Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

2 Şubat 1959 Keyleriıı Tasııifü. Gazetelcrin okuyucu dilek ve '• nin kifayetsizliği konusunda ya oikâyetierine ayırdıkları sütunlar, ulaniarın büyük bir kısmı ise şu memleketin bir ueundan diğerine. cümie ile bitiyor: yeşidli meslek sahiblerinin her « Lutfen sayın idarecılerımız Konuda nabzını yokhyan bir an ! bir gün bizim duıağa teşrif edip 1 ..et gibidir. aynı şartlarla yolculuk etsinier. Her yola başvurduktan sonra ] bu ıztıraba tahammül edilemiyederdini dinletemiyen, dileğini en 1 ceğini bizden çok daha kısa zaKisa yoldan duyurmak istiyen, bu manda farkedeceklerdir. Zira sütuna müracaat eder. böylesine yolcu'uklara herhalde Cumhuriyet'e gelen şikâyet ve idmanlı değiilerdir!..» Jilek mektublannı, aynı konuya ; # * * cemas ctmeieri bakımından. bir | Geçim sı'untısından bunalmış. asnife tâbi tutunca şu sııayı ta s ne yapacağmı şaşırıp feryad edcn •:ib etiiklerini görürüz Belediye • lerin satırlarını okumak ve bun,' leseleieri, geçim s'.kıntısından ö lardsn duyjsu'anmak için muhalif irü zam feryadları veya bitaraf olmaya kat'iyen lüEsasen bu iki mühim problemin zum yok. Eminim. en koyu partioine girmiş bir toplumdan, «ne zan bile Şarkın bir köyünde sene Jen televizyon hâ!â Türkiyeye ler senesi kalan: ikümden rahatf sokulamıyor» gibi talebltr bek sız olduğu için deniz kıyısına gitmesi tavsiye edilen ve götüremeemek gülünçtür. Belediye konusundaki şikâyetler diğinden ötürü scvgiii karı^ından ünliik hayatımuın her inınde aynlmak ıztırabını tadan öğret:endini hisseüiren düzensizlikler | menin satırlarını eli titriyerek odir. [ kur. Otohüslerin kifayetsizliği, şeh I Gündeliği üç buçuk iiraya gc in ikinci. üçüncü derecedeki yol len bir köy eğitmeninin « Lutarının hali, gıda v* yakacak I fen bu parayla 4 kişilik ailemi n»maddelerinin teminindeki güçlük $ıl geçindireceŞim) bildiren bir cr. sarf listesi gönderir misiniı» suaBir Cumhuriyet okuvucusu, yo! ,1in? de, herha'de eevab anyaraVmevzuunda kaleme aldığı sikâyet tır. mektubunu şöyle bitiriyor: Tabii her şeyden evvel basının « Muhteşem bir asfalttan sasamimiyetine inanmak. naMedilen ınca, karşımıza. zaman u m a n etSavagazı vsya terkos için jçıiarak ı derdleri hiisnüniyetle kabul öyiece bırakılmış bataklık man/a I mek gerekir. Okunacak sikâyet mektubunun asında çukurlu yollar ;ıkıyor. kaybedi'ecek bir oy olduğunu he Bu, astragan bir mantonun içine, sablarrak, hiç de bedbin bir ruh basma entari giymeğe benzemez haietinin i'ndesi o'mıvacaktır »ni?» FEYYAZ TOKAR Otohi's'erin izdihamı ve ddedi rUn.SF1.FR«A.KiSLi;Rt Baştarajı 1 inci sahifede Baftoraft I rnci nhiftdt Baştarah 1 inci snhtfede | tiği mâna, yapılan yatırımlarm dış Bastaraf, 1 inci sahifede kndsr. İşte, asıl yurd dışma para ka â { b ü n y e l e r i n e ç e k m e ğ e u ğ r a ş . Buralarda istihsal olunan petrolun farkı ihtiva edebilir. Ancak bu gö t tediye ile iç tediye arasındaki nishrlar çıkar. Her şeyde gayri cid çıran K. Güelktir. Yurd dışındakı I m a k t a d l r ! a r . daha fazla çıkarılması da mümkün j gorülmektedir. Bu cümleden olarak î didir. Müşterek bahis konusunda paralarm hesabı sorulmak gerekrUej Komünistler öğrenci teşkilâtı içe rüş farkları politikanın esasma tev betin yapılacak olan yatınmlarda düşmüş olmasıdır. Vekâletimİ2 bu 1961 yıhnda faaliyete geçecek su dahi beyanat verir. Yarın veya öbüı bu, K. Gülekten sorulacaktır. | risindeki durumlannı ihtilâlin ilk cih edilmiş değildir. Bunu müşahenisbeti daha düşürmek için bu mevÜçüncü toplantı de etmiş bulunuyoruz.» rette bugünden çalışmalarına başla gün. «Gaaîtasarsyın Beşiktaşa attı j günlerinden itibaren bir hayli gehşSebati Ataman, Sanayi Bakanh zuu bir iş olarak ele almış, yatınan petrol tasfiyehanesi tesislerinin pı go] ofsayttir» diye spor muha; D.P günün üçüncü sıyasî toplan tirmeğe muvaffak olmuşlardır. Irak'.a kapasitesi 4.650.000 ton olacaktır. ( birlerir.e bçyanst verirse şaşma tısını Fatih ilçesine bağlı Guraba komünistler kuvvet ve tesirlerinln ğının yeni kurulmuş bir Bakanhk rımlarımızm dış tediye kısımlannı Vatan Cephesi Ocağınm açılısı mü deıecesini ilk defa Amerikan Dış İş olduğundan kanunen kendisine tev azaltmak için bir organizasyon kurBu tasfiyehanelerden 3700.000 ton yın.» kri Bakan Yardımcısı Ror.tree'ye cih edilmiş bulunan vazifeleri bi muş ve organizasyon çalışmalarına kapasiteli olanı Mersinde, 800.000 B Tuneero'en sonra söz alan nasebetile yapmıştır. başlamıştır.» Toplantı sırasmda C.HP. safla yaptıkları nümayişle göstermişlerdir hakkm yerine getiremediğini, va ^ ton kapasiteli olanı İsUnbulda ku Gençlik Kolu Baskanı Yavuz Yüce Irakta kömünistlerin ilk hedefi zifelerini bihakkm ifa edecek şe baş hürriyetsizHk iddialarıru red nndan 24 yıl hizmet gördüğünü, farulacaktır. İktisadi Devlet Tesekküllerhıiıı lettniş, son imar hsreketlerile İs kat partinin büyüklerir.e yaranama General Kafimı ve Irek milliyetçili I kj](}e vasıta. eleman ve teskilât itit^nbulun pejmürdelikten kurtarıl, cığı için ayrılarak D. P. ve geçitği Sini bir âlet olarak kullanmak ve b a r j i e çalışmalann devam ettiğini dl nı Sebati Ataman, İktisadî Devlet «' belirterek « Türkiye bir söylenen Hikmet Arkan «iledigim bunu seçim kampanyalarına belirli ifade etmiş. umumî sanayi progra! l r t mı hakkında şu izahatı vermiştir: Tesekküllerinin zarariannı ve bunüerlemektedir.» demiştir günahı sız idealistler affediniz.» de | bi zaman i ıçın ^ ^ " * ™ ( u x t %ibi lann finansmanı mevzuunda da General Kasımın DoğuBstı meseleBu arada uzur bir konusrra yanan miştır. Umumî sanayi programı şunlan söylemiştir: lerinde pozitif t?rafsızuk siyasetini Beşiktaş İlçe Bsskanı Dr. Nuri BacSanayi Bakar.lığı memlekette İlçe Başkam Dr. Ömer F Sargut r « Gerek biitçenin heyeti umukömünistlerin henüz '•e i=e O taköy Vatan cephesi oca basına ve muhalefete şiddetle çat açıklaması. Irak Başbekanını avucları içine ala i 8«rek hususi sektöre ve gerekse miye müzaVerelerinde, gerekse Sağı topIantısm^Vj komışmasına te t'ğı konuşmasmda kısaca şöyle deresmî sektöre aid bütün sanayii i madıklarını göstermektedir. nayi Vekâleti bütçesinin heyeti urr?!a. o gün Ümversiteyi. basını mıştir : Irakta bugünkü koalisyon kabine çine alan bir program yapmakla , mumiye miizakere'erinde. iktisadî Başiarat> l inci salıiiede tahkir etmeriitini. her iki müessesef î 1 i sini meydana getiren Milliyetçi Cep tavzif edümistir. Bunun üzerinde « Muhalefet mihracenin Devlet Tesekküllerinin zarar eden D) Amerıkanın kalkınma ve kre ye cie anc?k saygı duyduŞunu beürt, yoklayan korlerine benziyor Güîek he Anlaşması siyasî partilerin faali gayretle çalışmaktayız. Bu porsra halde çalışmalannı önlemek için di fonundan 37 milyon 500 bin do rrıj ve «Universite düşmanlığmı de galiba hortumu tutmus. Türk yetlerıne son vermiştir. Bu sebeble mm yapılması kuvvei karibeye gelmanul ve mahsullerine zam yap lar. D P ye yüklemek kasıtlıdır» de basınına nürmet ederiz, fakat bu, komünistler faaliyetlerini ga,yri «iya miş bulunmaktadır. Bu mün^sehetmak suretile bu z?rar!arın önlen Bu kredilerin varlelerile faiz nis Hikten sonra konusmasına şöyle , içlerinde bulunan demagogların teş si teşekküller ve milliyetçi cemiyetler le. memlekette. bilhassa yatınmın mesi çıkar yol değildir. Mütaleası betîeri şöyledır: I devam etmiştir: kıırarak yürütmeğe yeltenmektedir arzettiği hususiyet bakımınHnr. rchirinderı de bizi alıkoyamaz. ; serded ldi. Hakikaten bu mülâhaza 1 Millet'erarası iktisadi işbirli | "\^ D. P faal bir devreye giHi. ler. Öğrenci ve öğretmen birlikleri. rek hususî sektör ve gerekse res Konuşmalarımız tahrif edüiyor. doftrudur. Mütemadiyen zam yapği tejkilâtından alınan 100 milyon j , , Gazeteciler en küçük fırsatlarla a sendika teşekkülleri de bu meyan mî sektör itibarile ana hatlarını ar | mak suretile eŞer bu teşebbüslerin 15 y n d an U zetrnekte fayda mülâhaza ediyorum. da gelmektedir. ^'"l'.JüÜÜİÎ! "Yüzde 3.5° . f.ta.devBm'e^t edIr.'.""" .•:^.™" senevi lav ederek vatandaşa partimizi başkota krediaidir. Burada, arredeceğim malumat, he zararı önlenmesi düşünülüyorsa, bu Kömünistlerin diâer bir arzusu da Merderestn heykeli ı ka türlü göstermeğe çalışıyor. Bateşebbüslerin bünyesindeki bir taize tu'vi olan bu kredinin re'siiimal ; sonra konuşan hat 'i!erden z , K a z e t e l e r C H P. nin nâşiri efkârı Halk Mukavemet Cephesi teşekkül nüz devam etmekte bulunan yatı itfasına Avrupa Tediye Birliğınin lerine silâh verilmesi ve yeni kuru rımlara aiddir. Hâlen hususî sek kım hususiyetleri düsünmek gere Ayşe Günel « İleriki nesiller açı hâline geluıiştir. Particilik makalefeshedümesini takib eden 3 senenin lan cumhuriyet rejiminde bunlara tör sahasmda devam etmekte bulu ' kir. Zararına çalışmasını gerektiren lan yol'arın başına Bsşvekil Adnan de yspılır habere intikal ettiği gün b id dayanılmasıdır. Hülıumet bu çeşid nan yatırım'ar 191 proieyi ihtiva bünyevî bir hususivete maliks« • nihayetindebaşlanacakt.r. ; Menderesin hevkelini dikeceklerbu mesleğin şerefine ihanettir teşekküller için sadece Bagdadda etmektedir. Bunlann mecmuu ma sasen, bu raran ieabettirir. Bu 100 müyon dol.nn bakı ^ . Müteakıben söz alan r eğitim merkezleri açmıs bulunmak liyeti 728 küsur milyon liradır. BuDünyanm her yerinde devlet te. yeuni teşkll eden < 3 milyon dolarlık j f o Fazla hürrijet K d kullanılan nun 372 milyon lirası iç finansman, şekkiiHeri aleyhinde bir faktör olakredi, Mılletlerarası iktisadi Işbır ) . , . Çek mese'esi basına ispat hakkl tadır. Bu teşekküllerde ,., , i ., , ,., , , >sını ızan etmiş silâhlarm kamp yerirrlen çıkarılması 356 milyon lirası da dış finansman rak bu böyledir. Binaenaleyh İkti.' iıgıne dahıl muntelıı mcmleKetıer ı. , ,.• . ., , .. , ;ı :„:„ , , , »,..,. ., , ,. ı ıslemedıSıne ısaretle sunları sovle verılmeyıjının en güzel mısâlidir. ksti surette yasaktır. Bu yasağa şjmdır. Bunlar. hâlen başlamış ve de sadi Devlet Teşekküllerinin zararlı tarafından Turkıyeye verilen kredışeri Fazla hürıiyctieı hor yerde anarşiff diki halde büyük bir titızlık göste vam etmekte olan envestismanlar çahîmasmın daima zamla önlenmeıi ler toplamı olup faiz nisbeti 5 3/4 m . ü yeye uydurup satırian ve başlık ye yol açar. Irtica iddialarına gelin rilmektedir. ne imkân yoktur. Zam tedbirlerile tür. dır. ları karıştınyorlar. Bu suretle tek ce, İmam Hatip Okullarını tçmamüessesenin zararlı çalışmaması için, Bağdad Radyosu bugün. idama Resülmal tediyelerine beş sene . . . „ , .. , , : , . ...... . . . , , , , . Resmî sektörlerdekilere gelince: katedilmesi lâzım gelen bir takım , , . ,. , , , Izıb mefhumıiTiu da gozden duşuru saydık o'ulenmızı kald'.racak ımam mahkum edilen Kasımın yardımcısı sonra baş.anacak ve alüşar aylık fa , ' bulamazdık Reamî sektör sahasmda çalışma merhaleler vardır. Bu merhalelerl Albay Abdüsselâm Arifin gizli yapı s''a'srla iki müsavj taksitte ö d e n e i y o r " a r " , 1 . . . , . kat ettikten sonra bu müesıeseler lan durvışmafmın safahatini yayır.la. larımız henüz ikmal edilmiş değilLlvı lenalın konuşması .... . Giınalta>a ilıtar zararsız halde çahşabilir: Bu yolda Siyasi hayatımn ilk konuşmasırı maktadır. Söylenildi'ir.e göre. Albay dir. Fı:z tedı\ elen ıse 959 yılı ortaŞ. Günaltaya ıhtar edıyoruz, D.P. esaslı merhalelere girmif bulunmakRestn! «ektörün yatırımı Arif, Amerika ile İngiHerenin Lübitibaren alt,,ar ayhk tayu. Zarar etmekte bulunan te»eb teşkilâtını ayaklandırmasın. Yapnr.n ve Ürdüne yaptıkları indirme Muhtelif arkadaşlar bu mevzu ü büslerimiz vardır. Bendeniz Sanayi ençlere daha çok çah«maların, tav ' t l k l a r l toplantılara sokak sokak ve çıkaxrrayı takbih etmmiîtir. Alzerinde sualler sordular. cevablan Vekâletinin 3 IVTillet'erarası para fonundan siye etmiş ve kısaca tesebbüsleri üzerinde o>miştir ki: do»«î>rak cevap verırız. Uç Une bay Arif. •EmperyaliEtlerin müdaha. mı arzediyorum: durmaktayım. Bugün iki tetekkülü, alınan 25 milyan dolar ?öyle öde . Daha hızlı iierlemek, bunun Çarşaıl'nın rtsmını çekmekk D.P. lesini. komünistleıinkir.e tercih ede1950 den 1958 yılının son Rününe müz zarar eder durumdadır. Bunh??ektır. i"in de mânen ve maddeten müceh' v e i r l l c a atfedilemez.» rim» demiştir. kadar yanılan yatırımların yeV"nu •lardan birisi Ereğli Kömür lfletme. 1961 kasımında 2 milyon dolar Diğer taraftan Kahire basını Irak 3 milyar 209 milyon 848 bin 569 li j leri Müessesesidir ve 1957 yılındaki Ankara, 1 ıCumhuriyetTeleks> 9C2 temmuzunda 5 milyon 500 bin Sam«ur. 1 (Tel*fonİ3^ Şehrimi C.H.P. Kongreleri a v l r Basbakanı Kasıma şiddetle çatmakr Havacıhk Kuliibünün yıllsk kongrmi dolar. İM» ocağında 8.5 milyon do V uo sz u 0 İ Tçr,a okk şI e z li m dkısa B zamana sıteç l 2 p yöneltiİMi ze % günden beri îstanb'il gazeteleradır. Bu tarihten sonra yapılacak zararı 131 milyon liradır. 1151 heaab C H p i s e g ü n ü n i i k s i y a s ; t o p . almmamışsa da 48 ri gelmemekteHlr. Buna sebeb de ge bugiııı Ankarada yapıimşt'r. Kongre lar, 963 temmuzunda 9 mi'von do l ' m ı ? o l m ^ t l r Kaybedılen zamsnı! U n t I s m ı M a d s ! y o n Düğün Salouun tadır. Kahire basını Irakm gizli ola olan yatınmların yekunu iç ve dış ' laruıın neticesi rak Bağdad Paktındak yerini muha çpn ppzartesi günü uçakl» gelmiyen çok haıaretli hitabelere sahııe olmuş !ar Bu yirmi bes milvon dolar için v s ^ e ü n her sahada gittikçe arton i s k e n d e r Oca faza ettiğini ve Habbaniye Havaüs. tediye olarak proeramlanmıştır Ye buçuk milyon lira zarar tahakkuk d a k i F a ü h M u h t e s İ D karşı f edeceği anlaşılmak.tadır. Garp linyit. g»7eteler olmuştur. Uçsktaki o günkii tur. Genç iiyeler havacılığa aiz yerine normal faiz hadlerini r i r ğı kor.grcsile yaprnıştır. Parti Mec sünde 700 İngiüz teknisyeninir. çalıç kunu 3.522.235.645 liradır. leri de zararma çalışmaktadır. pnsta geri kabnca. Sarrsunun tek o!an hcve* ve ssrrpatilerini haıaret r e daha çok şeyi Birinci kısımda yapılmış olan ya«Teçm'vecek bir komisyon tediye elısi üyesı Feridun Ergin. İl İdare malarma devsmda olduklarını beürtbayil hundan sonra gelen gareteleri li şekilde ifade e'mişlerdir. yapmak gerektiğini görürüz.» Arkadaşımız sordu 957 seneleri jhej Kongre Konunde Mçimler yapılmış di'ecek'ir. Kurulundan Fehmi Atanç ve Müm mekte Irakın Bağdad Paktı vecibele | tırımlarda, iç tediye, 1 milyar 981 de satışa çıkarmamıştır. Bu durum Çek meselesi rine sadık kalacağını diğer üyelere j küsur milyon. dış tediye 1226 mil ticesi itibarile teşekküllerimizin kâr Meclis < İtha'â! ve İhracat Bankası ile taz Özararın birer konuşma yapüka<şısında birçok vatar.daflar resmi Kulübün ıhrl başkanlığını D. P. Üsküdar Bulrurlu Libative | von liradır. Bu rakamların ifade et ve zararını, arzedeyim: makamlara sikâyette buli'nmuşlardır. Ba;kanı Refık KorelUn, Ba^kanlığa Kaikınma ve Kredi Fonundan alı ğ; kongrede F. Ergin çek meselesi bildirdiğini iddia etmek".edirler. ocağmın saat 11 deki Sümerbank 75 milyon kâr, Demiı« Kaıabulut nan 37 milyon 500 er bin dolarlık DiSer tnraftan post» ile abonelere Içel Millelvekili Yakup ne temasia demistir ki: çelik 19.600.000 kâr. Sellüloz 2.900 000 zurna ça'.'ngpl°n gazeteler elden ele gezmiş. seçilmîştır. kredilerin vadeleri ve faiz miktar ' 8 c l ! ' 5 i n d a i s e d a v u l o Muhalefet olarak fedakârlıkkâr, Makine Kimya 5.575.000 kâr. koç hntta 1 gazetenin 100 kuruşa satıldı. an bu kredMerle tahakkuk tri ? bir ^ kurban edilmiştir. Bu lara, sıkmtılara ve her şeye katla| Etibank, Kuzeybatı tecrit ettiği. l a u r l m ,laHa ğ Ha olmustur. p ^cektir ' Yatırım Droiolprinin u r 1r'unesebetle yapılan .. , . . , ' projeıerının narak böyle meblâğlarm cazibesine , . . , pojeerının ner narak boyle meblaglarm cazıbesme miz takdirde zararla çalışmamaktaJ r b b;rı b müesse^c'erle vanılapak ner 1m u s vf C cek p v e uzerınde dvr k e n . . . bu mn , , , dır. Kuzeybatmın zararları dolayısile kaveVlerleTvin edi'ecektir. A i.r.atıpıer Hmese'esı P ' catmıslardır. Bu . * ™ » kapürmaksam memleke., t . kave'elerle tavin e d C k t T A 71 ™» ^e C Hk ye çatmlslardır Bu An kt Etibank zarardadır. 957 neticesi, yapmakUyız. Çekın sahva zıfemızı r r a d s r nim S e v a l c cak. bu kredüer uzun vadeli olaeak İ° » H. P. Genel 819.000 lira zarar, Kuzey Batmın za. Bnşfara/t I incı suhılede ve faiz nishctleri de r.ormal ve mu . Sekreterinin son konuşması üzc te mı yok» tahrif mi edıldıg. k«ırarı Etibankm kârlarını almış götür d l k n n l l l g l l e n d ı n r F a k a t n e o l u r . Eskicileri içeriye a'msk zorunda i tad hadleri aşmıyacakt.r. müştür. 1957 jnlmda Kuzey Batınm s a o l s u n muhalefetm geçrmşınde kalırsanız kapıcınızı da ç»ğırın. Zıra ' dışırda Türklere ait büyük Pnxrarr.li I inri zararı 20 milyon liradır. $imdi arkakapıcılarınız umumiyetle itimada rvetlerin kacınldığını söylüyor. b u n a benzer hiç bir daşlar, bu iki teşeHkülü zarardan Hâdise sırasında dığer bir İsra şayan kimselerdir. reyan etmemesi bizim için bir ifÇok ince ddkuludur. kurtarmak için çalışmalara bajladık.» | Ne zaman söylüyor? Yurd dışma elli lannedüerek Arab öğrencilerin Otomobilinizi park yaptığınız r.nyaptığı ssyahatlerden döm'üktn Uhar vesilesidir. Döviz kaçakçılığı, hücumuna uğrıyarak dayak yiyen m«n kapı ını kilitleyin. Otomobüde Diğer bütün yerli tüllerKâğıt fiatlan • ^ira. Kasım Gülek yurd dışmda para isükrarı olmayan, kendilerini Türk öğrencilerden Halid Güngör, bırakılan p«ketİ3r gelen geçen fakir den farklı olarak deseni «Memleketimizde istihsal ettiğine kadar kalıvor? Parpsı bitinceve enflâsvondan kurtaramlvan memleyanhshkla döviildOgünü öğr*nJiğin halka cazib gclebılir. AÇILMIYAN. DÖKÜLketlerde görülür. Yurt dışma döviz miz kâğıd, ihtiyaca kâfi miktarda deden dâvasından vazfeçmiştir. Kısa vey» uıun bir müddet için Başıaran t inci sahitede MİY"EN, BOZULMIYAN, kaçırm^k iktisadi politika ile ilgiğildir. Memleket ihtiyacı fabrikalaBu meyanda, Epu'nun üyesi olan evmizden uzakU;ırsanız. durumdan Apreli, sabit Avrupa kolidir. Şu hâlde tenkidlerden niçin rımızın imalâtı ve ithalâtla karşıla17 Avruoa rlevle'irden dördü müsBir kadının hazin ölümü kapıcınızı habeıdar edin. lah yegâne KALİTE TÜL nır. îthal malh kâğıdın fiatı yüksek infial duydukları meydana cıkıyor. . Evini^in fazla anahtarlannı evde tesni, 11 ürün psrası kuvvetlenmi.?Konya, 1 (Telefonla) BozkıPERDEDİR. olursa fabrikanın istihsal ettiği kâDöviz kaçakçıb.ğı hatâh bir iktisatir. Bu istiaıalar icinde Türkiye de rın Üçpınar bucağında hazin bir bırakmayui. ğıd ya suiistimal mevzuu olur, yadî poüt'kava davanıyor da ondan.» bulunm»ktadır. 13 devlet Epu firması Evdc nakid para ve bılhassa AmeBütün bu vasıflarına ölüm vak'as: olmuştur. Ümmü Kahud da karaborsa mevzuu olur. altında yeni bir sistemi bi.)arıyla kul rikan doları bulundurmayın. raman adtnda gebe bir kadm yatak rağmen en ucuz CH.P. li kadınların toplantısı Dışarıdan gelen kâğıdlan benim Türk poüsi de eskicilik adı altında lanmış devletler telâkki edilrnekteyaparken. yatağın arasında bulunan CH.P. Beykoz Kadınlar Kolu İlçe fiat seviyeme indirmeğe imk&n yokjdir. Mi vaptığını kongresi ise kalabahk bir partili top tabanca vere düşüp ate« almış ve b Z kimseleıin hırsızlık tur. Onun için mecburum, istihsal T* *l söyledijınden. hüviyelini t Halen tasfive edilmekte olan birluluğunun iştirakile yapılmıştır. Bir kurşun Ummünün kasığından girio bizlere ettiğim kâğıdımı onun seviyesine çıgörmeden eskici sıfatı altır.da çelen j lifin üyelere aid alacak ve borclsrı müddet önce yapılan D.P. Beykoz sırtına saplanmıstır. Derhal ilçe sağ karmağa. Bu fiat da beynelmilel kâi v * diğer hu«u.Marın tesbitine çalışıllerle alışveri? yapma.Nin.> Kadınlar Kolu toplantısında ileri sü lık merkezine getirilen Ümmü bu ğıd fiatıdır. Ben kâğıdlarımı bu fiıtla j maktadır. Bu genelgenin gazetelerrie yayınrülen hususlara cevap verilen kon. satıyorum. Zam yapmıyorum. Dünrada tedavi edüirken bir d# oğlan laııması büvük bir infiM uyandırmış i Tüıkiye. \:ltM5inda tasfiye haline grede Ord. Prof. Ş. Günaltay, Ratip yadaki kâğıd fiatlan ne ise kâğıd fiçomgu dünvaya getirmistir. Markadır. ve durumİ3 vskmdsn ügilenen An [ geçerken 459.5 milyon dolar açık verT. Burak, Mebrure Aksoley ve Ekatlarını ben ona irca ediyorum. BuBir kaç gün sonra taburcu edi kara Veliliği Dış Isleri Bakanlıâıııı mi< obrak gö,;erilm?ktedir. Bu rar?m Özden dc hazır bulunmuşlardır. nun bir de aksini düşünün, dışarı» len Ummü. araba ile köye çetiriiir vaziyetten haberdar etmiitir. Öğren j kam. Tüıkijenin gcli.lerile giderleriFaaliyet raporunun, «Aile kadını o. dan gelen kâğıd fiathrı ucuzdur. I nin mohsubundîn sonr»ki bakiye>i. ken yoîda bir kaçama sonuncunda diğimize göre. gpnelşenin doşurduinak hayat paîıablığır.ın da;»r.ıL 1 Kapılarımız açıktır. Burada ne yapö'müştür. Olay, bucakta büyük bir ğu infi»! k^nısında î!«il;lerin Ame bajka dcyimle gider fazlasııv gösterncz bask:sı altındayız. Bu itibarla. marka tül perdelerini mak lâzımdır? İstihsal ettiğimiz kâ» 1 üzüntü konusu olmuştur. Çocuk »ıh rikan m»kamlarını ikaz etmeleri mcktedir. Ancak bu 435.5 milyon dobu toplantımızda. gardrobumuzdaki ğıdları satabilmek için bunun da fiların 324.3 milyonunun sltın ve domuhtemeldir. hatted'r. çeşitli giyeceklerden söz açacak ve Mafruşatçılardan atını düşürmek mecburiyeti vardır. İ5r!a peyderpey öd'ndiği söylenmekcaka satacak durumumuz yokrur.» arayınız. Bu da iktisadi bir kaide, bir larutedir Geriye kalan 135.2 milyon doladenilen kısmmda D.P. li kadmlara rettir. İktisadi devlet tesekküllerirm muhasebesi yapıl.rken, öder.me Sayın TÜCCARLARIN: da cevap verilmiş oluyordu. nin devletin teşebbüsleri olması fakşeklinin bir mukaveîeye bağlanması Sirkeci Doğubank İşhanı •Mutfağınızdan ne haber?törünü daima gözönünde bulunduragerekecektır Söz alan hatiplerden CH.P. İl KaNo: 109 ve 144 e rak fiatlarımızı tesbite biz çok hasis EMA'nın yeni si«temine göre, otodınlar Kolu Başkam Güzide Tanrımüracaatlerl: davranıyoruz. Meselâ kâğıd fiatnı matik kredi usulü kaldırılmıştır. Geyar «Gardrobur.da kat kat elbise ve beynelmilel fiatın bir miktar aşağıTel: 22 33 93 çici tediye muvazenesi zorluğu ile kürk mar.tolart olduğunu söyleyen ana tesbit ediyoruz. Aynı zamanda kgrşılaşan üyelere en çok iki yı'.lık hanımefendilere soruyorum: Mutfa. da istihsal ettiğimiz kâğıdı dışarıdan vsde ile kredi açılacaktir. Fakat krc îm'zdan ne haber?» demiş Şükriye ithalâtçı hususî sektörün getirdiği dinin açılması için, borcluya tav iTok ise şunları söylemiştir; kâğıddan biraz daha ucuz olmasını, yelerde buhınmak, verilen borcu gaSoğuk • Beykozda ucuzluk, refah, sabunun bir devlet teşebbüsü olmasır3ntiye bağlamak, kredinin faiz:r,i adet yoktur. Beykozda ancak D.P. nın tabiî bu" neticesi addederek fiaalgınlığmdan piyaseda câri sartlara göre tepbit etK.dınlar Kolu vardır.» Derneğimizin senelik toplantı sı 14 Şubat 1959 Cumartesi günü tmı bir miktar aşağıda tutmuş olu; mek. krediyi tam vermeyip. b r ba ç îl Başkam Semseddin Günaltay saat 10 da Ticaret Odası toplan tı salonunda yapılacağmdan mezyoruz. Demir fiatlan da böyledir. mütevellit langıc kredisile durumu tetkik etmek. da. ailenin toplum hayatı içinde t a . kur günde üyelerimizin teşrifi ni rica ederiz. Şayed ekseriyet teŞimdi fiatlara zam deyince, veya fibu suretle krcdileri sağlam esaslıra «ıdığı ör,«mi belirtmiş ve CH.P. Ka atları ayarlama deyince, bunlann min edilemediği takdirde ikinci toplantı 21 Şubat 1959 Cumartesi ısiiraplarınızı beğlamak ifibi husu'lsr dikkate ahdın Kollarımn siyasi vazife kadar hepsini aynı kategoriye sokup, aynı günü saat 10 da aynı yerde ek seriyete bakılamdan toplantının nrcaktır. sosyal konularda da daima aydmla. gidermek kategorinin unsurları olarak mütalea aktedileceğini ilân ederiz. İdare Kurulu EMA hakkında tahlil yazısı yazsntıcı roller aln'aları gerektiğini söyle etmemek lâzımdır. için VICKL lsr. bu teşekkü'ün usullerinin zayıf miştir. ] durumda olan üye devletleritı aleyVapoRub'ı, Zonguldakta CH.P. nin yeni Zamlar I hinde olacağında mütte*iktirler. EMA merkez ilce binası açıldı , nin gayesi paraların dsim» kuvvetl; Elektrik fiatlarına bir zam yapmabu hoş merhen. Zonguldak 1 (Telefonla) Mün] olmasını tesvik etmek. zayıf paradık, fakat işletmenin yaşıyabilmesi fesih Hür. P. Zonguldak il binası C. ' ları cezalandırmak. üyelerini para için yapılması zaruri tedbirler üzeyatma zamanında H. P. tarafından kiralanmış ve bu. kıymetlerini korumada ve malî siyarinde durmak gerekir. Yünlü kumaş?ün saat 14 te C. H. P. merkez ilçesi ' setJerinin tatbikında disipline zorlardan bazılannda yüzde elliyi aşan föğüs ve olarak açılmıştır. Parti levhasınm ası lamak olarsk gorülmektedir. tenzilât yaptık. Bunun yekunu 7.5 !:şı. bayrakların çekilişi partili ve EMA'ya aid bu bilgi. Ticaret Bakan $ırtınıza milyon lira tutuyor. Bu sebebîe yün1 4 8607 sayjlı Kararnamey e müsteniden Ofisimizce mübaaartisiz yüzlerce vatanda:ş tarafınlığı e ki Müsteşan Mahmud Seydalü kumaşların fiatlan düştü. Hususî ,aa edilen otomobillerden her OJJ günde bir 5 adedi Ankara"da dan alaka ile takib edilmistir. Meranın bir mak9İe>=ind«n alınmıştır. teşebbü? de kumaş fiatını düsürdü.» Anadolu Ajansı yanmdaki Tur Büro Oto Parkında ve 5 adedi de sime Zonguldak milletvekili MustaSebsti Ataman şeker sanavii konuİstanbul'da Kuruçeşmedeki Devlet Malzeme Ofisi binasında fa Saraç da istirak etmiştir. sundaki sval ve temennilere de ceG K İ P İ N. bol miktarda Ecza atışa çıkarılacaktır vaben şeker istihsîHnin hsr sene Ko7İu CH.P. ilçe gençlik Depolarına tevzi edilmiştir. 2 Mezkur otomobillerin satışlan her ayın onuna. yirmisiarttığını. şeker fabrikalarına yapı'an kolunun kontrresi • e ve otuzuna müsadif günlerde saat 14,30 da açık arttırma suyatırımlara devam etmek mecburiZonguldak 1 (Telefonlai Kozlu etile yapılacaktir. yetinde olduklarını spvlemiştir. A*a«Ferd ve Siyasî C. H. P. ilçe gençlik kolunun konSoğuk olgınliğına korşı çitt tesir: man daha sonra. kömür ihrac mev3 Bu tarihten evvel mevzuu bahis otomobiller aynı mahalde gresi bugün spat 15 te Beledive çineTahran 1 (THAi Geçen hafta Terbiye» zuunda izahat vererek, »imdiye k^dir 0 gün evvelden teşhir edilecîk ve satışa müteallik umumî ve ması splonunda yapılmsştır. Kongreyi Karaşide toplanan Bağdad Paktı Ba1 Dojrudon dağruya nefet yollarına 50 bin ton kömür ihrac edildiö'ni, çıkmıştır eknik şartnameler teşhir mahalierinde tedarik edilebiîeceği vebir.den fazla vatandas takib etmiştir. kanlar Konseyi toplantılann» istirak Vnk» VopoRubm tıbtoi buhortan tıkonık burnı) oçar.y v daha 350 bin ton civarında ihrac edia görülebileceği gibi Ankara'da Ofis Ticaret Müdürlüğünden. «zan: Av. Renızi ÇayiFaaliyet raporunda. Ereğli Kömürle» eden tngiüz Ssvunma Bakanı Dunko'uylotonr lecek vazivette oMuğunu. fnkat c'ünKitabçılarda 125 Kr. tanbul'da Ofis İstanbul Şubesinden temin edilebilir Ve keza ri İsle*mesinde çalışan CH.P lilere cuan Sandvs. iki günlük bir zijaret ya piya?alarına nazrran. is'ihssl maToptan Satış yeri: f="klı muamele ve baskı vapıldığı id ''fisin İzmir, İcel. Diyarbakır, Kayseri. Trabzon. Erzururr. San2 Ooğrudon doğruyo cilt uzerıne liyetimİ7İn yüksek bulnn^uğunu. 7aIst. 2 nci Vakıf Han 32 Sirkeci dia olunmaktidır. Mahalli ha*ib ve un, İzmit ve Afyon depolarından da temini mümkündür. İngiliz Savunma B?kanı. İran başAynı zamondo goğüsu bu yatci gıb< ıs't*r. ağn vç sıîdarı geçifif. ranna da ihrac etmek taraflısı olnprtPikr ve nihayet Zcır.auldak Milkentinde geçireceği iki gün içinds 4 Müzayedeye iştirâk edebilmek için 2.000. T.L. teminamadığmı biHirmiştir. letvekili Mustafa Saraç birer konusŞah Rıza Pehlevi ve Başbakan Dr. ın Ankara'da Ofisimizin T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Bskan bundan sonra, İktisadi Dev ma vaparak D P. nin iktisadî ve siİkbal ile görüşmelerde bulunacaktır. lüdürlüğündeki 328/5898 sayılı hesabma. İstanbul'da Beşiktaş let Te"=ekkülİPnnde çabsan memur ve yasî tutumunu tenkid etmişlerdir Bu görüşmelerin mevzuunun İran "ş Bankası Şubesindeki Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Şube^i işçilerin siyasi Dartilerde vazife almaKongre saat 19 da sona ermiş^ir. ile Amerika arasında imzalanmast ••esabma veya mezkur Şube Veznesine yatırılmış olması ve ları ile ilgili D.P. tarrimine temasla.: •utun oıMnifi »«• . ' mukarrer olan ikili askeri anlaşmalar bu temir.atm vatırıld:ğ:na dair banka makbuz veya dekontunun ıun toğuk OİOHV I •Tamirri ne bakımdan ve hsnşi nok. ile ilgili olduğu zannedilmektedir. , lıuıno kot|> *BT / Gı.ljta veya Unkapanı . Feomisyona ibrazı şarttır. tadan mevzubahis etiiklerini muhslif Kahveci ve Gazinocuların l Bilindiği gibi. tran, Amerika ile daha» '> ner semtinde 200 250 metre milletvekilleri söylemediler. Fpkat Aynı zamanda mezkur meblâğın münhasıraT. ihale günü saat imzalayaeağı askeri anlaşma husukongresi karelik depo aranmaktadır. bunu bir tszyik ola:pk ifade ettiler. ',00 dan ihalenin yapılacağı saatten bir saat evveline kadar sunda son günlerde bazı tereddüdlere Tel: 22 48 90 dan 53 D.P. ye girmesi icin İktisadî Devlet Türkiye Kahveciler. Kıraathaneıvnı mahalde bulunacak olan Ofis veznesince de tahsili mür kapılmıstır. Tesekküllerinde isfiye ve memura taz ciler ve Gazinocular Federasyonuuindür. Teminat vatırılmadıkça arttırmaya iştirâk edilemez. Amerikalılar, tncirlikte yik yapıhyor. iHdiaFinı külliyen red nun yıllık konsresinin 16 Şubat paBir otomobilin ihalesine iştirâk edip de ihale üzerinde kalrrndpderim. Helc. «Bu fasist idare» gihi zartesi günü İstanbulda yapılması VHayvanlanruzı yem sanayii an taüpler istedikleri takdirde temiTiatlannı çekmeTiek kaydi'»" portatif evler kuruyorlar ISTANBUL İRTİBAT BÜROSU bir tâbiri kullanan arkadaşımıztt» tâ ksrarlaştınlmıştır. yemlcrile beslerseniz kaliteli aynı günde yapılacak diğer bir arabanm ihalesine iştirâk edeh' Adana. 1 (Telefonla) İncirlik Yazıhanesini Karaköy Bankalar caddesi Ünyon Hc birini kemali ciddiyetle reddettrtek. 1 Kongre hazırhklarına şimdiden ve bol mahsul ahrsınız. lirler. hava üssünde Amerikalılar taraim kat 2 e nakletmiştir. teyim. Bizim idaremizin faşist idaresi baslanmış olup. delegeler tarafından yeni bir mahalle teşkil edilmek le hiç bir benzer noktası yoktur . Ta 5 Ofisimiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tâbi değildir YEM SANAYİİ TÜRK A. Ş. YENİ TELEFON No. 49. 19 51 dir dan bir çok tekliflerin getirileceği mimin mahiyeti kanunen men edil , tedir. Amerikalılar buraya 3. 4, 5 6 Bu devrevi satlşların sonu ayrıca ilân edilecektir A'nkara Fabrikaüı Tel: 19140 söylenmketedir. İdare heyeti seçim2.2.1959 tarihinden itibaren yeni ij yerinde çahsmaya miş bulunan bir faaliyeti idareten i odalı olmak üzere üç tipte portatif 7 Keyfiyet sayın halkımıza duyurulur. (3183) Konya Fabrikası Tel: 213S lerinin bu sefer çekişmeli geçeceği başlıyacağı ilân olunur. men eder bir tamimin ortadan kaldı evler kuracaklardır. İlk parti 150 beklenmek tedir. ! Petroi araştırmaları bazı bölgelerde iimid ! kırıeı Partî kongrelerinde karsılıklı hücumlar Kömünistlerin Irakfa faaliyetleri yeniden artlı Biitşe Komisyonunda zarar ve zamlara dair Atamanm îzahatı iarın örienme şeklini aşskladı S?msunda 8 gündür İstanbul gazeteleri bulunmüyor Rafk SCoraltan Havacıhk Kulülıü fahrî rcisi oldu Amerikan genalgcsi İiniversitsdeki Arab înfiâl yarattı İsrael talıbe kavgası SANCAK Marka Tül Perdeleri Epu'nun yerini EMA aldı SANCAK SANCAK Soğuk algınlığına karşı kolay bir tedavi şekli Türk Parfümericiler Derneğinden DEVLET MALZEME OFİSİNDEN: İngiliz Savunma Bakanı Tahranda V/ICKS K DE?O ABANIYGR G I M A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog