Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

A, xdeniKİ BIRAKILMAK CR6NIN)$AHESER enı ve RENKLER DİYARI KlTABEVl ARlF BOLAT .54 fll u m h u r i yet 1 O A 1Q 1Z.419 Telgral •• mektub adregı Cumhuriyet Irtanbul PosU Kutusu tatanbul No: 246 224298. Telefonlar: Umumi Santral Nurnaran: 224298 Yan Isleri 224299 Matbaa 224290 r e r Tüecar, Banka r e Ştrketîer» luzumlu ıkı eser AV. HALİS SUNGUR Türk Tıcaret Kanunu Şerhı ve TatbıJtatı ile ilgili mevzuat I. cild Ticarî Işletme II. cild TİCARET ŞİRKETLERİ GereKçelerı şerh ve ızahları emsal temyız ıçtıhatları, Şırketlere aıd ornek muksveleler Her cüdı 50 lıradır. OKAT YAYINEVI P K 1017 Istanbul Pprçpmhp 1 9 S n h a t 5 e r a ° e * * 5 Oüdl 1 9 5 9 i y j ? Uçak Kazası Kurbanlarının $ayısı16yı r İ TBJTOIO AT. Londra tstutlml «Sev» ueajfmnı kmmian foHrakt hâN (Başbakan MeBderes D« Ştftk Vemnen, işar«tl« sostarilen yerdan dıgan eıknuçlardır) ve Başbahaa Menderesin kara rsna<ında fizerSnda bulunan cekeH , Kıbrıs dâvasının son sehidleri «wnta)cattt ğartlan ogrenmış mııKıbru »nurafc«re!enn»n r«tt«bat »t butuı POT« muc«hh«z nıhai tafhamm Turkı I «Kuılalar kullanılman daıma goz l/« namına katılmak «' &n.unde tutulacak bır mnhım nofczere Londraı/a pıden BafrefctltmtzU tadtr ttrfcadoj/arının bmdıJJcn uçaç/ın Bundan bn^Ica mahaüi sontle 4 te hazaya ugraması netıcesı <m altı za»« Turkıyt saahle 6 da tufcua getın hayatlanju kaybetmif olmalanlm lcaat hafcfctnra radyo ee ojansmn derm elemt ıçmdediT lanmızm gece yflrı^tna kadar kaf'î Bu kazadan Bafvekıbmız\n jağ ve rneı?siiîc malynvıl fllıp rereTnemJ^ sahm kuTtulmuf bulunmonnt dax » »« hadtse^/t »jttıp oğrenmek ıstıyen mızın haklı nluşuna bır dehl ta yuz bmlerce iata.nda.iin yabanti lakkı ederek teseilı bulmaga çtt radyo ve ajnn^/ann bırbınnt tutmıhşırken bır memleket vazıfesım yan ncyrtj/aîına fculafc i'frmelc vıecıfa yohında kazaya kurban olanbvnyetmde kalmış olmalan da vzulorın atie vt yakınlanna başsağlıpı lunecek bır olnıy'îr Tpmranı oI'J ue ecır «obtr düemekten v* munur J t bızım de haber alma vasıtae kadriere boyun tqmen\n bır «eîf lonmijın daha mutekâmtl hale gekanun olduğunu haUrlntrnakUın tırılmen ruretıle, \a\ka daha cabul başka eUmızden b\r şey gelmedığın* ve doğru $ekılde haber vermek yo>ek mtıtee*wrız lundakı payret'er bu7«Jan sonra Aneak bu mnnasebetle ve butviı fazlasıle arttırtlıp haber rnuesie ** amımıyetımızle bart husiıslnra lenmız vnbanct kayvakiara kultık îıfcfcafı çekmeğı de memleket çoasmağa thtıyac vermıyecek şekılde uklrnnrn lelâmetı namına lııînmtekâmvl ettrnlsın T a gordvqiımnz ıcın şuraya ısaret Ltmek istıyoruz kt butun noîctl vaCumhunyet, bvtun memlekettel yıtalanmızdn ve brlhıusa bovle mu pek derm btr a<n yttratmış nlan 1 Î m mılît ranfelı heye+\en nnJe. kazanın tonuncu ve bu kurbanlann^ 'edcn tLçakîarda hava seyahntlen da Ktbru davamtzın «on şehtdlerv, »ın her turlu thtımal ve tehhkele olmalanm temenm eder nfe tecnıbelpnmış mahafö ve ı CVMHURtYET f Ba» hastahancdc Eaşbakanla gövüşen arkadaşımız Doğan Nâ4i bildiriyor etaiektt unumJ tfkîn, Başbakan Menderes bugün hastahaneden çıkıyor Ağır yarahlardan hostes Nurdan Yelkoyan dün hastahanede vefat etti, Emin Kalafatm sıhhî durumu da ağırhğını muhafaza ediyor Hüessif kazanın bilâncosu ÖVeoler : 1 Server Soroun«»ogltı (BasuıYayın r« Tunzm Bakanı) 2 Kemal Zeytmoğlu (Eakısehir MılletvekiU) 5 Muzaffar Ersa (Baçbekanlık Husuet KAİesn Mudurli) 4 Şerıf Arzık Ajansı U Müdürii) I Ilhan Savut Bakanlığı Bırmcı Da»r« Şefı) 6 Abdullah Umum 7 Guner Parla (TJ1Y (Dı* Muduru) Turkmen Faciaya sebeb nedir? İngiltere Ulaştırma Bakanı, pilot yanasma sahasına girdiğini bildirdiçi zaman. «Sev» in Gatwirk ha\a alamndan 45 nıil mesafede bulunduğunu ve sis durumunun iyi olduğunu acıkladı Londıa 18 ıTHA> îngılter» Ulaş tırma Bakanı Watkmson, bugün öğ leden sonra A\am Kamarasında muessıf tayvare kazası hakkında bey» natta bulunarak şo\le demıştır « Uçak normal bır şekılde Gat. wıck Hava Alanına ınmekte ve bu inışı kendı âlet ve sa\açlarına daya narak hesablamakta ıken, pılot ya Kazada ölenler için dün Mecliste ihtîram darusunda bulunuldu Başbakan vekili, kaza etrafında malumat verdi, muhalefet partileri ileri gelenleri teessürlerini bildirdiler. İnonu Başbakana bir telgraf çekti. Çankayada Bajarın baskanhğında bir toplantı yapıldı 5 mn mhtfede) Londra 58 Dunvanın her tarafmda vukua gelebılen fecı v« uzunrulu hidı«elerden bın bu defa ne yazık kı Turk Havayollarının başına gelmış bulunuvor Bu sebeble derın elem ve keder ıçındeMZ Fecı kazd\ı hemen hemen yarasız ve beresız atlatan Başbakan Adnan Menderesle bugun ıstırahat etmekte olduğu klmıkte goruştum Son dereı e uzgurdu Fakat ıvı nıyetlerını ve tebessumunu kaybetmeırıijii Mesaı aıkadaş'arını fecı kaza sırasında kavbetmek Başbakan Menderesı çok fazla teessure sevketmıştı Bu^'in oğıendığıme gore kazava uğnvan «Sev» uçağının hosteslerınden Nuria'i Yelkovan da aldığı yaıalarm tesırıle ha\ata gozlerını kapamış bulunuyor Bo\lece kaza sırasında kavbettık'erımızm savısı 16 \ a yukselmış oluvor Çanakkale mıîletvekılı ve D P Genel Kurulu uyesı Emın Kalafatın durumu ıse agırlığmı muhafaza edı\ or Eskı Ulaştırma Bakanlaıından Arıf Demjrel kaza\ı hajlı ucuz atlatanlardan Ba$bakaıı Adnan Menderes, ıstırahat etmekte olduğu klırukte j a n n bır muaveneden daha geçırılecek Istııahat suresı DU muajeneyı muteakıb t^sbıt edılecektır Başbakanın jarın hastahaneden çıkması muht3'ael goruluvor HiiıHiiıııııııiKiııııiHiııi'iıınıııııııın "iıut Londra 18 (Radyo) Başbakan Menderesi hâmil uçağın Gatwıck havs alanı cıvarında duşmesıle me^dana gelen facıanm resml bılânçosu, bugun Turkıyenın Londra Pu>ıık Elçılığı tarafından açıklanmıştır Verılen malumata gore, olu adedı 15 yaralı adedı ıse 10 dur Kazayı en hafıf atlatan Dış Işlerı Bakanlığı Genel Sekreterı Melıh Esenbel ıle Başbakanın Hususî Kalem Mudur Muavmı Seiık Fenmen olmııştu' Esenbel hıç hastaneve gırmemış Fenmen ıse kısa bır tedavıden sonra taburcu edılmıştır Mendeıesın, kaldırıldıgı Londra klınığınde halen tedavıs.ne devam edılmektedır Başbakan dun gece rahat uyumuş ve sıhhî durumu duzelmeğe \uz tutmi'ştur Bu safcah Londra klınığının neşrettığı bır tıbbî bultende Menderesın sıhhî durumunaan endışe edılmemesı gerektıgı behrtılmektedır Turk devlet adamının ıstırahate ıhtıyacı olduğu ılâve edılmekteaır Yapılan rontgen muajenesını muteakıb, Mendereste herhangı bir kemık kınklıgının bahıs konusu olmadığı katıjetle anlaşılmıştır Menderes Arkası S a 5. S u l d e llü'IIIIHIIIIIIİHIIı'l'lıill ü|ii|| ,||niı m <\ i|" i| ı ı Iş.en Bakanlığı G Sekreter Hususî Kalem Muduru) 8 Mehmet Ah Görmü» (BasınYayıtı ve Tunrra Bakanlığı Hususî Kalem Muduru) 9 Burhan Tan (Foto Muhabın) 10 Aljnır Pılot) 11 Sabrı Kazmaoğlu (Pılot) 12 Lutfi Bıberoglu 14 Gonul Ya\m U\gur (Pılot) (Hostes) 13 Gunduz Tezel (Telsızcu 15 Rf\han SeMncn (B=smve Tunzm Bakanlığı fotog'sfcısı) 16 Nurdan \ e k o \ a n (Hostes) Ağır •\aralt o'ankr : Emn K?lefat Mıl'ptvekıh) Hafıf \aıalı (Çan kkd'' Ozbek (Kaptan Arkası Sa 5 Su, 5 te . o'ankr : ıa A 'nan M "deres ı i ! Yurdda teessür Şehrimızde \e Anadohınun bir çok yerlerınde dun eğlence >erleri kapandı; Ankarada da nikâhlar kıydırılmadı Londrada vuku bulan muessıf kaza, butun yurdda olduğu gıbı şehrımızde de buvuk brı heyecan ve uzuntuye sebeb olmuştur Dun bazı gazıno ve eglence yerlerı sahıberı Vılâyete muracaat ederek faahyetlermı bır kaç gun ıçın tatıl etmek ıstedıklermı bıldırmışler ve Arkası Sa 5, Su 3 de Kazaya dair diğer resimlerimız son 'ahifemizdedır Başbokan Adnan Mtnderea ve maıyetmı | Londrava goturen uçağın «vrrelkı akşana uğradığı muessıf kazada inememi| olduğu Gatvvick hava dlanının umumî gorunuşu On plânda tren yolunun otesındekı hava termınalı v« genıj pıst parkı Ue ivumanda kulesı goruhnektedır Bunun ustunde jcaklaıın ınıp kalktığı pıstler, yollar ve her ıkı \anda da genış ormanlık arazı bulunmaktedır Uçağın hava alamndan 34 kılometre uzakta bulunan (ve okla gosterılen) bu ormanlık sahalardan herhangı bırjne duşmuş olması ıhtımah kuvvet Anf Demırer (Ai>oı Tî>ı letvekılı) Rıf^t K d ı J e C?3kar\ Mıllctvekıh) Mehh F T H (Dış B kanl m G r n l S r ^srı Abnet Kemal ltık (Makı nıst) Kâz m Ne'es valesı) Hskkı E.kal (Bdş''ka! ıı Ş°fık Fen n< n h< Ozei K?l<=r avını) Mu :ı 1 • bir çarpsştı Eastbourn" 'Ineıltere» 18 <AP 2 616 tonluk Alman b^dıal " ° ra1al> ?errı>=ı şıdd°tlı bır ^ s do!=' ı »ıle Tuık bandıralı ve 3 W tonl'i •Huscm» e o mı e ] 1 e çarpıt ama di lr radjn ı1" hır t"I"='f En" ' ' i'*T ^uLiıl.ları d u n L o n d r a h a \ a a l n n ı n d a Arfcası Sa 5, Su 6 dn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog