Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Tagamıflarınızın bir kısmını d» DOĞUBANK'a yatırmayı lutfen Ihmal etmeyiniı. Tallhinizln daha açık, lnbet ihtimıHnln daha fazla olduğunu görmekte gecikmlyeeeksiniz. OOGUBANK u m h u r i yet KLTRUCUSU.'YUNUS NADt Telgraf T« raektub adresi: Numarao: 24298, İsleri. 224299. Matbaa: 224290 Telefonlar: ümuml Santral Cumhuriyet aîstanbulYaaPosta Kutusu tstanbul No: 248 ( Uinart8 İ 2 1 Sllbat s f M. KEMAL ÖZTUNÇ CEBIR PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLERİ Birinci cild: Fen Kolıi I İkinci cild: Fonksiyonl Ir Uçüncü cild: Denklerrı er Dördüncü rild: Lise • ^80 nBS8 *256 '$20 say. sa*. say. say. » 750 Kıv, • 800 Kıv 700 Kr I" 1 ; Li* İREM | AYINEVİ Posta Kutusu No. 15 B^Jazıd İstanbul j 1959 B.M.Mecüsinde dün bütçe Kıbnsta Türk gençleri Londra k I muzaKereıerı basiadıanlasmasını protesto ettiler 3 saat konuşan Polatkan, «Makul ve tabiî bir uYa taksim, ya ölüm r diyerek gösteri yapan 2 binden fiat nizamımn» tesis edildiğini söyledi fazla öğrenci nıeınnuniyetsizlikleriıti belirttiler 11.966.000.000 lirayı bulduğunu kaydetti Lefkoşe, 20 (Hususî) Bugüa ikı bınden farla Turk gencı Londrada Kıbnsla alâkalı olarak akt»dıiefı andlaşmayı protesto etmışlef dır. Adanın butün kiliselermde çaa lar çakmrken ve Rumlar bayram yaparak memnuniyetlerını ifade ederken Türk talebeları ellerind« «Ya Tak'im, ya ö'.um*. aKahrol«un Makanos», oBır katılı cumhurbaş kanı olarak kabul edeme\.z» «ozleri vazıh levhalarla Lefkoşe sokak» lannda dolaşmışlar ve duvduklan memnunivetsizliği bu fekilde ifads etmişlerdır. Kıbns Türklerinin lıderi Dr. Fazıl ile Rauf Denkta? i^e LonHrada bahis mevTuu andlaşmayı tasvip etmişlerdır Arkasn S a 5, S ü lde CH.P. adina konnşan Aksal, D.P. nin hatalı ve basiretsiz politikasiıtın Rumlar ise, «Yaşasın bağımsızhk» nidaları ile Londra anlaşmasını tes'id sonnnda taa bir mahkumiyetle neticelendiğini söyledi ve ediyorlar, kiliselerde canlar calıvor, Makarios için dualar okunuyor Ankara 20, (Cumhunyet . Teleks) 1950 yılına kadar yapılmıyanlar, 1950 den bu yana yapılanlar ve nihayet 1939 da yapılacak olanlar buçün Maliye Bakanı Hasan Polatkanın butçe nutku ile Meclis urauml Teyetine açıklandı. Saat 15 de açılan Meclisin, Baıkan ık kürsüsünü Trabzon milletvekilı Mahmud Goloğlu işgâl edıyordu. îk tidar ve muhalcfet partıleri tam kad rolarile yerlerinî almışlardı Bakan. lar, yurd dışında olar.lar hâriç olmak Ü7ere koltuklarındaydılar. Ve Meclis tamamen hareketsız, aynı za manda spssızdi. Baskanın dâveti üzerine Maliye Bakanı kürsuye gelırken, elinde bü yuk bir kâğıd tomarı vardı. Bu 127 sahıfe olan butçe nutku irîı Polat Arlan Sa 5 Sv 4 t« borçlarıamn C.H.P. Meclis Grupunun kararı Mebns maaşlarına yapilaeak olan zamlardan 1.500.000 lirm ayrılarak teşkilât masraflannın karşılanmasmda kullanılacak Ankar» 20 (Cumhurty.tT»l«k«) C H P. Genel Grupu bugün n a t 10 d« Başkan vekili Nüvit Yetkinin riyasetınde toplanmıı v . n a t 11J0 a kadar çalışmıştır. Grup 1 marttan itibcrm «r+tınlacak olan mılletvekilleri ödeneklerlnuı farklarından muayyen bir kısmının tahsil edüerek, C.H P. Genel Merkezi ile Mecli» Grupu «mrine verilmesini kararlastırmiftır. Bu farklardan kesilecek paramn tutannın fimdilık bir milyon beş yüı bin lıra olman tesbit •dilmiftir. Milletvekinerinden n . mtktar para kesıleceğin» v« bb milyon b ^ yüz bın liranın kaç takntta tahsil olunacagına grup idar* kurulu kaı«r verecektir. Bu toplanaeak olaa paralar tefkllâtın masraflarını kar»ılayae.ktır. Polatkan 1. Ruştu Ak<al Çalışma Bakanlığının bir Menderes önümüzdeki kararı geniş tepki yarattı hafta başında dönüyor r Gatwick hava alanının yakınındaki koruya düşerek paramparça olan «S«v» uçağın bazı âletleri aranırken uçağının enkazı arasında, Londrada yaoılan ğ Kıhns ihtilâfinın halie m 2 dilmişe pek henzemediği 1 1 görülüyor İ Londra 20 fDoğan Nadi Bildıri. yor> Kıbrıs meselesının burada aktedılen Turk Ingilız Yunan andlaşması ile halledılmıge pek ben zemediğı gorulmektedır. Bugün gayet alâka çekici akislere rastlanmaktadır. Daıly Express gazetesınde asker bir okuyucunun mek tubunda şu nokta kaydediliyor; « Kıbnsta vazifelı ıken Makari» os oğlumu öldurttü. Sımdl evımde televızyonda onun mutebessim yuzü karşı duvarda resmı astlı oğlum ile alay edıyor. Bunun intıkanunı kendım alacağım.» Bir başkası da «Papazm Sldürttüğu sıvıl ve asker aılelerımn şu andaki hıslerini merak edıyorum» di. yor. Avam kamarasında da buna ben zer sozler soylenmıştır. Bu arada bir mıllet»ekıli şu suali »ormuştur; « Makarios Adada bırçok adam ol dürtmüştur. Kendısi Ingilız tabıi' 8 •ıindedır. Bfcıaenateyh Kıbrısa do» nunce rruhakeme ve idam eddecek mıdir?» Londra basını aynca lngiltereye yerleşmiş ve bur avatandaşı olarak yaşıyan 70 bın Kıbrıslmm istıklllden sonra ne olacağmı soruyorlar. Bu sebeble Kıbrıs meselesınm ta mamıle halledılmiş olduğu pek soy lenememektedır. Ankara, 20 (Cumhuriyetreleks) lık emrine aluımışlardu. Zonguldak Kömür İşçılerı SendıkaSendika çevrelerinden ilınan bil • ikinci başkanı Mehmed Alpdün g i y . göre, istifaya sebeb, sendika darın, ijçi muroessilliğırun bir emir ikinci başkanına işten el çpktinl 1. kaldınlması ve ia verenin iş mesıdır. Seçimle gelen ikinci Laş akdini sorgusuz ve tetkıksiz feshet kanın. emırle gorevıne son ' eril mesi yeni olaylann çıkmasına seheb mesi usuJsüz kabul edilmektedır. olmuştur. Sendika birinci başkanı Omer Haber aldığımıza gdre, bu vak'a Karahasanın rahatsız olduğu, esa müteessir Tokatta da S gazet« mahke dan Zonguldak olan Çalışma Bai'an i sen bugünlerde yapılan işlemler lığı, bölgesi MüJürü Tah hakkında da beyanda bulunmamak meye verildi •in Söyler ile Çalışma Müfettişlerın : lüzumunu duyduğu ifade edilmek Ankara 20 (Cumhuriyet T.lekı) den İbrahim ve Cellleddin. rugvın tedir. şleri Miidürlüğüne Ankara Tophı Baaın Mahkames! Ûtiialarını vermişlerair. Ancak bu Bolge Müdürü ile Bolge Müfettış bugün Ulua Gaıeteti aleyhın. açü i»tıfalar, Bakanlık tarafından kpbul lerinın Bakanlık emrine alındıkları İstanbul I mi| olan altı dAvaya baknuftu. olunmamış, bunun yanısıra i«tifa hakkındaki emir. bugün kendileri Ankara MUletrekm Bülent l e « . eden müdür ve müfettişlet, Bakan ne tebliS edilmiştir. 6 Şubat 1959 tarih ve 12406 sayüı Tİtuı •Urmanlar n . yapmn» ba«uklı gazetenizin 1. sahifesınin • sütu• yazıandan dolayı, gazetenin yazı if nunda (Tekzıb yollamak için ...) leri mfidürll hakkında «vr.lee T»ri başlığı altında yayınlanan haber ien re Yargıtay Üçünett Ceıa Dair«hakikate uymamaktadır. c tarafından bozulan bir yıl hapiı 1 E\'ve!ce behrttığimiz gibi ve bir ay gazetenin kapatümaaı ile Turgutlu Avşar Köyü Okulu öğilgili karar yeniden durufma korermenı İsmail Gımzal utıfa etmış nusu yapüraıçtır. Yargı Heyeti, Yar ve ıstıfasuıın kabulune kadar Vilâgıtaym bozma kararma uyarak, Ülyetçe bu knve Çeük Adıgüzel iskü Armanm beraetin. karar vermiı br. nunde bir öeretmen 28 1 959 tariGen* «MUleti Mâkvto •Or«kl«yor hınde tâ\in edilmiştir Şu sırada cunuz» baalıkh MMİİI habeHnden do Beledıye memuru olan pangsterin, bir müddet evve' olrulun kapalı bulunması dinlenlayı Yazı tıleri Müdürü Beyhan me tatilınden doğmaktadlr. gene Belediyede memuı bir arkadaşı ile deri tüccaCenkçi hakkmda T*rUen T» Yargı. | 2 Bu yıl yeniden yapılarak tay tamfmdan boculan dtraya da [Sayuı Başvekilimız tarafından hiznnı da »oyduklan tesbit edildi bakılnuf, yargı bey»ö, rrr»lc« re1 mete açılan Ahmetli Nahiyesindeki rilen bir yıl bapis, onbin llra para Manısa Valisi cezası, gazetenin bir ay kapatılması pazartesi akşarra İf Ban[ Gargst»rlerden biri Muzaffer İnEnver Saatçıgil hakkındaki kararında israr etmı^tir. kasının cÇarşamba» vubesini soyan celerdir. 26 yaşındadır. İstanbullu Arkası Sa 5. Sü, 8 de Oktay Verelin «Kuklalar» adlı ro gangsterle, Şubat ayuıın S üncii dtır. Üsküdarda İnkılâp mahalle1 manında, D P. nin feref ve hayaiye günü «abahı Tahtakaled» AsmaaJcınde Büyükhamam sokağmda 22/1) tine dokunduğu iddiasile açılan dâ. tıiKİa deri tüccarı Kamber Haydarı mrmarah evde oturmaktadır. Bevanm duruşmasmda, Savcı Yazı î«tabancm tehdidll. »oyanların tstan kârdır. Üsküdar Belediyesi tahsil ' leri Müdürü Beyhan Cenkçi He Oktay Verenin 14 er ay hapsini y . gazete bul Belediyesinde çalıçan iki rn« sefliğinde tebligat memurluğu yap , anlaBilnuf moktadır. Bir seneiık ücretlı menin bir ay kapatılmaamı lstemiftir. mur arkadaf olduklan Duruşma, savunma için tâllk olun •• Eroniyrt 2 nci Şırrj. Müdür Mu murdur. Ayda eline 250 lira gey »vini Vedat Sokollu i l . Agır Sug mektedir. tlkoku.1 mezunudur. muştur. Arkası Sü. $, Sü. $ da B i u a a jnemurlan tarafından yaka Diğer gangster ise Senihl VSlgor• Arkast Sa. S, Sü. T de Dün Ankarada 6 basın dâvasına bakıldı Zonguldak Kömür tşçileri Sendikası 2 nci bajkanının işine son verilmesi üzerine Zonguldak Çalışma Müdürü ile 2 çalışma müfettişi istifa ettiler, Bakanlık istifaları kabul etmedi ve bu 3 kişiyi Bakanlık emrine aldı Sür'atle iyileşen Başbakan, ge»e THY nin bir Viscount uçağı ile dönmek istediğini bildirdi (^ Doşfan Nadi Bildiriyor J Cumhuri yet Gazet esi Yazı I Iş Bankasını soyan gangster yakaîandı Feci uçak kazası kurbanlarınm cenazeleri yaruı getiriIiyor Cenazeler pazartesi günü askerî merasimle kaldırılacak Londra 20 Feci uçak kazasın' olan Errın Kalafatın busun kazadan dan hemen hemen hiç bir yara al1 berı ılk defa bırkaç kelıme sarfettımadan kurtulanlardan makınist' ğı aorulmüşlur. Başbakan Menderesın sıhhî duKeroal Itık bu;ün bırden komaya girmiştir. Halbuki bu makmi.it bu rumu <se tamamıle dıızelmiştır. Ken akşama ka^ar yalnız asabî buhran dısı Ankara ı!e devamlı bir şekılde gecirmekteydi. Doktoılar neden bir telefonla goruşmekte ve memleketden komava gırdısini izah dihi ece teki hâdıseler hakkında bilgi al memislerdir. Şımdi ken^î^ini kur maktadır. Başbakan. suratle' Türkitarmak için gayret sarfedilmekte yeye donmekte ısrar ermekte ise He doktorlar ancak pazar gunü yapadir. Diğer taraftan ağır hasta yatmakta ^akları bir muayeneden sonra , zaman Mendeıesın yola çıkabıleceğı ! hususunda bir karar alacaklardır. ı Fakat Başbakanın onumüzdpki hafta içmde yurda donmesi muhtemel gorulmektedır. BuRün Menderesi ıki uğlu > eni den zıyaret etmıştir. Başbakanı, Amerıkamn1 Büyük Elçisı de zıyaret etmış ve kendısıne Başkan Eısen hower'ın iyi temennılerıni ihtıva eden bir mesaj getirmlştir. Akşama doğru İngılız Dış Bakanı da klirığe geleıek Başbakanla Rorüşmüstür. = Belgradda hükumet söz î§ Başbakan bir T.H.Y. nçağı ile i cüsü bir açıklama yaptı. s dönmek istiyor Ş Tito Atinaya gidiyor 1 Londra 20 (R.) Başbakan Adnan Cenaze töreninde buluıımak nzer. Menderes. kazava uğrayan uçağın bir dün Ankaraya giden merhum So « Belgrad 20 (R t Yugoslav hüku eşi ile Turkıyeye donmek istemiştir. muncuoğlunun eşi Nuran met sozcüsü bugün Balkan Paktımn Türk Havayollan idare meclisi ikinîstanbul siyasi polı=;i. dun saa' Somuncuoğlu ihyasına muhalif olduklarını bildır ci başkanı Osman Nebioşlu. Baş12 de Kuzey Akdenız seferme miştir. Sozcünun ışaret ettığıne gore, bakanın dönuşünu temin için Lonçıkan «Iskenderun» vapuru JolBalkan Paktımn mevcudiyetı mıllet draya îstanbuldan ıkmci bir Viscularuıdan b'r şah1;! vapurs gılerarası gergınlığı arttırmaktan baş count uçağı gonderıleceğıni ve bu nerken çevirmiş ve seyahatıne ka bir gayeye hızmet etmıyecektır. konuda Başbakanın kendısıne talımâni olmuştur. Balkan Paktımn Yugoslavya tara mat yolladığını basına açıklamıştır Hristo Papadopulos ismmdpkı fından bugun tatbik edılen mülî,po Nebioğlu, «Başbakanın ne zaman bu kuyumcunun uzerinde Tu k litikay» uymadığını da açıklayan döneceğini blmıyoruz, fakat bir ve Yun?n tebaalı olduğuna dau sozcü, «Balkan Paku ile Yugoslav Viscount uçağımız Londraya gelme2 ayrı pasaport bulunarak mupolitikası tenakuz teşkil eder> de ğe hazırdır» demiştir. sadere edilmiştir. Durumu supm.ştir. Kaza mdhallınde tetkiklerde bu1 Belgrad hükumeti adırva konuşan lunmak üzere Turk Havayolları Baş m heli görulen Hristo Papadopulo . bugun Adalete teflım edılecek'ıı diplomat, Yugoslav>anın Türkive ve mühendısi ve Başpilotu ile buıaya Arkası Sa. 5. Sü, 8 de gelen Nebioğlu, kazanın sebebleri Sa. 5 Sîi. 3 te Balkan Paktına Yugosîavya muhalif! r Hem Türk, hem Yunan pasaportu ile dolaşan Rüm! 1 Yakalanan gangster dun banka jubesinde sojeuncıUuğu nasıl yaptığını gösterirkeı Ankara 20 (Cumhurivet Teleks) toplantısmda, Başbakan Ankara Vali ve Belediye Reisi Di Mer.deresin rıyasetinde uçakla Lon! lâver Argun bu sabah bir basın top draya giderek kazaya uğrıyarmk lantısı yaparak Londrada meydana hayatJarmı kaybedenlerin hatıragelen müessif uçak kazasında ölen lan tazimle anılmış, kazadan kurtu1 lerin naaşlarmm Türkiveve getiril Ianlara âcil şifalar dilenmıştir. mesi hakkjnda izahat vermiştir. Bundan sonra Beledive Reisi Ke1 Bu mevzuda Vali ve Belediye mal Avrun söz alarak şunları söy, Reisi. îngıliz H^va Kuvvetlerinin lemiştır: « Feci uçak kazasında uçak kazasmda olenlerın naaşlarınm kaybettıklerimizin elemi jçinde bunakli için uçak tahsis ettigini eena lumıyoruz. Başvekilimiz ve mesai relerin muhtemelen pszar günü arkadaslarmm kazadan bütün dün, ögleden evvel Türkiyeye getınle ytrnın ittıfak ettiği gibi, mucizevi ceğini sövlemıştir. Pazar günü gel bir şeküde kurtulmalarından doladıği takdiröe, pazartesi günü Hacı[yı da Cenabı Hakka şükran duyguBavram Camıinde cenaze namazı kı | ları ile meşbuyuz. Türk milletine hnacak ve askerî merasimle Cebeci sağ olsun der, kederdide aılelerîn Şehitlığme defnedilecektir. eİFmlerinin Türk mil'etinin vefakârj Cenazeler Osman Şevki Çiçekdağ =!ne«ind«> duvııîdueuTiu arzederim. meydanına ksdar gotürülecek ve Yardıma kosan İngiliz ailesini davet ı Meclis Ankarada yapılacak olan aiİPİeri tarafından başka bir yerde r'efnedıtmesi ıstenen cpnazeier de nııilî cenaze merasimıne isürak etmek üze^e bir heyetın seci'.mesini b\ır?Han avrı'acak kararlaştırmıştır. MeclUe verilen bir tai<rir!e ucak kaza=ında ilk ^adıma Be1pdi\e MprlUinde kaza koşan fn;ı]iz cftçı aılesınm yaz kınhanlari anıldı i i tstanbul Belediye Medısuün dün Arkası Sa. 5, Sü. 6 do Dun Ejubde kur banlar kesilirken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog