Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

OKUL KİTAPLARI rizik Orta II M. DosdoğTU Fizik Lls« m (Ed.) > Fizik Lis» m (Fen) » T.C. Tarihi E.B. Şapolyo Prfkoloji H.S. Sarp Muhasebe I Cevat Yücesoy Muhasebe II Cevat Yücesoy A. Halit Yaşaroğlu Kitapçılık Fi»k Orta m rizik Lise n > > 215 205 255 170 250 360 270 350 600 u m h u r i yet 35inci yıl Sayı 12.644 Telgraf ve mektub adresi Cumlıuriyet İstanbuJ Posta Kutusut İstanbuJ No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Afrikaııın yeşil tepetori Ernest Hemingway'in Afrika'nm yabani hayvanlar ve zenei kavimlerle dolu bâkir ormanlarında beyaz avcıların son derece meraklı maceralarını anlatan bu güzel eseri Varlık Yayınları arasında ikinci defa basılmıştır. Ş irketi lareııcusu: NAD! Çarşamba 7 Ekim 1959 CENTO Bakanlar Konseyi bu sabah toplanıyor Dün Washington'a varan Basbakan Menderesin Eisenhover ile görüşecegi bildiriliyor 3 gân deram edecek olan "Merkez Anlaşma Teskilâtı.. mn bugünkü ilk toplantısııu Baskan Eiseuhoverin Muavini açacak NevvYork. 6 (THAAPA.A.) Başbakan Adnan Menderes beraberindeki 25 kişilik heyet ile birlikte bu sabah NewYork"a, akşam üstü de Washington'a vasıl olmuştur. NewYork hava alanında Menderes'i, Dış İşleh Bakanı Fatin Rüştü Zorlu. Maliye Bakanı Hasan Polatkan, B.M. deki Türk başdelegcsi, sefaret mensuplan. Türk kolonısi ve Yunan Cemiyet temsilcileri karşılamışlardır. Menderes, hava alanında basın, radyo ve televizyon muhabirlerine beyanat vermiştir. Menderes yarın toplanacak olan CENTO Bakanlar Konseyi toplantısına katılacaktır. Basbakan Menderes hava alanında verDün Vatan eaddesinde yapılan törende KuleH Askeri Lisesi öğrencileri geçerkea Yeni bir Sovyet iddiası GUvenlik Konseyi için seçimlerde Polonyaya karşı Türkiyenin desteklenmesi soğuk harbi artmrmış! Birleşmiş Milletler, 6 (A.P.) Sovyetler Birliği, BaUlılann Gü veniik Konseyine Polonyanın gir nıesi için muarız davrandıklarını soylemiş ve bu suretle soğuk harbi artırdıkları ithamında bulunmuş tur. 11 kişilik Güvenlik Konseyindeki Doğu Avrupa sandalyası için Amerika ve İngiltere daha birçok ko münist aleyhtarı devletle birlikte Türkiyeyi desteklediklerini ilân et mişlerdir. Arkan Sa. Bej, Sü. tde Arkasi Sa. Beş. Sü. 1de Hükümet, iktisadi mevzular için bir Ecnebi uzmanın tâyini hususunda karar aldı İsmi henüz tesbit edilmemiş olan bu uzmanın, Milletlerarası şöhretler arasmdan seçileceği söyleniyor İstanbul'un 37. Kurtuluş Bayramı dün kutlandı i;; Bu miina^ebetle Vstan |İ caddesinde parlak Hir resmi yapıldı ! } Yeni bir Darphane yapfhyor BİR MOTOB YAND1 Hüseyin Somay «dında bir gahsa ait bulunan, Selâmet Somay kaptanın idaresindeki 13 tonluk .Emirler» motoru Silivriden 380 balya saman yükleyip Tavşanhya götürmekte iken ekzostan çıkan kıvılcımlar, saman balyalarını tutuşturmuştur. Saman lar tamamen, motor da kısmen yandıktan sonra yangın söndürülmüş tür. Motorda bulunanlar Darıca tahlisiyesi tarafından kurtarümıştır. Resim, yanan motoru göstermekte dir. t buluşuyor Kerkük hâdiselerine ! Tedhisçi lider Rodos'a dün gitti, Başpiskopos bugün gidiyor; müzakereler yarııı başlıyacak Atina, 6 (T.H.A.) EOKA'nın sabık lideri Grivas, bu akşam Atinadan Rodos adasına hareket etmiştir. Grivas Rodosta Başpapaz Makarios ile görüşecektir. Grivas'a, muvakkat Kıbns hükümetinde Münakale Vekili olan Georgiyadis refakat etmektedir. Georgiyadis. dün Lefkoçeden Atinaya gelmistir. Başpapaz Makarios lle yarın uçakla Rodosa gidecek ve görüşmeler perşembe günü başlıyacaktır. Makarios. Lefkoşede bu müzakerelerin ne kadar süreceğini bilme Makarios Grivas'la Beşiktaşta yapılacak ve nıadeni para basacak olan Darphanenin bir katında •Para Müzesi» kurıılacak Ankara 6 (CumhuriyetTeleks) Beşiktaşta keşif bedeli 7 ilâ 8 mil" yon lira arasında yeni bir darphane yapılmasınin kararlaştığı büdirilmektedir. T*is 67x80 M. eb'adında olacak ve madeni par a basacaktır. Üç katlı olarak düşünülen darphanenin ikinci katı para müzesi olacaktır. neşir yasağı kondu Irak Hükümeti, Kerkük katliâmı sanıklannın muhakemesivle ilgili haberlerin neşrini \asak etti; Seylân Hükümeti de basına sansür koydu Bir gazete fotoğrafçısı = tstanbulun 37 nci Kuriuluş BayAnkara 6 ıCurrhuriyetTeleks' 'prodüktivite ajansı adına yapnıışlır Aldığımız mâlumata göre. hükümet. i ve tetkik mevzuu *türkiye'nin ihra ramı dün heyecan içinde kutlanekonomik oıevzuîarda bir ecnebi uz catını arttırma ve ted'ye bilânçosu mıştır. y.u münasebetle muh*>;lif manın müşavir olarak tâyini husu j nu mütevazin ve ıvüst?kâr hâle ge törenler yapılmış; çehir bayraklarla ve ışıklarla donatildıîı gibj ] tirme çarelerini bulmaktır. •î'inda prensip kararı vermiştir. Prof. Baade. daha e\rve'ki tetkik cece fener alayları da tertiplenBu uzmanın ismi henüz tespit edil menıekle beraber. ilmi sahada oldu ! lerinden çıkardığı neticeleri. O. E. C. Saat 9 da Taksim âbidesine çsgu kadar tatbikat sahasında da ta E. nin seçtiği Holanda'lı Profe' Pıof. lenkler konulduktan sonra Vali nınmış milletlerarası şöhretler için | sör Tinbergen ve Amerikalı Chenery ve Türk uzmanlarla birlik ile Belediye Reisi 1. Ordu Kıımanden seçileceği öğrer.ilmiştir. . te bir rapor haline getirecek. ve te danı Orgeneral Fahri özdilek'i maGetirilecek müşavir uzmaııın O. E. diye bilânçosunu muvazeneleştire kammda zivaretle tptanbııl halkıC.E. tarafından vazifplendirilen diğer : cek olan rapor, Avrupa Pvoriüktüvite nın orduya şükranlarını bildirmiîuzmpnlarla alâka^ı olmıyacaktır. Ajsnsi E P.A.'ya verileccktir. lerdir Diğer taraftan ilgililer. Prof. Baade Bundan başka O.E.C.E., 'arım mev Arlası Sn. Res. Sü. 5 de nin Türkiye'de fâsılalı nfarak yaptı zuları için alman Alman Tarım Uzğı tetkikleıin birbiriııe karıştırıldığı manı Prof. Christiansen Weniger'i, nı ve son defa Profesörün bir hafta Türkiyeye temsiici olaıak tâyin etlık incelemeleıinin 3 yıllık. kalkınma miştir. Anknradaki Yükîek Ziraat plâniyle doğrudan doğruya alâkah Enstitüsünde 8 yıl Profesörlük yapbulunduğunun yazıldığını halbuki me mış olan ve Türkiyeyi bilen Prof. selelerin tamamen birhirinden ayrı ol 1 Weniger'in momleketimiz hakkında duğunu söylemektedirler. üç kitabı vardır. Almanya'mn Or»aAlınan bilgiye naza>an Pr.ıf Baadf doğıı VP YakmHoğu Zirai İşler Tekson bir hafialık tctkikini. Avrupa nik Müşaviri olarak çalışmıştır. Mezara eşya saklıyan kantyon soygunruları Ege Sanayi Odası Başkanı, Müşterck Pazann Kahire 6 (T.H.A.) Kahire rad de cereyan etmektedir. yosunun büdirdiğine göre. Irsk hü; Aynı radyonun bildırdiğine nazaTürk tekliflerini, Yunan tekliflerinden daha kümeti Kerkük katliâmı sanıkları j ran, Kerküklü Türkler katliâm memüsait karşı ladığını söylüyor nın muhakemesi ile ilgili haberlerin j sulleri hakkında yapılan muhakeme Ankara 6 (CumhuriyetTeleks) şeklini General Kasıma şikâyet etneşrini yasak etmiştir. Dolar kaçakçılığından sanık olarak! mişlerdir. Izmir, 6 (Telefonla) Ege böl Kibar. Müşterek Pazara intibak 1 Kahire radyosunun ilâve ettiğine yarşılanmakta olan A.P. ile karısı Kadyoya göre. Kerküklü Türkler gesi Sanayi Odası Başkanı Osman çin geçecek 12 senelik devreyi göre, bu duruşmalarda Kerkük katM.P. bugün Adliyede bir basm foİ'çüncü istimlâk yolsuzluğu Kibar. bugün basm mensuplan ile • <,Türk ekonomisi için bir inkılâp protestolarında bu şekil duruşmalatografçisını dövmüşlerdir. liâmınin asıl mesulleri olan komüvc Sirkeci infilâkı sanıkları yaptığı görüsmede, «Müşterek Pa ] devresi» olarak vasıflandırmış, gibir son verip yeniden adli mu4 ra njstler muhakeme edilmemekte ve Haber gazetesinin fotografçısı, sazara katılmamız kat'î bir mahiyet d e r vergisinin kaldırılacağını, bu hakemeler yapılmasını ve katliâmın dünkii duruşmalarında Arknm Sa. Be.ş. Si>. 5 de duruşmalar münferit dâvalar halinSa. Beş, Sü. lde arzetmektedir.» demiştir. Kibar, hakikî meyullerinin adalet huzuru j nıklann resmini çeknek isterke^ı serbest bırakıldılar kadin M.P. fotografçıya vurmuş. Müşterek Pazar devletlerinin Türna çıkarılmalarını istemişlerdir. Londra 6 (R.) Seylân hüküme kocası A. P de üzerine atılarak e" Üçüncü istimlâk yolsuzluğu dâ kiye tarafından yapılan teklifi. Yuti bugün yayınladığı bir kararname • lindeki fotograf makinesinin flâşını vası sanıklarından Nizamettin Evnan teklifine nisbetle daha müsait ile basına sansür koymuştur. Bilin I kırmıştır. Hâdise suçüstüne intikal liya ve Cevdet Tavkanuı duruş j bulduklarını söyliyerek şöyle de j malarına. dün. TopSu Milli Korun vam etmiştir: diği gibi, bir hafta önce Seylânın ettirilmiştir. « Kasım ayı içinde Müşterek ma Mahkemesınde devam edilmişBaşbakanı Bandaranaika katledil" Yeni Sabah gazetesi aleyhine tir. Maznunlardan, N. Evliya'nın ! Pazar memleketleriyle memleketi mişti. takihata geçildi avukatları müvekillerinirı tahliye ] miz arasında karşılıklı görüşmelere Bundan bir kaç gün evvel Yeni It'iîebindc bulunmuşiard:r Mahke | başlanacak ve bu camia karşısın Sabah gazetesinde çıkan «Halkçılaj daki durumumuz bütün cepheleri Karacaahmette bir mezarın içinde otuz bin rr.e talebi kabul ederek. Nizamettin ruı malihulyası» başhklı yazıdan i ile gözden geçirilecektir. 1960 se EvHya'nm tahliyesine karar verlirahk eşya ele geçirildi; fakat kamyon i nesi nisan aymda Müşterek Paza dolayı İçişleri Bakanı Namık Ge"miştir. dikle hâlen Kocaeii Valisi olan Alâna fiilen katılmış olacağız.> j Sirkeci infilâkı dâvası korsanları yakalanamadı eddin Erişi küçük düsürücü neşri ! Bundan 9 ay evvel Sirkecide I Bu ay içinde Odalar Birliği tara ' yatta bulunulduğu iddiasiyle gazete Ebüssuut caddesinde Neyir handa ı fmdan Ankara. İstanbul, İzmir, ADün, Ankara asfaltında enteresan ! iar yakalanamamışlardır. i dana. Mersin ve Bursada sualli kon ' aleyhine Basm Savcılığınca hazırhk jir.eydana gelen ve 36 kişinin ölü• soyrun hâdisesi olmuş ve meş. | Şoför Ali Rıza Yılrnaz idaresinferanslar tertipleneceğini açıklıyan tahkikatı açılmıştır. miiyle 119 kişinin yaralanmasına "• deniz korsanlarından birı, çe jdeki Sskarya 77063 plakalı 10 ton Arknm Sa. BP.?. SÜ. 1 de Arknsı Sn. BP.«. SII 1 de iyle birlikte.. hareket halinde jluk yük kamyonu. bir naküyat amyollar •lunan bir yük kamyonunu tak barmdan yüklediği 150 bin lira kıy Sehirde ve civarda ! hasara uğradı. Yağnııırun iki 'e soymuştur. 30 bin liralık malı metindeki malia saat 01 sıralarındaha devamı halinde ?zsra gömerek sakkyan korsan ; Arkası So. Beş. i u . / ue gün § Dolar kaçakçılığından sa n H nık karıkoca. Ankara j 1 Adliyesinde resimlerini i ğ çcken fotoğrafçıya §j i saldırdılar I Müşferek Pazara ntsan aymâa fiilen giriyoruz Amerika'nın yapacağı yardım edilen sanıklar 80 milyon dolar olaoaai büdirilen yardım cerçeklestiei takdirde Tiirkiyenin gecen yıla nishetle 20 milyon dolar eksik yardım alacağı bildiriliyor Ankara, 6 (CumhuriyetTeleks) Amerikanın bu yıl Türkiyeje 80 milyon dolarlık iktisadî yardımda bulunacaâma dair ^ashington'dan verilen, fakat henüz Ankarada alâkalılar tarafından teyit edilemiyen haber, ilgi ile karşılanmıştır. Ancak VVashington'dan verilen haber pek umumî olduğu için 80 milyon doların içinde Başkanın özel fonundaa . Beş, Sü. 4 de Samsunda yeni sel felâketi sından korkuluyor bütün mahsulün mahvolma I Samsun 6 (Telefonla) Bir kaç ı gündenberi yağışlı giden havalar | dün gectyarısmdan sonra şiddetini arttırarak Samsunu bu yıl içinde ikinci defa sel felâketine ugratmıştır. Geçen defaki selleYin bozdueru yollar henüz tamir edilmeden yeniden bozulmuştur. Sularln istilâsına en fazla Kâzımpaşa eaddesi maruz kalmıştır. Sel, Samsun Çarşamba şosesinin ^ nci kilometresindeki Der bent köprüsünü te"krar tahrip etmiş ve kara yolunu trafiğe kapamıştır. | Yağmur ve fırtmadan ısı 5 dereceye kadar düşmüştür Halk yakıt temin etmek için odun depolan önünde : kuyruk olmuştur. Karaborsada odu | nun tonu 140150 liraya kadar yükj selmiştir. Panama'da Halk Millî Meclisi işgal etti Bir tarım kanunu çıkanlmasını, asgari ücretlerin tesbitini ve kiıaların indirilmesini talep eden halk, binaya girince, milletvekilleri üst katlardaki odalara saklandılar. Kayıp aranıyor Istanbuldan vapurla Kıbrısa çiden bir Cumhnriyet oknyncasn hamma. Mersin eümrüSünde «eimas kolyenizle viizüfünüzü harice çıkaramazsınız. Bize emanet bırakacak, dbnüşte alacaksınız denmiş. Fakat dönöşte bunları »övliyen çiimrük memnru izinli olduju için emanetler teslim edilememiş, «Arkanızdan yollarız» demişler. Posta parasım da almışlar. 10 gün ;eçmiş, ses sada çıkmaınış. Okuvucumuz idarehanemize kayıp ilânı verraek üzere geldi. «llâna hacet yok. yazarız» dedik. Biz dairoa böyle yaparız. Hazinenin menfaatlerini yerine getirir, sıra vatandaşa geldi mi boş veririz. Bu hir türlü düzeltemediğimiz yarılış bir davranıştır. \> vatandaşı devlet t*<r kilâtından sojntmıva hirebirdir. Karacaahmetteki mezardan eşyalar {îkarüırken Panama 6 (a.a.) Dün kadın ve erkek iki bin Panamalı, 80 kilometrelik oaçlık ve ümitsizlik» yürüyü" şü yaparak Panama Milli Meclisi önüne gelmişlerdir. 15 saat süren bu yürüyüş sonunda bir çok kişi bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştir. Yüıüyüşü yapanlar a bir müddet sonra üç bin. işsiz de iltihak etmiş ] Çeltik mahsulü yağınurdan çok : ve bu suretle artan kalabalık, evj zarar şörmüştür. Ç»rşambada iiisır ı veiâ Millî Mecüs binası önünde top ve fasulye mahsulü çürümek üze lanmış. daha sonra da Meclis binaredir. Bu yfğmur bir kaç gün dsha sını i?tilâ etmiştir. Bir Ziraat Ka: devam ederse bütün mahsulün nunu ç'k i"''m?sınl. asgarî ücret ' tesbiünı ve kiralarm indirüınesini mahvolmasından korkulmaktadır. istiyen bu insanlar Meclise girince. toplantı halinde bulunan milletvekilleri üst katlardaki odalara sığınmıslardır. Bina etrsf'ndaki polis bir1 liklerinin takviye edüdiğini görünce sinirlenen nümayişçiler, kapı önündeki otomobilleri tahrip etmişler ve lâstikleri patlatmışlardır. İstedikleri şeyler kabul enilmedeYı binayı boşaltmıycaklarinı söyliven nümayiseiler, hâlâ Meclis salonkrındadırlar. Mi!1ptvr>killeri de bir türlü asağıyg inip evlerüıe gidememişleıdir. L. *** MESCITTE D. P. MEBKEZI Konyanm Büyük Kumköprü mahallesnd'^ki Kumkbprü mescidi aynı zamanda D. P. nin Kumköprü bucak merkezi ve toplantı yeri olarak kullanılmakt^dır. Yuksrıd?ki esimde. mescid ve (köşede de; penceresindeki D. P. levhası görülJ, raektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog