Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Omer SeyfeHin KMIIiyafı f Mevcudu kalmayıp yeniden basılan dört kitab: Yüksek ökçeler Bomba Dalga Asılzadeier 200 Kr. 200» 200 » 200 » AHMET HALİT KİTABEVİ Istanbul umhuri TURK SANATI TARİHI IX Profesor Celâl Esad Arseven tarafından hazırlanan ve Maarif Vekâletınce basılmakta olan fTürk Sanatı Tarihi) nin dokuzuncu fasikülii de çıkmıştır. İstanbulda Devlet Kitablan Müdürlüğu ile biıtün kitabçılarda 230 kuruş fiatla satı^nıafctadır NADİ Telgraf ve raektub adresi: Cumhuriyet îsUnbul Poata Kutusu İgtanbul Na: 248 Telefonlar: Umuml Santral Numaram: 224298, Yazı İşleri. 224299 Matbaa: 224290 Uma 13 Şıbat 1959 Londranın, Kıbrıs Anlaşmasına Dair Âçıklaması Selwyn Llyod, İngilterenin, Kıbrısta bulunan üsleri üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçmiyeceğî hususunda dün Avam Kamarasma teminat verdi Balkan Paktı Dış İşleri Bakanlığında paktın dorama incelendi Yen1 Kıbrıs anla*ma«ndan sonra Balkan Paktının tekrar işler hale gelmesi muhtcmel görülüyor Arücara 12 ^Cumburiyet • Teleks) Bugün Dış İşleri Bakanlığında Bakanlık Genel Sekreteri Melih Esenbelın Başkanhğında uzun bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Atın« ve Beigrad Elçilerimiıle NATO vt ilgili daireler reisleri de hazır buunmusiardır. Sızan haberlerden anlaşjldığına göre, toplantıda Balkan Paktı ile ilgili meseleîer jrÖBden geçirilmiştir. • Kıbrı* meseesinin halli ile TürkYunan dosthığu yenider ihva edîleceği ve münasebetler eskiden o!" d\ığu gibi normale girecegŞ içm Balkan Paktının işleyişi imkân dahi'ine girebilecekrir. Şimdilik. rıarırhkisr Bakanhk çerçevesi içinde yapılmaktadır. Uçlü konferansın haftaya' toplanması bekleniyor Peşim Hükiinı \ok ltı fÜJMİnr Zürieh't» y»pılan Kıbm hakkındaki Türk Yunan «*rü»nvelerinin mü»bet bir sonuea bağlandığı M B B M WWirfldi. Her iki taraf varılan anla*madao memnun old«ğ»nu «çıklıyor. Bu memnanluiu ilffili nıilletler 4* paylaşırsa Kıbrıs mesdesi en iyi bir şekilde fözölınii& Türk Yntıan dosthığu kBrtoİBm*. NATO'nna sağ kanadı öıtlenen saflamhğa kavıışmu; olacaktir. Buımn i<çin sajrın Menderesle sayın KaranaBÜa arasında parafe edilen anUşn» «aasiarının yayınlanmasını rabınızlıM* bekKyoruı. B«klerk«i d« «MfHk bir kae noktaya dikkati eakmeyi faydalı buiuyoru*: Kıbrıs, ba«Tw» üç devWi (TfaMye. Yunanistan veingilt«r«yt) ilgilendiren bir kana olmakla beraber, Bab savunma sisteminin bütti« •yeleri hesabına da tehlikeli felismelere yol acabilecek bir dava idi. Karşılıklt fedakârlıklan göze almaksızın böyle bir dâvayı çözmeie imkân bulunamazdı. Bu itibarla Kıbru hakkınd» vanlan >nlaşma esaslarını incelerken ön yargılarda« ukınmak, «hani iaksim edileeritti? hani yarıgı birfm oUeaktı?» gibi realitc ile ilişiği belirnz bir takıns düsüncelere saplanmamak J«rckir. Türk ve Ynnan hnkume» Başkanlarının Ziirich'te »ardıkları anlaşmayt inederken, biı. h»r »eyden önee payımıza düşen fedakârhgtn vazgeçihn«z öz oıenfaatferimizi aşıp aşmadıjpna dikkat edeceği«. Keer anlaşma hayatt menfaatlerimirin koronmasi hususnnda bize yeter derecede (rövenKk »ağlıyorsa, her bakımdaa mennon aitBamak kin ortada bir sebeb kaimıyaeaktır. Pazartesi Undrada başlantası rauhtemel olan Türk İngîlizYunan nihai konferansına Kıbrısh Tirklerle Romların Liderleri de iştirak ediyorlar Londra 12 (Radyo) Dı» İşleri Bakanı Llyod, bugiln Avanrı Kamarasında, Kıbrısla ilgili olarak sorulan sualleri cevablandınrken demiştir ki: « Kibrıstaki bayati İngiliz mcnfaatleri ilc ilgili olarak Hükumeümize düşen mes'uliyetler mevcuddur. Bu geniş c»pt* m e « leler hakkında hâlen Türkiye ve Yunanistan Dıg İşleri Bakanları Zorlu ve Averof ile müzakereler yapılmaktadır. Tezekkür edilmesi ve üzerinde anlaşmaya vanlması gereken muhtelif hususlar nnevcud^ur.» Dün gece Zorlu ve Averof ile başlıyan görüşmelere bugün de devam edileceğini belirten Llyod, konuşmaların ümid venci bir hava içinde başladjğını ve ilk fırsatta Avam Kamarasında esaslı bir demecin yapılacağmı bildirmiştir. U y o d daha sonra, İngilterenin Adadaki iisleri Uzerinöeki ege Arka.n Sa 5. Sü. 5 te Kıbnsh Türk Liderler anlaşmadan memnun Mak«rt«>fl <h ZüriK »nlaşmasını tasvib etti, Atina radyonı «I 1 şubat 1959 tarihi Yunan mittî tarihinde bir dönüm noktası<iır> obyor kfmızı tanıtmak yoludur.» öt« yandan, Kıbrıs Rum Ortodoka Rubanı Meclisi Ikinci Reısr Kitium Piskoposu Anthimos. nirgün şefi Ma karios'un dâveti üzerine yarın uçak la Lefkoşeden Atanaya gtdecektir. Anthimos, Makarios ve Yunan devlet adamları ile Kıbrıs meselesi et rafutdaki «on gelişmeleri inceliy»cektir. Kıbrısh Türk liderler, yarın uçak la Lefkoşeden Ankaraya hareket e deceklerdir. Ankaradan da Türkiye Dif tşleri Bakanı Zorluya iltihak et mek üzere Londraya geçeceklerdir. Bunadaki fcngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Karargâh ve Kar^mle. rinde çaliftıkları sırada geçen gene iç emniyet rneseleleri ileri sürülerek vazifelerine »on verilen 4.000 Kıbrıs i U Rum işçiden bir kısmının tekrar ' aynı iş yerlerine alınacağı anlaşıL maktadır. Dün bu hususta kısa biı ' beyanat veren Kıbrıs Gene) Valisi ! Sir Hugh Foot. İşçi Sendikalarının { takındıkları anlayışlı tavırdan dola | yı çok memnun olduğunu söylemiş I ve geçen sene kendilerine çalı^ma Arkası Sa. 5. Sü. 4 te j BakanlarKuruluKıbrıs anlapasını inceledi Zorrn, Lloyd ve Averof. dün Ix>ndrada yanvana ve elele göriilüyortar CH.P. Meclis Grupu da bugün olağanüstn bir toplantı yapatak Kıbrıs meselesini ele alacak Lefkoşse, 12 (Hususi^ Kıbru Türk lerinin liderleri Dr. Faııl Küçük ve Avukat Rau* D«nkta| bugun geç vaIrit »u müperek beyannameyi yayın lamLŞİardır: «Hükumetimizin dâveti üzerin* Londraya gidiyoruz. Zürih'd* varı lan anlaşmanm teferruatını orada öğrenecegiz. Anlaşmanın ana hatla nnı biliyoruz v« igtikbalden endi3* etmiyoruz. Bugüne kadar hakla. rımızı cesaretle müdafaa edeo. Kıbrı» Türklerinin hak ve varhğını dün yaya tanıtan devletimiz büyükleri. ne medyunu şükranız. Teferruatın tesbitinde aynı azlm ve cesaretle ha reket edileceğınden {üphemiz yoktur. Mukadderatımız 26 milyonun mukadderatıyla birleştırilmiştır. Hak larımızın « ı küçük teferruatuıa ka dar korunmasmda azimli ve karar. byız. Hükumetimizin görüşü de bu merkezdedir. tstikbalden endişe ede cek bir durum mevcut degildir. En karaniık günlerimizde bile birük ve Kıbns konıunnda Ya«g«ejbn«* beraberlik ruhu içinde dâvasma bü niIM menfaatlerimiz nelerdir? Bnn tün mevcudiyetile aarılmıı olan ce(an başlıea iki noktada özetleyebi maatimiz aynı ruh ve iradeyle yolu na devam edecektir. Yolumuz hak. 1 . Dnğn Akdentzdeki ırtin*y «Dirlarunuın «riivenlijji. 2 Kıbrısta yasaya» Turkl«H» haklan. Şijndiye kadar yapıiaıı tartısnalarda bizim tarafa hakim olan fikirier hep bn kaygnlara dayanıyordu. En ateşli «izciilerden en yumuşak yazarlara kadar berkes bn pek haklı kayfulann dışında herhangi bir iddiaya başvurmu; değildir. Kendini heyecana kaptırıp ileri jeri konuşan ban aşırılar olda isc bile bunlarm söyledikierinc halk önem vermemiştir. Zaten AtahirkiİB millî misak prensipinc yiirekten bağlı olan mületimizia biç bir yabaa(i toprakta gözii y<*tur. Türkiyenin bagünkii nilletlerarası değerini yaratan anl knvvet de saldirganra emeDere kendfni kapttrnıamasıdtr. Evet. Mldırgan 4*ğhn. Hiç bir milletia hskkı yensin, »tetneyir. Böyle dn5ÜBdüğiimiiz için d« aynı titİEİikle kendi haklanmm korumağa önem verirîz. Züricb'ta vanlaa antaşna. dön akşaaı Londraya giitn Türk T« Yunan Dış Bakanlari tarafından İnpiliz Hükthnetinin bilgistne sunıüduktan sonra, bugün yarın, yarınlanacaktır. İnjriliz hükumetinin antaşnadaki nillt prensipl«re itiraz edeceği pek dii;iinnl«mez. Yukarıda işaret erriğİMiiz husnsların bu antaşmalarda dikkate ahn/iığudan şüphe etniynruz. Ancak, onların ne dereceye kadar serçeklestirildiğini ^ördükien «mradır ki, anlaşma hakkında tam hir höküm verebilecetpzdir. Yiirekten diieğimiz, millî güvenliğimizin ve Kıbnsta yaşayan soydaşlanmızm her baknndan ve tam mânası ile korunmuş oldujunu (rormektir. Bu takdirde sayın Menderes ve yakın ça!ı$ma arkadaşla«nı tebrik etmek bizim için zevkli bir görev olacaktır. NADİR NAOİ Umumî Heyetine sevkedildi Komisyon, Hükumet tasarısındaki miktardan 1 7 milyon lira indirdi Ankara 12 ıCumhuriyet.Teleksi Bütçe Komisyonu, bugün 1959 mali yılı bütçesini denk olarak bağlamış ve bazı kanun tasarılarmı da kabul etmiştir. Buna göre, bütçenin giderleri carî masraflar olarak 4.061.816.797 lira, Arkam Sa. S. Sü. 7 de Bütçe, Meclis Ankara 12 <Telefonla> Başbakan Adıaan Mendere» bugün Kıbrı» Jto. ' nusunda beklenen beyanatını verme. . tnU ancak mezkur konıı Bakanlar ' Kurulunda 4 saat görüşülmüştür. i Kıbrıs komısunda umumî efkâra bir açıklama yapılması henüz erken kabul edilmektedir. Esasen bu husus Yunan Başbakanı Kariamarvlis ile vanlan mutabakatın bir neticesi olarak gösterilmektedir. Ankara siyasî çevrelerınde Yu. nanistanla vanlan mutabakat hakkmda şimdilik yorum yapılmamak tadır. Zira Zürih'te alınan kararlar ve mutabakatın mâhiyeti tam olarak açıklanmamıştır. Bununla beraber Ankaraya gelen .haberler. Londranın Zürih anlaşma ları üzerinde tam bir anlayış göster şeklindedir. Bu arada tngiltere j nin 2 ay evvel baçlanan ikili toplan tılan daima tasvib eden bir tavır I Amiral Charles Brown Akdenizde bulunan Rus denizaltıları NATO Güney Avrupa Kuvvetleri Başkumandanı Rus cep denizaltılarının nakliye gemilerile lstanbul Boğazından geçirilmesini miimkün buluyor Âmerikadaki Ermenilerin marifeti «Atatürk» filminin gösteriîmesini önlemeğe çaJışıyorlar takmdıir <la belirtilm«ktedir. tfad« edüdiğtne göre Londr» iki. li anlaşma üzerinde va mutabık kalacak' veyahâlen Londra'da başla yan konferansın devam etmesine se bebiyet verftı bir tutum gösterecek tir. Londranın nıutabakatı halinde Başbakanlar seviyesindeki toplan tı Londrada yapılacak ve bu maksadla Başbakan Menderes önümüzdeki haf ta içinde Londraya gidecektir. CH.P. Grupu toplantısı Ankara 12 (CumhuriyetTeleks> C. H. P. Meclis Grupu bugün s?at 15 te toplanarak Kıbrıs koııusunu mii zakefe etmiş ve fikir teatisi sonunria yarın saat 13 te olağanüstü bir toplantı yapılması ye meselenin enine boyuna görüşülmesi karaılaştuılmıştır. . . ' Müteakıben grup şu tebliği neşretmiştir: «C H. P. Meclis Grupu bugün saat 15 te Bur*ıır milletvekili Fethi Çelikbaşın başkanlığında toplanarak gündemindeki maddeleri müzakere etmiştir. Bu arada Zürib'te yayınianan son Arkası Sa. 5. Sü. 3 te CHP nin mebus maaşlarına dair tavzihi Gr«ıp tnplantısı sırastn^a bîç bir iiyenin parti prensinine aykırı bir tezi savunmadığı bildiriliyor Ankara 12 (Cumhunye'Teleksi CH.P. Meclis Grupunun biıgiınkü toplantısında gündem bf>ricı olarak bazı gazeteler ve bu aıada Bazetemizde gcçen giin npssredılen Grup haberi bahis mevzuu nlmvış ve bazı milletvekilleri, bu görüşmeler sırasında haberlenn basma sızması meselesi üzerinde durarak bu işin tahkikini istemişlerdir. Konuşmalar sırasında 2 milletvekili basuıın bu haberleri tahrif ettiği iddiasında bulunmuşlar ve şiddetli lâflar etmişlerdir. Hattâ bu habprlerin suinivetle verildiğini söyleyenler de olmuştur. Neticede jdare kurulu bir tavzü. yayınlamağa karar vermiştir. Tavzih şöyledir: « Milletvekilleri örfpnekleri me Arkaxı Sa. 5, Sü. fi da • Un fiatiarma xam yaptldt Fiatiar çuval başına 1 lira arttırıldı, değirmen tarifel«i yükaeldiği takdirde ekmeğin gramajı gene düş ürülecek (Yazim. i tnct tahifemizde) Washington ıHususî muhabirimiz j Fred J. Zusy bildiriyori Buradaki Ermeniler Columbia radyo ve televizyon şirketine protesto mektublan göndererek şubatm 15 inde televizyonda gösterihnesi kararlaştırılmış olan Atatürk hakkındaki bir filmin NATO Güney Avrupa Kuvvetieri bir. sual iizerine Altıncı Filonun hâ gösterilmesini önlemeğe çahşmaktaBaşkumandanı dört yıldızlı Amiral len Kumandası altında bulunan kuv dırlar. Mekrublsrın pek çoğunda film takdirde Ermenilerin Charles Brown başşehirdeki temas vetlerden bir kısmını teşkil ettiğini gösterildiği Güney grup halinde o gün stüdyo önünde larını bitirdikten sonra dün sabah •belirttikten sonra; NATO özel uçağile îstanbula gekruş ve Avrupa Kuvvetierinin mâli bakım gosteri yapacakları tehdidi vardjr. dan pek elverışli bir durumda bu, Bahis konusu film «İnanılmaz Yeşilköyde törenle karşılanmıştır. Atom silâhıyla teçhiz edilmiş A. lunmayabileceklerini (akat mânevi Türk» adını taşımakta olup mühim olduğunu bir kısmı bir kaç ay vvel Türkiyede merikan Altıncı Akdeniz Filosuna durumun çok kuvvetli üç yü kuroanda eden ve Süveyş ha kayd etmiştir. çekilmiştir. Film adını rekâtı ile Lübnan çıkartmasma kaAmiral Charles Brown Yunan s > taşıyan progıamın bir parçasıdır. Ay * tılan Amiral Broivn; Kıbrıs meselesi bay ve personelinin İzmirdeki NA. nı programda Churchill ve Gandhvüierinde Türk.Yunan anlaşmasından TO Güney Doğu Kuvvetleri Ku aynı çeşid fılmler duyduğu memnuniyeti belirterek mandanlığına vazifeleri başına dö şöyle demiştir: nüp dönmiyeeekleri hususundaki « Bu anlaşma NATOyu daha çok suali şöyle cevablandırmıştır: kuvvetlendirecektır. Bundan çok .«e • İki memleket aıasındaki polivinç duymaktayım. Bağdad Paktmı Arka.ii S a 5. S n . l d e da NATO gibi kuvvetli ve tesirli bir halde görmek de berti a>Tiı derecede sevindirecektir. Çünkü Bağdad Paktı kumandam altmda bulunan kuvvetlerin sağ kanadını teşkil et. mektedirAmiral Charles Brown sorulan Yüksek kaliteli sigara sarfiyatı çok diiştü Tekel Fabrikalan son zamlardan sonra satış düşünce yüksek kaliteli sigara ve puro imalıni • kısmen veya tamamen tatıl ettiler Tekel idaresi tarafından ocak ayı j fiatlı birinci. ikinci ve önumüzdekt içinde yapılan zamlardan sonra yük j ay piyasaya çıkarılacak olan 35 kusek kaliteli sigaraların satışlannda ruşluk halk tipi sigara üzerine teksif geçen senelere nisbetle büyük düşüş edilmiştir. Tekel idare.=ınin sigara olduğu belirt'iimektedir. Fabrikalar, fabrikalarında üçüncü nevi halk tıpi | yüksek kaliteli sigara ve puro imali sigara stokları vücude getirilmekteı ni kısmen veya tamamen tatil et dir. Tekelin yüksek kaliteli sigara samişlerdir. Sigara fabrikalarımn bazıiarında işçilere yaptırılan fazla me tışlarından meydana gelen kavb dusailer tamamen kaldınlmıstır. Imaıat şük kaliteJi ucuz sigara sürümünden daha ziy^de düşük Arkast Sa. 5. Su, Zafer gazetesi bir ay kapanıyor Yargıtay. Velibeşe ile gazetenin Yazı İşleri Miidiirünün JO : aylık hapis cezalarım da tasdik eirti VATAN PARTHJLER Milletvekili secimlerinde miting konuşmalarile komünistlik propagandası yapmaKtan sanık eski Vatan Partisi Genel Başkarıi Hikmet Kıvılcimh, Vekili Fatma Yalçı, Gene! Sekreter Ahmet Cansızoğlu, kıırucu üyelerden Abdulkerim Korcan. Selâhattin Düzgün ve Safivettin HasankayaYiın dumşmalarına. dün 2. Ağır Ce«a Mahkemesinde başlanmıştır. Resimde sanıklar dünkü duruşma esnasmda görülmektedir. Ankara 12 ıCumhuriyetTeleksi Yargıtay bugün Ankara Toplu Basıi mahkemesi tarsfından Zafer gazeıesi aleyhine verilen bir mahkumiyet kararını tasdik etmiştir. Tasdik edilen mezkur karar. mah| Arkası Sa. 5 Sü, 3 te Cymhuriyet Gazet esi Yazı İşleri M Mdürlüğune İstanb ul gazetenizin 31 Ocak 959 tarih 12400 sayıh nüshasının birinci sahifesinde inrişar eden (Parti cipi ile İrana afyon kaçırırken yakalanan D. P. liler) başlıklı ve Karaköse menşeli baber zatıhadiseye ve binnetice hakikata aykırı bulund\ığundan: hâdisenin kaza çevremizde vukubulması sebebile Basın kanunun 19 uncu maddeşine tevfikan aşağıdaki tekzip yazısınm gazetenizin ilk çıkacak nüshasının ayni sutununda ve aynı puntolarla neşrini rica ederim. «29.1.959 tarihinde Ksraköseden Van"a müteveccihen gel Arka.ir Sn. 5. Sü. 4 te Van C. Müödeiıırnumisî Fptîh Kecik 1959 Basın Balosu evvelki gece Taksim Beledıve gajinosunrla vprılmiştir. Kalabalık ve seçkin bir da.etli toplulıığunun hazır bulunduhalo sabaha kadar büyük bir neşe içinde geçmiştir. Yukarıdaki resim balodan bir ânı gösteımektedir. BASIN BALOSU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog