Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

Subat 1033 a» Ne garib işler... Konya 1 (Telefonla) Karakşı t ( bütün ovada şiddetle hüküm sürmektedir İlçelerde. yağış bazı yerIğreniyoruz ki. Yugoslav lerde hasarlara sebeb olmuştur Su Nazilerin Polonyayı işgal ettık ı |gizli polis teşkilâtına aıd Dulles, Paris, Bonn ve Londrayı ziyaret ederek 4 Fransız Batı Afrikasına men t>asması yüzünden başka vere na1 larek Hlasko yedi yajefler «tiıctar pasaportukillerini istiyen Tatlıcak köyünde . Alemleketinin kızıllar eile yurdumuza gelmişler. hükumetin Sovyetlerle yapılacak müzakereler hak sup Hderler. Fransız Camia sru 1.5 metreyi bulmuştur. Bazı evsının yeniden teşkilâtlanmagecen yıl hudud dışı ettiğimiz S Yukındaki tutumlarını birleştirmeğe çahşacak ler yıkılmış tehlikeli durumda goslavjalmın durumtarı İle alakalı sını istiyecekler olanlar boşaltımıştır. olarak kendi ymlerinden tahkıkat ı o t e i n d e h o m i o l a r a k çalıçtl Paris 1 (a.a.ı Fransız batı Afriyurütmüşler. Dujuyonız ki bunlar Karamanda Seyithasan ve Tozlu § o v a \Vashongton 1 (a.a.) Batılı mü ' Buna kar»ı Bonn ve Parıs, dort kası memleketlen Başbakanları PaaltI sen£ taksi şo£örlüğü haftalarca, avlarca memleketimızde bucak deresinin suları taşmış ve y a p t l Q n ü ç y a ş l n d a n b e r i e k m e k trhassıselar. muhtemeien çarşamba Bstıh Dış Işteri Bskammn top'.antı riste toplanmış buhjnmaktadırlar. Deliçay yatağını doldurmuştur. dolaşmıslar. bu meseleyi incelemiş. çy y ğ kavgasına girişmekten «dinHiği h a Sovyetlerın BaşbakanUr, Fransız hüksirAetıle göler ve aynı zamanda alejhimızde »• günü Sovyet notasına verilecek tarihi tesbit «düirken Deliçay köprüsü tehlikeli bir du y a t t e c r ü b e s i n e dayanarak hikâye , cevabı h;zırlamak ve Rusya ile müheltinin nazarı «kkatt ahnma rüşerek Fransız camiasının veniden •".• . tiralarla "dolu bir basııi kampanyası ruma girmiş, sular yakın koylerı l e r y a z d l B u h i k â v e l e r P l l ! nı hazırla>ıp durmuslar. muhtemel sını istemestedırler. Dulles, Alman ^ ^ ^ ^ ^ teîkilitlanmasl v e Ingiıiz miııetler m u h t e m benzer, mahalli hüVtümet tehdit etmeğe başUmıjtır Ayrıca k l z l l i a n h o p oturtup hop kaidırtahilr , cnîasına benz rlıyoruz ki. yabancı sermayeyi konferans hakkındaki görüşlerini meselesine Batılıların Afrikada Arab âlemini alâkadar t vtrhl bir Kabız dere.smd«n gelen çay taşmış' c a k k u d r e t t e idi: Yakışıklı sarışın kaıımu çerçevesi içinde. Yu teatı etmek ıcın toolsndıklan sıra ! « d e n ba<ka bir yol aramaları tek , , e r e d a h a f a z l a ve Göndere civarını sular altında ( deükanlı hâlı. hattâ şekli şemsili eden hâdisolor oluvor. Fas'taki Isortayi atan şahıs olduğun topîuluk gnslav vatandaşiannm da dalıil ol. ' d a . Amerikan " Dış İş'eri Bakanı l;ff • t h l d bırakmıştır. I ü e Hollyvvood'un hâlâ ueşinden tiklâl Parti<:i büyük bir sarsmtı gedukları RAD adlı bir şirkcte. askeri synı meseleler üzerinde c'an, tr.eseleyi İngilız. Fransız ve fklerıni belirteceklerdir. Dulles da. BazL bucak yolları kapanmıştır. agladığ, James D*ane benziyordu ciriyor. Maçrıbın bu suHanlığında Batı Almarya Dış İşlerı Bîkanlan Basbakanların isteklerini nuntakalarda köprü \e yol insa et cö~t hükumetin tutumunu birlestirhâlâ beşinci Muhammed tek otorimek musaadesi verilmiş fakat bun. rr.ek maksaöile Lon:ra. Bonn ve ile doğrucian dcğruya müzakere et getıreceklenne az ihtimal verilmek.[^kîehirde ise kar 25 Cm. kalınlı, a m a edebî hüviyetile de tedir. ların. permi kaçakçılığı >aptıkları an Parise giderek d?ha yüksek kade mek arzusundac'ır Maamafih. şim tedir. Bununla beraber Bsşbakanlar'^ gjpda buzalşmış bazı yerlerd* halen n ; n ,,g a z U p delikan\ılar» iiye va( etye kadar Washıngton'da yapılan Fransız camiası icra konseyinin 3 şueden karın kalınlığı 50 Cm. s l fl a ndırılan yazarlae sınıfma ratn laşılmıs vr 8 Yugcslav da hudud dı. mede temasiarda bulunacaktır Mısırda ise barir bir Sovyet gı edilmişti. araştırmalar netioesinde böyle , bat tarihinde burada akdedeceği ilk bufcmtıştur. Şehrimizde yağış olma s u p . sayılabilirdi. Şu farkla ki İnaleyhtaıhğı parola haline gelmiş göDulles in anî seyahatinin. Ame obaşka bir yol» un nazari bakim '.toplantıda, işteklerini şiddetle savu rr.a*Ia bersber kuru bir sofuk hü t gilterenin «gazup delîkanlılar^;nın Simdi gizlenmbor ki. bojle bolrünüyor. Reis Nâsır'ın tekrar iki küm'^ürmekte ve ısı 0 derecenin | p e k ç o ğunun neden bu derece hidgclcrde >ol ve köprü insaatını üze rika ile İn?ilterenin, Sovyetler ile dan mevcut olduğu neticesine vanl nacaklarını bildirmektedirler. at (BatıDoğu) üzerine oynamak müzakerelere sirişme mevzuundaki m = dığı anlasılmaktadır. Altın sahili Basbakanı Augut De altında bulunmaktadır. rine almış olan Yugoslavlar. bu ko. detli. neden bu derece istediği sanılıvor. Ortasak bir canmıınist devletin gizli istihbarat kad aövüslerinin. Fransa ve Batı AlWashingtonda Batılı görüşleri'ii nıs ve Senegsl Cumhuriyeti Basbaneden bu derece yıkıcı olduklanru Tarsusta normal hayat bazhanedir. Bu canbazlann çoğu rosuna dahildirler ve bilha»a bu « r , manyan.n Börüslerinden ayrıldıftı , b i r I e ; t i r m e c , e m ü ? k ü ! â t ! a ksrşılaş1 kanı Mamadou Dia dün aynı uçakla kestirmek mümkün değilken Hlasavdet etti zaman zanıan salto mortale denilen Parise gelmislerdir. \is"»ı Türkiye ve Ortadoğu bolgesl voîun'aki bajın haberlerinden hemıvsc^ğı zanr.edilmektedir. Muhteöliim saltosu yaparlar ve alkıs.lanırTarsus 1 (Hflefonla) Bir haf ko'nun hiddetinin de, isyanımn da, Altın sahili ve Senegal Başbakanı, ile meşruldürler:. etme«i dikmen sonr a e, Ot!y havs alanınds. Yukarı Volta Ba; tadanberi bölgeuıize yağan ve bil yıkıcı darbelerinin de sebep ve lar.. Diişünceye kadar. Düşünce de Her ne hal ise. sonradan farkına kati cekmekterlir Marek Hlasko bakanı Jean Yemeogo. Fransız Su hassa Tarsusta biıyük maddî zarar mânâsı pekâlâ âşikârdı. bir daha kalkamazlar. varılıp hudud dışı edileıı 8 Yugoslav aöre. Amerika ile İn^ilterp SovyptHlasko'nun hikâyelerinden dör1 Avrupanin güvenliğini Ba danı Basbakanı JeanMpria Kone ve ziyana sebebi'yet veren yağmur vah.M sözdc «tcıni/e çıkarnıak» mak lerle vapılpcak müzakerelerde dayayınlarken diğer taraftan ıh rotıİTİarm tehdid ettiği yolundaki ve Nıjerya Basbakanı Hammani Dıo iki günlük fasılad'.\n sonra bugün dünün filme alınmasma Polonya manınm, romanından yapılan filsadile memlekctimizc vollanan Dr. Fransa Cumhurreisi De Ganlle ri tarafından k^rsılanmışlardır. Bu saat 16 dan itibaren' tekrar yağma kızılları göz yummak zorunda kalMilivojc Pero\ ic adiiıda bir i'tihba. ha sevval bir tavır tpVınılmasını iâdia ve itharnların reddi. min yüksek telif hakkını Alman radyolarla ilk ıhitabe.. sini yaptı. istemekte. Almnva ile Fransa ise dılar. Fakat j'üksek tahsil gençli2 Berîin meselesi de dahı! ol beş memlekette takriben 12 milyon ğa bsşlamıstır. rat şefi burada 15 gün dolatmış. onu r yada, İtalyada har vurup harman Fransayı veni sıkıntılara ve istikğinin haftalık gazetesi «Po Prosmuteakıp Bclgrad yeniden Turkiye bura ta aftar görünmemektec'irler mak üzere Alman meselesinin bir Afrıkah yaşamaktadır. savurmağa koyuldu. S«lden evleri çöken kazazedeler balin «saaHet» ümidlerine kapılGene t?hmin!ere aöre. Washington bütün olsrak Dıs İsleri B=kanlan ve genr frizli istilıbarat kadrosundan Fransız camia«ı. sonbsharda Frantuı> nun edebiyat sahifesini HlasTabii ki kızıllar boş durmıya mağa davet ediyor. Fransayı üç için bugün Kızılaydan ilk yardım iki ki^i>i daha «tüccar» kisvesi ai. ve I^ndra. «Rerlin bombasım za konferansınfa ko'nun idare etmeğe başlaması, tetkik edilmesinin sız birliği verir.e ikame edilmiş butında yoMauıış. bunlar da iki a>dan rarsi7 haîp "etirrr>pk» i'tPTiekte bu tpkHfi \Va?hineton çevrelerinHe hâ lunmaktadır. Fransız batı Afrikası olarak bin adet çamaşır, çorap ve gazetenin çok geçmeden kapatıl caklardı. Nitekim Hlasko'ya taar mesele işgal ediyor: Cezayir harbi, ruz kumandasını Sovyetlerin Lıte kendi eknnomik zorluklan ve dünfazla bir zamandan bcri burada bu. BatıHarın 27 Mayıs ta kim olan ksnaate eöre. Dulles'in memleketleri yeni camia içinde ken 50(1 battaniye gelmiştir. masına sebep oldu. Genç muhaıriD.ğer taraftan sellenien hasar gö rin, bundan sonra. bir iki arkada raturnaya Gazeta'sı verdi, onu ya hâdiseleri.. lunu\orlarmı$! ribinden evve! toolansrak tu*um!a Avrurjada vapacağı istisqreİPr saye düerine dahi fszla b=?msızlık faren Rasim Dokur iplik fabrikasın şile kurduğu Europa» dergisi da Varşova'nın Trıbuna Ludu'su taYeni Cumhurreisf Cezayir nraAnlıjdmadığınıız noktalardan birl rını karsıl?«t'nnalannı teVlif pt sinde mii«pha<.««'aHn hszırl'vacpk «'"masını teminp calı^maktadırlar. de su: Yugoslav>a aylardan beri Tıirk mekte j irlpr BilİPr'isi gibi Swet lar, cevpbda. bshis kcnusu Dış U S * n P t > a l B « b a k i i n l Mamadou Dia. daki ârıza gi^'erildığindien fabrika ha piyasaya çıkmadan toplattınldı. kip etti. Fakat tekzip hakkı tanı hariblerine şerefli şartlar ima etrl. bvgünden itibaren çshşmçğa başla Kızıllar onu «ahlâk bozucu». «ıf mıyan Tribuna Ludu Hlasko'nun Eser bn harb daha altı ay devam leıe vizo vermcmektedir. Kanunlarıcevabını neşretmedi: «Varşova'yı ederse, De Gaulle'ün dımımu n a ' mıza kar$ı gelenleri hudud dışı etti. lerin Berün mevzuunda verdikleri i len B1ar.larının konferars! icin yeni Fran«z cmi.«nın deyam. ar m'ştır. sad edici» dive damgalamağa catop^u^.tS ğimiz için bize vermediğini de » v . n ; uh!et 27 Mavısta son, ermekte 1 UHh WV»f etmeleri de mümkün ^ ^ n ' ü Şehirde hayat normale avdet lışırlarken Polonya gençliği Hîas bu hâle koymuş olan, bu güzel ziklesir. Çünki adam ba=ta hn harlemektedir. Tamamile haksız olması şehiri senelerdenberi gülümseme bi durdurmak için geldi. Cezayiri ermiştir | ko'yu en sevdikleri yazar ilân etna rağmen bu haıeketinde israr ede yen şehir haline getirmiş olan ben vermeden. tiler. Yeni romanı «Haftanın sedurınaktadır. Öyle is«. Türkiye ıadeğilim; Varşovayı içinde yaşıyanİntihar aleyhinde ,Ne\V York gazetelerİ fiatla kalmak sartile bir federasyon dahı| kizinci günü» ise ona Polonyanın sıl oLmuş da. bu Yugoslav ajanları. ların korkudan tirtir titredikleri 1 .. ı I lmde toplanmak ı kampanya en yüksek edebî mükâfatanı \ e İsrael Suriye hududu gtne hanın memleketimize girmeleri için vi bir şehir haline getirmiş olan ben rını arttuıyorlar 'tir «harp sonrası Polonyasının 5"tişfif hafif kanayor. Bu ksnı kim.te ze musaadesini vermi>tir? Bu nasıl Tokyo. 1 (a a > Japonyada indeğilim; Varşovayı halkımn bir 1 (a.a.) NewYork" " tirdiği en kudretli muharrir» unizah edilebilir? durduramaz. Çünki Arablar için, , tihar v?k'alannn artmakta olduğu unNe\vYork, günlük gazetelerinden büyıik şişe votkayı servet gozile haktığı Tarsus. 1 (Telefonla) Şehrimiz vanını kazandırdı; fakat, romandan bir şehir haline getirmiş olan ben Arablan ayakta turmak için İsrse! Yugosiav>a ile siyasi munasebetle emniyet makamları tarafından açık «Times» \ e «Herald Trıbune» 2 ^ rimizi. yeni hâdiselerin ışıği altında lanmıstır Liscsi orta kısmmda 2C sınıfında , Batı Almanya Polonya işbir.iğile değilim; Varşovayı genç kızların düşmanlıfını He^mek Iâ7imnır. Fiişubat tarihinden itıbaren Newı avarlamava acaba nedeıı bir tıırlü ı Yalnız geçen aralık ayinda Tokyo ckııyan Orhan Saka adında bir ta yapılan filmin Polonyada neiedil bir şişe votkadan da daha ucuza tün bu hâdiseler onıırt tatbik teferYork şehn bölgesınin dışında, yani tcşebbüs edemi.N oruz? Kıbrıs nıesele ruatıdır. Birle«mls MilMler na«i!el)enin durumunda yapılan bir yan mesine mani olamadı. ve civarındaki kasabalardîki inti NewYorktan 80 kilometre mesafesatıldıkları bir şehir haline getir»inde hize cephe alan Tito'nun sim. Bundan on ay kadar evvel Gohat edeceV. heyet göndprecek falişîık. öğrencinin okuîu terketme miş olan ben değilim ama beni di de Atinayı znareti sırasııda bize har vak'alan savısı 782 vi bulmus deoı itibaren fiatlerini bir misli artmulka hülcumeti bir çeşit «sus pakat bu hâdiseler ek«ik olmıyarr.kAnl»^ a 1 (Telffonlat Antsl>a sine sebeb olmuştur. bu hâle getıren Varşovadır!» karsı bir YugoslavYunan i^birüği tur. Bunlarj önlcmek için gerek hü tırmaya karar ver^ıişlerdir. yı» olarak Hlasko'ya Batı AvrupaBeledıye Mpcli?inin yarın sabah ya Okulun açılışındanberi orta kısım kumet ve eerek muhtelif teşekkülVe gene tabiî ki geri döndüğü temine r«lı$acağı buna Elenlerin çok Bu gazeteler, N?wYork'ta 5 sent, da seyahat müsaadesini 'erdi. Faİsrael Arab dâvası Arablarl» psc^ğı toplantının cok güıültülü ve intihar aleyhinds genis bir Ne^vYork jehri dış'.nda tan razı olduklarını da gorüyoruz. ler 10 sent mücadeleli gee^cpği tahmin edıl 2 C şubesinde okuyan Orhan Saka kat Hlasko susacak yerde sesini takdirde Varşovalı kızıllar Hlasko İsrael arasmda ya kst'î bir «ıı'h, va } a birkac gün önce okul idaresi taAynı zarrıaııda Yugoslavjanm, her kampanva açmı?'ardır. oîarak satılacaktır .luyurmak yu yoluna hah döşeyip karş'lamı katİ bir bzsb olmadıkra hallpdücmcktedir. Sehr'n a=falt caddelerinde rsfından aslında birinci sınıfta Kal daha geniş kütlelere gun hicret jollanna doknyekte oldu Büyük tirajh sabah gazetelerin ve bszı parkl^rında Hâ^im l^canın imkânmı buldu. Geçen ekimde, yacaklardı. Fakat o buna a'dırmı mez. Bunu Birlesmis M'llptlnr dp ğu Türklere insani muaınele ettiğ'Mi Amerikada müzisyenlerin dığı. bir yanlıshk eseri 2 nci sınıfa den «Dailv News» ve «Dailv Mir Vali bıılunduğu sırada 18 yıl kadar Fransanın L'Express dergisine \eı yor: • Vatansız, yazar bir hiçtir, be bildiei irin elini bu işe sokmak de 'sö>lcmck gülünç olur. Yunanista. önee devrilen ağacların dinlerındsn peçmiş gibi gösterildiği bildirilmiş diği mülâkatta: «Komünist misi ni vatanımdan yuvamdan söküp istemiyor. t grevi ror» jimdilik fiatlerinde bir değinın Batı Trakyada Türklere reva kesilerpk Belediveye aid binalarda tir. Bunun üzerine talebe okulu niz?» sualini «komünist d ; ye bir atacak ne imkân, ne tehdid, ne de çiklik yapmamışlardır. gordüğü muameleyi Yugoslavya mis NewYork. 1 (a.a.) Amerikan ediyorum.> diyakacak olarak kulllanılması hakkın terfeetmiş ve Millî Eğitim Bakanlı nesnenin mevcudiyetini bılmijo âkıbet tasavvur li ile Makedonyada tatbik etmekte. Geçen haftsnm kanayan büyük Müzısyenler Sendikası, üç büyük yordu. 5 hemşıre yerine, bır yar da hesab vermek üzere Belediye Re ğına bir yazı ile durumunu bildir rum!» şeklinde cevaplandırJı. dir Ive bu iki devkti ude birb C c r K "" " " " " " ' 7 " . . »"•""'•' J" ,radyo ve tekvizyon şebekesine kari«i h'kkîr.da üyelerce toplu bir soru miştir. Fakat pasaporrunun Frari3a ya yarası İstanbul varoşlarınHan Kıilastıran hususlardan bırı de bu olu 'Peki Fransa ile Polonya aradımcı hemşıre tayın edildı hazırlanmıştır. Ayrıca bir üye taraçükyalıda yıkılan sinema fâciasıtı, gece varısından tibaren grev ilân t sında ne gibi farklar görüyorsu da Batı Almanyada tahsiline deyor. fından tan7;m pdilen soru önergeetmışlerdir. yam edebilmesi için uzatılması ta dır. 36 can kaybına. elli kadar va'Kadro irde Beledi^e Reİ5İnden 17 maddede ' nuz?» Diğer taraftan çok iyi hatırlıyoruz MEVLİD lebinde bulunduğunda: «Çok de j ralıya sebeb olan bn kaza, memieBu şebekelerle sendıka arasındaki yunda 12.mütehassıs hekipıi. 1 baş 54 mevzuun hesabı soru!maktadır. Yugoslavya ile aramızda bir, andlas. , «Bana öyle geliyor ki burada S~vçıiı h^hami7 ve eşim ğil topu topu üç gün için heie bir k<*tte yeni bina inşaatına kar^ı ma vardır. 1934 yılında akteflilen bu bej senelik mukavele dun gece ya^ heTtışiresi ile, 5 Jıern^ireşj bujjjnan NURETTİN TOMBUK'un; (Frsnsada) yaşıyanlar, hayatta, hiç Varşovaya dönjiver, sonra istedi olan güveni biılikte yıkmış olması andlasma ile Yugoslavya. mallartna j rLsı soha'ermıY ve Tnukavelesiz ça^"* Antaîva Devlet Hastahar »jj ve Ve: dtğilse bir derece, bir Tevk" bir ji vefıtınm kırkıncı gününe rastğin müsaadeyi veririz» ceva'jını a b»kımından da ayrı bir önem tasır, el attığı ve hicret yollarııa savurdu. ' hşılması istenmediğinden otomatik r e m Pavvonunun istifa *den hem, neşe unsuru bulabiliyorlar.> lıvan l\ç Şubat salı günü (yarın) Hangisini sağlam seçereksiniz? Pl.îğu Türkler için bize 3.750.000 dolar olarak mukavelenin sona erdiği an \ 5 i r eler vüzünden bir ebe ile idare ORLY'de MİLYONER bğie namazını muteakıp Kadı ! «Komünist bir rejimde yaşa hverince Varşovanın «gazup ccli nı. hesabları, mıihendisi, mimarı, mukabiii mal yollamayı resmen ta da grev ilân edilmiştir. Müzisyenler ' edildiğini. 3 hafta önce bildirmiskanlı» sı bunun mânâsını anlakoy Osnı^nağa Camiinde Mevlıdı I mak ne demektir?» ahhüd eylemisti. Her nedense ancak PEK FAZLA İDİ makta güçlük çekmedi ve «hürri kalfayi, işciyi ve malzemevi?. BiSorif k'raat. *>dilece*inden akraücretlerinin arttırılmasını da talep ' tik. Öğrendiğimize göre Sağlık Ba «Totaliter bir memlekette ya yet»i seçti? geren sene Büyük Mi'.'et Meclisine rinden biri rürük oldu mu fclsket ba, rlost ve arzu eden muhterem etmektedirler. Sendika ile radyo ve kanlığı bes hemşireye karsıhk anşjyanların felâketi insanrn kendi aevkedilip onaylanan bu andlasmayı Tayyarecıler nezdinde bır «Milyozevatm tPRriflerı rica olunur. Son gelen haberlere bakılırsa hazır.. anlattıklanna nazaran bazı Fsi ve Çocukları Yugoslavlar bir türlıı tasdik etnıe. müzakereier bütün eece devam et czk bir yardımcı hemşire tâvin et nerin ne demek olduğunu bilir mu kendisinin gülünçlüğünü, acaip'.i pek acaip bir hürriyet oldu bu. yapılarda kontrol mimnrı hattâ biidarecileri arasındaki miştir. Hastahanede hemşirelerin sinİ7'1 Uçuşta 1.000.000 kilometreden mekte ve yürürlüğe de koymamakta televizyon ğini mütemadiyen hissetmesi "e bu Gerçi Batı Berlin'in edebiyat me Jnanın mimarı çekildikten scnra miş fakat henüz bir netice ahnma vazifeleri hastabakıcilara gördürül fazla yol katetrr.iş bir havacıdır. Andırlar. Türkiye hiikumetinin. bu i hisden bir türlü kurtulamamasıdır; raklıları Hlasko'yu âdeta taparca 1 demir çubukları, betnnun icindon anlaşmanın yürürlüğe konması hu nuştır. meğe çal'şılm?ktadır. aneyo göre, hava yolu çirkerleri, bu ' bütün hayallerinin tahdid ^dildi ! sına el üstünde tutuyorlardı. Ger ıçeki çekiveriyor. meselâ on kalem VEFAT susunda tesebbüste hulunup bugüzide havacılanna özsl bir rişan | ğini. bütün arzulanmn tahdid e 'çi «Haftanın sekizinci güna.> fil I demir yerine bir direkte altı kalpro lunmıyarağını da rYmiyoruz. Bu Şırkftımız İdare Mechsi âzatevdi ederleı. dildiğini, maneviyatınm dumura ı bırakıyorlarmıs. Beton dokülüp kasind an gune değin bd>le bir teşebbüs yapıl A1R FRANCEta artık hıç kimse uğratıldığını bilmesi ve her gün, jpandıktan sonra da kim göre, kira dığını da hatırlamıyoruz. SÜREYYA SİRMEN'in d e h k a n h , y a â . bu işareti taşımaz. çünkn bu işaret. her adunda karşısına cısan z.'llet | şıktı. ısora? Onlar Türklere vize vermez iken l| 31 Ocak 1959 tarihinde vefat srfsbnı muhafaza edemıyecek kadar Şirketimiz İdare Meclisi Reisi ve rezalete karşı her Hangi bir tep ı ğ a r n : v n r ; c k ; bizinı yurdumuzda serbestçe dolaş. adileşmistir. Sırrdi bu hesap her. ;! rttığmı teepsürle büdirıriz Merhuma Allahtan rahmet diki göstermek kabiliyetinden mah kendini harcayıp giderken ayık malanna müsaade ettiğimiz ajanları SÜREYYA SİRMEN'in Bütçe müzakereleri komisyonı'a bin uçuş saati üzermde yapılmakta, ler VP kederh ailesine taziyetrum olduğunu müdrik ouıunması anlarında kafasını avuçları içıne hayli cekismelere yol açıvor., ö>le nın Belgrad gazetclerinde rıkan yaesasen de mürettebatlarm yarısı. 31 Ocak 1959 tanhinde vefat ettiğini teessürle bildiririz. lerımızi arzeyleriz. dır.» zılanıdaki iftiralarına burada cevap 5.000 saatlik uçuştan sonra verilen Kakıki insanlığı, terbiye ve nezaketi ile bütün dostları ı alıp «Polonyamı kaybettim ben. olması da lâzrnı. Umalım ki bu miıCenaze?i bugün ogle namazını vermek niyetiııde değiliz. Yalnız gö Çok geçmeden Hlasko batı âle Polonya olmadıkça ben de, bat? nakasalar biri müsbet yollsr hulilk madalya'ya sımdıden sahiptir. Ya muteakıp Sisli Camiinden kalnın hürmet ve sevgisinı kazanmış olan sevgili Reisimize rüyoruz ki Dr. Peroviç adındaki zat. ni saatte 500 kilometrelik bir sür dırılarak Zincirlikujudöki aile minin hayatta «zevk ve neşe ur* nm". Kapı dışarı ettiler beni, fakat mağa doğru sevkp*<in. Bu arada Allahtan rahmet diler ve kederli ailesine arzı tâziyet eymezariıpına defnedilecektir Suitan Fatihi ele almış. fetihten bah ate göre. 2.500.000 kilometrelik mesa. surlariD nı tanımağa. tatmağa baş vatanımı seviyorum ben!» diye ağ grev bahsi ürerindeki güriismeVr leriz. Utanbul thracat. lthalAt sediyor ve Yunanlıların hosuna gi. fe katetmışlerdir. ladı. Bir taraftan Polonyah mül hyordu. Merhumun cenazesı bugün öğle namazını müteakıb j bu yolda iimid verici bir kıvam ve Sanavi T. A. decek iddiaları araştırıp ortaya atı. Filhakıks Şirketın uçan personeli"* ı tecilerle «Kultura» adlı bir dergi Şışli Camiinden kaldınlarak Zincirlikuyudaki aile meDostları belki biraz durulur ii j almışa benziyor. Bu hakkın baska yor. Kendisine tavsiyeıniz, asırlar nin edir.diği tecrübe essirdir. Arala7arlığına defnedilecektir ye onu Berlinden Münich'e gönhak ve vazifelere zarar vermivecek boyunca idaremiz alfiında. mensup rındsn bır kaçı jöklerde iki buçuk derdiler. Orada Berlitz okulunun sekilde sağlanması umuıni bir teANADOLU KONTUARI bulunduğumuz milletiıı ıasıl >aşadıseneden fazla bir zaman geçırmiş. almanca ve ingilızce kurlarına j a mennidir. İhracat ve İthalât T.A.Ş. ğını hakikatlere sadık kalarak . her lerdır. Murettebatm tekmili ise de zalan Hlasko almanca tek cümle ne kadar hu kendisi için çok zor ise bcş bucuk asırdan fazla bır uçuş öğrenip «Sansür aşktan bir şty Mem'eket ıımumî pflcân. İ«t?nde . anlatmasıdır. Sdylediği gibi ara müddet;ne balığdır. anlamıyor!» dersleri bıraktı. Per buMa bir Halk PartH ocap satışı mızda büyük farklar mevcuttur. OnSayın Doktor ve Eczacılanmıza Hali hazııda en fazla tecrübeli. eski lar yabancı idare altında >a;amaya linde sosyete toplantılarının !?özde m e w l « i İ!7<ıi>ie eTİlmi'î bulıınııhavacılar bile. bilgı ve tecrübelerialısmıslardır. Biz ise tarilıinıiz bodelikanlısından Münich'de kendi yor. 75000 i: alık rrk me^rlesi adıni arttırmak üzere faaliyetlerinin r yunca böyle hir şey gormedik. gör. arkadaşları kaçmağa başladılar. nı alan bu is gercek^en cok entereonda birını eğıtımlerıne vakfederler. meyede tahamınıihimüz yoktur. Bir toplantıda iki parmağını ağzına sandır. Ve dorrıısunıı söyiemek lâbunun ıçın de rruntazaman mütalea (20 Tablet) salonlarına çekilir ve sonra da eleksokup külhani ıslığı çalan '.îlasko, zım eelirse müHofaası mümkün olaÖmer Sami COŞAR Bol miktarda eczp depolarına verilmiştir. tronik .Uçuş Sımülâtorlerinın mer. bir diğer mültecinin kendinden mıyacak şeViHe acı>ni!ce terrib hamctsi7 ımtihanlarına katlanırlar. daha iyi ıslık çalabileceğini icdia ed'lmis bir «Uoipo" Hur.. BlOFARMA LÂBORATUARI Ltd. Şti. AtR FRANCF,. tanhınin en geniş etmesi üzerine sışe'e'Ie 'ıistal Bu m«»splevi sehrimİTİn sivas! gelışme planmın kadrosunda >Cakadehleri ile masayı deviriverince ravelle» ve dort motorlu ağır '707 onu Birleşik Amerikaya lâvet e dergilerinden biri vakslavıp ortav a 1 İntercontınental» uçaklarır^* çalışaden cemiyet sessizce bu (îâveti atmasa ' e nnun pesindpn iş ırıatbuata riökıi!me«e idi. belki kolavI csk müvettebatlarının eğıtııtıı husu. geri aldı. Nobetçı eczaneler akşam saat 20 den sunda be? milyar tahsis etmıştir. ca kapantrdı; j»ma huiırlsn srnira sabah 8 e kadardır. Pazar ve resmi Birdenbire Berline dönen H!?sko ne SPMHÇ olur«a okun kapatma İdare Meclıs. kıymetli Reis Vekili tâtil gunleri sabah 8 den ertesi saPolonya askeri misyonuna niv.ra teşebbiisleri. dpha da acilmasmdan bah 8 e kadardır. ! caat ederek Varşovaya dönmek is baska ne'if'p vermpr. BEYAZID SIRKECI EM1N. tediğini bildirdi. Sonra bir kaç gün bakikatler var: Bir rek ÖNÜ: Beyazıd Hslk. Beyazıt. Küçük ' ortadan kaybolup bu defa Ttmedilmis, karsılıği yok. ftıı r»k pazar, BAKIRKÖY YEŞILKÖY: | pelhof hava meydanında Israıi'e 31 Ocak 1959 cumartesi gunü Hakkın rahmetine kavuşb'r is irin vpriîmU.. kitni sahte diHalk. Yeşilyurt, BEŞIKTAS BE ı hareket etmek üzere görüldü. muştur. Cenazesi 2 Şubai 1959 pazartesi günü öğle nayor. kimi tarihi değisHrrlmis divor, BEK: Sağlık. Yeni, Aınavutköy. BEY 1 mazını müteakıb Sişli Camü Şenfinden kaldınlarak ZinSaç sakal birbirine karışmıs, fej k'mi de chen nnu sahici «»nHım) KOZ: Yeni. BEYOĞLU: Galatasaray. ' cirlikuyudaki aile kabristanına tevdi edilecektir. mürde bir halde ve marta k=dar d'Vor. Bunlann iciııden cıkan hiTAKSİM: Fertev. GALATA: Mer. , ikamet vizesile İsrail'de oir arka kikat sudur ki mesele eo''iı>dıiEİi kez, KAS1MPAŞA HASKÖY: Ka Merhuma Tanrıdan rahmet. kederli ailesine baş sağsımpaşa. Bayrak'tar. BEYLERBEYİ: daşma misafir olan Hlasko, bu kadar basit Jfı dileriz. bir sahtecilik vva Ziya Hekimhan, BÜYÜKADA: B. memlekete gelişinin hemen ortesi karsılıksız çek dâvası deŞiHV. ANKARA SİGORTA ŞİRKETj ada. BURGAZADA ıDaımî'. HEYgünü: «Çok çok bir ay ^p^acaolsa bu kadar gürültü yaoBELIADA H. ada KINALIADA: (Da ğım burada. Ondan sonra Poınnma/dı. imî». FATTH KARAGÜMRÜK: yapa döneceğim. Artık yazı \tzaKabul etmek lâzımdır ki Valan Hayat. Çarşamba. EYLTB: Petek. KA cak değilim. Bir iş bulup çnîışa1 Birinci sayısı hü yük alâka gören DIKÖY BOSTANCI: Kuçdilı. Bü cephesi dâvasına bunu Uim yapcağım.» vük. Erenköy. Bostancı, Kızıltop. tıysa yardım ermis Sonra, müsekkin bir hap yutup rak, ÜSKUDAR: Cumhuriyet. LÂLE eski söylediklerini tekrarlaîı: «VaLI TOPKAPI: Merkez, Kanaat, Son günlerde uzıınca listşli h!r RAMİ: Emler. SAMATYA FENER: tansız yazar bir hiçtir. Akibet ne \TLAH ve MANEVİYAT BILGİLERİ DERGİSİNİN Cerrahnaşa, Fazilct. SARIYER: B. olursa olsun yurduma dönrceğim para kpcakcılığı me\d?ra cıMı U2 NCİ SAYISI BUGÜN ÇKTI. •dere, İzzet, R. hisar. ŞIŞLI Halk, j ben. Başıma ne gelecek? l"!u hu malrm ki bu için tam cçrırpsi ö?reBayilerden isteyiniz. Dilmen. Feriköy Merkez. ZEYTİNsusta tecrübem yok ki bileyim. He nilsin. Yalnız mraya dîVkat çdivoBayılerde bulamazsanız kısa adres: P.K. 449 İSTANBUL. BURNU: Yeni. salâhivetsiz her le bir vakti gelsin, bu tecrübeyi de rum. Salâlıiyetli, kes fstanhulf'an O TıırV î'rjıtilo ü kazanmış olurum.» £l/ğer siz de cazibe ve tükteŞimdi. bazıları, İsrailde dinlenip çıkm iki ay do!astıkt»n soira vn'ye alajmak ittiyonanız. cildinizin âsabını düzelttikten sonra H'asko da dönen kimselerin chav?cıva» ile bakunına ihtimam gösteriniz. 7annetnun bu kararından cayacağı kana mi gecindiğini sanıynr? : lyiee biliniz ki «vilceler, «iyah atindeler. Hele sinema yıldızı Son mem ki bu kadar s»fH ! nlalım. noktalar. genişlemi? mesameler B. FFT F.K ja Ziemann «katiyen!» diyor. «Bir yözünden çok zıyan görebilirtarafa gidemeî Hlasko» Pek çnğu atniz. Gündüz Tokalon Kremi iLe ise çaresiz, ümitsiz, yersiz, yurtsuz Ingilterede 3,7 milyon köİnşaat Mobilya Dekorasyon Ambalâj bnnlardan kurtulunuz : bu krem Hlasko'nun ergeç «Polonyasına» vesair işlerinizde pek, 5.2 milyort da kedi var kısa zaraanda, (izi üzen küçük döneceğine inanıyorlar. Londra. 1 (a a.) 2Î) Oc=kta yakusurlan yok eder. Ciindüz pılan ve gecen h=ifta rpticcii ac'kHalebdeki Kapalı Çarşı çöktü lanan bir ista'i'tı^? gdre. mezkur Tokalon Kremi eildinizi berrak Şam 1, (AP) Halepteki Kapalı ve kadife gibi yumuşak yapar. Çarşmm üstündeki yeni inşa edilen tanhte İngılterede 3.7(X).(X)O köock, 6LYAFLI PtuKA 5ANAYU Y\)WfTvV OerKai gündüz Tokalon Kremıni 300 tonluk çatı çökmüş ve 1 kişinin 5,200,000 kedi ve kaff^lerde 6 000.0^0 Levhalarını her işte tercihan kullanınıı. •JSTANBUL" ^eaeyiniz. ölümüne 17 kişinin de yaralanması muhtelif cınsl"rdf>n kuslar V"'"Urarl» arayınjz. duğu tespit eHî'"'" • na tebeb olmuştur. Batılılar arasmda 5 Afrikah siyaset ayrıhkları Pariste su baskını Konyada "Vatansız Bazı köyler su altında kaldı,. Akşehirrje karın jüksekliği | 50 santimi buldu , hiçtir!,, yazar Haftabaşı notları oğrusunu isterseniz Kusların ayı da gecerek güneş etrafına yolladtkları sun'i pe^ kin tesiri kalmadı ki. herkes bu fen hârikasını unuttu. çitti. Halhuki Mikovan'ın Amerikaya gitmesi hadisesinin tefsiri .devam cder, Hurur, Hâlâ intıba (idur ki Mikoyan Amerikalılarla bir mıi7akereye giri«mek icin evvelâ p«.ikoioiik zemini hazırlamaştır. Elde edilen malumaf Sovvet Başvekil Yardımcısının bu se>aha<te hayli sempati top'amış olduğudur. Bu «zemin . de mü/akere ne zaman baslar?.. Gelecek sene belki! Harb sonrası Polonyasının yetiştirdiği en kudretli muharrir olarak tanınan Marek Hlasko, tekrar memleketine dönmek istiyor . :: mm*,m£ZZ£ ^zL^TV£L"%E» Antalya Belediye Hcisi "min hazırlanan sorular Yanlışlıkla sınıf gecirilmiş! VEFAT I K \\K İL İ \ rNöbetçi . lECZANELERİ ANKARA SİGORTA 5İRKETİ Ev Kadınının ayrıimaz arkadaşı Saym SÜREYYA SİRMEN HAKKA DOGRU ANKARA töyfetneü makarnası E L K A TAHTA LEVHALARI Sağlamlık E üe»»Nk Kniayhk Sağlar L K A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog