Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

İHTİRAS ENGİNLERİ Yazan: F. W. KENYON Çeviren: V. GÜLTEKIN L«dy Hamiltonla Amiral Nelsonun ıstırap içinde geçen aşk maceralannın unutulmaz hikâyesi! Sonuna kadar heyecanla okuyacağınız nadir romanlardan biri: ücretsiı kataloğumuru isteyiniz. $5j\ 'xQ V A V I N l V İ Lüksciltli. YENİÇIKTI 11 L. C / Ü V E N u m h u r i yet «*il Akşam Tflkniker Ökulunu Dışarıdan. Bitirme lmtihanlarına Hazırlama Kurslan Kayıcilar 21 Şubat 1959 da kapanacaktır. Acele ediniz. Namzedler, okulun programına göre, arzu ettiği dersi alabilir Bütün derslere devam etmek mecburiyeti yoktur. BİLGİ DERSHANESİ Hüıriyet ga'zetesi karşısı. Cağaloğlu \ Cagaloglu, Narhbahçe S. 11 İSTANBUL^ Sanayi Bakanı, kömür Kıb rıs ıçın nınaı anıaşma I ih işçilerine yedi lira I b çarşamoa gunu ımzaıanıyor yevmiyeyi çok buldu! Salı giinü Londraya gidecek olan Menderes, Zonguldak Kömür İsçileri Sendikası 2 nci Başkanı düıt bir açıklama yapfı f' «Grev kanunen yasaktır. Ama randıman verilmemesi yasak değildir» diyen sendika şefi, Ücretli lzin Kanununun da, 4 yıldır kanunlaşmadığıriı, mebus ödeneklerine dair kanun un ise 48 saatte komisyon lardan geçtiğini söylüyor Ankara, 14 (CumhuriyetTeleks) Zonıçuldak Kömür Işçüeri Sendikası İkinci Başkanı Mehmet Alpdündar ve üyelerden Kâzım Dora bugün öğleden sonra bir basın toplantısı tertjp ederek kömür işletm« lerinde çahşaın 5060 bin işçinin dert ve ihtiyaçları etrafmda izahat vermişlerdir. Mehmet Alpdündar, Ankarada eçen yılın nisan ayı baş Çalışma ve Sanayi Bakanları ile larında on b«5 kadar C. asgari ücret m^vzuu üzerinde göH.P. milletvekili Biiyük rüşmelerde bulunduklarını. kömür Millet Meclisi Başkanlı işçilerinin asgarî ücretlerinin tespiğına bir kanun teklifi sunarak, mil ti için bir müddet evve! toplanan letvekillerine verilen ödeneklerin komisyonun as^ari ücreti sekiz lihirinci derece memur aylık ve tah ra olarak tespit ettiğini. fakat işvesisat tutarını aşmamasını gağlamak ren temsilcisinin itirazı üzerine bu istemişler. Sayın C.H.P. milletvekil miktarın sonradan 7 liraya indirillerinin o zamanki amacı ödenekler diğini. hususî teşekküllerde vazifede bir kısıntıya yol açmak imiş,. Fakat arada memur aylıklarına genel olarak 1950 ye kıyasla yüzde yüz bir eklem yapıldığı için bizim C.H.P. lilerin teklifi niteliğini değiştirmiş. Evvelki günkii oturumda gündeme alınması onaylanan bu teklif, aynı amacı güden ve alhnda iki C.H.P. milletvekilinin imzasuu da taşıyan coğunluk partisi üyele fll 1 O A 1Ç 1Z.415 KURUCUSUrTTimjS NADt Telgraf v mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutuau tstanbu] No: 346 Telefonlar: Umuml Santral Numaraaı: 224298, Yan İsleri. 224299. Matbaa: 2242M 19S9 Türkiye adına anlaşmayı imzalıyacak Dün Başbakaıtla konuşan Kıbrıslı Türk liderler; Zürih andla sması ile Kıbrıstaki Turk cemaatinin haklarının her bakından korunmakta oldağuna inandıklarım söykdiler Hanğisi Daha Önemli giinlerde Mecliste görüşülecek. Spn Meclis Grupu toplantısmda »ayın İnıinünün isteğine uyarak ödenek teklifine C.H.P. liler kırmızı oy vermeyl kararlaştırdıklarına göre bu tartışmalar oldukça merak uyandırıcı bir hava içinde geçeceğe benzer. Gerçl C.H.P. lilerin ödenekleri indinnek amacı ile geçen yil verdikleri önerge, bir kaç giin önce O.P. lilerin imzaladığı önergenin tıpkısı. Üstelik bu son teklifi imzalayanlar arasında bir iki C.H.P. 1 1 de vır. Şimdiye değin hiç bir k o ııuda bir türlü uyuşamıyan uygunlarla aykınları böyle bir tesadüf yüzünden, istemiyerek de olsa, birleşir gibi görmek doğrusu insana biraz tuhaf geliyor. Başbakan Adnan Menderes, dün saat 16 da uçakla Ankaradan şehrimiı* gelmiştir. Haber aldığımıza göre. I li işçilerin ücretlerinin ise 10 lira Başbakan, 18 şubat çarşamba günü olarak uyguUnacağını, ancak E.K.Î, Londrada Kıbrıs Andlaşmasını imzaişçüeri için tespit edilen 7. liranın layacaktır. Bu sebeble Menderes ve Sanayi Bakanı tarafından çok gö beraberindeki heyet 17 {ubat giinü rüldüğünü, bu sebepten üzgün bu öğleden sonra uçakla Lonldraya hareket edecek ve salı günü akşamı lunduklanm beyan etmiştir. Sendika Başkanı, son defs tespit Londrada olacaktır. Türk, İngiliz ve Yunan Dış İsjleri edilen 7 liralık asgarî ücretten anBakanlarının hazırladıkları andlaşc=k 23789 işçinin faydalanacsğmı ma salı günü nihaî şeklini almış olabildirmi^ ve işçi ücretlerine zam cak ve 3. devletin Başbakanları tarayapmakta titiz davranmanin mües fından imzalanacaktır. ses.enin zarar görmesinden ileri Kıhrısiı liderler Başbakanla geldiğini, halbuki müessesenin zaKÖrüştiiler rar etmesini önlemenin gayet kolay Ankara 14 ıCumhuriyetTeleks> o'du&ıınu be'irtmis ve demistir ki: Kıbrıslı liderler Dr. Fazıl Küçük il« t Her yıl kanun ve nizamlar dı Pauf Denktaş bugün saat 12 de Başşında muavyen müclür ve mühndis bahan Adnan Menderes tarafîruîan lere usulsüz sarı zarf dsğıtmaktan kabul edilmişlerdir. Görüşmeler Kıb sarfınazar etsinler, zararın bir kıs • rıs meselesi etrpfında ,olmu^. Küçük Arkaxt Sa 5 Sü. . te . ve Denktaş, Kıbrıs Türklerinin yeni ? kararlar karşi5ind?ki durumunu izah etmislerdir. Görüfmpler bir s»at sürmüştür. Kıbrıslı liderler yann saat 12.20 de Londra'ya hareket edeceklerdir. Menderesi ziyaret ettikten sonra Kıbrıs Türktür Partisi Başkanı şu beyanatı verm iştir: * «Saym Başbakanımuı ııyaret ederek. Kıbrıs meselesinde Yunanistan ile vanlan »nl«şın« Holay.ısila .4rfc(ISt Sa 5. Sü. * tt Rusyanın Tahrana ihtarı! «Pravda», İranın Bah taraftarı dış politikaaını tenkid ederken, «Buna benzer bir siyaset, Irak Kralı ve avenesine de kâr etmedi» dedi Londıa 14 (AP) »Pravda» bugiin İranı ikiyüzlülük ve vefasızlıkljı suç landırmi{, Şaha, Batı taraftan bir siyssetin doğurabileceği cvahim neticeleri» hatırlatmıştır. Soviet Komünist Partisinln orgaru jiddetli bir yazısında «Böyle bir yol iyiye götürmez» tarzında bir tehdid savurmus ve şunları ilâve «tmistir: «Buna benzer bir siyaset Irak Kralı ile avenesine de kâr etmedi!» İranın Amerika ile karşılıkh bir savunma paktı yavaaak kararım tenkid eden «Pravda» şunlan yazmıstır: «İran hükumeti bâriz olarak, Iran toprağını bir tecaviiz için üs olarak kullenmak istiyen o mütceaviz çevrelerin dümen stıyunda j"ürümektedir. Mılletinin menfaatlerinl gözönünde tutmıyan bir hükumet, ya bancı süngüler tarafından ne kadar desteklenirse desteklensin sağlam elamaz. Bugürlerde milletler idarl 'ncilterenin Kıbrtstakl uslerini ve belli askeri lesislerini goslerir harita Makarios un bir itirazı! Başpapazın, lngilterenin üilfei üzerindeki Kükümranlık haklarının devamını Kıbrısın bağım«zhgt ile kabili telif görmediği bildiriliyor Lefkoşe, 14 (Radyo) Buradaki romcı gazeteler, Atin» muhabirlerin« atfen, sürjründeki Başpiskopoş Makttrios'un, İngiltere Dıs Uleri Bakanı LJyod'un Avam Kamaiasında ymptlğı açıklama üzerinde dikkatlc durduğunu bildirmektedirler. LJyod, Ingilterenin, Kıbrıstaki üsleri üzerindeki egemenlik haklanndan vaEgeçmiyeceğine dair Avam Kamarasma teminat vermişti. Rumcı gazeteler, Ingilterenin üsl«ri üzerindeki hüküırranlık hakla rırun devamıni, Makarios'un, Kıbrısın bağımsızlığı ile kabili telif görmediğini yaymaktadırlar, Ayrıca, böyle bir durumun, Zürih teki Türk Yunan Anlasmîsını suya Arkası S a 5,S ü l d e 9 Fıriına devam ediyor Karadenize çıkmak üzere 50 den fazla motör Büvükderede beklivor C.H.F. li kadınların düııkü toplantısmda hazır bulunanlar Arkası Sa. 5 Sü. 3 te Bizim anlayamadığımız, blrinci derece memur derken niçin mutlaka valilerin (ve onların da en fazla ödenek alanlarmın) bir kıyaslama ölçiisü olarak ele ahndığıdır. Valilik uzun hizmet yıllanndan sonra varılan bir meslek hayatının son basamağıdır. Gece giindüz göD.P. li kadınlara cevab veren C.H.P. li kadınlar rev başında bulunmayı gerektiren, ağır ve sorumlu bir iştir. Yurdudünkü kongrelerinde pahalıhktan şikâyet ettiler mıızda topu tctpu altmış şu kadar valüik vardır. Onların da ancak Mr çoğalmamn kaçı en yüksek aylık ve ödeneği ; C.H.P. Eminönü İlçesi Kadınlar | masından bahsederek alabilirler. | Kolu Kongresi dün saat 15.30 da ! evlenme ile olacağjnı fakat 60.000 İdare bekâr genç kızm evlenemediğini, Milletvekilliği ise ilkin bir meslek İl Merkezinde yapılmıştır. değildir. Sonra, Tanrı eksik etme Kurulu raporunun okurtmasını mü bunun da geçim sıkıntısından ileri ' geldiğini söylemiştir. Bu konuşmasin, Meclisimizdeki temsilcilerimizin teakıp serbest komuşmalara sayısı da altı yüzün iistündedir. miş ve ilk konuşmayı Nermin Naf d a n sonra söz alan muhteüf hatip^Tületvekilliği memurluk sayılma çi yapmış ve demokrasiden bahset ler D.P. li kadınlaon toplantılarda dığı için Meclis üyelerinin dışarıda miştir. yaptıkları konuşmalarda bahsettikçalışmaları serbesttir. Milletvekili Daha sonra söz alan bir hatip. leri gardroplarmdaki süslü elbiseseçildi diye avukat avukatlığını. he AH Esat Birolun bir toplantıda mil lerden söz açmışlar ve bu elbiselekim hekimliğini, yazar yazarhğını, letin çoğalmasmı istiyen bir konuş rin kumaşlariT.in C.H.P. devrinde tüccar ticaretini. çiftçi çiftçiliğini, kurulan fabrikalarda dokunduğunu idare meclisi azası azalığını bıraksöylemişler, hayat pahahlığından maya zorlanamaz. Milletvekillerine şikâyet etmislerdir. her yıl verilen ödenek, ashnda bir zarar ödentisinden ibarettir. Bir vatandaş. işinden gücünden fedakârlık edip bir kısım zamanını millet dâvaları uğruna harcamaya razı olur, buna karşılık da bir şey alır. Dnğrusunu ararsanız, bizde çoğu vafandaşlar milletvekilliğine razı deçil, isteklidirler. Ödenekleri azaltıp çoğaltmak yetkisi de onların elindedir (bugüne değin bu yetkiSermayesi devletin de nin azaltma yönüne doğru kullanılistiraki ile kurulan şirdığı hiç görülmemiştir). Gecim zorluğundan 60 bin genc kız evlenemiyor Şehıimizde soğuk ve kar dün d« devam etmiştir. Sühunet evvelki gü • ne nazaran 1 derece yükselerek 1 j olmuş ve denizlerdeki şiddetli yıldız İ po>raz fırtınası vapur seferlerinin normale dönmesine gene mâni olmuştur. Venedikten dönnıekte iken hava muhalefeü yüzünden Doro kanalında Ermes Hıristos limanına sığınmak mecburiyetinde kalan (Egel vapuru, dün sabah çektiği bir telsizle gene yoluna devam edemiyeceğini ve buraya kendisinden başka 8 ecnebi ban drah geminin daha sığınmıs olduğunu bildirmiştir. Cide postasına giArkadaşımız Doğan Nadi, Missuri derken Ereğli limanına sığınmış bu Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsunün lunan (Tırhan> vapuru ise dün sı kurulusunun 50 nci yıldönümü töreğmdıgı bu Hmandaıı bir buçuk gün ninde hazır bulunmak üzere dün urötarlı olarak hareketle. Cideye doğ çakla Amerikaya müteveccihen İsru yola çıkmıştır. tanbuldan ayrılmıştır. Doğan Nadi Ûogan Nadi dün Amerikaya gilli Sen Sinod I meclisinin ( bir kararı! ( | | i İ İ I Patrikhanedekl Meclis, | Tiirklük ve Müslümanlık | aleyhine yazı yazan Ya j kovos'u Amerika Metro | politliğine «terfian» = tâyin etti j Atina Radyosunun dün Ject bildirdiğine göre bundan bir müddet evvel Türklük ve Müslümanlık aleyhinde yazdığı bir makale ile bilhassa tanınan «Tarabya» Metropoliti Yakovos, Fener Patrikhanesi Sen Sinod Meclisinin dünkü toplantısında. mün hal bulunan Amerika metropolitliğine «terfian» tayin edilmiştir. Çökıtıe tehlikesi olan okul binaîarı Komisyon çalışmalarırn bitirdi, 5 bina tahliye edildi; 2 kız enstitüsü, 1 akşam sanat okulu ve 4 ilkokul da tehlikeli vaziyette Küçükyalıdaki çökme hâdisesinden sonra, şehrirnizdeki okul bina. larının mukavemet durumunu tesbit eden heyet çalışmalarını tamam. lamıştır. Heyet, okullara ait raporu Vilâyete vermiştir. Buna göre, Bebek Ki. reçburnu. Şair Nedim ve Emirgân İlkokullan ile Beykoz Ortaokulunun sahildeki binasmm tahliyesi ?e. rekmektedir. Ancak, bunlardan Kireçburnu İlkokulu ikinci bir kont. rola tâbi tutulacaktır. Diğerleri ise dünden itibaren tahliye edilmeğe başlanmıştır. Bu okullarda okuyan öğtrenciler yarından itibaren çevre okullarında ikili veya üçlü öğretim yapmak suretile öğrenimlerine devam edeceklerdir. Beykoz Ortaokulu öşren. cileri de kendi okullarının tehliye edilmeyen binalarında çift öğretim yapacaklardır. Öte yandan Kılıçalipaşa, Saraç. hanebaşı, Çubuklu ve Kanlıca îlk. okuüarı ile Mithatpaşa, Yavuz SeHm Kız Enstitüsü ve Sarıyer Akşam Sanat Okullarmın bina durumları da tehlikeli görülmüstür. Mebusların geürleri ile îlgîli soru Karadenize açrlmak için Büvük toplantıya Türkiyeden davet edilen derede fırtmanın dinmp^ini beklsyen tek gazetecidir. Diğer hür memlemotörlerin sayısı da 50 3i a?mıştır. ketlerden gelen birer gazetecinin işKefkende bekleyen 25 motörün ise, tirakile kuruluş yıldönümünde akbugün yola çıkabilecekkri zannedil dedilecek b>sın hürr'/ 'ti konusunmektedir. daki akademik toplanlıyı müteakıb Yeşilköy Meteoroioji istasyonundan miiafir gazeteciler Amerika içinde bildirildiğine göre bugiin de şehri bir buçuk aylık bir geziye çıkacakmizde hava parçalı bulutlu ve »ra lardır. Reşimde Doğan Nadi harehklı kar ysğışlı geçecek, rüzgirlar ketinden önce uçak alanında görül Arkası Sa. 5. Sfi, S te mektedir. Fenerbahçe Şampiyon Oldu Sohbtt yntvruv millttvtkili ödtn*kltnnt xam meıeleti idi. Ingiltertdi urun »eneler bulunmuf bir dottumut tözt kan^tı: Bir Ingılız mebu*u »on 2a.manlar» kadar yılda yalntt 1000 »t«rlin ahrdı. Sonra bu miktar 1700 »terlint çıkanldı. Fakat bu 1100 steılin mebusun eline net olarak yeçmez. Her gterliTide S jilini eerjrt olarak kesilir. Bu hesabla <lind( kalan para. 1025 sterUndir. Bu parayı bir jterlin 25 lira hesabil« Türk parasına çevirirsek 25625 lira, yani ayda 221S Türk liTOSI eder. Sonra İngiliz mebusunun teçimlere girerken verdiği mühimce parayı da aldığt ödeneklerden düşmek lâztındır. 9 Bu sözleri dmleyen bir başka dost, konuşana müdahale etti: Londrada be7i de bir sene kadar bulundum. Sen ingiliz bafcniılarının bmdtfcleri makam arabalannt fıiç gö'rdün mü? Hepsi, modası geçmif, her tarafı dökülen arabalardır. Söz sırasi ı'içüncü arfcada^ta idi. H'ıddetle otıîd!: Bnk'anlan b'yle otomobile bi~ nen milletvekillerine bu kadar para çok bile.' Löft u:(ih»oym,' Yurdumuzun özellikleri gözönünde tutularak. milletvekillerimize birinci derecedeki memurlar ayarında bir odenti verilmek gerekiyorsa kıyas ölçüsii diye meselâ iiniversite profesörlerini ele almak daha dogru olmaz nıı? Baremin birinci derecesindeki bir iiniversite profesörü ne alıyorsa milletvekillerimiz de lıunu Uendilerine uygun göısünler. Isterlcrse, biitün çalışmalarını iiniversiteye nyıran pıofesörler gibi aydan aya bir zarar ödentisi alsınlar. Üstelik dısarıdaki özel işlerini de bırakmasınlar. altı aylık tatillerini de diledikleri gibi kullansmlar. Fakat vatandaş çoğunluğunun pek güç şartlar altında yaşadığı bir memlekette ıföze batıcı ödenek arttırraalarına başvurmasınlar. Milletvekil! li& nin manevî itüıannı korıımak, uıi'lctvr^illerimizin nishî reCalunı s^"' raaktan daha önemli değil midir?. ketlerin idare meclisleri reis ve âzalarınm isimlerinin açıklanması istendi, bazı mebusların buralardan da maas aldıkları iddia ediliyor NADİR NADİ Ankara, 14 'CumhuriyetTeleks) Adana C.H.P. Milletvekili Turgut Yeğenağa bugün Başbakan Adnan Menderes tarafından yazıh ola rak cevaplandırılması isteğile B.M. M. Başkanhğı'na bir önerge vermiştir. Turgut Yeğenağa'nın önergesi şöyledir : . «3460 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan kurulan ve bunun haricinde sermayesi Devlet tarafından ödenen îktisadî Devlet Teşekkülleri ve bunlarB; iştirâkile tesis o!unan bilumum sirketlerin: A) İsimProfesyonel lig maçlarının son mühim kaı şılaş ması dün yapılmış. Fenerbahçe Adalete karşı da leri, B) İstigal mevzulârı,. C). S;r ııârrağlub unvanmı koruyarak maçı 41 kazanmış ve şampiyon olmuştur. 19.781 Jseyircinin mu^rzam , maye mik*sr!?n. D) İştirâ' eden TtÇJtaİıüratı esuasında. şeref turu yapan sarı lâci '•eıdliler, yukarıdaki resimde grirüldüğü gibî, an.1 Arkası Sa. 5, Sü. 2 de * Ueı.oıleri Molnaı'ı omuzlai'ina almıs,lardır. (Taisılâtı syor Sbhiiernizd« bulacaksinız). A *** J KONSERVATL'AKA GELEN YENİ MÜZİK A L E T L E R İ Rockfeller vokfının 4ı) bin dolarlık yardımı ile İstanbul Belediye Konservatuarının satıh aldıi'i yeni ve en mütekâmil müzik âletleri dün saat 11 de Koııservatuar yatı kısmında basın mensublarma gösterümistir. Konservatuar Müdürü Eşıci Antikacının verdiği izahata göre A"ienka, Almanya ve Frar.sad:n alınan âletlerin değeri 58.830 dolar. bugünkü kıym?tle."'ie 15 milyon Türk lirasıdır. Eesimde Belediye Başkanı Kamal Aygün yeııi davulu dinlerken göıülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog