Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ANNE SimİNE EN YAK1N HAMA u m h u r i vet 19 4 1 7 1*.4 1 / KURUCUSU ' T U N U S Nâ Dİ Telgraf vt mektub adresi Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 246 Telefonlar Umuml Santral Numaratı 2 24298, Yazı Işlerl 224299 Matbaa 224290 Feridun Fazıl Tülbentçi »in yüzlerc» yerli ve yabancı vesıkanın ışığt altında yazdıgı büvuk tarıhl roman Turgnd Reis kttab halınde çıktı Bu eserde Akdenızi tıtreten denir kahramanımızın hayatını merak ve he\ecanla okuyacaksınız INKILÂP KITABEVI Istanbul Fıatı 6 Lıra cıldlısı 7,5 Lıra 17 gnbat 1959 Sanayi Bakanı, kömiir Meclis, dün mebus maaşlarına işçilerinin refahını zammı ivedilikle kabul etti li ve linin zam sağlamağa çalışıyor 144 C.H.P. DP. 1 DP. lehte reddiniileistedilderiolunduteklifi, 249 linin reyi kabul Sanayi Bakanımn Kömür işçilerme 7 lıra yevmiyeyi cok bulduğu yalan r ; •• •; ; : ^ «Kömür işçisinin refah teviyesini yukseltm«k ımkânım bulmak ıçm geceyı gunduze katarak çalışmaktayım Ancak mılletın malı olan ışletme>ı malî harabiden korumak da benim ıçm namus ve vatanperverlık vazıfesıdır. Sanayi Bakanı ve kilinden Savcılık eli ile ajagıdaki tekribi aldık Gürültülü üstünde geçen tartışmalar bir maaşı nasıl esnasında Sırrı vicdan huzuru Atalay içinde (CHP): «Biz 2000 liranın alacağız» diye sordu Tekzibi tek zıp Van Cumhurivet Savcısının yalanlanıası karşısında 3 noktaya cevab isteniyor Van 16 (Telefonla) Demokrat Partınm Agrı tefkılâtına «ıt bır cıple 43 kılo 450 gram afvon kaçırmakta ıken Vanın Canık nahıyesınde yakalanan D P lılenn duru?msları yapılmış ve mahkeme heyetı bunların tahhve talebını reddetmıştır Mahkeme avm 19 una ka'mıştır Bu hâdlrfe lle «lâkalı olarak v«rdi ğımız ılk haberi «Hakıkata aykın» olarak gösteren Van Cumhurîve^ Saveısı Fatlh Keçık'in harırladığı tekzıb de havret uvandırmıjtı* Saveı trana dogTU bır k»eakeılı|ıri bahıs mevzuu olmadiğinı »5vlemi|f ve sanıklar hakkmda da yalnız «bevannamesn ham afyon naklettrek» <nı<;ıındsn takıbata jnışıldlgınl llerı gurmuçtGr Her ne kadar Van Savası bumı iddu edivorsa da fu noktalar bilhassa beHrtilmektedır* Ne Agrı, ne Van arvon efclm Buralarda afvonu ısllveeek hsr han.?i bır müessese d« meveut d«ğıldır' Bu vazivefte 43 kılodan faıl» afyonvn cıple neden ve n»reve nakl»dıldıâi çok merak »dllmektedır Dıkkatı eeken nokta bu boieemtn hu^iıd böisesl de olmaçıdır Tahlıveleri r«"dd«»dıVn!er arasinHa Aen D P ikineı bs«kanı Zekl Tokar da bulunmaktadır Cumhurıjetın 15 Şuhat 1959 ta , uzennde goruşmelerde bulunmadı nhlı sayısmda çıkan ve ZoneulHok Hatta Veka'ct makamına dahî uğKomur Işcılen Sendıkası Ikıncı ramadj Yakiu bır kere ZongulBa^kaTU Mehmet Alpdundar ın vap dak mehusu arkadaşlarımdan bajatıgı bır oasın toplantı^ında so\len~ 1 rı ıİ€ bıılıkte Met'ıs gazmosunıruş »ozler olarak gostenlen bır A' da Zongurdak tan gelmış olan ve kara haberınde hakıkate a'la u> serdıka ı!e ılgısı bulunmavan hayh mıyan ve tavzıhe cıdd^en rauhtaç kslabalık bıı he^ »tl? tamiTien baş Arkan Sa Ç, Su 3 de noktalar vaıdır 1 Sendjka ıkıncı başkanı bu Koordınasvon Vekılı \e Sanayi Vekâletı Vekıjj seferki se\ahFtınne ıddıa ettığn gı(Sebatî Atanan) bı, benımle asgarl ucret me\7uu Ankara 16 (Cumhuriyet lelekt) CHP den Übevde Ellı ve 14 arkadaşınm mılletvekıli odeneklerını ındırmeyı hedef rutan kanun tek lıflerı bugtın Meclıste ıktıdar ve muhalefet çatışmasına sebeb oldu Akşama dogru bır onergevle gun demın gerılerınden one çekılen tek | lıf tenkıdler ıthamlar tartışmalar | arasında muzakere olundu B=m he. •\ecanli mılletvekıllerı konumın aldı gı se\ ır ıçınde kerdı partılerme dahı guvensi7İıklermı ıfade ettıler Bun lardan bırı CHP mılletvekıli fa. kat eskı DP lı Huse%ın Bahk ıdı B<tlık kendı CHP gıupunu. zamla rı ısteyıp ıstemedıgı hususunda samımıjete dâvet ettı Arkan Sa 5 Su 4 tt Keskinde yaralaun C.H.P. liler Mıırıtar seçimi mrasmda cıkan kavgada yaralanan 18 kisinin de C. H. P. li oldııkları anlaşıldı hârlise hakkında tekzıbler hanrlanıyor Eskışehlr 16 (TeMonla> Dfla Keltande DP lılerie aHJP hle* trasmda vulrua gelen kavgada yara lananlar be^er kışılık gruplar halınde jandarma nezare4n>de bn^un burava getirılmışlerdır Yaralılarm »a\ı»ı 18 dır ve bunların hepsmın de CHP li oldukları anla?ümışt r. Varalanan D P li yokrur Yaralüar, Ilk tedavılerı yapıldıktan aonra ne. taret altına almmışiardır Bunların Menderes, nihai üçlü Kıbrıs Konferansına bugün gidiyor Türkiye, fngiltere ve Yunanistan arasında tam bir mutabakata varıldığı dün gece resmen açıklandı Baf bakan Adnan Mcndara* v* bcrab«rındekl zevat bufun saat t da Turk Havayollarına aıd ozel bır uçakla Londraya hareket edecekUrdır Evvelc* de bıldırdığımıı gibl bu akş&m nıhat şeklını alacak olan Uçlü Kıbru Anlaşmau yarın Londrada, Turkıye, Ingıltere ve Yunanistan Baabakanlan tarafından ımlalanacaktır Basbakan Adnan Mendereı dun ögladen ew«l Çanakkale mılletvekıli ve D P Genel Idare Kurulu uyesı Emm Kalafat ile buluçmu? ve oğleye kadar çalışmıatır Bu arada D P II Baskanı vt Beledıya Bajkanı Kemal Avgun de Vılâyet» gelmıç ve Baçbakan tarafından kabul edılmıştır Oğleden sonra Adnan Menderesl Ankara Unıversıtesı Talebe Bırlığının üç kışılık bır hevetı zıyaret etmıstır Ankarah oğıencıler Başbakana başarılar dılemışler ve Kıbrıa konuaunda genclerm kendısıle beraber olduğunu soylemışlerdır Baj bakan genclere Londra donuşunde bğrencı lıderlerıle goruşeceğını ve Ankaradakı heş bın kışılık eğrencı «itesı meselesımn ele ahnacağını »o\ lemıştır Basbakan oğleden sonra Vılâvet*en Kemal Avgun ile bırhkte aynlmi} ve imar sahalarında lola^ JANDAKMAMIZ 113 YAŞIND A Turk Jandarma Kuvvetlerının kunuluşunun 113 uncu yıldonumü dun »ehrunızdekı Jandarma Okulu nda torenle kutlanmıştır Istıklâl m ıarşBi»ın çalınmasını muteakıb Okul Komutanı Albay Celâl Anmaç bır konuşma yapmış ve jandarmanm yurdıçı hızmetındekı onemını behrtmıjtır Daha sonıa parlak bır geçıd resmı yapılmij ve Taksım Cu mh«rıyet âbıdesıne çelenk konmuıtur Re»ım dunkü geçıd resmını g ostermektedır Arkan Sa S, Su 9 6a ile ilgili bilirkişi raporu verildi Atatürk Amerikan televizyonunda Bütce üzerinde görüşmeler Cumaya başlıyor Muhalefet, Butçe müzakere. lerıne 9 gun avnlmasını tenkid ediyor Yeni bir döviz iddiası Miivonluk dövk kacakçılıgı hâdisesinin muhbiri Alraanyadan yurda binlerce liralık kaçak eşya sokmaktan sanık Iatanbul Kambıys teşkılâtı yenı bır dovız kaçakcılığını meydana çıkariarak Emnıyet 2 ncı şub« müdurlugune tevdi etraıjtır Iddıava gorc, Sırkecıdekı cAkpol> Ithalât ve Ihracat jırketı mensublarından Kemal Aksur, Frankfurtta bulunan karde?ı Kâzım Aksur vasıtasıle yurd» bmlerce lıra değennde kol saatı, dolma kalem ye altın kaplama kolje »okmuf, bu i« ıçın Paket Postane» harıd mubedele B « vısınde çalışan Hıkmet Ün ısminde bır memurdan da ıstıfad« etmıştır H kmet Ün, Paket Postanesınden çıkardığı beher jaat başma 5, dolmakalem ıçm de 3 er lıra menfaat sağla Ankare, 16 (CumhunyetTeleks) BMM nın bugunku toplantısında but<;e goruşmelenrun 20 Şubat Heyet, inşaatı «fen ve sanat kaidelerine tamamile ayflcrrı ve çok cahılâne» gunu başlaması kararlaştırıldl Otubuldu, ve bu teknık hataların yanında malzeme kotuluğu \e ışçılığın rum açılınca Başkan Mahmut Gologlu Başkanlıga verılmıj bulunan fenalığı gıbi âmıllerin tetkıkıne dahı luzum gormedığını bıldırdı Mechs soruşturması açılmasına daif onergelerın 959 Butçe Kanunu ta24 ocak cumartesı gecesı Kuçukya. ruklu bulunan ınşaat juksek mıman sarısmın MecKste (fonışulmesiTidin lıda «Neş e» sınemasmda me\ dana ge Bedrı Çevık, sınema sahıbı Hakkı sonra gnndeme ahnmasının kararlen ve 37 kışının olumune sebeb olan Gunduz ve mşaat kalfası Yufuf muessıf çokme hâdısesıne aıd bılır Gungor h^klarında ılk tahkıkatm laştınİTi ş olduğunu bıldırdı A r k a s ı S a 5 S u 1de kışı raporu, dun Kartal savcısı Nec açılmasını talep edecektır det Gonenç e tevdı edılmıştır Beş buyuk daktılo savfjsını ıhtı Hazırlık tahkıkatmı ıdare eden va eden bılırkışı raporunda kazajı Necdet Gonenç, bugun do";\ avı Kar doguran'âmıl'er şu sek lde ızah edıl tal sorgu hâkımhğıne vererek, tu. Atrkası Sa 5 Su, 8 de Dun Aksaravda çocuklar tmrtd uıdan, tiıcrinde Kıbns h*rita«ı da resmedılnuı fcir nçurtau uçurulltrkea Arkası Sa 5 Su 1 d* Kaçakçılar dun Washıngtjn 16, (Ozel muhabırımlz Londrada dunku hazırlık Fred Zusy bıldırıyor) MılyonlarEskı Vatan Partısi kurucu vs Londra 16 (Radvo) İngıltere Tıcaret Bakanı, itha'âtçılara 107 milyon, lanaca Amerikalı bugun televız\onVan monsubu olarak, komunızm propaDış Işlen Bakanı Llovd ile Mus bttşında CBS tarafından hazırlanan Saat 15 te Iş Bankasının Çarşamba şubesıne gandası vapmaktan sanık 26 sı tuyicılere de 43 milyon dokr ayrıldığını açıkladı temlekeler Bakanı Boyd bu^un yarım saatlık ozel fılmı seyrederek gıren elı tabancah şahıs kasada bulunan 8972 tuk u 48 kışının duruşmasma, dun Turkıve ve Yunanistan Dış İşleri Turkıve Cumhurı>et nın kurucusu 2 Agır Ceza mahkeme<;Lnde bsşlırayı alıp kaçtı rın 143S37 918 doları fulen k\ıll« Bakanları Zorlu ve Averof ile bır Ataturku tanımak ve başardıgı ıj. Ankara 16 (Cumhuriyet Teleka) lanmıştır aSnıkların vokiama ve lıkte barız bır ıtımat ve n ımserlık lerı hakkmda fıkır edınmek ımkânı Dtıncı ıthal kotaları yarm Rea nılmış v» tahsıse bnğlannufttr. huvnet te«bıtlen 2 =aat, haklarınrfa Arkast Sa 5, 5u 7 de nı bulmuştur Bugune kadar yepılan transferl»ml Gazetede ırtışar edecekto Bu Dun akşfam Fatihte Amerıkanvarı geçe, Iş Bankasının bır a\ evvel Mal ] Sor^u Hâkım'ışınce hazırlanmış Ataturke daır hakıkı arsıv fılmkotalar 43 milyon doları sanavıcı rın yekunu ıs« 140111 622 dolardır lerınden ve Imparatorluk Turkıye bır gangsterlık hadısesı olmuş, juzu tada Daruşşafaka caddesı uzerınde o'an 20 daktılo sahıfelık kararnal«r« ve 107 mılvon doları ıthalâtçı Bu netıct gosterm«ktedır kı im»sı ile modern Turkıjenın mukayese varı maskelı meçhul bır şahıs taban açtıgı 59 1 numaralı Çarşamba şu menın okunması da 45 cj«kıka sıırlara olmak üzere 150 milyon do lâtçılarımıı v« «anayıcılenmız te\ı fılmlerınden meydana getırılen ca tehdıdı altında Iş Bankasınm besmde cerevan etmışt r muştur Ogıeden sonra de\am eden mın edılen ıthalât ımkânlarmı vuk«Çarşamba» jubesmı sovmuştur lar dır. Saat tam 15 ı 7 dakıka geçe Ban Arfcast Sa 5, Su 2 de Arfcast Sa 5 Su 1 de •ek bir nısbett* kullanmağa mttHadıse, akşam saat 15 ı 7 dakılu Kotaların ilânı mtuıas«betıl« Tl Arkast Sa 5 Su 2 de Hemen ilâve ear»t Bakanı Hayrettın Erkman vaffak olmuşlardır edeyırn kı bu netıc« kredı hadlebugtın ju aemeci vermıçtır t Malum oldiiğu uzere bırın rındt bıç bır değışıklıgın yapılmakalmaksızan ıstıhaaJ dolar olarak wna lüzum ı kota 150 milyon Kuvelfct gvn VaUm CepAett Taılân edılmıştı Hândan »onra yapı edılmıştır » tıh ocagımn açılifinda bır hattb, Erkmen daha sonra dıj tedıy» lan ılâvelerle bu mıktar 169 944 303 yuTdumuîdakı partı faalıyeUm ka* dedtrek «Bu mucadelı AlUıhı »edolara balığ obnuştur Bu mıkta nnkânlarına da temasla ıkıncı uç avlık devrede 257 mılvon 273 bın oenl«rU tevynıyenlertn mucadeledolarhk bır tedıve ımkânına kavu ndm demtf şulacağını, bunun 50 kusur milyon Goruyor «UMtuMur, bofct», ift* dolannın Devlet borcu taksıtlerı, bu * 2 kmnunUrmurtn tkı bnyuk G eknğını ortaya koyuyor Btzd« faız ödemelen banker borcu redıtu nyatett âlet etmek jfatak oJArkası Sa 5 Su l d e mah efendım H«l« bov'« mıtltU tkıyt *yınp da btrtnı dığen ai«vhiM taknk ctmafc aynea. ftddetU ctzalandtnlmah' Natıl, kanunlartvuza förc b«»lar taten tuç madur' O Haldc b« tat natıl bbylt konufabt!ty»r' H" haldt ftmdıv* kadar bu yohi tutanlar şıddetlt «< *ur«tle ceznlandvnlmif olmaîıdtrkr BUTKI rağmen oynt harekete eesaret bulabümen dogrusu meıele Acaba Zamlar biıtceve fazla olarak Vatan Cephesrm hakıkt btr Jıarb cephesı jandı da o yuzden mt konulan 670 mihon liradan kahranumca. ılen attldı, yoksa b« çıkarılacak cephenın latan /alan degıl dupeduz D P demek oldvğunu dufu*Ankara 16 (CumhumetTeleks) du de ona mı guvendı^ 350 mılvon lırslık Hazme BonoBızce partı mncadelesrne AVohi «u çıkanlacağı ve Butce Kanunu knrıştirmnk rmu dtı memleketını tasar'sırın BMM ne ver hşınden sonra Komı=\ondan \e Meclısten dc mıUetını de seımıyenlerın ıf>dır geçmıs olan bart od°nekler bu ara^ ••• J l Arkası Sa 5, Su. 7 de Adhje kondorunda Cangsterhge sahn« olan banka onunde toplanaa rae ntkhlar, solda bankanuı btr memtıresi. gağda reznedar İkinci ithal kotaları bugün ilân ediliyor Milvonlarca Amerikalı, «Kudretli Insan», «İnanılmaz Turk» u tanımak \e ba^ardığı isleri oğrenmek imkânını buldu Un akşam Fatihte bir banka soyuldu Vatan Parti liler mahkemede Komunîzm propagandası yapnıaktan sanık 48 kisinin durusmasına dun baslandı BN M cesartl? Piyasaya yeni para gıkarılnnyor ı I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog