Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Memduh Şevket ESENDA L'm beklenen kitablan OTLAKÇI ve MENDİL ALTINDA Hikâyeler I, n Kitablan ciltli olarak çiktı. Fiatt: 6 şar liradır. DOST YAYINEVt P. K. 133 ANKARA Menderesin Zürih konferans Meclisdüngürültülü hakkında dün geceki demeci bir toplantı yaptı "Galibiyet veya maglübtyet her iki taraf içinde bahis mevzuu olmamak * " diyen Başbakan, l i n d e n b a h s e d e n ö z y ü r ü k e 34 öncö ytl Sayı 12.414 u m h u r i yet NAD! w mektub adresi: Cumhuriyet îstanbul Poate Kırtumı tıtanbvl N»: 848 fnmarteSİ 1 4 Sübat v 1959 r: Umuml Santral Numarası: 2 24298. Yaa tsleri. 224299. Matbaa: 224290 (MYOME) oldugu •e^hisile derhal »meliyata lüzum gösteren v« «meliyatım esnasında bizzat başucumda buhınan çok kıymetli N'isaiyeci Dr. EYYÜB AKSOY'a. ayni teşhısle yaptıgı çok muvaffakıyetli bir ameliyat neticesinde benl yenlden hayata ve evlâtlanma kavuşturan Büyük tn«an Bfyoğlu tlkysrdim Hastanestnta defcerli Nisaiyecisi Dr. VEFİK AĞAR'a, onun kıvmetli yardımcılan Dr. Nafia Duygulu v» Baif Tufana, Ebe Hadiye Hürkuş, Ziynetl Beyköylü ve Perihan Metehana, hastabakıe» Kalime Sevinç ve Süleyman Çalcıy» »lenen teşfkkür eder, minnet ve şükranlanmı tekr.<rlanm. • RCVEYDE ULUBAT TESEKKUR Muhalefetin soru müessesesinden istifade şekCH.P. Hîer, ((İn aşagı» diye bağırdılar dstikbâle emniyetle bakmanın huzuru içindeyiz» Adada yaşayan Türk ve Rum cemaatlerinin artık kanlı ve kavgalı bir devrin tamamile kapanmış olduğundan emin olabileceklerini de söylüyor Bir Atina ga?etesinin ifşaatı Akroııolis. Kıbns yiiziin<*"n Vıma'iistanın 2 defa T'ürkiye ile barbin eşiçine kadar geidiînni. bu in de Zürih anlaşması ile önlendiğini yazıyor Atina 13 (Hususi) Hükumet taranarı gazetelerden Akropolis bugünkü bir başmakalesinde. son Zürih anlaimasımn Yunanistana sağlamış oldugu menfaatleri ju şekilde sıralamaktadır: 1 Yunanistan dışındaki mühim bir Elen topluluğu nihayet hürriyete kavuşmu^tur. 2 İstanbul Rumluğu vt Patrikh^ne felâket endişesinden kurtulmuştur. 3 Türk Yunan dostluğunun y»niden canlandırılması suretile Yunar.iştamn .emniyetinim tezninat altuıa «thnmBsı imkanı ortaya çıkmıştır. Arkast Sa. S, Sü. 6 da Sivasta bir Nihaî Kıbns konferansı kadın idama salı günü başlıyor mahkum oldu Löndra üçlii görüşmelerine Dr. Fazıl Kiiçük 4 gün önce kayınbiraderi ile bir olup kocasım öldüren kadın hakkındaki hiiküm oku Londra 13 (Radyo) Bugün öğ ve resmî görüşmelere Kıbnstaki ınınca halk, «Yaşasın Adalet. leden lonra, Türkiye, Yunanistan ve Türk cemaati adma Kıbrıs Türktür diye bağırdı tngiltere Dış İşleri Bakanlarının yap Partisi Genel Başkant Dr. Fazll tıkları toplantıyı müteakıp beyanat. Sıvas 13 (Telefonla) Dört gfin ta bulunan Zorlu, Kıbrısın akibetiönce yatağında uyuduğu bir «rada ni tâyin edecek nihaî ve resmî üç karısı ve öı kardeşi tarafından bo lü görüşmelerin, salı günü Londra. ğazı sıkılarak Sldürülen Mahmud da başlıyacağmı açıklamıştır. Türki Sarıkayariin katillerine mahkeme bu y« Uif İşleri Bakanı bu görüşmelere gün idam ceıan vermiştir. Kıbrıstaki Türk ve Rum cemaatleri Kardeş katill Hüseyin SanVaya nin liderlerinin d» dâvet edildiğini idam hükmü açıklanırken baygmlık kaydetmiştir. geçirmiş durıışmaya iki yaşmdaki og Siyasî çevrelere göre, üçlü nihaî lu ile gelen Mahmudun kana Dudu Te resmî göriişmeler, 2 gün devam Sarıkaya is« karan «oğukkanblıkla edecektir. Zira, İngiltere Başbakanı karşılamıştır. McMillan ile Llyod, çarşamba günü, Sıvas adliyesind» ilk defa bir ka 710 günlük bir Rusya seyahatine dm için idam hükmü veıtlmektedir. başlamak üzere Moskovaya mütevec Mahkeme, karan, mahkumlara bil cih«ı Londradan uçakla »yrılacak. dirdiği sırada salonu dolduran yüı lardır. lerce dinleyid «ya?asm adalet> diye Ote yandan, Ingiltere Dıç İşleri bağırmışlardır. I Bakanhğınm sözcüsü, üçlü. nihaî *âdj« roto (A.P.) Kıbrts Valisl ToM, dön LonHra hava aianıııa özel uçağındım •'ndikten lonra ile Makarios dâvet edildiler Ankara 13 (a.a.) Başbakan j Adnan Menderes, Anadolu Ajan] *ın« Zürih müzakereleri hakkınd* çu beyanatta bulunmuşur: € Zürih müzakerelerinin müa i bet olarak neticelenmesinden çok \ memnunum. Müzakereler karşıhklı olarak derin bir anlayıj ve semamiyet içinde cereyan etmiştir. Bu suretle urun zamandanberi sarsılmi} bulunan Türk Yunan münasebetlerinin i f tüak ve dostluk esaslarına en sıkı surette bağh bir jekilde yeni baştan ihyası artık mükün hale gelmiştir. Hattâ şimdiden denilebilir ki, en yakın dost ve müttefiki olmanın gerektirdiği görüş ve anlayı^ tarzı münasebetîerimiz de kendisini hissetrimeğe başlarruşhr. Iki memleketin kanlı ve elemli bir harbin hemen akabinde Aziz Atatürk ile büyük Yunan devlet «damı M. Venizelos'un iki memlekpti dost yapmak hususunda giriştikleri cesurane teşebbüs ve hareketi bu münasebetle hayırla ve «ükranla yadetmek her iki taraf ve CJJJ". mecliat dün Ankarada ola ğanüstü toplanm^ ve iç .neaeıelerl» hepimiz için yeTİn<J« olur. Türk ve Kıbru meselesini görüşmüştür. Kı bra hakkında nihat netice açık'anYunan dostluğuTiun büyük değerini daha o zaman bu teşebbüs ve madan herhangi bir harıtra jpdiim* mesi hususunda anlaşılmıştır. Yukarıdaki resimde, meclis, toplantı hareketleri ile kayıt ve tesbit etmiş halinde görülüyor. bulunan Büyük Atatürkün isabetli görüşünü bir kere daha yadederken ikJ ıııgmfaltW ^ı asllKfuVi itUfakjn bugün eskisine nararan çok daha büyük bir değer taşıdığının jüphesiz olduğunu belirtmek İBterim. Bu mes'ud anlaşmanın aynı zamanda aramızdaki ihtilâf yüzünden müteessir ve huzursuz bulunan NATO devletleri camiasını da büyük bir memnuniyet ve huzura kavuşturmuş olduğunda hiç şüphe yok Cihad Baban ile Yenigün yazı işleri müdürii, «Somuncuoğlu Dostumuzla tur. Bunun gibi dünyanın diğer sulhsever memleketlerinin de bu Derdleşme» başlıklı yazı dolayısile ceza yediler, gazete 1 ay kapatılacak; neticeden bahtiyarlık duyacaklarınUlus da Ağırcezaya verildi dan eminim. Halli müşkül, hattâ Halil Özyürük B.M.M. nde müzakereyi bir mezar sessizliği içinde geçirmeyi anfl ediyor» diyen Sırrı Atalayın (CH.P.) sözlerini D.P. lller sıra kapaklarını vurarak ktstiler; Celikbaş kürsüye çıkarken de iktidar mensubları «yoh» çektiler Ankara 13 (Cumhuriyet Teleks) Bugün sat 15 te Agâh Erozaıun baçkanhğında toplanan B. M. M. si 11. <Jevr« ikinci içtima yıhnın en gürfiltülü ve en uzun toplantasını yaptı. Uzun süren münakaçalar «onunda C. H. P. li milletvekillerinden Sırn Atalay, Şahap Kitapçı ve Emin Soysal ile D. P. den Necati Tanyolaç muhtelif ihtarlar aldılar, bu arada, Sırn Atalay bir oturum boyunca konuşmama cezasına çarptınldı. Saat 15 te oturum açıldıgı sırada gundem dışı konuşmak üzere soz alan Selim Soley, soruları vaktinde gündeme ahnmadığı için Başkanlık Divanmdan şikâyetçi oldufunu bildirdi. Zantı sabık hakkında konuşan Asım Eren, bazı tasa Arknsı Sa. 5, Sü. i te CH.P. MEOLISI: Dün iki gazeteci daha birer yıla mahkum oldu r Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) «Somuncuoğlu Dostumuzla Dertteşme» başlıklı bir yazı dolayısile BasmYayın ve Turizm Bakanı taraimdan Yenigün gazete mesullerine açılan bir dâva bugün Ankara Toplu Basın Mahkemesinde mahkumiyetle neticelenmiştir. Yazmm muharriri Cihat Baban'ın Kasım Gülek'in dokunulmazlığı dün kaldırıldı B. M. M. Karma Kom«syonu karar almadan önce konuşan Bölükbaşı, Muhalefet İktidar münasebetleri son derece gergin iken havanın zehirlenmesinin hayırlı oTmıyacağını söyledi Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) CH.P. Genel Sekreteri Kasım Güleğin dokunulmazlığı bugün karma komisyon tarafından kaldırıl mıştır. ( Uzun tartışmaların geçtiği komis yonda mezkur karar 12 muhalif reye karşı, 19 reyle alınmıştır. Aleyhte rey kullanan D. P. milletvekilleri de mevcuddur. Burüar*, Sabri Dilek, Ekmel Kavur, İsmail Hadımlıoğludur. Dokunulmazlığın kaldırılması ile Arkası Sa 5 Sü, 3 te ifadesinde Somuacucğlunu küçük düşürücü unsurlar bulunduğu g«rekcesivle Cihat Babsn ve Yazı İşleri Müdürii Mehtnet Ali Kışlall birpr yıl hapis cezasma mahkum edilmişler, gazetenin bir ay kapatllmasına ve »vrıca üç bin liralık para cez?sına hükmedilmiştir. Küçük ve Rum cemaati adma da Başpiskopos Makarios'un dâvet •dildiklerini beyan etmiştir. 3 Dış İşleri Bakanı, üçlü, nihal ve resmî Kıbns konferanstna tekaddüm eden Pazartesi günü tekrar buluşmağa karar vermişlerdir. McMillan Hükumeti. bu sabah bir toplantı yaparak, İngiltere Dı? îşlerl Bakanı Lloyd'un dün Zorlu ve Averof ile yaptığı müzakereler hakkındaki raporunu tetkik etmiştir. Daha sonra beyanatta bulunan lngiltere Arkası S a . 5, S ü . lde Arkast Sa. S, Sü. 1 de Arkast Sa. 5. Sü, 5 te İıtöıtüıtün Ankarada büyük bir sözleri ve döviz kaçakeılığı Kemal Aygün 7 Gümrük memıını nezaret altına alındı. Kaçakçı şebekenin şehr»rnizde de teşkilâtı bulunduğu ileri sürülüyor unda Ankarada 7 kadar gümrük me muru nezaret altına alınmıştır. Ka çakçı şebekenin şehrimizde de teşki lâtı bulunduğu ve her iki jehirde daha bazı şahışların nezaret altına almacağı tahmin edilmektedir. Elde ettiğimiz malumata göre: An kara Gümrük idareıinde çalışan ba Sa Mebus maaşlarııtda zam teklifi haliıte gelen indirnte teklifi! 1 5 C H . P . linin, mebus maaşlarında indirme olmasını temin maksadile 1958 de yaptıkları, fakat 1959 da memur maaşlarının yükselmesi üzerine «zam talebi» haline gelen teklifleri B. M. Meclisi Başkanlığı tarafından müstaceliyetle gündeme alındh 5 inti tehiftmizdt) BAŞBAKANIN KARİKATÜRİZE EDİLDİĞİ MEMLEKET Federal Almanya Başbakanı Dr. Adenauer'i karikatürize eden büyük maskeler, Frankfurtta yapüan karnavahn en cazib ve eğlenceli gösterisini teşkil etmiştir. Bu büyük maskeleri takan kimselerin Frankfurt eaddelerınden geçmeleri, binlerce kiş:nin teza hüratına yol açmıştır. Resimde, bu büyük maskeleri takarax geçen 2 kişi görülmektedir. Ankara gümrük memurlarından bazılarmın ve dış memleketlerde öğ renim yapan Türk öğrencilerindejı biıkaçının ismi karışan büyük bir <iöviz kaçakçılığı kovuşturması t|ımamlanmak üzeredir. Gerek Anka ra ve gerekse şehrimiz Emnivet Mü dürlükleri tarafından gayet gizli y» pümakta "'an ilk kovuşturma sıra 5. Sü 2rte C, R P. Genel Başkanı İönü il« arkadaçumz Feyyaz Tokann yaptığı mülâkat iki gün evvel gazetemizd» intişar etmiştı. Bu mülâkatta Kemal Aygünün, kuvvetli bitaraf vasıflarını takdir ettiğinden idari hayattan aynlması karşısında üzüldüğünü ifade eden Inönünün beyanına karşı Belediye ve D. P. İl Başkanı KemaJ Aygün bir arkadaşjmıza }unlan söylemijti»: Arfcost Sa. S, Sü. 2 de Eskisehtr 13 (Telefonla) Ankara Radyosuntm haber bülteninde Eskişehir Esentepe mahallesi C. H. P. Ocak Başkanı Receb Örden ve 27 arkadaşmrn C. H. P. den Istifa ed«1 rek Vatan Cephesine iltihak ettikleri yayınlanmıştır. Es»ntepe C. H. P. Ocak Başkanı Temel Öztürk, Esentepe mahallesinde bu isimde bir başkan olmadığı gibi kendisinin başkanı bulunduğu Esentepe C. H. P. teşkilâtından bueüne kadar bir tek istifanm varid . olmad'ıgını ifade etmiştir. Radyonun bir iltihab haberi daha! Bursa ipekli dokuma sanayicileri yabancı sermaye istemiyorlar Sanayi Odası îkinci Başkanı: «Yabancı sernıayenin, bizim yapamadığımız sanayi şubelerine sevkedilmesi icab ettiğin' müdafaa ediyoruz» diyor yabancı sermayenin Bursa îpekli Sanayii mevzuunda çalışmaması için ilgili makamlarla temas etmek üze re bir heyetin Ankaraya gönderilme süıe karar vermişlerdir. Bu arada Sanayi Odası ikinci başkanı thsan İpeker bugün bir basın toplantısı tertip ederek bu mevzuda sanayicL lerin görüşünü ezcümle şu şekilde belirtmiştir: « Biz bu memlekete yabancı ser . | | . ç •• İki gündenberi devam eden soğuklar şiddetini mayenin gelmesine i'iraz etmiyo¥€ r l n i n a U c V a i l l t U i y O r a r t t, r m a ktadır. Dün k^r ve fırtına yüzünden varuz. Bil?ki.s nc ksrîar çok yabancı sermaye celbedilebilirse bu memle pur seferlfri aksamış. Bandırma ve Mudanya seferleri yapılmamıştır. Bazı vapurîar da limanlara sığın rmşlardır. Stıhunet derpcesi 2 ye diişmiiştür. Resim. dün ksr yağarken Aksarayda yeni açılan caddeketin smaî ka'kmmnsmda o kadar Arkası Sa. S, Sü. 6 da nin halini göstermektedir. (Kar ve fırtınaya aid tafsilât 3 üncü sahi femizdedir1). Adlije mensubları tarafından (,L«r dlar Mahkemesin adı takılan büyük kaçakçılık dâvasuıa dün '• *r*, rf>i;di. Rpsimde, sanıklar duruşma esnasın da görülüyor. Bursa, 13 (Telefonla» Bursanın en mühim sanayi şubesi olan İpekli ' dokuma ve boya sanayiinde yabancı sermaye ile müştereken yeni te. sisler kurulması için yapılan teşeb büsler şehrinizdeki sanayiciler ara • sında büyük bir reaksiyon doğurmuştur. Koza Kooperatifleri Bîrlifi Baş kanı Sabri Pozam, yabancı s?rrn^ye nin iştirakile kurulacak modern ipek i li sanayi^nin memleket ekonon>ir: için büyük hydalar sağlayacsğını belirten bit beyan^tı üzerin? şehrimizdek:! * fpckli snnpyicileri Ticarot Odasında bir toplantı yapmışlar ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog