Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

IKI DUNYANIN ILK KUKSAN KKUVAZÖKU Ö2İHAMİDİYFN|)y Şanâ /ffaccra/hn Ifi Şıranın bombardımanı =haberleri Geciken işler tasfiye ediliyor I C E Z A Y İ R D A V A S I Henüz hareîcet etmiştik ki. kar olmaktan memnun dört gözle «tdort yıldır sövienmekteydi Bumın General De Gaulle iktidara geldehşet ve şiddetini arttırdı. ftr a rafına bakınıyordu. Şehir gerçekYAZAN gerçeklik derecesini şimdıhk tayin diği günlerde, Cezayir konusunda dım önümüzü görmek kabil değü. ten tavsîfe şayandır. «Şira» küçük ederaeyiz. ancak Fransız parlâmendevlet ve cumhurbaşkanı Coty'ye Bu suretle beş dakika .;adar Bo bir koy etrafma bina edihniş, bütosunda komünistlerin. Cezayir saşunları soylemişti: ğaza doğru yol aldık. Maatteessüf yük bir mendirekle çevrilmiş, övsşını ıesmen kabul ve organize e «Kuvvetli olmadığımız müdakşam olmuştu, torpil hattına da | nünde de küçük bir adacık buludetçe, barış için atacağımız her aden Guy Mollet hükumetıne ki yaklaşmıştık. Böyîe bir havada tor nan şirin bir şehirdir. Sahilı CR .... ....... = ,.=...„. , pil sahasma düşüp J;endi tot>i!leri tamamen rıhtımla çevrilrreşti ve Paket postahanesinde işlerin dım, bir taviz ve bir zaaf alameti safdillik sayılır. Seçilemiyen •sütün ' politikasında barıs yollarını arama yü evvel tam salâhivetlerin »reril ^ k u n t t h y n k y m k c n d l nhMım mizin kurbanı olnıaktansa gerı dö fabrikalarla dolu idi. «Hamldiyfc», yola «rirmesi icin memıırlıır olarak telâkki edilecektir. Devlet eski mebuslar, liderler, faliyetleri ', da diğer siyasi grupları, orduyu. mesini tasvip etmeleri o zamanlar kaçırmıısına benziyor Hak vermhor drftl'im. Benım dc ! ve hükumet yeteri derecede kuv ni müfritlerle koordine etme?eler ' ültraları, Cezayire bağlı sanayi ,ve hayii yankılar u"andırmı«;tı. So.'yet nerek Mecidiye tabjiası or.ıinde 45 grandi direğinde Ispanvil ılârdcadün de calıstılar . , Rusyanın da bu konuda Mollet hıi bizan si7İcr gibi dıi'ündiıgum. kcnkulaç hattının lâyıkîle takdir edıl sı. Tinos adasının önüneten gtjçip .'.. ı vetli olmadıkça, ne dostlarımız ne bile. De Gaulle e karşı açıkça ve maüye gruplaıını tedırgın etmek diıni tehllkede görd:isum zaman nr umetinı hay'ı c'estek'edığini. memesi yüzünden altıncı kılitten Şira'ya yaklaşırken, ada nalkt «I Bir müddet evvel. Paket posta < de düşmanlarımız yaptığımız, yapa ya gizlice cephe almakla, ^u.ııarın j tedir Fran»anın hıç bir devrde , . . oluyor «eveili okurlarım. ! zincir kesildi Çünkü ırg<idim»z he sallamak suretile, 'riraz. sonra l ir hanesi gümrüğünün Sirkeciden Sa | cağımız hareketlerde bağımıız ol da işlerini kolaylaştırmaktadır'ar bir tek adam bu kadar mesele ı e di de De Gau'Vün tpsarı'anna rep C«niyet dedljinıiz japıyı pernic f nüz yapdmarmştı. Krüvr/ör de a J yardımcı krüvazörlerini ahm> e lıpazarına nakli yuzünden bu daireı madıgımızı düşünecekler, hareket ' Ancak D« Gaulle. şimdıhk. tnij yalnız başına ve karşı karşıya kal he a'madğını W<r'»ma!ıyız... yen harrın. ferülcrin tekcr to! er kıntıya Kapılarak tcrrpi! sahaFina ı decek, barut depolarını havava u de işler bir aydan fazla bir gecik i lerimiı hem politik değerıni, hıitı j tün bunlara mukavemet edecek mamıstır kuvvetlırindeıı. aziınlerindfn. İ> i ni y doğru sürüklenmeğe bas'ıdı. Grize çuracak Türk krüvazörT.nıi n a l i meye maruz kalmıştır. Bu arada j', de lüzumlu olan psiko'ojik Mkileri; ; ve her şeye rağmen iradesinı kabul De Gaulle. Fransaya iitedıjjı KUV Gorüluyor kı Cezayirde barış ne yetlerinden. birlblrlerini desteklriuc. Demek ki, ! yılbası dolayısile gdfıderilen hedi I ni kaybedeceklerdır.. » alınarı fedakSrhkların rnükâfatı cl neşeli selâmlamışlaıd. bir ei'erji ol. y , etürecek kudrettedir. Bu kudr.Üni vtti. imkanları ve bilhassa 'ktisaHi yarm. ne obıir gündür... O zama j lerindeıı vürııde A b G l D Gaulle'un al ' tarihî şahsiyetinden ve Fransız mille bağımsızhğı verebilmek cın Cfzael elc t>ıti!nıa mak üzere, Köse tabyasmın önin düşmanı tam mânâsile aHafltmıya, yeîer ve yeni dış ticaret rejiminin Acaba General De G na kadar Scine köprülerinın altınurlahalka o'm nın. ccvrc olmanııı de ve diğer gemilerın proıektörleri ! gafil avlamıya muvaffajf oltrruştuk. icab ettirdiği nümunelerin celbi tı ay sonra. Fransanm yeteri ka j tinin geni§ bir çoğunluğuyla ken yir yarasının k»nP"i»sınırı dan hayii su. Cezayirde de havli muamele sayısını bir hayli kabart dar kuvvetü olduğunda kanaati bu < disine bes'.ediğı sevgi ve itimattan . r u ı m ? s ı ic?p ettieini iyi bıimekte kan akacaktır. De Gau"e. Fransa imkânsızlığını idrak edcmiyen kisiaayesinde, sancak dem:r'ni on bır Ve banıl depoları havaya tı»mdan Paket po=tahanesinde ça derece sağlam mıdır ki bu çapta . almaktadır. Ancak De Gaulle, ve jır. Her ışin baîji Cezayude barı .S ... ün görünüşe rağmen. bar: »er. toplıım zinciinin ı»aslı baklal^n kilit ile funda ettik. Rir iş yapmak uçuruluyor U iilıne istidad'BM ümidile Boğazdan cıkmam'za her i(Şiraî mendireğinin ıçtnrie iki i hşmalar. sıkışık bir durum arzet genij bır af ve barış haıeketine , ni Anayasa ile rejimi, devletı de ( J l n teminin» bağ'ıdır Fransa bun şı ve ateş kesi emooze edecek kailcri^e yurrlt başvurmuştur? Geçen hafta açıkla kudretli yapmayı bilhassa ;ste>nışsonra büyük devlet. büyük dar kudretli değı'dir. Fakat çok öşeyden evvel sanki tabiat rıaııi o bacalı büyük «Makedonya* posta j rneğe başlamıştı. Bu vaziyeti gözör n r s çarpıntılarile bakmak zorunda 'M " | güç olarak söz sahıbi olabilecektir. vapuru (ki, düsmm *a pemiyi I nünde tutan Gümrükler İdareti, bi nan genel af ve müsamaha haberleri tir. Böyleükle Cezayirdekı luyor. • i noVtp vaıdır. De Gaul'e'e yorlar. > r lüman ahaliye Parisin artık Cezayirde barışı aıama ise anavaGeceleyin hava açiı, Çanakkale ' donanma hizmetine a!m içine 15 ( rikmıs işleri tasfiye etmek üzere hem Fransnda hem de Kendilerindcn. cenıiyet için fcdacumartesi öğîeden sonra ve dün de yük yankılar yapmıştır. Bu karsr gibi zaaf ve kararsızhklar ;çinde tanda otoriter bir idareyi. şahsî l fasızm ve kolonyalizmi yakıştırangene eski lertafetini nHı. Yalnız santimetrelik toplar r kalmıyacağını. müfrit gruplara mü prestijin. şahsî etkilenn bo! bol ve a r b u adanım sımdi nasıl mficsde |jtârlık bile dcğil. sadece, bu cemijct ve tedbirierin komsu i ı ; bayırlar hafif beyaz kar 'abakais ve yardımcı krüvazör haline koy akşama kadar ça'.ışmıştır. Birkaç güne kadar Paket posta de olduğu kadar bizzat îraı.soda ' kavemet için yeni bir zırha bürun bütün güçîerile kullanabilecekleri le ettiğini, na«ıl çareler aradığını ı olmazsa keııdileri de mcvrut kala. rile örtülmüş. Denize siden demi muştu) nun yattığmı şjördük. Evbir rejim sayesınde olabilecektir. bi'me'idirler. De Gaulle, Cerayir i mıyacıklanın: eemiyeti yapan ferdrin yerine söz demiri.ii koyduk. veloe malum olan barut fabriks hanesindeki is'.erin muntazarn bir 'îgyret ve şaşkınlık uyandınnü*ı bir ! düğünü anlatmayi dilemiştir. vakıâd'r. De Gaulle (Nitekim De GauMe'un yapt'gı gi de on bin'erle ınahkumu bir gün | se. fcrdi ya«itııanın da cemijet oldu Çıkış hiylesi sını havaya uçurmak için, *dacı yola gireceği umulmaktadır. *** de sahvermekle bir psıkoloiik şok ği'iu. düifi.ııce has»asına den çok daha cabuk taarruza grç1 ikincikânun 328, salı (milidi ğın Şira'nın arasından jreçerelc ÇfBu su'.unlarda biz, Cezayirde ka bi Cezayirli siyasî ve askerî mahb, ' mk «n miftir: Yeni af ve müsamana ted rış olacaksa bunun ancak De kumlar, deg» »ffetmcfti adî mah y«Pm>»i>r Bunun politik sonucian »" «»• 14 ocak 1913) Hava saf. Eiitün hirden cenup istikametinde nariç ararm^ıâ.m. Crzavirli vatan «» hir l.^s.a beklediğimİ7 hir tak.m birlerinin bazıları şunlardır: Kum muamr'e^i %a<>'ıia>ı tas.rlı 1 fabrikasının sğaçlar bembeyaz örtülere bürün | bir mevkideki barut Gaulle, tarafmdan tahakkuk tti kum muamc esı vannavı tas.ıriıCezavirde bütün siyasi mahkum rilecegini, De Gaulle de ba^ara yan. buna cOret eden bir hükAmet. seve.le.le. lidı'erile gorüsmelere a"™' " fuurlnnm. «kmoklerıne ka müşler, bfzim hareketimiz, muvaf mesafesini keatirmeje banladıV ve ,, .. .... . i T ttk edercesıne bıze omuz siıkıyor% ların serbest bırakılması, ıdam n<ah mazsa bu dâvânın ancak uzun yıl bir hükumet haşkanı son beş y.lfakıyetimiz için sanki bize tebes ; 2500 me»reden ateş actık. Obüslerin teşebbüs etmedıgını sanmsk De lar. kumlarının affediimesi, «teroı'i?m lardan sonra tabi! sonucuna .ür 'k lık parli.menter rejimde tasavvur süm ediyorlar. Sabahleyin saat se tesirüe fabrikada istial vuku bulBir tek insaıım tnpluma. kurulmıış Gaulle'ü tanımamak olur. İki a> ve sabotaj» dan eiyotine nı..!ıl um leneceğini ifade etmiştik. De 3auledi'ern.edi.) kizi yirmi beş geçe, vira demir edi ' du, oralan altüst oldu. Buranın i»i bile. kcskoca bi dır ısrarlı bır sekilde Kahirede ve Fransanın dos"nnnm C'jıvır is Cenevrede müzakere rivayetleri pek , n a , a r i , C ı b u biralar içinde bannan, lirken lifrecüerin içtirâkile «Sivas bittikten sonra mendtrek d«hillnİth.l nudlarının her iki rıhtımı edilenîerin yargı'anm.ların.n It, bir müddettenberi inatlu ve atopol önünde yatan gemıler..» mil deki iki bacalı «M«kendonya> doldurmus bulunması sebebile Ga raya terkedilmesi, «Cezayir 1 ur.u bırla hedefine doğru yünunekte vastnda takındıklan resmi ve gnyrı " e "^ 0 U 1 : l a s a gerektir. De Gaulle. ç a ı l s a ) 1 . yaşayan insnlarile koskora j U şarkısı terennüm edildi. Efrad transportunun baş tarafına top tâ lata ve Sahpazarı vinçleri iş göre lus ordusun mensuplarından ! ran dir. Ve hemen sovliyeüm ki itür. \ resmi durum da hayü kar^vı<tır. Cezayirde barış şartlarını ve yarın hir mahalleyi >eılcrf serecek kadar ki Cezavirin statüsünü nasıl tasavsız'arın e'ine geçenlcre haro esiri bir manivcla kuvvcti o!duBeşe içinde demir aldı. biye edilmiş oldugu Rörüldü. Bu memekte ve bu sebeble vapurların görünüfe rağmen yapay^ıiıız'nr. Büyük Snhradilri gpniş petrol reetmektedir. bu daha belli de jj K»n<" fö^terdi. e «Meeidiye>, «Yarhisar», Basra» ! nun üıerine mendirejin içind* bu yükleme ve boşaltma işleri aksa muamelesi yanılmasır (ö'i'm kamp Yeni rejim ve yeni anayasa ÜO zervlerinden d«'svı İn^iüz'crin ' e >erde. bir başka gsfilin iru)lar, Amerikah'ann Cezavirlilerin '.stik ği'dir. Ancak bunun için Fransad» ' B i r da bdzimle birlikte hareket ettiler. ! lunan ecnebi »ilebinin dışan çık maktadır. Bu sebeble şikâyette bu larına degil Cenevre ; konvansiyo | ] a y u i l e solcu ve liberal bir b^ışka hiıia>ı. al« nunun tayin ettiği et r kamp'arına h a t t â m e r ) , e z g r u p l a n lÇ,kga .vpya lâl mücnde'e* oe' ' ^ a ..:yet politik bilhassa hissi atmosferin , o m ı " «Mecfdiye» ile iki destroyer bir ması için ijaret v»rdik. İngiliz gt lunan yabancı şilep süvar'leri geepcsine indidi. çönderilme'eri), ele Recen şef'erin gizlice) genera'e cephe almış'aı . ler'e ta';ip ptti>'erinde şiiphe yok yun.uşanıasını beklemektedır. Bu t i I l d i keşif .yapmak üzere açıldılar. Biz misi dışan çıktı. Badehu bir kaç milerini famandıralara çekip boşalt Bu omıı» silkiv frıdin, omu7İar!na hemen ö'dürü'T'esin'n durdDnı'" 1 ^ dır. De Gauîle'ün yeni tcd tur. Libyedaki İndliz askerî kamp bekleyişte açık ve gizli daha çok jüklennıiş içtiiuî sorunıluluğu atde Kutnkale önlerinde kalarak ge tane 4,7 Hk topla mes&fe Uyln e ma işlerini mavna ve şatlarla yapm ca sı. bun'an «pşkiyalık» tan 'e ıka birleri, belirli bir müddet için ked k ınide, dVşmanı şaşırtmak için. rrıah derek ilk mermiyi attık. Mermi maktadırlar. musı için \.iptı$ı bu eüoistfe barekct Fas'Vd Amerikan askrî '" de1e olacaktır. F til» den do'ıyı yargılayan fnnnü! meri sıkma politikası halkın ço depolanndan Ce^ayire «i'âh kaçıksus olar.çk bir yangın çıkardık. «Makedonya» nm baş tarafmdan Almanyadan alınan Belediye Çok değil, dalıa 130 yıl önce, Os taşMn, (fcmirr'iı yapılıtiış binaHrı p y ç lerin terkerli'mesi, en önemüsi, CrKrüvazörtf'n içi duman'arla doldu. girerek sahilde patladı. H»mi dc l' b ğ l bi k l ğunluğ'jnun hoşnutsuıluğunu türlü sancak olan değü. or.lardan çok d'ha sağ'am olan otobüsleri Yugoslavyadan zavir istikl»! hare^e'inin rıe"l<uf lit etmiştir. Ücret'er politikısı l'\ cılığı birdT*'» durduru'amamıstır. manlı'.ara bağlı birbugun boyledir. sos>al bıinyeyi yıkabilecek kudrctte ardında se r,et Cezayirde durum «Meeidiyev ye de Erenköyü koyun alp^'ier içinde kaidL ge Ce73y:r Ü Ci ! ; geçemiyor lider'erine adi suçlular r?) m nin nis ijçi ve emekci kütlelenni, yeni rol şirket'.eri aı«sın.:'a gizli v« Memleketimizde kamu oyunun, olmırı bıkıınından asıl büyük tchli. da demirltvnesini biidirdik; biz de Öğ'.eden aonra saat 1.30 da atef Yugoslav Du İşleri Bakanhğı nıem tatbik edilmesinden vazgeçilmesı, sanayi yatırımlan köylüleri. o'e^'et .tessiz bir savas siirüp durmakta'lır. hükumetinin yıllardır yaptığı kevi te»kii edcr. «Mecidiye» nin arkasına bağladık. kestik, virmi mil aüratle oradan aBana mcktub yazan. cnditelcini. Öğleden sonra <Mecidiye» ile cıldık. Düşman te!sİ2 teîgrmfla teh leketimizdeki temsilcilerine verdiği bunlara yeni ve çok daha mü^it yardtmlarının kaldırılması ı .r. ur Cezayirin Fransanın e'inden çOt 8 i b i ' Cezavir olaylarına göfünü yubir emirle vize işlerinde Türk vatan bir rejimin tanınması .. destroyerler. üçü elli geçe Kesfiyat likede bulunduğunu merVez» bll daflarma elden gelen zorlukların çı ve eski muharipleri.hocalau \e ü masının. bu mem'e'ceü Amertkan mup sırtını dönmemesi bu diyaı*•* için hareket ettiler. sonra da av dirdi. BuradaVi cephane sarfiyatl kartılmısmı bildirmiştir. niversiteyi. hayatın pahaiı'anması | iktisadi işga'ine terk etmek cla • larda Türklere hâlâ sev^i /e saygı lsnmın ünintiileriııi. onun irindir ki det ederek Nâra'ya demirlediler. rmz 54 mermi idi. Makedonya» Butün bunlara teşebbüs ederKon ise herkesi kızdırmıştır. Cezayir cağı bir çok Fransız çevrel»rin.1e ' duyanları ziyadesü* sevindi»e:ı;ktir. hiı'.hutuıı >er«i/ bulniMğa imkâıı ynk. Simdiye kadar memlekctimizdeki De Gaulle CeTayirde değıl Kra.:Suiar yavaş yavaş kararrmya baş yardımeı kriivaıörüne atılan 15 Yugoslav tcmsileilcrin* müracaat Cerlrilen ruh sarsıntısı tezberi ji. ladı. Dtişmanımızm şu sırada gsfil santimetrelik merminin açtıjı de eden, transit ycya ziyaret vizcsi i* sada iki önemli engelin oldui'inu derllerck K^dar hafif drğildi. Onun bu'.i'nmasmı nazart dikkate alarak likten düsman gemisinin öbür ta teyen Türklere ilgililer vizc alabil biliyordu Ordu ve müfrit politik^tepkisi. cllırt uzunca zunıan sıırcctk ve Cenabı Hakkm inayetine irti rafını gördüm. Mermi jreminin haş meleri için bir ay bcklemeleri gerek cı'ar... Generalin orduyu ne kadar ttr. naden akşamm altısıoda muanz ci tarafmı de'İD geçmişti, ben de te tiğini bildirmekteydiler. Bu şekilde elinde tuthığu hayli şüphelidir. Ama bu arada. haklı bir tclâşı gösteren şu rümlc>i beraher oku>ahpüne doğru seyire beşîandı. Tek sadüfen o i?t;kamette bulunmuşumf başka bir mcmiekete gitmtk için Yu. Salan'ın, Bigeard'ın askeri Sareket goılavyadan geçmek zorunda olan sahalanndan uzaklaştırıhp annvalım: ke burnunu bordaladüc. BacalarAkden<ze doğru Türkler transit vizesi için dahi bir tana alınmaları, Cezayirde, De Gau•Kadıkcode oturmaktayız. AraHa dan bir duman bile çıkmaması için, 3 ikincikânun 328. (16 ocak 1913) ay beklomeye mecbur edilmekte ve l'e'ün tam güvenini haiz Cha"e, sırada. yegâne camiinıiz nl.u Osnıan kazan önüne müteaddit emirler Ders«mbe Müteaddit rotalar de sırf müşkülit çıkarma gayretile ba Güles gibi generallerin gönderil Ağa'y» gltmekteylm. Cördüğum nıan veriliyor. Her göz, yertnden fırğişrirerek seyir ediyoruı. Giridin sit bir transit vizesi işi mühim bir mesi be'ki de Harın oıjerasyotıunun zara, ber an bana dehşet vcrmckte. lamış olduğu halde, ediîecek hüdlr. Dıin «k<«m. Kıictbb Xalıd«ki sigarp burnu istikametinde üç düs tetkik mevzuu haline getirilmektey başlangıcıydı. Fakat tam yirmi yıî '' cumu bekliyordu. Herkes şen, her man destroyerî görundü ve ciheti nemorun çökmesi neticeslnde vukua dır, yani 1939 danberi türiü savaş j taraf pür sükun. Krüvazörümüzün seyrimizi ögrenip kayboîdular. Biz jrl*n ran kaybı. bir gtin Osınnn Ağn. Yugoslav Dı? Işleri Bakanhğı bu deniz üzerinde kaymasından hu de tam yolla ciheti seyrimizi de sefer müskulâu i u m i derecaaiiM ç| sahalarmda harp eden ve Haima I da da kendini KÖsteraaek. Çtinku, ihariedete. 'yenilgelere uğrayan * • e ^.. sule gelen hafif hı=ıltıdan baska Jiştirdfk. Öğleden sonra saat üçte karmak için gerek ziyaret ve gei ta\ < ı, akma ncticesi. yer >er bağbunların tesirile m u a ^ e n bır nıh dadileri dokülnıuş vaziyettedir. Her bir ses işitilmiyor. Her kalb Alla ufukta Pördvîıimüz bir gemi üze rekse transit vizelerinin verilme işi hâleti içinde kalan bir orduvu ko l an. tavnndan, büyük parçaların dö. hına muvaffakiyet ihsanı için görine yol verdik ve makinelerini ni müddetsiz olarak uzatmıştır. Şim. layca kontrol altına almak pek kiılmcsi muhteTieldir. Cemaatin p r k di müracaatcilere vizelerinin gcç de nülden istirham ediyor, yapılacak durdunıo istaper etmesi icin isaret olsa ne zaman verileceği hakkında mümkün değ'ldir. De Gaulle Hı fazla olu^u. felâketi fozleriındc büsbir iş için her nefer, zabit metaçekildi. Filika mayna edilerek ge bir tarih söylenmemekte ve vize ta konuda tahmin ediyoruz ki güçlvbiltün biivUtiiyor.* netini, şecaatini bir kat daha tezmiyi muayene için mülâzim Ali e lebi savsaklanmaktadır fe ugrıyacak ve tavi''er verr»»k Bu mektuhdaki istimdad âva7C^i yit ediyor. Yağmur hafif hafif çifendi gönderildi. Muayene ettiğide. araba. kotiektlf endişemizden bir Bu mey*nda transit vizesi verilme. zorunda ka'acaktır. Fîer. bu tlvizse'emekte... miz; şilep, İngiliz bandıralı, Lon diğinden Î.E.T.T. İdaresinin Alman. ler moral bosluğu dolduracak > e eser ml. bilmiyorum. Ama bana öy Muhtelif rotalar değiştirdik; sedra limanma mensup «River Pla yadan ksra yoluyla getirteceii 10 yeni bir yenilsi intibaını silecekse le geliyor ki. K»mnn zaman vcri'en yire devam edilmekte... Kamer arte» ismini taşıyordu. Serbest bı Bussing otobüsünün trenle nakline çaveye fiyda'ı olacaklardır. Antehli'se haberleri üzerinde durmak tık görünmez oldu. raloldı. Gerek gece, gerekse gün karar verilmigtir. ilgililer, İstanbul cak bu da zaman ve sabır mese'ekafaU'iırizda yer eden k ı j enrtişe «Makedonya» vapurunun IPH sadoce irale etmek bakımından düz müteaddit gemi fenerleri gö da bazı Yugoslav catuslarına millî sidir. De GaulVün bu konuda lıay tahribi da »l'a. li!7ım'u ve faydalıdır. rerek mütemadiyen rota leğiştir errniyetimiz bakımından çalışma fır İi sabrı ve itidîü o'duğu "iuh*k2 ikincikânun 328, (15 ocak 1913) i satı verilmediği için YugOBİav Dıj İş kaVtır. Hâlikına ibadet ederkcn oliıme ka. dik. carşamba Sabahın saat yedisinvu<nn kııilann h»7İn a' ıbetine şahit Gözcülük icap ettikee, ön dire leri Bikanlığtnın bu şekilde tertipleİkinci ve daha retin engel mifde sancak bordamızda husule geolup sonra boşuna döviınmcktense, ğin en yüksek yeri olan .»abafin re basvurduğunu helirtmişlerdir. rit politikac.İRr. bi'hassa sağeı lilen dehsetli bir tulumbanın tesihosum da o!sa. lüzumsuz zahmet de go serenine donatılmış olan sey Ankaraya giden öğretmenîer derler ve gruplardır. Af haberleri oîsa. Osman Ağa camündcki durumu rinden kurtulmak için tam yolla tan çarmıhına tarassut için bir heyeti çıkar çıkmaz. Cezayirdeki Frangör'?rim'7'e. bir kere yakından gb'r. te^'nrıin sahasından uzaklaştık. Sa mühendis efendi çıkanhyordu. mek elbet daha iyi olur. Türkiye Muallimler Birliği, Öğ •ız çevTelerinde kımıldonmaiar, aöv ?t onbiri bes geçe «Şira» ya vak4 ikincikânun 328 (17 ocak 1913) retmen r Dernekleri Millî Fecie lenmeler baslamış. bun'ar daha da la=mağa başladık. «Barbaros HayHamdi VAROĞLU cuma Ciheti seyrimize Vsadüf rasyonu ile birlikte Ankaraya bir büyüvereV ac:Vca De Gau^e alevh renin» ve «Turgut Reis» zırhlıNot: Konya kn ilk öğretonen okueden bir çok gemive rast geldikçe heyet göndermi.=tir. Heyet. Ankara tan neşriyat baslamıştır. Bu eevi"ıdan alınan gemici gamselelelu öğrencilerine: rota değiştirip meçhul ı>fuklara da kadro ve intıbak kanunları ile re^rin gözü ve ku'ağı olan Echo •i''i subavlar giymiş ve efrad da Kardejlılz Mürüvvet ÇeMk blkaç seyrediyoror. Süvari beyin hazı ilköğretim ve halk eğitimi kanun d'Alger gazetesinde yeni tedbir'.cri boyun bsğlarınj b a I a r m a stüne kadar hastaneden çıkacRk. İvi. . „,, , . n , ? halleri pek hoş. Hep benimle alty tasarılarmın bir an evve! çıkması sabote eden. De Gaul'e'iln dâva^ı ı 1e«»i. Slze mektub yıırdım. Taf«il">tı H*r «otırında «l«v, kan «• barut kckan bu hâtıralardo bütün Macar Ihtilâtinin bag amışlardı. Bu sure'le Kirmızı edivor. için ilşili makamlarla temaslarda nı süphevl» kar=ıhyan satırlar çıkokuyacaksıııır. iyi yürekli çocuklar.. •n korkunc v» gi>H taraf larını «kuyacak, Sovyetler tarafmdan idnm edi'en bü5 ikincikânun 328 (18 ocak 1913) buiunacaktır. fes o*"in Vn'Vmış o'du. jem'ne maktadır. Bu af haberlerinin devyfik ihlilâltinin hayatını karıtının kal*mind*n okuyacaktınız. herVes birbirimİ7'e alav edivorduk, cumartesi 796 millik bir seyirHeyet Birlik Baskanı Safa Erkün, let sırrı olmaiarına rağmen 'Anınkahkahaiar'R giilüvorduk. Zevalde den sonra Beyrut limanına funda Genel Sekreter M. Ali Gökberk, dan çok daha evvel Crrayire nelUZLCCL l Bir çok en/eresan yozı ve resimlerle biriikte teblo P:r?'^'a d?hil o'duk ve sancağımı demir edildi.» ME V L Î D Naci Alev, Veli Orhan Tüte ve miş ve tepkiler uvand'rmıs bulun | zı direğe cektik ve İspanya *landurmaları, h e n Ba'baVan'ıkta hem j (Arkası var.) Isıen;"5v3r Erkuttan müteşekkildir. Eski Türk halk taşbasmosı sonotının bir joheseri drasım (1) indirdik. Bu flândrayı de Cnmhurbaskap'ığmda hâ!â «sızProf. Doktor cetrnemire sehpp Yunan irıvılama'ar» olduğunu göstermektedir. rı^dan gecerken vaktinden '>\rel Kurtulıışta çıkan yangmda NABİ KASTARI.AKın ŞUBAT 2 RECEB 24 Aç:kca De Gaul'e'e cenhe alamacan kaybı yok olümlinun birinci tenei devrimakla beraber genera'in etrafınHa y^sîTT* tppadüf fden 4 2.1959 çarDün saat 20^0 da Kurtuluşta Mu icin krüva7.öre bir İs^anvol 'ernisi ve bilhassa perisinde çok şeylerin, ı »nmhtı ftlinö Bpvoğlu A|a ' Casvsü vermekti. Çünki .Hamidive» rad Apt. 4 üncü katında çıkan yanmiinde i^inrii nama7jndin sondöndüŞü muhakkaktır. Pari«e. nar ye çok ben»evp> bir İspsnyol krü gın, evin içindeki esyalar ve tavan rn M^vlid okutulacnğından aklârrento içi ve parlâmento dışı pova''i vardı (2). yandıktan sonra söndürülmüştür. rabü. dont ve airu rden muhV. | 7.09 12 27] 15 09 17.26|19.00 5.23 litik faaHvet'erin coğunluğunnn trr^m z"viın te^r^fri rcia r>Uı«Sira» ya e'Verken krüvazörde İnsanca zayiat yoktur. general lehinde olduğunu söylem?k E. 1 1 44, 7.02 ~9 44 1 2 00 Tîii Î2.00 ~ nur (IDÎBt îıerkes hedefi âmâline kavuşmuş KASTARtAK ".HIIHIHItllHMII*!, lAnannı satayım. iste ben! GeUin ' kendime geleyim. bu işlerin de o za matruh, Sellum. Mellum.. gibi oir girdim. 32 CUMHURİYET» in Tefrikası müsterilerim!» dedim. kendiliğinden gelir. de çok isimler sajdı. Şeyhi ve sultanı Nasıl olurmuş o? t man sırası «Derken şu demincek söyledigün , dim. Ney;e beni satın alan adam. Hacı Şuklavi ve Maklâvi'nin sarayı Nasıl mı olur? Âlâ olur. Galiba 5en daha doğmamıstın, ben o zaman Arap yok mu? Bena: dikkat *t, bir ı koce bir binanın kapalı kapuının dır. Kaybedecek vaktımiz yok. Siz korsandım. Yaşım da on dokuzdu. adam »eni dikiz edip duruyor, galibe ı önüne getirdi. Cebinden bir anahtar Niihssaı 25 Kurustur bu elbisaleri giyin! îöylediklerimi Mısır kıyısmda Reiselmatruh açıkla : s?n% müşteri çıkacak? dedi. Nasıl çıkardı. kapıyı açtı. içeriye girdik ABONE ŞARTLARI yapın dedi. «Yapmam.» dedim. Bannda be§ Venedık kadırgasma rast dikrat edeyim? Ömrümde siftah sa Bir de ne göreyim? Bir masa! Ü7.eruklv» Harlci tıhyordum, ne yapacağımı bilemiyor riııde kebablar. külbastılar, tavuk «.ı ne: Söylemeğe salâhiyetim yok; geldik. Biz ise bir tek kaliuydık; Llra Kr. Lıra Kr. sonra neler olacağını anlarsınız ve gene de çarpıştık. Çarpışmanm so dum. Orospuhık etmemİEtim ki gü zartmalan. bakavalar. Onlaıı yalnız nunun ne olduğunu bilmlyorum. Çün lümıiyeylm' Derken herif sahıden görmekle bile gdzlerime fer. alnınıs memnun olursunuz; fena bir |ey ol t ScnHik 40^0 80 00 R avhU kü kendimi deniz kıyısında yaralı bana alıcı çıktı. O Arap vardı ya. tşte ı da ter" geldi. Genclik bu. Attık. af.« mıyacak. dedi. Yahu, bhe srkadaşZ2 no 44 00 3 avlık lar. hatuıma fen» fena ihtimaller gel | Basan ve ydy^n Eu bkbuz ÇOCUK. ışte bunddn do . ler) üfürüldü. Hemen hokkabez Ki l lerdi. O gece Ku^adalı Hurşid bas ka ! buldum. Hani ya. şu masallarda bir onunla ben beş aşağıya. beş yuk»rıva [ tırdık; serbetlerden verdik. veıiştırdudağı yerde. bir dudafı gökte Adı. Ama yediğim yemek yok mu? Cum'ıurıyet Mstbaacılık ve layı hepimizin çocuğu, hepimir » de lizmanh Cafer ve Paskal Kulağına ' »arada nöbetçi idi. Hava çok sıeak raplar olura: işte tam öyle bir Arap pazarlığa girişti. Müşterim nihayet ' dık; sonra kalkıp başka bir odayı it TUrk Anımim Şırkctl bu çocuğun babasıyız.» diyordu. Bu u f l e r Mesud orUya çıkülar. Kıliz olduğu için bır çok korsaoUr kü üzerime eğilmekteydi. Herif beni isteksiz bir elle kesesini çıkardı. Sa geçtik. O odada allı pullu. honcuklu îşte onlardan eni konu kuvvet almış Ralkcvt «nkalt N" 3» 41 yıp verme. sayıp alma oldu. Beni sa çingilli bir çok kadın elbiseleri v«rdı. tım. Istikbal ne gizlerse gizlesin; Sahlhı yoldaki mütaieaiarı bütün korsanlar manlı Cafer şeytan min<.resini üfleye re<tçi mangalarının arasında uyuya öldürecek sandını. Halbuki yaralarıgizlediklerine karşı gelecek duruma yanına katıldım. Bana adam nezaketle: Giyininiz!can ve gönülden oçok doğru!» di üfleye ve sakşakçı Kulağına Üfler madılar. Yukarı çıkıp Hurşid ve öte mı sarıjordu. Bana hir şeylcr içirdi. tın alan herifin NAf)t ' Mesudun tıraşh başında şaklata k I ki nöbetçilerin yanına vardılar. Yılk dl ye tasriik edi^orlardı. bir iki adım Yürümeğe ko>iılduk. Aklımdan ys dedi. Herife Sen deli misin ne? Be" girmiş gibivdim. Sözü uzatmıyayım, tt'len ırlare eden Yaıı Sünnet gününün »bahı bütün k i r lata bir hal oldu. Bir pala a.hiinda | d.zlar pırıl p.nl çak.p çak.ş»orlar . Az buçuk dinelecek. nımdaki herifin başına ya fettah' böyle zenne elbisesi giymem. dedim. kadın elbiselerini giydim. Herif başı k a d 8 r k u v v e t t0 sanlar en gösterisli elbielerinı gi y , düşm. n kellesine havada psrendeler , dı. A kll hd d l [ d Arasıra parlak b şahab ağıyor, I *<*™* l k bir hab P diyerek bir yumruk patlatmak geç Önüme koyduğu elbiseleri tekmeie ma da takma saçlar koydu. Onun da NUYAN YİfitT kfl lkt.m l i a n ı âdeta aydmlatyo , ti. Takat yumruk kudretli ve zarplı dim. Ben kadın mı olmuştum be ya tepesine çiçekli hotozu kondurdu. c;>zrtemıx> ghndınlen «vrak va y diler. Berkende tâ mahmuz ucundan attırarak uçuran eller, çocuğa bak limanı âdeta aydınlatıyordu. Deniz, | |Sendeleje.ek kalktım. lar n<»l»dlU(n edtlmr»tn lade kıç kasarasma kadar renk renk <ar makta bir anarun gönül rayihalı yase limanın kıyısınca fışıyu... fışıy edip j Tuhaftır ju dünya! Sen hâdiseler olmıyacak, bacaklarım da koşamıya j hu? Herif: Efendim, biliyorum, Ka(Arkası var.) tlsnlardan mrıuilyıtt kahul | le oynuyorum sanırsın, oysa ki hi eakti. Içimden: dur hele, otn bir I dın değilsiniz; fakat burası Reisüimalı çebkonler ve şalvarkrla, ipek min elleri k«ıdsr yumuşaktı. Koca duruyordu... Korsanın biri Hurşud'a: «Yahu, ne i diseler teni tef« kor ve teninle oyTrablus kuşaklarile ve saplarırdan Murad ve Deli Davud, Nasraddin Ho NİMBÜS'ün MACKRALARI: kınlarının uçlarına kadrr mücevhpr ca, Uluç Alinin yatağının yanm» den Karagözun gelin olmasını oyna« nar. Bu Arabı, bana yardım «tmek akıp sızan şümüş ve qltın savatlı si 1 konmuş büyük bir denizci sandıgı dın, yoksa başındsn öyle bir şeyler isteyen iyi yürekli bir adam sannın içine getirilen hediyeleri lstif mi geçti?» diyerek güldü. Hurşud: mıştım. Halbuki benim o halsizliğı>Ttlâhlarla donanıp pırıl pırıl yandı. den isUfade ederek beni köle diy» Sünnetçi mTangoz Mümin Ağa edivorlardı. Kara Yusuf Reirin ver cDünyada insan oğlunun başından satmağa kalkışan bir adammış. Çok sünnet işini çarçabuk bec°riverdi. diği kıhç ona eltm kakma ile bütün ne umulmadık şeyler geçer; benim kan kaybettiğim için mi ne? Herife Çocuk hic oralı olmadı. Çadır altınla Yâsin suresi dövülmüstü Y»t*6!r dc basımdan tuhaf şeyler geçti. Daha isyan edesim gelmiyordu. Zate.i, Yusuf Reisin dairesinde hazırlanan üstüne konulmuştu. O kılıcı Uluç doğrusu ona benzer bir şey. Sen. an dedik a, üç beş sdımı zor atıyorduır. vatağ" gülürriMyerek yattı. Gelgel.ı Ali. tam on sekiz sene ıonn nemden yüzüm kılıç yartlarile çe Hey gidi dünya hey! Her şey aklıma !im ihtiyar Mümin us*a, kan ter içm yani 1538 de siftah olarak Prevez* teley» dönmü» olarak mı doğdum gelirdi, fakat aklıma haraç mezad sanıyorsun? Gencliğimde parlak bir de idi. K^saradan syr'lırken: «Yav deniz savaşında kullanacakü. satümak gelmezdi. Yaralarunı saran rucueu acıtmıvavım diye çok nkıntı I Akşam olunca Kuşadalı Hur»id, delikmlı idim.> diye cevab verdi. Arap yok mu? Bana: «Allah vere de Öteki: cyani gelin girdiğini mi devek'im ve üzüldiim.» Hed'kten s c Ksragözün gelin olması oyununu oymek istiyorsun?» dedi. Hui|Ud «ha sana çarçabuk bir müşteri çıksa» der«> burnunu çeke çcke ve g"zleri'<i nadı. Uluç Ali. Tuzsuz Bekire p«k di. Zaten halim. o andakinden beter s gülmüıtü. YatsıHsın »onr* çocuk uyu yır, güveyi girdim.» dedi. sıka 'k=) kamar?sına çek'ldi. Gemi ttthi Hurşud, çu dediğine bak. olamazdı. Ben de: «En. öyle! Keşke d« bir »lkış gürültü.Tİdür koptu. Da ya kalınca çenlik sustunıldu. O çünçıksa.» dedim. Sehrin «sir pazarına vullor. z'irnalar alabiHiğır'e çrlınlı. kü eğlenceler komnlara kendi ço her delikanh güveyi girer, bunda şa topal aksak yürüdük. Beni bir kol hatırlatb. İşt« ondan ı şılacak n« var? S*'«ireUr (gadiı"galarda isaret ver cukluklarını cukluklarını hatırlatn. ışt« ondan • şıiacaK n« var. » ı » ' ~"~« . • mek için kullanılan kemik düdük dolayı onlar da çocuk gibi eğlenmisj İyi, ama ben gelin gibi güveyi ^ca tasm üstüne oturttu. Içımden: YENİ ADI | Aydemir 1 fSABAH] Endişeieri Sâzsm st:<ıbul halkının hnzurunu fcaçıran. hepimizi her an tehdid altında imi*İ7. gibi bir cndişe ile r?h«t«z eden nst üste fel'ket. ler o!alıberi «iııı gecmiyor ki. ok.ırlar.md.». kuskularını anlatan bırkaç mektup ahnjajım. kı^nıı yersiz I B u mcktublann bir bir uzüntünün. daha dnğrusu bir kuruntnıun mahsuliı. döııcn talebc. Arkadaşı ] ' ,iöner miyim? di. h a b e n i e \ Ealkan j Galata ve Salıpazarı rıhtımları ithal malları ile doldu Hayai Macaı Ihtilâlini idare eden Albay Pa» Maleter'in karıs* Maria Maleter'in hâtıralarını Türkiye'de ilk deîa neşre başlıyor. (Dnümüzdeki 6 ŞUBA1 CUMA GÜNÜ MECMUASINDA NUK fUFAN! 6 SUBAT COMA GUHU MECMUfiSINDA \s~D HALİHAKNAS BALIHÇ'ISI ALİ CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog