Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

IHTIRAS ENGİNLERİ Vazan: F. W. KENYON Çeviren: V. GULTEKIN Lady Hamiltonla Amiral Nelson'un ısürap içinde geçen a;k maceralannm unutulmaz hikâyesi! Sonuna kadar heyecanIa okuyacağır.ız nadir romanlardan biri! Löksciltü. YENİÇIKTI 11 L Ücretsiz kataloğumuzu ilteyiniz. u m h u r i yet 34 UC n d 1 9 A 19 1 Z . 4 YL KURUCUSU: TUNUS NAD' Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet tstan bul Posta Kutusu tstanbu) No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 3 24298. Yazı İşleri. 224299 Matbaa: 224290 1 2 Sllhat TÜRKLER İÇİN (Tamamiyle telâffuzlu) N. SILANOĞLU'nun hazırladığı bu kitabta: ir Kendi kendine İngilizce cümle kurmasını, ir Tercümenin esaslarını + İngilizce tâbirleri öğreneceksiniz. Fi: 5 Lira İKBAL KİTABEVİ İstanbul ÎNGİLİZCE i ÇjŞaloglu. Nırlıbahy S. 11 tSTANBUL Kıbrıs Konferansı Anl Zürih'te neşredilen tebüğde. «Mütekabil bir anîayış zihniyeti içinde nihayet bir uzlaştırıcı anlasmaya vanlmıstîD) Erdi TürkYunan tebligi §§ Zürih: 11 (a.a.) FrancePresğ ğse ajansının Zürih'ten verdiğığ Imalumata göre, Zürih görüşmeleS ||ri sonunda aşağıdaki teblig nef= ğredilmiştir: = j .Türkiye ve Yunanistan Başve.g Hkilleri Adnan Menderes v« Konss ^tantin Karamanlis, beıaberlerinS =de Hariciye Vekilleri Fatin Rüş.a g t ü Zorlu ve Avengelos Averof olg ğduğu halde 5 şubattan 11 şubatS J1959 a kadar Zürih'te toplanmıslarS HADYÜ FOTO A P. = dır. İki Başvekil, gamiml birğ Dün Zürihte öğle yemeğinda Meodereg ile Karamanlis. Türk Yunan dostluğu için kadeh kaldırırlarken ğdostluk havası içinde cereyan= Şeden görüşmelerinde, »on tne.Ş Hlerde gelişmeleri müşterek gşelerinin »ebebini teşkil ŞTürk Yunan reaksiyonlarını inM Zürih, 11 (Hususî) 6 günden şcelemişlerdir. Memleketlerini, buS beri burada de\am etmekte olan Kıb şyük devlet adamları Atatürk ve= ğVenizelos'un çizdikleri gıkı ijbir.ğ rısla ilgili Türk Yu'nan görüşme şliği ve yapıcı dostluk yoluna ye§ leri bugün sona ermiştir. İki mem =niden sokmak hususundaki mütes leketin Başbakanları, Menderes ile skabil arzularını mü;ahede Karamanlis bu sabah yeniden bu şiki Başvekil bu derece mühL luftnuşlar ve vardıkları »nlaşmayı ğolan bu dâvaya hizmet etmek içinî parafe etmişlerdir. şmüstereken çalıjmak hususundakif Fakat bu anlaşmanın muhteviya Skararlarını izhar etmiglerdir. BuM tı açiklanmamıştır. Londraya giden pyolda kat'î mahiyetli bir mwnaleş Türk ve Yunan Dış İş'.eri Bakan snin aşılmış olduğunu müdrik buS lantun götürdükleri plân İngiliz ka ğlunan iki Başvekil, bu mes'utS Türk köy ve kazalarmbirfesi tarafmdan da trsvip edildik ğmerhalenin Türk . Yunan münri şsebetlerinin bütün ehemmiyetliş dan Lefkoşeye gelen heten sonra açıklanacaktlr. gkesimlerinde derhal neticeler ve= yetleı endişelerini belirBaşbakanın hususî uçağı, biiyük bir partili topluluğunun, kurbanlık koyunMenderes Ue Karamanlis, 120 da greceği hakkındaki itminanlarınıl kika süren bu son toplantılanndan =ifade etmişlerdir. tirken Kıını evlerine Yu5 lar ve davul zurna ile beklediği Yeşüköy hava alanına inmekten son güleryüzle ve bâriz bir memnun ğ «Kıbns meselesi hakkında uzunş nan bayrakları çekiliyor lukla çıkmışlardır. Bu toplantıdadir şgörüşmeler yapılmıştır. Bu raeğ dakikada vazgeçti, Menderes Ankarada sual soran gazetecilere, Lefkoje, 11 (Hususî) Zürih ki. nihaî tebliğ de tasvip edilmiştir. Şselenin arzettiği ehemmiyetli güçg «Yann... Yarın» demekle iktifa etti. konferansmda, Kıbrısta «Müstakil (300 kelimelik olan tebliği>n metni f§lüklere rğmen mütekabil bir anlss bir Cumhuriyet» kurulması hakni diğer sütunlarımızda bulacaksı llyiî zihniyeti içinde nihayet bir= Ankara, 11 (Telefonla) Zürih' alanında Cumhurbaşkanl Celâl Ba kında Türk Yunan anlaşması olruz.) İki Başbakan fotoğrafçılar ve i |uzlaştırıcı anlaşmaya varılmiitir.'S t» Klbnsla ilgili müzakerelerde bu yar, B.M.M. Başkanı, Bakanlar, ba duğu haberi adada duyulunca bir teieviıyon jnakirreleri onünde KÜle ! Hürriyet, işbirliği ve Kıbrısta H jrefah dâvası bu imtirıandan mu.§ "'" ' ' ~" " ••#******»skeri Rum evlerine Yupan bayjaky t»k #1 sıkıstmşhır, fnkat gazrtecilere beyanat verm'ennişlerdir. Menderes i Izaffer çıkmaktadır. Üç H a r i ı v e j ; IVekilinin «palık 1958 de Pari?teŞ tıuştır. Kıbrısh RumUr fenlikler ile Karamanlis aazetecüer arasından ; lyaptıkları toplantı »ırasınd» ba;§f dş tertip «tmislerdir. BAÎjBAKANLIKTAKL TOPLANTI Evvelki gün kabinenin, Ctımhur Reçerek otclin yemek sslonuna git Şlayan üçlü temasların devaramış Zürih'ten gelen haberier Türk başkanının reisliğinde Başbakanlık ta bir toplantı yaparak iç mesele misler ve birlikte \>^mek yemişler gteşkil eden Türk Yunan görilş.ğ cemaati arasında ise heyecan, ümit leri görüştiiğiinü bildirmiştik. Yuk arıdaki resimde Cumhurbaşkanl dir. MpnH"rfs. her iki heyetin âza gmelerinin neticesinden İngiltereğ sizlik ve sinirli bir hava yaratmış Başbakanlığa gelirken görülmekte dir. Arkası Sa. S, Sü. 3 te ghükümetini haberdar etmek zampg tır. Köylerden ve kazalardan Lefgnı.gelmiştir. = koje'ye gönderilen heyetler Kıbrıs 1 «Birleşik Kralhğın dostu v e § Türktür Partisi idarecilerine müraşmüttefiki olan Türkiye ve Yug Zorlu, aniaşmanın her üç caat etmekte ve vaziyetlerinin ne ffnanistan. üç ilgili memleket a r a . s şsmda bir anlaşmanın Kıbrıs meseğ olacağını sormaktadırlar. Heyetler, tarafın ve Kıbrıslılann ğlesini kat'î hal tarzına götüreceS Kıbrıslı Türkleri Rum çogunluğuda tamamile lehinde olSğine ınanmakta tereddüt etme.g nun idaresi altına bırakacak herduğunu söylüyor, Ingiliz pmektedirler. S hangi bir hâl çaresini kabul etmihükumeti bugün plânı §! .Zürih konferansı »irasuida t a . J y*ceklerini, ellerind«ki imkânlarla inceleyecek Ühakkuk ettirilen terakkilerin böyg mücadeleye devam szminde oldukE e bir hal tarzma yolu kâfi d#reg larmı açıklamışlardır. Londra 11 (Rl Türk ve Yunan =cede açtığını mülahaza eden Türk = Dış İşleri Bakanlan, Zürih't» paraBu heyetlere Dr. Fazıl Küçük ile j v e Yunan hükumetleri müzgkere§ fe ettikleri anlaşma hakkında İngi &ere üçlü bir zemin üzerinde deş Rauf Denktaş, daha bir müddet liz hükumetine izahat vermek üzeşvam ederek bunları mesud bir sabırlı olmalarını tavsiye etmektere bu akşam buraya gelmişlerdir. ğticeye isal etmek maksadile Bir = dirler. Londra hava alanında Yunan Dı$ =leşik kralbk hükumetile anlaşmaSoğuk bir duş! Işleri Bakanı Averofu Ingiliz Dıj jğyı derpiş etmektedirler. Bugün Zürih'ten gelen haberler İşleri Bakanı Selwyn Lloyd karşua= .Bu maksatla Türkiye ve Yunan Türk Yunan andlaşmasının tefermıştır. İki saat sonra uçakla alana =istan Hariciye Vekilleri İngiliz mes= ruabm ve dayandığı esaslan bilmeinen Türkiye Dış İşleri Bakanı Fatin Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) lelerine bilhassa mem'irlara yaptı slekdaşlarını neticeye varmı? olar = Arkası Sa. 5, Sü. 7 de yen Kıbrıs Türklerinin endişelerini Bu yıl ara seçimlerinin yapıla ğı zamlarla sempati uyandırdığına ggörüsmelerin sonucundan haber.= izale edememiştir. Mustakil bir cum cağına dair partiler çevreleıinde kani bulunmaktadır. 3u emare'.erin =dar etmek üzere bugünden Lon* huriyet ve uydurma bir bayrak ile dolaşan söylentiler kuvvetlenmek bir seçime gitmeğe veter olduğu sdraya gideceklerdir.» Türklerin idareye azmlık olarak işte, buna aid bazı emareler de gösöylentileri mevcuddur. tirâki haberleri Rum basmında şirülmektedir. RADYO FOTO A.P. Arkası Sa. 5. Sü, 5 te Esasen, istifa. ö'.üm, iki yerden Zorlu, dün akşam Londra hava alanında karşılanırken seçilme gibi sebeblerıe ınünha] milletvekilliği sayısı 18 e îikmış bu lunmaktadır. Savcı Hürriyet gazetesiBu açıklar Ankarada 5, 'atanbulnin kapatılmasını, muhada 2, Aydın, Afyon, Artvin. Bursa, bir ile Yazı İşleri MüdiiEdirne, Kırklareli, Konya. Kocaeli, Muğla, Van ve Yozgaddi bjerdir. riinün de 1 yıldan 3 yıla tzmirde NATO ailelerinin Bu on sekiz ilden 'kisind», Ankakadar hapis cezasile cocuklan için çıkarılan ra ve Vanda seçimi C.H.P. liler, dilecziyesini istedi «Talebe Gazetesi» nde Türk ğer 16 ilde ise D.P. liler kazanmışköylüsünün «mülevves» Şehrinıiz Toplu Basın Mahkeme lardı. Ancak. C.H.P. ülerin kazanyerlerde yaşadığı iddia Son tâdillerden sonra bütçenin gelir ve giderlerinin sinde, dün 16 gaz€tecinin yargılan dığı illerdeki münhal milletvekilliediliyor kat'î rakamını tesbit etmek üzere 3 millevekilindığı 7 basın dâvasina bakılmıştır. ği 6. D.P. lilerin kazandığı illerdeki Bu dâvalardan 3 ü âmme huzuru münhaller ise 12 dir. den müteşekkil bir tâlî komisyon kuruldu, komisİzmir 11 (Telefonla> Şehrimisrnı bozacak neşriyat suçundan Hür Ara seçimlerinin yapılın yapılmıyon raporunu bugün verecek deki NATO ailelerinin çocuklarına riyet. Akşam ve Milliyet gazeteleri ı yacağı kesin olarak belli .leğildir. mahsus okulda ingilizce olarak neş Bütçe müzakerelerinden sonra tnönü. C.H.P. Genel aleyhine acılmış bulunmaktadır. Fakat yâpılacağma dair 'maıe'ıere redilmekte bulunan Talebe Gazete(Yann 5 inci sahifede) Başkanının da tesbit eci ecek kurullar tarafından sinin son nüshası Türk halkı hakHürriyet Gazetesi aleyhiadîki dâva gelince İç İşleri Bakanhğı kütükmurakabesini partisinden isleyecek kında çok garip bir makale neşret. sonuçlanmak üzere olup. Savcı lerin düzenlenmesi için bir taraf miştir. dünkü mütalâa^nHa: Muh?bir Ulvi tan gayretler sarfetmckte ve hüku Arkası Sa. 5, Sü. t U (Yazısını 5 inci sahifenin ilk Sütunlarında bulacaksınız.) Arkası Sa. 5, Sü. 4 te met diğer taraftan geniş ıalk küt Anla.şmayı dün Menderes ile şy Karamanlis parafe ettiler Adada tek bir Neciisi oSan "Müstakil bir Cumhuriyet,, kurulacağı, Cuntfojrbaskasniiiı. Rrnn, aîuavinin de Türk olacağı söyleniyor; Menderes ile Karantanlis dün Zürihte Türk Yunan dostluğu şerefine kadeh kaldırdılar Ank araya Zorlu ile Averof Londrada İCıbrısta 1 Isr şenlikler Ara seçimlerinin bu yıl yapılması ihtimali var Hükumtf, maaşlara yapüan zam!arla sempati uyandırdığına kani, İç İşier! Bakanhğı küliiklerin dü zsnlenmesi için gayret sarfediyor NATO'da Türk halkını nasıl tanıtıyorlar! înönüilemülâkat dktidar yeni vaidlerde bulunursa partilerarası bir yumuşama olur mu, olmaz mı? Vaid kelimesine bîz artık sadece gülüyoruz!» basm dâvaları Komisyonda bütçe müzakeresi bitti Vafan Cephesine katılan cocuk! Hırsızlara reislik eden bekçi! Diyarbakır, 11 (Telefonla) Siirt vilâyetinin Batmap ilçesinde dikkate değer bir hâdise olmuş ve bir bekçinin reUlik yaptığı 12 kişilik bir hırsız şebekesi ele geçirilmiştir. Batmanda en işlek çarşıyı hırsızlık vak'alarından korumakla vazifeli Süleyman adlı bir bekçinin dün gece Salih Keçeci adlı bir tüccarın işyerinin soytılmasmdan sonra 12 kişilik bir hırsız şebekesini bizzat idare ettiği öğrenilmiştir. Bekçi ve şebekesinden sekiz kisi derhal yakalanıp tevkif edilmiştir. İnouu, arkaddjuııu Feyyaz l'okar ile gorüjurken Diyarbakır 11 (Telefonla) Rad yo yaymlarının Vatan Cephesine iltihaklar konusu ile ilgili bir haber, Bismil ilçemizde günün mevruu olmuştur. Dün gece radyonun mutad neşriyatın'ja Bismil ilçemizden. C.H.P. den istifalardan bahsettiği bir sırada Mecid Arslan ve efradı ailesi Vatan Cephesine iltihak ettiği şeklinde verdiği haber Gerek hükumetin, gerek C.H.P. ve D.P. milletvetamamen asılsız olup bahsi geçen killerinin 3 kanun teklifi müzakere edilecek bu jahıs yedl buçuk yaşmda bir çocuktur. Ailesi ise C.H.P. nin Bismilde en koyu partili üyelerindenAnkara, 11 (CumhuriyetTeleks) Bu teklifler gereğince, yıllık ücdir. İşçilere yıllık ücretli izin veril retli izne hak kazanmak için işçi mesi hakkında hazırlanan çeşitli veya müstahdemlerin işyerine girkanun teklifleri B.M.M. ne verilme diği tarihten itibaren bir yıl çahşğe başlanmıştır. Bu suretle gerek mış bulunması şarttır. hükumetin,' gerek C.H.P. ve D.P. Hizmet süreleri bir yıldan beş yı milletvekillerinin üç kanun teklifi la kadar ola«Iar için 15 gün, 510 müzakerelere arzedilmiştir. yıl için 20 gün, on yıldan fazla olanC.H.P. milletvekillerinden Musta lar için 25 gün yıllık ücretli izin Laa Vega» ile Blythe (AriAnkara 11 (CıımhuriyetTeleks) zona) arasında yapıla» C. H. P. genel merkezinden bildiril fa Saraç ve Necati Diken ile D.P. verilecektir. 18 ve daha küçük yaşRecep Kırım, ta işçi ve müstahdemler için hiz uzun müddet havada kalma rekoru nu kıran Bob Timm ve arkadaşv diğine gö'P, Akşehirin Atsız köyün milletvekillerinder. de 25 ocak 1959 günü yapılan muhtar Küştü Güneri, Mehmet Gürpmar met sürelerine bakılmaksızın 20 John Cook. 65 giinden 1 saat 42 da kika eksik süren rekorlanndan sonsecimini C. H. P. li adaylaruı ks aynı konu ile ilgili ve teferruatlı giin ücretli izin verilebileeektir. D.P. ra Nevada'da yere inmis bulunuyor lar. Resimdp. Bob Timm'i karşıl'.ysn zannıaM ü/.prine mezkur köyün eleH tektiflerinde birbirine benzer hü lilerin teklıflerinde izin süreleri az eşi Mrs. Loreni öperken. yanında arkadaşı John Cook ve Timm'ın tıiği Belediyece kesilmistir. , kümler kaleme almışlaıdır. Arkası Sa. 5, Sü. S da iki oğlu 6 yaşındaki Gregory ile 5yajindaki Steven görülmektedir. İşçilere yıllık ücretli izin teklifleri Mecliste G.H.P. ye rey veren köyün elektriği kesi Idi hk Havada Kalma Rekoru
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog