hitahı: .Sen piirav, dü$iır. sonra kanun getir. bıı para kıymetini koruyacaiım, de. bizimle «lay nn ediyorsun?» Ankara 24 (CıımhunyetTeleks) B.M.M. nin hu sabahki oturumunda Ticaret Bakanı Hayrettin Eıkmenin verdiği bir önerge üzerine Türk pa rasının kıymetini koıuma kanunu nun yürürlük suresinin beş yıl dfi ha uzatılması ile ilgili kanun tasarısı gündeme alınarak kanunlaştı. Tasaıının görüşülmesi S'iasınds C.H.P. milleTvekilleri. 4 ağustos ka rarler! ile döviz kurlarının değiştirilmesi meselesini ele aldılar ve bu kararların hukukî bir mesnedi olmadan çıkarıldığmı ileri sürdüler. . Bu konuda 3& alan C.H.P. ArJta : ra milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata, •4 ağustos kararlaıının hııkuki nıes | nedi yoktur. Koca bir memleketin : miHî parası ile ilgili bu hükumet ta I sarrufu bir selâhiyete istinat etmeı den ayaktadır.» dedi. | Bu sözler üzerine Ticaret Bakanı j Hayrettin Erkmen kiirsüye geldi. 4 | ağustos kararlaıının, Tüık patasının kıymetini koruma kanununa da yanılarak alındığını belirten Bakan. döviz kurlarındaki değişikliğin mu. Eskişehirde yapılan hazin tören Ket»al Zeytinoğlunun cenazesi 20 bin Eskişebirlinin göz yaşları arasında kaldınldı D.P. Grupu sözcüsünün izahatı; muhalefetin kendisine (yobaz) diye bağırmasına sebeb oldu. Gece Adalet bütcesi srörüşülürken milletvekilleri birbirlerine girdiler Milletvekili ödenekleri Meclis zabıtlarının neşri mej rak edilen bazı noktalann j daha aydınlanmasına I sebeb oldu akşam geldi TMMI J tnc» ja)ıif*d« Zoıtguldakta Alpdündar yeni safhası Ankaıa 24 ıCurohuıiyet v Teleks> i Miüetvekillermin yeni ödenek ve yollukları ile ilgiü Meclis müzakeıg lerinin 78bıtları bugün yayınlanmıı tır. 16 jubat 1959 pazartesi gunü saat Arhası Sa 5, Sü. 1 de 22 den sonra kanunlaşan ödenek tek : üfine aleyhte, leyhte oy verenlerle müstertkif kanalların isimieri açık. | larunif ve Meolıs kürsüsünde konuşan milletvekilleri. bilhessa D.P. liler kanunun istihdaf ettiei gayeyi belütmişlerdir. Kanunun kabulu sıiüsında. gece Edrişehır 24 ^Telefonla) Bugun saat 12.30 da Londradaki plım uçak Jcazasında şehid düşen Eskışehır mılletvekili eski Bayındırhk Bakanı Kemal Zeytinoelu garda 2n bının üzerinde Eskişehirli tsrafından eozyaş iarı içinde karsılarunıştır. İstasyon meydanında genchk adına, mühendisler adına. nkuilar ve Belediye Meclisi üyeleri adına yapılan konuşmalardan sonra merasım be^lamış. merasime Bayındırhk Bakanı Tevfik İleri, Maliye Bakan! Hasan Polatkan, Eskisehir milletvekilleri, generaller. yük.«pk rutbeli hava subaylan, Bilecik. Bursa Valıleri ile işçi temsilcüeri vp îO0 • ya> kın çelenkle muhtelif teşeickuUeri tctnsil *den şahıslar iştırak eonışler dir. Istasyondan Köprtibaşın? kadar gozyaşlan içinıte götürü!f>?ı renaze 10 dakihalık yolu anc»k 2 seatte sl»bihniş, M » caddelerden geçtîkten sonra Kemal Zeytinoğlunun mezun »Idu^u îskişehir Lisesi ile aflnesınİH evt önünde saygı duru?u yapıldıktas aonra akrabalan, karde^erl. eşi, çocukları ve bilâistisna biitün Eskışehj» . TKLBrOTO A. P. : Londra fcrianbul lilerin gozyaşlan arasında Odunpaaile meearlıgına deft»ed?lBa^bakan, kazayı möteakıb. kendi sinc ilk yardımda bnluncn fittei Arkart Sa. 3, S«. i *e Bailey ailesini dünkü üiyaretinde Bayan Bailey il« garöşarken 1 j Arkası Sa 5, Sii. 2 de ; Bıt açıdan bakhğımız zaman, K«htşçi çevrelerinde sendika ikine" başkanumt Zonguln« anlaşması hakkında ancak zadaktan uzaklaştırılacağı söyleniyor. Alpdündar hakmanla kesin bir yargıya varılabilekındaki karar Tunçbilekve Değirmisaz kömür işçileri ceğini söylemek mümkundür. G«ç«n arasında da infial ııyandırdı gtın de burada belirttiğimiz *ibi anlaşmanın başarı ile yürritiilmesi, her şcyden önce, taraflann iyi niZonguldak 24 (Arkadaşınuz Sedat manlarını düşürmekte âmil olabiyetlerine bağlıdır. Yunanlılar ENO Ağralı bldiriyorı İstanbulda münteşir Cuınhuriyet ZotvguldaJc leceği mülâhazasile şehirden uzaicSİS'de direndikleri için biı bölüşme ıMaden İşçileri Sendikası İkinci ! laşttnlacağı söyienmektedir. İşçiler gazetesinin 10 2 959 tarih ve 12410 j tezini ortaya athk. Her iki iddia da Başkanı Mehmet Alpdünd'arın Anjve sendikacılar arasında Alpdün sayılı nüshasmın birinci sahife. ü j çıkar yol değildi. Onlar ENOSİS'i karada yaptıâı basın toplantısında daruı beyanatı hararetli tartışma ve | çüncü sütununda (Vatan Cephesine Ijirakmc* biz de böliişmeden vaz vermiş olr!uğı.ı beyanatın akisleri kulıs faaliyetlerine sebeb olmak j kaydedilen ölüı başlıklı yazı. hilâfı gectik. Eski ENOSİS'ciler şimdiki ı şehrin işçi, havza kömürleri işlet| hakikattir. tadır. durunu kafalarında msarladıkları j mesi ve siyasî çevTelerinde aiınün Ankara ve İstanbul Radyolanna Bugün Zonguidak Maden İşçileri amaca varmak yolunda bir uğrak, konusu oiarak hararetini muhafaza Sendjkasına ve Federasyonuna üye CJî.P. li Mehmedpaşa mahalie muh bir merhale saymak istiyebilirler. O etmektedir. bulunan Maden Kâtipleri Sendikası tan Abdurrahman Aydemirin ilti zaman bunca emek ve fedakârlık İşçi çevrelerinde, ALpdündarın i$ İdare Heyeti bir basın toplantısı hakma. dair malumat verümediğini Arkem. Sa., î , SH. S t« jçilik vasfı kaldırıldıktan »onra Zonyapmtştır. Bu sendika beyanatı bunun Sivas P.T.T. ce de tesbiti NADİR NADİ guldak Maden işçilerinic randj Arkast Sa. 5, Sü 6 da mümkün olduğu cihetle Basın Kanununun maddei raahsusunca tek zibinl arzederim. SİVAS D. P. • Merkez ilçe başkanı Niyazi Ecevit Cıtmhuriyet miHhleiamtıliği yüksek mak amına Sivas Menderes dün Kalafatı hastanede ziyaret etti ıi(.a4ii»ıı indikten sunra Başbakan ayrıca, kendisİM ilk yardtmı yapaıt BıHty m\mh% misafirliee Rİderek karıkocayı Tiirkiytyt dâvet etti (Ynmm S in<S mhi+ede) Memurlar, aybaşında ne kadar maaş alacaklar? Her memurun vergiler c.ktıktan sonra eline n« geçe" oeğini gostermek üzere İstanbul Maliyesince hazırlanan cedveli bugün 5 irtci sahifemlzde Vnılacaksınız. Şehir Tiyatroları ve Sehir Meclisi Dünkü toplantıda tiyatrndaki otorite zaafı ve telif eserlere yer verilmeyişinden şikâyet edenler oldu, Meclis, sanatkârlara yüzde 40 zam yaph I Belediye Meclisinin dünkü toplan ; yaırosu bütçesi 2.270.000 liradır. Soru ! tısında Şehir Tiyatroları bütçesi de | lan muhtelıf sualleri eevablandıran rejea!ınarak müzakere edılmiştir. Bu j Şehir Tiyatroları Müdürü Basri Deada. Şehir Tiyatroları sanatkârla: | deoğlu. snn?tkârlaıa yapılan zam rına 'v, 35 ile 40 nisherjy\de bir znrr, , meyanırıHa. eeçen yıllara r;azaran yapıldıgı da agıklanjnıjtır, §ehu l i i y A r k a n Sa. i, S ü . l d e SİNOB ŞIL£Pİ Denızcilik Ban kası tarafından İngiltereden satın a lınan 3 «Sinob» limantmıza geimis bulun maktadır. Resimd», yeni şilep gorü lüyor. şilep ten üsüneüsü TELEFOTO A. P ; Londra Utânöu! Bajbakan Menderes, dün ha.stan«d« yatmakta olan valesi K âmm Nefes ile komısurken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog