Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

MESLEKÎ VE TEKNİK ÖGRETİM Maarif Vekâletince yayımlanmakta olan v«, «v kadınlarım, öğretmenlerı, teknisyenleri yakmdan ilgilendıren bu değerli derginın 64 üncü ve 65 incı sayıları da, zengin yazılarla suslu olarak, çıkmıçtır 150 kuruş fıatla her yerde satılmaktadır. umhuri ünCÖ f f) AOCi U ' 1 Z U YEDITEPE TÜRK KLASİKLERİ 1 Mevlut (Süleyman Çeltbı) 2 Yunus Emre 3 Karacaoğlan 4 Leylâ ve Mecnun (Fuzulî) 5 Şaır Evlenmesi (Şınası) P.K 77, İSTANBUL 200 Krs. 100 Krş. 100 Krj. 300 Krj 200 Krş. KURUCUSUrYUNUS NAD! Telgraf rt mektub adreti Cumhuriyct lıtanbul PosU Kutuao lıtanbul N«: Mfl Telefonlar: ümuml Santral Numaraaı: 324298, Yaa Uleri 224299 Matbaa: 224290 U m a Z U Radyo Hitab Etti 1 Hastahanede tele alınan mesajında Başbakan diyor kî: ((Azîz vatanımıza, muhterem ve sevgilî vatandaşlarımızâ pek kısa bir zamanda sağlık ve selâmetle kavuşmak inşallah nasib olur» r Başbakan dün yatağından kalktı ve odasında dolaştı Arhadaşımtz Hostes Nurdan Yelkovanın ğunu hayatta olduve tedavisine öğrenmiş TLLİ.FO10 (A P 1 Londra Istanbul Kıbns mevzuuıuia varılan nıhai anla^manın Başbakan Menderes tarafmdan ıımalanmasını muteakıb McMillan, Zorlu, Karamanlto ve Şefık Fenmen, Londra Klinıgmdrn çıkarlarken Doğan Nadi Bildiriyor devam edıldığini mem nuniyetle bulunuyoruz Londra 19 Başbakan, 48 saat >a tağmda kaldıktan sonra bugun oğ le uzerı ayağa kalkmış va odasında dolaşmıştır Fakat doktorlar esasen hafıf olan berelerı taraamıle duzel i mış olan Menderesın bugun de ha> taneden çtkmasma musaade etmemışlerdır tlgüıler Başbakanın onumuzdekı bırkaç gun ıçınde hastane den avrılabıleceğını söyluyorlar. Yatağından kalkar kalkmaz Baa hakanın ılk ı;ı Turk mılletı ıçin bır mesaj hazırlamak olmusrur. Banda .ılınarak bu aksam evvelS Londra f ıdyosvı tarafcndan Tur^cay» «H ıle 18 30 d> yayınlannn bu mesajmda a Menderes |oyl« demektedır; «Uğradığımız çok fecf uçak karasiTida değerli r% aergıli arkadaşlanmı kaybetmJf olmanın elemi ıçindevım Cenabı Hak ksndılerin] rahmetine garkeylesin. Şu andı hâtıralarını yaşlı gozlerle anarak A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e Kıbrıs ihtilâfı nihaı anlaşma ile sona erdi Menderes de, toplantıyı muteakıb Aff'iHFfTjiffTt BiBtırFrfMr'i. (fjT>M>j|ıTta *TiQ^Tif.m McMillan ile Karamanlis tarafmdan ^ttUi J ı.lfl>fİT.i^ps^i? 1 **^^ 1 ' z ü i H i Anlcara, Londra 15 jubat 959 tanhınde Keskın ko ' fıncîan merdı\enlpden ıtıleıek vere yünde vukua gelen olav gazetenı 1 vuvar'anması uzerıne \ukua ge'en Ankarada büytik bir c«zin 16 «ubat 959 tanh ve 12416 sa lka\gamn bu\ume<;ıne me\dan verılnaze töreni yapılacak, yılı nushasında umumi efkâra yan memek uzere daha ev\el mânı zaSomuncuoğlunun na'şı tslif olarak aksertırılmışbr. bıta vazıfesıle bulundurulmuş olan tanbula, Zeytinoğlunun Şoyle kı Seçjmm nıha>ete ermek assubav kumandasındakı kuvvetın uzere bulunduğu bır snada re>ını rnudahaie^ıne karşı gelen bır kısım cenazesi de Eskisehire kullanmak uzere k u kardeşıle bır 1 vatandaşların dağılması ıçın havagonderilecek Ukte »andık başına gelmekte olan j Eskı^ehır Valısı Ankara 1» (Cumhurıy«tTeleksl D P den Hasan AHınta ın C H P Ibrahım Te\fık Kutlar ? Ikı gun evvel Londrada vuku bulan ehm uçak kazasında vefat edenlerın bucak başkanı Abıdın Bıkmaz taıa | Arkasi Sa 5 Su 2 de cenazelerı onumüzdekı gunlerde Ankaraja getırüecektır Bu munasebetle japılacak olan cenaze merasımı ıle ügılı calışmalara ba?lanmış bulunulm?ktadır. Bugun ogleden aonra Ankara Vali'i Dılâver Argunun başkanlığında Sleıkez Kumandanı, Dış Işlerı Bakaı lığı IVotokol Daıresı Genel Muduıu ve Yardımcısı Turk Hava Yol1 11 Genel Sekreterı, Top Alay Kunıpndam, Emnıjet Muduru ve şube mudurlerı toplanmıslar merasımın ara hatları ve saatını tesbıt ederek Çalışma Bakanlığı tarafmdan verilen emir üzebır pıogram hazırlamışlardır Programa gore, uçakla getırılecek nne Mehmed Alpdundarın işçi mümessillıği olın cenazeler, Hava Alanında ındıkaldırıldı ve iş akdi fesholundu 1 ıdıkten sonra askerî merasımle, top Aia yerleşiınlecektır Hava 4rJvası Sn 5 S'( 4 de Ankara 19 (Cumhuriyet.Teleks* Zonguldak Komur îşçılerı Sendıkası tkıncı Başkanı Mehmed Alpdundarm, ışçı mumessılbğı bugun Çalışma Bakanlığı tarafınclan yerılen bır emırle kaldırılmıstır Alpdundarın »ynı zamanda bugun bağlı bulunduğu ışyenle 1; »kdl fesh olmuştur Gerek mümessıllığın kalduılması. na, gerek ış akdmın fesh/ılunmasma daır olan emır, Zonguldak Bolgesı Çalışma Mudurluğunun 19 çubat 959 tarıhını ve S 12 538 sayı^mı taşı. maktadır Zonguldakt«n telefon eden Mehmed Alpdundarın ıfadesıne gore, kendısıne yol verılmesıne sebeb ola ak, «15 çubatta Cumhuriyet ve Ulug gazetelerınde ışçı dâvaları hakkında verilen bevanat» gosterılmıştır Anlaşıldı^ına goıe, Bakanlık Meh med Alpdundarın bevanatının valnız Cumhurıjet ve Ulusta olduğuna za hıp olmuştur Ajnı tarıhte Istanbulun daha bırçok gazetelerı t?mır ga zetelerı bu bevanafa nesr 4mişlet^dır Mehmed Alpdundar Zonguldağa otoraobılle gıderken şehre 15 kılomet re mpsafede KocabaMrmda 5i\ılve resmî emnıiet mensubları tarafından karşılanmış ve avakuHu ifade Agır jaralı hulıınan Emin Kalafatın eşı (soldakı) t e kardeşı , sı alınmi'îtır Bundan sonra rıırhkte dun LonHra\a hareketl erınHpn onre Yejılkoy ha\a alanında gorulujorlar i Arkası Sa. 5, Su. 6 da Cenazeler yurda getiriliyor Cumhuriyet gazetesi Y azı isleri ne İstanbul TELEFOTO (A J> ) bondr* tstanbul Dr. Kuçnk •nlaşnıanm ımzalandıği Lancaster Housc'daa (ikarken (soJda), imzayı muteakıb McMıl lan Zorlu ve Karamanlis el sıkışır larken ve ve Atinada, anlaşmaya dair resmî açıklamalar yapılacak İsci dâyalannı savunan Kömür İscileri sendıkası 2. başkanı isten çskarıldı ,. ahliye edilen CSI? liler Keskinde pazar gıinü vııkuînılan hâdisererden sonra tevkif edilen 3 C.H.P li suçlu gorulmedi Eskışehır, 19 (Telefonla) Pazar gunu Keskinde yapılan muhtar seçım'.erınden sonra jendarmava mukavemet ethklen ıddıasıle Sulh Ceza Mahkemesı tarafmdan tevkif edilen Husevın Bal, Etem Bal, thsan Yağcı ısımb. uç C H P lı avm mahkeme tarafmdan suçlan sabıt gorulmedıgı ıçm tahhve edılmıslerdir Londıa 19 (Radyo) 2 gundenb«ri Londrada yapılmakta olan ruhat uçlu Kıbrıs Konferansı, bugun tam bır başarı ıle netıcelenmıştır Konferansın son celsesı ılk defa İngıltere ve Yunanıstan Başbakanları McMillan ve Karamanhs'ın de ıştıraklerıle tam kadıo ıle toplanmıştır Tvııkıve Başbakanı Menderese, Dış Işlerı Bakanı Zorlu vekâ < let etmısttr Turkıve saat a\ arıle saat 17 30 da açılan son celse, 2 saat ' surmuştur Yuvarlak masa konferansının »on celsesınde Kıbrısll Turklerle Rumların lıderlen, Dr Kuçuk ıle Başpıskopos Makarıos da katılmışlardır Iyı haberın mujdebinı ılk defa veren Zorlu olmuştur Londra Klınığme Menderese rapor vermek ııı^je Turknenın Londra Bujuk Elçısı Bırgı ıle Lancaster House'tan alelâcele çıkarken Zorlu «Anlaşmava \ardık Imza'andı McMillan, Karamanlis hepsı ımzaladılar Şım dl herkes memnun» demıştır ZorSa 5 Sn Kıbrısa dair anla^manın ana hatîarı Londr» 19 (Radyo) Bygun burada Kıbrıs mevzuunca varılan nAaî anlaşma, pazaıtesı ?unü Ankara LonHra, Atına \e Lefkoçede a\nı zamanda tafsılâtı ıle açıklanacaktır Muhabırlere sîore nfhal «nlaşm"run ozetı s/udur' Ingıltere, Turkıve ile Yv nanıstanın Zurıh'te vardıklan anlaşmavı tasvıb etmıstlr Turkıye ıle Yunanıstan, İntrıltereiın ileri stırdu*u Sazı teklıflerı bılhassa Kjbnstaki uslerı uzermdekı «temmlik haklarının deasmı keyfiyetını kabul ehni'lerdır Kıbnstaki Turk ve Hurn cemaatlerı temsılcılen, hem TurkYunan anls«nnasma, h«m . e Ingıhz tekhflerine rıza göstermislerdır Kıbrıs bağımsıı bir Cvmi" hurıvet halme eelecektır Ba^ımsızlık st=tusu. Turkıye ıle Ingıltere ve Yunani'tan tarafın dan garantı alt na alır>aca>ttr ATuaM.en mıktarlarrla Turk ve Yumn askerleri Kıbr"ta daımî «ekıH* bulunacak ingıltere de kendı eeemenhğı al 4r'fî« Sn • ^n 2 rfc > Kazadan sonra Menderese ılk >ardımı yapan Newdıgate'li çıftçi Anthony Bailer ve kansı Margarct 7 de i Bir açıklama Hiç bır meslekte zaman gazeteeıhHe oldugu kııdar kıymeth degıldir DaLıkalar, hotta. sanıyeler alt\n kıymetınde olaıtöu u,m ga~ zeıecı maddı gucunun yetug^ en ton »ttrotle çalış\r Bu surat şuphestz gazetenın vaktmd* çıkması ıçın lazımdır ama bazan olmaTnası Iantn gelen dıkkat hatalarnun eit buyuk sebebı de gene odur Butun okuyucu^artm z «Cumhurıjyct* ın prensiplerım lyı bıîırîer Bız şah'nyatla ugraşmayız Fıkır niucadelesi yapanz SahşıyutUı uarajonîart seı med'grmız gibt onlara alet de ohnayız Işte yukanda anlattığımız ı azgecılernez sırat nıec burıj/ett Ift fubat tnnhlı n«*hamızda bu ana prensıptmtze dahı aykm dusen bır hatonm wlenm««n« »obeb olmuştur Emekü aylıklarına zam tasarısı Meclise verildi 1930 dan evvelki ajlıklar 100 liraja kadar olanlar yuzde 135, 101200 lira>akadar yuzde 123, 201300 lira>a kadar yuzde 115, 301 liradan yukarı olanlar da yüzde 110 zam gorecekler (Yazisı 5 mcı sahıfemızde) Bütçe bugün Hecliste görtifülüyor Müzakerejerin bu yıl fazla tartışmah gecmiveceği tahmin edilivor Ankara 19 (CumhuııvetTeleks) B. M M nın jarmkı gundemınde 1959 malî yılı butçesı kanun tasaıısı >er almıştır Butun daurelerın, genel mudurluklenn, ıktısadî devlet teşekkullerırun muhasebe servıslerı bordrolaıı hazırlamak ve geç kalmamak ıçın memur \e emekhlerm \enı maa»larma aıd tasarüarı beklem<>kle uerber, gundemde bu tasarılar >eı s 1 mamıstır Butce muzakerelennın bu vıl fsz Arkcrn Sa. 5, Su. 3 te Bır CHP kongresınde BeledıVe Reısı Kemal Aygunun şahnnı utıhdnf etmek uzere soylendıgı bıldırılen çırkın te yokı<nksız sozler bu kongreye atd haber meya~ ntnda gazetemız sutunlartnda da çtfcmtttır Kemal Aygun çnh« tl« mazısıle, h'zmetlen ıle umumî effcânn çofc yakından tanıdı^t kıymetlı bır ıdare adamıvıızdır Met?ıleket hızmetınde muvatjakıvetle geçen uzun le temız çahşma y'I" lan bır partı konçreçı )K tıl '» n bır ıkı sanıye suren muphem sozlenle elbet şoıbe alt\na gıremet ama bu nerı »oslerın aoylenmest ve yazılmast da htç bır taraf tçı™ doffru değtldır Sayleyenı hareketmın vnesuhyetı rle ba*ba<>a tnraksak bi'e btz bu 'o:!en nokletrvel mış ohiKinm uzuntusnnu mekten vazgeçemeyız k belırt ••• J1 Turkıyede ılk defa olarak bır Agırceza mahkemesırı 3 kadın hâkım ~ 1 ( j a r e etmıştır Bu dâva, dun 3 Agırceza mahl.emesınde bakılan Sa'dCdk cma\etı 'dâvasıdır Elıf adında genc bır kadm ıle bırı kız dıg»ıı erkek ıkı çocuğunu ve komstUlarının 10 vaşındakı kızını bundan 6 av e\vel sandahna alarpk cınsî arzusunu tatmın ıçın Cana\arca olduren Kandemır Sıpahıpalanın vaiKilanmasına aıd tafsılât 5 sahıfemızdedır (Resımde, Reıs Nıjad Yavuz, uye Nedıme Nışova, u>e Saadet Hergunerden muteşekkıl hakımler heyetı Bonılnvor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog