Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Ertuğrul Va»fi Akalın'm Taklp usulüne ve kanun yollanna mtiteallik, çeçtll ömek v# ictıhatlarla kıymetlendirerek, titiı bir itına ıle hanıriadijn Notlu ttahll îera •afhasındakl lçlerini» için en füvenllir eşsiz bir rehber olarak çıktı. rtatı: T Ura, eildlisi < Liradır. Umuml tevzi v »ipari? yert: TÜRK NEŞRÎYAT VUBDU. Ankara Caddeel No. 80 Istanbul NOT: Müellifin (Kendi Kendine Avukat yahutHerkesın dert ortagı) İBİmli hukukl e»erl de, degi*en kanun ve içtîhatlara gfere yeni baştan hazırlanmaktadır. İCRA KILAYUZU H.»M ,1 C , ^O A^A ÖBCfl Jll Mjn İIAIO u m h u r i yet NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet btanbul Posta Kutusu trtanbul No: 246 Telefonlar: ümuml Santral Numarasr 224298. Yan İglerl. 224299. Matbaa: 224290 Pazartesİ 1 6 lSübat 1 9 5 9 i a i f l U C M " *Uüai< Feridun Fazıl Tülbenlçi . »ln yüzlerce yerli ve yabancı vesikamn ışığı altında yazdığı büyük tarihî roman Tnrgud Reis kıtab halinde çıktı. Bu eserde Akdenizi titreten deniz kahramanımızın hayatını merak ve heyecanla okuyacaksmız. İNKİLÂP KİTABEVİ İstanbul Fıatı: 6 Lira cildlısi 7,5 Lira. Bu yd 350 hazine bonosu • : ••• liralık Yeni bütçenin bir buçuk milyar küsur lira fazlalık göstermesi son zamlar ve ayarlamalarla izah olunuyor Denk bütçede mebnsların ödcnek zam.arı gibi bazı artıslann karşıl ığı yok, boylece ortaya çıkan açık yeni gelirler ile karsılanacak; NecHste bütçe müzakereîeri bu hafta başiıyor Yeni bir Sovyet iddiası «tzvesti»» gaaeteai, Rua topraklannda bulunan bir Törk jurupunun ts&rann hale fetirüdiginl» 1leri «ürdti Londra 15, (AP) Rusy» bugün, Sovyet •mniyet kuvvetlerinin, Sov. yet topraklarında bulunan birçok Turk v t Amerikan casuı gruplarını zararsız hâle getirdiklerini iddı» et | mıjtir. .tzvestia. nın verdiği bir h« berde Türk Rua hududu yakınla. rında dört entilijans lervis ajanının esır edildiği ve birınin de öldürul duğü iddia edilmiştir. Gazete, ajan olarak Türk immleri vermış, fakat hâdısenin ne zaman zuhur ettiğini belırtmemistir. «îzvestia», 4 (ahnn torgusunun ya püdıgını v e bunların eaıuslukla ltham edileceklerini ilâve etmektadir. Kaydertiğıne göre, S casus, Rusvaya askeri bilgi toplamak ve hakikl Sov yet pasaportları elde etmek için gön derılmışlerdir. Üzerlerinde, easuslu ğa aid âletler bulunmujtur. «îzvea. tıa», tevkiflerin Gürcistan ve Ermenistan hududlarmda yapıldığını kay detmektedir. Türk cssuau olduklarını iddia ertikleri aahıslann da, Rıza Çavuş, Kemal Gil Rızaiddin, Kay» Ömer ve "Dakizade Safar Agabala gıbi isimler tasıdıklaruvı belirtonijtir. Ankarâ, 15 (CumhuriyetTeleks) • 700 sahife kadar tutan, 1959 yftı butçe tasansı kitab halinde basılarak milletvekillerine dağıtılmıştır Bu yıl, geçen yıla nazaran komisyon mazbatasında tenkide fazla yer verilmemış. Hukumetin mali tııtumu daha çok tasvib gormüştür. 4 ağustüs kararları ile yenıden düzenlefıen iktısadî gidişin, ıktısadl polıtikada bir dönuş olmadığı, 1950 denberi süre gelen politikanın ikinci safhasını teşkil ettıği mazbatarta belirtilmi^tir. 1959 yılı bııtoe.,nın gpcen v l a nazaran 1 milyar 505 milyon 077 bin 600 lira fazlalık gostermeFinin sebebleri. bütçe gerekçesinde son zamlar ve ayarlamalarla izah olunmRktadır. Misal olarak şehir suyuna, elektriğe, P.T.T. hİ7metlerine ve münakaleye yapılan zamlar venlmektedir. 1959 malî yılı bütçesı 5 milyar 980 milyon 630 bin lira ile denk olarak bağlanmışA tır. . ncak, bu denk butçede kanunlaşmıyan tas^nlarm ihtiva ettiği. mılletvekıli ör'enek zamları. temsil ödenegi zamları, askerî hâ Arkası Sa 5 S H 3 te Memleketimiz sezacvlerSrıdo E4Û kişi var 409 cezaevine ihtiyaç gösteriüyor, mahpusların günlük iaşe masrafı 90 kuruşa çıkarıldı Ankara. 15 (CumhuriyetTeleks) Öğrendığımi7e göre, Adalet Bakanlığı mahkum ve mevkufların gunhık iaşe masraflarının 90 kuruşa çıkarılma<îina karar vermı?tır. Hastalar ve çocuklar ve ayrıca hücre mahkumlarının iaşe masrafları ı*e 140 kuruş olacaktır. HAlen I m?hVum ve mevkuflara <ünde 750 I gramhk hir ekmek ve 35 kuruşluk gıda maddpsi verilmektedir Mahkumların yiyecek masraflannın yukseltilme^i b ıkkıııda'tı bu karar Sağhk Bakanhğına 5orula r ak alınmı^tır. Sağlık Bakanhğı r.or mal bir insanın yaşıvaH'm »sı için giınde 2400 kaloriye, çocnk ve hastalarla. hücrede bulunanların 3200TR50Û kalonyeihtiyâcı oia*u^u:m laÜdirmiştır. Lefkoşede 41 EOKAcının serbest I Seçim sandsğı başında kanlı meydan Eskişehirde yapılan bir muhtar seçiminde kavga çıktı, 2 D.P. li ve 9 C.H.P. li yaralandı , Averoi ve Foot I Dr. Küçük anlaşmayı izah etti Dün Londraya hareket eden lider, Kıbnslı Türk ler aleyhine alınacak kararların, teklif Müşterek Meclise tekrar tekrar gelse dahi, veto edilebileceğini söyledi bırakılışını seyretmek üzere ha pisban« önfcı^e topl«n«a İtsgiltereısin üsîer üzenndeki hükümranhk haklartm devans etti?mek isteme$i, bellîbaşlı ihtilâf konusu oluyor; Makarios Londtada tezahüratla karşılaudı Amerikada Türk ergisi Muhtelif şchirlerde teşhir edilen eserler büyük rağbet görüyor Washıngton (Fred J. Zusy bıldıriyor). Hâlen bellı başlı şehirlerde teşhir edılmekte olan Turk arkeolojı sergisınin kazandığı buyük rağbetın bir delilı olarak NewYork'daki Metropohtan muzesı serginin orada eskıden kararlaştırüdığı gibi bir ay değıl, ıkı ay teşhir edileceğini ilân etti. Arkası Sa 5. Sü, 5 te Dün Bfilan D. T. Vatan Ça|layaa Ocağı cönen MüsLondra 15 (Fadvo) Türkiye' bu akşam Londraya Dış İşleri B=kam Zorlu ile Yuna temlekeler Bskanı Boyd da katılmstan Dış İşleri Bakanı Averof, mıştır. MrMıllan, Lloyd, Boyd ve bugün, Kıbrıs Genel Valisi Sır Fcot, akşam yemeğini birlikte yemişlerdir. Boyd, vaktinm darhğı Hugh Foot i!e yan resmî bir göyüzündcn g^a?etecilere beyanat verü|in* yapmışlardır. Foot dâha önce, İnjiltere Başba rememuf ve ^erhâr CheckefsV "gitkaru McMillân ve Dış İşleri Bakanı mıştır. 3 Dış İşleri Bakanı Zorlu, Llöyd hafta sonu Yapılan hesablar, bu miktar ka Lloyâ'un Başbjkanm lorinin ancak 90 kuruş ve 140 ku tatıllerini geç'rdıği resmî sayfıye ve Averof. y«rın son gaynresmî gör ruş ile temın edılebrleceğıni gcsrer ikameteâhı Checkers'de, salı günü rüsmelerini j apacak'ar ve daha zivade yuks°k kademe kor.feransımiştir. açılarak olan Basbakanlar seviy#Bildirildiğine gore, Sâlen Türki sindeki üçlü Kıbrıs Konferansı ile nın teferruatı üzennde konuşacak"• yedeki mahkum ve rrev'c'jf adedi alâkalı olarak yaptıklan hazırhk lardır. Baspiskopos Makarios da. Bovd40.840 dır. Hasta ve çocuk mah lara katılmıştır. Cheekers'deki faali kumlarla hü'"'pHp H'kınan'arın m ; k yete, Adene yapmakta olduğu zi dan 15 dakıka kadar önce uçakla Arkan Sa. S, Sü. 3 de yareti yarıda keserek acele olarak Arkası Sa 5, Sü. 4 te Tahranın gösterdiği mukavemet Tahran, İS (a.a.) Dia Baianı Ali A»gâr Kücmat'in, hafta Parlimentonım giali oturumunda ton Sovyet tran reîeri hakkında yaptığa bugün yayınlanmıştır. İran Dı» İşlerı Bakanı sında şöyl» demektedir : «Son İran Sovyet müzaker»leri için ük defa teşebbüse geçenler Moskovarun iddiası hilâfına Iranlılar değil, Sovyetlerdir. Müzakerelerin basından ltib«r«(n tran heyeti, İranm Bağdad P«ktma bağlılığlnı teyıd «tmi» v« Birle»mi» Milletler Anayasası gereginee, ı a vunması için gerekli her türlti anlaşmayı akdetme hakkma »ahip olduğunu da hatırlatmışür. Bununla bırlıkte İran heyeti, İranm üçüncu bir devlet ile Rusyava karşı yöneltılmiş bir pakt imzalamamak v» yabancı bir orduya askerl ü j vermemek hususunda Sovjetlerl» bir anla$ma imzalamağa hazır olduğunu da bildirmiştir. Ancak bu nokta üzennde, dıplomatlarm askerî üs kavramını târif için yetkili olamıya caklarını, bu târifi vapmak için askerlik ve hukuk uzmanlarmdan bir komisvon toplanması gerektiği Arkast Sa. 5, Sü. 3 te 15 (Telefonla) Bu talık karı^arak tabanca bıçak •« B. Trakya Göçmenleri Yardımlaşma gün Keskinde yapılan muhtar m sopalarla sandık başında bulunan öğretmene ihtiyaç olduğu belirtildi, çimlerindo C. H. P. Hler ile D. P.100 e yakrn aahı» blrbirine girlilar arasında büyük bir meydan nuştir reketleri açıklandı,, Başbakana, Batı Olay yerino!* hazır bulunan bir kavgası olmuç ve bu kavgada her durması için iki partiden 11 kişi ağır surete ya jandarma başgedıklisl havaya atej kavgacılan ayırralanmıştır Saat 17 de sandık ba etmek suretile şuKJa b a n D. P. liler oy puslası da nısğa muvaffak olmuş kavga so Bir mahkum, iki mahkumu gırtırlarken C. H. P. Bucak Baş nunda 2 D. P. linin ve 9 C. H. P.kama ile yaraladı, yaralılarkanı Abidin Solmaz propagandacı linin yaralandıkları görülerek, şedan biri öldii lara müdahale etmij bu sırada or A r k a s t S a . 5, S ü . lde Kırşehir, 15 (Telefonlal Dua jehrunız cezaevinde olumle netıce. lenen kanlı bir kavga olmuştur. Yir mi seneye mahkum Çıçekdağlı Akif Ince, Balalı Vahap Yılmazla Nuri Arıyı yırnubeş santımlık kamagile muhtelif yerlerinden »ğır «urette tki gümrük memuruna işten yaralanııştır. el çektirildi. Müfettişler AnHastaneye kaldırılan yaralılardan kara Paket postahanesindekl Nuri Arı, yapılan bütun ihtimama Türkiş Başkanı: <1959 Türkiyesi için \S kuruş bazı gümrük memurlarının rağmen kurtulamamıştır. Kırşehir cezaevinde cinayet Batı Trakya Türklerine yapılan çesidli baskılar Derneğinin dünkü kongresinde 300 Yunanistanın aleyhteki karar ve haTrakya Türklerinin haklan üzerinde telgraf çekildi ""N Kııııriııra işçileri zammı az buluyor ücret ilâvesine evet denilmez» dedi ve ikramiyelerin, pahahlığı yarattığım söyledi. Esenboğa hava alanmda suiistimâl da ifadelerini aldılar Kıbrıs Turklennin lideri Dr. Fazıl Kuçuk beraberinde Rauf Denktaş va Dış İşleri Bakanlığı BaşmuşavuH Suad Bılge olduğu halde Londrada toplanacak Kıbrıs konferansına iştirak etmek uzere bugun Ankaradan şehrimıze gelmış ve "saat 14 30 da uçâkla Londraya hareket etmıştır. Dr. Küçuk Yesılkoy Hava Al^run» da aşağıdaki beyanatı vermıştır: «Kıbrıs me^zuunda Ankarada Başbakanımızla bir saatten fazla ko nuşmuştum. Netıceden çok memnu» num. Bılınrliğı gıbi cerraat nısb°'ın8 gore Turkne ve Yunanistan Kıbnsta asker buîunduracaktır. Kurulacak olan Mechste müşterek işlerde aleyhımıze almacak her karan veto edebıiecegız. Hattâ aynı mevzıı tekrar tekrar I gelse bıle. Cemaatımızın ayrıca bir I Meclisi olacsk, Kıbns Turklerını a| lâkadar eden mevzularda k^rar vcrerek ta'bık mevkune ko; acakur. Arkası Sa 5, Su 6 da Jandarma kuvvsHerinin 183 ünrü ş yı!döni.üiii Türk J=md=rma Ku\\'=tlen*i!n 113 üncü kuruhış vıHönumü munasebeti'e buguTi B=>lni'mcu r L 'iSindeki J=ndarm^ Er Oku'uida büyiık bir tören vapüacakt'r. Programa pöre, ssat 10 0") da OV;1 Komutam A'bav C o l âl ATTIS" h r hitabe ile töreni accak, b:''=re bir geçit resmi vpılacaktır. Öğleden sonra da Trksim Cu^hu^ıyet Âbîrlesipe c^'enk konul?c?ktr Bir lialyan kadım altı çetığiMiı Diyarbakırda büyük bir kaçakçılık Diyarbakır 15 (Telefonla) Diyarbakır Derin yolunda Jün akşam kaçakçılarla jandarmalar ara smda 45 dakika süren bir sllâhlı mücadele olmuştur. Şehrin 96. kilometresmde Suriveden kaçırlıkları malları getirmekte olan 6 kaçakçı, jandarma müfrezesınin kurduğu pusuya düşmüşler ve «dur» ensrine silâhla mukabele etmişlerdır. 45 dakıka sonra kursunlan b'ten kaçakçılar. 3 katır yukü eşyavı karanlıktan ıstıfade ederek b'.rakıp kaçmışlardır. Kaçak eşyanm 230 bın lira kıymetinde olduğu Ifade edilmektedır. Deri v» kundura sanayii işçileri min «tmelerile ancak bir buçuk *aat sendikasmın yıllık kongresi dün Bey içinde kabil olabilmiştir. Riyaset divanı için toplantıda hazır koz kundura fabrıkası lokabnde zaman zaman çekışmeli ve elektrıklı bulunan îstanbul Işçi Sendıkalan bir hava ıçinds yapılınıştır. 1000 i Başkanı Mehmed İnhanlı ve Türkis Roma 15 (a.a.) CerignoU sehrinmütecavız işçının katıldığı bu kon Başkanı Nuri Beşer namzed goste de hüviyeü açıklanmıyan bir k«dın, grede riyaset divanı seçimi, emnıvet rilmişlerse de bu teklıf, umumî he I yftjından 18 yaj arasındaki altı ço Arkav Sa 5. Sıı 2 de cu$unn zehirlemiştir. Çocuklar ağır kuvvetlerinin salonun «njkunetmı tebir vaziyette hastaneye kaldırılmı?lardır. Kadın tevkif edilmiştir. zehirledi Âkdeniz kıyısııtdaki Ülerimizde kar ve doıt Don, Antalya ve Alanyadaki muz ve turfanda sebzelere zarar verdi; Antakyaya kar yağıyor Aokara 15 (CumhuriyetTelek») Esenboğa hava alanındaki yümrüfc personelinden bazıları hakkında bir suıistimal meselesinden dolayı takt bata geçilmiş. bu arada iki gümrük memuruna işten el çektirilmiştir. Gümrük müfettişleri tarafından idare edilen tahkikata ilgililer Aza. mî derecede ehemmiyet vermektedir Dunkü kongrede bir tak rir hazırlanıp tmzalanırken ler. Müfettişler ayrıca, Ankara PaBatı Trakya Göçmenleri Yardımlaj ket postanesindeki bazı gümrük me murlarının ifadelertne müracaat et ma Derneğinin yıllık kongresi dün »aat 14.30 da Beyazıd Rüyam salomislerdir. nunda yapılmıştır. Dernek başkanı tarafindan okunan faaliyet raporunda, bılhassa Batı Trakyadaki ırkdaşlarımızm durumunu aeıkça ifade eden pasaj alâka ile karsılanmıştır. Raporun ılk kısmında derneğin faaliyetinden bahsedildikten sonra Batı Trakyada Türklere yapılan manevl ve idarl baskıdan şu şekılde bahsedilmektedir: Dünkü konfredea hararetü bir an «Batı Trakyada 300 ü mütecavİ7 Turk köjü vardır. Bunlara en az 300 öğretmen lâzımdır. Halbukı Batı Trakyada öğretmen okulu mezunu veya öğretmen evsafını haız üç tane Antalya 15 (Telefonla't Şimdiye rak kapkara hâle gelmiştır. Alanya öğretmen yoktur. Mevcud öâretmenkadar Antalya'da gdrülmemiç «o. ilçesindeki muz »ahiblerınin zararı lerın ekserisi ilk okul mezunu bıle değıldır. j ğuklar ve bunun neticesı vukua ge buyuktür. Hukumetimiz B. Trakyaya 30 öğj len don »ebebıyle başta narencne Dığer taraftan şiddetle esen kara. I müstahsılleri olmak üzere turfanda yel dolayısıle Akdenizde büyuk bir retmen yollamıştır. Fakat bunların ] meyva ile sebze yetıştıricileri ve hıl fırtına hukum surmektedır. Bu yuz da taymlerinın tasdıkmı Yunanlı Bırinci Profesyonel Kiırae lıg hassa muz bshcesi "îahıbleri bdyük Jen vapurlar Antalya lımanı açıkla mufe<tışler yapmakta ve istemedikları dünkü kRrşılaştnlarla s?~a lermi de azletmektedirler. bir endtş» ıçınde kıvranmaktadır. rmda travers jsapraBktadular. iaı Daın^a kara yolu ıle îstpnbul. Cıvara yığan kar Fır.ike, Ka^. Türkıjeden gonderılen Türk öğret ermistir. Dünkü maçlarda Vefa'vı 21 yer.en Beşiktaş b^şincı. KasııııAnkara ı'e Anadolımun dıeer bo]?£ Fethıve yolunu kapamtştır. Daha merlmn merr.nu mıntaka denjlen paşayı 40. venen İstanbu'spor dordu~cü olrr.us'ardır. lerir.e sevkf'ıi''n muzlar îki gun guneyde ve mutçdıl bıı'unan Kıbrıs yerlere girmeleri yasaktır; Yunsn sımde Vefa kalecisi Ba«kın, bir Bpşıktsş akmını " "51da kamj'onlar içinde dona Arkast Sa. S, Sü. 1 de Ark&n Sa, 5, Su. i d« görülüyor. (Tafsılâtonı SPOR Sahıfesinde bulacaksınız.) ÜGLER B1TTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog