Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Yen» KONUSMA KLAVUZU İzzet Hamit Ün İst. T. Ümversitesi Rektörü ve İst. Eğitim Enstitüsü Fransızca Öğretmeni İSTANBUL KİTABEVİ Beyazıd İstanbul Tel: 22 81 44 Not: İstiyenlere posta ile ödemeli gönderilir. u m h ur iy el KURUCUSU: TUKUS NADÎ S . . K « I Ç», O C jnl îtfji B n 19 4 0 1 1Z.4U1 Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kuhunı tstanbul No: 248 Telefonlar: ümuml Santral Numaratı: J24298, Yan felerl. 224299. Matbaa: 224290 V*j*r 1 X •«*« VAHLIK 1 Şubat tr/rihli 495 inci sayısı Ahmet Bağışgil, B^hçet Necatigil, Ataç Memet Fuad, Bar/aran, Tektaş Ağaoglu, Mahmut Kuru, Cevdet Kudret, Muzaffer Uyguner/, İhsan Akay, Erhan Bener, S * bahaddvh Kudret, Muzaffer HacıhasanoğBu, Mustafa Şerif, Hikmet Dizdaroğlu, Ayfcan Sarıismailoğlu ve daha birçok tansnmtş imzalarm yazı, şiir ve hikâyelerile çıkmıştır. 1959 n l a ş m a i l e neticelendisonra bir C.H.r. liyi Takriben 440 milyon doları, yüzde 3 12 senelik bir devre içinde ödeyeceğiz •tmm t emaslar Mersinde seçimlerden Eskişehir mahkemesi dün, Zeki Budurun nefsi miidafaa mecburiyetinde kaldığına kanaat getirdi , öldüren DP li beraet etti Mersin Ağır Ceza Mahkemesinden, Kayseriye, oradan da Eskişehir Ağır Cezasına .havaJe edilen dâvada karar ittifakla ' ahnnıadı Eskişehir, 31 (Telefonla) 29/10/ 1957 günü Mersin Hükumet Meyda nındaki parkta Mahmut Baytuîıç isimli bir C.HP. Hnin öldürülmesile neticelenen olayda suçlu görülerek tevkif edilen Zeki Budur ve Murat Sevin isimli iki D P . li Mersin Cezaevine tutuk olarak alınml| lar, MerSin Ağır Ceza Mahkemesinin bu dâvaya bakmaktan istinkâf ermesi üzerine Kayseriye nakledilmişler, Kayseri Ağır Cezasının da aynı dâvadan istinkâf ermesi ürerine dosya 24.1.1958 eünü Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine havale edil mişti. Mersin olayının dosyası Eskişehire geldiğinden bugüne ka» dar Ağır Ceza Heyetinden altı hâkim ile üç savcı değiştirilmiş, Ağır Ceza Reisi Gültekin Or.ay ise görülen lüzum üzerine emekliye sevk «dilmişti. 3fl gün Eskişehir Cezaevind* kalan ve bu müddetin dört aymi da Hsva Kuvvetleri Hastsüıanesindcki tek yataklı odasmda geçiren Zeki Budur bugünkü durusmasında beraet etmi» ve tahliye olunmuştur. Ağır Ceza Heyeti Muharrem İlleez'in başkaniığında aldığı beraet kararmda Szadan Hikmet Özer karar aleyhinde oy kullanmia, «ynı zamanda hâdise ile ilgili neşir ya Arkası Sa 5, Sü 2 tie Dış İşleri Bakanhğı, Avrupa İktisadi İsbirliği âzası m emleketlerle, Amerikaya olan borçların tediyesi etrafında dön bir tebliğ neşretti Ankara, 31 (a.a.) Hariciye Vekâletinden bildirilmiştir : tTürkiyenin Avrupa İktisad! l j birliği Teşkilâtı âxası memleketlerine ve Amerika Birleşik Devletlerfn« olan müterakim borçlannın uzun vadeli bir itfa plânına bağlanması husu<unda mezkur teşkılâtU eereyan eden muzakere'er müspet şekilde netjcelenmiş ve TeşkiUt Konseyi 30 Ocak 1959 tarihind» akdettiği toplantıda bu borçların %S faize tâbi tutularak 12 »enelik bir devre içind» ödenmesi hususunda bir karar ittihaz etmiştir. 12 »ene zarfında ödenecek bopçların yekunu takriben 440 milyon dolardır. Borçlar tedrici surette artan «*"nelik taksitler halinde ödenı cektir. tlk s«ıe, faiz hariç o'.mak üz*r«, 15 milyon do'.ar, müteakıp dört »ene gırpsile 20. 25, 30 ve 35 milyon dolar ödenecektir Bakiye borç mü»avi »enelik taksitler halinde miitcakıp yedi yil içinde tasfiye oluna caktır. Konseyin bahis konusu karan esaj ittihaz edilerek, alacaklı devletlerle iki taraflı anlasmalar aktedi lecektir. Bu anlaşmaların mart tonuıu kadnr îmzalsmabilecegi anl«»ılmaktadır.» Kaçan Paralar eydana pkanlaa 48vis kaçakçılığı ttserine C. H. P. Genel Sekreteri Kamm Güleğin verdiği demeci gazetelerde okuduk. Sayuı Genel Sekreter öıet olarak bu olaya hiç şasmadığını, «TIU konuda g*cen yıl ileri sürdüğü Mdialann srmdi doğru eıktığını, yalnm İsviçrede değil, Amerikada da Türklere aid bir çok milyonlar bnlunduğunu yabancı ftnan* çevrelerinden içitriğini, bunlan teebit etmenin de öyle sanıldıği kadar giiç birsey olmadığını göylüyordn. Bir takım imalaria da siislenen bu sözlerin iktidan sinirlendireceği bplli idi. Nitekim. Anadolo Ajansı kanalı ile halk efkârına hitab eden Maliye Bakanı sayuı Polatfcan, C. H. P. Genel Sekreterini hükumetin yardımma çağırdı «bildiği ne i«e nrıkipcın da karakcılan yakalıyaiım» dedi ve hnah, ywr«rl«k sör.lerinden ötiirü GülejH kmadı. IİAIIohîlllîİAr Yeşilköy hava alanmdan ksçak olarak havalanan ve Şarköy civarına mecburf UUnCtHIIHICI i n i j y a p a l l u ç a | l n durumu hakkmda teknik tetkikler yapan Ulaştırma Bakanhğı heyeti yollar aç:1dığından dün akşam îehrimize döıebilmiştir Uçağın pilotu Faik Kosvalı ile arkada^ı Mahmud da polis nezsreti altmda geç vakit »ehrimiıe getirilmişler ve Emniyette nezaret altına alınmışlardır. Pilot kimae il« görüştürülmemijlir. Resimde Şarköy civarına mecburî inif yapan uçağın durumu görülmektedir. Memleket ekonomM hesabma pek Ankara Sl ıCumnnrıyet'İ'eleks) önemli olmakia beraher nilıayet Törkiyeye »çıiacsk yeni krcaner m»* lıavit bir par» kaçakçılıği meselesi »uunda niha! müyjıkereierde buİunetrafında nolKikacılanmınn boy Arkast Sa. S, Sü. 1 d« lesine bo? r e dedikodnlo tsrtısm'lar» girmelerini bihnenı doğru bulur musunıız? Buna benzer tat ] sıj! kavgalar Halk Partisi iktidan i zamanında da birkaç defa oldiı idi.' O devrin mtıhalifleri, C. H. P. ileri gelenlerinin İsviçre ve Amerika b'nkalanna kendi hesablarına döviz kaçırdıklannı, gerektiği laman memleketten sıvısrp yabancı filkelerde keyif içinde ömür süreceklerini açıkra ima etmişlerdî. Bu imaAtma, 31 (T.H.A.) Yunan Dış vçrmemesıne sebep, Türkiyenin lar da eski iktidan hakh olarak, tşleri Bakanlığı bugün yayınladığı öne sürdüğü bazı şartlar olmujsiniılendirmiş, ÜTmüştü. bir tebliğle, son gunlerde Türkiye tur. Bu şartlar şunlardır : V"ktile riğerini dağlıyan bir si üe Yunanistan arasmda cereyan 1. Makarios'un Kıbrısa dönmesilâhı bugün rakinine karşı kullan eden Kıbrıs müzakerelerinin hiç ne Türkiye muhalefet edecektirmakta bir sakmca görmemesi, bir netice vermede"n sona erdiğini 2. Türkiyeye Adada bir askari C. H. P. hesabma pek de öğünüle bildirmiştir. üs verilecek. Yunanistan NATO'dan cek bir ş^y ohnasa gerektir. Para Ankara 31 (CumhuriyetTeleksi I rapor bütçe komisyonu üyelerint Yunan Hariciyesinin tebliğinde. ayrıldığı takdirde, Türkiye Adanın ile i.vman'm kimde bulunduğu bi Türk ve Yunan Dış İşleri Bakanla yarısını işgal edebilecektir. Bafin Yaym ve Turirrn Bakanlığı j dağıtılmıştır. Rapor, genel müdtlrlük bütçesinl linmez, derler. Bunlar parti ile nnın da bundan böyle buluşmalarıiçin Maliye Bakanlığı bütçesi içine 3. Tam bir anlaşmaya varılmadegil, doğrud'n doğruya kişisel nın ve mes'eleyi yeniden müzakere dıkça Türkiye İngi'.terenin ortakhk konulmuş tahsisatın ve BasınYaym basın işleri, radyo hirmetleri, turizm ve Turizm Genel Müriürlüğü bütçe işleri. tanıtma işleri, haber meseleleah'âkla ileili konulardır. etmelerinm mevzuubahis olmadığı plânından vazgeçmiyecek. sinin görüşülmesine yanndan itiba ri ve Anadolu Ajans» olmak üzer« Baskan Eisenhower taraSon olayı bir nıemleket meselesi ilâve edilmektedir. Türkiyenin öne sürdüğü bu şartbeş gıupta mütalea etmektedir. Baren başlanacaktır. fından gönderilen eski olarak ele almak istersek. partileri Yunan Hükumetine yakın çevre lar. Papaz M?karios tar?fında n şaBütçeye aid raportörler: Mükerrem sın işleri kısrmnda bu müessesenin ve çahıslan bir yana bırakm'lı, Jer» göre, müzakerelerin bir netice Ankara Biiyük Elçisi füze Arkası Sa. 5, Sii. 4 îe Sarol, Rıza Çerçel, Hilmi Çeltikçiofi tek parii hayatının devamınca hüku 1957 yılında Mersinde öldüriilen dıişiincemizi objektif ölçülerden rampaları mevzuunun da lu ve C. H. P. milletvekillerinden metin organı halinde vazife gördü Urfalı Mahmudun « zaman yapdan avırmamağa dikkat etmeliyizdir. askerî yardıın programı Arkast Sa. 5. Sü, S te Muammer Akpınarın hazırladıkları cenaze törenbıde* bir sahne Bugün karşılaştığımıı olayın niteçerçevesi dahilinde gözliffi, aslında bir kapitM hicretinden Kuzey kutup denizinde buz den geçirileceğini söyledi ilıarettir. Parasınm değeri kararlıdağına çarpan bir Danimarka lıktan yok.sun olan, ya da kararlıAmerikanın eski Ankara Büyük! gemisinden hiçb'r haber alılığa kavusamıyan ülkelerde bu hal Elçisi George McGhee dört yıllık! namadı. İçinde 95 kişi bııhi1 görülür. İnsanlar, biriktirdikleri bir ayrılıktan sonra dün gece 20 '!0 srrveti faydalı yatırımlara bağlıyada uçakla Atinadan şehrimize gel nan «Hed*oftn genıisi en son' sistenıde inşa edilmişti rak yerde altına. elmasa, arsaya miştir. ; yatırırlar, dışarı kaçınrlar. yahud C. H. P. Genel Sekreteri: «Hakikatte kötülük bu gibi 195155 yılları sırasında Ameri j Kopenhag 31 'R.) Titanik faci j deü gibi harcarlar. Boylece. millî olayları örtbas etmeğe teşebbüs etmektir» diyor kanın Ankara Büyük Elçiliği vazi1 asındanberi ilk defa buna benzer bir I Sivas. 31 (Telefonla) Hafik CPÜrin önetnli hir kısmı ya hiç bir fesini deruhde eien Georîe deniz kazası bu sabeha karşı Kuzey ilçesine bağlı Yarhisar köyü ilkUe yaram"df>n bir köşede büzülür Küçükçekmece sahillerinden çekilen kumlarla McGhee'yi Yeşilköyde İstanbul Va kutbu denizinde vuku bulmuştur. Ankara 31 (Cumhuriyet Teleks) aydınlatmak ve hakikî mahiyetini okulunun hırsızlar tar^fmdan otunır. ya da heba olup fider. C.H.P. Genel Sekreteri Adana belirtmek üzere bugün söyleyecek li Muavini. Amerikan Başkonsolosu Groenland adasına yaptığı ilk sefedeniz 20 metre içeri girdi. Yolun bir buçuk depo olarak kullamldığı anlaçılmilletvekili Kasım Gülek bugün C. lerimi radyoda okutmağa cesaret Mr. Miner. Amerikan Haberler Mer rinden Kopenhaga dönmekte iken Bu h^le kesin olarak son vermemıştır. Öğretmeni Sivas merke. kezi Müdürü Mr. Boase ve basm bir buz dağına çarparak telsjzle «bakilometrelik kısmı tehlikede n'n haslica çaresi, paranın değeri H.P. Genel Merkezinde bir basın leri var mıdır? Yoktur. Merdlik zine nakledildiği için halen t»dtıyoruz» işareti veren Danimarka ni bir ölciive bağiamafc ve or»da toplantısı yaparak, Maliye Bakanı hücum için kullanılan silâhm sade mensuplan kanşılamışlardır. risat yapmıyan ve bu yüzden bandıralı «Hedtoft» gemisile 17 «aGeorge McGhee basın mensuplaS'»"sıkı hıtmağB calışmaktır. Bu. Hasan Polatkanın bugün gazete ce kendine inhisar ettirmesindedir. boş buiunan okııl binasını kçrİstanbulu, merkezî Avrupaya bağ nin temel ve bodrumlarını doldurattenberi hiç bir irtibat kurulamamış dilerine depo eden hırszlar bü. çck önemli, hattâ partileriistü lerde çıkan beyanlarındaki itham Artık şu teraneden vazgeçmek lâ rına verdiği beyanatmda Tiirkiyeye tır. Geminin içinde 5 i çocuk olmak iıyan Londra asfaltı yolunun Kü | .TIUŞ bulunmaktadır. GerekSi tedbirhassa çatı kısmını çald.k'rı c zımdu': Memleketin işlerini dışarı olan sadakat ve bağhlığmın her üzere 95 yolcu bulunmaktadır. bir meseledir. Vatandaş. millî pa lara cevab vermiştir. çükçekmeceden aeçen bir buçuk ! ler ahnmadığı takdirde Küçükçekya ile doldurmu'=!rr!>r. Ccncin Gülek, Maliye Bakammn beyan ya duyurdun. Meaplekete ziyan ver zamanki sıcakhğı i l e ctevam ettiğiranın bir kaya gihi yerinde durköylülerinderı çaVr'J'Bi artaşıni ve burada bulunmaktan müte Kutub denizinde sefer yapmak için kilometrelik kısmı sulara gömü'me •nece köprüsü ile şimdiki Karayoldujıınu eörıirse nltına. elmasa an larının radyoda uzun uzun okun din. Bu hıyanettir.» en son teknik buluşlara gör« inşa tehlikesile karşı karşıya bulun ları şantiyesinin bulunduğu yer lan eçjalar sahibl?vire t"!im e. Arkası S a 5 , S ü . lde vellit se\nncini beürterek şöyle derak siis eşyasi edinmek için özenir, duğunu kaydederek, «bu mevzuu edilen ve bilhassa buz dağlarma kar .naktadır. Yolun Küçükçekmece jrasında 10 sene sonra bir asma dilmiş olup hırsülar ar?5tır>lmiştir: arsayı yalnm üzerine yapı kondurfi mücadele kabiliyeti bakımından gölü ile ieniz kenarm<laki kısım köprü kurulması icab edeceği belirmaktsdır. nıak için alır, yabancı bankalara « Amira! Radford İle btrilkt» Arkast Sa. 5 Su. S te larına kadar ileriemış olan sular, tilmektedir. ise hiç çitmez. Tasarrufunu metnTürkiyeyi ziyaretdmin »ebebi buburada meskun 20 ye yakın r Arkan Sa. 3, Sü. 4 te rada Türk ve Amerikan resmf «elekte kinde verrmli alanlarda vatile bulusup mihterek savunma iş'etmeyi elbette terrih eder. Arkast Sa. 5, Sü. 1 de İfiraf etıneli ki para piyasasında Atina, Türkiye ile Kıbrıs mtizakerelerini kesti Basm Yaym ve Turizm MersİB hâdisesindon »oor» Z# ki Budur ve yeğeni, tutuklu olarak, Kayseri Cezaerine nak ledilmişlerdi. O jfünlerde çekil' mİ5 o k » jukarıdaki resimde «lün beraet eden Zeki Budur t2>, yeğeni (1>, C»«»vi tali nwtn«me»ine rağmen. Cezaevi kapısı önünde Cezaevi Müdö rü (3) ve Ceıaevi mutemedi (4) il« yanyaı»a görülüyor Bir Yunan tebliğinde Zorlu ile Averofun bir daha buluşmalarının bahis konusu olmadığı bildiriliyor bugün McGhee dün gece Haıırlanan raporda bir kısım gazefelerin hürriyeileri snTıstimal ederek bizzat onu zedelemsk yolsnu tercih eltikleri idcfia olnnuyor l Gülek, Polatkana dün cevap verdi Yeni bir Titanik faciası Londra asfaltını sular tehdid ediyor Öğraimensiz ökülo hırsızlar depo yapmış! b<iyle bir güven havası yaratmak kalay deçi'dir. Fakat müUdyet hakkını kabul etmiş bir rejim sıfatı ile ikt'dara hancri parti gelirse gelsin, paramı/m HeŞeri üzerinde ririz bîr dîkkatle durmak birim millî görevimiz olnıalıdır. Yabancı sermayp dive yıllardır çırpımp duruyoruT. Oo'cn »ermaveye kazannndnn hir kısmını döviz olarak cVarma hakkını da tanıyoruz. tnsaf edelim: Yerli sprmave hile hıırada kertdini tam fiivenlik içinde hissetmp7se, yabancı sermaye kafkar da kollarmı «allıva sallıya Tiirkiyeye gelir mi? Millî kalVınmamızm birinri sartı C.H P. ıtin Hürriyet ocağı acıldı Dünkü törende konuşan Günaltay, iktisadî güçlüklerden, hayat pahalilığından bahsetti. çek meselesine de temas etti maktır. Fakat ıınııtm'i alım ki pa Münfesih Hürriyet Partisinin Beşiktaş ilçe merkezinin bulunduğu binada. C.H.P., dün .Hürriyet ocağı' İTHAM EDİVOiJi.'ıM! 9 ço tııklu Anive Famos Zamora. Ha adında yeni bir ocak açmıştn. vanadaki stadyoma gelerek İhtilâl Mahkemesinin huzdıuna çıkmış ve Ocaeın acıîış töreninde, C. H. P.: ma «« "''• ''•'rırmen dom kocasını öldürmek suçi'e Batista'cı Poiis Müdürü Pedro Morejor f İl Bssk=!nı Spmsrrldin Gün=ltay. Ek; benzi\ ecektir. ham etmiştir. YukarıdaV.i resimd e 8 aylık oğ'u kucağında oldııij'.ı rem Özden. rihs>d Bakün ve S'iH SaNADİR NADİ haide ithamd» buiunan Kübaiı A niva Ramos Zamora görulmektedir. Arkatı Sa. S, 5ü. i M Londra «.faltıaa doğru Uer lejen denlı (solda eaU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog