Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 2 Şubat 1959 SarıSiyahlılar iyi idi amma Beykoz Adalet 11 berabere Adalet Bevkoz maçı f ş Istanoulspor kaışılaşması kaaar ner nekadar kııtık bır duıum taşınuyoioa da bu musabakarun kename %or£ bır havası vardı Zııa lun <u m=)c ıle ılk devrede hukmen b t^n tnu dbol ?nin rovanshida hakıkî gelıb b"llı olac ktı ne vazık kı Uıallaıın son duı amu buna ım1ân veımcdı \e musabaka takımla rır bırer golu ıle berabcr» bıttı 11 Bejkoz galıp gelmelı ıdı raz dah= fırsatoı olsa ıdı takjm gahbıjetı çok daha rahat alabıhrdı Zua sarısıyahhlar ıkı >an haflarlnın guzel oyunu sdyesınde boş sahavı nakınuvetlerı altına almışlardı A ıcak hucumların daıma ortadan ınkı^nf etmesı netıccje teoir edcn en bu\ uk amıl old ı Kaçan fırsatlardan sonra Adalet ıçin en ıt>ı netıce Bcraberhk ISTANBILSPOR OOLL BLSIkT \s \GLARINI) M. Maviengin Türkiye eiiüe rebrunu kırdı Dun •\apilan BıiMikler, GencJer kapah salon mıısabakasında Ma\iengin (F. B ) acıkha\a srender rekorunu 12.8'* m. ı!e kırmağa muvaffak oldu Kapah salon Istanbul Atletızm bı nncılıgı dun Kurtuluş salonund >apılmış ve gulle atznada açık havd Turgay Arjantine gitti Mıllı takıraııı > n ve Galatasaıavı kı\metlı kalecısı Turg<.y Seıen Arjantın Rjver Pldte kulubuı den aldı İı 20 000 dolarhk teklıf uzerıne te. maslar \apmak uzere dun uçakl Buones Aııese hdieket etmıştır HH va alanında knmetlı kalecıvı eşı k\ çuk oglu ve Galata'aravlılaıın ja kından tanıdıp ko\u Galatasaravlı (Çıçeksever şofor Sevkıi uguılamış tır Sevkı beraberınde bır de Galsts saray bayragı getırmış uçak kalkar lcen Turgajı o>le selamlamı^tu Galata^aray ıdare hejetı musaad verdıgı takdırde Turgay Anantım gıdıp oynayacaktır Resımler Turga yın hareketmı gosterıvor (Tjsttei krlecımız uçaga bınerken ıSagda) G Latasaraylı taıaftar Şofor Sevkı bav ragı ıle Turgayı.felamlıjor KırmızıbeidZİı takım hıç bır zaman lakıbı kdrşısında mahkum Sansıjahlı takım dun her hattı oynamadı Bıınassa mudaiaa o\ uıle ıvı bır oyun çıkardı Forvetı bı nun buyuk bır Kismında baskı altında '«.alnidbina ı^gnen vazıfesını layıkı ı'e başardı Ancak forvet ele nıanl o rı kontraatakUıla elde ettık lerı muhakkak golluk ıkı fırsattan ıstıfade edeme\ırce beıaberlıge razı oldular Maçin ccrcjanı ve ılk devredtkı ıkı gol Dün yapılan dördüncülük mücadelesinde Musaboka\a her ıkı taJam da gaj e t agır başl=dı Top ga>esız olalak her ıkı kale araslnda çok doBu h ftadan ıtıbaren Dolmabahlaştı Ancak 21 dakıkada Be\kozun cede dordunculuk ıddıaM başladı kazandıç' gol maça bır haıeket geMucad'le Beşiktaş Itanbulspor ve tırdı Mustafanın ceza çızgısı geııKarpgumıuk aıa^ında Dun buna sındc duşuıulrne^ı uzeııne gunun Karagumıı k dahı! degıldı Be=ıkmuvaffak Rakemı Hakkı Gu UZUT taş I^t^nbu ^por arasında \apilan verdıgı frıkık atışını Gunav kalenın mutadolede ıkı rakıb çok çekı^tıust koşesıne gonderdı Omerın j u m ler Netı^de 22 berab^re kaldılar rukla mudahalesıne raemen top kale\e eırdı 10 BeMktaş Bundan t<ım beş dakıita sonra kıımızjbevszlı takım bıraz da tesaduf denıkbılecek poz.svonda beraberlık golu'iu kazajıdı Metının soldan sur atle ka\arak kale ıçme saptıgı yeraen ortajı Eierbıçer kes mek ısterken \aptıgı ters vuruşda top Sıtkı>ı h^reketsız bırakarak ag aıa takıldı 11 Bııaz sonıa da devıe bu şekılde beraberhkle stna erdı Ikıncı devıenın 13 dakıkasmda Adalet santrforu Metin tek başına aldıgı topu kullanamıyaidk Sıtkıja teslım ettı 69 dakmada ^»ıızat^n g=reR faull*1 eereksc topu elle duzelterck attıgı gol hakem tarafın i dan ıptal edıldı O>unun bundan sonrakı kısmı tamamen Bevkoz hâk mnetı altında geçtı ıse de foiA°t elemanları netıcev ı dgıştır°m°dıler Bıraz ";onra da maç 11 l^erabere sona erdı eşiktaş Istanbulspor 22 berabere kaldılar 1 ' | I I = 1 = £ STAD Dolmabshce SEY1PCI 18994 kışı HASTL^T 63 301 Lıra 50 Kış HAK*MLEP \h Tımur N Ş°ner Al Alı Ikızer BF^IKTAS Vi ol Kamıl Munır Guroan Ozc^n Faık K Almet Kava Npzmı B Ahmpt Co«kun İ IST\NBULSPOR Sabıh ^ G a ı h ' s En\er ErdoEın KeI n a n Gun^oı Salıh A\demır Hlb'ahıp Tlisan Yuksel I GOTTFK 32 Dak C^kun I (R J K 1 34 Dak Salıh ( ^nori T T55 D,' Yuk^el (\ Snor) 5S İ Dnk' R \hmet f B J K ) | EN TYI OYUNCULAR Ke| ı r a ı (I Soor) Ksva N^znıı Güreş lig maçları devam ediyor \ Beşiktaş 6 Topkapı 1 Demirspor 5 Altmay 3 Gu'eş hg maçlarına dun Ha^ darBeşı 1 taş fi Topkapı 1 Df'Tiııspor % Altmav 3 Mı ^^baka'arın pn ıv ı stur°'ını H Imı Demırag 67 kılova çıkmaMna \c Denıy'ı vnrgun'ucu uzeımde buUıpmasına raemen Ih]rab'm U?una gece Galstasaravın Dakarşi cı l armış fakat mağlub o l 7264 Modasporun Fener muştuı bahcevı 67 60 roael ıb etıiır«.ıjp bıttn 1 devr* ba*k«tbol lıg maçlirından Gurcs aerbest lıçinde «onra dun 2 devre mu^atvkalaıına puvan durumu devditı edılmj ve a^agıdakı n^ıcel"! 0 G B MP al nmıştır Be*ko? 67 Vet= 39 C8 Tak m'ar 7 6 1 116 D Spcı 18> Frerbphre 88 I T U 73 '406 4 1 1 % 37) Moda 92 Bes kta^ 60 l<2 Hı SuiPTSpO 6 "> . 1 K Pa«. 13 D u ^ f a k a 97 Ş H ı 56 (42 23' 70 6 2 . 4 Alt n»v Son maç'a Gdlat^sıay genc bıı r 5 2 3 İ7 F Guıe krtı> ıle K S t J i u 9151 ıragl'ip e t . 44 BeşıMas 6 2 . 4 mı«'ır Topkspı 7 7 10 Havagucu 7 1 6 16 D Gucu n^a DFPI 'ST^OI Vııluhı «a'onu ıda ev rim edılmış \ e şu netıceler alın Sıjahbevazlılar dun gahbıyetı hak edecek bır ovun «,ıkardılar Fakat bır?z ş^nbSizhk bııaz da fırsatlarrn IM deger'^niırılmeme^ı bu ealıbnetı gol°eledı ^îudpfaa açık v«>rme>ıne ragmen vasattı Yedıgı ha'a'ı gol'e Vaıo' takımını bır puandsn ettı Fonette K Ahmet fazla Çolım vapt'eı zama ı tak mının hız nı az»lttı zaraılı oldu B Ahrret daıma ıl^rde ovnadı gerı\e f«z la varJımı da bulunmadı Nazmı Kava çok çahşanlpr arasında ıdı Çoskun bılha^sa ılk de\ rede ıbm ' edıldı Akınlar sol taıaft^n yapıls» ıdı daha netıcelı olpbıh'tlı IstanhuNpor Top Kamıiin elıne çarptı Verılen penaltıyı Ihsan çektı, ılen çıkarak Varol kurtardı Top kornere çıktı Salıhın attıgı kornet Beşıktaşlı mudafıler tarafından uzakbştınlırken Yukselın âfiı bır volesı aalara gıttı Dak 55 Aradan 3 dakıka g^çmı^tı kı bır Beşiktaş akını kornerlp kesıldı NazTinın koru=rını B Ahmet ters bır kafa vruruşu ıle knleve gonderdı Durum berabere olunca ovun daha cok hızl=>ndı Bu arada Beşıktaşin bır cok şutlaıı kalonın vakmlarından dısan cıktı S bıh kurtardı O\ un da bo< lece 22 sona erdı Buvukler Durarak uzun atlama 1 A Mılas 2 80 (Kurt ) 2 Surevja Çolak 2 80 ı D H O I Gulle atma laçık havadai 1 Ertan Atagun 11 25 (D H O ) 2 J Karmano 11 03 (B Spor) Yuksek atlama 1 Erdal Akkan 180 (F B) 2 Lımkeropulos 8 95 (Kurt) Durarak uç adım atlama 1 Teofandıs 911 (B Spor) 2 Jımkeropulos 8 95 (Kurt ) Takım tavnıfı 1 Kurtulus 25 puan 2 D H O 25 puan 3 B Spor 17 puan Gcnçler Durarak uzun atlama 1 Sabahaddın Akçay 2 89 (F B ) 2 Erol Yenıgun 2 67 <F B > Gulle atma (açık havada> 1 Mııstafa Maviengin (12 89 YTR F B 1 e^kı rekor 12 71 2 K Çımbıkakıs 10 76 (B Spor^ Yuksek at'ama 1 K B^hlas 160 (B Spor) 2 Mus'afa Movıengın 1 55 (F B ) Duıarak uç adım atlama 1 Sabahaddın Akçay 8 69 (F B ) r.i:'•':.:':: n MLST4FA M*\ILM.IN 2 Mu^tafa Maviengin 8 36 (F B ) Taknm tasnıfı 1 Fenerbahçe 44 puan 2 B. Spor 29 puvan, 3 Kurtuluş 9 p u . van Gatatasaray getıç voleybol takımı şampiyon oldu Galatasaray genç volejbol tdkımı dun «aat 10 da Teknık Unıversıte salonuııda Istanbul bırıncılıgı ıçın Denız Harb Okulu genç voleybol takımı ıle karşılaşmış ve 15/10 15'11 16 14 galıp gelerek şampıjon olmuşrur G. Saray takımı Ahmet Yunnu Ahmet, Nurhan Omer, Eden, Semıh, Ikel, Altan, Tamer Rasımpaşa ıle Acıbadem kız voley bol takımları Istanbul üçunculugu ıçın karşılaşmışlar Netıcede Durda. ne, Tulay, Guloren Yıldız, Beran, Avten tertıbındekı Rasımpaşa rakıbını 15/11, 15/8, 10'15, 16/14 maglub etmıştır 1 kume volevbol lıg musabakalarında Bakırkov Kadıkoysporu 15/10, 15/2, 15/13 G Saray Acıbademı 15/2, 15/4 15/12 Daruşşafaka, Fenerbahçe vı 15/13. 15/11 15'6 Teknık Universı. te de Istanbul Unıversıtesuıı 32 maglup etmışlerdır 2. Kümede Şampiyon Katileşti 1>B J K ) Tııncer EENOKAN ve uzulerek bu durumun ne kadar devam edecegını kendunıze sorduk 7 K?rar verınde ıdı Kamıl ccza sahd»ı ıcınde topu elle kesmıştı Hakem penaltı cekılırken ıleııve gıden Varrlu goı 1 'Cu haWe h"rhalde bıı daha tezahurata sebebıv et vermem°k ıçin pe•^altlvı teVrarlatmadı A'ı Tımuıun v i â n e hatası bu d f > e= Be'jiktaş "lehıne olan bır penaltıyl verneme<:ıv dı Nazmı ıkı oyuncu tar?fından rakıb ceza ^ahasında du e uı vİTiustu Alı Tımur bf'kı bunu verrr«ktı ve pcnaltı noktasına doğr u bır ara koştu fak>t bır seV^b'e k^raıınd^n v?zg"çt'2inı Rordık Maçın ccıevanı ve golle» U^ıyct fcna bır sahdda j;amur dervasıncU takımlar mucadelelenne bd^ladı'aı Kdrılıklı al ı arla geçerı 30 dakıkadan boıua Bc^ıkUş pczısyonl r yaratmaga muvaffak oldu Nıh.yet 32 dakıkada Kaya topu aaa taıaftan ortaıadı Ga'bısın vanınoa^ı topu kapan Coskun ı>ı bır vuruşla Beşıktaş'n ılk sayısını > p*ı B"şıkUşlıl=ır daha bcvmmeve bıle vakıt bu amadan Istanbulspoı berab~rlık eolunu çıkdidı 34 dakıkada S=lıhm ccza cız?ısıne yakm bır verden attıgı frıkık koşeden k?leve g'rdı Ikı takm da bır çok pozısvon'=ıra gırın'Ienne ragmen b ska gol çıkaıamadılar ve devre 11 kqpsndı IKmcı devredc takımlar bır an evvel netıceye varmak ıçm son enerjı'erm ortaja kovuyor lardı 34 dakıkada Be^ıktas kalesi bır t hlıl e »eç rırken Kâmılle Yuksel oıtalanan bır topa sıçradıhr Feriköy dünkü macta • 1 0 vendî i Dun sabah Şeref stadında ıkıncı profesvonel lıg maçlarına devam edıidı Bevlerhevı Davudpasa mac'Tidan evvel ovnanan FerıkovSauver musabakasını spvretmege ge len <:poıseveı'cr tarıhı Şeref stadını tamanen doldurmıı^tu trıbunlerı kırmiTi hev az renklerle suslıvcn Ferıkovlu'er şampıvonkıklarını tes'd etmck uzTe davulzurna da getırm'Wdı Saat 10 da vapılan ıkıncı kumcdc «encrın macını Ankan hola""ıııdon Ce^ni' Ba«ar Zahir Turgîiv ve Nam C^Hngan hakem tııvo=u ıHare ettı Ferıkov. şampn onlugu bak ettı L'g lıdcrı dun kuvvct'ı rakıbı Sarıver karşısında bntun hatlarıle azımlı ve eanlı bır crvun çıkardıktan sonıa gdlırııvctı \ r dolaN ıs'le şam pıvnnkıgu hak ettı Sari'cr 2 fırsat 1 hata ıle 2 puvan ka\bettı Lacıveıd Bcja'lı'ar dun gavet guzel bır ovun o>nama!arına ragmen vakaladıHan ıkı fırsatı degerlendneme^ık'cımdcn ve buna mukahıl bır de hata japaıak vedıklerı gol'e m i " "ıbıvetten kıııtulamadlIkıncı devrenın başlarında Burhanın çektığı kornerı Panavot ka fa ıle dısan çıkardı 17 dakıkada Yılmazın sagdan suruk'evıp ortaladıgı topu gajet musaıd bır şekılde yaka'ıvan Dogan kalecıve teslım ettı Bundan sonra Ferıkovun hucumları tesırlı olmaga basladı Nıtekım bunun semeresını goren kırmızı bevazlılaı 29 dakıkada Kaoianın bır hatasından ı^tıfade edetek Panavot vasıtasıle vegâne gol lerını kazandı'ar VP hov'ece sahad»n 1 0 sa'ıb avrı'dılar Easketbolde 2. Devre ıievam Ediyor H^Uemler Hakkı Guıuz N rtturg^n A Baaatır Be*k<w SıtkıEkrem IsmetHa=an E«erbıçcr Gunav Zıva Nu<=ret Sırzat, Mustafa Abdullah Hakem \e çırkın tezihurat Adalet OnerA lhsan br i seneİTin ba^ınlı hakfmı ^ 1 Nı'ıat Alı Muhıttm A\h=)n oı : Teoman Se'ahattn Melı ı Tımur dun B =ıkt' ış alevhıne bır neı Hı ve»'nce t^'aftar'ar çııkın teErdogn Gungoı IitaibjNpor da başdrıh ıdı Rakıbı ıle cok rrucad«>!e ettı Mudafaa zam n zaman ge<l>k veıdı K" ın en ı\ ı ovıavandı Fakıb defansı ılerı ç°k p kontra at?k'ara eeçmcM t?=srİMan >=ar>«nahlı forvet bu vazif"=ını pek vapamadı vapt 2i | rrud'letc" de tehbk"h oldu Ih* n gol atm=ık ıci'i çal =t! ama muvaff»k ol^madı rbr^Sım b"V'enPn ovu nun ı ' o ' | Brezilya | fdünya basketbol j jsampiyonu oldu| ı Fkrem h\RPAT Bunu ufanarak sıkılauk dınledık Lig Bu ISaîta Çekillyor Ankara 1 (Telefonla) Mıllı lıg fıksturu çaı^amba gunu Anka rada tesbıt edılecektıı Bu m na sebetle I=tanbuldan 8 kalub m u raîi'nası Ankarav a çag'iıimışlardır Ankaıada 1 5 kulub temsı'ci'i topla ( na ak kur a ç" ece^'er ^e fılstırj t^sbıt edecek erdr Haber ald'g'mıza poıe masıs dMnda IstanljU da A\ıupa ba&netbol şaT>pı\ onası \apılacagından fıkstuıde bu <ani( vona mudHftı ıçınde Istanbu'a \er <n maçlar Ankara ve Izmıre ahnacak tır I profesyonel lıgde puvan durumu T>kın ) F ^hçr. G " aj K Gum I SPOBr=ıV.ta= Ad?M Bex ko^ Vet» K PHŞ^ B Spoı O 16 b 16 lfi 16 16 16 16 16 16 G 1' H 8 5 7 5 4 2 3 2 B M A Y P 4 42 6 23 4 1 40 9 26 3 5 2fi 21 19 7 4 15 18 17 2 7 26 24 16 5 6 15 21 1> : 6 6 20 28 14 8 6 21 27 12 2 11 15 40 8 1 13 12 38 5 şampı>on P lılt" ı 1 T r 'ef ıılji Bugun v a r ' ^ n 1 kum» fıial n *<• IstdPbul. dan gelen K ı ı Ark» 1 n ıdaresındf ojnsndı Sev ı ıleı ve o\ m "nl*ı rfia « nda hâdı^lı get,en ımcta hakem T 2 Şafk=pcrlu 1 > av<pu"lu muiMU >u salıaHsn düı Maçı HH\ISUC ı 20 kazanarak «ampnon flrıu Fanr*ıuıa «ampiN""' ı ; mu ı«p Gençl k takım g«c»n haftj kazanmışü Gureş C Tnk m)=.ı De^*~ı ^aı K Pp=;a F Gıııe Rşıl t a , Altınav Dpmı *\~ıe 7 7 6 7 7 7 • ? 3 5 Romen o G 6 4 î ı 2 3 . B MP 1 1"4 1 2 1 ^3 . 1 1 "0 2 rS ı 6? . 4 64 3 20 7 3 7 5 Jar *** Davul zuına nagıneleıı ıle oj una Ferıkovluleıın vurusu ıle baslardı 2 dakıkada musaıd vazıvette Şenolun şutu dı^arı <,'ktıktan sonra 4 dakıl ada Eıdosanm volesı T u ranın kucagında kaldı Dakıkalar ıler'edıVce guzellcsen maç karşılıklı akmlarla devam ederken devre 00 kaparHı AnarMlu TnpKapı Deııızgucu Santıago 1Ş1IO, 1 (a a ) Burada ovnanmakta olan Dunya uçuncu ama tor basketbol şampı>onlugunda Bre zılya bırıncı gelmege muvaffak ol. muştur Dun gece Brezılja Şılı M 7> 4 venerek bu unvanı kazanmış" 9 tır Puvan durumu ıtıbarıle Brezıl. Frrıkov Env er Abdurrahman vanın arkasından Bırleşık Ameııka Uqal Erdmç Ahmed Mehmed ve Şılı gelmektedn Alı Panavot Ismet Erdoğan BurDılâver Argun kupası hprı Doffpn Sarıver Tuıan Mınaceddın H futbol maçian hamı Ken <n Kaplan Çetın YılAnkara 1 <Telefonla) ŞehrıTIT7 Hnsçvtn Şenol Dogan, Yuk mızde Valı D Argun adına tertıb sel edılen futbol maçında Ankaragu Bovleıbevı 5 Davııdpaşa 3 cu Gençlerbırlıgı ıkıncı devrede Bev lerbpv 1 ŞPV kı Nurı Ha<=an attıklaıı gollerle 11 berabere kalSa'âhaHrl.n Avhan NerHet Yılmıslardır maz Fu^d Mııstafa Bırol, Rıd van II. profesyonel lıgde Davudıw=a Alâeddın Mııfıd, puvan durumu Hi'^ame^r'ın Dıkran Salâhaddın Takımlar O G B M A Y P. Mehmed Bahrı Nevzad Dınçer Ferıkoy 17 12 4 1 43 6 28 O>ri"r Peceb Sarıver 17 9 5 3 31 15 23 Hakem Faruk Talu Bevlerbeyı 15 6 8 2 27 19 20 RaMan sona kaHar hevecanh geEvub 17 6 8 3 29 22 20 çen mı.'sabakavı Bevlerbevı 53 kaY Dırek 16 6 6 4 22 14 18 »andı Devresı 1] kana^an karşıAnadolu 16 8 5 5 23 18 17 1a«manın eo'Vrını 2 D Omer ffrı Haskov 17 7 3 7 19 23 17 kıktpn) 3«D Rıdvqn (oenaltıdan) Taksım 16 3 10 3 24 21 16 « D Yı'mar 61W D Bırol 63 D Galsta 16 4 8 4 18 16 16 Bahrı B D Mııstafa 74 D Receb 6 D Paşa 16 3 4 9 20 38 10 attılar S man 16 2 5 9 19 33 9 Emnıvet 16 2 14 10 60 2 Asaf A l ÇIL, TIBBİ MUSTAHZARLAR FABRIKASI MOLLAGÜRANİ CADDESİ No 14 TAŞKASAP sür atlı calıstırma PULMOL Adlı Mustahzar. Ecza Depolarına tevzı etmıştır ERKEK Yaz donemı kavıdları b?^lamıştır tlektrık Makıne ve Yapı SubeİTi vardır Lıse Saııat Lnstıtusu Orta okul uzerıne uç Mİlık me^lek okulları mezunları ıle bır dersten sorumlu ogr<=ncıler kabul edıhr ERKEK Yaz donemı kavıdlarına baslami'stır Her ıkı okul ın adresi Akiara\ Ta=kasab Molla Guranı CoCidesı No 22 Tel 21 17 61 v E .•.•.••; MUHTELİF KIYMCTLİ EŞYA Özel Aksam Teknikum'u KIZ bu l u n a n zamanlı notor s 1sîc m sürsfii ernm? r Hcr maksaoa 1 Motopomp tekltf verebılmemiz ıç , aşagıdakı adresımıze muracaatıntu beklenz ÛIEL AKSAM LİSESİ KIZ i BUICK 3 FOPD 5 i MERCCDC5 CHEVROLCT Ka m^vı kopukketen hortur gıbı bırcokyangınla mucc de\eye kullanılan malzeme lerımı: temsıl ettkiiTiız dun;>aea tanınmış Fab ıkaLar dan o d m e k t e d ı r . QJne/thj/jli.ısı S /S ü M RA V VAHJRLMUZ 1 0 ılâ 1 5 Şubat 1959 tarıhlerınde d bulunacağından Istanbul ıçın eşyajı tıcarıvesı bulunan sajın tacırlerımızın muracaatlorı rıca olunıır RİZA ve ASLAN SADIKOGLU Vapuıculuk Sırketı Taksım Cumhuııvet Mcvaam No 33/1 Telefon 44 7o 41 CŞYA PİVANGOSU BU AKŞAMDAN ITIBAREN • • • B j v u k bır T w n s Of E a Tuı ki'n unı ım mu m ı^ı'ı« U* A ANKACAİ Alı Palıkciooluvckardcşkn kcll $tı Arufartalar c Balıkcıhan u3ı*s IZM1R | Rcm;ı v , Oglu Şcfkct Oıgocen Kcll Şt\ Fevrı pa$a Bulvarı ı;s j Iş'k Tıc^rct Evı kamıl Aladı Çakmak t.addesı r\ A T L A S Sinemasında 1ADER BÖYLE İSTİYORDÜ JÛ11N WAYNE DAN DAILEY MAUREEN OHARA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog