Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

(RONİN'in Son Saheseri BİR AŞK UĞRUNA Çevıren. V GÜLTEKİN Güzel bır roman ofcumaJc ısteyenierin daıma yem bır « e n n i merakb bekledütleri büytık romanci CRONİN bu esenylç sanatınm ztrvesin* varm^tır YE.V1 ÇIKTl Lüta eiltü. 13 hra Ucr«f*iz (utalogumutv N«:ıb»hce S II ISTA.NSUI. '/VEN «EVİ u m h u ri yet iinrii n l UnCU JTİI cı yj 1*2 4 0 9 IZ.4UZ KURUCUSU: TTJNUS NADt Telgrai ve mektub adresı: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu Istanbui No: 248 Telefc.nlar: Umuml Santral Numaraa: 224298. Yazı İşleri. 224299 Matbaa: 224290 Telefc.nlar: Umuml Santral Numaraa: 224298 Yazı İşleri 224299 Matbaa: 224290 PazarteSİ 2 Şllbat 1 9 5 9 1 ' «""" l c i " >u"al ^ GÖLGE ADAM Büyük İtalyan yazarı Luigi Pirandello yalnız ünlü bir tiyatro yazarı değil aynı zatnanda çok güzel hikâye ve romanları da olan bir sanatçıdır. Daha »nce en güzel hikâyelerini Karımın Kocası adıyla bir ciltte toplamış olan Varlık Yayınevi Pirandello'nun bütün dünyada ün almış romanı «II Fu Mattyia Pascal» ı Gölge Adam adı ilc y a yınl&mıştır. Dr. Feridun Timur'un doğrudan doğruya İtalyancadan yaptığı veviri ile çıkan kitabın fiatı 4 liradır. Parti kongrelerinde karşilıkh hücumlar D,P. toplantılarında dün yeniden 359 milyon dolarlık yardımın 75 milyonuna % 5 3/4,25 basına ve muhalefete hücmn edildi milyon dolar ına da yılda % 3 buçuk faiz ödenecek Kthalât ve Ihracat Baıtkası ile Kaikınma ve Kredi Fonundan alınan 75 milyon dolarlık kredîlerin vadeîeri uzun ve faizleri mutad haddi aşmıyacak; yatırınt projelerinin her biri bu müesseselerle yapslacak raukaveleler ile tayin edilecek Beykozda C.H.P. li kadmlar toplantısmda bir delege gardroplarının dolu olduğunu söylijTen D.P. li kadınlara şöyle sordu: «Mutbaktan < ne Kaber?» ' ne |}| Şehıimiz dün siyasî faaliyet bakımından bir hayli hareketli bir , gün geçirmiştir. Üçü D. P. ye. ikısi j C H. P ye ait olm?k üzeıe beş avTi i yerr/e topl<întı tertib edilmiş ve Hu arada söz a!an hatipler mukabil parti'.ere hücum etmişlerdir D. P. Beşiktaş İlçesi Gençlik kolı nun kuru'.uş toplantısı dün saat , 10 da Beşiktaş Yıldız salonunda yapılmısti'. A<;ılısta bazı İstanbul milletvekilleri. D. P İdare Kurulu ıkinci Baskanı Ulvi Yenai. Vilâyet ve Beledive Meclisi üyele'rile Belediye Mezaılıklar MüdüriJ ve Makine Müdürü de hazır buVunmuş+ur. Toplantıyı yaptığı konuşma ile »can Beşiktaş ilçesinden Behzat Tuncer, D. P. nin gençlije verdi?i inem Ü7Prinde Hurmuş. basm hürI riyetinden ve Vatan cephçîpri kuruluşunc'an bah^ettikten sonra sözü C. H. P. ye BPtireıck ^ıprniçtir ki: « Kasım Gülpk de her yerden Arkası Sa 5. Sü. 4 te Kontiinistleriii İrakta faaliyet leri yeniden Ankara 1 (CumhuriyetTeleks) Maliye Eakijnı Hasan Polatkan son defa temin edilen 35^ milyon doların ne suretle ödeneceğini ve faiz hadlerinin ne olduğunu açıklamıştır. Bv açiklama C.H.P. Bıırdur milletvekili Fethi Çelikbaşın yazılı suali üzerine yapılmıştır. Çelikba;. 359 milyon dolarlık son kredi ve hibe paralardan kredilere aid faiz nisbeti ile teriiye vadelerinin ne olduğunu sormuştur. arttı Polafkpnın verdiği malumata göre, 359 milyon dolarlık yardımın kredi mahiyetinde olan nıikterı ve bu kredileri temin eden yabancı tesckküller sunlardır: A) İktisadi işbirliği tarafından verilen 100 milyon dolar. B) Milîetlerarası para fonundan alınan 25 milyon dolar. C) Amerikanın İthalât thracat Bankasından alınan 37 milyon 500 bin dolar. Arkası Sa 5 Sü. 3 te EPU'nun yerini EMA aldı E P U'nun 8 yıl 3 buçıık aylık omrii esnasında Tiirkiyenin durıımıı hakkında son ve kesin bilgi mevcut değil Ankara 1 (CumhuriyetTeleks) 1959 yılının başlangıc günüıiden itibaren Epu yerini Ema'ya terketmiş bulunmaktadır. Halen Avrupa tedi.ve birliği lEpui tasfiye yoluna girmiş ve yeni tatbikatı Avrupa para anlaşması 'EMA) yürütmeğe başlamıştır. Bu tasfiye müddetinde veya Epunun 8 sene 3 buçuk aylık ömrü e«nasında Türkiyenin durumu hakkında son kesin bilgi mevcud olma D.P. Fatih Vatan Cephesi Ocağı, d »vullu ve balonlu bir tezahürat arasında açılırken mukla beraber. genel bilgiler çeşidli neşriyatla beürtilmiştir. Arkası Sa 5. Sü. 3 te Kmllar, gayrı siyasî ve milliyefçi cemiyetler kurarak çalı.şnıalarını yürütmeğe ve silâhlı bir kuvvet bulmağa gayret ediyorlar B*ğdad 1 (Radyo) irakta komünist faaliveti günden güne artmakta ve teşki!âtlarwnaktadıı\ irakta büyük bir siyasî kuvvet olan Komünist Partisi kısa bir zamanda iktidarı eline geçirmeği tasarlamaktadır. Bugün için Irak komünist teşkilâtının en büyük eksikliği hiç şüphe?iz ki teşkilâtlanmış bir silâhlı kuvvete sahib bulunmayışıdır. Komünistler bu eksiği yeni kurmağa çajıştıkları Halk Mukavemet Teşkilâtı |Birliğile giderjoeğe çalışmakta ve aynı zaAnka*% 1 (Cumkuriyet Teleks) "mîinöa" bu yolla gene subşylart da Arkan Sa. 5, Sü. 6 da >Koordin«syon Bakanı ve Sanayi Bakanhgı vekili Sebati Ataman. Sanayi Bakanhğı 1959 malî yılı bütça tasarısmın müzakeresi münasebetile milletvekilleri tnrafından serdedi len temenniler ve sorulan sualler le ilgili olarak geniş izahatta bulun muştur. Sanayi Bakanı vekili Sebati Ataman, raportörlere, tenkid, temen ve mütalea dermeyan edenlere Atinanın Amerikadan satuı teşekkürle söze başlamn ve detnişaldığı 4 yeni harb gemisi « r ki: « Dündenberi cereyan eden mü Tanca'ya geldi rakereler açıkça gösterdi ki, hükuTanca 1 (».a.) Yunanistanın A metin takib etmekte bulunduğu ikmerikadan satın aldığı i yeni savaş tisadî politikanın mühim bir veç gemisi bugün Norfolk'tan Tancaya hesini teşkil eden sanayi ve enerji gelmiştir. Gemiler burada dört gün sahasındaki politikanın esası hak kaldıktan sonra Yunanistana hareket kmda muhalefete mensub arkadaşedecektir. larımızla, muvafakate mensub ar Yunan deniz kuvvetlerinin yeni kadaşlarımız arasında esaslı bir nok gemileri «Grigopopulos». «Turnaz», tai nazar farkı yoktur. Bu suretle, «Danilos», «Russer» adlarını taşımak hükumetin takib etmekte bulunduUdır. ğu politikanın esas hatlarının âdeta millî bir politika hüviyetini al mış bulunduğunu tesbit ve ifade etmekten büyük memnuniyet duymaktayız. Serdedilen mütalealar, rauhtelif mevzularda noktai nazar Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Bütçe Komlsyonunda zarar ve zamlara dair Atamanın izahatı Sanayi Bakan Vekili, kâğıda zam yapılmadığını dünya piyasası fiatlarına irca edildiğini; şeker fabrikalarına yapılan yatırımlara devam olunacağını söyledi i ıgı parti Dün şehrimizde iki nema kapattJdı infial yarattı Hırsızlıklara Amerikan genelgesi Yunanistan donanmasım takviye etti Konya 1 (Telefonla) Ereğli llçemizde bir ocağın kapatıhp 'mensublarının Vatan Cephesine :iği bildirilen radyo haberi halk arasında hayretle karşılan. nuştır. Nit*kim A. S. adındaki şahsın bir ocak kapatıp ailesi efradı ile Vatan Cephesine geçtiği haberi loğrudur. Ancak kapatılan ocak (bir muhalefet partisi ocağı olmayıp. mal sahibi ile olan anlasmazlık yüzünden A. S. nin kapatmak ırunda kaldığı bir kahve ocağı. m dır. A. S. nin bu telgrafı niçin çek tiği anlaşılamamıştır. ocagı degil, kalıt ocağı imiş! Çürük inşaat sebebile Şehreminindeki Aynur ve Beykozdaki Zafer sinemalarını, Belediye Fen Işl en kontrol heyeti faaliyetten menetti Küçiikyalı finemasındaki çöküntü nı mühürliyerek faaliyetten menetfeciasından sonra İstanbul şehrinjn miştir. S^hir içindeki sinemalarm bu İ içeritimMci ve •banliyösünd'iki sine şekildeki kontroUaıı blr kaç gün zar maların kontrolu devam etmektedir. fında tamanılanacaklır. Alâkalılar ?inemaUrın kapasi\esinBelediye Fen İşleri kontrol heyeti Bn ğaziçindeki Emirgân sinemasından den fa?.la seyirci alınaları mevzuu ırı mevzuu sonra dün ve evvelki gün de iki si ile de yakından alâkala iiınıakta ve nemayı daha faaliyetten menetmiş âni kontrollarla bu şekilde çalışarJ ilde .»11I»IJ sinemaların kapatılma yoluna a i r l i I giditir. Belediye Fen İşleri kontrol heyeti leceğini biHirmektedirler. Kapasileevvellti gün Beykozdaki Zafer sine lerinden fazia seyirci alan sinemaları masını ve dün de Şehreminindcki Ay kontrol için âni baskın yapabilecek nur sinemasını ikinci matineden son ayrı bir seyyar Belediye ekipi kura çürük işaatları sebebile kapılan ruiacaktır. hakkında Ankara Va1ili|i Dıs İşleri Bakanlığına miiraraatte hıılundu Ankara 1 (CumhuriyetTelekg) Bundan bir hafta kadar evvel, fehrimizdeki Amerikan iTnkamları Ankaradaki personeline bir özel genelge göndererek. Ankarada hırsızlik olaylarının arttığmı bilaiımiş ve b«zı tedbirler tavsıse etmistir. Genelgede bilhassa şu hu^uslara dikkat edilnıesî istenmrktedir: «Eskici adı allınrin kapınız.ı calanlara satacağınız eşy?ları mümkünse antrede. h^ttâ kapınızda gö^terin. Arkası Sa 5. Sü. 2 de jp Buzdağına yok «Hans TTPdtoft» un içir>H«» h«lıman 35 kisinin akıbetleri hakkında beslenen iim«dler zayıfiadı: Danimarka matetn tutuyor Kopenhag 1, (Radyo) Evvelki gün Grönland açıklarında bir buz dağına çarparak batan Danimarka «Hans Hedtoft» yolcu gemisini ve kurtulanları bulmak gayesi ile yapılan araştırmalara devam edilmek tedir. 3.000 tonilâtoluk gemide bulunan 95 kişinin akıbetleri hakkında boslenen ümidler gittikçe Eayıflamaktadır. Araştırmalara sivil ve askerî uçak, helikopter ve gemiler katılmaktadır. Hava şartlan kötülüğünü ve rüzgâr da şiddetini kaybetmemiştir. Fakat, rüyet iyi olduğundan, bilhassa uçaklar burada rahatça faaliyet göstermektedirler. İsviçrede oy hakkı kadınlara tanınmadı Bu^ünkü Meclis Yapılan referandumda erkekgündeminde 23 lerin 650.000 i aleyhte. 325.000 i de lehte rey kullandılar kanun tasarısı var Dazı Petrol arastır bölgelerde ümid kırıcı TURGAV ARJANTINE GITTI rayin kalecisi Turgay Şeren dün uçakla Arjar.Hne gitmiştir. Şeren»! Arjantin River Plate Kulübü 20.000 Dolarlık transfer teklif etmistir. Kaleci, teklif sahibi idarecilerle temaslar yapacak; ku'.übünden izin alırsa transfer olacaktır. Yukarıdaki resimde Turgav h3va alanmda oğluna veda ederken görülüyor. tDiğer haberleri SPOR sahifemizde bulacaksmız.' Zurich 1, (Radyo) İsviçreli er kekler bugün, rey kullanma hakkının kadmlara da teşmilini büyük bir Ankara, 1 ıCumhuriyetTeleks> ekseriyeile reddetmişlerdir. Bu müB.M.M. nin yarmki oturumuna aid nasebetle tertiplenen ve 2 gün degündemde 23 kanun tasan ve teklivam eden referandumda, 650.000 kişi fi ile birlikte Sayıştay Daire Başaleyhte, 325 kişi de lehte rey kullan kanlıgı seçimi yer almış bulunmak. mıştır. tadır. İsviçrede, meselenin halli için ilk Umumi hayata müessir afetler do | defa olarak millî çapta bir referan. layısile alınacak tedbirlerle, yapıladum yapılmıştır. İsviçre Parlâmento cak yardımlara dair kanun tasarısı su geçen sene kadınlara rey kullan tercihan müzakere edilecek madde. ma hakkının verilmesine dair bir lerdendir. Bunun yanında adlî tebkanun tasarısını tasvip etmişse de, ligat tasarısı gündemdeki yerini mu ' mesele bir anayasa tadilâtını gerek hafaza etmektedir. Yüklü olan gün. ! tirdiğinden, milli çapta bir referan demin bütün maddelerinin neticelen duma gidilmiftir. dirileceği «anılmamaktadır. 1 Raman, Garzan gibi bölgelerde calışmalar verimli oldu. Petrol tasfiyehaneleri 1961 de faaliyete geçecek Üniversitedeki Arab İsrael talebe kavgası Yönetim kurulu lahkikata başladı, mevkuf 2 Arab öğrenci kefalete rapten serbest bırakıldı Birkaç gün evvel on kadar Arab öğrencinin. Tıb Fakültesi kütübha nesi önünde bir Israelli öğrenciyi dövmeleri hâdisesile ilgili olarak Üniversite Yönetim Kurulu soruş turmaya başlamış bulunmaktadır. Hâdise ile ilgili olarak İsrael başkonsolosu. İstanbul Üniversitesi Rek törü Ali Tanofluna ikinci defa müracaat ederek Arab öğrenciler hak kında tahkikat açılmasını istemiştir. Aynı şekilde Birleşik Arab Cumhuriyeti baskonsolosu da İsraelli öğ renciyi Rektörlüğe şikâyet etmiş tir. Aıtıiral Radford geldi Amerikanın bundan evvelki Genetkurmay heyeti başkanı Amiral Radford dün gece 23,45 te uçakla Paristen şehrimize gelmiş ve Yeşilköyde İstanbul Valisi Yetkiner, Amerikan başkansolosu Mr. Miner ta rafından karşılanmıştır. Yunanistan, Türkiye. İran ve Pakistan ile bazı Ortadoğu memle ketlerinin Amerika ile müşterek savunmaları mevzuunda bîr rapor hazırlamaları için Başkan Eisenho wer tarafından vazifelendirilen Amirml Radford ve şehrimizde bulunan Amerikanın eski Ankara Bü yük Elçisi Mr. McGhee, bugün te maslarda bulunmak üzere uçakl» Ankaraya gideceklerdir. Heyet, An| karad« iki gün kalacaktır. Ankara. 1 (Cumhuriyet Teleks) 12 Kasım 1952 tarihinden itibaren serbest rekabet sahasında açılmıs, bulunan Türkiye arazisinde petrol araştırmalarının bugünkü neticeleri ümid kırıcı görülmemektedir. Altı yılı geçen bu araştırmalar ve çalışmaya katılan yerli ve yabancı müesseseler. artık merkezileşmiş ve faaüyet alanları 1959 yılında sınır: anmıştır. Bu cümleden olarak, bugüne kadar 21 yerli ve yabancı şirkete 232 aded petrol arama ruhsatı verümiştir. Araştırmanın kapladığı alanın yüz ölçüsü 105.872 kilometrekaıe olup Türkiye topraklarının yüzde 14 ünü teşkil etmektedir. 21 şirketin fenni araştırmalar, yol yapımı. nakliye işleri gibi hususlar için 19 müteahhid firmayı angaje etmistir. Bu şirketlerden yabancı olanlar altı yıl içinde memlekete 128 milyon lira sermaye ithal et mislerdir. Bu şirketlerin getirdikleri yabancı eleman sayısı ise 800 ka dardır. Geniş hacimde ele alınan petrol Bugün bütün Danimarkada ma işleri. bilindiği eibi Raman. Garzan. tem tutulmuş, yeni Titanik facUsl Germik. Kentaîan. Reşan. Kiradağ kurbanları ve eğer varsa kazazedegibi bölgelerde verimli o'muştur. :eri için dua edilmiştir. Kopenhag Arkası Sa. 5. Sii. 3 te radyosu. hâlâ müzik neşriyatı ve e.ilenceli yayın'ar yapmam^'ctarl'r Diğer taraftan hâdise ile alâkalı olarak mevkuf bulunan Suriyeli öğ renci Mehmed Şakir ile Irakh öğ ı renci Hâşim Elani, Birleşik Arab ! Cumhuriyeti konsolosluk avukatı | nin tavassutu ile kefalete rapten ser I best bırakılmıştır. Emniyet Müdürlüğü tarafından tahkikata levam edilmektedir. Bu arada ağır dayak • • Haftalardsnberi ilk defa olarak dün İstanbu! güneşli bir pazar günü l yiyen ve bir ara hayatı tfhlikeye pecirmiştir. Havanın jıcaVlığını fırsat bilen İRtanbul'ular îezinti yer . diişen İsrae'li öğrenci İsak rlatalan lerine akın etmislerrlir. Yukarıdaki resimde Sultanahmet parkında Hula Hup yapan bir küçük ile ivileşmektedir. 1 arkadaşı görülmektedir. ^ Arkası Sa. 5, Sü. 1 de , Konyada yılın yedinci cinayeti işlendi Konya 1 (Telefonla) İlimizde yeni yılın yedinci cinayeti Akşehirin Horaşi köyünde işlenmiştir. Köylülerden Mustafa adında bir genç öteden beri düşmanlık besledi. ?i Habibi, Muhtar odasından çıkarken kapınm ör.ünde tabanca ile vurarak ölHürmüştiir. I Katil Mustafa yakdlanıp tevkif^ olunmuştur. *4 Dün Hava lyi Idi Buz dağına çarparak yok olan Danimarka bandıralı «Hens Hedfoht» gemisi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog