Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

DOKT CUMHURİTEf TİYATRO Kral Lear İstanbula geliyor Elmanın Heziyetleri M A U K RADYO PRO dın 7 15 Karışık h=£ f muzık 6 Subat Cuına 7 27 Açılış ve program 7 30 Karı 7 30 Neşelı turkuler 7 lo Habeı ler 8 00 Saı atkarlardan bırer şarkı 8 3 W 7 27 Açılış ve program 7 30 Karı şık sabah muzıgı 8 00 Haberler Hafıf meloaı er 9 00 Pıog am \c şık sabah muzıgı 8 00 Haberler 8 15 Sarkılar 8 30 Caz şarkıları kapanış 8 15 Şarkılar 8 30 Raısner Triosun 9 00 Küpanış • dan nvelodller 8 45 SoZ e erlerı 1157 Açılıs ve program 12 00 Al 12 27 Açılış ve proeram 12 30^Sa9 00 Kap nış çalıvor 12 Sfl lor orkestralarından Karı^ık mı zık Goodman Orkestrası * Nev n Demırdovenden şarkılar 12 j> 12 27 Açılış ve program 12 30 Dans 12 55 Kuçuk Studvodan beş dakıka Serbest saat 13 00 Haber er 13 1' mjzigı ve hafıf meloaıler 12 OJ Ku 13 00 SarHıUr Ahmet Çagan n 30 Italvan Yıldız arına*n M°lod ler c * Studjodan bes dakıka '3 00 Haberler 13 45 Alı Gençten Karade 13 30 Teloen tele 14 30 Ces tlı mjz Şarkı aı Tulun Korman 13 30 Ha nız tırkulen 14 00 Oke^tra nıuz g sololar lo 15 Isme' berler 13 45 T ırkuler Nun Uatur 14 30 Sarkıla' Gul'eren Guvenı 15 00 Hafıf Nedlmden sarKilar 15 30 P v?nıs» Jof ses 14 00 Ogle Konsen 14 30 Be 15 00 Kapan ş I ov.0 ve Orkestrası 16 00 Program ve • raber şark lar 1^00 kıpanış 16 57 Acılış ve program 17 00 Rad kapanış Iboî Açı ış \e program 17 00 Ak vo Erkekler Fasıl Hevetı 17 30 Ak 16 57 Açılış ve proaram 17 00 Ko S« iı mjzıgı 17 1D Sarkılaı Receb şam konserı 18 00 Sarkılar Berrtn vun saitı 17 20 Inre«»7dan Suztn» 1 B rpıt 17 45 Cater na Valente d e i Erbav 18 20 Caz muzıgı 18 40 Bır Fash 17 50 Z raat konusnası 18 «0 ssrkılar 18 00 HaKkı Derman F sıl Varmı> Bır Yokmu^ (Tskdsm eden 18 55 Beledıve Dans rruzaı 1830 Soor Haberler Hevetı 18^0 Dans ve Caz muzıgı Eflatun Cenı C ne\ Kerral Dertız ı s 40 Sartılar IS 5 ISSo aaghk ogutlerı 1900 Uskudaı saat 19 00 S T t l ' a r B e b v e Ak^ov Srbest sast 1<* 00 Haberler 19 1. MJS «I Cermvetı I Idare eden Emın 19 30 HabeMer 1145 Ak*»m tnı Tarıhten bır > prak 19 20 Serbes on o kestralarından hafif muzık zlg 20 00 Kıbrıs saatı 20 10 Aks at 19 2a \urttan s e ler 20 00 Onsanı 19 30 Haber er 19 i> Sa *am Konu^ınas:ı Mumtaz Faık Fen'k K brıs s?a» 20 »5 Radvn Gszetesı '0 00 Kıbrıs saatı 20 15 Radvo Ga 20 20 Rar"vo Gazete« 20 30 Kuçu< 20 30 Serbest saat 20 35 P v ano ve 7etesı 20 30 Sarkılar 41âeddın Ya. S'udvodan beş dak ka 20 3o Operet Klav r ı ıle haftf melod ler 20 50 Ser vasça 21 00 Eşref Sefıgın rtasbıhalı melod ler 21 00 Radvo K a= k T ırk best sa^* 2' 00 Sa.rl.ilar 21 20 Ko 21 1T Kuçtık Stuavodar bes d^ktıta Mus klsı Toplulugu 21 '0 Muzık nusma *1 °0 Irfın Dosnj«o»den sjr 2 45 Sarmlar T> 15 Vıvolonıst Enver 21 20 Sikılar Per lıan ^ozeu kılar 2" 00 s; , f o n k konsor 2 ' 4. 21 45 Bunu Duvdunu7 m u ' Adlı Mo Kapelm=n ıRefakat edn Cemal Re5İt Haberler 2" 00 Oda muzıgı 23 V Reyı 22 30 Mıızık Mecıııuası Bu ent ran 22 00 Radvo senfonı orkestrası Dans muzıiı 2*00 Program ve kapa l Idare e^enft Cemjl Reslt Rev l f 45 Tarcan 23 00 Gunuın ızden ıkı sev nış len şarkıcı AtTrgot Esker? \r Lvs A« Haf f ^ . . e nelndıleıı 2115 Haberlel 5 Suhat Pcrsembe 21 !fl ProKianı " 3 . 1 Dans muzıgı sıa 2115 Hatyr'er ' 3 30 Prosra n 23 31 O n m u r ı « ı 24 00 Kapanış 2! (10 KSD nıs «^7 Acılt» ve »rojtran 7 00 Gun»v d , n 730 Hafıf melotıleı 7 45 Ha 7 Subat Cııtnnrtesı 3 Şubat Sah O 7 27 \cıh« \e Diogram ı 10 Karı berler R O Ces tl Tuık muzıfı 7 °" Vçılı \ç program ~ 10 Karı S 00 Habeıler 8 30 Karısık h'fif m ızİK 9 00 Pro vik sabah n uzıgı 8 00 Haberler sık nbah mızıg 8 15 Sarkılar 8 30 Bn ton Promeradf 8 15 Sarkılar <! "0 Va ^ler 8 45 Saz gtam ve kananış 9 f 0 Kananı« > • Orkestraaı 8 45 TurVuIeı ve ovun e^erler 1 • 1157 'Vçılış ve proRram 12 00 H» vaları 9 ro K»D?nı« 12 27 Açıliî ve Drogram 12 30 Rad. fıf Vıyana iTuzığı 12 30 Cevrrıve C»v crkes'rası 12 i5 Kuçuk hurrlan sarkılar 12 55 Serbest « a 12 27 Açılış ve program 12 30 Ku vo salm c ı<c Orke^'ra ıldsr" eden Orhan Bo =!'nivodan he* <i=k ka n 00 Bavrak 13 00 Habe'ler 13 13 Gu»el sesle» tele 14 30 Jo»t»r> r'rı 12 o5 Kucuk Studvodan beş da Tore1 no"; Sarkılar \fıtab Kara n * 0 T"lden ealıvor 14 S' Klka 1*00 Sarkılr Ekrem Koı sar can H 3 0 Haberler 13 45 Sarkılar Cıil' ch n Orke«trası H 3 n Hphe ler n 15 Saz e»erlerı Rıza R t M U Dans ve raz nuı» al H?ftf melod ler II 15 B e f b e r tıı H 00 Karıçık orkestra muzıgı 14 45 Saz e**rleri 15 00 Guntın kuler 15 30 Lennv Herman Kmtet 14 10 Sarkılar Suzaıı C uven 14 JO ">\ılmi5 sarkıları 15 30 S^rkılar 18 00 Proırram ve kîpan j T ırkan D 7er 16 00 Plak arla basbaHans n 1712 15 00 Kapanıs • VI 1P30 Sarkılar Nsd r H Ikat Çul 16 57 \çılış ve progıam 17 00 Ko * Yeg»h 16 57 Acılış ve program 17 00 Her ha 17 00 Carncoe Hall Konsen vı m saatı 17 30 Incesardan >aman sevılen pl*ı.ls 1710 Yurttan 17 20 Spor Postası E«If S»f k 17 30 Fsslı 1^00 Fadvo ile 1ngilı»pe ^«sier TopluUtsu Idare eien \hmet «•»kkı n»rman Fssı' Hevetı 1)100 1R15 B M Meelı«mde rlun Teihı Kar ^ amac 1 18 00 Yuzvıllar bovunc» Uc Sa/d n m«lodıler 18 15 Bu top des IS 30 Ner mın Tufekçıden tur n î'ik ıs tn R>dvo K ıme Fasıl He rıoın ^e<;l 18 30 Orhan Avsar Tango kultr 1S5S Serbe«t »sat 19 00 H». 1" ">0 berer 19 15 Tanh en bır vaprak rtı İR .5 Traflk saatı 19 00 S r Or*e • ası 1» 50 F» t nı 'f'\ S^ır ır R.r. fr FH»n 19 30 H)bpr er II 20 Serbe«t »aat 19 2> Erkfl er Ko ıl r Inr \tı ?v 19 *ÎO Haberler " 14.5 Harrv James Orkcstrası »0 00 I > i% Vıvolor »t n?rv«s 20 no Kıb ro=undan şarkı ar 19 50 DtnıAhlâk ı« S at "0 15 Rsdvo G»'P « ı n ıwh»be 20 00 Kıl>r" sa^tı. 20 1' f "1 n f ? Falk Feiik 20 ">0 Radvo C,s " 1 ' K ı ı l S ıHvod?n b«» ria< ka Fsri\o G»7ete«i 2130 Serbe't saat et"sı >n *fl Ku k St ınvoia" bes o!5 Kar^.k haf f muzık 21 00 Sar 20 35 Edebıvattan Gıi7*I Savfalar Sua* '»k ka *o "5 \rt Van Dsmme kuar kı'ar M I7aff"r F rtaı 21 30 Dtnle. T35T 21 0A Serbest s=>at 21 30 E«er ş.=ırkılar 22 00 Senfoit 1 Altandan etı 20 V) Ordu s»giı 21 00 Sarkı vtcl ı«t»"1*n (Haff Batı mungıl »r Mef>=ret Yılrtırım j ' 1 1 0 S'ir "'no S»rkılar 22 10 CumartcM p«?m ınuTİlc 23 45 Haberler 23 00 G*» ^ıı^vfti 1 B"'ır«*t Kpmal Cacl r »• n mu? k "3 15 H>b<>rler 21T> Vonserı 23 30 Dans muzıgı 14 Of 7 Program ve Vapanış 21*0 S<rkı'3r Orhan S e r T 27 oo Proaram ?* 13 Pans mızl"i 2100 «üfMrın mıi'll soh!*i, 2*10 Snnst Kipann •*• ISTANBUL 2 Subat Pazartesı başka hiç ılâç a'ma j Elma, yemışlerin en kolay hazmedılenıdır Bazı yerlerde bugun dahı elma şurubu, bobrek taşına ılâç olaıak kullanıhr Yarının feza yoicuları Amerikanm 1 75 milyon nufusunelan yalnız 1 10 kışı seçildı Bııleşık Amenkamn 175 mılvon nufusundan valnBz 110 kışı feza >olcu&u olarak seçümıjtır Bu 110 kışının feza jolculuğuna çıkabılmesı a$agıdakı şartlara sahıb olma«jlr mumkundur 1 Boju 180 den aşağı olmak 2 Yaşı kırktan az olmak 3 Fızık veva mekanık ılımler muhendı ı dıplomasını haız bulunmak 4 Tecrube pılotu tasdıkname>sme sahıb olmak 5 Havs vev» denız ordusu r»kuluncts 1500 raatten fazla uçuj yapmıı Elma, yemışlerin en kolay hazmedılenıdır Fakat bu kolaş hazmın ıkı şartı varchr Elmanın ham olmaması, bır de yavaf venılmesi lâzımdır Elmada pektın denılen madde vardır Luzucı olan bu madöe sut ve zeyünyağ gıbı jumuşatıcj hassava sahıbdır Ortaçagda elmayı ezeıler lâpa halmde ılâc olarak kullamrlardı Yumuşatıcı ve sızı gıdericı ılk merhemlerm esası elma pektını oldugu jçın pomad kehmesı elma demek olan pommeden ahnmıştır Elma asıd urık teşekkulune \e bunun uzvıvette toplanmasına mânı olur Yapılan ıstatı^1'' ler elma mustahsıh memleke* eıde, bobrek taşı hastahğına muptelâ ınsanlaım en az saMda bulunduklarını gostermıştır Bazı verlerde bugun dahı elma şuıubu bobrpk taşına ılâç olarak ku'lanılır Bu çok basıt ılaç mevcud bobrek < taslannı elbette erıtmez amma jenıden bobrek taşı teşekkulunu ' onler Elmaj ı ınce rendeden geçtrıp / çocuga vedırmek ıshalı durdumr Çocuk vasma gore gunde vanm' kılodan bır kılova kadar elma yıı vebihr Başka } ıyeeek veımemt?Vj şartıle çocuğa v,alnız elma rendesı [ •sedırıldığı takdırde barsaklarij <,abucak normal hale gelır Elma, ıshaiı goç ıdıgı gıbı ter sıne mulevvın vazıicsı de goıur Gece jatarktn vevahud sabahlej >ın ujkudan uvanınca bır elma j jıyın kabız çekenlere tavsıye e, dılebılecek en mukcmmel Urtçtır Hattâ FransızUrm elma uzerı^ ne bır ata sozu \jrdir kı manzumdur Aynen so\ l« tercumc « | dılebılır *.aVjahle\ ın bır elm<> başka hıç ılac, alnıa1» Dev^t. Tnatıobiırun Kral Lear ı teros le bssladıgını vazmışıık Habeı "ie g&ı e Cunevd Gokçenn J<o^du|:u ve beş lolııı u ov | nadıcı e=eı b ı a\ K, nde ÎNtanbulda na tenı^J e^jV^^kiır I Komeıiı Fransez aıti'itlerının Ankfirada temsıller verdıklerı eunl" d° De\ îet Tıvatro^u <^na1karlan da I*îtanbula gelerek Kral Leaı ı o\nd•\acdkl?rdr Re^ım Cune\d Go'tçeıı Ledi lolunde go^tern r>r Moîiere'în Toruıslan Yazan: ütfı AY Ikmu üanva b n i ş ı n l a n once henıen her mevM n \urdu>nuzu zıvjıet cdcn F rti«ız t u> ' . savaş ionr «ı villaıınn vrrattıgı guclukler hele maiı guçluklcr yuzund<n OKisı gıbı sık sık g~lcm z oîdulır Bununla berabcr jtır f etmehvız kı TurkFıansız dp^tlusu'un sanat ve kultur \o'undıin beiicnme^ıne un'ra \cını<.ktcn gtn krimıvöiı Fıan ız dostl«>rmız, (ba^t4 bu nunaset>ıtlerı <l«ı na Duyuk bıı vukuf ve anla\ ışîa sevk ve ıdare etmekle olan <A^=orı tıor F «nçaıse d Actnn Artıst q J" Mı fluru savn P .hppe Erlanfi^r olmak jzerc) OıtaDoguda temiil er vermege eonderıl ı Fran 7 trupldiının rnutlaka Tuıkı>eye de uSiamrları ıçır hıç bır fedakarlıktan çpkınme lıleı i"s°fle bır çok \ım estrler «dhneve kovmuş bır çok buMik roll"ıie c'e v°m \,,ratıslar v^pmışt r Bılh^^^a McrthcrHnt n '«anlıası» > ı• laHcsi'ndıkı Don B e n 1 ro'unde bır senat Ztferı kazanmıştır Onu bu &efer Anouılh un Aıttıgone unca C'con Pıranocllo nun pıvcııHc Nota J u l c Romıms ın e'fimde de Le Tıouhad'c ro'l"ii'idc Tıupun b ı^karlm saıutçsı olaıak ı'k dcfa goıctcîn ız Rene" Fauı^ CjmcdıeFra ^ç ıs" ı n bu'un sıhıb olduîu en kuvvetlı deo^ıİErdtıı Vındır Korservatuvaıı bıtırır bıtırmez alındıgı buvuk sandt oc ı^ı ıda 1Cİ2 denb rı sosvett'.ge kabul edı'mış ve sanat hava'ı hıç fasııasız h p Molıer» ın Ev ı nde gecm'tır Karfmlar M^ktehı nın Aenei maen b s'ıvarak A^moıeenın Eiım nue'leın Oiu K ' a ' ' « n ı n InfantP ma O'hellonuı D'^emona sma A\anak m Lucıenrpıne ^o^ılh un A ıtıgone una ve nıhave» PortH«^al'ın Soeur Marı=Fr^nçoıse ıra kndar eskı ve veiı repeıtuvann en rruhim kad'n rollerını buvu'c iSr kudretle ve ncplıkle c nl^dırm stıR°ne^ Fauıe b"vaz perdede de buvuk bi^arılar kr^anmıs bılha"=ca Nuel Raba'nin OMuruIm<»sı Gı "?h Melekleı Sortılf»es Paııne Mannstüi BelAmı ı n gıb, fı m'erde buvuk bu şohrete utaşm ştıı Bu ustun sanatçn 1 da PırandeHo nun pıv sınde Uı ıll Anou h un kahıarnanı Antıgor" iaTnn AN klar da Lu^i" Manv ÎUX ıle Musset'nın pıvesl™nnde de pek muva'f?'% olduoj klrık r o " 0 ! ' " ' s°vre e ofanak 6 Feza uçu=un» mııkavemrt ıpdebılecek her turlu bedenı ve ruhi vasıflaıa sahıb bulunmak Bu şartlar dışında tahıi bu ışe gönuUu olarsk ı«1ırak etmeğı kabıil •tjuek de lâzım Mart ayına kadar vspılapak olin el*mel«T srni'iida tvn «pvahafı taltMrnnın «IM<I 12 \e mecpk srr etr»fmda donmesp «ınıh nlrlusu bedwl v» rııM sartlar savesınHp en plvw *h 'u*tun mvrı^ bu 12 namzed »ra'indan •* 00 r=7 mıi'iıı 2*. 15 Haberleı » Î3*« Pr"«ranı 21 "? K.r's'k haf f ! T ™ k U IS 6 Şubat Cum» 4 Subat Carsamha 7 2" Ac l ı s v r n ojrpm 7 30 Karı ık «irah m u 7 öı R rıo Ha l T°r'er '15 «ÎTr ı l s r S 0 T , r . n , r S 4o Sakallı garsonlar Londra basın nHan ıktıbas suretı'e Fransız garetelerıne geçen bır haber» gore Londranın buvuk lukan1»laundan bırı esaslı bır tedbır allmış Bundan «onra ancak sakallı gar»ı) ı kullanacakmış Sebebı de garsoııların ılk bakışta mu> erjlerden ajırd edılebılme«ı zaruretı Sımdıve kadar bu loksntanın garsonlarım çok sık emnen ınsanlar olduklaıı ıçın muşterı zannedenler çok olu\o muş Bu icivede 1347 d^n bu v<*na Fran ı ık icflf v»T»ek rn ^ " 1255 Ku sız tıvotrosunun tan'nırı^ degorleuk « ı n f" s ><• riı (Va 1"! on ?; ç=r > ''< "Turen 13 30 Haberler rıru. z Tîan zama ı dd bu>uk şoho II "ı Tıukıler K7\> Sen=e< 14 00 retl 'in; CT ıvı rollprır te sevıetKuçjk Kor^er 14 30 Sarkılaı \ mt* mek hrsat nı buiduk Jean MarErgııder 14 45 T)an= m ?t ! î 00 chat Mı^ho'e Vpha Gısele Ca c afi su '19'7), J~a n Coete u nun ıda 1& S7 Açılış ve procram 17 00 Bale resınde Jean Maraıs Gabj SıHıa Pencere açık yatmanın ta\ Jasaaı enrdtm •ahnelerinden 17 '0 Tıurküler MuJfvonne de Br»y Gdbnelle Dorzıat /arfer Ataun ^ \140 Kayıp mektnpO949) MoUi.ce E^cand Vera Koları 17 45 Hsfıf ş^ıkılPr Sevınc Av ıx ne (195üı îca" Maıçiat Sımor.e ı ve AkaJasları 1R 00 Radvo Ku Renant (1951) Bemardt Bımont mr Fa« 1 Hevetı 1S30 Radvo Salon ıdaıe,ırde J" t t n Dov> Loh MaddaOrkeçtr.sı 19 00 Sarkılar Sevlm Tanuek 1 > •» H">ber!er 19 45 Sar< lena '1SJ2I Mıhel VflDİd (1953) kılar 20 00 Kıbrıs saatı 20 15 R«d Jj'ı n BerthedU Yvonne GodeoU vo Gazetesı 20 30 Sarkılar A ' i ' e (1954) MEurıc Escande Jacques E1'bo*lu 21 00 Yerı Buluslar Rıd Charon R^nee SaıntCvr (1953) van Tezel 71 10 Kuoı k Studvodan Bevaz Sarayda, yırmi beş senedenberı CumhurbaşLordra cıvarında Hsmmeramjth Ande Falcc T Denise Bosc (19D6) beş daHki "1 1> Sarkt'ar " N«mı de dunvanıtı en buvuk h?\vaıı kanlanna usaklık eden ıkıncı bır İKE bulunRi7» A>ıı = Kan ?1 40 I'ham Gençer ve G^iı^e dcgru çıkarHıgımız şu ku•ceııahj klımgı açılmıştır Vkada^lan 22 no Tarıh Sohbetlerı cıık huaıa gosverıjor kı 12 >ılda duğunu bılıyor musunuz> M thdt S<»to«Iıı 22 l î Vıvnlon«el rneKlımkte onestezıleı vaDilnas n;tırı ^a\ıl ' 9 Fr n ız trupu, bu * len M hıı n Sıdak 2? 30 E t e na m H^u ; en son mocel alet'e 'e truplar n vsıdıklerı teTisıllerde cte M ' t n ı d3n PortreleCe ıap Ozan Pek yakında çıkac^k bır kıtabm I î L^enhovver oıeen ıse \ ermı beş n ucEhh°z bıı ame'ı\at salonu v , r T0 un'u So^atçı gormuşuz <?n "» 40 G»ce melori lerı 21 11 6 57 Açılış re program 7 no G ı r n 7 S«b?t Cumartesi ıızeımde Be\az Sara\ Hatna'arı senecenberı Bırlesık Am^rıka Cum d Haj\ax laıa rrah^us "aberler " "0 Proeram , 23 3" i ı n 7 30 Hsflf melod ier 7 4, I • «57 A ' « v» r»rreraiı 7 00 G • Yazan Ike> ıbaıesını okuv"ub da hurba^kanlaıına uşakhk e en Ike li'He en ıçenlerme ses gırrne^ek Dans • • ">i no Katwrı>; berler 8 00 Korı^ık şar»ıiar 8 30 •in 7J0 Ha^f nvloSıler 7 45 H* Şımdı uzunca bır tas>ılddaîi sonra, r"e«ı< hafıf nui7ir »0U , ogıan bu kıtabı alacak olanlar ılkm ha Hanı do^rusunu ıstersemz ıkıncı sckıl e japılmıstır, her ku'ubenm Mohere'm torunUrı'e tekıar karşıherier R O Knrışık şa^kılar fi O 5 Şubat Per«embe kapanıs C«ı»lı hafif muJic 9 00 Pogr»Bn v yal k'rıklıgma ugrıvacaklar bf'kı Ike Bevaz Sara\ hâtırahrı vazmak | kendıs'ne m h';u« pp'Mrı'lı t»ch n las'juruz Bu sefe^ ge e d p gern tıJean W«ber e g^'ınce Camedıs7 27 Arıhş ve program 7 30 Karı • kapanış sık spbah muzıgı s 00 Habrle d* aldatılmi' oldtıkartnı ıddıa ede hakkına herkesten fazla sahıb onun Iteıtıbatı Viiaıı yatro ad i\\ Jedn Hubertv nın ıda Françoise ın bu n ' u sınatçi"» par11 57 Açıçlıs ve progrsm 12 00 Sarkılar X10 Ikı ııvertur ckleı vre b'ttabı haksız cıkacaklar kadar uzun bo\lu B^vaz Sarav Ha' Klnıkte dış tedavısı ıcın de oıı s^rdtf (E cande Cnaron ve A lak bır sanat h>atının orneğı sayırefakatm'» r 1157 Açıl ş ve program 12 00 S? S 4o Turkuler ve nıun havaları 9 00 N B C Konser Orkestracı locrvıs ıh4^^ eJıİTi":tır Bu senıste S mtCji ı de o get rmıs»ı) yurdu labılır Bes =7 Sarav da bugun ıkı k labılmış tek kım<=e vok Konservatuvaıdan b r n o Flaıre Malblr ve T i o m ı s Havwood dan v m Ca^layandJn sarkılar 12 2ı Ser Kapanıs nvlod ler 12 30 Cevdet Bolvad n^en bes* sast '2 "0 R'vaset :e var Bın«ı Currnurbaşkanı Bevaz Saai m kıdemlı I k e s ı j " ' C^Vme »ettıbatınd n dolau 6 I muzu /.>arete gtıan Frans z trupu, hklp çıkaı çismaz g ıdıgı muessemhur A r w Sef Ihsf" Kınçer) aslen Phıılp e<='h Tam adı I r ı n c o ' v » D m a " a ır?hsjs te tıb.u. u n tkı tur.ıe repertuvarlarına kıyas c eoe henuz 26 v^sında ıken sosve12 T Acıliş ve proErsm 12 30 Hı şaık lar ' 2 5T Serbest saat n 00 rı Mı» k»sı fıf TI"'O^ cr rl ııs v e ca7 rru7ieı Haberler ' 3 15 Havav melod le ı 13 00 I«t kla Marsı 13 02 Haberler v dr her=e\ m e v u d ' u r Lpeınacılla îlkm Bırleşık Amerıka, c a v a teılıgp vakseltılmış ve rp^rtuvala n ı = çıİT'ş e er e' sunuvor '2 5i K ıi S 1\odın brs dakıka 1" 30 T»lden tele 14 30 Çeşıtlı rr i7ik bnva raporu 13 15 E kekler Toplu'ıı tsr h»=nb<>rı harb gemılerınde kumanda ma , K ' ı Iln en çuc en cesıtlı rollernde daıMarıv, u^dan Ass ve B ht Ovunu, 3 00 Sarkılar >"u tafs Ca'lar 1T50 15 00 June Chrı«tv sovlııvor 15 15 •"indan turkuler 13 30 Ev kad'mni" lr 1 s«ına hi7iıetle ı«=e bısalmı« O< a k a •na buvuk b°=?r>l r eld" etmı, \iu^> ı c o U d ı u dov, jm o nıVabe n 45 Sa7 e eupi 14 00 ^=z e erlırt 15 30 Meloa ler İB C0 kr>«u»s 14 00 Kadınlar T^"" ı Uıgn k ; l b u l d,n Bevaz Sara\'^ vukselnus Ne Orle Vonserı 14 3(1 Sjrkılar Anf Sa Program ve kapanış 14 30 Ma^k \\ arnow ve Orkestrası van. Bıı K3pı >a a ık (lurına ı va da Hamlet r e Le Ort dc fmenzacno' * Hoover ne de Roosevelt bu vsbaıcı b l r k u * e«=tınlrrıs Drı^ınle ^ İ!>n'r a •nı Toker 15 00 Kapanıs 14 <5 Nemın Demlrcaydan s«"kılar krpalı Prcrdclodan (bır Fransız da SCMI Berbcıirde ^ o " Açıltş ve program 17 00 Ko 15 00 Cjm»rtesı kon,erl 16 00 Kav" * ı*mı rioğru durust te'âffuz edeme vı edı nı «tı t ı u p u n a ılk ae a olaıaK) Vetır Bu\uk Sovleni"meh'dc \şkla o>un 16 o7 Açıhs ve oropram 1" 00 Ak vı n saatı 17 30 Şarkılar 17 45 Rai mektuplaı ı Program ve k'panış bır»vağ dıklerı ırın epev çuduk çpkmi'=ler tuvlerme H ct'i\ «jıiı so'it nus (Cıp iklaıı gıv olruaz da ve nı a>et 5?iah 3 ı am kon=e ı 17 10 B r e=rrı= M letler n • ingıl zce 18 00 Ero' Pekcsn ve * 1 o H e k h u nhaıdtın yerınj a dlgı Ya*ru KaıRoo^evelt . Bana bak ben, "" caz mıızıgı 18 1ı dıımPı») m î T i ı z r a ı n KurucubU »atı 17 4 ! Sprklla Sevım Slıer \rlcada ?nndan f 16 57 4çıl ş ve proEiprn 17 00 K»'' ft lcpvhot talda unu ulma7 varatışlat gost^rsenı Taac dıv e ç gıracp ım bundan ce<=ınde n 'Roo D ns m 1? ei ıNecd»t KovuturV B M Meclısinde <Jun Fethı Karde* vo rocuk Saa i 18 00 Kovur! saatı (Dr K ıotk KOtıcdı ılp lanıdgmız) gı ıoın Ork<";trası) 18 20 7 rnat «a r İR "0 1R30 Yurt gezısı İR 55 Serb~t saat "(15 B M Meclısmde d ı n Fe*H K P sonra1» demı, (Isaac Incıl ısım'eJu,e P o n n= de M)n=ieır le m ştır 19 00 Habelfr 19 15 Tar hten bir Umıse eti'jl nış orada Veınle\" Havaları «pi \c Sa7 Birlı'ı es 1* "fl Yurt jr«7is ı s 45 Spn rınde oldu^ı ıçın bılha^sa AngloKfdısinı Vartıan \siiiardd HeTronTuıc s ı ı p^ı 'a ö Jduche '0 on Kar s Y h»fıf mu7ik 1910 vaprak 19 20 Serbes» « a t 19 25 Sr Hao*r er l*.*ma] IVn K IS 55 Ser*** rup o'umVn kurrulmu^tur Klır'V (S"f»hato K ıpı an Mr l « lroı.hd !P le B Han.iT nın pano^erı Ask Hissınria =adece Musevıkı *r 19 50 D nı . Mılakı musahabe Haberler 19 45 Ssr ılar Sam Go°u5 saot 19 00 Haber er 1" 15 Tlr h " s degılir) Fak't çok epç te tedpvı ormck uzere aeti"Vî dcc;. J"an \nouı'n d sı (dıgpr bdzı vc Rıht ( h u i u ı r a n Dorante ı, saa»ı 20 10 Aksam bır van ak 19 20 S«rbest sa»t W 20 00 K'bru S'atı 20 15 R»d\o Ga 20 0(1 Kıbrıs buks Kaar Ha Tke olup çıktv>r. samur h r < ı^an Bu kaps va atıK durrnalı \a (la zetesı "O'O K ıruk Studiodan bes Sohbet Mumtaz Faik Fenık 20 20 recıet T k = tlıogı ır^an s,rk lar 19 ı | eserler' z bı sa nerıze de çıkmış lhî< ^ a T 1 1 a r b u ' u n d u g u eıbı s dakık? 20 35 Sarkılar Sabjt* Tur RadTo Gızetes 20 30 Serbsst u a t "îer'ıest s»jt 20 00 Kırrıs sa«t olan \e e"i kuvvetlı pıyesı sayılan» kapalı'n n Kont u Mr Lr Troııhamış Tıiırnan onu Ike dr e c a s u jmıvafsk krfdsr KpHılpı ve ko Antîgone Ju'ı°n Luıhaırcden Le dec m Ben n ı, Arap A.tı'rır RıGulerman 21 00 Rqd\o Tıvatro u 20 3S KlS=ık Turk rru7 e 21 05 T»m 20 l î Rs'vo G~7e'e«t 20 30 Serbe» «ımdı de b Tzst Ike de u$Minı sll 22 00 Senfonık muzık 22 '5 pekle1" de \ar J ır SOLDAN S4GA Che\al Arab» (^i3b Atı) Ruhlar chard i \e nıh^vet PırTdello L 22 00 Sarkılar Ayla Doganav 2 2 * 0 Hab*rler 2". 00 Gece Konsen 23 30 casınHaf ^nın Sanat Panoraması Vedat Nu " " sr "1 00 Fnfta =nn 1 O'e' 1 " i I Unbul Vüdjet Mcclısı top v o Gelır*e korped ı e anıdıg mız In spıga 3i olarak gorecegız n Tırkkan 22 40 Meshur OrkeMralar Dins TIU' o "4 00 Proeram ve kapa gr mı •" oo 41OHM,. Y^vas"'"'* > Isp.tı'ar nda ılkcl'uıJ<.ıoa vap lan bu ,, , nıs ( ı z j Z^T Noel Co vard a^n ClsuTruouT en genç k^d n sanatçlsl hîtıralarından bınsı Sta IVshur Sefler 23 15 Haberler Firkılar 2" 31 K ınjk Knrtsr »" " i t ı ı 2. ı KP ı n r c Anore Pug trın adapte ettıgı olan Helene Bellanger bugun Fran 23 30 Program 23 < Darıs muzıgı H 4 Subat Çarşamba . , , ı ı ' 'Isıh Cumhurbaşkanlannml Haherier *3 «n Va'in Pa»ar 24 * • ctşıt ogıenm ven şıkavet ıedıldı. olan < Ote^enoerı apıl p eelmekte . , „ , , , , , P 57 Açılış ve prograrrf 7 00 Gunav Le, Amarts Tcı ıb'es Ciaman sız sahnplerının en guzel v ıldızla 24 00 Kanarı q , , , , , sansı usagı olan Ike onlarla bırlıkte &Dor ma=?b ka ı» ikarşılıgı ıkı ke ı . , .. Asıklaı) rından bırı sav lıyor O da Konser, , , , , , ' nurun sevph>tlere ıtırak etti"j ıçın lırae 3 Bazılau bunlaıa ve bun 104^ te He'Roovvelt le beJeaı Hubern bu es ııeıı ojn \a vstuverı b.rreılıkle bıtırdıkt»n son !a»Qan çıkanlan nicînal^ra cok Tphr^na aıtrrıs K^ı; hklı zı cak trupun ba^ırca bıze Corae ıe ıa hemen ComedıeFrsnçaısee alm PİHİ D O K TO R eh«mmıvet \ enı ve jnanıı.ar vuk ^ rîıg«vpvnın 2£ mcı eumı «sbshı Françcise m uola.mdan Jean TUS klâsık ve modern repertuvarın g »e rrre ha eket ''eskı terım) 4 en muh'ra ıollennde başarı 5osterhalkını huvıık bır tp "in za7i"a sehnce CEMAL ADADEMİR Marchol Renee î o j ı e Jean \\eStalın bırr ' t u n N Tersı ««»kaiı aır eıt ve çjbuK fa1 at orada çok kalm'jarak Galatasaray 'le Tophane arasmda Bosa7ke^en cadr'e ' n su^atına bslcmı 'mıs* r BalkonSra bct ve H İLne B 'langer gıoı unlu mı= r ızll ııl( ui|) ve h e m e n a < : v e oarisı tabıptlı <e,M ierım) 5 onun U73tt 6ı t b=.kt=n vcmek »1 Vırıkenleı sindckı Istanbul garaunın karsı^ında \e tpTp'on <;antralı s:nk?kl3rda v urıirV^n ^anatç 1 ı getunor Şımdıye kadar serbest çalısmayı teıcıh etmıs ve lîomatızma Masaj Elekrnk Çeiııiuice h zııı A idolu turkusu rraŞı rer'^pt '= Hpttâ bıınu t^hkır duıaıııpr > nın bulı ndugu sokagıı tam kar«n<ınp ısabct eden rnkur raksım Sehıtmuhtaı caddc ı yuıdumaza geler Fıansız trupıan buvuk bır G^nev Amerıka tuı leımâna ; na g=!ır ınsafsi'in ıkı bası savmıs 7na soıunu&te IVe ı Japon vorlpr B'irun bostan (Se'erbostan) sokoaında 7 kap' numaralı 22 5 met rfıkkptlenle Vesu ne katümak uzere Molıere ın Ev ı nNo 70 X ıcınde (Jan Cocteau tıunesı mus5 Rı,z arlı hpvaa açı mca nıo zannptmıs Ancak tercumanın v,azı \ a " = ıirfğına bakıvorlardı IP ceohelı 418 metrekare nnktarında 293 O'io lıra mnham Tel 48 20 01 te«a) bu kadar co^ şoır^ ı bır ara den avrılmışır Bulvar turnelerıntoroen oaha kuv v eth ı« so> ur 7 men bedelh ıstımlak ıle alakası bulunrnvsn kıvır'etl Herke vrnar.pS'in •vemr'en faa I vrtı faık» ıp ı = doğıu'aması U7e<ı de muhım roller almış bılhassa ya toplanıs olaru \cktu dıvebılıV'erı kız ıın ısımlerınden 8 arsa satılıktır Acık ar*t rma neticesın^p t^liı* e^ ipcek t r>r>p na|Hıv klı dıktator lıvete gectığmı sanıvordu G°rcek Anna Bcnacciîiin (bızde de ovnanrım Yankeficın n ç?ljşm<ı sahalarınan son bedel muvaf'k buluncugu takdrde derhal kst'ı «atısı ten de 1 M tenberı faalıvetı d u ı < 4 mis olnn) Ha>al Saati'nın baskadm Eavd=lı fe '?! teıım) 1947 den bu Vt.no ucjncu defa goPek yakında %apılacaktır Ar^a her gun saat 9 dan 12 \e kac'ar vennHf mus ol>n V'e^uv c ın tenesi ver ver lo'unde buvuk bır şohret kazanrecegımız Jean March t vı oku\ugorülebılır mıstır SAtME BEKBAY 1 ""»K1 t»ı.l%e »evhteıırın ma' cular mo tanıtriov a bılmem luzura Pütun N»DO1I halkı buvıık bır Sat'ş 5 Subat 95Q pf«embe eunu <;aat 12 30 da Bev Helene Bellanger gorecegımız 3U*VI TEDU vftındekı çome7İennr'en l U a var m 1 Dullın ın bu sevgılı talebeoglu Tunel Ilk BeİPdive sokagında 17 3 No lu vazıhanpHp i!îe vaVslspm^lr ı^e^p ıVen cı Nıcc ten ellı kılon OZEN TUTLCU e». fazja r>p§ı' (ıkı Veı me) hn sı 1927 de Konservstmardan çıkar temsı erden Mr Le Tı ouhadec'de %apılacaktır p. ıa7otripr KTanolı F7V "^nstı> OZTURK SERENGF hrf"i oku u=u S Ke'r'ını h Ika C >U"'ion <fcıe nda l ı fılm çevıl vorçıkmaz Cortedıe Fancaıse e gjr Holand^ Yaman Aşıklar da AnnetIsteklılerın ızahat ıçın 44 32 55 No \a te^fonla mu ı< ı Mı "îurunun bır t«?r>lı*ını n»s"= VAHI OZ S e v r v o ıcabı bıı kavalardan atci oıi"»n naıtılerın tco'ad'gı Pakıs mış cıuıt >ıl orada kaldıktan sonra, te Aşk ve Baht Ovunu'nda Sılvıa ıpcaatlerı ve vuzde vec1! bucjk tpmmatlarılp bırlıkte sa D b n n t^hnesı vprdı Bf ± aıtı«i Rıchard rpttı. hpıkp, «uki"ır>p} huHu D< n roUerıı O \nıvacaktır >an Cum'nıııeiMn'n aniarından bı March l Herrand la bırlıkte bır tıs yaatınde vukarıdakı scre^te b ıli'nmpları ılan olunur =>nfP7İ«nnnen cıkan dumanlnr flit» dubloıkık • ı 4 T^rs;ı ı "T,i7''p ı ısı karış avantgarde tıvatro=j olan «Rıdediı bırı bn kavadan atlaraa roluiu ırma» n'ânacına sel vabarcı Evvslce gerek ComedıeFrançaıse de Pans> \ı !curmu« 1939 dan ıtının ıcpnrle Ü7Piıne plmışU. > Pır t f=t j>k sı us bakımınc'ar baren d" Methun^s tıvotrosunaa de gerpk başka tumelerde o\na= kalmi| olmasm B"inard ın küvaddn atlav ıp so7"ten f'hs fP7İa < ' (eslı terımi 6 f vuk C orses Ptoeifın \ennı al mı» olduk'arı bu\Tik rolleıde gor> aılenınn her ferdının kah goz krfvbolduaıımı gc enler hemen arka oan ılen "ebvordu îv m'tır Ort gı ve ark dsı Aî^rcel mek fırsotın' bulacağımız bu unlu yasları kâh kahkahalarla seyınrlan oıun tekrar lıavalandijnna lra •anatçılörin vanıs *alı rollerde redecegı enfes bn fılm Istanbul Galata Necatıbev caddesı 241 247 No da H ırardm ol Tiıne kadaı bu tı•whıd oldulaı Me=ele c?buk ..nlasıl(Bu bır AND fılmıdir) Turkıve Sınaî Kalkınma Bankası Anonım Sırketmde çav?troyu onuila b rl kte ıdare et [ Serge Berry Jean Rovu'» Suzandı Atldvan rı kavaiaı? çaıpm ma ı lıştırılmak uzere askerl k \azifesjm ıfa etmış Ingılızce\e T = bug n Frpnsız saTnesı°'n şoh rp De^arg (Gaston Baty nın talec i gfiılmıs olar p> fazla eeraın olj bıhakkın vakif Hııkuk ve\a Snasal Bılgıler Fakulteleri r»tl rı ard'ina kptılan b r çok tıya* b^sı) Hubeıt Clanet gıbı cU;g»rlı iufin ıcın dublo \ın bu aga du'mc1 ? 3 4 1 1 4 1 1/2 2 1 mezunu per^onel ve ıcuıiı ışlerde oldukra tecrubelı bır 'n vszıırm ve aktoun \etı=m»s i artıstler de go up tanıyacagız j V viıkan fırİTnan bi^ nlm K hır^ı« Sr*ah ve Garwari7İı şef alınacaktır Ucret tsimmlcar olup tecrube \e lıvakate d° muhm h ı rol ovnamıstır 1953 ^HT^ ha\PİanrtiVtar «r»nra ikınpı rlütîllC! n f a t l t r s^t ^1 ST7"1 Bıze Fransız tıvatrosund n Franldraır Yollan ve Tenasiıl gore tesbıt edılecektır Isteklılerın kısa hâl tercumelerı niMjnrl» kavların ııstımr senlmı ı fie tekrar Compth»Frartcaıse'e gır sız sanatından Fr^nsız zevkmden r'at A P=trna7 Kıırekcı' Hastalıkları MutehassiM ıle bırlıkte 15 Subat 195cı tarıhıne kadar şahsen Banka Fakat rnucı?:» k?rHİmH?n parcbın 571 F \ n < Han Galata = mış bır yıi «onra «o« 'eterlığe vç ve zerafetmden güzel 6'Tiekler gel ^ a r a y Lıse»ı karşısı P « U ı u Umumî Katıbhgıne muracaatlerı rıca olunur madan kjıtuldu Bu korVunc k»73i\ Tçl 4>> M 90 "jai" hpv?tı tnelıjnie kabul edıl tııen Molıcre'm torunlarına hoş sııası Tel 44 53 *TJ h**rf Kır "kpr; vara ile atlattı nrlatan» m.jhr Son yıllar ıçınde bu mues se'dınız der başarılar dılenz c r 12 2" \cılış ve nrpTpm 12 30 Ka B«yaz Saraydaki 2 İke'den biri hâtıralarını yazıyor Giuyanıa ea bnyük hayvan c?rrahı klinigi 1 iî 57 Acılış ve pm«T»m T 00 Kur an ı Kerım 7 10 Turk muzig^ 111 2 Subat Gunavdın 7 30 Hafıf muzık T4 6 57 Açılış ve progra n 7 00 Gurrs H'berler »00 Sanatkirlardan bıret dın 7 15 S bah muzlgı 7W Ovun sarkı »30 Çeşıtlı hafıf muzik 9 00 bava an 7 < 5 Haberler R O Saiat Prograrn v« kapanış < O karlardan b r r ş ıkı 8 30 Karış k • y?ft nıuziK 900 Program v* kapa. 1157 A'ılıs ve program 12 00 Hs nış flf uvertuıler 12 30 Nesrm Sıpahıde,sarkılar 12 55 Eerbest saat 13 0 1157 Açılış ev pıoşıam 1' 011 Sa haberler 1 3 ' 5 Jo Stafford d»n ıre lon muzı« 12 VI Zıya Taskent'en lodiler 13 30 TeMen tele 14 30 Ne jaıkılar l ' " 5 Serbe t «a,n 13 00 sel' r»u» k 15 00 Gıtarls* Les Pau 1 ier Hiber'er 13 1" Pa o ob!°!er 13 31 meledıler 15 15 Mualla M'reanelan Telder t«V 14 "0 Oreret rre orlHen saıkılar A 15 30 Johnrry D^smond dan Kallpsola 16 00 Progıam ve kapanı» laOO T>eolar 15 15 Kut u Pav» * Iıdan şg v lar 15 30 Harrv Jıjncı Orkes*ra^ı r fakaîinde Dor s Da\ sovlu 16 57 Açılış ve program 17 00 Ko i or 16 00 Program ve k panış Yun Mati ' 17 30 Incesflzdan Ferahnâ * j^s!ı 1K00 Dans mü'ieı IS 25 Tur 16 i7 Açılış ve or >gram 1T00 Ko ktve^^rTianctlar Cem vet adıra konu c v un s^atı 17 20 Incesazdan H caz Fa^ ma Zekat Baver 1H30 G ıl Batu'i» lı 17 50 Egıüm koru^nası 18 00 şarkı'ar 18 55 Serbest «aat 1*0' Dans muz gı 18 30 K t o p Saatı Sa Haber'er 1 > 15 Tarıhten bır vapr' < mı Ozerdlm 1* 40 S rk lar İR 55 19 20 Sertıe t saat 19 25 Yurtt* Serbest saat 19 00 Haherler 1915 s», er 19 55 Serbest saat 30 0' Tır hten bır yaprsk 19 20 Serbest Kıbrıs saatı 20 10 Aksam sohbet saat 19 25 Yurt an se='er 20 00 >' rr'az Faık Fenlk« 20 20 Radvo G Kıbrıs saatı 20 15 Radvo Ga'etesı ,»«».,1 20 30 W t e s t saat 20 35 Sa '0 30 Serbest saıt 20 3? Serfı n ı . V lar 21 00 Hazır Cevabın «aatl muzik 21 2S Serbe t sa?t 21 35 2' 15 Serbest saat 21 30 Ss^t v nrıb * Sevım Tanıır V e" =Trk a r . 22 00 Ge otti7 2*'OO «Magıc is the Moorllgbi eenın karma mıızıSı 22 45 Hıber'er ı rnl ılbum^'n seçmeler 2° 15 \h 23 00 Gece konsen 23 30 Dans met Ca*ap<( n sarkllar 22 45 Haber mUZlg 2 0"* Dıir'Tırr. ^ ° kdpaniŞ W 23 00 Gee» konsen 23 30 D»r nui7ig *' 10 Pr«»r» m T e k nanış 3 Şubat Sa!ı r v 1 BULMACA ı 1 ! II B 1 1M 1 ı 1 1BI 1 m ı ı i1 « r ? r 1 1 c 1 B m ı ı ı ı ı m ı fi • 1 1 1 1 II i m ı*ı1. 1 CT r rt 1 l i n l e Gayrimenkul Tasfive Satışı •• «' 1 ro 1 kaza n r 1 f ir HASRET SâRKISI'nda ı Personel ve İdarî İşler Şefi Aranıyor «flalı Boru Dr. Suphi ŞENSES rJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog