Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Akşam Tekniker Okulunu Dışandan Bitirme Imtıhanlanna Hazırlama Kurslan Kayıdlar 21 Şubat 1959 da kapanacaktır Acele edınız. Namzedler okulun prograrmna gore, arzu ettıfı dersı alabılır Butun derslere devam etmek mecburıyetı yoktur. BİLGİ DERSHANESÎ Huırıyet gazetesı karşısı Cağaloglu u m h u r i yet 34tincö n\ Sarı 12.418 KUPUruSUîYUNUS NAD1 Telgraf ve mektub adresı Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbtü No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2 24298, Yazı Igleri 224299 Matbaa: 224290 Ömer Seyfettin Külliyatı ^leveudu kalmayıp yenıden basılan dort kıtab: Yüksek ökçeler Bomba Dalga Asılzadeler 200 200 200 200 Kr. » » » farsaTTlha 1 8 C ü b a t va»S»«'"a " ^™ 1959 ~" AHMET HALIT KITABEVI Istanbul Basbak anın Kemal Zevtinoğlu çagı ere de K azaya (SEV) uçağı, sis yüzünden Londra hava alanına inemedi, diğer bir hava alanına giderken mecburî inişe geçti ve o sırada düştü Muocaıf kazada vef*( edenlerden durdu Serr*r Somunnıoglu Muzaffer Ersn Şenf Arzık Menderesin sıhhatte olduğu bildiriliyor 250 metre sürüklenen ve 2 kanadı kopan uçakta bulunanlardan 14 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandıgı bildiriliyor, ölenler aratavift Somuncuoğlu, Zeyiinoğlu, Muzaffer Elrsü, Ş. Arzık, gazeteciB. Tan var Emin Kalafat |xrı/ada yaralı olarak kurtulanlardan dordu Arıf Demirer Melıh Esenhel fflıan Savut Vor Abalıya onguldak Komur Işçıleri Scndıkası Ddnci Başkanı Mehmed Alpdundar Ankarada bır hasın toplantısı yaparak tem^ıl ettıgi \atandaşların derdlerini kamu n>una iletmek ıslemış Buv uk bır i^çi kutlesıni vakından ılgılendırdığı ıçın de gazetecıler Sendıka Ikmci Başkanının so>Iedıklerını not edıp gazetelerıne bıldırmışler. Alpdundarın de(îıgı kısaca şu « Çıık ağır şartlar altında ,alışıjoruz Elımize ffeçen para yaşanıamıza jetmıyor. Bundan bir sure once toplanan komısvon, en az ıjündehğin sekiz lıra ebnasnuı kuıar \ermişli. Sonradan, hukumet lemSilrısınm itirazı ıızerıne hunu jedi lırava ındırdı. Ozel teşekkullrrcle çalışan ışcılerın gunriehğı on lıra olarak uvgulandıgı halde E KI. (Ereğlı Komur Işleltnesı) ışçılerine 7 lıra gundehği bile Bakanlık çok goruyor. Durumumuz kotudur. lıi7İerce metre jerın altında toplamı 81 kuruşluk bır deger Kade eden uç oğun \emekle randıman vcrılemez Hukumetten ilgi istenz.» Bu şikâyet, bırçok gazetelerde avnı gun vayınlanıvor Ertesı gunu, Koordınasv on Bakanı ve Sanayi Bakan Vekili savın Sebati Ataman ımzasıle Cumhurij et'e (Oteki galetelere değıl, yalnız Cumhuriv et'e) bır valanlama gelivor. Kanuna uvgun olarak aynı sahifenin aynı yerinde, aynı puntolu harflerle basılan bn yalanlama yazısında savın Bakan neyi >alanhyor, dersiniz? En az ucret komisvnnuntın jrundelikleri ilkin sekiz, sonra da yedi lira uzerinden bağladıgını mı? E K İ. işçilerine verilen gundeliğin en az iıcret sınınnm altında olduğunu mn' Yoksa komisyon karannın doğnıhığunu njn* Hayır. bnnların hiçbiri hakkında savın Bakanın bir dediği yok. O, daha zivade ikinci, uçuncu, "iorduncu derecede meseleler nzerınde duruvor. Sendika ikinci Ba<kanj kendisıni Bakanlıkta değil de Meclis gazinosunda gormuş. Cundelık meselesinden o goruşmede soz edilmemiş. Bakan, işcilerin refahı ıçın gece gunduz çalışıyormuş. E K.I. de rerimin duşebileceğine dair unâIar yapmak çok tehlikeli inıiş. Bır gun trenler durur, vapuriar işli>emerse, şehirler ışıksız. hastalar yardımMz kalırsa memleket ıçin felâket olurmuş Bovle teşvık eHici «01Irrin altında hain makcadlar aramak arrekırmış Dogrusu, valanlama adı altında saMn Sebati Atamanın verdiği cevab, sendıka temsilcisinm açığa vurduğu derdlere bir rierman olabilnıek gncunde de^ildir. Bakan her \erde Bakandır Onuula cah'ina odasmda va da Mecliste konu<sulnıuş, ne çıkar'' Zaten Alpdundar bu konuda zaman ve jer gostererek bır acıklama yapmamış ki O. gazetecılere derd yanarken «komisjonun işçılere tanıdiğı en az ucreti hukumet bize cok gonnor» dnor Avdınlanması gereken asıl nokta ıgte bu Ne yazık kı sa\ın Sebati Ataman bu konu\a dokunroaksızm, kendısinin gece gundıi7 ısci refahı uğruna çalıştığını ilerı surmekle yetinivor. Bız, sayın Sana'vT Bakan Vekilinin ivi nt>etlerınden oturu hiçbir zaman kuşku^a dıısmedık. Zoneuldak Komur I«rileri Sendıkası ikinci Başkanının sozlerinden de bo^le bir anlam cıkarmağa ımkan goremivoruz Bır bakan, bir musteşar bır genel mudur. işcilerin refahı uğruna çırpınıp didinebilir de elınden gelmedı^i icin gene bir s.e^ \apatnaz. işcilerin refahını vurekten dilemek başka, bu refahı sağlnabilmek i«e baskadır Sendıka tem«lcisinın sp7'erınden anladiîimı^a gore, bugun asıl S07 konusu komur ışci• Arkası Sa ' Sn i (P » NADIR NADt Kıbrıs adası için nihai konferans diin açıidı İngiliz hükumeti ileri dört şart sürdü, Dr. Küçük ile Makarios görüştüler Londrs 17, (Radvot K'brıiın âkı betını tâym edecek Dış Islerı B«kanları sevıyesındeki nıhaî uçlu kon ferans, bu sabah Londrada et. rafında çok sıkı emnıvet tedbırlerı nin alınd'ğı Lancaster House da gi7lı olarak açılmiştır Açı'ış oturumuna Llovd başkanlık etmıştır Zorlu ıle Averof Zurıh'te varılan Turk . Yunan anla»masına aon »eklını verecek konferanaa sayıları 4S arasında olan muşavırlerı ıle bırlık te gelmışlerdır Aralarında Lloyd, Ingıltere Mustemlekeler Bakanı Boyd ve Kıbrıs Genel Valısı Foot un da Kazaya dair haber nasıl yavıldı? Başbakan Adnan Menderesı ve refakatındekı hejetı Londra\a go turen SEV uçağınm sıs juzunden Gatuıck kasabası dolajlarına mec buri ınış yaptığını Turk dınlevıcı ler ılk defa BBC radyosunun dun gece saat 20 dekı ıngılızce haberler vavınından oğrenmışlerdır Haber kısa bır zaman ıçerısmde şehırde vayılmış ve bır çok kımseler gazetemıze telefon edeJ MtJlse haJcKında «laha. geıu;, bılgı edınmek ıs*emışlerdır BBC hâdıseyı ılk verdığı zaman Başbakan Menderesin kazjyı sağ atlattıgını ve uçakta bulunanlardan ısımlerı tesbıt edılemı\en uç kışınm olduğunu bıldırmıştır Da ha sonrakı haber yayınlarında olu sayısının 11 kışıye kadar çıktığı oğrenılmıştır t^tanbul radyo«unı»ı hab«*l Istanbul radyosu da gece saat 21 30 dakı alatıırka muzık yavınım jarıda keseıek muessıf hâdıseyı dınlej ıcılerıne bıldırmıştır îs. tanbul radyosunun sıpıkerı (SEV' uçağınm mecburı ınış \aptıgmı Başbakan dahıl uçaktakılerın hep sının sag \e salım bulunduklarını, duıumdan evlerının haberdar edıldıgını ve hevetın otümobıllerle jollarma devam ettıklennı bıldırmıştır Gecenm geç saatleıı ne kadaı Ankaıa ve Istanbul rad >olaıından muessıf kaza hakkında başkaca bılgı edınılememaşttr Anadolu Ajansı da geç saatlere kadar >a\ınladıgı bultenlerde ka 7a\a ddir her haneı bır bılgı ver memı^tn Hadıse hakkında Anıerıkanın Sesı Rad\osu da saat 23 30 yajanmda Başbakan Menderesin ufak jaralarla kazadan kurtuldugunu fakat 14 olu, 9 yaralı ve 1 kajıb bulundugunu bıldıımıstır Dun gece ıesrni şahıslar dışın. da LondrJ\la telefon konuşması \apmak âdeta ımkansız bır mese le halıne ge'mıştır Londıayla te lefon goıusmeM yapmak ıçın ısım lerını \azdıranlarm sayısı gece saat 22 de 200 kışıjı bulmuştur Ankara Londra dırekt telefon temdsının ârızalanması netıcesuı de başehır konuşmaları Istanbul uzermden vapılmış ve konuşmaları Bakanlar ve mılletvekıllen al mı^laıdır Gece hadısevı ogıenen lstan bul Valısı Ethem Yetkuıer ve Emnnet Muduru Faruk Oktav makamlarına gelmışler ve gecenın çok geç saatlerıre kadar Londrasla telefon temaa yapmak ımkânlarmı araçtırmışlardır Radyolarunu > ayvıa tekrar başlıyor Ankara radyoeu 22 46 r« tstanbol RadyoM 23 15 hab«rL«r bülteniermd* d« Başbakan Mend*içınde bulundu^u uçak kadaır herhangi btr haber verm«truşlerdır Her ıkı radyo ıstasyocıu geoe jrartM Isbklâl maxfmı çalarak y» yın prograanJarma aemv«nni9İ«r se de daha toan. hafcf batımüa gı çalmıya baçliyarak yayınlan ru devan» »ttırmışlerdır Ankara ve Istanbul radyolan bu yayınlan sırasında zaman lamaın muzığı keserek programlarına devam ettıklenru bıldarmışlerdır Radvo otontelerı, programm alışılmLş durum hılâfına n'ed devam ettuıldıgı sorusuna mukabeleten Başbakan Menderesin geçırdıgı uçak kazasıaa dair bu teblıg va\ ınlayacağmı ve teblığuı Dış Işlerı Bakanlığı tarafmdan hazırlanmakta olduğunu bıldırmışierdır Radyo bu teblıgı =abrth saat 3 30 a kadar yai n'aTMmış bulunuvordu Arkası Sa 5, Su 2 d« Sanayi Bakanına Zonçuldak maden isçilerinin cevabı Federasvon ikinci Baskanı, Bakanı Mecliste zijaret ettıklerini, >apılan tartışmada kendisınin «İsçiler 450 kurus yevmiyeşi dahi harcıyamıyorlar» dediçini sovlıivor Ankara. 17 (CumhunjetTelelcs) Zonguldak Maden Işçılen Sen dıkası ıkıncı Başkanı Mehmed Alpdundar, bugun Sana>ı Bakanı tarafından tekzıb \olu\la gazetemi2e konan \ azıva cevab \ pnnıştır Alpdundar cevabınJa, kendısıtıın de en az Bakan kadar aldığı ıe\lerle ış başma getırıldıtmı S0 ı ın maden ışçısıran hak ve hıiKuKunu a ramak vetkısıle mucehhez bulunduğunu, bu yetkısını tanımıyan Bakanın ışçı ve sendıkalar çevresınde tasvıb gormneceğını ve ıfadelerının teessurle karşılandığını soylemektedır « Benım sendıka ıkıncı başkaruığımın taym ve tesbıtı kendılerıne aıd değıldır » dı\en A'r' > liakanı uç kışıhk he\et halınJe zıyaret ettıklerını, bu zıvaretın B M. Arkast S a 5, Su 1 d e . •S«v* uçağının feci kazadan sonrakl hali Londra 17, (RadyoA.P) tngılız Havacılık Bakanlığının bır ıdarecısı bugun, Turkı>e Başbakanı Adnan Mendeıes ıle maıvetı erkânını Londrava getırmekt^ olan 4 motorlu ozel «Vıscount» uçağının, Surrey ejaletınde Ne\\dıgate mevkıınde mecburî bır^ınış japtıgım açıklamıştır Isıhai uçlu Kıbııs konferansı ıçın Londra\a gelmekte olan Menderesin, kazaM hafıf sıyııklarla at'attıgı bıldırılmektedır Uçagın cıddî şekıldp hasarına sebeb olan kazada Amerıkanın Sesı Radjosuna gote, 11 k şı ounus, Mendere* dahıl 9 kısı \aralanmış ve 2 kışı de kajıbdır Ancak olu. kayıb ve varahların huvıyetlen tesbıt edılememıştır Bu radjo, oluler ıçın heıhangı bır ısım zıkretmemıştır. TELErOTO A P t L M S N . İManbul (SEV) uçağmda bulunanların listesi 48 kisiiik uçakta M bulunuyordu Merhunı Prof Şevkı Yener Kazanın sebebi: Sis Menderesı Roma tarıkue Istanbuldan getırmekte olan uçak, kesıf sıs yuzundsn Londra hava alanına mememış \e Gatwıck hava alanına sevkedılmıştır Gatwıck, Londranın 40 kılometre gunrt ındedır Gatwıck hava alaiı ıdarecılen, Menderesin uçağının ınmeğe teşebbus edeıken pıstten 4 kılometre kadar mesafede gozden kajboldugunu so>lemışlprdır Sıvıl Havacılık Bakanlığı «Vıscount» un Gatwıck'ten 8 kılometre mesafede Oakland Park Çıfthğı denılen koruluga ınmek zorunda kaldıgını sovlemıştır Mendeıes derhal, cıvardakı bır çıftlık e\ ıne mısafır edılmıştır Ev sahıbı telefonda kendisıni bulan A P muhabırıne «Menderes şu ânda evımde dolaşıvor Yarah olup olmadıgını soyhyemem Şımdı daha fazla sovlıyecek bır şeyım yok> demıştır «Vıscount», piaf vaklaştıgı suada Gatwıck hava a'anının ekranından kavbolmuştur Agır jaralüardan ıkısı hemen >akında oîan Dorkıng umumî hastanesıne kaldırılmıştır Prof. Muzaffer Sevki Yener vefat etti Bır kalb krızi nehcesi, Panste ha\ata gozlennı \uman kıjmetlı tıp adamımızın cenazesı ucakla ^rda getırılecek Teessurle haber aldıgımıza bır muddettenberı Parı^te tedav1 altında bulunan kı\metb tıb adamımız Profesor Muzaffer Şevkı Yener dun saat 15 30 da venı bır kalb krızı netıcesı vefat etmıştır Son gunlerde arka arkava bır kaç krız atlatan Prof Muzaffer Şevkı Franaz raeslekda^larının butfeı lhMmanuna rağmen kurtarılamamıştır Merhumun cenazesı uçakla vttrda getırılecektiT. Başbakan Adnan Mendereal Lamdrava goturmek firere dun »«Hab saat 9 4T te hareket ed«n Turk Havavollarına aıd 4 motorlü Vıscount turbo]et Sev yolcu uçağmdakı dığer şahsıvetler şunlardır. Basm Ya>ın Tunzm Bakanı Server Somuncuoğlu, Afvon mebusu ve e«kı Uıaştırma Bakanı Arıf Derruıer, Canakkale mebu'u ve eskı Dev let Bakanı Emıi Kalafat, Eskışehır mebusu ve eskı Bavındırl'k Bakanı Kemal Zevtinoğlu, Dış İŞlen Bakanuğı Genel Sekreten Melıh Esenbel Dış Işien Bırıncı Daire Reısı Ilhan Savut Başbaka^lık Arkan S a 5 , Su l d e Eskisehirde dün üç CHP li tevkİf edildi Bunlar, Keskinde muhtar »eçımi sırasında vukua gelen kavgada, jandarmaya mukavemet etmekten sanık bulunuyorlar. 1 5 C.H P. li de jandarmadan dayak yedıklerıni sövlıyerek dâva açıyorlar. 'Yazısı 5 ıncı Toplaniılar dağıldı Uçak kazası haberı Londrava ulaştığı sırada Turkıve Yunanısj tan ve Ingıltere Dış Işlerı Bakanları, Ingıltere Dış Işlerı Bakanhgında toplantı hahnrle ıdıler Oturumlanna derhal son vermışlerdır Daha once hazırlanan pıograma gore Menderes ıle daha once Londra ha\a alanına ınen Yunanıstan Başbakanı Karamanlıs, Ingılteıe Başbakdnı McMıllan ın davethsı olarak hep bırlıkte aksam \ emegı vıvecekleıdı Akşam vemeğınp Zorlu Averof ve Llovd da dâvet edılmıslerdı Akşam yemeğı ıpta! erlılmıştır Kazanın vukubulduğu sısle ortulu mıntakadan, Londrava haberlerın ulaşması zor olmaktadır Arkast Sa 5, S« S d« Menderes haslanede Sıvıl Havacılık Bakanlığı, «Vıscount» un mecburi ınışten sonra 250 metre kadar kızak vaptığını ve muhtehf sademeler netıcesınde 2 kanadımn koptuğunu bıldırmıştır Menderes kaza dolav ısıle cıddî bır sarsuıtı geçırmıştır Doktorlar dolayısıle, bır rontgen mua> enesıne luzum gostermışlerdır Bov lece Menderes, Londra klınıgıne kaldnılmıstır Londra klınığı, Ingılız başkentmın en buvuk hastanelerınden bırıcîır Dığer jaralılar, mahalli hastanelere kaldırılmıslardır Arknsı In i 9ı 4 tp Kazanın %ukulııı<rluğu jeri Keskındeki me; dan kavgasmdj jaralananlar Eskijehir Adlıjesind» Kasaym «İTry«nSrV uçağının \eşılkn> hava alaımıda cckihnt; Mr resnrl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog