Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Tajarruflarmızm bir kısmını d» DOĞUBANK'a yatırmayı lutfen ihmal etmeyini?. TaJihinizin daha açık, isabet ihtimalinin daha fazla olduğunu çörmektp secikmiyeceksiniz DOUUBANK UnCU u m hur iyet 1 £. 1 9 Telgraf ve mektub adrcsi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tftanbul No: 248 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 224298. Yazı İşleri. 224299. Matbaa: 224290 FRA1VSIZCA KURULUŞIJ Dr. Baha ÖNGEL Fransızca öğrefcn Herkese lüzumludur Fi. 5 lira, kitiçılarda ve TARHAN KİTABEVİ. Anİara 22 şobat 1959 Yeni Kıbrıs plânını eclis dün gürü süratle tatbik için bir toplantı yaptı hazırhklar başladı Dün Adaya fevkaîâde ahvâl tedbirlerini kaldırıyor â Bütçe müzakereleri sırasında bazı suiistimallerden bahseden Suphi dönen Vali ilk iş olarak Baykama (CJLP.) cevap veren Ağaoğlu bu iddialamnı ispat edemiycnlerin namussuz ve alçak insanlar olacağını söyledi Bunlara aid vesika ve fotoğrafların elinde bulunduğunu söyleyen ve (İspat edeceğim) Makarios'un Adaya döıtüş tarihi tesbit edüdi; Lefkosede diye bağırarak kürsüye yürüyen suphi Baykamın söz talebi oya konup reddedildı; gcsteri yapan Türk Gençleri liderlerinden özür diledîler o sırada salonu terkeden Samed Ağaoğluna C.H.P. lüer (Kaçma, kaçma) diye bağırdılar Öîabilîr İyi bir Örnek vvelki akşara Londrada zetede yayınlandı; mil Arkosı Sa. 5. S'i. 4 tc Arkasi S a S. S ü 1de Türkiye, İngiltere ve îetvekillerinin eline ayda Yunanistan Başbakanla3700 lira geçecek rı, Kıbrıs meselesini çöAnkara, 21 (CumhuriyetTeleka) lüme bağlıyan son anlaşmayı ün B. M. Meclisi üyelerinin yeni özaladılar. Hazırlanan metin, öniideneklerine aid kanun, bugünkü müzdeki pazartesi gününden önce Resmi Gazete ile yayınlanmıştır. yayınlanmıyacağı için bu konuya Kanunun tatbikine bir marttan itidair şimdiden herhangi bir eleştirbaren başlanaçaktır. meye girişecek dcğiliz. Bununla beÖdeneğın ne şekilde olacağını goı raber olayın hem ilgiii çevrelerde, teren birinci madde şöyledır: hem de hür diinyada sevinçle karMecliste Bütçe müzakerelerini takip eden C. H. P. liler (solda) ve Samed Ağaoğlu (sağda) « B. M. Meclisi âzasırun ta>ısisat şılandığına bakarak biz de bundan ve harçırahları hakkındaki 1757 sayarın hesabına iyimser ümidlere yjlı kanunun 6478 sayılı kanunla kapılmak hakkını kendimizde görüdeğiştirilen 1 inci maddesine afağıyoruz. Kıbrıs anlaşraasma Uraflan» daki fıkra eklenmiçtir: hür iradesi ile vanlmıstır. Adadaki Ancak, işbu tahsisat mıktarı, biTürk ve Rum temsilcileri anlaşm»rinci derecedeki devlet merairianyı uj Jtun bulduklannı söylemi»I«* mn maaş. tahsisat ve tazmiııatm* ve kabul ctmişlerdir. Türkiye, YnaM kanunlarla teshit o'.unacak m:'knanistan ve İngiltere hükumetlerf tarlara intibak ettirilir.» bu anlasma sayesinde Kıbrıs meseBir çok çevrelerde, bir tefsir koTekstil ve Örme Sanayii lesinin h t r bakımdan en iyi bir ş«nusu addefliien yukarıdaki hükum, kilde çözüldüğüne inandıklarını Sendikası ile Madeniş tatbikatta değirik rakamlar Ttava açıklamışlardır. Amerikan CumhurSendikasmın mahalli çıkarmaya müsaid Korülmektedır. başkanı Eisenhower, üç Başbakana Danışma Kurulundan Ancak gene bu tatbikat cümlesin birer telgraf çekerek vanlan sonuççıkarılnıaları işçiler den olarak, Maliye Bakanlığının patan duyduğu sevinci belirtmiş, saym arasında teessür ra işlerindcki hassasiyeti. yeni ödeAdnan Menderesi, saym MacMillan'ı neklerin en az bir meblâğ üzerir.i» ııyandırdı ve sayın Karamanlis'i bu vesile ile karar kıhnması sonucunu verecek • kutlamıştır. NATO mcmleketleri Istanbul Tekstil ve Orme Sanayii Ankara 21 (CumhuriyetTeleksi ( knnu^maları ile ilgilidir. Toplantı ve Arkast Sa. 5, Sii 6 da • basınında da iyimser düşünteler yer Seîidikası ile Madenİş Şendikası, On beş gündenberi dokunulmazlıkları | Gö.Tteri Yürü>üderi Kenunu ile Baalmaktadır. Bir kısım Fransız gazedün Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi kaldırılmak i?tenen milletvekili sateleri, Kıbns anlaşması örnek.diy« Bulma Kunımu Umum Müdürlü yısı 105 i bulmuştur. Bu 105 milletve sın Künunu hükümleri muvacehesinahnarak Cezayir dâvasını da çöığünden gelen bir emirle. İş ve İşçi kili hakkında mahallî savcılıklarea de. beyanlaHa suç unsuru olduğunu ; mek mümkün olabileceğini yann»kBulma Kurumu mahaili danışma hazırlanan dosyalar Adalet Baksnlığı iddia eden savcılar. bu kanunların tadırlar. kurulundan çıkanlmışlardır. Çıka ve Başbakanhk k?nalıle B. M. M. ne icabını yerine geîirmeye çalısmakta. Bu arada Kıbnslı Türk öğrencilebu suretle dosyalsrın sayısı durmarılan bu iki sendikanm yerine ma sevkedilmiştir. rînin ve Yunanistandaki bir kısım Dâva konularının ekserisi kongTe dan kabarmnkîariır. hallî danışma kuruluna İstanbul elemanlann gösterdiği hoşnudsuzluCam ve Motorlu Taşıt İşçiUri Senğu olağan saymak gerekiyor. Anlaşdikalan dâvet edilmişlei'dir. manın gerçek niteliği iyice meyda j İstaTibul İ^çi Sendikaları Birliği na çıktığı gün, bu hoşnudsuzluğun İdare Heyetinin almiş olduğu bir da yatışacaginı ve azalacağını ümid kararla, ekseriyet sendikaları maedebiliriz. Şüphesiz bn konuda herhalli danışma kuruluna dâvet ed.ilhangi bnr arka niyetle hareket eden medikleri takdirde Birliğe bağlı diasmlan. ya da kendim totaliter ğer sendikalar da kurula iştirâk etbir ideolojiye kaptırmıs, değişmeı miyeceklerdir. fikirlHeri memnun ermeğe hiç bir TEI.EFl/J'O: L o ı . ü l a lstanbu! İstanbulda tekstil iş kolunda 50, zaman Imkân bulunamıyaeaktır. Dün Londrada Bü yük Elçiliğimizin önünde yapılan tö renden bir görünüş Sanıklardan Senihi, son soygundan haberi olmadıve maden iş kolunda 15 bin işçiyi Bunun üzerinde fazla durmaya bile Londra, 21 (Radvo) Basbakan eşi Berrin Menderes tarafından te temsil eden bu iki sendikanın dağını söyledi; gangsterleri yakalıyan Vedad Sokullu değmez bizce. Adnan Menderes bugünü gayet iyi lefonla aranmiştır. Menderes eşin nışma kuruluna iştirâk ettirilmemeZürich dönüşn sayın Menderes taltif edilecek geçirmiştir. Menderes sabah kahval de n feşka ayrıca İç İşleri Bakanl si işçiler arasi'nda derin bir teessür Kıbns anlaşmasında yenen ve yetısını iştahla yemiş ve doktorları Namık Gedikle de telefonla görüş uyandırmıştır. Bilindiği gibi bu iş nilen diye taraflar arasında bir kendisini muayene etmeye gelin müştür. Basbakan her iki konuş koilarında her sene aylarca süren İstanbul Belediye memurluğun niyet Müdürü Faıuk Oktay tara fark araştınnaya yer olmadığım söyleraişti. Evvelki akşam basına ceye kadar dergi ve gazeteleri ka raasında da s:hhî dunımunun çok issizlik krizleri vuku bulmaktadır. dan gangsterliğe özenen iki genç, fından tebrik edilmişlerdir. bir detneç veren saym MacMillan Diğer taraftan son zamanlarda zadanberi ilk defa okumuştur. Baş iyi olduğunu ve bir iki gün zarfında Her iki sendika bu seneye kadar dün 3. Sulh Ceza Mahkemesinde da hemen hemen aynı kelimelerle Arkası Sa 5. Sü S da İş ve İşçi Bulma mahallî danışma yapılan sorgulanndan sonra tevkif artan gangsterlik hâdiseleri etrafınbskan aksam Ankarada bulunan aynı düşünceyi açığa vurdu. İkl kurulunda temsil edilmekteydiler. I edilmiştir. da ne gibi tedbirler düşündüğünü Hükumet Başkanı tarafından belirtiistanbulda kurulu iki Tekstil sen | Çarşambada, İş Bankası ajansı sorduğumuz Vali Ethem Yetkiner, len ana fikir. Kıbrıs anlaşması ile Cenazelerden 6 sı İstandikasınin kurulda temsili dolayısi '< kasasını silâh tehdidi ile soyan 26aşâğıdaki beyanatı vermiştir: DIKTATORÜN ADAMI YALVARIbeklenen mutlu gelişmeyi sağlıyahııla, Zeytinoğlunun nâşı le bir ihti'âîm İşçi Sendikaları Bir i yaşındaki, ilkokul mezunu ve Üs« Başta Vedad Sokullu olmak YOR Yukarıda resmi görülen bin hilmek bakımından çok önemlidir. liğinde evveldeaberi devam etmek ! küdarlı Muzaffer İnceler ile 27 ya üzere, gangster denilen bu bedbaht başı Blanca, Batista rejimi sırasında Eskişehire gönderilecek Zürich konferansına değin Kıbrıs Arkast Sa. 5. Sü, 5 te şındaki lise mezunu ve Kaısgüm ları, kısa zamanda yakalıyarak u da, cinayet işlemek ve işkence yapdâvası Yunanistan cephesinden rüklü Senihi Ülgen keniilerini mumî efkâr önünde yere seren gü maktan sanık olarak Kübanm başAnkara 21 (CumhuriyetTelek) aşırı milliyetçi ve emperyalist bir Londra uçak kazasında vefat seyretmek istiyen kalabalık kaışı zide komiser ve memuiîarımı. bü kenti Havanada bir askeri mahkeme karakter taşıyordu. Yunan iddialan edenlerin cenazeleri yarın saat 11.30 sında üzgün ve sıkılgan bir halde yük bir muhabbet içinde tebrik ve tarafından idama mahkum edilmişuyıışma (anımar bir hal aldıkça bi da Esenboğa hava alanında büyük duruşma saatini beklemişlerdi. Se takdir etmiş bulunuyorum. Kendi tir. Binbaşı Blanca, askerî mahke zim tepkilerimiz de haklı olarak bir merasimle karşılanacaktır. nihi son soygundan haberi olmadı leri ayrıca nakden de taltif »dile meye girmeden önce kapıda, Allaha o nisbette arttı ve güçlendi. Yaşa «Sulh şehitleri» adı verilen 15 vağını söylemiştlr. Bilindiği gibi iki Arkası Sa. 5. Sü, 5 te yalvarıyor. Kazadan bir gün evvel Viscount uçaklanndaki altıdığımız böigede iki milletimizin ba tandaşımız için başkentte hazin bir arkadaş. daha önce Tahtakalecle şına asılı büyük tehlike yanında bir merasim programı tertib edilmiştir. metrelerm kazalara sebeb olduğu anlaşılarak değış1 Düzce 21 (Telefonla) Bun1 bir deri tüccarını soymuşlardır. Mu birimize böylesine düşmemiz pek Vefat edenlerin sayısı başkente 15 g dan 20 gün önce bilinmiyen ^ zaffer, sorgusunda. ilk ifadesini intirilmeleri emri verilmis. acıklı bir manzara icii doğrusu. Faolarak bildirilmiş bulunmakla be= bir sebepten yanan kazamızm § kâr yoluna gitmemiştir. kat komşu memleket ENOSİS'ten Vedad Sokullu ve arkadaşları raber, bunlardan Reyhan Seymenin JMergit köyündeki Cevatbey i l k ş vazgeçmedikçe bizirn de taksim te ı taltif edilecek arslarmda olmadığı söylenmekteİngiliz gazeteleri, dün şehrimize Menderesin uğradığı kazadan bir gokulu öğrencileri. okuUarı ye = zini bırakmamız beklenemezdi. Mil ı İş Bankasının «Çarşamba» şubedir. gelen nüshalarında şu haberleri ve gün evvel bu âletlerin değiştirilme |;niden yapılıncaya kadar, aynığ 11 güvenliğimizi ve Adadaki Türkle ı si emrinin verilmis olduğu Londra î k ö y d e bir fındık deposunda = sini soyarak en ufak bir iz bırakrin hakkını feda ermeksizin nasıl , Esenboğada «Sulh şehitleri» için malumatı vermektedirler: hazırlıklara bugünden gimilmiştir. Bazı kazalarda Viseount uçakları da dün gece açıklanmıştır. gders görmeğe başlamışlardır. ğ madan kaçan gangsterleri, kısa zasusabilirdik? Bir gün ENOSİS id i manda yakalayıp adalete teslim e Değiştirme sebebi olarak irt:faı diaları yeniden duyulursa, .Ya tak j Cenazeler başta Ankara Vaiisi Dilâ nın altimetrelerinden şüphe edildiden Emniyet 2 nci Şube Müdür Arkasr Sa. 5, 5ü. 3 de Arkası Sa. 5, Sü. 2 de ğinden. Türkiye Başvekili Adnan sim. ya oiüm!» feryadlarmın da ay t muavini Vedad Sokullu ile ağır suç nı şiddetle ortalığı kaplıyacağından ' masası âmir ve memurları, dün Emşüphe edilmemelidir. Lefkoşe 21. (Radyo) Başarı ile neticelenen nihaî Kıbrıs müzakerelerine katıldıktan sonra bu gün uçakla Lefkoşeye dönen Genel Vali Foot'un i!k iş olarak. fevkalâde ahval tedbirlerini s«na erdirmek mevzuunda trdhişçilere karşı harekâtı idare eden Orgeneral Darling ile gcrüşeceği bıldirilmektedir. Muhabir'er, Fnot'un, pazartesi açıklanmasın'ian sonra, TürkYunan piânının tatbikatına süratle geçeeeğini bildiriyorlar. Muhabirler, Kıbrıs meseiesindekî müteakıb mühim .^elişmeleri şöyle sıralamaktadırlar: 1 Başpiskopos Makarios'un bir kaç güne kadar 3 yıt devam eden siirgünden Kıbrısa donniesi 2 Liderleri de dahil olmak üzere. bütün EOKA mensubu Rum tedhişçüerin serbest lurakılmaları. 3 Makarios'un avdetindeiı sonra Eoka lideri albay Grivas'ın Ankara. 21 (CumhuıiyetTeleks) ' Birinci günâe s:kin geçeceği in; tiba: uyan^n Bütçe müzakereleri, buffün öğleden sonra birdenbire ha ] raretlenrriş, D.P. Grupu sdma koj nuşan Samct Ağaoğlu, kendisine ima yoluyla yapılan isnatlar için, muhalefeti ispata dâvet etmis ve | «İspat edemive.ı müfteriler alçak j ve namus5uzc'ur.> dcmiştir. Bu sözler srlonda da heyecan uyandırmış, . karşılıklı itbam ve ağır kelimeler teati edilmiştir. Bu arrda. iddia sa ^ ^ ^r Mebuslarm yeni ödenekleri Kannn dünkü Resmî Ga Basbak ki aşoaKan Dir IKI gune kadar döneceğini söyledi Kaza kurbanlarının naaşları, dün Londrada yapılan hazin bir törenden sonra askerî uçakla Ankaraya gönderildi Sendikalarda hoşmıtsuzluk Dokunulmazlıkları kaldırılmak istenen mebuslar cogalıyor Çoğn C.H.P. li oian 105 mebusa aid dosyalar Menlise sevkedilmiş bulunuyor I Banka soyguncuları dün tevkif ediSdiler Yannki cenaze töreni Londra gazeteleri, hava (aciasıtutı hakikî mes'ulünü kesfetmege çahşıyorlar | Fındık Deposunda | | ders görüyorlar | Şu noktayı gözden uzak rutmamalıdır: Kıbrıs üzerinde varılan anlaşmayı hiçbir taraf kendi hesabına ilerisi için bir merhale saymamalıdır. Şu veya bu sebeble halk arasında böyle bir kuşkıı uyanırsa. banun sonuçlan çok kötü olabilir. Eğer Kıbns anlaşması bir merhale ise, bu, Türk Yunan dostiuğunun ve dünya banşmın mutlu gelişmeleri yolunda bir merhale olmalıdır. Dinleri ve dilleri ayrı, fakat kaderleri bir olan iki halk topluluğu yeni bir idare rcjimini beraber tecrübe edeceklerdir. Deneme. başarı ile yürütiüürse bunu yarın birçok milletler örnek almak istiyebileceklerdir. Yan gölünde bir vapur tehlike atlattı Diyarbakır 21. (Telefonlai Van gölünde şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir. Van seferini yapmak üzere Tatvan iskelesinden yola çıkan posta vapuru, fırtına ile karşılaşmış, batma tehlikesi geçirmiş ve güçlük'.e Tatvan iskelesine dönebilmistir. Çok şiddetli kış dolayısilp Bitli.ste de mektebler bir hafta için kapa'tılmıştır. Viscount uçaklanndaki altimetreler ve bunlaru ibreleri Ankara radyosunda garib bir olay Köylü Odası saatinde spikerin Metin Tokeri öven sözleri üzerine tahkikat açıldı Ankara, 21 (Cymhuriyet.Teleksi Dün akşam saat 19,45 te radyoda.yayınlanması mutad olan Köylü Orlası saatinde spiker tarafından okıınan ban ifadeler üzerine bueür. tahkikat açılmıştır. Köylü Odası ssatinde BaşGUDUMLU MERMILER UZERIN DE ÇALIŞIYORLAR Buleşik Amerikada Texas'm El Pase şehrin deki Amerikan H=i'a Savunma Okulunda dört Türk subayı. güdüm lü mermilçrin kullanılışı üzerinde eşitim görmektedir. Rcsimde. soldan sıra i\f yüzbaşı Oztekin, yüz'oaşı Gürbüzkaya. yüzbaşı Sustanpr ve b inbaşı Ünal, giidümlü r " t > r milerden Ajajc'ın kesiti üzerinde çalışırlar ken görülmektedir. NADİR NADİ Arkast Sa. S. Sü, 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog