Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

FÎNTEN Maarif Vekâleti, telif tiyatro eserleri serısinden olmak üzere, Abdülhâk Hâmid'in (Finten) eserini yayımlamıştır. Ahmet Muhip Dıranas tarafından yeniden sahneye tatbik olunan (Finten) eseri 250 kuruş fiyatla bütün kitapçılarda satılmaktadır. umhuriYet KURUCUSU.'YUNUS NAf»l Türkçeden Ingilizceye BÜYÜK LÛGÂT ihtiyaçlarmızı karşılıyacak ölçüdedir. Fiatı 75 Lira Ödemeli gönderilir. TARHAN KİTABEVİ 35 incı yıl Sayı 12.6 46 rihinin opııyan seçımı Telgraf ve mektub adresi Cumhu rıyet Istanbu) Fosta Kutusu: İstanbuJ No 246. Telefonlar: 12 İ2 U8 22 42 99 22 42 90 (uma 9 Ekim 1959 Kızılay Ankara. Irak Başbakanı Kasım'ın sıhhi durumu düzeliyor BÎP kolu kırık olan Irak Başbakanı, bugün hastahaneden çıkacak Suikasdçiler ele geçirilemedî, Şam'a göre 150 kişitevkif e^M* M^cleres General K>«""a dün bir mesaj yolladı Bağdad. 8 (R) B a ğ d a d Fadyosıı bu gcce saat 20 de, Basbakan General Kasım'ın sıhhi dııvumu h a k k ı n d a . Sağlık Bakanının da dahil b u l u n d u â u 4 kisilik bir tabibler heyetinin tebüğini yayınlamıştır. Raporda belirtildiğine •:öre. K a s ı m ı n sıhhi dıırumu iyiye dopru gitvpektedir Dün suikasteıların attftı 3 kurçunrlan ikiFİ koluna. b i n u> omıı/una isabet eden Bagbakamn sol kolu alcıya alınvjtır. B p ş b a k a n m kolunıın kırık oldtığu açıklanmıştır asım d ü n gecevi sskin gpcimıiş v e buaün normal olarak m e k l e r i n i yemistir. Bssbakanı öldiiTnek üzere ate? etmis olan suikastçı: f.le genirilemeT)i?tir R ı m l a n n kacnnva muvaffak olkları tp.bm ; n p'ilrpek'!enir. Şehirde tank ve zırhl: birlikler artık «örülmemekdir. Bununla ber^^e^ k o n m u s o'.an sokafta r ı k m a ya^Bğı ece uzattlmıştır. Saat 21 den itibarpn ha=hyacak olan ••kaea cıkma yasağı yeni bir k a r a r ile 18 e a l ı n n r ş t ı r . Bir haşka h a b e r e görf de Ba'.bakpn Kasım yarın has1 tlv tc.banoden ç'.kacrktır .Ar..«t*r ><» "r Dün gece Türkîye saati ile 23 te sona eren secimlerde ıştirak nisbetinin yüzde sekseni geçtiği bildıriliyor Londra. 8 (R ) tngiliz milleti | bugün yeni Avam Kamarası üyej lerini seçmiştir. Seçime iştirak nisbeti çok yüksek nlrmıştur. Hava sabahleyin sisli iken öğleye dogru güneş açmıştır Havanın düzelmesi ile de sandık başlarına sidenlerin sayısı yükselmiştir. Oy verme müddeti Türkiye saatiyle 23 de sona ermiştir. tngiliz tarihinin en fazla ilgi top hyan genel seçimlerinin ilk neticeleri gece yarısı alınmıya başlanmıştır. Essex'te Muhafazakâr aday A r k n s ı Sa. Beş. Sıi.4 de Hangi parfinin seçimleri kazandtğı atıcak bugün öğleye doğru anlasılabilecek, sabaha katşı alınan ilk nttkelere göre Nuhafazakârlar önde gidijrorlar SON geletılerin Diin Irak Havayollan uçaği ile Bagdad'tan gelen bir yolcu General Kasım'ın sııikastriyi labanoa i'e ö'dürdüğünii : söylcdi Dün sabah Irak Havayollan u çağiyîe İstanbula gelen ve transit geçen yolcular Basbakan Abdiîkerim Kasım'a yao'.lan suikasd hakkında bir muhabirimize şu ma'.umatı vermislerdir: Kadıköyde bir kız enstitüsünde talebe olan genç bir Irakh kız. hâdisenin saat 18 de Fesit bulvarında olduğunu ve Abdülkerim Kasım'ın arabası içinde otururken birdenbire keşavak gelen iki k'şinin harekrt haündeki arabarla bu'un?n Baçbakana so! tarafından üç el ettiklerini söviemiştir. üuhafazakar nrti önde gidiycr DAKIKA : İktidar partisi. İşçilerden 5 ycr kapınıya muvaffak oldu, Churchill tekrar seçildi. Gaitskell ümitsiz Londra 8 (R.) . Sabaha karşı saat 2 de alınan neticelefe göre Muhafazakârlar önde gitmektedirler. Muhafazakâr adaylardan 73 ü. İşçi Partisi adaylarından da 71 i seçilmişlerdir. 1955 seçimlerine göre îşçilerin elinde bulunan 5 sanda'ye Muhafazakâr adaylar tarafından ahnmıştır. Buna mukabil Muhafazakâr Partinin bir seçim bölgesinde de Liberal Partinin adayı seçimi kazanmıştır. Şimdiye kadar Liberaller Aram Kntnarasına yalntz 3 milletvekiü sokmuşlardır. Churchill ile mııhalefet lideri Gaitskell tekrar seçilmişlprdir. 21 defa seçilen Churchill'in bu defa topladığı reyler 1955 e nazaran düşüktür. Muhalefet lideri Gaitskell, sabaha karçı yaptığı bir radyo konuşmasında «seçimler bizim için iyi girmiyorıı demisrfir. gizU devam eâîyot* Basbakan Macmillan eşi ile hirl ikte oyıınu kuüandıktan sonra hal kı selânılarken (solda); muhalefet lideri Gaitskell. par ti karargâhında iştirak nisbeti hakkında izahat alırken Washington. 8 (a.a.) CENTO ' sını mütaakıp gösterilen faaliyetler Bakanlar Konseyi bugün de çalış; hakkındaki raporunu tssdik ermiş malanna devam etmiştir. Toplantr [ v« fiindemin. diinyfdaki d u n ı a ı * 3 üncü madlar gizli cereyan »tniektedir. CENTO üyesi memleketjer t«n deslni de kabul etmiştjr. Knnsey bugün de giitii tnplantısma silcilerinin dün öğ'eden sonıski g'Zli toplantısı hakkinda uTiumi mshi devam etmis ve bilhnssa askeri, ikti New York, 8 (R.AP.) Buçün yette malumat veren Baig, Ameıi ssdî, siyssi komisyonlarla. yıkıcı fa basına izahat veren Birleşmis Milaliyetlerle nıüeadele komisyonunun Ie^lerdeki Türk Başdelegfsi Spykan Dışişleri Bakanı Herter'in beyha7irlariığı raporları incelemiştir. fullah Esin, Güvenlik Konseyınd"nelmilel durumun büânçosjnu yap Yannki toplan'ıda. gelecek içtimatığinı ve Başkan Eisenhower'in Sov. ın yeri ve taıihi mevzuunda bir ka ki adaylık için vapıiaeak seçimi Anderiman'ların naas?arı cu yet Başbakanı Hruteîf'le ysp*1^1. ra's v?rı!acaktır. Muhtelif heyet Türkiyenin kazanacağını gösteren martesi tîiin'i Anksra'da ola şörüşmelerin net're'eri bakknds başkfnlannm gene yannki toplantı emarelerin mevrut olduğunu sbylemiş ve demıştir ki: « Polonya cak: Tokyo'd?» yapılan tören izrhat verdiğini söylemiştir. da hıısusi bir itina ile tetkikini arzu ile yiipılacak seçım mücadplr?inde et'ikleri nıeseleleri ortaya »tmaları Türkiye hâkim bır durumdadır> de Janon Başbakanı ile Dışj Gaz"teei!eıin sorularını eevapUnAnkara. 8 ıCumhuriyetTeleks» tahkikata devaıtı «ülmektedir. Bu mümkündür Genel S?kreter Baig. Arknsı Sn. Bo% F . .'• Rakanı hazır huhındular dıran G^tıe! S.^kreter, Hertfr"in te Konsey miİ7akeıe!eri hakkında son muameleler arasmda Demirspor Ku! Devlet Demiryolları idaıesinin Mali mas ettiei bizı noktrlarin Konsey d"rece kttum dav!?nmış ve müzake ' ycye olan verçi bnrcıınun tahsil e lübüne aç'lan kredi. Ölüm Yard m Tdkyt,. 8 (A.P ) Geçen ay için üyeleri arssmda müzakfre Tevzım reler. ne kadar gizli cereyan ederse. dilmemesi dolpyısiyje Maliye. De Sandığır.dan almıp memurlara v?ride burada vefat eden Türkiye Bü o'duğunu belirtmekle iktifa e'mş o kadsr faydalı oiacaktır» demiştir. miryollar^nın günlük hâsılaıına Am len bir milyon lira, Demirspor loka yük E'.çisi ve eşi Anderiman için tir. : me Alacaklarınm Tahsili Kanunu hü linin aç:îı. İs'anbulda yapılan DeBir pa?.?ter>rıin. d;inkü gİ7İ' celseyapılan son merasime Japon Baş' kümlerine göre el koymustur. İda mir^'olları personeline ait m^halle Dün öğleden sonraki top'rntıda. d?. Am^rikanm Cento'ya tam selâ bakanı Kıshi ve bütün kordiplorenin günlük el konan hâsılatı 2.53 için kullanıldğı ileri sürülen denıiı hiyetli üye olarak iftiraki meselesiBelediye Mpclisinin bundan bii* ş | matik de ıştirak etmiştir Ankara evvelden t"sbit edilmiş olan pün nin de ele alınıp alınma^ığı hpkkmynlları maİ7?mesi mcseleleri vardır. mi'yon lira civanndadır. müddet evvel kabul ptt'ği B^yzît dem tasvip eHilmistir. B'.ına .eöre. ş j ya nakledi'mek üzere Tokyo hsva Bu aıada öârendiğimize göre, Deciaki bir sualine. Genel Sekreter Diğer tarafian. bf.zı muamelelerı^eydanı plânınn yeniden tâdil edi ş alanına getirilen naaşlar için .Ia Konsev yar>n r>cs"i bek!enen n'b^i. *hav>r« diyefek cevnp vermiş;ir. le aîâkalı olarak Devlet Demiryolla rrirspor loka*inin aldıâı kredi me; pan hükümetı tarafından büyük tebliği haz'rlam^kla gör?sli bir ko Divrer tar*~.fian Amerikpnın Arf.py? Sa. Bc.t. S'i. 5rf«irı İdaresinde müfettişler tarafından eski lec^.ği pnh.slmaktdır. Bah s me'vbir merasim yapılmış ve naaşlar mite teşkilini tasvip etmiş Genel Anksra B. Elçilerinr'en Mr. McGhee IUU plân, bir sene mSdd°t!e y=pi" ; Atina 8 (R.) Türkiye. Yuna • I 6 kisinin ağır sıirette ya = 19 pâre ton atısı ile «elâmlanmışSekreterin 1959 oc?k ?y:nda Kara' W?shir>gton'a gelrriş ve B=şbakpji !sn ç"lşrr.pl?rı tak ben iki ecrebl nistan ve Kıbrıs temsilcileri askerî | S: ralandık'an bildirilivor 1 tır. sehircilik "nüteha;sısı tarafmdan haşi'de yapılan son CENTO toplantıbir ittifyç üzerinde buaiin çahş, = | N'aaşlan taşıyan husu«i hir Jaj zırlanmıştı. mıya başl^mışlardır. ; tznııt, 8 (Telefonla) Bu saba i p o n u ç a g ı 10 ekim günü 14 00 de 8 (Telefonla) Bu sabaBildirildiâine göre. kabu! obj"aa Kıbrısı. yeni bir devlet olduk! ha karşı Bilecik istasyonunda iki I Ar.karada olacaktır. o'ânm meydana aynen t^'b'ki b j tn sonra Türkiye ve Yunani»t?n i marşandiz çarpişmiş. 6 kişi ağır! g a r a y Teşrifat Nazırı Japon tmünde Beyazıt Camiini, Üniversitö surerte yaralanmıştır Izmitten h a | p a r a t o r v e Imparatoriçesi adma ile birlikte bu ittifak sayesin:;e j k?Di<;ını VÎ Beyrzıt Kiitüphanes'iin reket eden 62 numarah katar. Bi, tabutların üstiin» çelenkler koybölgenin savunması üzerinde müj büvük bir k'smi"i yold?n görT">ee lecik istasyonunda Eskişehir isti nıuştur Arkası Sa. Beş, S'i. 3 de : kametinden gelmekte olan 79 nu •Türkiye Büvük Elçıliği tarafınimkân kalmıyac?ktır. Z'.ra pltmda Maliye Bakanlığı bir bildiri yaymladı, dış maralı katarla çarpışmıştır. Bu dan yapılan resmi açıklamada Badükkânlarin bulunması düşünülen çarpışmada her iki trenin makıne yan Anderimanifi fazla uyku haj iki kath meydan, yolun sev'vpTİnyolculann beraberlerinde getirdikleri eşyadan leri hurdahaş olmuş. vagonlar da Arkası Sa. Be« S". .1 de den bir hsyli yüksekte bulunacaktır. büyük hasar görmüştür. Çarpışmabin liraya kadar olanı yurda sokulabilecek D;ğ?r tsrfftan T?ksim Ar^nkada 62. numaralı katarın şefı ile BiBoğaz, Üsküdar, Harem Salacak iskeleleri pı ydluımn inşası ile elâkah h=zırlecık istasyon makas şefi ve dört lıklsT timPTİFnmaktad'ır. Ankara. 8 (Cumhuriyet " Teleks) olunan esaslar dairesinde memleke kişi ağır surette varalanmışUırlır. Eminönüne, Haydarpaşa Kadıköy, Adalar ve ka'ıdınlmış. te sokulabüecektir. Evvelce 500 :i Yarahlar hastaneye Maliye Bakanlığı bugün yayınYalova iskeleleri de Karaköye nakledilecek. kaza hakkında ilgilile »nhkıkfta Antaiya 8 (Telefonla1 Antalva ı ladığı 50 sayılı bildiride, yabancl ralık eşyaya müsaade edilmektey başiamışlardır. AmerikaîıJar yeniden Toplu Basın Mahkemesinde bugün , . di. Arfcası Sa. Beş, Sü. 3 de Köprü altında turistik şark kahveleri, 3 trafik kazasında 1 kişi öldü 3 gazeteci aleyhine ikame ed.len 9 : leri eşya i'e ilgili eski tebiğlerin Samemleketlere gıdenlenn get.recekotomobillerini gazinolar ve çarşı yapılacak dâvaya bakılmıştır. Muhakenıelerden zı madflelerini değiştirmiştir. Dün şehnmizde. bir kişinin ölüsatmağa başladîlar 6 sı hâlen mevkuf bulunan Antaiya mü, 2 kişinin yaralanmasiyle soYeni değisikliğe göre. tieari makgazetesi sahibi Mazlum Adıson, ikisi nuçlanan 3 trafik kazası olmuştur. C.H.P. orgsnı ı İleri * gaze'esi mesul satlar dışmda kendilerinin veya aiLondra 8 (a.a.) Türk banGalata köprü=ü ile ilgili yeni ba*: ve KadiKÖy iskeleleri ise Eminönü İzmir. 8 (Telffonla) İzölümle sonuçlanan kaza. Tarabmüdürü ve biri Şelâîe gazetesi me lelerinin ihtiyaçları için dış yolcudıralı «Yeikenci» gemisı, bu "jzı kararlar alınmıştır ) ile bugünkü Karaköy rıhtım iskeya Yeniköy arasmda olmuş. '20 mirdeki Amerikahlar otomosulleri aleyhine açılmş bulunmakta lann berfberindeki. getirdıkieri eşgün bir İngiliz balıkçı gemisi j Alınan yeni kararla önümüzdeki lelerine konuUcak olan yeni ponyaşlarında Dursun Aksal adh genç billtrini ytniden satmağa dır. ile çarpışmıştır. ..İmperialist» yalardan Gümrük idarelerince teshareket halindeki taksıden atlar! rr.art ayından itibaren Galata köp tonlara nakleailecektir. başlamışlarchr. Fi = t!ar;la s n " Burdiırda hir hasın dâvssı adındaki İngiiiz bandırah baken. başı parçalanarak ölmüştür. ,rüsündeki bütün iskeieler kalc'.rıgünler zarfında yüzde 2025 Burdur 8 ıTelefon'.ai Bugün.! bit ve kabul olunacak miktarı bin Bu suretie vapurlardan çıkaniarın lıkçı gemisinin has,arı daha Her 3 kazanın şoförleri yakalanmış şehrimizde hir basın dâvasına bakıl ! liraya hadar olanlarmin ithalleri. düşme vardır. jlacak ve buray a hiç bir vapur ya husule getirdiği kalabalık kı?men önem'ti olup. bordasından su olup. tahkikata bas'anmıştır. mıştır. Burd;ır milletvekillerinden müsaade istihsaline lüzum olmsksınaştırıSmıyacaktır. . Galata köprü ve köprü üzerindeki trafik karışıkalmıya başlamıstır. Yetişen tzrairde feei bir kaza Arkası Sa. Beş. Sü. 4 de rın Gümrük Bakanlığınca tesbit A.(.uj.ı Sa. B e j , Sü. 1 de sünde buiunan Boğaz, Haydarpaşa tzmir. 8 (Telefonla) Esma Gü i kurtarma gemilevi İngiliz geJ misini Scarborough limanına leçyüzlü ısminde 5 yaşınria bir kız Bir anket yapılıp da araştırıçocuğu. bugün Kahramanlarda ög İ çekmİTİerdir. lacak olursa radyolarımızı dinH.PAŞA Ark(,s, Sa. Bes. So. 4 cie lemekten vazgeçenlerin busünKADIKÖY lerde biraz daha çoğaldıfı anlaşıiaraktır. Bu (.oialmıva sebep olanlar çocuklarının yeni arçolar ve yeni küfürler öğrenmesinden çekinen analarla babalardır. Çocukları bulunmıyanlar için de afırbaslılıga, nezahet ve nezakete nümune olması çereken Devlet Radyosundan çöl faresi. Nebbaş çibi kelimeler duymak cidden hazin bir levha teşkil etmektedir. Dün açılan vasiyetname, babası tarafından Bn sözler gazetecilere karşı çok sevildiği tahmin edilen Raufu hayal sarfedilmektedir. Haibuki radyoda böyle konuşulmasına izin kınklığına uğrattı. Kanunen evlâtların miras verenlerin kendi gazeteleri varhakkı mahfuz tutuluvor ! dır. Bu sokak açzının radyo yeI rine o gazetelerde kullaııılması | ehveni ser iken Devlet RadyoGeçen pa/ar günü Bakırköydeki Bakırköy Noterligınde, iki tanık i sunun çamura hulanmasına akıl ciftliğinin yazıhanesinde meçhul yanında hazırianmış' olup. maktuerdirmek eiiçtür. iki şahıs tarafından tabanca ile lün el yazısını ihtiva ettigi görüiSakın banun sebehi hasm ka öldürülen. Hsznedar çiftliği sahi müştür. İki sahifelik olan vpsiyetnununun hakaret faslı hiikîim bi Ahmct Merter'in vasiy<*tname«i name, varisleri sukutu haynle uğ • J Ü B İ L E Sular İdsrt?ı 30 yıllık ışçfieri için dün b i r j ü b i l e lerinin iki taraflı işiemesi en "'ün açılmıştır. S;ır^t 1 rieBnkır ratmıştır. Zira Ahmei Merter'in ', 7 diçesi olmasın! ; yapmış ve kendilerini tal» f etmiştir. Resim, 30 yıllık bir işçiyi hediköy Hukuk Hâkim; hu/.uru ile a bu vasiyetname ile bütün mahnı j l ••• Arkası Sa. Beş, Sü. 7 de i yesmi alırken göstçrmektedir. çılan vasıyetnamenın, 1956 yılında Şehir hattı vapur iskeMerinin mart »yınJan itibaren nakiedHeceği yerleri Demiryolları îdaresinin hâsılatına Maliye el Bakanlar Konseyi; komisyonların raporîarını inceledi. Bu gece bir resmî tebliğ bekleniyor tahsil ba Maliye, vcr?i ed?l»23ecek, mufcuişler İdarenin ffiuamelâtını kıceliyor Tokyo'dan cenazeler or müsadsksi Tîirk Yunan görüsmeleri âiîtı başladı 1 Biîecik'te | | 2 yük treni | Beyazıt pîânı gene değişiyor Dışarıya gidenierin Antalyada 1 çünde 9 basm dâvası İ Kii7ey ! çarpışft Devlet Radyosunda kiifür Cinayete hurban giden mHyoner çiftçinin serveti hücük torununa kaldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog