Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

İHTİRAS ENGİNLERt Yazan: F. W. KENYON Çevirerv V. GOLTEKIN Oeretttz kataloğumımı isteyincr. Lady Hamilton la Aıturel Nei•on un ıstırap tçınde geçen aşk maceraiannın unutulmaz hikâyesi! Sonuna kadar heyecanla okuyacağınu nadir romarflardan biri! Lüksciitli. YENİÇIKTI 11 L f ^ V , * ^ ^| Cağaloğlu, Narhbahçe SL 11 İSTAN'BUL İinrti nl S«TI aajl umhüriyet 19411 1 4 . 1 1 1 Ömer SeyfeHfn KSlliyatı Mevcudu kalmayıp yeniden basılan dört kitab: Yüksek ökçeler Bomba Dalga Asılzadeler 200 Kr. 200 »; 2Oflİı 200 » Telgrafrt mektub adresi: CumhurlyePbunbul Porta Kutunı fataasu. M*: 848 Nnmarası: 224298 Yazı İsleri 224299. Matbaa: 224290 farcamha 1 1 ÇnHat 1 Q S Q af AHMET HALİT KİTABEVİ lstanbul i CHPGıiıpu mebuslara zam teklifini reddetti İnönünün, millete karşı girişilen taahhüdü hatırlatan ve teklifin reddini istiyen önevgesi ittifakla kabul edildi Ada, B.M.M, inde teklif kabul edildiği takdirde zamlann nereye ve nasıl iade edüeceğihin de görüşülmesini taiep etti, Van milletvekilî Tevfik Doğuışıker ıse tekliften imzasını geri almaktansa istifa edebileceğini Tvipfr.niar TTmnmt Santrai V ÇdDlUa ^ A ^UD3l 1 7 J 7 Seçim Gegim ılletvekilleri ödenekle rinin arttırılmasına dair Bütçe Komisyonunca alınan karar, halk arasında beklenebileceğinden de fazla ttpkilere yol açtı. Aslına bakarsanız, nıilletvekillerine yapılması isteııen zam pek öyle önemli bir şey sayılnıamak gerekir. Bugünün'dört bin lirası, 1950 yılının bin lirası kadar bir saünalma gücu tasıroadığına göre, önergelenen arttırma ulriuğu gibi Meclisten çıksa bile, nıilletvekillerimiı gene de sekiz y»l önceki yasanım düzeyinin alünda kalacaklar demektir. Anıa vatanda^ (,uğun|uğunun bugün katlanmak zoıuıula bulunduğu sıkıntılarla kıyaslandığı zaman, milletvekillcrine dü^ecck fedakârlık payının küçüklüğıi deıhal göziere çarpıyor. Gerçekten. 1950 yılıııdanh«ri paramızın değeri dörtte birin de altına indiği halde, Uevlet sektöründe hiç kinısenin a j lığı dört misline yakın bir artıj gösternıemiştir. Büyiik halk çoğunluğu. ve yüz binlerre memur, de•ğişen geçim şftrtları kaşısında ncn uruııa yaşaınağa çalışırken. milletvekillerimizden bekleyeeeğimiz dav ranış, hiç değilse genel yoksulluğa mutnkün mertebe uymak olmalıdır. Ankara, 10 (Cumhu^yetTeleks) C.H P. de dündenberi önemli toplantılar, sert tartışmalar ve daha ziyade büyük kararlara doğru şiddetli hareketler birbirini takib etmektedir Dün gece saat 2 3 sularında Parti Meclisi idare heyeti ile Merkez İdare Kıırulu. Genel Başkan İsmet İnönünün başkanlığında olağanüstü bir toplantı yapmış ve öğrendığimize göre sert kararlar almıştır. Mesele milletvekillerinin komisyonca arttınlnır'.^na karar vfrilen ödenrklerj ilf ilgilidir Esasçn bu konu, dün geceden başlıyan toplantılarm bugün de devamma sebeb olmuş ve Meelis Grupu B.M. Meclisinde öğleden sonra olağanüstü bir toplantı daha yapsrak bu hususta kesin karara varmıştır. Karar milletve'killeri ödeneklerinin reddedilmesi çeklindedir. Bugünkü grup toplantısında ilk sözü C. H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü almış. meselenin önemini ortaya koyduktan sonra seçim beyannamesinde millete taahhüd edi \ ~ Arkası Sa. 5. Sii. 7 r?t> Maasına zam istemiyen Belediye Reisi ^ Radyo Foto: (A.FJ Menderes ve Zorlu dün toplan t i t m çıktıktan tonra gaze< eeflerle gBröjtirlerkeıı Kıbrifetkonferansı Diyarbakır 10 (Telefonla) Silvan ilçesi Belediye Meclisinde enteresan bir olay eereyan etmiş ve ilk defa olarak bölgemızde bir Belediye Rei.i maaşır.a yapılan zammı reddetmiştir. Belediye Meclisi bütçe müzakerelerini yaptığı sırada üyelerin ekseriyetile Reisin maasına yüzde \üz Zürih 10 (Radyo) Burada Kıbrıs bulunuyoruz» demiştir. Averof ise bir zam yapmışsa, da bu arada söz meselesi etrafında Türkiye ile Yumüteakıben, Zorlunun iyimserliğine alan tjveyt Şevki Özdemir, 750 lira nanistan arasında yapılmakta olan o nisbette katılmadığını belirtmiş, olan maaşmın 1^80 liraya çıkarılma yüksek kademeli Kıbrıs müzakercleri «Ben meslekdaşımın fikirlerine her sını kabul etmediğini söylemistir. nin yarın sona ermesi beklenmekte zaman istirak etmem» şeklinde kotaraftan Bitlisin Ariil Cevaz dir. Türkiye Dış İşleri Bakanı Zorlu nuşmuştur. y de, Meclis üypleri ekseri bu akşam Başbakanların da katıldığı Zorlu daha sonrg, yarın satvih günün ikinci ioplantısından çıkarken Tiirk ve Yunan Başbakartlan Mende; yetle Bslediye Reisi Cerciz Atlıya aftfemi kifayet kararı vermiçtir. Fakat cMeslekdaşım Yunanistan Dış Içleri res ile Karamanlis arasında tekrar f 1 ArJcara. 10 «CumhuriyetTtlj*»» bu kararı tasvib etmediğinden Bfikanı Averof, dün, bir anlaşmayg bir görüşme ypılacağını, kat'î ve niBakanlar KuruHı bu bş B ? b yapmak istediği Hikmet varmaktaki muvaffakıyet radyosuna göre, şan>nnın i hai bir karara vanlacağını açıklamış i Atina Ikanlıkt. Cumhurba|k«ı B«y.rm.»ı, 9 kabul etmediğnden yüzde 50 olduğunu söylemişli. Ben j tır. Athenagoras, Zürih'e yol1 yasetmde M a t 10 dan 1' ye kadat Reisi varifesine devam şimdi nisbeti yüzde 80 e çıkrıyorum. | Zorlu il? Averof. bupiin ö ladığı telgraflarda Mendevam eden bir toplantı ysprmçtır. etmıjti. Nihlıl bir anlagmaya çok yaklaşmı» i Arkeuet Sa. 5, Sü. 9 da % deres ile Karamanlis'e Baghek«n M«..^».,.«,,, Zürihte bn: ri M'SpIarftınıri rr• muvaffakıyetler temenni Türk V ., leri ile »lâetmiş kalı oldıığy ve bazı hususlar hak | kında mutahakat lstendigi sa.rialan ; Atina 10 (Humri) Atina radyo. çıknuşsa da bumın asb olmadığı ansunun bu gece verdiği bir habere laşılmıştır. Gorü?üldü|Jü tahmin edi göre, Patrik Athenagoras ZÜTİh'e len konu, îktisfldt Devlet Te?«kkülTürk ve Yunan Başbakanlarına ayrı Bu milleti temsil eden insanlar lerind* çahjan memurlarır. ve hiza>xı gönderdigi telgraflarda müzake. sıkıntı çeksin, Meclis üyeleri a ; metlilerin yeni barem cedvelidir. relerin başarı ile neticelenmesi tesonuna nasıl getireceklerini bilemennisinde bulunmuştur. Bilındiği gibi, yeni tas^rıda dev. mesinler gibi bir düşünce bizim let memurlarile 3559 sayılı kanuna Gene Atina radyosuna göre, Zürih memlekette kirasenin aklından j e ç tâbi tktisadî Devlet Teşekküllerinde Konferansı bilhassa lstanbul Rumlan mez. Imkânlan elverse de kendi çalışan memurlarm barem cedveü I tarafmdan büyük bir ilffi ile takip hem bir misli arttırılmıç, hem de ' vekillerine en rahat bir yaşanım edilmektedir. Radyoya göre, Istanbirleçtirilmiş. ancak buna mukabil lk | bul Rumlafı Zürih KonferanBmı bir düzeyi sağlayabilse bu millet anMilletvekilleri bazı mükelleflerin kanundaki boşluklardan faydalanarak ramiye veya prim mikrtan Iktlsadl I bakıma kendi istikballeri ile de alâ cak »evinir ve övünür. Fakat n« Devlet Teşekkülleripde 2 ye mdrril | kazançlarından daha az vergi verdiklerini söylediler kalı görmektedirlpr. var ki genel durnmumuz bujrıin miştir. Beri tarsftan büyük bir kı i Attnada ynpılan tefsir pek sıkışıkrır. Milletin nonnal imsım hizme*li Vadrosund» olan bu t» . Bu sksam Atina radyosu. Türk . kânlan zorlanmak pahasına bir çok şekkül memurlan için en yüksek Aniuua 10 (Telefonla) Bütçe hye BaKanı Hasan Polatkan, ka j y münasebetleri ile alâkalı olau n a n yatırunlar yapılmış, dışarıya borçmaaş sadece 1250 liradır. Ve böylece Encümeni bugün Maliye Bakanlığı nundaki boşlukların giderilmesi j r a k bir tefsir yaprmş, Türkiyenin şim larımız birikmiş, içeride takatimiz kir kısmınm eline geçecek para mik bütçesinin müzakeresine devam et lüzumuna inandığuıı ifade etmiş ve diye kadar Kıbrıs me^elesinde «âdil azalmıştır. tarı bugünkünden dahi az olacak. miştir. Başkan vekili Muğla millet Malive müfettişleri ile hesab uzman bir yol« takip etmediğini iddiaya tır. Şimdi burada bu sonuetın tartı^vekili Nuri Özsarun başkanlığmda larınm yevmiye'.erinin arttınlaca kalkışmış. Türk Yunan dostluğuna Arkaat Sa. 5 Sü, 3 t« da «gereken ehemmiyeti> vermediği. masına eirişmiyelim. Yeri ve sırası toplanan Encümen Devlet borçlan ğını söylemiştir. ni ileri sürmüştür.. Zürih Konferandeğil. Günün realitesi, bir yandan tun müzakeresinden sonra gelir büt Bundan sonra gelir vergisi fas smda ise durumun değiştiğini Türki hepimizin fedakârlığa katlanmasıçesini görüşmüştür. lınin geçtiğimiz senenin hususiy* yenin •mâkul bir yol tuttuğu» kananı, bir yandan da elbirligi iie derdIrad ve servet vergileri kısmıntinin dikkate ahnarak 30 milyon atinin hâsıl olduğunu soylemiş, Tür lerimize çare aranmasını gerektirida geür vergisi ile ilgili faslın müHra tenzili ile kabulü kararlaştı kiyenin bu yolda yün'im?ye devam yor. Bu arada yurdumuzun kadelakeresi sırasında »öz alan millet Arknn Sa. 5, Sü. 4 te nlmıştır. rini elinde tutan en yüksek müvekilleri. bazı mükellefleri'n Ge10 CTelefonla') Dün essese olarak bütün vatandaşlat GELDİ İ. E. T. T. İdaresinin Almanyadan satın aldığı otobüslir Vergisi Kanunundaki boşluklarumutlarmı Büyük Millet Meclisine lerden bir parti daha gelmiftir, Yukarıdaiti resimde, vapuıdan in j akşam İkiç*şmelikte çöken rvden i dan istifade ederek kazançlarından i sonra bu sabah da Yeşilderede bağlamişlardır. Bn Meclisin üyesi dirilen otobösler förülmektedir. daha az vergi verdiklerini, esnaf I 1092 nci sokakta Kâmil Kesicl Is sıfatı ile millervekillerimizden hevergisinin kaldınlmasırun da bunda [ minde birine aid evin duvan bitlpimize ömek olmalannı beklemek rol oynadığını, kendileri vergi öde»igindeki 17 numarah erin üzerine hakkımudır. 1950 yıhna kıyasla bomedikten başka, barı esnafm, veryıkılmıştır. gün memurlara ne kadar fazla v e gi ödeyen diğer müeaseselere k«Berber Galibe aid olaa bu iklnd | riyoruz? Sayın miUetvekilleriıni« barık faturalar vermek »uretile ev, yıkdan duvarın tesirile olduğu kendilerine onu bile istemeın«lidirvergi kaçırılmasına yardım ettikle8371 metrekarelik yer 10 milyon liraya verildi, yerde çökmüş, evde bulunan dört ler. Ondan fazlasını katiyyen isterini söylemisler ve g«lir vergisi kişi enkaz altında kalarak yaralanmemelidirler. Yoksa, vatandaşın buraya 12 kath bir otel yapılacak tahsilStmin daha da artabileceğini, mışlardır. İtfaiyenin yardımı ile ç8 yiireği incinir, yannımıza karşı bunun neticesinde de vasıtelı verküntii temizlenmi$ ve yaralılar hasgüveni sarsılır ve içindeki çalışma gelirin araltılmasının mümktin olatahaney» kaldırJmışlardır. Bir ya l ateşi yavaş yavaş sönmeğe yüa tuBelediye Meclisi dünkü oturu mamlanacak olan otele takriben 70 cağım belirtmişler, Maliye miifet' rah hamiledir. Çöken duvann mttar. munda Taksim bahcesinin 83T1 met. rr^jlyon lira sarfedileceği hpsablan tişl«rinin ve hesab uzmatılannrn rekarelik bir kısmının turistik otel mıştfc. Bu otele yabancı sermaye [yilli olduğu ve bir müddet evve! Geçen gün burada yaıdığım bit maaş ve yevmiyelerinin arttırılm* yapılmak üzere 10 milyon lira muka darlar da yatırım yapmaktadırlar. J'ağan yagmurîarm tesirile çöktüğü Maaşlann brüt miktarlarının vergi kesilmeden net yazıda rcjimin sağlamljgını ancak 9ı gçrektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca Meclis riyaset m?kamma I anlaşılmaktadır. bilinde Vakıflar Idaresine satılmasımüesseseler sayesinde koruyabileverilen takrirlerde, dinamjtie avBu mütalealara cevab veren Ma na karar vermistir. olarak ödenmesi hakkındaki kanun teklifi Maliye ceğimiz düşüncesini belirtmeğe Bu kısımda 12 kath. 400 odalı tu lenmiş balıkların satışlarmın men'ı, Komisyonunda kabul edildi çahşmıştım. Rejimimizi meydana ristik bir otel inşa edilecektir. Muh klakson yasağmın tatbiki ve yeni getiren müesseselerin basnnda v« temelen inşaata önümüzdeki ilkba. açüan caddelerde cami inşa edilecek harda başlanacaktır. İki yıl içinde ta yerlerin belirtilmesi istçnmiştir. hepsinin üstünde şüphesiz Büyük (Yazın 5 inci tahifede) Antalya 10 (Telefonlai Çakırlaj Millet Meclisi vardtr. Bütün vatanköjTİnde tarlasmda ölü olarak buludüşlar, ve bütün vatandaşlardan Antalya, 10 (Telefonla) Şehnan Duraü Gökmenin bir cinayete ziyade sayın milletvekillerimiz Bü! rimizde bugün 10 kişinin ağır an • kurban kitmeyip içtiği rakıdan çatyük Millet Meclisinin yurd ölçürette yaralanmasile sonuçlanan felsyarak öldüğü tesbit edilmiştir. sündeki yüksek şerefini konunağa ci bir otobüs kazası olmuştur. CINAYET YJın üçüncü cinayeKendisinden 24 ya? küçük olan T o şerefe toz kondurmamağa dikkat Ferikten Antalyaya gelmekte o ti *v\ elki gec« Aksarayda işîenmıs üvey babası Hüseyin ile iki kilodan etmeliHirler. Bir seçim kampanyası | lan Yusuf Döşeme idaresindeki 60 ve bir seyyar sandöviççi, arkadaşıru fazla susuz rakı içen Durali alkolün ua îidildiği zaman «nizi seçiniz!» kişiük otobüs, Düden çayı köprüsün ekmek bıçağı ile öldürmüştür. Yu tesirine dayanamamış ve göbeğinden de devrilmiştir. Yaralılar Devlet kandaki resimde seyyar sandöviççi çatlayarak ölmüştür. diye köy köy dolaşan, halkm karşı i hastahanesine kaldırılmış. şoför a Ismail görülmektedir. (Yazısı 3. sasmda yırtmırcasina bağırarak nutuk dalete teslim edilmiştir. lar ceken adaylan dinferken, vatanhifenaizdedir.) daş, bu ate^li davranışm altında bir ödenek özîemi bulunabileceği kuskusuna kapılmamalı. o adaylann fikir ve prensip uğrana değil de kendi n> cıkarlan uğruna çarpışabileccklerini sanmamalıdır. Bu da her seyden önce, mrlletvekillerinin Kayseri 10 (Telefonla) düşünce ve kararlarında memleket Orta Anadoluda hüküm süren Giresun D. P. milletvekilinin hazırlamış olduğu rfsütesini gözönünde tutmalarma soğuk dalgası Kayseride sıfıbaçlıdır. teklifte kiraların gayrimenkullerin maliyetlerine rın altında 31 dereceyi bul Hizmetlilerin yeni baremi Hükıımetçe ele alındı SUvan Belediye Reisi, Beie • diye Meclisinin, maasına yüz1 de yüz zam yapılmasına dair kararını reddetti ! bugün sona eriyor telgraf çehmiş! Zorlu; «Muvaffakıyet şansı yüzde^O dir» dedi, Yunan Dış İşleri Bakanı ise, «Her zaman meslekdafimın fikrine iştirak edemiyorum» diyor Başbakaıtiıkta Bayarın riyasetinde yapıîan toplatıtıda Iktîsadi D. TeşekküUerinde çalışanların durumu görüşüldü Gelir vergisindeki boşluklar Encümende tenkitlere yo! açtı Izmirde bir ev daha çöktü Emekli dul ve yetim aylıklarına dair teklif Taksim bahcesinin bir kısmı Vakıflara satıldı Bir otobüs devrildi 10 yaralı var Rakıdan çatladı! dün getirilen kira kanuııu teklifi göre hesablanması isteniyor Kızılırmakfan kağnılarla geçiriyör Evet, bueünün dört bin lirası, l?"0 nin bin lirası bile etmez. Etmeı ama. 1950 de üç y ü ı b'ra ayl'ğı olan vatandaşin eline Devlet buçün nc veriyor? milletvekilleriRad.vrfnto (A.P.) miz kendi ödeneklpri hakkında karar verirken Inı örnpee hakmalı ve DULLES AYRn.IYOR MTI? Amerikan Dıs İşleri Bakanı Dulles, bir müddet için vazifesinden ay rılmış ve hastahaneye girmiştir. ondan kıl kadar avrılmsınia'ıdırlar. Yukarıdaki resimde. Dulles dün W alter Reçd hastahanesine girerken NADİR NADİ görülüyor. Buna dair haberlerimiz üçüncü sahüededir. ~ Ankara 10 (Cumhtrrlyet Teelks) Giresun D. P. milletvekiil Doğan Köymenin uzun müddettenberi hazırlarlığı Kira Kanunu teklifi B. M. M. ne verilmiştir. Teklif sahibi. kiraların bugüne 1 k a d a r çeşitli k a n u n l a r l a türlü e s a s ! lara bağlanmış olduğunu, kiraya mesnet olan rayiç veya emsal gibi hususlarm saîim bir temel sağlamadığını, bütün ihtilâfları kökünden halledecek değişmez bir kira sistemine lüzum duyulduğunu ifade Arkası Sa. 5 ,Sü. l d e muştur. Şehrimizin Örnekevler maha'lesinde bir bekçi donarak ölmüştür. Diğer taraftan Kızılırmak buz tutmuş, köylüler geçit aramaksızın buzlar üzerinden kağnılarla seçmektedirler. Şehirde soğuk hayatı felce uğratmıstır. SAHNEDE ÇÖKÜNTÜ Amerika n balesinin Atlas si^.t temsili esnasında sahnenin döşeme si kırdmıştır. Yukarıdaki ı sahne doşemesirun tamiri görülmek tedir. resünde,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog