Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

İHTİRAS ENGİNLERİ Yazan: F. W. KENYON Çeviren: V. GÜLTEKIN Ücretsiz kataloğumuru isteyiniz. Lady Hamiltonla Amiral Nelson'un ıstırap içinde geçen aşk maceralannın unutulmaz hifcâyesi: Sonuna kadar heyecanla okuyacağır.ız nadir romanlardan biri! LukscıltM. YENİÇIKTI 11 L C / Ü V E N Cagalogiu, Narlıbahçe S. 11 ÎSTA\Bt;L V A t l N t V İ u m h u r iyet KURUCUSUrTUNUSNADt Gül Yordamı Genç şairlerden Keffl!S*»^j ilk şür kitabını mutlak^ okuyunuz. Yeni çt, 200 Kuruş YEDİTEPE YAYINLAJrll P.K. 77, İSTANBUL yil 1 O /103 12.423 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu fetanbul No: 246 Telefomar: Umumî Santral Numaran: 224298. Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 sİ 23 ^llbat 1959 A Esenboğa hava alanındaki karşılama töreninden iki hazin an: Bir şehidimizin cenazesi uçaktan Indirilirken (sağda) ve ihtiram kıt'ası. bir şehidimize selâm vazifesini ifa ederken (solda) ecliste gürültüler Londradan dönen beyanatı Londradaki nihai Kıbrıs görüşmeierine 120.000 Kıbrıslı Türkü tem sılen katılan Dr. Fazıl Küçük, beraberinde Rauf Denktaş ve Osman Orek olduğu halde dün gece saat 23.10 da uçakla gelmiştir. Fazıl Küçük gazetecilere şunları söylemiştir: ,« Kıbrıs Türklerinin her bakımdan hak ve hukukunun bu anlaşma ile fiili garanti altına ahndığına şüphe yoktur. Cemaat işlerinde kendi kendimizi idare etmek, kanun yap nıak. vergi toplamak yetkisi bize verilmiştir. İdare mekanizmasında Türkler tarafından iskân edilmiş yerlerde ancak Türk memurlar vazıfe görebileceklerdir. Hükumet hizmetlerinin her kademesinde yüzde 30 nisbetinde Türk bulunacaktır. Veto hakkımızm tanınması, haklarımızın Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Bayurun, demokrasi çığınnı C.H.P. nm mecburîyetler Tabutlar dün uçaktan çskarıhrken hava alanmda acıklı altmda açtığmı söylemesi pr otestolara yol açtı. «Satılmış)) sahneler oldu; cenazeler bugün büyük töretıle kaldı rılacak diye bağıran Erdoğana (C.H.P,) takbih cesa*ı verildi Ankara, 22 (Cumhuriyet Teleks) Ankarahlar bugün en hüzünlü ve en ıztırablı günlerinden birini yaşadı. Bir hafta kadar evvel Londra nın güneyinde Sureydeki Gatwick hava alanındaki uçak kazaünda ölenlerin naaşları bugün Anks'aya getirildi. Bütün AnKarahlar, şehid• lerimize son vazifelerırj yapmak üzere sabahın erken saatlerinclen itiı baren»şehirden Esenooğava kadar I olan 27 kilometrelik yolu ıki taraflı [ doldurrnuş bulunuyordu. Şehidleri alanda karşılamak istiyenler otc mobillerle, kamyon ve otobiisicrle akın akın hava Tİanna üitmiş ve alanın içini ve dışını be« bine yakın gözleri yaşlı, dudakları titrek insan lar doldurmuştu. de Uçak kazas Idu naasları karaya oetiıildi Otumm yarım saat kadar faii euMl Miüc'vekîlleH yumrufc.ar s aS.adılar. Bugün Mecliste bütçenitı ma<2d?ierinin müzakeresine baslanacak Kömür iscileri hakkmda sözlü sorular Doktor Küçüğün anlaşmaya dair Ankara. 22 (CumhııriyetTeleks) Dün söz tartışrr.ast şeklinde cereyan eden Meclis miizakercieri, bugün akşam üzeri, yümruklaşmaya ıamak kalan bir kavga şeklini almıs ve P.P milletvekilleri ile C.H.P. milletvrkillonnden bir kısmı sıralar üzerinde birbirlerır.e yumruklar sal'ayarak ağır kelimeler kullanmışlardır. Baskanın verdiği ara vîtili esnasında da bir müddet devam eden kavp.ada itişmeler olmuş, birbirine g'ren leri güclükic ay.rabilmişlerdir. Bu arada gazetelerde va^ılamıvarak kelimeler sarfedil miş. .sıralardan koparılan bir talıta parçası fırlatılmıssa da isabet olmamı.'jt'.r. Hâdise Manisa mihetvekili Hıkmet Bayurun C.R.P. devrini tenkid ederken. «C.H. P. demok'asi çıgTinı mecburiyetler altında acmıştır» sozünden çıkmıştır. Bayurun bu ifade?ino karşı. C.H.P. den Hasan Erdoğan. «SatJİrnış adamı diye bağırmış. bunun üzerine âni olarak hâdİFr patlak vermiştir. Bütçe müzakerelerinin bugünkü seyri şöyle olmuçtur: Arkam Sa 5 Sii. 3 te İki C. H. P. li Zonguldak miUeUekiIi, işçi mümessilliği kaldırılan Alpdiindar hakkında Meclise sorular verdiler Ankara. 22 (CumhunyetTel«ks) C.H.P. Zonguldak MiÜetvekili Mustafa Saraç B.M.M ne bugün verdiği bir öneıge ile Çalışma Bakanına şu sorulan tcvcih etmiştir: «1 Zonguld=k Maden İşçileri Sendikası Başka.n Vekili ve Türkiye Maden İşçiieri Feflerasyonu Genel Sekreteri Mehmet A'pdündann işçi mümessilliği sifatınm kaldırıldısı doğru mudur? 2 Doğru ise sebebi ncdir? 3 Ref sebepîeri arasında Mehmet Alpdündar'ın kömür ifçilerini temsilen 14 Şubat 1PS9 tarihinde Arkavı Sa 5. Sii. 1 de Dünkü tebliğde, kaburgalarındaki incinmeler dolayısile nefes almakta güçlük çeken Başbakanın ne zaman hastahaneden ; çıkacağının büinmediği açıklandı ; Londra 22 (Radyo) . Bugün Londra Kliniğinden yaymlanan bir tebliğde, Türkiye Başbakanı Adnan Menderesin sıhhî durumunun memnuniyet verici bir şekilde düzelmekte olduğu bildirilrniştir. fAep: deresin, ne zaman, taburcu edileceğine dair henüz kat'î bir emarenin mevcut olmadığı da, tebliğde ilâve olarak bildirilmekteâir. Geçen salı günü Gatwick Hava alanı civarında \oıkua gelen uçak kazasında bereler alan Menceresin, Foto muhabiri Burhan Tanııı ağabeysinin cenazesi bazı kaburga kemikierinin incin kardeşi, Arkası Sa. 5. Sii. 2 de uçaktan indirilirken ağlıyor Mend eresm te d avısı Lond rada devam ediyor Ağhyanlar arasımla, bilha.'sa şehidlerimizin aileleri göze batıyotdu Şehidleri karşılamak için yapı'acak merasime, Cumhurba^kanı adma ( Genel Kâtib, Başyaver, B. M. Mec{ lisi Başkanı adına Hususi Kalem i Arkası Sa 5. Sü G da Hostes Göniil Uygurun tabutunu dört hostes arkadaşı takib ederlerken ADA uçagımız dün bir tehlıke atlatfı İçinde Beykoz futbol. takımının da bulunduğu uçak, tekerlekleri açılmadığı için Yeşilköyden tekrar İzmire döndü, Cumaovası alanına ıner ınmez de motörleri durdu İzmir, 22 (Telefonla) Bugün saat 17,30 da İstanbula müteveccihen İzmirden hareket eden ADA uçağı büyük bir kazayı mucize eseri atlstmıştır Hâdise şöyle olnıuştur: Türk Hava Yollarına aid ADA uçağı yolcuhrını aldıktan sonra saat 17.30 da izmirden hareket etmiştir. Uçak mutad olduşu saatte İstanbula varm'ş fakat Yesilköv hava alanına ineceğiğ sırada tekerleklerki açılmadığğı fârkedilmiştir. Bunun üzerine piot Ycşiiköy hava alanına inmemış ve Londra asfa'.tı üzerinde bir tur yaparak hidrolik tekedeklerinde vuku bulan ârızayı giderm?ye çal'şmışt.r. Âriza şide~ Arkası Sa. 5. Sü. 7 de r \l ÛMü Ayini Athenaşoras: 1 zın kazadan saü; satinı kurti' ınus o'ması r]ol.ayısi]e Ce^abı Hakka dua ettik» dedi Başbakan Atlnn Menderesi'i İnSiltersde geçirdiği mües=if uçsk kazasından sağ falim kurtulması münasebetile di'm s;bah Fenerdeki Rum Ortodoks Patrikhanrsir^" 6zel bir dinî âyin yap^mıştır. Ayini ,1'irn ^ n 5 ,<>:i 1 d e NATO'daki Yunan askerî personeü 25 subatta İzmire dönüyor Bu haber dün Yunan Millî Savunma bir mesajı ile resmen bildirildi fik Kara Bakanının İzmir 22 (Telefonla) 14 Haziran 1958 günü NATO karargâhından ayrılmış buhınan Yunan aslleri personeli 25 Şubat çarşamba; gününden itibaren İzmire dönmeğe başlıyacaklardır. • Bu haber bueün Yunan Milli Savunma Bakanı tarafından karaıgâKlan şehrimizde buluaan Mütte Baykamm Ağaoğluna teklifi İNGILİZ RVS GÖRÜŞMELERİ İngiltere Başbakanı Macmillan ve Dış şleri Bakanı Lloyd (sağ taraftakiler), Rusyayı ziyaret etmektedirler. Yukarıdaki resimde. İngiliz devlet adamları, Sovyet Başbakan ve Komünist Partisi Birinci Sekreteri Hrutçef ve Dış İşieri Bakanı Gramyko ile (sol taraftakiler), Kremlin'de karşı karşıya görülmektedirıer. Hrutçef, İngiliz devlet adamları na maden suyunun faziletleri hakkmda bir konuşma yapmaktadır. Haberin tafailâtuu üsüncü sahifemizde bulacaksınu. Kuvvetleri Güneydoğu K^manianı Korgeneral j C. H. P. li Adana milletvekili ncı Taktik Hava Kuvispat hakkı kanunu teklif veti İınrî?.ndanı General Allen'e edilmesini istiyor bir rflesajla resmen bildirilmiştir. Yunanhlar 2 kafile halinde uçakla Ankara, 22 fCumhuriyetTeleksj izmire gclecekJerdir. Askerî perso1 Dünkü Bütce müzakereleri sırai neîin gelii.şıni sivi! personel ile ai iinda D.P. Grup sozcüsü Samed | leieri takip edecektir. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Patrik Athenaguras du okü ayini idare ederken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog