Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Turk mune\verlerın] dunvanın en bu>uk ALMANFRANSIZ ANERİKAN Mecmualarına 3 ajlık 6 ajlık Senelık abone olmaga davet ederız Mufassal broşur ıçın muracaat Int. Forum Institute Dep 7 P K 1237 Istanbul umhuriyet PCLTOUCUSU: Y U N U S NADÎ Nemurttn •* •• •• OLUMU Dunyanm en unlu hıkayecisı Anton Çekov un en guzel hıkâyelennden seçılerek çevrılmış olan bu kıtabın Varlık YaMnları arasında ıkıncı baskısı çıkmıştır Fıyatı 2 lıradır. 35 ınci yıl Sayı 12.645 Telgraf ve mektub adresı Cumnurıyet Istanbul Posta KutusuIstanbuJ No 246 Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Fer^enrte 8fckim1 9 5 9 CENTO toplantısında Türkiyenin teklifi Menderes, Ortadoğııda bir kumanda strüktürüntin ihdasını talep etti Washington'da çalışmalanna başlıyan Bakanlar Konseyine yapılan teklifin, CENTO'nun savunma durumunu kuvvetlen ^ireceği belirtildi eneral Kasım' suikast yapıldı Bağdad'da otomobüle gezmekte olan Başbakana ateş edildi, General omuzundan yaralandı Kaîdtrıldığı hasîahanenin baikonuna çıkarak halka hitap eden Gnl. Kasım yarasımn hafif oldugunu söyledi ve "Em^eryaiistlere,, hücunı etti, Bağdad'dagecesokağa çıkma yasağı kondu Besrut 7 (THARadvo) Bugun ogleden sonra Bagdatta Irak Basbakanı General Kasıma vonellılen bır «uıka'.t akım kalmıstır Bağ dat ladvosu akşam uzerı haber ne>r.>r*ırıı vaııda keserek Irak <^ken ı aiı=ı General Abıdının bır teblışını okumuştur Tcbhğe goıe suıkast teşebbusunde Kasın Arkan Su Beş Su 7 de VVashington Amerika hususî muhabirimiz Fred Zusy bildiriyor V ashıngton Washıngtonda vapılacak Bakanlar Kon<=ey toplantısınm son E senhower Hrutcef goruşme'onnın tesırme tâbı olacaCına muhakkak nazarıjle bakılabılır Pek tabıî oldrak bu tesırın dışarıdan gelmesı melhuz tecavuz'eıe karşı muşterek savunma ımkanları • ğlamak = maksadıyle varatılmış CENTO ve benzerı mahal'î auvenIık rttıfaklarını terketnıek gıbı aşın bır derece\e varacagım tasavvura drfhı maha' yoktur Bunun'a beraber, su sırada bazıLuının fTzlo"!i\le yavgara koparmakta olduklan «Hrutcefın zıvaret'iden sonra aradakı buzlar erıdı» jdiıalarının bır netıcesi clarpk, gerek CENTO gerekse butun dünya Hrutçef ın \ âdettıgı »ıbı soguk hırb gerğınhiŞını gerçekten ortadan kaldırmaga nıyetlı oldugunu «ozle deâıl fnlle» ıspat ettıgme emın olurcrva va da aksı sabıt oluncıva kadar CENTO muzake Arkası Sa Bes Su 8 de Washıngton 7 (AP Radjo) Bagdat Paktının \erını dlan Merkez Antlaşma leskılah (CENTO) Bakanlar Kon ^e\ın>n jedıncı toolantiM bugun Turkıve saat a\arıvle 16 30 da Be\az Sarav •^kınlsrındakı Constıtutıon Ave ınıe dekı bu\uk Konferar= salonunda açılmıştır Ilk defa olarak Washıngton da toplanan Bakanlar Konse\ ının gun demınde «Mılletler ırası cıurıımun muzakeresi > ve muhte lıf CEVTO Korrnielen tarafındnn verılen raoorların te kık ve kabulu va>"d>r Polıs ve asker konfcrans »alonunıın cıvarında c on de rece sıkı emnıvet ter1 batı almıstır Askerî b'r bando Seçim kanununu tadil edecek olan tasarı Hükümet tpsarısının, 1 kasımda çalışmalarına başhyacak olan B. M. Meclisinde ilgili komisyonda gündeme alınacağı ve müzakereyi takiben derhal kanunlaşmak üzere umuraî heyete sevkedileceği bildiriliyor Arkaıa 7 (Cumhurıvet Teleks) 5545 savılı mılletvekılleıı Seçım Kanununu tâd.l eden Hukumet tasarısının bır kasım gunu çalfcjmalarına başhvacak olan B M Meclisinde ılgılı komisyonda gundeme alınaeağı ve muzakereyı takiben derhal kanunlaşmak uzere umumı hevete sevkedılecegı oğıenılmıştır Bu venı tasaıı ıle Seçım Kanu nunun 168 maddesınden 21 ı tâdıl edılmektedır Tasarının en buyuk ozelhgı se çım hazırlıklarının mesulıyetını Içışlerı Bakanlıgından alması ve Adalet Bakanhgına tevdı etmesıdır Gerekçede secım emmvetının boylece saglanacağı ılen surulmekte oıı Bıı havlı zaman once bazı tatailarını aeıklamış oldugvumuz yenı tâdıl tasarısınm dokuz sahıfe tutan metnınde onemlı gorulen ve açıkian mamış olan hususlar şu noktalarda toplanmaktadıı 1 Donem bıtmeden once B M M ce seçımın venılenmesıne kaıar verılmış olması hahnde keyfıvet Hukumetçe derhal ılân olunacak ve venıleme kararının verıldıg gunden sonra gelen 60 ncı gunu takıp eden ılk pazar gunu ov verılecektır Ev Arkası Sa Bes Su lde Kıbrıs'ta anlaşmaya varılamıyor M = gKıbrıs Ana^asa Komite 1 Isinin dun >aptığı 90 da f fkıkalık toplantıda hic bir § 1 gelisme ka^dedılmedi = Lefkose 7 (A P ) Kıbrıs Anavasa Komıte'i bugun tçkrar tnplanmıMır Q dakıka devam ed»n 0 bu sabahkı toplantıda hıç bır gelışme kavdedılmemıstır Toplantm mutaakıp ne^redılen teblıgde so\ ie denılmektedTr «Uzermde kanaat avrılığı bulunan daha bazı noktalar u?erınde eorustuk Musterek bır zemın bulacağımıza \e ga\e\e dogru çahşacacımi7a ınanıjoruz» Makarıo'; Jju toplantıva ı^tırak ettıkten sonra Grı\ as la bulusnıak u*ere Rodos Tda^ına gıtmıstır Rodosta Rodos 7 (A P ) Makarıos ssbık EOKA hderı Grı\a<; aralarındakı teh'ıkelı ıhtılafı halletmpk uzere bugun hura\a gelmıslerdır tkısı ara^ındakı muzakerelerde bır başarısi7İık Kıbrısta \er\\ bır karışıklık docma«ına sebep olabıleI cek ve adanın ıstıklahnı temm eden Londra \e Zurıh anlaşmaları ArknsıSa Vç Su 2 de bugün seçim var genel setimde 2 ana parti kehanette bııJunmazken. Liberaller. Muhafazakârların I kazanacağını sovlıivor'.ar I Hububal istihsalinde lüyor aza Yetkililer, Amerika'dan yumuşak buğday ithal edilmesinin zaruret haline geldiğini söylüyorlar Dun bır suikast sırasında varalanan Irak Başvekılı Kasım, bır toplantıda halkı selamlarken Menderes'in basına dair sözleri Ba«bakan New York Times'e \erdiği be\anatta Turkivede basinm hur olduğumt soyledi Nevv York 7 (A P ) Turkıv e B^şbakan Mendere» ı New York Tımes > muhabııı Dana Adams Schmıdt ıle Istanbulda yapmış oldugu mu'akatta bır suale cevaben Turkıvede basinm hur oldu gunu ısıarla belırtmış ancak ıftıra ve şeref kırıcı haberler ve makaleler hakkında kanunı tahdıtler kondugunu sovlemıştır Devamla «Bazan vanlışlıklar vaparsak bızım bovle hurrıvet'erı kullanmakta tecrubelı olmadıgımızı hatırlama lısuuz Gazetelerımızın v azdıkları bazı şevlerı gorsenız sız de problcmı anlarsınız» şeklınde konuşmuş tur Menderes avrıca Turkıv enm stabılızasv on programına temasla stabılıza'von progıamı »avesınde 359 mıljon dolar temm ettığını ve gene stabılızasv on programının Turkıvede enflâsvonu ortadan kaldırdığını ve Turkıv evı Ortadogunun ıstıkrar vasıtası haline getırdıgını belırtmıştır Savcı Mufıt Bırsen dun ınutalaasını serdederke, Dün 31 basın dâvasında 49 gazeteci yargrîandı Dun\a gazetesi başyazarı F. R. Ata\ 'ın mu\afakatnle açılan bir dâvada Savcı, Pe\amı Safa'nın 1 yıldan 3 yıla kadar mahkumiyetini isterken, lâısizmin guzel bir müdafaasmı vaptı Sehrımız Toplu Basın Mahkemesı va>ın yapmak ıddıplarıvle açılmış dun baktıgı 17 davada 33 gazetecıvı bulunmaktadır vaıgılamıstıı Bu davalaıdan 11 ı va Dunva Gazetesi Baş>azaıı Falıh vın >oluvla hakaret 5 ı BaMn Kanu Rıfkı Atav m muvafakatıjle vazar nuna ajkırı vajın ve 1 ı mu» ehcen ı Arkası Sa Bes Su 4 de Ankaıa 7 (Cumhunvet Tel^ks) o Topıak Ma"îul'en Ofısı tarefuıI Londıa 7 (a a ) Yaıın 35 398 432 dan bu v I Tustnhsı'den yapılan I Ingıhz seçmenı kendılerını beş hubjba» muba\aa<;ın]n arzulanan vıllık bır dev re ıçın Avam Kama| rasında temsıl edecek filO mebus ş'kılde ge!ış"med'gı \ e duMun ges,seçecektır tısı ıfade olunnıakt dır Fı hakıka 19ST mavısında vapılnııs olan kampanva ba^ıncıan ı*'baıe*n bueu geçen seçımlere gore bu defa seç »ıe kadar 560 b n ton hububat m ı | men «savı^ında 545^9 artış kavde b"vaa "dılmış mui olı lınde 2Î0 nuldılmıştır tlk defa < vereıeklerm n «avısı ıse 2 mılvondan fazladır Darphane. son bır av Bunlar arasında çoğu Jamaıka icinde 2 mılvon 800 hın dan olmak uzere fn"ili7 Mılletler adet bır lıral'k pivasava j Toplulı gunjn çesıtlı bolgelerın cıka'dı den gelerek tngıltereve verleşmış ' 300400 bın zencı de vardır 1 == sene'îi seçımlerınde 34ı Mu ' A>rıta aldıgımız bıleıve goıe Darp 9;; ' hafazakar 277 tşçı 6 Lıberal ve 2 hane şımdıkı halde gunde 130 bın I de Kuzev trlanda Mukaiemet Te? tek lıralık basmaktadır Son bu av kılatı olan .Sınn Fem» u>esı me zarfında basılan lıraların adedı 2 mıl Arkası Sa Uc Su 3 de , von 800 bm lıradır Gecen "=ene basılan 25 mıhon lıra ı e tek lıra mıktarı 2 mılvon S 0 bm ! rava balıg 7 0 Basın toplantısı \apan olmuştur Avrıca son avlaıda 5 mılvon lu a mete ıktısadî mus,a\ir lık 25 kuruşluk fi mıhon lıralık da Günde 110 bin tek ^ira basılıyor lıradan fazla Dara mustahsıle Bu mıktar g=çen \ıl aynı sure ıçmde nnubayaa edıW hubub^t mıktarından havlı duşuktur Bu kampanva devesı ba=;ında mu«tih=;ı]den 980 bin ton hububat mubavpa edılecegı tahm'n olunmakta ıdı \ncak buşune kadar ArlanSa Be« Sı 2de yon Haznedar cinayeti Dün polıse \apı1an ilıbarla isin icine bir de kadın nıeselesı karıştı Bundan 6 gun e\ \ el e^kı Londra a^faltı uzerındekj «Haznedar» çıfthgınde 2 meçhul =ahıs tarafından tabancavla \urularak nldurulen mıHoner çıfthk «ahıbı Ahmet Mer ter ın katıllen dun de bulunamamışt r POIIK dun aksam bazı kınrelerı Emnnet Mudurlugune getırerek sorguva çekmıştır Cınavet tahkıkatını Emnnet M'idur Muavını Ferıt Sozen bızzat ıdare etmektedır. tlgılıler cınavetın sovgun maksadnle işlendıgı noktasında karara varmışlar ve tahkıkatı bu cepheden vurutmne baslamışlardır Arkı sı Sa bc Su 4 ae Prof. Baade "Vasifem ticaret muvazenesini ıslah etmektir,, diyor Prof. Baade «Hukuolmıyacağını» açıkladı ve bir müddettenberi de\am eden mesaısinin ga>e ve neticelerinı anlattı Akıl Hastahanesinde tedavi gördüğü için kefaletle bırakılan sanık Istanbul Gazeteciler Sendikast idare heveti, Basın ve Yavın Bakan vekili ile \ apılan konusnııva daiı acıklamada bulundu Istanbul Gazetecılet SendıkaM Idarc Hevetı aun gesen hafta ıcınde Basın Yavin ve Tıınzm Ba kan vekıh Abdullah Aker ı'e Anka îa'da yaptıkları goruşmeve aıt bır açıklama yapmıştır ' ı Sa B c Su 6 dc Aker'in bir tekzibine verilen cevap Arkası Su Bes Su 3 de C Dıınku gazetemızde bu sutunda (Tahlıve edılen sanıklar) Daslığı altında vavmlanan bır havadıste UÇUPCU ıstımlak volsuzlugu davası Evhvasanıklarından N'zamettın nın da tahlıve olundusu bıldırıl mıştı Aldıgımız tamamlavıcı bılgıve aore sanık Nızamettın Evhva ba len Bakırkov Akıl Hatanesınde tedavi gormektedır \ e e\velkı gunku duruşmada Akıl Ha>tanesinın raporu uzerıne kefaletle tah lıveoıne karar verılmıştır Corıım Cezaevinde bir hâdise Gazocaklannın cezaevinden kaldırılmasına dair emir üzerine 680 mahkum başkaldırdı; l'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. • Kıel Ünn ersıtesinde ıktısat pro fesoruvum Avrıca Dunja tktısat Enstıtusunun muduruvum Alman Meclisinde mebusum da Bu kadar ağır meşgale ıstıven çalısma temposu ıçınde Turknenm ıktısad l ^'^J" >Çin angaje etmeM dusun dugu ıktı<;adı uzman muşav ırlık v azıfe«;ını deruhte edemıveceğım a şıkardır Bu husu«ta ne bana bır teklıfte bulunulmuştur ne de ben bovle bır «erefh me<mlıvetı kabul edebılırım v Memleketımı/de bulunan OECE Turkıve mısvonu şefı Prof Baade dun akşam Dıvan Otehnde vaptıgı bır basın toplantısında memleke tımızde sarfettıaı mesaının hedef lennı \e mahıvetmı açıklamıştır BaMn toplantiMnda guzel bır Turkçe ara sıra Fransızca konuşmak ^uretıvle «uallerı cevaplandı ran Prof Baade kı«aca ^unları «ov lem'çtır 4 kası Sa Bes Su 1 de Mario Lanza öldü ISTIMLAK B\SUI"J OR Tophanede ı^tınılak faabvetı tekvar ba^lamış bulunmakta<Jn Dun Bğnyacak b > ı bınalprla kulubeler tahlıje edılmıstır Resun tahlıje faalıjetuıı gosteımektedu:. =~ ıstımlak^ Roma 7 ( A P ) Maruf Ame rıkalı tenor Marıo Lanza bugun Sıvas 7 (Telefonlai Çorum Ce | Yaralılat tedavi altına alınmıştır 7 gundenberı tedavı altında oldugu Roma hastane^ınde bır kalb zaevmde 680 mahkumun katıldı"! Tahkıkata devam olunmaktadır Hapıshanc fırarısı aranıvor krı?ı netıcesınde 38 laşmda olbır avaklanma haıeketı jandarma Sıvas 7 ıTelefonlai \uufog'an dugu halde olmuştur Fılm ve kon nın ateş açması uzerme zorla bas 1 eskıvanın şehıımız cezaevinden ser şarVıcısı olan Marıo Lanza nın garcııvan elbiaesı gıveıek fııaı etme karısı, Romadakı evlerınde habet tııılmıştu Ayaklanmıva Adalet Bakanlıgının sınden sonra bugun Yusııfoglan ko rı duvdugu zaman bır şok geçırENT PRENSESI GITTI E\velkı ge"ce gelmış bulunan Ingıltere cezaevlennden gaz ocaklarının kal vunde 20 ve vakın kov lu koıkulaıın mıştır Maııo Lanza nın 4 çöcuğu dan Sıva"« aonmu'lerdıı Yusufnfi vardır Meşhur Italvan orke=tra se Kırahçesı Elızabeth'in kuzını Kent Prensesı AIexandra dun şehnrmzc dnılna^ma daır eıırı spbep olmuî lan kovu cıvajmcta ısndf'na tertı fl Arthuro Tnscanını M?no Lan | ^e bır gezıntı yapmış muzelerı ı?eTmış ve oc'frpn sorra saat 15 t huı tu I=vanın ba=* e^nasında 1 | bat a'trstır Sakırn 3 r aştınlmasım 7a ıçın ı\ırmıncı a^rın en buv uk | =usı ucogı ıle şehrım'zden avrı'prk Londıa ya gıtmıştlr. Resım, 1 l t kışı agır, 3 kışı hafıf >aralanmı§tu d devam olunmaktudır. | seüne sahıp» demıştı. 1 Prensesı hava Eİanınaa gobtermektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog