Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

MECBURİ S A T I Ş Küçükyalı faciası dolayısile altında bulunan kereste mağazası keresteleri maliyetine satış, Kadıköy ve havalising inşaat teslimi çimento torbası 8,5 lira Adres Küçükyalı İstasyon kahvesinde Osman Kartal saat 9.30 16 kadar. u m h u r i yet KUBUCIJSIJ : Y U N U S NAD! Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu Istanbui No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaran: 224298. Yazı Işieri. 224*99. Matbaa: 224230 elefonlar: Umuml Santral Numaran: 224298 Yazı Işieri 224*99 Matbaa: 224230 l 3 d 1 1 Yahya Kemale Vedâ Yahya Kemali bize en iyi anlatacak olan şüphesiz ki uzun zaman onun yakını olmuş, aynı zamanda Yahya Kemalin jiirde yaptığını nesrimizde meydana getirmiş bir üstad olabilirdi. İşte A. Şinasi Hisar, kendisinden beklenen bu eseri bize vermiş bulunuyor. Yahya Kemale Vedâ adını taşıyan bu eserde kendisine dair hâtıralar, düjünceler, nefis bir üslubla yer alıyor HUmi Kitabevinin yayınladığı bu kitabın fiatı 250 kuruştur. "S,^ • X 4 C , | . 9 4 Sııhat 1 Q ^ Q Z U l d l l y j y ^ * ' w Anayasada neler var? Oün metni neşredüen anlaşhulâsası nlasmosmın ((Kıbrıs Cumhuriyeti)) nde teşkil olunacak üçlü bir karargâha Türkiye 650, Yunanistan da 950 kişiîik askerî birlikler gönderecekîer ltl!lll!!ll!!lllil|i!!!!llll!!!U^ Kıbrıs bir cumhuriyet tir. Cumhurbaşkanı Rurn, muavini de Türktür. Icra salâhiyeti bunların uhdprfnde ol=)C?ktır. Maiyetlerinde1 7 Rum ve 3 Türk bakandan mü tesekkil bir bakanlar kurulu bu lunacaktır. Dış İsleri. Savunma ve Mali 1 >e Bakanlıktarınrlan biri bir Tür !te tevdi edilecektir. Tesrii salâhiyet yüzde 70 Rum, yüzde 30 u Türklerden mü teşekkil bir temsilciler meclisindr olacaktır. Oün Ankarada yapılan muhteşem törenden lıir görünüş: Cenaze alayı kar altında ilerlerken Ihtilâf halinde başvurulma için 3 azalı bir yüksek anayasa " ™ • • " , ^HİIIİIHIIIIIUIIIııııitl! •• •'"»Iflllilllilllllll!! ^ mahkemesi kurulacaktır (azalar dan biri Türk, biri Rum, üçün eü.'ü de tarafsız bir devlete mrn sub bulunacak ve bu zat reislik Geçen Perşembe günündeııberi açıKverriiğimiz nKıbrıs Cumhuriyetinin esas yapacaktır.t lanması beklenen Kıbrıs meselesinin niteşkilâtı? na dair en mühim vesikası, Cumhurbaşkanı ile muavinin hai hal tarzı hakkında üzerinde mutabık •eto salâhiyetleri iki türlüdür şöyledir: kalınan esaslara aid muhtıra, dün ilân Dış politika. müdafaa ve emni>et a Kıbrıs Cumhuriyetinin esas leşkilâtı işlerinde nihai veto hakkmı haedilmiştiı Ankara. Londra. Lefkoşe ve 1 Kıbrıs devleti başkanlık rejimine izdirler. Diğer mevzularda TemAtinada aynı zamanda yayınlanan 9 vesimüstenid bir cumhurivet olup Reisicumhur «ilciler Meclisine iade hakkın"< kadsn n'üteşekkil muhtıra Türkiye, İngilRurn, Reisicumhur muavini ise Türktür ve •^ahibdirler. Meclis kararında ısrav tere ve Yunanistan Başbakanları Mendeher biıi kendi cemaatîeri tarafından umumi ıttiği takdirde görüsünü kabııl re.s Macınillan ve Averof ile Kıbrıslı Türk seçımler yolu ile intihab edilirler. ettirir. ve RunTİfırın temsilrilori Dr. Küçük ve 2 Kıbrıs Cumhuriyetinin resmi dilleri Türklerle Fumların ayn ayrı başpiskopos Makarios tarafından imzalanrumca ve türkçedir. Teşrii v« idari mevDış İsleri Bakanı, «Her i •emaat meclisleri olacsktır. Bunmıştır Mııhtıranın tam metnini aşağıda A r k a m S a 5. S ü . lde taraf için bir muvaffakı g lar din, eğitim. kühür ve tedriyet» olarak vasıflandır ğ meselelerile ahvali sshsiye spleleri ile mesgul olaenklar' dığı anlasmaların Kıbrtsı 1 bunların dışında kalan mev7iılarTürkiye ile Yunanistan J la da Temsilciler Meclisi uğraşaarasında bir «nifak mem I j Ankara 23 (CumhuriyetTeîeks) [korteie dahil zevat Cami avlusunda aktır. l baı» olmaktan çıkaraca I Londradaki müessif uçak kazasi yerîerini aloılar. Kortej şöyle te Kıbrıs cumhuriyetinde idfcrl J^ehitl^rinip cenazeleri bugün «n | jekkül edivordu: En önde arkadsş, teçkilâtta nisbet yüıde 78 Rum, bînlerce Atıkaralının 'eöi yaşlah Târınıri ko'rartlsnrn teşlyaTi hostesyüzde 30 Türk olacakttr. Lendra, 23 (a.a.) 19 Şubat 1939 arasında kaldırılmıştır. Sabahki ti ler... Ve Merasim Komutanı vardı. Silihlı kuvvetlerin, jandtrtarihinde Londrada ımzalanan Klb piye rağmen Ankarahlar, şehitiere Onun arkasında merasim alayı sanmanın v« polis kuvvetlerinin k\ı, rısa dair anlaşmalar ve bunlarla son ihtiram vazifelerini yapmak cağı, karargâh subaylan, merasim mandanlan ile muavinleri Cumalâkah sair belgelerin bugün açlk üzere cenazelerin geçeceği yollan kıt'ası geliyordu. Onu. polis müf j Şehidlcden Ankarada defnohurbaskam ile muavinin müştelanması münasebelile Dış İsleri Ba doldurmuş bulunuyorlardı. rezesi., askerî inzibaf kıt'ası, Hava [ lıınmıvanlann cenaze'eri bu ek mutabakati ile tayin edilekanı Fatin Rüştü Zorlu şu beyanasabnh trenle sehrimize Sabah saat 9 dan itibaren celenk yolları, Bpleciye Zabıta müfrezesi ektir. Bu kumanrhnlardıır. biri getirilivor; bunlar öğie ti'tii Türk olacaktır. Kumandan bir ler Hacı Bayram Carr.iine gönderil takip eiiyordu. Bando bunların ar: Hava muhalefeti dolayısile lstanbuldan yola çıkamamış olan Dr. Küçük ile tı yapmıştır : •emaatten ise muavini diğer cet Bugün Kıbrıs anlaşmalannın meğe başlemıştı. Öğleye doğru. çe kasmda bulunuyordu. Bandoyu ta | muhteşem bir törenle İstanbul Rauf Denktaşı dün Lefkoşede on bin kişi saatlarce bekledi maati temsil edecektir. toprak'.arındaki ebedt istirametinleri neşredilmektedir. Pek ya lenklerin sayısı bini geçmişti. Saat kiben din adamları geliyordu. On Arkast Sa 5 Sü, 8 de hatgâhlarına tevdi edilecekler Kıbnsın vibde 60 ı Rum. yüzkırda bunlar Türkiye Büyük Mil 11 de şehit'erin aüeleri efradı ve de 40 ı Türk 2000 kişilik bir ordu ; Lefkoşe 23 (ususi) Bunine kadar jlinmıştı. Etraftaki evlerin balkonlet Meclisinin tasvibine sunulacaksu olacaktır. Emniyet kuvvetleri misli görüimemiş ve 10 bin Kıbrıslı j ları, penccreleri ve damları da doLor.dra hava faciası şehidWintır. Bu suretle senelerdenberi denin (jandarma ve Dolisi mevcudu jTürkten mütesekkil kalabalık. Arla lu iıii. Saat 13.30 da Kıbrıslı liderden cenazeleri İstsnbulda defnedifam edtn ve bir taraftan Türkiye, da 2000 kisidir. Bidayette bunda jnın her yerinden Lefkoşeye'topla leri getirecek olan özel uçağın kötü lecek olanlar bu sabah trenle şehri İnpiltere ve Yunanktan, diğer tanisbet yüzde 60 Rum, yirzde 40 narak, Dr. Fazıl Küçük ile Rauf hava jartları yüzünden saat 16 da mize getirüecektir. raftan da Adadaki Türk ve Rum TürV olaeak. fakat sonra nisbet Denktaş ve Osman Oreki karşıla peleceği büdirilmişti. Bunun üzeriSaat 9 da Haydarpasaya gelecek cemaatler arasında büyük ihtılâi Türklerde yüzde 30 a düşürüiene halkırı bir kısmı yavaş yavaş olan cenazPİer* askerî törenle ebedi mevzuu olan Kıbrıs meselesi tarafcek. Rum nisbeti yüzde 70 ola |mak üzere beklemekteydi. Bu müdoğru Lstirahatgâhlanna tevdi edilecektir. nasebetle Lefkoşenin Türk mahal konvoy halinde Lefkoşeye caktır. ların tam mutf.bakatı ile ve her taCenazeler, Haydarpaşada Vilâyet leleri Türk bayrakiarile donatılmı? dağıldı, bir kısmı da alanda bek Yalniı Türkleri ilgilendirer raf için bir muvaffakiyet olarak hive Belediye adma özel bir heyet ta davalara Türk hâkimleri bakacak tı. Hevetin saat 13 te geleceği ha ledi. Saat 16 d a alınan tesliz, uçatama ermiş bulunuyor. rafından karşılanacak ve trenden tır. Müdd*i ve müddeialeyh ayrı beri üerine bayraklarla donatılmış ğın buşün kalkamıyacağını bildi Konyanın b'r köyünde yapı : Varılan anlaşmalar neticesinde, Regent Parkta otomobille dolaşan Menderesin alınan naaşlar, cenaze arabalarma [ yüzlerce otomobil ve otobüs saat rince bu muszzam kalabalık sel lan seçımler sırasında D. P. li ; Adadaki her iki cemaat da kendiayn cemaatlere mensub iseler, 1 konularak. Üsküdardan araba vapur halinde dağıldı. Rum, bir Türk ve iki reye sahih 112 den itibaren Lefkoşe Hsva alabugün hastaneden çıkması, perşembe veya cuma iki grup arasında kanlı bir : lerine h.s mevcudivetlerkıi muhalarile Kabataşa geçilecek ve Dolma Oğrencilerin. kulüblerin, parti ve bir tarafsız hâkimden mütesekkil nına akın etmekteydi. Atatürk kavga oldu, 3 kişi yaralandı i faza etmekte ve bunları ayrı ayrı bahçe. Kadırgalar caddesi, Emlâk günü de yurda dönmesi bekleniyor kurum mensublarının taşıdıkları fYüksek mahkeme> bu davaya jmeydanında önd« bayraktarları, lcaddesi. Vali Konağı caddesi, Harbi iki cemaat mecHsinin teşriî ve icraî bakacak olan mahkeme azalannı •bandoları ve izcilerile liseliler ve yüzlerce döviı üzerinde şu ibareler Konya, 23 (Telefonla) Dünrıman; altma koyarak, Adanın u' ye Hrlâsgar Gazi caddesi yoluyla tesbit edecektir. diğer öğrenciler, ayrıca haDc top Arkast Sa. 5. Sü, 8 de Hatıp bucağında yap:lan muhtar Londra 23 (Radyol Geçen »alı mobil gezintisi yapmıştır. Menderes, ] Şişli Camiine getirüecektir. munıi ve daha vâsi ışlerir.de bir Kıbrısın beş büyük sehrindr Şehidlerimizin cenaze namaılari seçimleri sırasında D.P. li iki grup j tesıiki mesai kabul etmiş bulun günü Gatwick Hava Alanı civarın. daha sonra Londra Klir.iğine dönTürkler ve Rumlar ayn belediAnkarada kılın^ığmdan naaşlar sada arasında kavga çıkmış ve 3 kişi ''• maktadırlsr. Bu teşriki mesai Baş feci bir uçak kazası atlatan Tür müştür. yelere sahib olacaklardır. Özel Kalem Müdür Muavini Fen. at 12 de Sişli Carniinde top arabala ağır şekilde yaralanmıştır. İzzet, I kanlık rejimi altında ve bir mecli kiye Başbakanı Adnan Menderesin Bu Cumhuriyet ile Türkiye. sağlık durumu o kadar iyileşmiştir men, Menderesin yarın Londra Kli. rına konularak askerî merasimle kal Mevlut ve Mehmet Kalaycı adların süı mu!'akab?f.inde cereyan edecekYunanirtan ve Ingiltere arasında ki. doktorları tam 6 gün sonra yap niğinden çıkm.3sının muhtemel ol dırılacaktır. da üc kardeş karşı gıuptan Dunnuş tir. Başkanlık Rum cemsati tarafın.enl devletin istiklâlini anayasaKortej Şişli Camiinden hareketle tıkları bir muayeneyi müteakıp ilk duğunu soylemiştir. ve Mevlut Aydm adlarmdaki . iki dan seeilec«k bir Reisicumhur ile defa olarak açıkhavada bir otomobil sını (taranti edeck bir »ndlasma Başbakan ile aynı fecî kazada ya Halâsgar Gazi Caddesini takiben Har kardeşi kasap bıcağı ile yaralamış Türk cemaati tarafından ayrıca se gezintisi yapmasına müsaade etmiş ralanan D.P. Sakarya milletvekili ve biyeye gelecek ve burada askeri me akdedilecekür. Kıbrıs Cumhuriyelardır. Yarası biraz hafif olan Dur çilecek bir Reisicuhur muavini ta lerdir. Havanın soğuk ve sisli olma Menderesin çocukluk arkadaşı Rifat rasime son verilerek naaşlar cenaze ti ile Türkiye ve Yunsnistan arasmda da bir askeri ittiiak akdomuş da.eline geçirdiği bir taşla İz rafından görülmektedir. Ayrı ayn sma rağmen Menderes, aldığı şok Kadızâde de, sağ kolu askıda oldu arabalarma nakledilecektir. Server Tenkidler esnasında, C.H.P. Grup sözcüsünün lunacaktır. z*t Kalaycıyı başından yaralamıştır. Arkası Sa. 5. Sü. 7 de tan ve hafif yaralardan dolayı teda ğu halde bugün Londra Kliniğinden Somuncuoğlu, îlhan Savut, Burhan Cumhurbaşkanı hakkındaki sözlerini D. P. liler vi edilmekte olduğu L<jndra Kliniği çıkmış ve Regent Parkta bir otomo Tan, Gönül Uygurun naaslarmı ihti Kıbnsın tamamen T*ya kısJandarmalarin müdahalesi ile hâ Arkası Sa. 5 Sü 5 de civaıındaki Regent Parkta bir oto Arkası Sa. 5. Sü, 5 te men herhangi bir devletle birleşdise daha fazla büyümeden önlenşiddetle protesto ettiler ve hatıbin bu konudaki mesinin veya taksime müncer miştir.. ol?cak tarzda bir istiklâlin mümsözleri zabıttan çıkanldı Seçimler diğer 90 köyde hâdisesiz kün olamıyacağı kabul edilecekgeçmiştir. 91 köyde yapılan seçimtir. Ankara 23 (CumhuriyetTeleks) Hasan Polatkanın bir önergesi okun l«r neticesi D.P. 83, C.H.P. 7. müs Kıbrıs Cumhuriyeti ile TürB. M. M. nin bu sabahki oturumu du. Bunda 958 yılı bütçe kanununda, takiller de 1 muhtarlık kazanmışkiye ve Yunanistan arasında müşterek müdafaa için bir itti bir buçuk saat sürdü. Saat 13 « ka bazı masrafların karşılanabilmesi için lardır. dar devam etmesi gereken ottırum, değişiklik yapılmasma dair kanun fak aktedilmiştir. Adada üçlü bir Hataydaki muhtar seçimleri' milletvekillerinin Londrada vukubu tafarılarının ivedilikle görüşülmesi karargâh kurulacak ve oraya Hatay, 23 (Telefonla) Vilâyel«n müessif uçak kazasında ölenlerin isteniyordu. Önerge kabul edildi. Türkiye 650, Yurumistan da 950 cenaze töreninde hazır bulunabilme Bundan sonra tasarılar Körüşülerek timizin Altınözü ilçesine bağh Mukişilik askerî birlikler yollayacak kabrıs, Karmafnca v« Kozkalesi köy leri için 11.30 da tatil edildi. kanunlastırıldı. lardır. Saat 15 te Mahmud Goloğlunun lerinde istifa suretile boşalmiş buToplantı açılınea, Maliye Bakanı başkanhğında açılan oturumda, büt lunan muht?r!ıklar için dün seçim çenin fssıllarının müzakeresine geyapılmiş ve üç köyde de C.H.P. Arkast Sa 5. Sü 6 da adayları kazanmışlardır. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında ittitak aktedi 1 İngiltere üsleri üzerinde tam hükiimranlık hakların. haiz ba Anlaşmada, Kıbrıs adasmın bütününün veya bir kısmınm bîr devletle birleşmesini önleyici bir madde de mevcut Anlaşmanın metnrni neşrediyoruz | 8r kısım sehidler Ankarada izahaf ]Jün toprağa verildiler fetanbulda bugünkü tören Kıbrıslı Türkler, Liderlerini tezahiiratla karşılayacaklar r Cenaze töreni çok muhteşesn ofdu, 1000 den (azla çelenk geîmîsti, Basta Bayar olmak itzere bütiin Devlet, Meclis, Hükumet, Ordu, partiler erkânı hazır buksnuyorlardı Bir muhtar seçiminde kavga çıktı Başbakan Loısdfada uün bir gezintî yapfı 4 Cumhurbaskanlıgınm bütcesi tenkid edildi Zongutdak Maden İscileri ısrar ediyor Sendika, >şçi mümessilliği katdırılan İkinVi Başkanın hareket tarzım tasvib ettiğini Bakanlığa bildirdi, buna karşılık iş yerinden İkinci Başkana verilen 15 giinlük izin iptal olundu Zonguldak 23 (Hususî surette gi|ması tebliğ edilmiştir. den arka'aşımız Sedad Ağralı tele| Sendikanın yeni kararı fonia bildirıyor) Ankarada ba: Zonguldak Madçn İşçileri Sendi; sına verdiği beyanattan sonra Zon j kası idare heyeti cumartesi günü guldak Bölge Çalışma Müdürlüçü j bir toplantı yaparak sendika ikinci tarafından jşvererin mesleki sırla başkanının bas'.na verdiği son beya: j nm ifşg ve tshkim tüzüğüne ria natı ve tutumunu 12 lehte ve 2 «LORDLAR MAHKEMESİ» «Lördlar Mahkemesi» ismini alan yetsizlik gibi hususlar ileri sürü aleyhte reyie tasvib etmişlir. M«h7 a tutuklu 10 banker ve komisyoncunun duruşmasma"* .dün 1. Asliye lerek işçi mümessilliği vasfı kaldı met Alpdür.darla giderek beyacat Ceza Mahkemesinde devam edihnişMr. Kambiyo Mtidüıd Selçuk Ege rılan .Zonruklak Matlem Işçi'eriı veren üç kîşilik hey<itte bıjiunsn men, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıhk Şubesi Kömiser Mv. Mustafa Senoikası İkinci Başkanı Mehmet i Kâzım Dora aleyht^vby. kuK.şnmışBayer Kaçakç'.hk Şubesi Komiser Muavini Ferid Atalay olayın mey Alpdündnrın işyerinden 20 Şubatta tır. • ; * <•', t'f \ dana çıkarılmasındaki çalışmalaruıı tanık olarak anlatmışlardır. Re. almıs olduğu 15 günlük izin bugün İkinci Başkanın . Ijçi mümessilik Bimde Kambiyo Müdürü tanık olarak dirdenirken görülmektedir. Ariccaı Şo. 3. Sü. Ş da | durdurulmuş ve ,ı yşrrn, ije bsşla^ Başbakan Adnan Meııderes dün, Regent Park'ta dolaşırken (salda) ve bu gezinti TKLKFOTO A P : Lnndra Istanbui esnasında çekilmis bir portresi (sağda)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog