Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

FRANSIZCA C Ü M L E KVRULUŞTJ Or. Baha ÖNGEL 'rsnmca öğrenen herkese lüzumludur i. 6 lira.( Kitabçılarda ve TARHAN TTABEVİ, Ankara UI1CU u m h ur iyet 19/110 İZ.41U KURUCUSU: TUNUS NAD1 Telgraf ve melrtub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu tstanbul No: 248 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298. YaZ1 İsleri. 224299. Matbaa: 224290 SHTİYAR BALIKÇI Büyük Amerikan yazarı Ernest Hemingway'in en güzel romanlarından biri olan İhtiyar Balıkçı adlı romanı kısa zamanda Varlık yayınları arasında dördüncü defa basılmıştır. Spencer Tracy tarafmdan oynanan ve çok beğenilen filmi yakında İstanbul sinemalarında gösterilecek olan bu roman Heming\vayin son sözü olmakta devam ediyor. Fiatı 2 liradır. 1 f) Kıb rıs ıçın TürkY unan I goruşmeıerı uzuyor Yeni Kira Kanunu teklifi Teklîfin, Riralari günün şartlarına uydurduğu bildiriliyor Bir D. P. linin hazırladığı teklife göre, kira takdirleri sulh mahkemelerine verilecek Ankara. 9 (Cumhuriyet . Teleksl D.P. Bolu milletvekili İhsan Gülez, ev sahibi kiracı münasebetlerini yeniden düzenliyen ve bugünkü kirala rı gunün şartlarına uyduran bir ka nun teklifi hazırlamaktadır. Pek yakında Büyük Millet Meclisâ ne verilecek olan bu kanun teklifi nin esası, kiracı ev sahibi dâvasım halletmek. bunun için de evlerin ki ra bedellerini bir sistem dahilinde dondurmaktır. Teklife göre. evlerin kira takdirleri belediyelerin elinden alınacak ve Sulh Mahkemelerine verileoektir. Türkiyedeki bütün be lediyeler, şehir hududları dahilinde. semt semt, eadde cadcîe evlerin kiralarını genişliklerine göre, tesbit ede cekler ve ev sahiblerine bildirecek. lerdir. Böylece. meselâ Tandoğan meydanında, veya İstiklâl Caddesindeki 120 metrekare bir evin aylık kirasının kaç lira olacağı hem ev sahibi, ve hem de kiracı tarafından evvelce biünecektir. Bu çerçeve içinde kira. cı ile evsahibi anlaşacaklar, aksi halde kira takdiri için mahallir. Sulh Mahkemesine müracaat edeceklerdir. Mahkemenin verecegi karar maliyece tescil edilecek ve böylece. ev sahible rinin vergi kacırması ihtinjali de ön lenmiş olacsktır. Vergi politikası sert tenkidlere ugradı Bütçe Komisyonunda bir Demokrat Parti milletvekili büyük ziraî kazançlarıtı vergiye tâbı tutulmasım istedi M. Hüsrev Ünal, yüz binler ve milyonlar kazanan ve vergi vermiyenlerin bu paraları yatırım sahasmda değil de Kadillak araba ve lüks villâ ^makta kullandıçını söyledi Ankara 9 (CumhuriyetTeleks) Bütçe Komisyonu iki gündür hizmetli. memur, emekli, dul ve yetim ve nihayet milletvekillerini maaş bakımından tarmin ettikten sonra bugün Maliye Bakanlığı bütçesi ü zerindeki müzakerelere başlamıştır. Bakanhk bütçesi C.H.P. ve D.P. milletvekillerinden bazıları tarafından haylı tenkidlere uğramiîtır. Bilhassa iktisadî politikada BakanKomisyotıda lığın tutumu üzerinde bir çok fi Muvakkat kirler üeri sürülmüş, vergi politikabul edilen teklif müskasında adaletsizliğe ve eşitsizliğe taceliyetle Meclis Umumî mâni olunmadığı iddia edilmiş, verheyet'ne sevkediliyor ginin ana prensiplerinin tatbikı lüAnkara 9 (CumhuriyetTeleks) zumuna işaret olunmuştur. Filhakika D.P. den Diyarbakır Askeri hâkimlere ödenek veril. milletvekili Mehmed Hüsrev Ünal mesi hakkınaa İçel milletvekiii (D. P.) Yakup Karabulutun teklifi bu konuda demiştir ki: « Türkiyede iktisadî kalkınma bugün B. M. M. Muvakkat Komisyonunda kabul edilmiştir. Askeri Arkassı Sa. S Sü. 3 te hâkimler asii maaşlanna göre 350 Dün Menderes ile Karamanlis yeniden huluştular, bunu müteakıb Dış İşleri Bakanları tekrar çalışmaya başladılar Averof "yüzde eiIiM anlaşma oldtığtuıu söyledi, taleb ettiğîmiz gara atilerin, müzakereleriîi usaı&asına stfcep olduğu biltiiriliyor SCsbrısta 40 Rum tedhişçi daha edildi Mahallî İıışriliz hiikumelinin Kıbrıslı Rumlara verdiği tâvizler devam ediyor: toplanıa kamplarında daha 1.143 mevkuf var Lefkoşe, 9 (Hususi) Mahaliî Ingiliz Hükurneti, Kıbrısta mevkui bulunan EOKA mensubu 40 Rum tedhişçiyi daha serbest bırakmıştır. Kıbrıslı Türkler. Mahallî İngiliz Hükumetinin Kıbnslı Pumlara verdiği tâvizlerin devam etmekte oldugunu belVmektedirler. Yapılan resmî bir açıklamaya göre. Kıbrıstaki toplama kamplarında. daha 1,143 EOKA mensubu Rum bulunmaktadır. Dernek kurııtulaıı dün kü duruşnıa esnasında C. K. M. P. bir tebliğ yaymladı Vatan Cephesine iitihak haberi şiddetle tekzib ediliyor Aians haberlerini dinlemiyenlerin duruşmasıJbaşla(lı Dernek kurucuları deyletin teşebbüsünü aaıl baltalayan cemiyetin Yeşilay olduğunu söylediler Zürih, 9 (T.H.A. a.a.) Kıbrıs meselesi ile ilgili Zürih'te yapılmakta olan TürkYunan görüşmelerir.in, çarşamba günüp* kadar devamı beklenmektedir. TürkYunan Başbakanlarl, Menderes ile Karamanlis, Cuma günündenberi ilk defa bugün resmen tekrar görüşmüşler. Dolder Otelinin hususi bir salonunda 2 saat 15 dakika başbajşa kalmışjardır. Btı sırada, tarafların Dış İşleri Bakanları riyasetindeki mütehassısları, başka bir salomda bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti anayasa tasarısmın hazırlanması ile uğraşmışlardır. Da| ha sonra, Başbakanlar, Dıs İşleri Bakanları ve tarafların kıdemli ve ileri gelen müşavirleri, toplu halde öğle yemeği yemişlerdir. Siyasî çevrelere göre. kumlması mutasavver bağımsız Kıbrıs devlej tinin alacağı siyasî ve askerî şekil hakkında, şu anda herhangi bir kat'î tahmin vürütmek imkânsız gibidir. Müzakereler sırasında, her eemaate aid olacak Meclisler dışmda teşkil edilecek müşter*k Mecliste Rumlarm ^70, Türklerin de %30 nispetinde temsil edilmesi hususunda mutabakata vanlmıştır. Buna rağmen, Kıbrısın Yunanistan tarafından ilhak edilemiyeceğine dair anayp.saya konulması istenen madI d«, tl'ân en miihim ihtilâf mtvsuu Arktaı Sa. 5, Sii. 4 tt Askeri hâkimler de ödenek alacaklar Mehmed Hüsrev Ünal Milletvekilterinin yevmiyesi: 588 lira Teklifi yapanlardan C.H.P. milletvekili Aziz Uras, seçmenlerinin daveti üzerine gittiği Mardi.nden B. M. M. Başkanhğına bir telgraf ç ekti ve imzasım geri aldı; lira ile 800 lira arasında ödenek aîacaklardır. Bugün kabul edilen teklif, müstaceliyetle Meclis Umumî iıeyetine sevkedilecek. kabulünü müteakıp 1 Marttan itibaren tatbikine başlanacaktır. Ankara 9 (CumhuriyetTeleksl Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Bu gece C.H.P. Genel Merkezinden «Radyo İstasyonlarından Ajans I patıldığını iddia ederek, dün 2. Asverilen malumata göre, milletvekit. Haberlerini ve Psrtizan Neşıiyatı : live Hukuk mahkemesinde, Vali hak leri ödeneklerinin arttırılnıası için Ankara 9 (CumhuriyetTeleks) Dinlemiyenler Derneği» kurucu ü ] kında 1001 liralık tazmiııat davası açteklif yapanlardan Mardin milletve Uç gündenberi toplanan ve parti içi ' yeleri hakkında a^ılan davanın du ' mış ve habeıin Radyo ile yayınını isTamire muhtaç vapurlar kili Aziz Uraz seçmenlerin dâveti meselelerle, iç ve dış politika mevzu ; ruşmasına, dün 5. Sulh Ceza mah ! temiştir. Sanık avukat Valiyi bu o çoğaldığından bazı hatlar üzerine gittiği Mardinden B.M.M. Baş kemesinde başlanmıştır. Sanıkîar layla ilgili olarak bir de İç İşleri Balarını gözden geçiren C. K. M. P. geçekerek| teksık sık iptal ediliyor nel idarc kurulu bu akşam çalışma Deıneğin Cemiyetler Kanununa muj kanlıeına şikâyet ederek ceıalanEcved Güresin yazıyor 1 kanlığına bir telgraf aldığmı DİldirEskişehir, 9 (Telefonla) Sulalifteki imzasını geri larını tamamlayarak bir tebliğ ya halif olduğu iddiasını reddetmişler ve | dırılmasını istemektedir. Deııizcilik Bankası tersanelerinde ma plânı gereğince Eskişehir köysanık avukat kasdin. Anadolu AjanAnkara 9 (CumhuriyetTeleks' miştir. Savcılığın sanıklar için bir ayauzun bir kuyruk teşkil etmiş buluyınlamıştır. Aynı teklife imzasını koyanlardan lerine Parsuk Barajmdan alman sında Btîsın Yayın ve Turizm Bakan kadar hapis ve 100 liraya kadar para nan bozuk vapurlarının tâmir i^ini Milletvekilleri. eğer Meclis umumi C. K, M. P. nin tebliği şöyledir: suları nakle yarayan kanallar çiheyeti teklifi kabul ederse mart ba. C.H.P. ıVani milletvekili Tevfik Do. hğının demokratik haber gayesinden ' cezası istemekte olduâu iddianame kolay halledemediğinden. son gün. «79 şubat 1959 günleri mutad topğuışıker ise bu akşam baeına şunlamentolarsn bozukluğu yüzünden lantısını yapan Parti umumî idare uzaklaşan bülteniııi dinletmiyerek ' de: Derneğin Cemiyetler Kanununa I leıde bâzı hatları sık. sık iptâl et şmdan itibaren yolluklar dahil brüt n söylemiitir: 4480 lira alacaklar. Hâlen brüt olaçökme tehlîkesi arzettiği, Alpagot ıslah yoluna «irmek olduğunu söy muhalif olarak kurulduğu devletir. mek mecburiyetinde kalmaktadır. heyeti gündeminde meveud memle• Benimle birlikte Hukuk Fakülteköyü ile civanndaki köyler tarafınGemHk ve Ayvalık vapurj.rının rak aldıkları ödenek ve yollvık tutaket meselelerini ve part: islerini mii lemiş ve kendisinin halk için hiç bazı hususlarda hpberdar etmek übir faydası olmadığını iddia eitiği zere vatandaşa resmî Radyo ile bilMudanya iskelesine çarparak burun rı 2800 lira olduğuna göre. demek ki sini bitirenler Vali oldu. Şimdi bi. dan ilgiHlere bildirilmiştir. zakere etmiş ve aşağıdaki husu'ların zim verdieimiz teklifle Valinin eline artış yüzde 60 tır. Bugün Eskişehir yılm en soğuk umumî efkâra arzına ittifakla karar Vatan Cephesine geçi? haberleıüe dirdiği haberleri dinletmiyerek. va larmdan yaralanmaları üzeıine. bir geçen para ile bizim elimize geçen Kanun teklifini ve komisyunda bu sinir hastalıeına uğradığını. bu yüz tendaş ile devlet arasına sirmek is haıtalık bir müddet zaıfında birkaç vermiştir: gününü yaşamıştır. SuhuTset slftrın para arasında fark kalmıyacaktır. Bu Arkcnn Sa. 5, Sii. i te defa iptâl edilen Çanakkale ve Mu teklifin aldığı j'eni şekli okuyunca, da C. H. P. beyannamesine uygun1 Cumhuriyetçi Millet Partisinin den şikâyetçi kütleye yardım etaltında 17 derecedir. Porsul? nehri danya seferleıine ilâveten yarın ya bir mâsum taleple karşılaşıld'.ğı inVatan Cephesine iltihak edeceği yo mek istedieini anlatmıştır. Anadnlu tamamen donmııştur. tibaı derhal hâsıl olur ve sayın mil Arkası Sa. 5, Sü. 7 de pılacak olan Çanakkale sürat seferi lunda son günlerde maksadlı oiarsk Ajansının devletin mah olmadığını de bu hatta konacak vapur buluna letvekillerimize hak verilir. çıkarılan şayialar üzerinde duran müdafaasında rikreden sanık. ayııca Bakınız .teklif şu: madığından kaldırılmıştır. umumî idare heyeti, bu şayİPİann, aynı konuda Vali Etem Yetkiner ta«Mebusların senelik tshsisatı. bare Denİ2cilik Bankası bu sefeıin kal Arkası Sa. 5, Sü. S da rafından keyfi olarak derneğinin kadırıldığmı bildiren tebliğinde «Gö roin birinci derecesir.<ieki memurlara rülen lüzum üzerine tâbirini kul. mahsus kanunlarına tevfikan maaş. tazminat tahsisat v.s. namlarla öde \ lanmıştır. nen aylık âzami istihkak tutarmın bir yılhğı oarakl tesbit ve tediye olu Sivas 9 (Telefonla) Ankara nur.« ve İstanbul racJyoları mutad Eğer umumi efkâıın gözünden ka iltihak haberleri arasmda şehçınıvermek için kaleme alındığı apa rimizin Mehmetpaşa mahallesi cık görülen bu madde komisyonda olduğu gibi kabul edilseydi ne oluıC. H. P. li muhtarı Abdürrahdu. bilir misiniz? Memurlara hangi man Aydemirin de C. H. P Columbia Broadcasting Şirketinin hazırladığı namla olursa olsun (faraza otomobil den istifa ederek Vatan Ceptahsisatı. mesken tahsisatı gibi > öde hesine iltihak ettiğini yaymlafilmde Atatürkün hayatından alınmış çeşidli nen paralar da hesaba girecek ve or. mışlardır. Bu haber, Abdürrahsahneler var taya baromin birinci derecesindeki | man Aydemire bundan iki ay Arkası Sa. 5. Sü. 2 de önce büyük bir cenaze toreni Kendisine saldıran köpeği NewYork 9 (A.P.) Buradaki dana getirmek için sarfettiği bütün tertıb eden Sivaslıiarı bayretöldüren şahıs, köpek sah'bi Columbia Broadcasting radyo ve gayretleri ortaya koyan film, «Yirler içinue bırakmıştır. FilhakiBuna rağmen, Alman yardım mallarının yansjnın onların gemüerile tarafından öldürüldü televizyon sirketi tarafmian hazır minci Asır» isimli seri programlan ka Aydemir bundan iki ay önnaklinde ısrar edilecek olursa bu yardım miktarının yeniden tetkikinin lanan Atatürk hakkmdaki bir film. çerçevesinde hazırlanmıştır. Filmin ce C. H. P. muhtarlıgı uhceİzmir. 9 (Telefonla) Nazilliden 13 Şubatta müessesenin muhtelil oriijnal ismi «The Incredible Türksinde bulunduğu bir sırada i bildirildiğine göre Tuzlukuyu mevlüzumlu olacağı ileri sürülüyor istasyonları tarafından yrayınlana İnanılmaz Türk» tür. vefat etmiş bulunuyorda. kiinde köpek yüzünden bir cinayet caktır. Atatürkün fevkalâde şahFilmin meydana getirilmesi için işlenmiştiı. Ali Fuat Sağlam ismin(Yazısını 5 inci sahifenin 1 ve Z nci sütunlarında bulacaksınız) siyeti ve moderrı Türkivevi mey Arkası Sa. 5. Sü 6 da de bir şahıs bir sürünün yanından ı geçmekte iken köpekkrin hücumuİzmir 9 (Telefonla) Bu akşam ı tıa uğramış ve elindeki çifteyi ateş İkiçeşmelikte 826 ncı sokakta 8 aüeHyerek bunlardan birini öldürmüş nin barındiğı tek katlı ve 8 odah tür. Köpeğinm öldürüldüğünü gö shşap bir evin dört odası âni o'aren sürü sahibi Fevzi Cavlân hırs rak çökmüştür. Beş kişi muhtelif la Ali Fuatin üzerine atlamış ve yerlerinden yaralıdır. Çökmenin elinden çiftesini kaparak adamın sebebi t?hkik edilmekte. yaralılar kafasına ateş edip ö'.dürmüştür. Sa hastaneye kaldınlmış bulunmak Arkası Sa 5. Sii. 5 te tadır. Tersane önüıtde kııyrıık! Teklife göre. aslî msaşlan 125150 lira olan Ger.era! hâkimlere Askerî Temyiz Mahkemesi 1 inri ve 2 nci Başkanları ayda 800 lira, ssl? maaşları 100125 lira olan Albıy hâkimler ayda 700 lira. aslî maası 90 lira olan Yaı baylar ası maaşı 80 lira olan kidemli Binbaşıılar vie arlî maaşı 70 üra olan Bir.bajılar ayda Ankara I notları ı Porsuktan su getiren kanallar tehlikeda Kurtancı Atatiirk. Amerikan televizyonunda gösterilecek Vatan Cephesi ne kaydedilen Köpek yüzünden cinayet! Almanya ile aramızdaki meselede yeni inkisaflar Hükumet, Büyük Millet Metlisine, Aimanyadan harb alacaklarının aîfına dair bir kanun tasarısı getiriyor İzmirde çöken bir evde 5 kişi yaralandı Hasekide bir otobtis "' iki genci çiğsıedi Kazaya Zonguldak plâkah bir otobüsün ters yoldan çıkması sebebiyet verdi. Ölenlenden biri on beş yaşında bir kiz, diğeri bir üniversiteli Dün öğle üzeri Aksarayda 2 ger. ; kapıdaki grup servisine giderken cin ölümile neticelenen feci bir tra Haseki durağı önünde ters yoldan M. T. T. B. Kızkulesi yakının da Atatürkün bir heykelini çıkmış ve 15 yaşında Hanife Gülney fik k?zası daha olmuştur. yaptırmak için kampanya açm ıştır. Dün Hilton otelinde yaSoför Mustafa Atmaca idaresindeki isırıinde bir kızla, Iktisad Fakültesi pılan toplantıda kampanvHya e=ki \e yeni millî sporcular katılmış, Birliğe anıt için milli maç hâtıraları ^Zonguldak Belediyesine aid (ZoııI öğrencile'rinden 19 yaşında Zeki Cobağışlamışlardır. Yukarıdaki resimde dünya üçüncülüğünü kazanan genç milli takımın antrenörü Cihad j guldak 80054ı plâkah otobüsle. dün i ban ismindc bir gence çarparak ölüm y ç ğ gç I saat. 11.30 sıılannda Aksaraydan Top | Arkast Sa. 5, Sü. 6 da Arman milli eşofmanını Birliğe hediye ederken pörülvvor. (Yazısı 3 üncü =ahifemizde ) ATATÜRK ANITI İÇİN Topkapı dışında hususî bir teşebbüse aid zırnık •fabrikasında dün bir basın toplanüsı yapılm'Ş ve fabrikapın, meralekete son ola'rak 150 biri âplarlık zırnık ithali üze in<2, faaliyetini durdurırtak zorun'da kaldtğı açıklanmıştır. Fabtika, Türkiyenin bin ton civarında olan yılhk zırnık ihtiyacını karş"'3m.aK üzere bir buçuk milyon liralık yafırımla meydana gelmişü. Yukarıdaki resimdee fabrıkari"! '•»"'"' ''"'H •kapatılırken görülüyor. Zırnık fabrikası kapanıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog